DORPSPLAN EMST - Emster Belang · 2019. 1. 28. · aanvankelijk op de Emsterhof, de belangrijkste...

40
DORPSPLAN EMST Een visie op de ontwikkeling van Emst met als centraal onderwerp de leefbaarheid van het dorp. Opgesteld door de Dorpswerkgroep Emst September 2008

Transcript of DORPSPLAN EMST - Emster Belang · 2019. 1. 28. · aanvankelijk op de Emsterhof, de belangrijkste...

 • DORPSPLAN EMST

  Een visie op de ontwikkeling van Emst met als centraal onderwerp de leefbaarheid van het dorp.

  Opgesteld door de Dorpswerkgroep Emst September 2008

 • 2

  Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Leeswijzer 1. Geschiedenis van Emst van buurschap naar dorp 2. Inleiding

  2.1. Aanleiding tot het maken van het dorpsplan 2.2. Werkwijzer 2.3. De Dorpswerkgroep (DWG) 2.4. Het verzamelen van wensen uit de Emster bevolking 2.5. Het toetsen van de ideeën 2.6. Vertaling naar een ruimtelijke visie

  3. Visievorming 4. Inventarisatie wensen “Emst in de toekomst” 5. Uitkomsten toetsingsbijeenkomsten

  5.1. Woningbouw 5.2. Voorzieningen 5.3. Verkeer en verkeersveiligheid 5.4. Veiligheid algemeen 5.5. Economische bedrijvigheid 5.6. Recreatie 5.7. Buitengebied & natuur en milieu 5.8. Algemeen/overig

  6. Visie op de leerbaarheid van Emst in de toekomst 6.1. Woningbouw 6.2. Voorzieningen 6.3. Veiliger over straat 6.4. Gezonde verenigingen voor jong en oud 6.5. Nieuwe ontwikkelingen buitengebied met behoud van het agrarisch en

  vooral groene karakter

  7. Te betrekken partijen en overheidskaders 7.1. Welke partijen zijn nodig voor de uitvoering van de plannen 7.2. De beleidskaders 7.3. Te verkrijgen subsidies

  8. Na het dorpsplan 8.1. Dorpsplan is geen einddoel 8.2. Ruimtelijke visie

  Colofon Bijlage Wensen en ideeën geuit tijdens de dorpsavond

  3 4 8 9

  11

  13

  14

  16

  30

  31

  32

  33

  34

 • 3

  VOORWOORD Het dorpsplan van Emst ligt voor u!! Een visie van en door inwoners van Emst. Een wegwijzer voor verdere verbetering van de leefbaarheid binnen ons prachtige dorp en buitengebied in het komende decennium. Emster Belang had behoefte aan een dorpsvisie. Onderwerpen waar het bestuur zich eerder mee bezig hield waren vaak door bestuursleden of betrokken Emstenaren aangedragen. Deze onderwerpen werden aangepakt en zo mogelijk opgelost, waarbij de oplossing vaak een ad hoc karakter had omdat een totaalvisie over de ontwikkeling van het dorp ontbrak. In 2005 heeft Emster Belang, samen met lokale verenigingen en organisaties een eerste aanzet van een dorpsplan uitgewerkt. Bredere inbreng en duidelijker onderbouwing waren echter wenselijk. Raadpleging van de eigen inwoners is hiervoor een “must”. Om die reden heeft het Emster Belang zich tot de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK-Gelderland) gewend om hiervoor een professioneel plan te ontwikkelen. “Ontwikkel een dorpsplan” lijkt een redelijk eenvoudig oplosbare vraag. De uitwerking ervan vraagt echter een gedegen organisatie. Er werd een dorpswerkgroep ingesteld die, met hulp van ervaren procesbegeleiders van VKK-Gelderland, het dorp heeft geraadpleegd, gegevens heeft verzameld, geanalyseerd, en tot deze mooie visie heeft verwerkt. Essentieel voor de uitwerking is de bijdrage van de Emstenaren zelf geweest. Zij hebben de wensen en ideeën aangedragen en de basis gelegd voor dit plan. Het dorpsplan kan zodoende ook rekenen op brede steun van de bevolking. We zijn er hiermee nog niet. Nu het dorpsplan is afgerond, is een eerste en heel belangrijke stap gezet in de goede richting. De volgende stap is om de ideeën concreet te maken en ten uitvoer te brengen. Voor de belangrijkste thema’s willen we met uitwerkgroepen aan de slag gaan. Hierin zullen, naast inwoners, ook andere direct betrokkenen meedenken en meeuitwerken. Andere betrokkenen en marktpartijen, zoals ondernemers, winkeliers, gemeente, verenigingen en instellingen. Dit moet tot concrete plannen leiden die op korte of wat langere termijn ten uitvoer kunnen worden gebracht. Een spannend en uitdagend vervolg, om de leefbaarheid van Emst, nu en in de toekomst, te waarborgen!! We vertrouwen erop dat we de medewerking krijgen die we nodig hebben, en hopen dat we van onze toekomstvisie realiteit kunnen maken. Tot slot gaat onze dank uit naar de gemeende Epe en de provincie Gelderland. Zonder hun financiële bijdrage zou het niet mogelijk zijn geweest om dit plan op te stellen. Ook de grote en enthousiaste inzet van de Dorpswerkgroep mag niet onvermeld blijven. Onze dank hiervoor. Emster Belang Sjoerd Bokma, voorzitter

 • 4

  SAMENVATTING Initiatief Het dorpsplan voor Emst is een initiatief van het Emster Belang. In de uitvoering werd zij ondersteund door de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK). Laatstgenoemde vereniging leverde een tweetal procesbegeleiders die de zaken in goede banen leidden. Het Emster Belang stelde een Dorpswerkgroep samen. Deze werkgroep is een afspiegeling van de inwoners van het dorp en het omliggende buitengebied. Zowel de dorpswerkgroep als de inwoners van Emst zelf, hebben hun inbreng geleverd bij het tot stand komen van de visie op de toekomstige ontwikkeling van Emst. Deze visie vastgelegd in het zogenaamde dorpsplan. Leefbaarheidsvisie In het dorpsplan staat leefbaarheid centraal. Het dorpsplan richt zich op ontwikkelingen die behoud en ontwikkeling van de leefbaarheid ondersteunen. Leefbaarheid is een begrip dat te maken heeft met de beleving die je voelt voor de omgeving. Het is de waardering voor de woonomgeving. Daarnaast vormen een prettige arbeidsplek en inkomen belangrijke argumenten voor het begrip leefbaar. Verder zijn goede voorzieningen hiermee onlosmakelijk verbonden. De betrokkenheid die de bewoners voelen voor hun dorp, geeft de kwaliteit van leefbaarheid van het dorp aan. Proces Het maken van een dorpsplan is een dynamisch proces. Dat wil zeggen dat gaande de totstandkoming ervan allerlei ontwikkelingen, uitspraken en zienswijzen van invloed zijn op het resultaat. Aan de hand van een stappenplan wordt toegewerkt naar de uiteindelijke visie over toekomstige ontwikkelingen van het dorp. Deze visie bevat een aantal handvatten om ideeën uit te kunnen voeren. Tijdens de startbijeenkomst en later de toetsingsbijeenkomst hebben dorpsbewoners en belanghebbenden hun mening kunnen geven over de huidige situatie. Verder gaven zij hun visie op de toekomst van Emst. Voor deze bijeenkomsten zijn hoofdthema’s geselecteerd, die als meest belangrijk voor het dorp werden bestempeld: Inventarisatie ideeën Emst in de toekomst Voorafgaand aan de startbijeenkomst heeft de Dorpswerkgroep een aantal thema’s benoemd die voor Emst mogelijk van belang zijn. Deze thema’s zijn:

  Woningbouw Recreatie

  Voorzieningen Buitengebied Verkeer & verkeersveiligheid Natuur & Milieu Veiligheid algemeen Overig/Algemeen Economische bedrijvigheid

  Tijdens de startbijeenkomst hebben inwoners de gelegenheid gekregen ideeën over de ontwikkeling van Emst kenbaar te maken en aan bepaalde zaken voorrang te geven. Zo is duidelijk geworden welke onderwerpen de inwoners het belangrijkst vinden. Voor de toetsingsbijeenkomst is dit per thema samengevat in een aantal doelstellingen. Uit deze doelstellingen is een achterliggende visie samengesteld. De uitkomsten zijn per thema geclusterd. De kinderen van de basisscholen zijn gevraagd hun mening te geven. Door middel van maquettes, die tijdens de startbijeenkomst waren te bekijken, hebben zij hun wensen en ideeën kenbaar gemaakt.

 • 5

  De volgende thema’s zijn behandeld en hebben geresulteerd in de hoofdpunten: Woningbouw Met het plan “Kerkhofweg” wordt, voor dit moment, voorzien in de behoefte van woningen. Toekomstige woningbouw in samenhang met levensloopbestendig bouwen. De voorrangsregeling voor inwoners van Emst handhaven. Voorzieningen Behoud van huidige voorzieningen en mogelijk uitbreiden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met alle doelgroepen. Zorgvoorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking vragen bijzondere aandacht. Voor kinderen meer speelruimte in het dorp. De sportzaal van de Hezebrink dient op korte termijn aangepast te worden. Verkeer & verkeersveiligheid Het wegennet in Emst moet veiliger en beter. De Hoofdweg vraagt herinrichting. In de kern en het buitengebied dienen snelheidsbeperkende maatregelen te worden genomen. De Hanendorperweg dient, zo snel mogelijk, veiliger te worden gemaakt voor de fietsende jeugd richting de sportvelden en de families van en naar de campings. Veiligheid algemeen Meer en betere straatverlichting. De inwoners hebben aangegeven dat zij meer contact met de wijkagent wensen. Economische bedrijvigheid Om de huidige middenstand te behouden moeten inwoners van Emst zich bewust worden van hun aandeel daarin. Verder is het nodig dat het inwoneraantal tenminste op peil blijft en zo mogelijk groeit. Daarnaast moet er meer worden ingezet op kleinschalige bedrijvigheid. Dit zal een positief effect hebben op het niveau van de huidige voorzieningen en de economische situatie.

