Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar,...

12
Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 54e jaargang nr. 2565 • Woensdag 20 september 2017 Foto’s: Maaike Morsink T: 0172 - 53 49 41 W: www.vdsm.nl | zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl | DOE MEE! RUNFORKIKA.NL SAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT! ALMERE UTRECHT ROTTERDAM EINDHOVEN NIJMEGEN AMSTERDAM 2017 1KM 5KM 10KM INbreiden in plaats van UITbreiden... Woningbouwambities van Alphen voorlopig op laag pitje Albert Heijn Beugelsdijk Méér dan boodschappen! Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp Openingstijden: Maandag - zaterdag: 8-20 (vr 21) Weekendvoordeel bij AH Hazerswoude Dorp Zondag open van 12 -18 uur Deze aanbieding geldt van vrijdag 22 september t/m zondag 24 september Zolang de voorraad strekt! Spruiten Vers van het land! Zak 500 gram van 1.39 voor 0. 99 De gemeente Alphen a/d Rijn wilde zich profileren met een plan met groeiambitie... door Diana Baak Inbreiden in plaats van uit- breiden. Dat is de conclusie die de gemeenteraad trekt als het gaat om groei van het aantal woningen in de gemeente Alp- hen aan den Rijn in de periode tot en met 2030. Dat betekent geen nieuwe wijken in de pol- der zoals de Gnephoek, maar eventueel wel bebouwing van de Oude-Rijnzone. Onder de titel ‘Vensters op een veranderend landschap, verken- ning woningbouwlocaties na 2020’ profileert het college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn zich als ‘dé stad in Groene Hart’ met dito groeiam- bities. In de gemeenteraadsver- gadering van afgelopen donder- dag stond het plan op de agenda en is het college op deze am- bities teruggefloten. “Het ont- breekt aan harde cijfers die de noodzaak om zo sterk te groeien onderbouwen”, concludeert een meerderheid van de raadsleden. De huidige schatting is dat zo’n 3.900 extra woningen nodig zijn in. “Deze hoeveelheid kan ook gebouwd worden binnen de bestaande grenzen van de kern Alphen en de omringende dorpen”, aldus de raadsleden. Ook de provincie heeft stevige kritiek op de plannen… Eerder heeft de provincie via een bezwaarschrift al laten we- ten negatief te staan tegenover de ambitieuze plannen van het college van Alphen aan de Rijn en waarschuwt ervoor dat de stad het risico loopt om ‘voor leegstand te bouwen’. De Provincie veegt de vloer aan met het plan: “Het ontbreek aan voldoende onderbouwing van de bevolkingsprognoses en de daaraan gerelateerde behoefte aan woningen, winkels en be- drijfsruimtes. Er is onvoldoende aandacht voor de gevolgen voor flora- en fauna. En er is geen overleg ge- weest met buurgemeenten: ‘De tijd dat gemeentes zomaar op eigen houtje polders kunnen volbouwen is volgens de Pro- vincie toch echt voorbij’. Bouwen naar behoefte… Voorlopig komen er daarmee geen woonwijken in de polder, maar moet uitbreiding van het woningaanbod worden gezocht binnen de bestaande grenzen van de stad en dorpen. Pas als daarmee alle mogelijkhe- den zijn benut kan aan uitbrei- ding erbuiten worden gedacht, zoals bijvoorbeeld de Oude- Rijnzone. Van groot belang hierbij is ook dat het juiste soort huizen wordt gebouwd, zodat in eerste instantie wordt voor- zien in de behoeften van de hui- dige inwoners en doorstroming wordt bevorderd. “Oplossen van het huidige te- kort aan starters- en senioren- woningen heeft dan prioriteit en niet het bouwen van luxe vil- la’s die vooral mensen van bui- tenaf aantrekken”, aldus de CU. Een schone taak is wegge- legd voor de dorpsoverleggen in Rijnwoude om de gemeen- te hierin op het goede spoor te houden! Immers, volgend voor- jaar zijn er weer gemeenteraads- verkiezingen en kan het zo weer een andere kant opgaan…

Transcript of Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar,...

Page 1: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 54e jaargang nr. 2565 • Woensdag 20 september 2017

Foto

’s: M

aaik

e M

orsi

nk

T: 0172 - 53 49 41W: www.vdsm.nl

| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

DOEMEE!

RUNFORKIKA.NLSAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!

ALMERE

UTRECHT

ROTTERDAM

EINDHOVEN

NIJMEGEN

AMSTERDAMEINDHOVEN

NIJMEGEN

20171KM 5KM 10KM

INbreiden in plaats van UITbreiden...Woningbouwambities van Alphen voorlopig op laag pitje

Albert Heijn BeugelsdijkMéér dan boodschappen!Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude DorpOpeningstijden: Maandag - zaterdag: 8-20 (vr 21)

Weekendvoordeel bijAH Hazerswoude Dorp

Zond

ag op

en va

n

12 -1

8 uur

Deze aanbieding

geldt van vrijdag22 septembert/m zondag

24 septemberZolang de

voorraad strekt!

