Boekje Voorbereiding

of 30 /30

description

voorbereiding 09 10

Transcript of Boekje Voorbereiding

Page 1: Boekje Voorbereiding
Page 2: Boekje Voorbereiding

Inleiding

Beste collega’s,

We gaan twee dagen -15 en 16 juli - hard aan de slag om onszelf aan het begin van het schooljaar een hoop werk te besparen. Op verzoek van veel secties komen we nu al met informatie en met instructies voor die dagen. Op 15 en 16 juli zijn wij de hele dag beschikbaar voor overleg en het vastleggen van afspraken. We zullen dan op een vaste plek met computers, beamers en een smartboard zitten om alle informatie en afspraken onmiddellijk te verwerken. Op 15 juli zijn we vooral beschikbaar voor overleg, op 16 juli willen we vooral zaken definitief vastleggen. Op deze manier kunnen we het nieuwe jaar starten met een goede planning en dat is voor iedereen plezierig. Je kunt dan de hele zomer zorgeloos in je hangmat hangen zonder aan school te denken.

Dit is waarvan we graag willen dat het klaar ligt na de vakantie.1 Portfolio-instructies2 PTA’s3 Schema’s toetsweken4 Cijfergeving onderbouw5 Kalender excursies, projecten en alle andere activiteiten in lestijd

Al de benodigde informatie en formats tref je hierbij aan. Ze zijn ook digitaal verkrijgbaar via het vademecum (P:\Publieke_informatie_personeel\VADEMECUM DIGITAAL\voorbereiding 0910). Bepaalde informatie willen we digitaal aangeleverd krijgen op een usb-stick en dus niet per e-mail. Andere informatie willen we graag per onderdeel op een los papier, dus bijv. geen excursies op zelfde papier als pta-wijzigingen . Per onderdeel staat vermeld hoe we de informatie aangeleverd willen hebben.

Secties kunnen natuurlijk al eerder aan de slag met de voorbereidingen voor het komend jaar. Wij zijn altijd beschikbaar voor. Maar de informatie van de sectie kun je ons pas definitief aanleveren op 15/16 juli, om verwarring en misverstanden te voorkomen. Omdat we de informatie graag willen bespreken, is het noodzakelijk dat er iemand van de sectie langskomt voor ev. toelichting en overleg.

Succes

Jan, Cor

Page 3: Boekje Voorbereiding

Veranderingen volgend jaar

Bij de voorbereidingen van het komend schooljaar vragen we je rekening te houden met de volgende organisatorische veranderingen:

- De nieuwe onderbouwtabel* treedt in werking in klas 2:o grenzeloos leren, trivium en b-logica komen te vervallen (N.B.

trivium keert vanaf 2010 in 3V terug op de lessentabel)o uitbreiding van het aantal uren Duitso introductie techniek in klas 2o keuze tussen muziek en dramao meer onderscheid in aantal uren per vak tussen havo, ath. en

gymnasium.* P:\Publieke_informatie_personeel\VADEMECUM DIGITAAL\voorbereiding

0910

- De nieuwe bovenbouwtabel* treedt in werking in klas 6 vwo.

- Er komt een flexibele middagpauze (12.35-13.05 of 13.00-13.30). De roostermaker bekijkt wie op welk moment pauzeert.

- Er komt een andere opzet voor de tk-uren ( overleg en nadere info volgen)

- Er komen weer profielklassen in klas 4 en 5. In klas 4 havo en 4/5 vwo plaatsen we de leerlingen in klassen op basis van twee stromen: 1) mens en maatschappij (C&M en E&M) en2) mens en natuur (N&T en N&G). In klas 5 havo en (en het jaar daarop in 6 vwo) zijn de 4 profielen de uitgangspunten voor de klassenindeling. We zetten de gymnasiasten in klas 4 en 5 bij elkaar: een klas mens en maatschappij, een klas mens en natuur. Beide klassen vullen we aan met atheneumleerlingen.

- Periodisering komt bijna niet meer voor.

- We gaan meer met grotere leseenheden werken.

- We versoepelen de regels voor de portfolio-instructies. De uitgangspunten blijven overeind.

- Er is een andere opzet voor het pws in de maak (overleg en nadere info volgen).

- Op verzoek van de vaksectie verhuist de ckv-middag naar donderdag.

- Er komt een lokalenindeling gebaseerd op het aantal lessen. Secties krijgen daardoor meer uren in vaste lokalen toegewezen.

- In periode 4 is het aantal lesdagen groter dan in de periodes 1-3. Oorzaak is de onmogelijkheid om een verstandige planning te maken i.v.m. de meivakantie en de centrale examens.