  De ideeën van de kinderen van beide basisscholen zijn weergegeven middels maquettes

 • 6

  Recreatie Naast de campings zouden er meer overnachtingsmogelijkheden kunnen worden gecreëerd. Het uitbreiden van wandel en fietsroutes zal de omgeving nog aantrekkelijker maken voor toeristen. Deze routes zouden moeten aansluiten op de bestaande recreatiegelegenheden. De heidevelden aan de Oranjeweg lenen zich uitstekend voor de begrazing door schapen. Het Apeldoorns kanaal betrekken bij recreatieve ontwikkelingen. Buitengebied Met respect voor de huidige bewoners van het buitengebied kunnen nieuwkomers en kleinschalige bedrijven zich in vrijkomende gebouwen vestigen. Een zogenaamde ‘’plattelandsbestemming’’ van het buitengebied dient ertoe te leiden dat de bestaande agrarische bedrijvigheid geen belemmeringen ondervindt. Voor alle initiatieven met betrekking tot het buitengebied geldt dat zij onderscheidend moeten zijn. Kwaliteit en duurzaamheid staan hierbij centraal. Het cultuurhistorisch landschap dient te worden behouden. Natuur & milieu Voormalige landbouwgronden die worden omgevormd tot natuurgebieden dienen te worden onderhouden. Het huidige beeld is een verwaarloosde aanblik en een verrommeling van het landschap. Agrariërs kunnen betrokken worden bij het beheer en vee kan zorgen voor de begrazing. Algemeen De inwoners van Emst hebben heel duidelijk aangegeven dat zij toekomstgericht zijn en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wil men de saamhorigheid, kleinschaligheid en het landelijk gebied behouden. Emst moet Emst blijven. De zondagsrust dient men te eerbiedigen. Elk jaar maakt de eenheid Burgerzaken van de gemeente een overzicht van het (voorlopig) aantal inwoners per 1 januari van dat jaar. Hierbij enkele statistische gegevens per 1 januari 2008:

  Aantal inwoners per januari 2008

  Mannen Vrouwen Totaal

  Epe 7.636 7.961 15.597

  Vaassen 6.243 6.476 12.719

  Emst 1.537 1.536 3.073

  Oene 804 784 1.588

  Totaal 16.220 16.757 32.977

  Bron: gemeente Epe

 • 7

  Visie op haalbaarheid Het samenvoegen van de doelstellingen voor de verschillende thema’s heeft geleid tot de volgende visie op toekomstig Emst: - economische en sociale leefbaarheid met een gezonde groei ten behoeve van de bewoners; - ontwikkeling van kleinschalige recreatie; - betere en veiliger wegen; - behoud en ontwikkeling van het buitengebied; - zuinig zijn op het dorpse karakter. Samenwerking Er is geïnventariseerd welke organisaties willen en kunnen bijdragen aan de uitvoering van de ideeën. Bij de uitwerkingsplannen zullen deze partijen om medewerking worden gevraagd. Voorbeelden van te betrekken partijen zijn bedrijven en organisaties, de gemeente Epe, 3VO, verschillende dorpsverenigingen, woningbouwvereniging, Geldersch Landschap en het Waterschap Veluwe. Na het dorpsplan Emst heeft alle stappen met succes doorlopen. Voor ons ligt nu het dorpsplan waar Emst jaren mee vooruit kan. Met de goede sfeer en het enthousiasme nog fris in het geheugen, gaan we nu aan de slag met de uitvoering. Hiervoor zullen uitwerkgroepen ingesteld worden die bestaan uit betrokken partijen en uit inwoners van Emst.

 • 8

  Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt de historie van Emst geschetst. In hoofdstuk 2 wordt de aanleiding voor het opstellen van het Dorpsplan uit de doeken gedaan en verslag gegeven van het proces. Hoofdstuk 3 legt de visievorming nader uit. Hoe ideeën uitmonden in plannen. Hoofdstuk 4 benadrukt hetgeen waar het bij de Dorpsavond om ging. Thema’s en daaraan gekoppelde speerpunten die de aandacht verdienen. Hoofdstuk 5 behandelt de huidige situatie, de probleemstelling en daarna de oplossingsrichtingen. De onderwerpen die de aandacht verdienen en nadere uitwerking vergen worden in dit hoofdstuk aangegeven. Dit hoofdstuk vormt de kern van het dorpsplan. Hoofdstuk 6 is het resultaat van hoofdstuk 5, uitmondend in een samenvatting van de visie. Hoofdstuk 7 geeft een niet limitatieve opsomming van partijen en instanties die betrokken kunnen worden bij de nadere uitwerking van de plannen en ideeën Hoofdstuk 8 geeft weer wat er gebeurt na afronding van het dorpsplan. In de bijlagen vindt u de uitkomst van de Dorpsavond. In de colofon tot besluit worden diegenen genoemd die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het dorpsplan.

 • 9

  1. Geschiedenis van Emst: van buurschap naar dorp Emst was in de middeleeuwen een buurschap in het kerspel (kerkdorp) Epe en vormde samen met Westendorp een markgenootschap. Een marke regelde het gebruik van de woeste gronden, onderhield wegen en bruggen en zag toe op de naleving van de regels. Aan het hoofd stond een markerichter of buurschout. De Emster ‘boerscholt’ woonde aanvankelijk op de Emsterhof, de belangrijkste boerderij van Emst. Het Hof toe Emst, zoals het oorspronkelijk werd genoemd, was waarschijnlijk een bezitting van de graaf, later hertog, van Gelre. Zijn hofmeier op de Emsterhof inde de tienden en pachten van tientallen boerderijen en de windmolen in Emst. Later werd het Hof eigendom van het adellijke geslacht Van Putten die het goed in leen gaf aan de riddermatige familie Van Emst. Enkelen van hen oefenden het ambt van richter van Veluwe uit, waardoor Emst enige tijd ‘het centrum’ van het Veluwse bestuur was. De marke van Emst had bijzondere regels over het gebruik van land op de Emsterenk. Deze enk, een van de grootste op de Veluwe, had als globale begrenzing de Stationsweg, de voormalige spoorlijn, Westendorperweg, (Korte) Laarstraat, Kerkhofweg en Achterenkweg. Op de enk lagen de akkers, terwijl erbuiten de wei- en hooilanden waren te vinden. De boerderijen lagen grotendeels aan de rand van de enk, met als concentraties: Loobrink, Westendorp, Stationsweg en Laarstraat. De buurschap Schaveren lag westwaarts van de enk, terwijl Bloemendaal en Hanendorp nauwelijks bewoners telde. De woeste gronden lagen rond en oostwaarts van de laatste genoemde buurschappen. In de meer westelijke gebieden – het Emsterbroek – werd in de late middeleeuwen grond in cultuur gebracht onder andere door verbeterde afwatering. Emst was toen uitsluitend een agrarische gemeenschap. De eerste veranderingen deden zich voor in de 17e eeuw. Door de opkomst van de papiermakerij werden - ook in Emst - (water)papiermolens gebouwd, zoals ’t Smallert. Belangrijker was de omschakeling in de landbouw: de teelt van hop leidde tot economische opgang. De verbouw van het gewas vond voornamelijk plaats op de Emsterenk. Voor de opslag gebruikte men hop-eesten (drogerijen), waarna het verkocht werd aan de vele lokale brouwerijen op de Veluwe. Emst had zelfs zijn eigen brouwerij aan de Lobrink. De ‘hopcultuur’ duurde tot eind 18e eeuw.

  Emst was altijd al een van de grootste buurschappen in kerspel Epe, het kreeg dan ook eind 18e eeuw zijn eerste schoolmeester, maar pas in de 19e eeuw is het een dorp geworden. De ontwikkeling werd bespoedigd door een aantal factoren. Enerzijds was de huidige Hoofdweg de straat geworden voor het regionale verkeer tussen de grotere dorpen op de Oost-Veluwe, zodat er bescheiden bebouwing ontstond langs die weg over de enk. Anderzijds was de aanleg van het kanaal (1829) een belangrijke gebeurtenis, waardoor het transport van goederen werd verbeterd. Het inwonersaantal steeg en het was geen wonder dat de buurtbewoners aandrongen op een eigen kerk, die uiteindelijk in 1866 werd gebouwd. Het jaar daarvoor was Emst kerkelijk afgescheiden van Epe en daardoor gepromoveerd tot dorp.

  Molen foto: archief Gelderland in beeld

 • 10

  De aanleg van de spoorlijn Apeldoorn-Zwolle met een eigen station voor Emst zorgde in 1876 voor de rest. Het nieuwbakken dorp was een volwaardige eigen kern geworden in de gemeente Epe. Weldra vestigden zich nu ondernemers aan de doorgaande weg en streefde Emst het dorp Oene voorbij in inwonersaantal. In de 20e eeuw kreeg Emst min of meer zijn eigen identiteit door de vestiging van een tweede school, enkele bedrijven, maar vooral door zijn eigen Emster feest. Later kwam daar nog de tweejaarlijkse Emster Rijtuigendag bij, terwijl ook een aantal verenigingen hun steentje bijdroegen. Een andere (economische) impuls kwam van het toerisme, waarvoor campings en bungalowparken werden gebouwd. Er kwam een eigen horeca en via busverbindingen werd de bereikbaarheid van het dorp vergroot. Na de oorlog verdwenen de trein en de scheepvaart uit beeld, want door de opkomst van het individuele vervoer was het nut gering geworden. De aanleg van de A50 zorgde weer voor een (nog) snellere verbinding met de rest van het land. Dat laatste had weer een nadeel toen in 2001 de MKZ zich snel verplaatste, mogelijk door veevervoer, en ook Emst getroffen werd. Een monument buiten het dorp herinnert aan deze periode. In de 21e eeuw heeft Emst nog steeds een eigen cultureel leven, feesten, een dorpshuis, horeca en winkels en is het er goed toeven. Het wachten is nu op een bescheiden nieuwbouw die plaats zal vinden op weer een deeltje van de eeuwenoude Emsterenk, waarop vele voorouders een hun gewassen verbouwden. Hopelijk blijft het eigen karakter nog lang bestaan.

  De Tol Foto: archief Gelderland in beeld.