SpruitenVers van het land!

Zak 500 gram

van 1.39 voor

0.99

De gemeente Alphen a/d Rijn wilde zich profileren met een plan met groeiambitie...door Diana Baak

Inbreiden in plaats van uit-breiden. Dat is de conclusie die de gemeenteraad trekt als het gaat om groei van het aantal woningen in de gemeente Alp-hen aan den Rijn in de periode tot en met 2030. Dat betekent geen nieuwe wijken in de pol-der zoals de Gnephoek, maar eventueel wel bebouwing van de Oude-Rijnzone.

Onder de titel ‘Vensters op een veranderend landschap, verken-ning woningbouwlocaties na 2020’ profileert het college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn zich als ‘dé stad in Groene Hart’ met dito groeiam-bities. In de gemeenteraadsver-gadering van afgelopen donder-dag stond het plan op de agenda en is het college op deze am-bities teruggefloten. “Het ont-breekt aan harde cijfers die de noodzaak om zo sterk te groeien onderbouwen”, concludeert een meerderheid van de raadsleden.

De huidige schatting is dat zo’n

3.900 extra woningen nodig zijn in. “Deze hoeveelheid kan ook gebouwd worden binnen de bestaande grenzen van de kern Alphen en de omringende dorpen”, aldus de raadsleden.

Ook de provincie heeft stevige kritiek op de plannen…

Eerder heeft de provincie via een bezwaarschrift al laten we-ten negatief te staan tegenover de ambitieuze plannen van het college van Alphen aan de Rijn en waarschuwt ervoor dat de stad het risico loopt om ‘voor leegstand te bouwen’.

De Provincie veegt de vloer aan met het plan: “Het ontbreek aan voldoende onderbouwing van de bevolkingsprognoses en de daaraan gerelateerde behoefte aan woningen, winkels en be-drijfsruimtes. Er is onvoldoende aandacht voor de gevolgen voor flora- en fauna. En er is geen overleg ge-weest met buurgemeenten: ‘De tijd dat gemeentes zomaar op eigen houtje polders kunnen

volbouwen is volgens de Pro-vincie toch echt voorbij’.

Bouwen naar behoefte…Voorlopig komen er daarmee geen woonwijken in de polder, maar moet uitbreiding van het woningaanbod worden gezocht binnen de bestaande grenzen van de stad en dorpen.

Pas als daarmee alle mogelijkhe-den zijn benut kan aan uitbrei-ding erbuiten worden gedacht, zoals bijvoorbeeld de Oude-Rijnzone. Van groot belang hierbij is ook dat het juiste soort huizen wordt gebouwd, zodat in eerste instantie wordt voor-zien in de behoeften van de hui-dige inwoners en doorstroming wordt bevorderd.

“Oplossen van het huidige te-kort aan starters- en senioren-woningen heeft dan prioriteit en niet het bouwen van luxe vil-la’s die vooral mensen van bui-tenaf aantrekken”, aldus de CU.

Een schone taak is wegge-legd voor de dorpsoverleggen in Rijnwoude om de gemeen-te hierin op het goede spoor te houden! Immers, volgend voor-jaar zijn er weer gemeenteraads-verkiezingen en kan het zo weer een andere kant opgaan…

Page 2: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

2 Groene Hart Koerierwoensdag 20 september 2017

persoonlijk, betrokken en altijd dichtbij

071 - 710 74 22 dag en nachtwww.arumuitvaartzorg.nl

Nico Soek begeleidt en verzorgt de uitvaart, ook als u elders verzekerd bent.

• Gratis Nazorg na de uitvaart• Uw gastheer in het uitvaartcentrum de Waard, Europasingel 25, Koudekerk aan den Rijn

Telefoon 06-11263031info@uitvaartzorgverkleij.nlwww.uitvaartzorgverkleij.nl

Ongeacht waar en of u verzekerd bent

Uitvaartzorg Verkleijrespectvol en betrokken

Wilhelminalaan 1 2405 EB Alphen aan den Rijn 0172 - 41 66 63

[email protected] www.jacquelinevegt.nl

Met aandacht betrokken

Familieberichten Contact-maaltijd in

De Hoeksteen te Benthuizen

Op de 3e dinsdag van sep-tember en dat is de 19e kunt weer bij ons eten in De Hoek-steen Dr. A. Schweitzerlaan 2 te Benthuizen. U bent hier voor van harte uitgenodigd.