Page 4: Boekje Voorbereiding

- In de loop van het jaar (na de herfstvakantie) verdwijnen de klassenboeken en gaat iedere docent de absenten etc. zelf invullen in magister met een laptop in het lokaal. Tot aan de herfstvakantie draaien we een pilot met een aantal docenten. Ook organiseren we een training kort voor de herfstvakantie.

We willen met deze veranderingen meer rust creëren en betere roosters maken.

Page 5: Boekje Voorbereiding

1: Portfolio-instructies 2009-2010

Het portfolio is bedoeld als instrument - waarmee leerlingen hun persoonlijke ontwikkeling en groei kunnen

aantonen;.- om met leerlingen echt in gesprek te raken over hun studie;- om leerlingen uit te dagen regelmatiger te werken.

Op basis van evaluaties en gesprekken willen we het volgende realiseren:- minder bureaucratie- meer vrijheid voor de secties- meer verantwoordelijkheid bij de vakdocent

Het staat (verwante) secties vrij alles te bedenken en op te nemen in een portfolio wat hiertoe bijdraagt, met in achtneming van onderstaande voor iedereen geldende afspraken:

1 Het aantal te behalen portfoliopunten per vak per jaar is 100.2 Het aantal portfolio onderdelen is door de sectie zelf te bepalen.3 Leerlingen kunnen minimaal 30 portfoliopunten verdienen voor

reflectie. 4 Bij toetsen waarvoor leerlingen een cijfer krijgen bepaalt de

sectie zelf hoe dit cijfer wordt omgezet in portfoliopunten. De sectie geeft deze omzetting op de portfolio instructie voor de leerlingen aan

5 Een leerling die een proefwerk buiten eigen schuld mist, mag inhalen. Hij moet dan zelf binnen een week nadat de toets is afgenomen, contact opnemen met de vakdocent. Die plant inhaalproefwerken (altijd op vrijdagmiddag 9e uur). Max 1 inhaalmogelijkheid per toets. Mist de leerling die ook, dan krijgt hij geen punten.

6 Bij ander werk geldt: niet op tijd ingeleverd geen punten, tenzij van te voren overlegd is met de vakdocent.

7 Het portfolio speelt een rol bij de overgang en bij het verkrijgen van een recht op herkansing op de in het examenreglement beschreven wijze.

8 De leerlingen krijgen de portfolio-instructies gebundeld aangeleverd volgens een voorgeschreven format.

Werkwijze:Lever de portfolio-instructies s.v.p. aan in een apart bestand per leerjaar op usb-stick.

Page 6: Boekje Voorbereiding

Wellicht ten overvloede nemen we hieronder de passage uit het examenreglement op over het portfolio.

Overgang naar een hoger leerjaar en herkansingsregeling6.1 Per vak worden jaarlijks – bij voorkeur aan het einde van een periode - 3 of 4

toetsen gegeven. Deze toetsen kunnen zijn: dossiertoetsen of compo’s (compo in de bovenbouw = toets die meetelt voor overgang). Deze toetsen kunnen schriftelijk of mondeling worden afgenomen of via een praktische opdracht. Hoe zwaar elke toets meeweegt voor de overgang en welke toetsen dossiertoetsen zijn en hoe zwaar die meewegen voor het schoolexamen, staat beschreven in het PTA. De afdelingsdirecteur kan in een uitzonderlijk geval bepalen dat een vak slechts één compo of dossiertoets per jaar hoeft af te nemen. (toelichting: dat geldt uitsluitend voor erg kleine vakken als kcv)

6.2 Naast zijn compo’s of dossiertoetsen legt elke leerling jaarlijks per vak een portfolio aan. Hij ontvangt aan het begin van elk schooljaar per vak een portfolio-instructie waaruit blijkt wat er in het portfolio moet worden verzameld. Per vak kan de leerling jaarlijks max. 100 portfoliopunten verdienen.

6.3 De zak-/slaagnorm wordt toegepast bij de overgang naar een hoger leerjaar. De zak-/slaagnorm wordt daarbij toegepast op de (gewogen) gemiddelde compo en/of dossiercijfers – afgerond op hele punten – per vak. Per vak telt het portfoliopunt gedeeld door tien mee voor 20%.

6.4 Voor vakken die in een vooreindexamenjaar worden afgesloten geldt dat het portfolio niet meetelt in het eindcijfer. Ook compocijfers mogen in het eindcijfer niet meer meetellen. Een leerling moet wel 60 portfoliopunten gehaald hebben om voor herkansing van dat vak in aanmerking te komen.

