Charlois Creatieve Cultuur

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Master Thesis Urban Area Develeopment

Transcript of Charlois Creatieve Cultuur

  • 1. CCC inc:Charlois Creatieve CultuurMUAD renekooyman23 juni 2011

2. Kernvraag
Op welke wijze en met welke gevolgen
heeft de Culturele en Creatieve Industrie
een positieve bijdrage kunnen leveren
aan het ruimtelijke, economische en sociaal-culturele proces
van lokale gebiedsontwikkeling in
Oud Charlois?
3. Culturaland creative industries
Cultural industries: goods or services that
embody cultural expressions, irrespective
commercial value: film, DVD, video, television
and radio, video games, new media, music, books
and press, performing arts, visual arts.
Creative industries : use culture as an input , whose outputs are mainly functional:architecture, advertising, gaming, design and fashion.
4. Effect inzet CCIs:Drie dimensies
Het stimuleren CCI heeft invloed op:
De fysiek-ruimtelijke component:
Territoriale insteek: planologische traditie
Maakbaarheid via ruimtelijke ingrepen
De economische component:
Werkgelegenheid, productie en afzet creatieve producten en diensten, arbeidsparticipatie
Cultureel ondernemerschap
De sociaal-culturele component:
Sociaal: onderwijs, arbeid, wonen, vrije tijd
Cultuurgedrag: actieve / receptieve cultuurparticipatie
5. Fysiek-ruimtelijke benadering
De economische
optiek
Het sociaal-cultureel perspectief
Planbaarheid ;
creatieve impulsen
Toename
bedrijvigheid
Sociale stijging d.m.v. onderwijs, arbeidsparticipatie
Verhoging gemiddeld inkomen via creatieve klasse
Missing middle
Wooncarrires: Gemleerd woningaanbod
Stijging marktwaarde onroerend goed
Kleinschalige ondernemingen; soft locatie factoren Grootbedrijf; harde locatie factoren
Tegengaan selectieve migratie; aantrekken creatieve klasse
Gentrification
Cultuurbeleid
Ruimtegebruik: daling industrieel gebruik
Actieve cultuurparticipatie
Toename werkgelegenheid, inkomensvorming, arbeidsparticipatie
Bewoners ruimtelijk betrekken
Receptieve cultuurparticipatie
Verbetering leefbaarheid
6. Beleid: Rotterdam Zuid
Pact op Zuid:
Gestart in 2006 voor 10 jaar
Doelen: zuid op gemiddeld niveau Rotterdam
Door tegengaan selectieve migratie
Corpos en gemeente investeren gezamenlijk 1 mrd.
Integraal programma (f,e,s,v,k&c)
Focussen, tempo maken, verbinden, spin off
Doel: selectieve migratie = 0in 2016
7. Oud-Charlois: uitgangssituatie 2006
Oud dorp met lang, arbeideristisch verleden
Eenzijdige woningvoorraad aan onderkant
Verloedering: bestaande woningvoorraad verslechtert
Eenzijdige bevolking: laag opleidingsniveau,exodus beter gesitueerden
Criminaliteit, drugsoverlast, etnische spanningen
Huisjesmelkers, matig winkelbestand
8. CCI: Beleidsinitiatieven

  • Pact op Zuid + Krachtwijken

9. Ondernemersbalie; kansenzones, starterssubsidies 10. Woonstad: Leegstaande panden ten behoeve van creaeco 11. Streven naar integrale aanpak: Integratie van sociale/fysieke en economische investeringenCCI: Bewonersinitiatieven
Kunstenaars: van kraak naar bruikleen contracten
Lokale creatieve ondernemingen
Culturele Stichtingen: Hommes Foundation, Historisch Charlois, Charlois Kunstfestival , Stichting KICK: gevelmozaeken, projectgroepK in panden, expositieruimtes, stadswandeling
12. Succes of falen 1: ruimtelijk
Creatieven: leegstand omgezet inCCIs
Aantrekken creatieve klasse
(Beperkte) Stijging gemiddeld inkomen
Afremmen verloedering: stijging WOZ waarde houdt gemiddelde Rdam bij
Daling industrieel gebruik , groei onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en recreatie
Verbetering leefbaarheid in de wijk
13. Succes of falen 2: economisch
Toename zakelijke dienstverlening + cultuur en recreatie ondernemingen
Kleinschalige initiatieven
Soft locatie factoren doorslaggevend voor vestiging
Toename werkgelegenheid, inkomensvorming en arbeidsparticipatie

  • Nauwelijks volledig

inkomensvormende initiatieven
14. Succes of falen 3: sociaal-cultureel
Voortgaande stijging opleidingsniveau (2008: > 55% MBO
Groei particulier woningbezit
Selectieve migratie: wijziging gezinssamenstelling, groei ongehuwde stellen met kinderen en overige huishoudens
Groei actieve en receptieve cultuurparticipatie
15. Drie perspectieven gewogen
CCI positieve invloed op zowel fysiek-ruimtelijke, economische, als in sociaal-cultureel ontwikkeling maar.
Invloed vooral in fysiek-ruimtelijk opzicht
Economisch beperkt in omzet en inkomen; sterker in arbeidsparticipatieen micro-MKB
Sociaal-cultureel vooral in actieve en receptieve cultuurparticipatie
Causaliteit ??
16. Casus Locus
Historische reconstructie leidt nooit tot duplicatie
Oud Charlois is uniek, oud dorp aan het water, groot water, met nieuwe ontwikkelingen in relatief oude sfeer en cultuur
17. CCC inc:Charlois Creatieve CultuurMUAD Masterrenekooyman23 juni [email protected]