 • 11

  2 Inleiding 2.1 Aanleiding tot het maken van een dorpsplan In 2004 heeft het Emster Belang, tezamen met het forum, een toekomstvisie op hoofdlijnen voor Emst vastgesteld. Het forum is een afstemmingsoverleg met besturen van verenigingen in Emst, dat op initiatief van het Emster Belang regelmatig bijeenkomt. Deze visie is gepresenteerd aan het college van Burgemeester en Wethouders en de commissie wonen van de raad en de respectieve fracties. In 2006, bij de evaluatie van deze toekomstvisie met het forum, heeft Emster Belang de opdracht gekregen om met hulp van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland, die zich met name inzet voor de ontwikkelingen van platteland en dorpen, een dorpsplan op te stellen. Tegelijkertijd kreeg het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht van de raad om dorpsplannen op te stellen voor alle Eper kernen. Emster Belang is hierop ingehaakt en de raad gaf het groene licht om in Emst zelf een dorpsplan op te stellen volgens de bottum-up methode van de VKK. De uitwerking van het Dorpsplan is op basis van het Plan van Aanpak mogelijk gemaakt door medefinanciering van de gemeente Epe en de provincie Gelderland. 2.2 Werkwijze Gevolgde methode Voor de totstandkoming van het dorpsplan is de methode gevolgd die de VKK Gelderland hanteert. Deze methode ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: - Er wordt een representatieve Dorpswerkgroep (DWG) samengesteld die een evenwichtige verdeling weerspiegelt van de Emster bevolking. - Deze DWG stuurt inhoudelijk het gehele proces en wordt begeleid door 2 procesbegeleiders die opgeleid zijn door de VKK. - Er wordt een Dorpsavond georganiseerd waarbij iedereen zich kan uitspreken over de voorlopige ontwikkelingsrichting(en). - Een Speerpuntennota wordt gemaakt op grond van de ingebracht ideeën en wensen tijdens de Dorpsavond. - De Speerpuntennota wordt getoetst met specifieke groepen zoals ambtenaren, Veluweborgh, woningbouwcorporatie, RVG. - Aan de hand van de ingebrachte ideeën en visies wordt het Dorpsplan opgesteld. - Het Dorpsplan wordt gepresenteerd aan alle instanties, organisaties en bedrijven met belangen in Emst, waarbij ieder zich kan uitspreken over de voorlopige ontwikkelingsrichting(en), gepresenteerd door de DWG. - Uitwerk Groepen (UWG’s) werken de belangrijkste thema’s uit in realistische en uitvoerbare plannen. 2.3 De DorpsWerkGroep (DWG) Tijdens de jaarvergadering van het Emster Belang in mei 2007 zijn de leden geïnformeerd over het Plan van Aanpak en de beoogde financiering om te komen tot een dorpsplan. Nadat het akkoord was ontvangen van de grootste subsidiegever, de provincie Gelderland, heeft het bestuur van Emster Belang een DWG ingesteld die een zo goed mogelijke weerspiegeling vormt van de Emster bevolking. Na de zomervakantie 2007 is de DWG voortvarend aan de slag gegaan. 2.4 Verzamelen van wensen uit de Emster bevolking Op 6 november 2007 is een dorpsavond georganiseerd, de zogenaamde startbijeenkomst. Een goed bezochte vergadering waarin de bewoners van Emst werd gevraagd hun wensen kenbaar te maken ten aanzien van verschillende onderwerpen. Met behulp van de “stickermethode” kwam naar voren welke wensen en ideeën onder de bewoners leefden. Daarbij kon iedereen meerdere wensen en/of ideeën plakken op grote panelen.

 • 12

  Na de pauze kon iedere aanwezige door middel van het plakken van stickers aangeven waar grote aandacht aan besteed moest worden. Na deze dorpsavond was de DWG druk bezig met de inventarisatie van de ruim 400 aandachtspunten. Dit resulteerde in een speerpuntennota die eind februari 2008 klaar was. In deze nota worden per hoofdonderwerp (voorzieningen, verkeer, woningbouw, recreatie, buitengebied, natuur en milieu, veiligheid en werkgelegenheid en bedrijvigheid) een aantal in eerste instantie belangrijke speerpunten aangegeven. Deze punten zullen met prioriteit in behandeling worden genomen voor nadere uitwerking.

  2.5 Het toetsen van de ideeën De speerpuntennota werd op 9 april 2008 getoetst met een aantal instanties waarvan de DWG aannam dat zij iets konden zeggen over de haalbaarheid van de aangekaarte punten. Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen waar straks de uitwerkgroepen mee aan het werk kunnen gaan. Op 15 april 2008 is het eerder genoemde forum weer uitgenodigd om bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot het dorpsplan. 2.6 Vertaling naar een ruimtelijke visie De uitwerkgroepen zullen bij hun uitwerking professioneel worden gesteund door het bureau Zijaanzicht om te komen tot een Ruimtelijke Visie. Deze visie maakt in principe zichtbaar wat de gewenste en mogelijk voor de toekomst interessante ontwikkelingen zijn voor het dorp Emst.

  Startbijeenkomst 9 november 2007

 • 13

  3. Visievorming

  Leefbaarheid staat in dit Dorpsplan Emst centraal. De centrale vraag is dan ook:

  Hoe kan in de komende jaren de leefbaarheid in Emst worden bevorderd?

  Om een gestructureerd antwoord te kunnen formuleren zijn deelvragen gesteld: Wat is leefbaarheid en hoe is die te bevorderen? De leefbaarheid van het dorp Emst moet behouden blijven en waar nodig wordt geacht, verbeteren. Leefbaarheid kent verschillende aspecten: voorzieningen, verkeer en veiligheid, woningbouw, natuur en milieu, recreatie, buitengebied, werkgelegenheid enzovoort.

  Wat wil Emst? Welke aspecten wil Emst behouden, verbeteren of ontwikkelen? Waar liggen de knelpunten en hoe kunnen deze worden opgelost? Alle inwoners zijn betrokken bij het plan. Zij hebben allen de gelegenheid gekregen hun wensen en ideeën over de ontwikkeling van hun dorp te uiten tijdens de startbijeenkomst op 6 november 2007.

  Welke partijen zijn nodig om de ideeën te realiseren? Voor de uitvoering van de ideeën spelen verschillende partijen een rol. Samenwerking tussen het dorp en bijvoorbeeld, woningbouwvereniging of Waterschap is noodzakelijk om tot de uitvoering van het plan te komen. Voor het dorp is het belangrijk te weten wie mee wil en kan werken. Ook is het verstandig dat het dorp zich op de hoogte stelt van de geldende beleidskaders. Door in een vroeg stadium de partijen te betrekken bij het dorpsplan kan de uitwerking veelal gemakkelijker plaatsvinden. Hiervoor is op 9 april 2008 een toetsingsbijeenkomst gehouden. Hierbij waren verschillende betrokken instanties aanwezig.

  Waar gaan we nu mee verder? Met de eerder genoemde speerpuntennota en de informatie van de deskundigen die is verkregen tijdens de toetsingsbijeenkomst, kan het opstellen van het dorpsplan, en in een later stadium het uitwerkingsproces, in gang worden gezet.

 • 14

  4 Inventarisatie wensen “Emst in de toekomst” Niemand kent Emst beter dan de inwoners van het dorp zelf. De één woont er zijn of haar leven lang al, terwijl de ander er pas op latere leeftijd is komen wonen. Iedereen heeft een beeld van het dorp en natuurlijk ook een beeld van wat er beter kan. Tijdens de startbijeenkomst hebben inwoners van Emst de gelegenheid gekregen om wensen en ideeën over de ontwikkeling van Emst kenbaar te maken. Meer dan 100 inwoners van Emst hebben de startbijeenkomst bijgewoond. Tabel 1 geeft een overzicht van de thema’s die in de voorselectie door de dorpswerkgroep zijn aangewezen als belangrijkste thema’s voor Emst.

  Woningbouw

  Voorzieningen

  Verkeer & Veiligheid

  Werkgelegenheid & bedrijvigheid

  Recreatie

  Buitengebied

  Natuur & milieu

  Algemeen

  Tabel 1 Overzicht belangrijke thema’s startbijeenkomst

  De startbijeenkomst geeft een eerste indruk van wat de wensen van de inwoners voor de ontwikkelingen in Emst zijn, maar ook waar de knelpunten volgens haar inwoners liggen. Tijdens deze avond zelf zijn alle ideeën geïnventariseerd en is er een prioritering gegeven aan de ideeën. In totaal zijn er ruim 400 ideeën naar voren gebracht.

 • 15

  In tabel 2 staan de door de aanwezigen als meest belangrijk aangegeven ideeën (speerpunten). Er zijn veel meer ideeën geopperd en ook knelpunten gesignaleerd tijdens deze startbijeenkomst dan in deze samenvattende tabel staan weergegeven. Er is naar gestreefd deze ideeën in de uitvoering te betrekken. Onderzocht wordt welke oplossingen mogelijk zijn en of partijen die nodig zijn voor de uitvoering hun steentje willen bijdragen. Niet alles zal direct gerealiseerd kunnen worden en sommige ideeën misschien helemaal niet. Geprobeerd wordt bij de uitvoering ervan zoveel mogelijk inwoners te betrekken. Woningbouw - Ouderen - Jongeren - Huur/koop - Locaties - Voorrangsregeling inwoners Voorzieningen - Zorgwoningen - Sportzaal Dorpshuis - Dorpsplein - Waarborg medische voorzieningen - Multifunctioneel centrum Verkeer en Veiligheid - Bereikbaarheid/ bewegwijzering - Snelheidsremmende maatregelen - Veiligheidsmaatregelen - Buitengebied 60 km zone - Straatverlichting Veiligheid algemeen - Straatverlichting - Contact Wijkagent - Kinderspeelplaatsen

  Economische bedrijvigheid - Kleinschalige activiteiten buitengebied Recreatie - Fietsroutes - Wandelroutes - Bed & Breakfast - Apeldoorns Kanaal - Kinder/zorgboerderij Buitengebied - Behoud cultuur landschap - Onderhoud watergangen - Vrijkomende agrarische bebouwing - Paardenbakken - Fietspaden en zandwegen Natuur & milieu - Natuur/ beheer - Goed wildbeheer - Schaapskudde Algemeen - Emst moet Emst blijven - Zondagsrust eerbiedigen - Evenementenbeleid

  Tabel 2 Overzicht belangrijkste uitkomsten startbijeenkomst

  Voor de toetsingsbijeenkomst met belanghebbenden en ambtenaren in april 2008 zijn de uitkomsten van de startbijeenkomst aan de hand van de Speerpuntennota getoetst op hun haalbaarheid. Per thema zijn de resultaten van de toetsingsbijeenkomst vastgesteld in een aantal hoofdpunten. Rekening houdend met een aantal suggesties en reacties uit de toetsingsbijeenkomst heeft de DWG de visie hier en daar bijgesteld. In hoofdstuk 5 worden de hoofditems van het Dorpsplan beschreven.