Let op! In afwijking van voorheen begint het eten om kwart voor 6 ’s avonds en vanaf kwart over 5 kunt u er al terecht. Als voortje eten we kipbouillon met ei, dan een bami-schotel en ijs toe.

De contactmaaltijd staat open voor iedereen, ongeacht de leeftijd of kerkelijke achtergrond. U wordt ge-vraagd om zo mogelijk €4,- bij te dragen aan de kosten van de maal-tijd.

De organisatie wil graag weten hoe-veel mensen blijven mee-eten.

Wilt u zich daarvoor opgeven bij:Pieter de Graaf, Prins Clausstraat 9, Benthuizen tel 079-3311857, e-mail [email protected] of Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: [email protected].

VAN STAVERENBegrafenisverzorging

Sumatrastraat 11~ 2405 EM Alphen aan den Rijn

Dag en nacht bereikbaar(0172) 23 33 38

Wij verzorgen alleen begrafenissenwww.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

Apotheek Rijnwoude tijdelijk gesloten i.v.m. verbouwing Apotheek Rijnwoude wordt momenteel verbouwd. Vanwege de verbouwing zal de apotheek tussen 23 september en 7 oktober 2 weken gesloten zijn. Gedurende deze weken kunt u terecht bij Apotheek Koudekerk voor het afhalen van uw medicijnen. Deze apotheek is in deze periode op werkdagen geopend van 8:30 t/m 17:30. Bent u niet in staat om naar Apotheek Koudekerk te komen? Laat het ons weten op telefoonnummer: 071-3415555. Wij komen de medicijnen dan kosteloos bij u thuis bezorgen. Vanaf 9 oktober bent u van harte welkom in de vernieuwde Apotheek Rijnwoude!

Dromen… een leven zonder dromen

is als een tuin zonder bloemen

In het bijzijn van je dierbaren ben je rustig van ons heengegaan.Wij zijn dankbaar voor het goede

dat je ons hebt gegeven.

Coby Dam - Auerbach24 april 1937 16 september 2017

Herman Dam

Wilma en John Chantal en Erhan, Gizem, Yeliz Michelle en Patrick, AidenEllen KevinPauline Kimberley en Marko, Faye, Alissa en Julian CheralynPatrick en Jolanda Rick Roos

Dorsvlegel 52391 JK Hazerswoude - Dorp

Op dinsdag 19 september is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid om te condoleren in het restaurant van Zorgcentrum Driehof, Dorpsstraat 27 in Hazerswoude - Dorp.

Woensdag 20 september om 10.30 uur is de afscheidsbijeenkomst in de grote zaal van Dorpshuis ‘De Juffrouw’, Dorpsstraat 250 in Hazerswoude - Dorp.Aansluitend zullen wij Coby begeleiden naar haar laatste rustplaats op de Algemene begraafplaats aan de Provincialeweg in Hazerswoude - Dorp.

Na de begrafenis is er een informeel samenzijn in Dorpshuis ‘De Juffrouw’.

Geen bloemen Graag fleurige kleding

Crematie- en uitvaartverzorging C.G.J. Onderwater

‘‘Dicht bij de mensen”

Dijk 1a, 2731 AA BenthuizenMail: [email protected] Web: www.cuo-zm.nl

Tel.: 079-3422906 Dag en nacht

Crematie- en uitvaartverzorging Crematie- en uitvaartverzorging C.G.J. OnderwaterC.G.J. Onderwater

‘‘Dicht bij de mensen”‘‘Dicht bij de mensen”

Dijk 1a, 2731 AA BenthuizenDijk 1a, 2731 AA BenthuizenMail: [email protected] Web: www.cuo-zm.nl

Tel.: 079-3422906 Dag en nacht

€ 11.729,54 voor KWF Kankerbestrijding!De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft maar liefst € 11.729,54 opgebracht.In Benthuizen was dat 2.141,66, in Hazerswoude dorp 3.924,40, in Hazerswoude Rijndijk 2.496,97 en in Koudekerk aan den Rijn 3.166,51.

Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF investeren in nieuwe doorbraken in kankeronderzoek, zodat we samen de dag steeds dichterbij brengen dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

Collectant gemist?Heeft u de collectant gemist en wilt u als-nog een bijdrage leve-ren? Dat kan!