6.5 Een leerling die niet helemaal voldoet aan de overgangsnorm, maar die wel 60 punten gemiddeld over alle portfolio’s heeft behaald, kan door de rapportvergadering in uitzonderlijke gevallen toch worden bevorderd.

6.6 Een leerling mag na afloop van toetsperiode 3 één compo of dts uit de periodes 1, 2 en 3 herkansen als hij kan aantonen dat hij voor dat vak t/m periode 3 tenminste 60% van de portfoliopunten heeft behaald. (Aan deze bepaling wordt nog een formulering toegevoegd. Vakken die niet thematisch maar ‘concentrisch’ werken, laten de laatste toets herkansen. Punt vervangt wel het laagst behaalde cijfer uit de eerste drie periodes)

6.7 Een leerling mag na de zomervakantie één dts uit periode 4 herkansen als hij is bevorderd en kan aantonen dat hij voor dat vak tenminste 60 portfoliopunten heeft behaald.

6.8 Een leerling mag in het jaar van eindexamen één dts uit dat jaar herkansen als hij kan aantonen dat hij tenminste 60 portfoliopunten gemiddeld over alle vakken uit dat jaar heeft behaald.

6.9 Bij herkansing telt steeds het hoogste punt.

Page 7: Boekje Voorbereiding

Format portfolio-instructie

Je mag meer rijen aanmaken, maar je mag ook rijen weghalen

Vak:

Afdeling/leerjaar:

nr

ACTIVITEITOmschrijving van de activiteit (Toets, inleverwerk, controle ander werk, reflectieopdracht, enz.)

Inlever-datum of moment toets (weeknr)

Aantal punten

Cijfer(alleen bij toets!)

Behaaldaantal punten

1

2

Page 8: Boekje Voorbereiding

Totaal aantal behaalde punten 100

Page 9: Boekje Voorbereiding

2: Controle lopende pta’s + nieuwe pta’s voor cohort 2009-2011/12

We gebruiken het bijgevoegde standaard format voor de pta’s van klas 4, 5, 6.Je mag in lopende pta’s geen wijzigingen aanbrengen in het aantal dossiertoetsen en de wegingen. Het is wel mogelijk om de inhoud van de nog af te nemen dossiertoetsen aan te passen en het tijdstip te wijzigen waarop ze in dat jaar worden afgenomen. (Dus in jip-en-janneke-taal: dts schriftelijk in periode 2 mag je verplaatsen naar periode 4 van dat schooljaar en i.p.v. hoofdstuk 2 en 3 mag je hoofdstuk 5, 6 en 7 opgeven).

Secties die mondelingen afnemen verzoeken we vooraf met elkaar te overleggen (mvt, ne, mw, ckv, lb ..) en een en ander zo af te stemmen dat niet alle mondelingen in dezelfde compoweek vallen. Gezien de ervaring dat mondelingen buiten compoweken om vaak tot problemen leiden (onregelmatigheden examenreglement) en ze ook nogal wat lesuitval veroorzaken, streven we ernaar ze allemaal binnen compoweken af te nemen, waar nodig met extra inzet van student-surveillanten van buiten. Tip: denk ook eens aan de vierde compoweek als mogelijk mondelingentoetsmoment.

Het totale aantal toetsen dat meetelt voor de overgang (compo’s + dts-en) moet 3 of 4 zijn. Toetsen die in de pta’s staan, mag je niet in de portfolio-instructie opnemen.

Werkwijze:- wijzigingen in bestaande pta’s (zie instructie boven): pta

uitdraaien, op papier wijzigen en papier meebrengen naar LUC/BEJ

- nieuwe pta’s klas 4: invullen in digitaal format en op usb-stick meebrengen

Opmerkingen bij het format:- soort toets + toetsperiode inleverdatum:Vul in: compo of dts, soort toest (open vragen, multiple choice, mondeling, practicum, etc.) en toetsmoment (binnen of buiten de toetsweek; periode of weeknummer noemen)

- omschrijving leerstof:Leerlingen moeten op deze omschrijving kunnen vertrouwen. Dus concreet: welke onderwerpen, welke stof uit het boek (hoofdstukken en pagina’s) en titels van de te bestuderen boeken.

- weging overgang:Bij alle toetsen invullen. Portfolio weegt mee voor 20% (behalve bij vakken die in dat schooljaar worden afgesloten, want daar gelden alleen dts- en po-cijfers).Uitzondering: bij de vakken lb, ckv en lo is het portfolio gelijk aan het pta.

- weging schoolexamen

Page 10: Boekje Voorbereiding

Alleen invullen bij dts-en, dus niet bij compo’s. De weging van compo’s en het aantal mag je wel eventueel wijzigen, als je maar rekening houdt met het gegeven dat het totale aantal toetsen dat meetelt voor de overgang 3 of 4 moet zijn.