 • 16

  5 UITKOMSTEN TOETSINGSBIJEENKOMSTEN 5.1 Woningbouw Huidige situatie Wonen in Emst, in de kern of het buitengebied, betekent wonen in het groen. Waar je ook kijkt en waar je je ook bevindt; groen in de meest ruime zin van het woord is onlosmakelijk verbonden met onze woonsituatie. Dit geldt met name voor de Hoofdweg, de doorgaande weg van Epe naar Vaassen die het dorp Emst doorsnijdt. Als je aan komt rijden vanuit de richting Vaassen zie je meteen de Hervormde Kerk te midden van een aantal bomen. De meeste woningen in het dorp Emst beschikken over een kleine of soms relatief ruime tuin, zowel voor als achter. Dit bepaalt in hoge mate het gezicht van Emst. Probleemstelling Overigens zijn de huizen langs de diverse invalswegen heel verschillend qua bouwstijl. Er zijn verhoudingsgewijs veel vrijstaande woningen. Praktisch alle type woningen zijn echter wel vertegenwoordigd in Emst. Vanuit de startbijeenkomst werd met name aangegeven, dat de starterswoningen in Emst hoog in het vaandel staan. De Stichting Betaalbaar Wonen, opgericht door jonge inwoners van Emst, zet zich al jaren in voor nieuwkomers op de woningmarkt. Dit zijn veelal jongeren die graag in Emst willen blijven wonen. Door het ontbreken van betaalbare woningen worden veel recreatiewoningen permanent bewoond. Uit prognoses blijkt dat Emst in de toekomst zal vergrijzen. Hierdoor zal de vraag naar levensbestendige en seniorenwoningen toenemen. Voor ouderen of mensen met een beperking die zorg nodig hebben, is er geen mogelijkheid om in Emst te kunnen blijven wonen. Reden dat de wens geuit is om een (kleinschalig) zorgcomplex te realiseren. Een inventarisatie moet gedaan worden naar de mogelijkheid tot (zelf)bouw op vrije plekken. Tevens moet gekeken worden naar de mogelijkheden om wooneenheden te creëren in voormalige boerderijen en de niet meer in gebruik zijnde agrarische gebouwen. Toekomstige woonwensen Reeds kort zijn een aantal punten aangestipt. Zaken die zeker nader uitgewerkt en onderzocht moeten worden, zijn:

  • Realisatie van starterswoningen in eerste instantie voor de eigen inwoners

  • Mogelijke bouwlocaties

  • Flexibel bouwen (geschikt voor meerdere doelgroepen: levensbestendig bouwen)

  • Realisatie van een zorgcomplex

  • Mogelijkheden van zelf bouw dan wel bouwen in eigen beheer (inbreiding) Plan van aanpak Met de bouw van 79 woningen aan de Kerkhofweg en 5 woningen op het voormalig UPS terrein wordt aan de wens van starterswoningen en seniorenwoningen op korte termijn voldaan. Eind 2008/begin 2009 wordt gestart met de eerste fase. Naast de twee-onder-één-kap-woningen, starterswoningen, doorstartwoningen en eengezinswoningen worden er

 • 17

  appartementen gebouwd voor senioren. Tevens zijn er twee bouwkavels te verdelen. Verwacht wordt dat deze nieuwe wijk in 2010 gereed zal zijn. Voor de verdeling van de woningen wordt de voorrangsregeling voor ieder met een economische/sociale binding met Emst toegepast. Voor starters is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de relatief goedkope starterslening die de gemeente Epe kan bieden. Hiervoor dient men wel aan de noodzakelijke criteria te voldoen. Voor de langere termijn zal moeten worden gezocht naar nieuwe bouwlocaties. De voorkeur gaat hierbij uit naar kleinschalige bouwprojecten. Ook zal moeten worden gekeken naar het zogenaamd flexibel bouwen. Dit houdt in dat woningen geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. Het ondernemersplan van Woningbouwvereniging Triada sluit naadloos aan op de punten die zijn genoemd in de Speerpuntennota. Triada wil wijken ontwikkelen en integraal aanpakken. Voor Emst betekent dit dat het dorp in de visie van Triada als één wijk wordt gezien. De doelstelling is de wijken te voorzien van vitale levensloop bestendige woningen. Woningbouwvereniging Triada heeft een woningmarkt onderzoek uitgevoerd in Emst waarvan de uitslag naar verwachting eind 2008 bekend zal zijn. Triada heeft leefbaarheid hoog in het vaandel en spreekt de intentie uit om te participeren in de uitwerkgroepen. Zoals eerder vermeld zal Emst volgens de prognoses in de toekomst vergrijzen en zal daardoor de vraag naar zorg voor ouderen toenemen. Voor de inwoners is er nu geen mogelijkheid om in Emst te kunnen blijven wonen als zij afhankelijk zijn van intensievere zorg. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Het realiseren van een kleiner woon- zorgcomplex is dan ook zeer wenselijk. De Veluweborgh en Triada hebben toegezegd zitting te nemen in de Uitwerkgroep die zich hierop zal richten. In Emst moeten de mogelijkheden worden onderzocht waar ruimte is of kan worden gecreëerd voor uitgifte van relatief betaalbare kavels voor zelfbouw dan wel het bouwen in eigen beheer. Hierbij wordt gedacht aan inbreiding in bestaande wijken.

  Toekomstige bouwlocatie Kerkhofweg

 • 18

  5.2 Voorzieningen Huidige situatie Naast woongenot spelen natuurlijk andere zaken een grote rol bij het leefbaar houden van een dorp. Een belangrijk onderdeel daarbij wordt gevormd door de voorzieningen die aanwezig zijn. Gelukkig beschikken wij nog over een groot aantal zaken die ons na aan het hart liggen. Zo zijn er twee basisscholen, een supermarkt, kerk, dagopvang voor ouderen, winkels, horeca, dorpshuis en een dokterspraktijk. Kortom, de noodzakelijke basis is thans gelukkig nog aanwezig. Uiteraard willen wij dit graag zo houden. Het zou voor het dorp en haar directe omgeving geen goede zaak zijn als er van bovenstaand rijtje één of meerdere voorzieningen zouden wegvallen. Men is dan aangewezen op de dorpen in de omgeving. Niet gewenst dus. Met de uitbreiding van het aantal woningen in Emst zal de vraag naar en de druk op de voorzieningen verder toenemen. Dit vraagt om een goede coördinatie en afstemming. Emst is trots op het Dorpshuis (de Hezebrink), de speeltuin, de faciliteiten bij de kerk en ‘t Ebbenhuis. Dit zijn echter geen multifunctionele centra waar mogelijkheden zijn om zorg, welzijn, sport, kinderopvang etc. samen te brengen. In de toekomst wordt verwacht dat deze accommodaties niet meer voorzien in de behoefte. Aanpassing of nieuwbouw is dan ook wenselijk. Probleemstelling

  In Emst wordt veel gebruik gemaakt van Dorpshuis de Hezebrink. Het is dé ontmoetingsplaats van vele verenigingen. De sportzaal voldoet echter niet aan de huidige normen die worden gesteld. De inwoners van Emst hebben behoefte aan een dorpsplein. Een plaats waar even op een bankje gezeten, een praatje kan worden gemaakt en als centraal punt voor openluchtactiviteiten. De huidige huisartsenpraktijk is te klein en heeft onvoldoende parkeergelegenheid.

  Daarnaast biedt ’t Ebbenhuis onderdak aan het consultatiebureau, een caesartherapeut en bloedprikken. Door medische voorzieningen centraal en gezamenlijk te huisvesten, is de mogelijkheid groot tot behoud en zelfs uitbreiding. In Emst is geen gelegenheid voor ouderen en mensen met een beperking om te blijven wonen in het dorp als intramurale zorg noodzakelijk is. Door het ontbreken van deze voorziening zijn zij gedwongen te verhuizen naar verzorgingsinstellingen in de omliggende dorpen, zoals de Speulbrink in Vaassen of de Klaarbeek in Epe. Door de bouw van woningen aan de Kerhofweg is het Emster feestterrein komen te vervallen. De gemeente Epe heeft in samenwerking met de Oranjevereniging recent een nieuw terrein aan de Molenweg/Dalenweg aangewezen dat in 2009 in gebruik zal worden genomen. Het blijkt een probleem te zijn om de fiets op een goede manier te stallen als men gebruik maakt van het openbaar vervoer. Een goede fietsenstalling met voldoende stallingruimte bij de bushalten is dan ook een wens.

 • 19

  Toekomstige voorzieningen Zaken die nader moeten worden onderzocht

  • Dorpsplein

  • Multifunctioneel centrum

  • Huisartsenpraktijk/gezondheidscentrum

  • Woon-zorgcomplex

  • Fietsenstalling nabij de bushaltes

  • De Hezebrink.

  Plan van aanpak Voor bepaalde onderwerpen die worden genoemd, is samenhang waar te nemen tussen voorzieningen en woningbouw. Waar nodig wordt verwezen naar eerder genoemde punten. Het sportzaaltje in de Hezebrink is te klein voor de activiteiten die er nu plaatsvinden. Het dagelijks bestuur van het dorpshuis, aangevuld met een afvaardiging van grootgebruikers van deze zaal, hebben zich nu al verenigd in een stuurgroep. Deze stuurgroep is nu druk doende de wensen en eisen van een toekomstige zaal in kaart te brengen. Uitbreiding is een noodzaak om ook in de toekomst de gebruikers van het dorpshuis goede (sport)faciliteiten te kunnen bieden. Voor het creëren van een dorpsplein zal moeten worden gezocht naar een geschikte locatie. Mogelijk in samenhang met de bouw van een multifunctioneel centrum. Voor waarborging van een huisartsenpraktijk en andere medische voorzieningen in ons dorp zal gezocht moeten worden naar de mogelijkheid voor een gezondheidscentrum. De huidige dokterspraktijk is te klein en heeft te weinig parkeermogelijkheden. In het gezondheidscentrum zouden ook bijvoorbeeld een tandarts, fysiotherapie, e.d. kunnen worden gehuisvest. Het realiseren van een woon-zorgcomplex zou voor ouderen en mensen met een beperking dé oplossing zijn om in de laatste levensfase ook in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. Zoals in veel plattelandsgebieden maken velen van hen gebruik van mantelzorg. Om het woon-zorgcomplex financieel haalbaar te laten zijn, zou de mantelzorg gedeeltelijk voort kunnen worden gezet en de meer specifieke medische zorg overgedragen kunnen worden aan deskundigen. Voor het parkeren van de fietsen nabij de bushalten Oranjeweg en Centrum wordt verzocht om een goede fietsenstalling. De gebruikers van het openbaar vervoer ondervinden last van tegen elkaar aan geplaatste fietsen. Bij vertrek moeten deze eerst worden verwijderd en dat leidt tot ergernis en beschadiging van de fiets. Het is wenselijk fietsenstandaards te plaatsen en een overkapping.