• Doneer online via kwf.nl

• Sms ‘gift’ naar 4333 en doneer eenmalig 3 euro

Page 3: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

Groene Hart Koerierwoensdag 20 september 2017 3

Kerkdiensten

Benthuizen

Hervormde Gemeente Zondag 24 september 09.30 uur Ds P.J. Krijgsman; 18.00 uur Prop A.N.L. Scheer, Huizen

P.G. De Hoeksteen Zondag 24 september 10.00 uur Mw. L. Weima, Utrecht

Gereform. Gemeente Zondag 24 september 09.30 en 18.00 uur Ds H.A. van Zetten

Hazerswoude-DorpR.K. Kerk Zaterdag 23 september 19.00 uur Geen viering;

Zondag 24 september 10.30 uur Startzondag in de Bonifaciuskerk, Geen viering in de andere kernen.Meer informatie: www.heiligethomas.nl

De Korenaar Zondag 24 september 09.30 uur Ds C.C.A. Mel-gers

Herv. Gemeente Zondag 24 september 09.30 uur Ds T. Jacobs, Lei-den; 18.30 uur Ds W.G. van den Top (Afscheids-dienst)

is “Geef het leven kleur”. Dat kan op allerlei manieren gebeu-ren. Ook de kerk, en in het bij-zonder de liturgie, werkt graag met kleur. De viering op start-zondag is om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk. Het pastoraal team zal tijdens deze viering voorgaan en het Bernarduskoor zal zingen. Tijdens dit weekend is in de Bonifaciuskerk de enige viering van onze parochie.

KLIEDERKERK 24 SEPTEMBER

Kliederkerk is een concept waarbij kinderen en hun ouders naar een bijbelverhaal luiste-ren en er op een creatieve ma-nier ook samen mee aan de slag gaan. Een inspirerende en leuke manier om met de Bijbel bezig te zijn. Graag willen we dit concept ook in Koudekerk uitpro¬beren. Het stond al eer-der op ons programma maar door alle drukte toen kwam dat niet van de grond. Daarom heb-ben we een nieuwe datum ge-prikt: zondag 24 september om 16.00 uur. Aan de inhoud van de kliederkerkdienst wordt nog gewerkt en ook de locatie staat nog niet vast. Kinderen en hun ouders krijgen nog een uitnodi-ging. En opa’s en oma’s en ie-dereen die nieuwsgierig is naar de kliederkerk zijn natuurlijk ook van harte welkom!

(RK) PAROCHIEKERN – SECRETARIAAT

Het secretariaat van de paro-chiekern H.H. Michael en Ber-nardus aan de Chopinlaan 10 te Hazerswoude-Rijndijk is op donderdag geopend van 13.30 tot 15.30 uur. Misintenties mel-den voor 14.00 uur. Telefoon 071-3414210. Het secretariaat is ook bereikbaar via e-mail [email protected] en website www.heiligethomas.nl

BIJBELTHEEK in de BRUGKERK

Elke donderdag van 9.30 – 10.30 uurOp zondagen na de dienst in de Brugkerk van 11.15 – 12.15 uur

KNUTSELCLUB op WOENSDAGMIDDAG

in de jeugdruimte in Honswyc, Dorpsstraat 13 in Koudekerk. Kinderen uit groep 3 t/m groep 8 kunnen daar leuke dingen maken en creatief bezig zijn. De knutselclub is iedere woens-dagmiddag van 13.30 tot 14.45 uur. Verdere info bij Gonnie van Kuilenburg, tel. 3144616

GELOVEN NUStart dinsdag 26 september, 20.00 uur parochiecentrum Bo-nifacius. Thema dit jaar is ‘Een

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, Koudekerk a/d Rijn; M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), tel. 071 341 42 10, mailadres: [email protected]: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

(OEC) VIERINGEN

Vrijdag 22 septemberKapel het Anker 09.30 uur: Eu-charistieviering waarin pastoor Peeters voorgaat.

Zorgcentrum Rhijndael 19.00 uur: De weeksluiting wordt ge-leid door de heer Timm en de piano wordt bespeeld door Nel ten Donkelaar. Ook niet-bewo-ners van Rhijndael zijn van har-te welkom

Zondag 24 september Ontmoetingskerk 10.00 uur: Viering waarin afscheid geno-men wordt van vertrekkende ambtsdragers, en tevens jon-gerennevendienst. De dienst wordt geleid door dominee Biesheuvel en het orgel wordt bespeeld door Chris van der Ouw.

Bonifaciuskerk 10.30 uur: Eu-charistieviering waarin het pas-toraal team voorgaat. Het Ber-narduskoor zingt o.l.v. Dhr. Mattijs Vijverberg. Mevr. Anne-Marie de Groot- Wesselingh is de organiste.

Ontmoetingskerk 16.00 uur: Kliederkerk voor kinderen van 0- ca.8 jaar. Zie info elders in deze rubriek.

Vrijdag 29 septemberKapel het Anker 09.30 uur: Woord en Communieviering waarin pastor Zuidersma voor-gaat.

Zorgcentrum Rhijndael 19.00 uur: De weeksluiting wordt ge-leid door Nel Gubbens en de pi-ano wordt bespeeld door Willy van der Vis. Ook niet-bewoners van Rhijndael zijn van harte welkom

(RK) KERKELIJKE VIE-RINGEN in RHIJNDAEL

Op donderdag 21 september en donderdag 28 september is er een Woord en Communie-viering, verzorgd door de werk-groep van de parochie Michael-Bernardus. De aanvang van de vieringen is 10.00 uur.