- pta’s volledig ingevuldElk pta, ook dat van klas 4, moet de volledige informatie bevatten voor het hele traject t/m het eindexamen.

Page 11: Boekje Voorbereiding

PTA-format

4 vwo vak: wegin

g overga

ng

weging

school-

examen

behaald

cijfer

toets 1soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

Toets 2soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

Toets 3soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

Toets 4soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

Portfolio 20% ---

Page 12: Boekje Voorbereiding
Page 13: Boekje Voorbereiding

5 vwovak: wegin

g overga

ng

weging

school-

examen

behaald

cijfer

Toets 1soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 2soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 3soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 4soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

Portfolio 20% ---

Page 14: Boekje Voorbereiding

6 vwovak: wegi

ng schoo

l-exam

en

behaald

cijfer

toets 1soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 2soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 3soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 4soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

6 vwoCentraal Schriftelijk Examen beha

Page 15: Boekje Voorbereiding

ald cijfer

omschrijving leerstof

Page 16: Boekje Voorbereiding

4 havovak: wegin

g overga

ng

weging

school-

examen

behaald

cijfer

toets 1soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 2soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 3soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 4soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

Page 17: Boekje Voorbereiding

Portfolio 20% ---

Page 18: Boekje Voorbereiding

5 havovak: wegi

ng schoo

l-exam

en

behaald

cijfer

toets 1soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 2soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 3soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

toets 4soort toets + toetsmomentinleverdatumomschrijving leerstof

5 havoCentraal Schriftelijk Examen beha

Page 19: Boekje Voorbereiding

ald cijfer

omschrijving leerstof

Page 20: Boekje Voorbereiding

3: Schema’s Toetsweken

A: Voorstel voor de toetsweken in de onderbouw

Hieronder een voorstel voor de toetsweken volgend jaar. We hebben gekeken naar het toetsrooster van dit jaar. We hebben ook rekening gehouden met de verdeling van de vakken over de 3 categorieën in de overgangsnormen. Alle vakken zitten minstens drie maal in het toetsrooster.In de roosters zijn ook afdelingsdagen gepland voor projecten of excursies. Deze dagen zijn bedoeld om de afdelingen te profileren. De teams bepalen de inhoud en zorgen voor de uitvoering. De afdelingsdagen dienen in principe vakoverstijgend te zijn.

WerkwijzeEv. voorstellen – met argumentatie - voor aanpassing op papier inleveren!

                     WEEK 1 klas 1 2 havo 2 ath 2 gym  3 havo  3 ath 3 gym                     9-nov en   ne   ne    sk sk    sk sk  wi   ak   ak   du du   du du                           10-nov ne   fa   fa   ne ne   ne ne    bi   wi   wi   gs gs   gs gs                           11-nov afd.dag na   na   wi wi   wi wi    du   du   en en   en en                           12-nov afd.dag afd.dag afd. dag kt afd. dag afd. dag gr of la  afd.dag afd. dag                         13-nov afd. dag afd. dag afd. dag afd. dag afd. dag afd.dag afd.dag 

                         WEEK 2 klas1 2 havo 2ath 2gym 3 havo 3 ath 3 gym                         21-jan en   en   en   en fa   fa fa  

gs   bi   bi   bi na   na na                         

22-jan ne   gs   gs   gs ak   ak ak  wi   na   na   na ne   ne ne                         

25-jan fa wi   wi   wi bi   bi bi  ak ne   ne   ne du   du du                         

26-jan afd.dag afd.dag afd.dag kt afd.dag afd.dag gr of laafd.dag   afd.dag

     27-jan afd.dag afd.dag afd.dag afd.dag afd.dag  afd.dag afd.dag

 

Page 21: Boekje Voorbereiding

                     WEEK 3 klas 1 2 havo 2 ath 2 gym  3 havo  3 ath 3 gym                     26-mrt ak bi bi bi sk sk sk  ne du du du fa fa fa 29-mrt fa na na na bi bi bi  gs en en en en en en 30-mrt en ne ne ne wi wi wi  bi gs gs gs gs gs gs 31-mrt wi ak ak ak ne ne ne  fa fa fa ak ak ak 1-apr afd. dag wi wi wi du du gr of la  kt na na na

                         WEEK 4 klas1 2 havo 2ath 2gym 3 havo 3 ath 3 gym                         

1-juliles les les les sk gr

  ak sk sk 

2-juliles les les kt wi wi wi

  ne ne ne 5-juli gs ne fa fa na na na  fa na gs gs fa fa fa 6-juli bi gs ne ne bi bi bi  en du bi bi en en en 7-juli ne en wi wi gs gs gs  ak bi du du du du du 8-juli wi fa en en ak ak  te ak na na la