  Huidige seniorenwoningen t.o. de Hezebrink

 • 20

  5.3 Verkeer & verkeersveiligheid Huidige situatie In Emst is het verkeer, zo blijkt, een hot item. Met name de doorgaande weg dwars door het dorp houdt de gemoederen bezig. Er wordt vaak veel te snel gereden en het vrachtverkeer manoeuvreert zich over de smalle Hoofdweg tussen de verkeersdrempels door. Het kruisen van de weg is erg onveilig en het oversteken is voor wandelaars en fietsers een hele onderneming. De dikke boom bij de rotonde wordt door sommigen als hinderlijk ervaren, anderen zien het echter als een snelheidsremmende maatregel. Ook op andere plaatsen is behoefte aan snelheidsremmende maatregelen. Met name de Oranjeweg, de Vaassenseweg en de Hanendorperweg net buiten de kern zijn genoemd. De handhaving van snelheidsregels wordt niet of nauwelijks gecontroleerd. Snelheidscontroles moeten dan ook vaker worden uitgevoerd. Probleemstelling Het vrachtverkeer moet gemeden worden in de kom van Emst met uitzondering van het bestemmingsverkeer. Het kruisend verkeer met de Hoofdweg dient voorrang te krijgen. De verkeersintensiteit in de richting van het Kievitsveld zal door de komst van de Veluwse Bron sterk toenemen. Het verkeerslicht bij de kerk draagt niet bij aan de veiligheid en dient teruggeplaatst te worden naar de kruising Hanendorperweg/Stationsweg. De Hanendorperweg is zowel de aanrijroute van het toeristisch verkeer als van de jeugd die naar het sportpark fietst. Deze weg is erg smal en heeft slechte straatverlichting. Mede door de hoge snelheid waarmee er wordt gereden (het is een 80 km weg), maakt dat deze weg erg onveilig is en deze dient op korte termijn te worden verbeterd. Het aanbrengen van verkeersdrempels is geen aanbeveling. Deze worden door hulpdiensten als zeer hinderlijk ervaren en het kan zelfs leiden tot vertraging bij calamiteiten. Bovendien geven verkeersdrempels vaak extra (geluids)overlast door remmend en optrekkend verkeer. Nadere aandacht verdient de Vaassenseweg buiten de bebouwde kom van Emst. Een aantal gevaarlijke kruisingen en bochten dienen bekeken en aangepakt te worden om het aantal ongevallen terug te dringen. Op dit moment bestaat er geen verkeerscirculatieplan voor Emst. Sinds kort is er een verkeersdeskundige in dienst bij de gemeente Epe die zich onder meer bezig zal moeten gaan houden met de verkeersproblematiek in Emst.

  Hoofdweg/Vaassenseweg

 • 21

  Toekomstig verkeer en verkeersveiligheid Zaken die nader moeten worden onderzocht:

  • Hoofdweg

  • Verkeersstroom Kievitsveld

  • Hanendorperweg

  • Vaassenseweg

  • Wegen buiten de bebouwde kom

  • Verkeersveiligheid en parkeerproblematiek nabij de scholen en de Hezebrink

  • Verkeerscirculatieplan gemeente Epe. Plan van aanpak Het doorgaand verkeer over de Hoofdweg wordt sinds de invoering van de navigatiesystemen steeds intensiever. De inwoners van Emst ervaren de Hoofdweg als onveilig. De ervaring is dat er veel te hard wordt gereden en hiervoor dienen verkeersremmende maatregelen genomen en afgedwongen te worden. De A-50 biedt een uitstekend alternatief om de kern van Emst te vermijden. Om de leefbaarheid te behouden en de veiligheid in de kern van Emst te vergroten, dient de Hoofdweg met voorrang heringericht te worden. Hierbij valt te denken aan verkeerslichteninstallaties, voetgangersoversteekplaatsen, wegversmallingen en een verbod voor doorgaand vrachtverkeer. Het bovenstaande in combinatie met het herinrichten van de vier kruisingen Hanendorperweg/Stationsweg, Hezeplein, Kerkhofweg/Molenweg en de Oranjeweg/Brinkerweg. Laatstgenoemde kruising is onderdeel van de rotonde, maar overwogen moet worden deze kruising weer terug te brengen tot een normale kruising van wegen. Het kruisend verkeer met de Hoofdweg bestaat veelal uit schoolgaande kinderen en mensen die voor sociale of zakelijke contacten aan de andere zijde van de weg moeten zijn. Het betreft hier veelal de minder ervaren verkeersdeelnemers. De huidige mogelijkheden om de Hoofdweg veilig te kruisen zijn nihil. De verkeerslichteninstallatie van de oversteekplaats nabij de kerk draagt niet bij aan de veiligheid en wordt zelfs als zeer onveilig ervaren. Deze zou moeten worden teruggeplaatst naar de kruising Hanendorperweg/Stationsweg. Dit is de belangrijkste kruising in Emst waar schoolkinderen van beide basisscholen gebruik van maken Verkeer van en naar het Kievitsveld met het daarbij gelegen welnesscentrum de Veluwse Bron en de waterskibaan dient niet via de kern van Emst geleid te worden. Op de ANWB borden langs de A-50 van de afslag Vaassen en Terwolde moet ook Emst worden aangegeven. Door goede bewegwijzering vanaf de A-50 verwijzing via de Kanaalweg naar de Veluwse Bron. Hierbij komt de recente ontwikkeling van overlast van doorgaand vrachtverkeer dat door hun navigatiesystemen de route Stationsweg/Achterdorperweg /Zwarteweg aangegeven krijgt. Voor dit gebied dient bijzondere aandacht te worden gegeven omdat zich hier een gevaarlijke en hinderlijke verkeersstroom aan het ontwikkelen is.

  Rotonde Oranjeweg/Hoofdweg

 • 22

  De Hanendorperweg is de aanrijroute van het toeristisch verkeer richting de vele campings en de route die moet worden genomen richting Sportpark “het Hanendarp”. Voor de fietsende jeugd is het een onveilige route. Er wordt hard gereden en de weg is plaatselijk uitermate smal met drassige en slechte bermen en omhoog groeiende wortels van de bomen. In de wintermaanden is het er erg donker door de weinige straatverlichting. Onderzocht zal moeten worden of hier een vrij fietspad kan worden aangelegd of eventueel fietsstroken. Meer straatverlichting is ook aan te bevelen. Deze verkeersproblemen spelen al lange tijd bij de Voetbalvereniging Emst en het is dan ook noodzakelijk deze problematiek zo snel mogelijk op te lossen. Voor de campinggasten zou de bewegwijzering kunnen worden gewijzigd. De aanrijroute zou hen via de Oranjeweg/Veldweg kunnen leiden. Hierbij wordt opgemerkt dat de Veldweg eveneens een onveilige weg is en herinrichting verdient. Vanaf de Oranjeweg zou deze dan ook aangemerkt moeten worden als 60 km. weg. Dit geldt tevens voor de Vaassensebinnenweg die in het verlengde van de Veldweg richting Vaassen loopt.

  De Hanendorperweg richting Sportpark en campings

 • 23

  Nadere aandacht verdient de Vaassenseweg buiten de bebouwde kom van Emst. Het aantal verkeersongevallen is de laatste tijd sterk toegenomen. Overtreding van de maximum snelheid is veelal de oorzaak. Een flitspaal zou daar mogelijk een optie zijn. Voor alle wegen in het buitengebied zou een maximum snelheid van 60 km per uur moeten worden ingesteld. Voor de Oranjeweg en de Hoofdweg buiten de bebouwde kom geldt dit echter niet. Deze wegen hebben een vrij liggend fietspad en snelheidsbeperkingen zouden uitnodigen op deze relatief brede wegen elkaar in te gaan halen. Op de Oranjeweg binnen de bebouwde kom wordt de maximum snelheid door veel automobilisten overtreden. Met de toekomstige bouw van de nieuwe wijk Kerkhofweg zal het verkeer toenemen en zijn snelheidsremmende maatregelen gewenst. Hier zou een waarschuwingsinstallatie (U rijdt te Snel) uitkomst kunnen bieden. Drempels zullen op deze locatie teveel geluidsoverlast bezorgen voor de aanwonenden. Aan de Oranjeweg zijn namelijk twee transportbedrijven gevestigd die deze weg gebruiken als af en aanrijroute, waarbij deze bedrijven echter geen overlast veroorzaken. Het transformatorhuisje op de hoek van de Oranjeweg/Kerkhofweg belemmert het overzicht op deze kruising. Deze situatie zal door de nieuwbouw verder verslechteren en vraagt eveneens om een oplossing.

  De verkeersveiligheid bij de basisscholen aan de Hezeweg en de Stationsweg verdienen aandacht. Hoewel er bij de Sprenge verkeersremmende maatregelen zijn genomen blijft de situatie zorgelijk. De verwachting is dat het verkeer op de Stationsweg zal toenemen door de activiteiten bij het Kievitsveld. Hierdoor zal de verkeersveiligheid voor de fietsende jeugd van de school met de Bijbel afnemen. Snelheidsbeperkende maatregelen zijn dan ook noodzakelijk.

  Het is van groot belang dat de gemeente Epe op korte termijn een verkeerscirculatieplan ontwikkelt voor de kern en het buitengebied van Emst. Een dergelijk plan dient echter niet te worden opgesteld door alleen maar deskundigen vanuit bij voorbeeld de gemeente Epe en 3VO, maar ook in nauw overleg met de bewoners tot stand te komen.

  De smalle Stationsweg

 • 24

  5.4 Veiligheid algemeen Huidige situatie In Emst, zo blijkt, is het prettig wonen en voelt men zich tamelijk veilig. De sociale controle onder de inwoners is groot en draagt voor een belangrijk deel bij aan het gevoel van veiligheid. Tolerantie is mogelijk een oorzaak van het relatief gering aantal klachten van overlast. Toch is er behoefte aan meer contact met de wijkagent. De weinige straatverlichting bij de wandel/doorsteek paden in de kern van Emst zorgt in de avond en nachtelijke uren voor een onveilig gevoel. In de kern van Emst zijn geen plaatsen aangeduid voor spelende kinderen. Het grasveld achter de Hezebrink is niet geschikt voor jonge kinderen en wordt als een zeer onveilige speelplaats gezien. Probleemstelling Voornamelijk vanuit de kern is er de vraag naar meer/betere straatverlichting. De huidige situatie leidt tot donkere paadjes waar men zich onveilig voelt. Meer contact met de wijkagent is een grote wens van de inwoners van Emst.

  In de kern van Emst zijn weinig of geen (veilige) speelplaatsen voor jonge kinderen met uitzondering van de Speeltuin. Het speelveld achter de Hezebrink ligt geheel tussen de begroeiing van bomen en struiken. In de praktijk is gebleken dat speelplaatsen waar van buitenaf geen zicht op de kinderen is, er door slecht-willende personen gebruik wordt gemaakt van gegeven mogelijkheden. Dit maakt het speelveld dan ook ongeschikt voor jonge kinderen en wordt dan ook gezien als een zeer onveilige en zelfs gevaarlijke situatie.