WAT GELOVEN WE NUStart woensdag 20 september om 19.45 uur in parochiecen-trum Engelbewaarders. Thema is ‘De vreugde van de liefde’. Dit is de vertaling van het schrijven van paus Franciscus, ‘Amoris laetitia’, die we met elkaar zul-len bespreken. Gespreksleider is pastor Lâm Thê Nguyên.

STARTZONDAG 24 SEPTEMBEROp zondag 24 september wordt het nieuwe werkjaar van onze parochie geopend. Het thema

goed gesprek’. We stappen (even) uit de hectiek van alledag en gaan in gesprek over vragen die gaan over geloof, liefde en hoop. Ook al zijn de antwoor-den op deze vragen niet vol-ledig in te kaderen, ze hebben de kracht je leven meer diep-gang te geven. Bijbelverhalen zijn voor de gesprekken het uit-gangspunt, maar zullen als van-zelf leiden tot dieper gaande en persoonlijkere gesprekken.Gespreksleider is pastor Sjoerd Zuidersma.

VERDRIET DELENGespreksavond over rouw op dinsdag 26 september in Hons-wyc. Velen in onze gemeente hebben kort of langer geleden iemand verloren die een grote leegte in hun leven heeft ach-tergelaten. Iedereen heeft een eigen manier om met rouw om te gaan. Misschien heeft u de behoefte om met lotgenoten over uw verdriet te spreken. Of wellicht over de rol die uw ge-loof daar (niet) in speelde. De bedoeling van het gesprek op 26 september onder leiding van Majorie Harmsen en dominee Willem Biesheuvel is om te ont-dekken of en hoe mensen met een groot verdriet iets voor el-kaar kunnen betekenen. Als u zich aangesproken voelt, weet u dan zeer welkom. De avond begint om 20.00 uur. Wilt u zich wel van tevoren opgeven voor deze avond? Bij dominee Wil-lem Biesheuvel, tel.: 3614650, of via [email protected].

LUNCH 65+ in het kader van KERKPROEVERIJ

De deuren van de Ontmoe-tingskerk staan op vrijdag 29 september open om elkaar te ontmoeten bij een gezellige lunch die om 12.30 uur begint. Alle inwoners van 65 jaar en ou-der in Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude Rijndijk wor-den van harte uitgenodigd voor deze lunch. De zaal is open van-af 12 uur en we vragen een vrij-willige bijdrage van ca. € 5,00. Vooraf opgeven is noodzakelijk want vol is vol. Opgeven kan tot uiterlijk 22 september via mail: [email protected] onder vermelding van LUNCH 29-09 , via de telefoon: 071 3414758 of via een briefje in de bus op het adres: De Boom-gaard 44.

FAMILIEVIERING Zondag 1 oktober is er om 11.00 uur in de Bernarduskerk een fa-milieviering m.m.v. basisschool De Tweeklank.

BIJBELCURSUS Start dinsdag 3 oktober, 20.00 uur parochiecentrum Bonifa-cius. Gekozen is voor het boek ‘Psalmen’. De psalmen zijn bij ons katholieken niet zo po-pulair; sommige katholieken denken zelfs dat de zang van psalmen meer thuishoort bij protestanten dan bij ons. Dat klinkt ongelooflijk, als je weet dat meer dan de helft van de gregoriaanse gezangen de La-tijnse teksten van de psalmen bevat. De teksten van 150 psal-men zijn in de Bijbel terecht ge-komen. En natuurlijk, de inhoud

Weekenddienstendoktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:Avond- en weekenddiensten voor -spoedeisende - huisartsenhulp: Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Coöperatieve Huis art sen-dienst Al phen a/d Rijn en omstreken, gebouw locatie Rijn oord van het Rijnlandziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen a/d Rijn. Tel. 0900 - 5138039. Let op eerst bellen, dan komen!

Benthuizen: Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen-zorg: Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Zieken-huis. Ingang Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hier-voor geldt: eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: Patiënten van TP Rademaker en TP Rhynenburch:Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nlVoor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

• Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Iedere werkdag geopend van 8.00-18.00 uur. Op donderdagavond is de apotheek, samen Huisartsen-praktijk Hazerswoude-Dorp tot 21.00 uur geopend. Zaterdag is de apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur.

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag ge-sloten. Buiten onze openingstijden neemt waar: Vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht apotheek hal Rijnland Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn. Tel: 0172-423123. Na 23.00 tot 8.00 uur: Apotheek de Nachtwacht, hoofdingang LUMC. Albinusdreef 2, Leiden. Tel. 071-5665019.

• Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 GM Koudekerk a/d Rijn. Tel: 071-7630848.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9:00-12:00 en 14:00-17:30 uur. Zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. Waarneming buiten openingstijden is gelijk aan de waarneming voor apotheek Rijnwoude (tot 23:00 uur DagNacht apo-theek en 23:00-8:00 uur apotheek de Nachtwacht).

van de teksten getuigt van rijk-dom. Per bijeenkomst zullen er één of twee psalmen gelezen en besproken worden; en om-dat de psalmen het hart vor-men van heel de heilige Schrift, komen daarbij ook de andere verhalen uit de Bijbel ter spra-ke. Cursusleider is pastoor R.Visser.

HONGERDOEKEN in de BERNARDUSKERK

Tijdens de kunstroute op zater-dag 7 en zondag 8 oktober zijn de hongerdoeken die de laatste jaren in onze parochie zijn ge-maakt te zien en te bewonde-

ren in de Bernarduskerk, Rijn-dijk 106 te Hazerswoude. Deze prachtige kleurrijke wandkle-den zijn gemaakt door vele vrij-willigers en passen zeer bij ons nieuwe jaarthema: Geef het le-ven kleur. U bent welkom op za-terdag 7 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur en op zondag na de viering van 11.00 uur tot 17.00 uur. In de pastorie naast de kerk is dit zelfde weekend een expositie van een aantal plaatselijke kunstenaars. Ook daar kunt u een kijkje nemen. Misschien handig om te weten: de bus stopt bij de kerk.

Page 4: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

4 Groene Hart Koerierwoensdag 20 september 2017

www.bakkerammerlaan.nl

5,-

3,25De aanbiedingen gelden van 21 t/m 27 september

Elke donderdag: koffiebroodje voor 1,10

Appeltaartje

Gevulde speculaasstaaf

Bief Stroganoff Botermalse biefstukreepjes, gemarineerd met heerlijk Stroganoffkruiden, kruidenolie en sesamzaadjes. Een smaakmaker!

Bereidingswijze: Dichtschroeien in boter en daarna 5 minuten rustig doorgaren in koekenpan. 2.69

Per 100 gram

Meepakker!Vleeswarentrio: Vlugklaarpakket:Weektopper!

Lunchworst

Wijncervelaat

Schouderham

4 Runder-worstjes4 Ballengehakt

Varkens-haas

Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 23 september 2017.

Kipop Stok

5.98500 gram 4 stuks

6.49 3.98 6.98

Ambachtsplein 3, 2391 BD Hazerswoude Dorp Tel.nr. 0172-58 58 58 • [email protected] • www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke Slagerij Anton de Vries

Hij is er weer,

Eigengemaakte

Erwtensoep +

Rookworst

€ 5,98

Mail uw berichten/kopij naar [email protected]

Familieberichten De bomen komen uit de gronden uit hun stam de twijgenen ied'reen vindt het heel gewoondat zij weer bladeren krijgen.We zien ze vallen naar de gronden dan opnieuw weer groeienzo heeft de aarde ons geleerddat al wat sterft zal bloeien. - Toon Hermans -

Na een leven vol kennis en liefde voor de natuur is, naeen periode van afnemende gezondheid, overleden

Hans HaversHans Carlo Bernhard

Leiden25 februari 1939

Aalsmeer

16 september 2017

L. van Doeselaar,executeur

Correspondentieadres:Mevrouw T. BaërPenning 333641 LP Mijdrecht

Wij nemen afscheid van Hans op maandag 25 septemberom 14.00 uur in de aula van crematorium Alphen aan denRijn, Verlengde Aarkade 22. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in deontvangkamer van het crematorium.

Hans hield van bloemen.

(O)ma heeft afscheid genomen

Anna Margaretha Maria van der Putten - van Zoelen

Anneke

echtgenote van Michael van der Putten t

24 november 1921

15 september 2017

Anke Karin en Richard, Anne Stephan en Elja, Joshua, Tamás, Jamie Chiel Barbera, Lyon Onno en Linda, Bas, DercPauline en Bertus Sabine en Friso, Danyke Jeroen en Anne, JasmijnRobHans en Caroline Zarah Nathan en LindaLia van Westbroek

Park te Horn 72396 CP Koudekerk aan den Rijn Anneke is thuis in haar vertrouwde omgeving. Wij gedenken haar op donderdag 21 september om14.00 uur in de aula van crematorium Alphen aan denRijn, Verlengde Aarkade 22.Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten inde ontvangkamer van het crematorium.