Page 22: Boekje Voorbereiding

B: Toetsweken in de bovenbouw

Voor de bovenbouw is op dit moment nog geen rooster te maken.We zijn er voorstander van dat zoveel mogelijk vakken toetsen (compo’s of dossiertoetsen) afnemen in de toetsweek. In de meeste leerjaren en afdelingen lukt dat.Ook mondelinge toetsen plaatsen we in de compoweken. We willen weten welke toetsen in welke perioden plaatsvinden. Vakken die graag bepaalde toetsen uit het portfolio in de toetsweken willen afnemen, kunnen dat laten weten. Deze toetsen nemen we op als er nog ruimte is.

Op 15/16 juli zetten we alle afspraken/wensen in een groot schema. Dan wordt duidelijk wat wel/niet mogelijk is.

Opgave toetsen voor toetsweek bovenbouw

Geef s.v.p. wanneer je toetsen wilt afnemen in de toetsweek. Vermeld de status en de tijdsduur. Vermeld ook mondelinge toetsen.

WerkwijzeGraag aanleveren op papier en dus niet digitaal!

Sectie:

c = compo / dts = dossiertoets / m= mondeling / l = luistervaardigheid combinaties mogelijk: dts m = mondelinge dossiertoets / cl = compo luistervaardigheid

toetsweek 1 toetsweek 2 toetsweek 3 toetsweek 4c/dts/m/l

tijd c/dts/m/l

tijd c/dts/m/l

Tijd c/dts/m/l

tijd

4 havo

4 vwo

5 havo

5 vwo

6 vwo

Page 23: Boekje Voorbereiding
Page 24: Boekje Voorbereiding

4: Cijfergeving onderbouw

Ouders en leerlingen hebben er recht op te weten hoe hun rapportcijfers tot stand komen. In de bovenbouw kunnen ze dat zien in de pta’s en portfolio-instructies. In de onderbouw geven we de cijferberekeningen op een andere manier door. Alle vakken geven jaarcijfers. Alle behaalde cijfers tellen dus mee voor de overgang. Geef aan welke toetsen je hoeveel keer per periode daadwerkelijk afneemt.

WerkwijzeGraag digitaal invullen zonder het format te wijzigen en op usb-stick aanleveren. Gebruik de volgende afkortingen om het soort toets aan te geven:compo = toets in de toetsweekpw = proefwerkso = schriftelijke overhoring (al dan niet aangekondigd)wrkst = werkstukdiagn = diagnostische toetstekst = tekstverklarengram = toets grammaticaidioom = toets idioomluister = toets luistervaardigheidschrijf = toets schrijfvaardigheidspreek = toets spreekvaardigheidproject = vakoverstijgende activiteit inzet = inzetcol = collagemap = practicummap

Klas/afdeling:                    

Vak:                     

Periode 1   Periode 2   Periode 3   Periode 4  soort aantal   soort aantal   soort aantal   Soort aantal  

toets toetsen weging toets toetsen weging toets toetsen weging Toets toetsen weging

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Page 25: Boekje Voorbereiding
Page 26: Boekje Voorbereiding

5: Excursies, projecten en andere activiteiten waarvoor lessen

uitvallen

Op 15/16 juli kun je al deze activiteiten aanmelden. Activiteiten die dan niet zijn aangemeld, kunnen niet doorgaan.

- Een aantal activiteiten kun je al met de exacte datum opgeven (projecten onderbouw, excursies naar vaste plekken, symposia, toneeluitvoeringen door eigen leerlingen, etc.)We voeren die dan in de jaarplanning in. Voor de onderbouw geldt dat ze zoveel mogelijk op afdelingsdagen moeten plaatsvinden.

- Voor bepaalde activiteiten kun je nog geen vaste datum afspreken (bijv. afhankelijk van tentoonstelling, afspraken met gevangenis of Tweede Kamer). We willen wel weten in welke periode ze plaatsvinden en nemen ze in de activiteitenkalender op.

Richtlijnen excursies/ projecten

- Geef bij elke activiteit het volgende aan (voor zover nu mogelijk):1 korte omschrijving excursie/project2 doelgroep/ aantal deelnemers3 aantal begeleiders + namen (excursies: minimaal 2, gemiddeld 1

per 20 leerlingen)4 datum/ tijd5 extra faciliteiten (lokalen, ict etc)

Werkwijze:Informatie op papier aanleveren s.v.p.