  Plan van aanpak De genoemde locaties die tijdens de startbijeenkomst van het Dorpsplan zijn genoemd wat betreft de straatverlichting in de kern van Emst, zullen nader moeten worden onderzocht. Hiervoor zal dit punt worden overgedragen naar de plaatselijke belangenvereniging Emster Belang. Naar verwachting zal op korte termijn actie worden ondernomen om tot een oplossing te komen. Er is behoefte aan meer contact met de wijkagent. Meerdere keren per jaar zou een informatieve avond kunnen worden gehouden om bij te praten en bijgepraat te worden. Emster Belang kan in deze een organiserende en coördinerende rol vervullen. Emst beschikt over een goed geoutilleerde speeltuin die door de Speeltuinvereniging wordt geëxploiteerd. Daarnaast is behoefte aan speelplaatsen, met name voor jonge kinderen. Speelplaatsen voor jonge kinderen in de dorpskom van Emst moeten worden aangemerkt met simpele speeltoestellen zoals een zandbak, klimrek, wiptoestel of. Iets dergelijks. Er zal moeten worden gezocht naar locaties die open speelveldjes mogelijk maken. In de toekomstige nieuwbouwwijk Kerhofweg zijn deze reeds opgenomen.

  Speeltuin Ds.v. Rhijnstraat

 • 25

  5.5 Economische bedrijvigheid Huidige situatie en probleemstelling Door de beëindiging van vele agrarische bedrijven zijn er veel leegstaande agrarische gebouwen in het buitengebied van Emst. Leegstand betekent achteruitgang in onderhoud en aanzien. Plan van aanpak Bedrijvigheid in het buitengebied is wenselijk om het platteland vitaal te houden. Het huidige bestemmingsplan stimuleert bedrijvigheid echter niet. Een opdracht aan de uitwerkgroep is dan ook het onderzoeken van mogelijkheden om hier veranderingen in aan te brengen.

 • 26

  5.6 Recreatie Huidige situatie Emst heeft op het gebied van recreatie veel te bieden. De eigen inwoners en gasten van buitenaf maken dan ook veel en graag gebruik van de faciliteiten. De prachtige natuur in en rondom Emst heeft dan ook mooie gebieden om te wandelen en te fietsen. Ook voor dagrecreatie biedt Emst vele mogelijkheden. De vele campings en boerderijcampings trekken jaarlijks veel toeristen. Grootschalige recreatiemogelijkheden zijn ruim voldoende aanwezig en Emst wil zich dan ook voornamelijk richten op verbetering van de bestaande gelegenheden en nieuwe kleinschalige recreatiemogelijkheden. Probleemstelling

  Er bestaat de behoefte om door middel van recreatieve ontwikkelingen Emst duidelijker op de kaart te zetten De activiteiten zouden met elkaar verbonden kunnen worden, zodat men niet alleen maar voor het ene komt, maar ook nog even van het andere kan genieten.

  Plan van aanpak Het uitbreiden van de wandel- en fietsroutes is een grote wens. Eigen inwoners kunnen gebruik maken van deze manier van ontspannen en het maakt het ook aantrekkelijk voor toeristen om naar Emst te komen. Het Kievitsveld en het Vossenbroek lenen zich uitstekend voor een netwerk van wandelroutes. Hierbij kunnen ook de schouwpaden van het Apeldoorns kanaal betrokken worden. Om lokale initiatieven onder de aandacht te brengen moeten deze opgenomen worden in de routes. Het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal zou een nieuwe, unieke recreatiemogelijkheid in Emst en de gemeente Epe betekenen. Echter, de vele bruggen belemmeren de doorvaarmogelijkheden en het plan is in deze situatie dan ook technisch onmogelijk. Kleinschalige activiteiten zoals waterfietsen en fluisterboten zou een mogelijkheid zijn om het Kanaal recreatief te maken. Voor de langere termijn het Apeldoorns Kanaal betrekken bij de Plattelandsontwikkeling. Waterschap Veluwe is eigenaar/beheerder van het Apeldoorns Kanaal en initiatiefnemer van deze plannen. De strook tussen de Grift en het Kanaal leent zich uitstekend voor het doortrekken van het fietspad. Een wens is eveneens het doortrekken van het fietspad over de voormalige spoorlijn tussen het Kievitsveld en de Brinkerweg.

  Recreatiegebied het Kievitsveld

 • 27

  Het inrichten van meerdere Bed & Breakfast gelegenheden kan bijdragen aan de overnachtingsmogelijkheid in Emst en is goed toepasbaar in de nieuwe Plattelandsontwikkeling. Het inrichten van kinder- en/of zorgboerderijen draagt bij om in Emst aan mensen met een beperking zorg te bieden en tevens om kinderen in aanraking te brengen met dieren en het leven op de boerderij. Lokale initiatieven op dit gebied dienen gestimuleerd en ondersteund te worden. Komende vanuit de richting Epe en de kom van Emst is bereikt, ziet men de picknickplaats met het mooie beeldje van de Harpiste. Deze picknickplaats ziet er echter niet erg uitnodigend uit met maar slechts één picknickbank. Parkeerplaatsen en een aanduiding “picknickplaats” ontbreken Deze plek heeft dan ook duidelijk behoefte aan een beter en gezelliger aanzien. Meerdere picknickvoorzieningen zijn dan ook noodzakelijk. Het geheel zou wat opgefleurd kunnen worden met bloembakken en een schommel voor de jeugdige bezoekers.

 • 28

  5.7 Buitengebied & natuur en milieu Deze onderwerpen hebben uiteraard vele raakvlakken en daarom zijn deze punten samengevoegd. Huidige situatie Buitengebied moet buitengebied blijven, Emst moet een groen dorp blijven en het agrarisch landschap moet behouden blijven. Dit zijn een paar teksten die zijn aangeleverd door de inwoners van Emst. Met andere woorden: de inwoners houden van het cultuurhistorisch landschap in de overgangszone tussen het Veluwe Massief en de IJsselvallei.

  Aan natuur heeft het dorp veel te bieden en ook daar zijn de inwoners trots op en willen het behouden. Toch zijn er ook inwoners die niet alles aan de natuur over willen laten. Natuurlijk landschap betekent soms een verwaarloosde aanblik. Het invoeren van een “groene zone” e.d. heeft grote gevolgen voor het gebied. Anders gezegd: het legt beperkingen op, maar biedt ook kansen. Voor alle nieuwe initiatieven in het buitengebied geldt dat zij onderscheidend moeten zijn. Denk daarbij aan: Kwaliteit en Duurzaamheid.

  Natuurgebied Oranjeweg. Probleemstelling Door beëindiging van vele agrarische bedrijven zijn er landbouwgronden die niet meer als zodanig in gebruik zijn. Het zogenaamde “vogeltjesland” draagt bij aan het herstel van de natuur maar wordt niet altijd door de inwoners gewaardeerd. Het onderhoud laat vaak te wensen over en geeft hierdoor een verwaarloosde aanblik. Het onderhoud van sloten en beken in kwetsbare gebieden laat te wensen over. Ook wegens beëindiging van agrarische bedrijven zijn er leegstaande boerderijen en gebouwen. Leegstand leidt vaak tot slecht onderhoud en het verval wordt dan ook ervaren als een aantasting van het landschap. In de afgelopen jaren is het aantal paardenbakken sterk toegenomen. Deze passen niet altijd in het landschap en zorgen soms voor overlast door opstuivend zand en felle verlichting. De zandwegen en fietspaden in het buitengebied van Emst vragen om bijzondere aandacht. Veel zandwegen zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor paarden en aanspanningen zijn deze echter wel beperkt toegankelijk. Fietspaden zijn vaak slecht onderhouden en doorgaande fietsroutes dienen dan ook te zijn voorzien van verharding. In de afgelopen jaren is de overlast van schadelijk wild sterk toegenomen. De heidevelden aan de Oranjeweg lenen zich uitstekend voor de begrazing van schapen.

 • 29

  Plan van aanpak Het Geldersch Landschap is eigenaar van veel van de gronden die als natuurgebied zijn aangemerkt. Voor het onderhoud en beheer van het natuurlandschap zijn er mogelijkheden voor agrariërs. Provincie Gelderland biedt de mogelijkheid om via het project “Vitaal Gelderland” subsidie te verstrekken voor het beheer en onderhoud van het “Vogeltjesland” door agrariërs. Begrazing van koeien, paarden of schapen kan eveneens bijdragen aan het onderhoud en herstel van het cultuurlandschap. De gemeente Epe is voornemens een Landschapsfonds of iets dergelijks te ontwikkelen ten behoeve van natuurbeheer/onderhoud. Voor nieuwe landschapsinitiatieven kan men zich richten tot het Landschapsbeheer Gelderland. De Uitwerkgroep heeft in deze een onderzoekende functie naar de mogelijkheden. Emster Belang kan een informerende rol spelen voor de bewoners van het buitengebied. Het onderhoud van de sloten en waterafvoer in kwetsbare gebieden in Emst is in handen van het Waterschap Veluwe. Dit onderhoud laat sterk te wensen over en zorgt bij hoge waterstanden en zware regenval voor ernstige overlast. Met name bij de Smallertse beek doen zich regelmatig problemen voor. De Uitwerkgroep zal contacten moeten leggen met het Waterschap en als sturend orgaan kunnen fungeren bij het oplossen van de knelpunten. Het huidige beleid van de gemeente Epe maakt het mogelijk om leegstaande boerderijen en agrarische gebouwen een andere bestemming te geven. Zo mogen zij tot 200 m2 een recreatieve functie krijgen. Denk daarbij aan verhuur van appartementen voor toeristen. Verder is er de mogelijkheid tot het omvormen tot een nieuw landgoed. De gemeente Epe wil hierin een actief beleid voeren als een van de peilers om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. Ook zijn er mogelijkheden voor andere bedrijfsmatige functies. Voor de leefbaarheid op het platteland dienen dit echter kleinschalige activiteiten te zijn. Ook zijn er mogelijkheden voor wooneenheden in bestaande boerderijen. Emster Belang zou in samenwerking met de gemeente Epe een informatiebijeenkomst kunnen organiseren voor belangstellenden. Het aantal paardenbakken is de afgelopen jaren fors toegenomen. Door het ontbreken van een goed beleid vanuit de gemeente Epe zijn deze bakken op ongewenste plaatsen aangelegd en zorgen voor overlast van opstuivend zand en felle verlichting. De gemeente Epe heeft inmiddels een nieuw beleid ontwikkeld waarin regels worden gesteld voor inpassing in de omgeving. Deze regels gelden echter niet voor de bestaande paardenbakken. Op lokaal niveau zou bemiddeling/advies kunnen worden gegeven door het Emster Belang. Het Hippisch Platform is in onderhandeling met de gemeente Epe voor het toegankelijk maken en aanleggen van routes voor ruiters en aanspanningen. Deze routes zullen veelal door zandwegen en paden lopen. Voor aanwonenden kan dit lijden tot overlast van stuivend zand, paardenuitwerpsels op de weg en onbegaanbare (zand)wegen. Het onderhoud van zandwegen dient dan ook structureel te worden uitgevoerd door de . Het toekomstig beleid van de gemeente Epe is gericht op het zoveel mogelijk doortrekken van fietspaden. In dit kader past ook het verder doortrekken van het fietspad over de voormalige spoorlijn tussen de Stationsweg en de Brinkerweg. Het beleid van de gemeente Epe maakt deel uit van een plan om de fietspaden over de gehele Veluwe te verbeteren en uit te breiden. Op dit moment is al een begin gemaakt met het onderhoud en verharding van bestaande fietspaden.