“Als schilder blijf je altijd geïn-spireerd door licht. Licht is beweging, vreugde, licht is leven. En hoe belang-rijk licht is ervaar ik iedere dag. Licht in huis, in mijn hoofd en licht in mijn schilderijen. Ik zie soms ook licht in mensen. In hun ogen. Dat is de reden dat mensen altijd het hoofdonderwerp zijn in mijn schilderijen. Als ik ooit afscheid van dit leven neem, wil ik graag door een laan van fakkels worden gedragen. Ik hoop dan dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. Leven is licht. Mathieu Booms

dat al mijn vrienden erbij zullen zijn.

Mathieu Booms

Mijn uitvaart, mijn manier.Dag en Nacht

071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70schellingerhout.nl

Uitvaartonderneming Schellingerhout

HET HUIS SCHUYTENDAEL TE GELDERSWOUDE Na 28 jaar zoeken is het historicus Huisman gelukt zijn hypothese inzake een kasteel te Gelderswoude te bewijzen. In een begeleidende brief, behorende bij het testament van Mr. Hubrecht Schuyten van Merevin van 17 februari 1605, is sprake van “… sekere woninge … gelegen in Gelderswoude, genomt Schuytendael …”. De familie Schuyten was een Leidse notarissenfamilie uit de tweede helft van de zestiende eeuw. In die tijd van opkomende welvaart was het gebruikelijk dat stedelingen hun kapitaal belegden in een buitenplaats op het platteland. ’s Winters vertoefden zij in de stad wegens de kou en ’s zomers op het platteland om de stank van de grachten te ontvluchten.

Page 5: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

Groene Hart Koerierwoensdag 20 september 2017 5

Cursiefje

WaarnemingEigenlijk wel vreemd dat sommige waarnemingen zo in je geheugen gegrift kunnen worden. Toen de Gemene- en de Provincialeweg voor alle verkeer afgesloten waren, moest ik steevast denken aan die autoloze zondagen in 1973 en 1974: fietsers en wandelaars op plaatsen die normaliter voor voortjakkerende automibilisten gereserveerd waren. Ik zie die opzienbarende krantenfoto’s ogenblikkelijk op mijn netvlies verschijnen. Het was overigens geen uniek verschijnsel; de eerste autoloze zondag dateert uit 1939 – net voor de mobilisatie!Ik vermoed dat de beelden van het door een orkaan geteisterde Sint Maarten ook wel lange tijd in ons geheugen blijven rondcirkelen. Bij mij in ieder geval wel: als naaste verwanten zulk natuurgeweld aan den lijve ervaren, kijk je iets scherper maar ook angstiger naar allerlei rampzalige ontwikkelingen dan gewoonlijk.Toen de eerste herfststorm Nederland aandeed, keek ik met aandacht naar de bomen aan de rand van Plan Zuid. Ik wist dat Irma de meeste bomen op Sint Maarten had kaal geblazen en ik vroeg me af hoe die oer-Hollandse populieren en wilgen uit de strijd zouden komen. Tot mijn verbazing vlogen er meer takken in het rond dan bladeren. Inderdaad... verbazing. Aan al die tere blaadjes rukt windkracht 10 een dag lang met niet aflatende hevigheid en toch houden die ragdunne steeltjes het blad aan de boom. Als een of andere reus dergelijke fratsen met je arm uit zou halen, had je binnen één minuut een schouderfractuur en een verstuikte pols.Een andere waarneming betrof het riet. Ik reed tijdens de storm in de buurt van Spookverlaat en ik keek naar het riet: bijn tot aan het water gebogen, maar geen geknakte stengels te zien. Wel een sterntje dat ondanks de verraderlijke windvlagen met een foutloze duik de door hem gelokaliseerde prooi te pakken nam. Je kijkt ernaar, je ziet het en toch gaat het je bevattingsvermogen te boven.Vogels en storm... ze blijven me fascineren. In Plan Zuid huizen nogal wat kauwtjes en die krijgen - als de herfst in aantocht is - niet zelden de kolder in hun kop: zomaar en masse stuiven ze als gekken door de lucht en aan lawaai geen gebrek. Tijdens de storm hielden ze zich wijselijk gedeisd, maar toen die enigszins afzwakte, kwamen ze toch tevoorschijn. Hun spel met de wind... het lijkt erop dat ze er plezier aan beleven: even geen aandacht voor her en der neergeworpen broodkruimels, nee, eerst een krachtmeting met die verrekte wind. In mijn verbeelding zag ik Mohammed Ali in een fantastischg gevecht zijn tegenstander kleineren. Het viel me op dat de mussen daar geen behoefte aan hadden. Af en toe voor een telletje naar de grond in de luwte van een schuurtje of een struik en verder gewoon de-onder-de-dakpannen-conversatie. Ze heten niet voor niets huismussen.‘Eenvoudige waarnemingen, maar moet je daar een column mee vullen???’ Geen idee, ik had echter even geen behoefte aan verhalen over een mislukte deradicalisering in de Hoofdstad, over een oeverloze kabinetsvorming in Den Haag, over corrupte allochtone politieagenten, over eigenaardig declaratiegedrag van politiebobo’s, over gesteggel inzake tunnels, de dichtslibbende N209, omleidingswegen en Bentwoudtracés. Gewoon lekker om me heen gekeken en... genoten. Moet je ook eens doen!

