Cranio Sacraaltherapie en Qi Gongcrani · PDF file 2019. 8. 19. · Cranio Plus, een...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cranio Sacraaltherapie en Qi Gongcrani · PDF file 2019. 8. 19. · Cranio Plus, een...

 • CCrraanniioo SSaaccrraaaalltthheerraappiiee eenn QQii GGoonngg IInn vveerrbbiinnddiinngg mmeett jjee ddiieeppssttee ZZeellff

  Eindwerkstuk Peirsman Cranio Sacraal Academie

  Ingrid van Breemen

  www.innerlijkeglimlach.nl

  29 maart 2011

 • 2

  Inhoudsopgave Blz.

  Hoofdstuk 1

  Een introductie

  3

  Hoofdstuk 2

  De verbinding tussen cranio-sacraaltherapie en qi gong

  7

  Hoofdstuk 3

  Mijn visie op de mens ‘in verbinding’

  13

  Hoofdstuk 4

  Bewustzijn is de sleutel

  21

  Hoofdstuk 5

  Achtergrondinformatie over stress en burn-out

  27

  Hoofdstuk 6

  Cranio Plus, een combinatie van cranio-sacraaltherapie, qi gong,

  visualisaties en coaching

  34

  Hoofdstuk 7

  Praktijkcases

  44

  Hoofdstuk 8

  Qi gong voor de therapeut

  58

  Nawoord

  60

  Literatuurlijst

  61

  Foto’s: Ingrid van Breemen (behalve het kunstwerk van Andy Goldsworthy op pagina 21 ).

 • 3

  HHooooffddssttuukk 11

  EEeenn iinnttrroodduuccttiiee

  LLiieeffddee oopp hheett eeeerrssttee ggeezziicchhtt Deze scriptie gaat over de combinatie van, en wisselwerking tussen, cranio- sacraaltherapie en qi gong. Maar eigenlijk gaat het over ´verbinding´. Beide technieken of methodes gaan uit van verbinding, namelijk met jezelf, je eigen kern, met de cliënt/cursist en met de helende krachten van het universum. Het is voor mij dan ook veel meer dan een techniek of een methode, het is een levenswijze geworden. Beide vormen zijn bepalend geweest voor hoe ik nu in het leven sta. Zowel met qi gong als met cranio-sacraaltherapie was het voor mij liefde op het eerste gezicht en een gevoel van ‘thuiskomen’. Begin 2002, toen ik een paar maanden daarvoor al de beslissing had genomen om mijn baan als manager Personeel & Organisatie op te geven, kwam ik in aanraking met qi gong en ik besloot vrijwel meteen om de docentenopleiding, in september 2002, te gaan volgen. Ik was toen al jaren bezig met yoga en dat heeft mij ook veel gebracht, maar ik miste toch iets. Dat ‘iets’ vond ik in de qi gong. Die zachte benadering, jezelf ‘uitnodigen’ om te bewegen, contact maken met moeiteloosheid, met je ‘innerlijke glimlach’, dat was zo’n thuiskomen in mezelf! En zo heel anders dan ik gewend was, namelijk altijd van hot naar her rennen, zowel in mijn werk als thuis, altijd stress, altijd maar ‘beter’ moeten en zo weinig tijd voor het contact met mezelf. Qi gong was dus de grote stap naar meer verbinding met mezelf, met mijn ‘Diepste Zelf’. En na qi gong kwam cranio-sacraaltherapie, eind 2004, op mijn pad. En ook daar had ik diezelfde ervaring, dat ‘thuiskomen’ en die diepe verbinding. Meteen na de eerste module wist ik, voelde ik, dat die aarding die ik altijd voelde in de meditaties en bij de qi gong oefeningen, eigenlijk het cranio-sacrale vocht is, dat bij ontspanning meer kan zinken, dieper komt. Daardoor lijkt het alsof je heiligbeen en staartbeen vanuit de wervelkolom vol loopt, maar ook als het ware leegloopt in de aarde. Toen viel eigenlijk alles al op z’n plek, al had ik er toen nog geen idee van dat ik cranio-sacraaltherapie ook zou gaan combineren met oefeningen uit de qi gong. In al die jaren dat ik nu bezig ben met qi gong en cranio-sacraaltherapie, ben ik steeds meer gaan beseffen en ervaren dat alles in onze materiële wereld aan verandering onderhevig is: je werk, je vriendschappen, je relatie. Maar voor mij is ‘cranio’ en qi gong een ‘constante’; namelijk de verbinding met mijn Wezen. Het biedt mij de mogelijkheid om in alle omstandigheden contact te maken met het universum, ‘al wat er is’ en mijzelf. En vanuit die verbinding ben ik in staat om er gewoon ‘te zijn’, ook als de omstandigheden buitengewoon moeilijk zijn. Dat is het afgelopen jaar, toen mijn privéleven onder enorme druk kwam te staan, wel gebleken. Dat was voor mij eigenlijk de proef op de som. In die periode bleek dat mijn jarenlange training wel degelijk vruchten af had geworpen. Hoe moeilijk ik het ook had, ik kon elke keer weer teruggaan naar mijn eigen kern, mijn Diepste Zelf en dat gaf mij

 • 4

  ongelofelijk veel kracht! En dat gevoel van verbinding, dat thuiskomen bij jezelf, dat wil ik graag doorgeven aan mijn cursisten en cliënten en dat gevoel wil ik ook graag overbrengen met deze scriptie. Het voornaamste doel in mijn lessen en in mijn behandelingen is dan ook de ander uit te nodigen om bewust contact te maken met zichzelf. Contact maken met haar of zijn lichaam, gedachtes, emoties, vanuit een zachte, open houding. Zonder oordeel, zonder moeten, vanuit die innerlijke glimlach. Maar vooral contact maken met de stilte in jezelf. Mijn ervaring is dat in die stilte de antwoorden vaak als vanzelf naar boven komen.