 • 30

  Zoals vele gebieden op de Veluwe heeft ook Emst te maken met overlast van schadelijk wild. Het bestand van wilde zwijnen is dermate uit de hand gelopen dat het noodzakelijk is deze terug te brengen tot een aanvaardbaar aantal. Het beleid dient aangescherpt te worden en er zal naar gerichte mogelijkheden moeten worden gezocht. Hierbij moet worden opgemerkt dat er grote tegenstand bestaat voor plezierjachten. Agrariërs die wildschade lijden aan de gewassen moeten worden gecompenseerd. Landschapsbeheer Gelderland kan informerend /adviserend optreden.

  Het prachtige gebied met heidevelden aan de Oranjeweg is een druk bezocht gebied door toeristen, maar ook door de inwoners van Emst. Wie kent niet het beroemde ijs van Rozeboom dat hij al vele jaren verkoopt vanuit zijn kraam.

  Een mooie aanvulling op deze plek zou een schaapskudde zijn die zorgt voor de begrazing van de heide. Bij een kudde hoort ook een schaapskooi en deze is dan ook als grote wens ingediend bij de startbijeenkomst van het dorpsplan. Een voorwaarde is echter dat deze wordt gebouwd van materialen die passen in het natuurlandschap. Anders gezegd: geen schuur van damwandplaten. Tevens zou dit gebouw een kleinschalig bezoekerscentrum kunnen huisvesten.

  IJskraam nabij Gortel

 • 31

  5.8 Algemeen/overig Vanuit het verenigingsleven is de wens naar voren gekomen voor een goed en eenvoudig evenementenbeleid en dito regelgeving. Het huidige beleid vraagt veel administratie en een lange voorbereidingstijd. Hierbij wordt opgemerkt dat een eenvoudiger beleid en of regelgeving nooit de verantwoordelijkheid mag verleggen naar de aanvrager. Tijdens de startbijeenkomst van het dorpsplan zijn vele ideeën en wensen naar voren gekomen om het dorp leefbaar te houden en zo mogelijk te verbeteren. De Emstenaren willen niet stil blijven staan in de tijd en kijken vooruit in de samenleving. Toch hebben velen aangegeven dat EMST, EMST MOET BLIJVEN. De saamhorigheid, kleinschaligheid, het landelijke buitengebied en de mooie natuur is hen lief. Ook de wens om de zondagsrust te eerbiedigen kreeg brede steun.

 • 32

  6 Visie op de leefbaarheid van Emst in de toekomst

  6.1. Woningbouw Om Emst voor de toekomst economisch en sociaal leefbaar te houden is een gezonde bevolkingsopbouw van essentieel belang. Om dit te bewerkstelligen is een uitgebalanceerd woningaanbod van belang zowel voor de jongeren als voor de ouderen. De realisering van een woon-zorgcomplex(je) in Emst kan voorkomen dat de eigen inwoners naar naburige dorpen moeten verhuizen.

  6.2. Voorzieningen Om de leefbaarheid van Emst de waarborgen zijn de verenigingen een belangrijk ingrediënt. Een goed onderdak voor de diverse verenigingen is essentieel. De vergroting van de huidige sportzaal in het dorpshuis is daarom niet alleen voor de Hezebrink van belang, maar ook voor de verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten die de Hezebrink biedt. De uitbreiding van de huidige huisartspraktijk verdient geen belemmeringen te ondervinden. De realisering van een dorpsplein zal de cohesie van het dorp vergroten. Onderzocht zal moeten worden of een dorpsplein in de huidige infrastructuur in te passen is, of dat bij toekomstige (woning)bouw de realisering van het dorpsplein geëffectueerd kan worden.

  6.3. Veiliger over straat Een visie op verkeer en veiligheid is een bouwsteen voor het behoud en de ontwikkeling van de leefbaarheid. De infrastructuur moet veiliger en beter. Hierbij dient aandacht gegeven te worden aan oud en jong zowel in de kern van het dorp als in het buitengebied.

  6.4. Gezonde verenigingen voor jong en oud Voor de leefbaarheid in Emst zijn de verenigingen een belangrijk ingrediënt. Deze verenigingen zorgen voor onderlinge contacten en de saamhorigheid in het dorp. Om de verenigingen in het dorp ook voor de toekomst veilig te stellen is voldoende en aangepaste huisvesting belangrijk. De huidige voorzieningen voor ouderen moeten in de toekomst blijven bestaan en zelfs worden uitgebreid dan wel samengebundeld. Voor de jeugd zijn de speeltuin en het jeugdhonk De Vrije Inloop van groot belang. Deze voorzieningen moeten gehandhaafd blijven of zelfs uitgebreid met een voorziening zoals kinderopvang.

  6.5. Nieuwe ontwikkelingen buitengebied met behoud van het agrarische en vooral Groene karakter

  Met respect voor de thans aanwezige bewoners van het buitengebied, kunnen nieuw-komers en kleinschalige bedrijven zich in vrijkomende gebouwen vestigen. Het groene karakter van het buitengebied mag zo min mogelijk worden aangetast.

 • 33

  7 Te betrekken partijen en overheidskaders Samenwerking met andere partijen voor de verwezenlijking van vele ideeën uit het Dorpsplan zal naast de inzet van de bewoners zelf ook de samenwerking nodig zijn met andere partijen, zoals (semi)overheden, verenigingen en anderen. Tijdens de toetsingsbijeenkomst zijn al verschillende partijen uitgenodigd waarvan de DWG verwacht dat zij aan de uitvoering van ideeën een bijdrage kunnen leveren.

  7.1. Welke partijen zijn nodig voor de uitvoering van de plannen? Voor een deel van de plannen is samenwerking met de gemeente Epe noodzakelijk. Bij de uitwerking van de plannen (de fase na het dorpsplan) zullen de desbetreffende partijen benaderd worden om een praktische invulling te geven aan de ondersteuning van de ideeën. Voorbeelden zijn: - 3VO - het Geldersch Landschap - de gemeente Epe - Koppel - Provincie Gelderland - RGV - Triada - de Veluweborgh - VVV - het Waterschap Veluwe.

  7.2. De beleidskaders De beleidskaders van de gemeente Epe en de provincie Gelderland zijn leidend voor de uitvoering van de ideeën. Daar waar ideeën niet passen binnen de kaders zal in overleg met de desbetreffende overheden naar een oplossing moeten worden gezocht om de uitvoering mogelijk te maken. 7.3. Te verkrijgen subsidies Indien ideeën het doel hebben de leefbaarheid op het platteland te verbeteren zijn bij de provincie Gelderland (Europese) subsidies aan te vragen. Bij de uitvoering van de ideeën kan bekeken worden of plannen in aanmerking komen voor subsidieverlening. Het programmabureau Veluwe/IJsselstroom is in het leven geroepen door de provincie Gelderland om de aanvragen te stroomlijnen. Ook voor informatie over de randvoorwaarden en procedures kan dit programmabureau nadere informatie verstrekken.

 • 34

  8 Na het Dorpsplan Het proces voor het opstellen van een dorpsplan is succesvol verlopen. Dit is slechts een eerste, maar zeer belangrijke stap in het traject naar het behoud van een leefbaar Emst. De uitwerkgroepen gaan nu de aangekaarte ideeën en wensen uitwerken en omzetten in daadwerkelijke plannen. 8.1. Het Dorpsplan is geen einddoel Met het afronden van het dorpsplan worden de uitwerkgroepen samengesteld. In deze uitwerkgroepen zullen leden van de dorpswerkgroep, samen met het Emster Belang en inwoners van Emst zich hard moeten maken voor de verdere uitwerking en realisatie van de in het dorpsplan aangedragen ideeën en wensen. De onderwerpen waaraan prioriteit is gegeven, zullen verder uitgewerkt moeten worden. Er zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn en welke partijen en organisaties bij de realisatie van de plannen betrokken moeten worden. Door een breed draagvlak tot stand te brengen, zal de uivoering waarschijnlijk sneller en soepeler verlopen. 8.2. Ruimtelijke visie Eén van de uitwerkgroepen zal zich bezig houden met een ruimtelijke visie. Gestreefd zal worden onderdelen in kaart te brengen die met de verandering c.q. invulling van de ruimte te maken hebben. Deze uitwerkgroep zal professioneel ondersteund worden door een bureau dat hier ervaring mee heeft. Emst gaat verder aan de slag!

 • 35

  COLOFON De Dorpswerkgroep is door het Emster Belang ingesteld om de totstandkoming van het Dorpsplan te effectueren. De Dorpswerkgroep bestaat uit de volgende personen: Gerrit Riphagen (voorzitter), Gert Buitenhuis (vice voorzitter), Dorothee van der Ende (secretariaat), Jan van Essen, Annabel Kiezebrink, Ankie Lammers, Jacob Mosterd, Johan Pannekoek, Jeanine Post, Wilbert Stegeman, Marian Stokhof, Freek Vos, Herman de Weerd. De Dorpswerkgroep is geadviseerd door de Vereniging Kleine Kernen Gelderland: via 2 procesbegeleiders: Albert Bos en Jan van Dommelen. Namens de gemeente Epe heeft Manfred Haveman de bijeenkomsten bijgewoond en de Dorpswerkgroep geadviseerd. De geschiedenis van Emst is verwoord door Evert de Jonge, voorzitter van de historische vereniging Ampt Epe. De foto’s zijn gemaakt door Jeanine Post. De tekst is aangeleverd door Ankie Lammers en Dorothee van der Ende In dit document is als watermerk gekozen voor de Emstervlag. Deze is in 2000 ontworpen door de heer Wim Vijge. De uitleg van de vormen en kleuren: De cirkelvorm houdt de centrale ligging van Emst in, in het geheel van de gemeente Epe. Het houten hooischuurtje geeft de plattelandsligging weer. De vakverdeling wijst op de vier dorpen binnen de gemeente Epe; Epe, Oene, Emst & Vaassen De kleuren: het groen wijst op de groene Veluwezoom; het bruin op de aanwezige houtsoorten; het geel op de Veluwse zandgrond en het koren en het geeft een zonnige uitstraling; het blauw wijst op het water: beekjes, kanalen, weteringen en plassen. Het Dorpsplan is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de gemeente Epe en de provincie Gelderland, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.

 • 36

  Snelle actiepunten / overdrachtpunten

  Veiligheid 2 1 3

  Huisnummering beter in het buitengebied 1 1 2

  Lantaarnpaal op zonne-energie (geschenk Nuon) werkt niet (parkeerplaats Oranjeweg ijscoboer) 1 0 1

  Voorzieningen 26

  30

  56

  Honden uitlaatplaats / speelveld 9 7 16

  Goed evenementenbeleid / eenvoudige regelgeving 2 1 3

  Kinderopvang loskoppelen van Koppel / eigen beheer 10

  14

  24

  Kinderopvang 4 3 7

  Meer samenwerking tussen beide scholen 1 5 6

  Buitengebied 3 2 5

  Bij overlast van wild doeltreffende maatregelen 3 2 5

  Startbijeenkomst

  Thema's aantal briefjes

  stickers

  · Voorzieningen 97 93

  · Verkeer 80 72

  · Woningbouw 3 0

  · Recreatie 64 45

  · Buitengebied 31 41

  · Natuur en Milieu 25 17

  · Veiligheid 9 7

  · Werkgelegenheid & Bedrijvigheid 13 22

  · Overige 8 22

  Totaal 153 154

  Voorzieningen 97 93

  190

  Honden uitlaatplaats / speelveld 9 7

  Goed evenementenbeleid / eenvoudige regelgeving 2 1

  Kinderopvang loskoppelen van Koppel / eigen beheer 10 14

  Kinderopvang 4 3

  Meer samenwerking tussen beide scholen 1 5

  Een gezellig dorpsplein 13 11 24

  Gezondheidscentrum 8 21 29

  Instand houden winkels, bank, dagrecreatie etc. 15 5 20

  Hezebrink (uitbreiden) 20 21 41

  Betere groenvoorziening 1 - 1

  Plantenbak kuilakkerweg 1 - 1

 • 37

  Behoud steunpunt TNT post 1 - 1

  Brievenbus Emst noord 2 - 2

  Regiotaxi meer op tijd, tarief glijdend (heel duur dan weer goedkoop) 1 - 1

  Emsterfeestterein in het centrum houden 3 - 3

  Goede plek voor de jeugd 1 - 1

  Zwemwater voor honden bij de zomerdag 1 - 1

  Fietsenstalling bij bushalten 3 3 6

  Behoud begraafplaats 1 2 3

  Serviceflat in buitengebied 1 - 1

  Meer wooneenheden in voormalige boerderijen 1 1 2

  Actieve controle op permanente bewoning van recreatie woningen 1 - 1

  Meer vrijheid in bouw 1 2 3

  Inbreiding op vrije plekken 1 - 1

  Voorzieningen 97 93

  190

  Honden uitlaatplaats / speelveld 9 7

  Goed evenementenbeleid / eenvoudige regelgeving 2 1

  Kinderopvang loskoppelen van Koppel / eigen beheer 10 14

  Kinderopvang 4 3

  Meer samenwerking tussen beide scholen 1 5

  Een gezellig dorpsplein 13 11 24

  Gezondheidscentrum 8 21 29

  Instand houden winkels, bank, dagrecreatie etc. 15 5 20

  Hezebrink (uitbreiden) 20 21 41

  Betere groenvoorziening 1 - 1

  Plantenbak kuilakkerweg 1 - 1

  Behoud steunpunt TNT post 1 - 1

  Brievenbus Emst noord 2 - 2

  Regiotaxi meer op tijd, tarief glijdend (heel duur dan weer goedkoop) 1 - 1

  Emsterfeestterein in het centrum houden 3 - 3

  Goede plek voor de jeugd 1 - 1

  Zwemwater voor honden bij de zomerdag 1 - 1

  Fietsenstalling bij bushalten 3 3 6

  Behoud begraafplaats 1 2 3

  Recreatie 64 45

  109

  Sport 20 15 35

  Kievitsveld 6 7 13

  Dagrecreatie mogelijkheden en stimulatie 4 7 11

  Recreatie op kanaal 4 1 5

  Geen recreatie op Kievitsveld 1 - 1

  Picknickbanken bij picknickplaatsen 1 - 1

  (Kleinschalige) recreatie bevorderen 4 - 4

 • 38

  Meer ruimte boerderijcampings 1 - 1

  Parkeerplaatsen rand bossen 1 - 1

  Oude spoorlijn herstellen (boemeltrein) 1 - 1

  Fietspad langs spoor verbeteren 2 - 2

  Recreatie oude stortplaats 1 - 1

  Kinderboerderij (verstandelijk) gehandicapten 1 2 3

  Geen recreatie op kanaal 2 1 3

  Overnachtingsvoorziening (hotel) 2 1 3

  Permanente bewoning zomerhuizen 1 - 1

  Transferium 1 - 1

  Geen paardenmest op wegen 1 - 1

  Clubhuis HDKS + Motorclub 1 - 1

  Geen grootschalige activiteiten 1 5 6

  Dorpsavonden 3 4 7

  Wandel- en fietsroutes 5 2 7

  Natuur en Milieu 25 17 42

  Houdt buitengebied donker/geen lichtvervuiling 3 6 9

  Emst moet een "groen" dorp blijven 5 4 9

  Kroondomein toegankelijk 4 - 4

  Afschieten wild - geen plezierjacht, wel door gemeente 1 2 3

  Schaapskudde aan de Oranjeweg 1 2 3

  Schakel boeren in bij onderhoud in buitengebied (geen overvloed zwijnen/roofvogels) 1 1 2

  Oppassen voor een te beschermd karakter (groene zone e.d.) 1 - 1

  Verfraai buitengebied - benut subsidiemogelijkheden (o.a. Boomgaarden/hagen/singels) 1 1 2

  Verpest niet wat nu nog mooi is - heel zuinig op zijn 2 1 3

  Ontsluiting Vossenbroek 1 - 1

  Niet alles aan de natuur overlaten 1 - 1

  Minder hekwerk - geen verrommeling 1 - 1

  Extra aandacht voor beken en zandwegen 1 - 1

  Korenbloemen 1 - 1

  Geen kerstdennen, buxus en coniferen 1 - 1

  Verkeer 80 72

  152

  Vrachtverkeer buiten Emst 11 13 24

  Doorgaande weg Emst (Hoofdweg / Vaassenseweg) 22 22 44

  Parkeergelegenheid binnenbebouwde kom 12 7 19

  Openbare weg tussen dorp en voetbalveld veiliger maken (fietsstrook en betere verlichting) 3 3 6

  Wegen met veel recreatieverkeer ivm fietsers verlagen tot 60km 1 - 1

  Camping verkeer via rotonde over de Oranjeweg - Veldweg - Hanendorperweg 2 1 3

  Onsluiting Veluwse Bron 5 2 7

  Dikke boom bij rotonde weghalen (Brinkerweg) 1 13 14

  Zandwegen verkeersluw: alleen aanwonenden; dood laten lopen 1 1 2

 • 39

  Tegengaan van onzinnige verkeersmaatregelen als drempels en snelheidsbeperkingen 1 2 3

  In het bos tussen Emst en Vierhouten net als het stuk van Nunspeet 30 km 1 - 1

  Weg Emst-Vierhouten helemaal 60 km 1 1 2

  Gehele buitengebied 60km zone 2 2 4

  Oudespoortracee helemaal fietspad 1 1 2

  Nu bedenken waar over 20 jaar de rondweg Emst komt 1 1 2

  Emst op verkeersborden A50 1 1 2

  Aanduiding bedrijven verbeteren (aanwijsborden) 1 1 2

  Geen rondweg 1 - 1

  Waarschuwingborden voor overstekend wild Veldweg en Vaassensebinnenweg 1 - 1

  Fietspad doortrekken Hertenkampseweg richting Oranjeweg 1 - 1

  Snelheidsremming Oranjeweg waar je de bebouwde kom inkomt 1 - 1

  Openbaar vervoer Emst - Apeldoorn 4 x per uur 2 - 2

  Verloren beekweg: slecht zichtbare kruising; aangeven met bord gevaarlijke kruising 1 - 1

  Betere handhaving Max. Snelheid 1 - 1

  Meer snelheidscontrole; ook waar het uit winstoogmerk van de politie niet aantrekkelijk is 1 - 1

  Drempels in Hogeweg i.v.m. stelselmatig te hard rijden 1 1 2

  Drempels Ds van Rhijnstraat 1 - 1

  Verkeersveiligheid rondom de Sprenge 1 - 1

  Onverharde gedeelte Hanendorperweg is slecht. De toegang vanaf Gortel is afgesloten. Geeft problemen voor gasten 1 - 1

  Buitengebied 31 41 72

  Bij overlast van wild doeltreffende maatregelen 3 2

  Behoud agrarisch landschap/behoud landbouw 12 28 40

  Emst moet dorp blijven 1 3 4

  Geen nertsfarms/geen varkensflats 3 1 4

  Paardenbakkenbeleid ruim opstellen 1 - 1

  Zandwegen buitengebied beschikbaar voor paarden en wandelaars en fietsers 1 2 3

  Buitengebied blijft buitengebied 2 2 4

  Toezicht op verrommeling platteland/bos; handhaving regelgeving 2 2 4

  Start een project cultuurhistorie (behoud boerenerven en natuur) 1 1 2

  Behoud van de buurtschappen 1 - 1

  Beter onderhoud zandwegen 2 - 2

  Betere waterafvoer in kwetsbaar gebied 1 - 1

  Beter onderhoud sloten 1 - 1

  Werkgelegenheid en bedrijvigheid 13 22 35

  Bedrijvigheid buitengebied 9 19 28

  Molen 1 1 2

  Gelijk vergunningsstelsel (gehele gemeente) 2 2 4

  Schoonhouden trottoirs / straten bebouwde kom 1 - 1

  Overige 8 22

  30

  Eigenheid dorp behouden 4 9 1

 • 40

  3

  Bomen Kuilakkerweg 'plakken' 2 5 7

  Eerbiedigen zondagsrust 2 8 10