  CCrraanniioo PPlluuss In mijn praktijk (vanaf maart 2006) kom ik uiteraard veel in contact met psychisch gerelateerde klachten. Gestimuleerd door mijn eigen ervaringen met het ontspannende en ook transformerende effect van qi gong oefeningen, ben ik toen begonnen met het ontwikkelen van een zogenaamde ‘Cranio Plus’ behandeling. Enerzijds om cliënten, al voordat ze ‘op de tafel’ komen, te helpen om te ontspannen, los te laten. Anderzijds ook om ze een handvat te bieden om zelf thuis iets aan hun ontspanning en ontwikkeling te kunnen doen. Voor mij is het belangrijk dat mensen zelf de verantwoording nemen en houden over hun eigen lichaam en gezondheid in plaats van deze uit handen te geven aan een arts, hulpverlener of therapeut. Voor deze scriptie richt ik me vooral op praktijkcases met betrekking tot stress en burn-out, omdat ik een tijd lang vooral cliënten met deze problematiek bij mij in de praktijk kreeg en omdat zij de eerste aanleiding vormden om deze behandeling te ontwikkelen. Het is echter wel gebleken dat deze Cranio Plus behandeling in heel veel gevallen ingezet kan worden, zowel bij fysieke als bij psychische klachten en zowel bij jong als oud (de jongste was 5 jaar en ook bij hem werkte het prima en de oudste cliënt, waar ik het momenteel bij toepas, is 77!).

  OOppbboouuww vvaann ddee ssccrriippttiiee In hoofdstuk 2 leg ik uit wat cranio-sacraaltherapie en qi gong voor mij inhouden en wat de verbinding is tussen deze twee werkvormen. Om alles in een groter kader te kunnen plaatsen, geef ik in het daaropvolgende hoofdstuk mijn visie op de mens in verbinding. Hierin verwoord ik ook de energetische aspecten van cranio-sacraaltherapie en qi gong, die voor mij van belang zijn. Dat hoofdstuk was in eerste instantie wel een worsteling, omdat ik eerst van plan was om dat voornamelijk theoretisch in te vullen. Eigenlijk vanuit een aan mijzelf opgelegde eis en een vaag gevoel dat ik meer grip moest krijgen op mijn ‘energetische ervaringen’. Hier liep ik dan ook eerst behoorlijk op stuk. Alles wat ik las, vond ik te ‘technisch’ en sloot niet aan bij mijn eigen ervaringen. Ik begon steeds enthousiast te lezen in een of ander boek, maar haakte steeds weer af. En gaandeweg (ook na vele gesprekken hierover met mijn man, die mij altijd weer voorhield en vroeg: ‘Wat wil je zelf? Wat vind je belangrijk, wat voel je?’ – Vincent: bedankt!!) werd me duidelijk dat ik helemaal niet geïnteresseerd ben in al die technische verhandelingen

 • 5

  over de werking van energievelden, hoe acupunctuur werkt of hoe je wetenschappelijk kunt bewijzen dat de meridianen bestaan. Voor mij is gewoon die verbinding belangrijk, de verbinding met mezelf, met het universum en met mijn cliënt. En alleen vanuit die verbinding kan ik werken. Alleen vanuit die verbinding kan ik de cliënt met zichzelf in verbinding brengen en kan er een helingsproces op gang komen. Hoe dat werkt weet ik niet, maar wel dát het werkt! Die technische uitwerking heb ik dus achterwege gelaten, daar gaat deze scriptie gewoon niet over. Wel heb ik iets geschreven over de uitgangspunten en de reikwijdte van die verbinding. Maar het gaat niet om verbinding alleen. Zonder bewustzijn zal genezing m.i. vrijwel altijd oppervlakkig blijken te zijn en niet werkelijk diep indalen in het menselijke systeem. Voor mij is bewustzijn de sleutel en daar gaat hoofdstuk 4 dus over. Ik heb daarbij dankbaar gebruik gemaakt van het boek Bondgenoot, de autobiografie van een immuuncel, van Henk Fransen en ook De biologie van de overtuiging, van dr. Bruce Lipton. Zij beschrijven, ieder vanuit een eigen perspectief, de intelligentie en het bewustzijn van afzonderlijke cellen in ons lichaam, hetgeen perfect aansluit bij mijn eigen visie en gevoel hierover. Omdat ik me in deze scriptie specifiek heb gericht op de behandeling van stress en burn-out, heb ik een hoofdstuk met achtergrondinformatie over deze onderwerpen opgenomen (hoofdstuk 5). In de hoofdstukken 6 en 7 beschrijf ik respectievelijk mijn werkwijze in de Cranio Plus behandelingen en heb ik een aantal cases uit mijn praktijk uitgewerkt. Tot slot heb ik een hoofdstuk geschreven over qi gong voor de therapeut, omdat ik heb gemerkt dat de oefeningen mij ook in mijn werk als therapeut enorm helpen om dicht bij mezelf te blijven. Zo kan ik, naar behoefte, na iedere behandeling beter fysieke en psychische spanningen loslaten en me ook vóór iedere cliënt afstemmen op mezelf, het universum en de behoeften van de cliënt. Wellicht dat collega-therapeuten ook baat kunnen hebben bij mijn werkwijze. Voor alle duidelijkheid, ik heb in deze scriptie zowel van de hij- als de zij-vorm gebruik gemaakt. Soms, als dat voor