Wist

Een heerlijk Zonnebloemuitstapje naar Diergaarde BlijdorpZonnebloem Rijnwoude-Zuid organiseerde na tweeënhalf jaar weer eens een bus-uitstapje voor haar gasten. De reis ging naar Blijdorp, een lang gekoesterde wens.

Foto: Margot Koolmees-Wienen

Een wens van Zonnebloem-deelnemers.In 2014 werd Zonnebloemdeel-nemers o.a. gevraagd naar hun wensen voor uitstapjes en ac-tiviteiten. Een bezoek aan een dierentuin werd spontaan het meest genoemd. Deze wens is op 7 september jl. dan einde-lijk in vervulling gegaan. Met 19 gasten en 19 vrijwilligers vertrok de bus om 09:30 uur uit Hazerswoude. Via Benthui-zen, waar nog zes gasten en zes vrijwilligers werden opge-haald, ging het richting Rotter-dam. Voordat de tocht door het park begon, was er om 11:00 uur eerst koffie of thee met een groot stuk taart. Lekker, na die rit met de bus.

Alle deelnemers in de rolstoel.Menigeen zal zich afvragen waarom er toch 25 vrijwilli-gers meegingen. Het antwoord is eenvoudig. Alle gasten gin-

gen in een rolstoel! Niet ieder-een vond dat plezierig. “Ik kan het best lopend” werd herhaal-delijk gehoord. De Zonnebloem hield voet bij stuk; de afstanden in Blijdorp zijn groot en de dag is lang. Het zou toch reuze jam-mer zijn als men halverwege de wandeling door het park zou moeten omkeren. Een stukje lo-pen naast de rolstoel was hele-maal geen probleem. Maar als men na een poosje moe werd, was er dan altijd de rolstoel, waarin de tocht comfortabel vervolgd kon worden.

Heel veel indrukkenNa de koffie ging het in groep-jes van twee tot vier rolstoelen richting de dieren voor het eer-ste stukje door één van de mooi-ste dierentuinen van Europa. Na een prima lunch in de Oewan-ja Lodge – een Hollandse lunch in Afrikaanse sferen –ging de wandeling door de Diergaarde

verder. Wat was er veel te zien. De olifanten en neushoorns in het overdekte tropische bos Taman Indah, het girafje Kayin (een Afrikaanse jongensnaam die ‘lang verwacht kind’ bete-kent) van nog geen maand oud. En wat te denken van de vo-gelshow? De algemene conclu-sie was dat die heel mooi was, maar in Avifauna veel spectacu-lairder. Overweldigend was het Oceanium, waar het leek alsof je over de zeebodem wandelde met haaien, gitaarroggen, steu-ren, pinguïns en nog veel meer zeebewoners boven je en naast je. In de bus terug was men het met elkaar eens: het was een mooie maar vermoeiende dag. En wat een bof met het weer; de regencapes zijn in de tas geble-ven.

Benieuwd naar de foto’s en facebook?

Kijk op www.zonnebloem.nl/rijnwoudezuid

Extra feestelijke kle-dingmarkt bij Stichting Kringloop Alphen!

Bij Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn kunt u al-tijd al kleding voor een leuke prijs vinden, maar 23 september is de prijs nóg aantrekkelijker! Op de speciale kledingmarkt hangen rekken vol met de meest mooie kleding. Voor een leuk prijsje shopt u uw herfstoutfit bij el-kaar en of dat niet feestelijk genoeg is: voor de kinderen is er vertier in de vorm van een springkussen en gratis popcorn. Hopelijk wordt het mooi nazomerweer! U bent van 09.30 tot 16.00 uur van harte welkom op de Energie-weg te Alphen aan den Rijn om rond te scharrelen, te snuffelen en te speuren. Komt u ook gezellig shoppen?

Page 6: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

6 Groene Hart Koerierwoensdag 20 september 2017

Zo was het in de Dorpsstraat (Vervolg)

Dorpssstraat 44 en 46, eigenlijk is hier niet zo heel veel gewij-zigd.

Op de onderste foto zie je bij het huist rechts nog 2 spionnetjes. Links naast nummer 44 het pand van Krijgsman.

Helemaal op de achtergrond de Groene Brug en de rest van de Dorpsstraat.

Informatieavond: alles over het verkeerin Hazerswoude-DorpWat staat Hazerswoude-Dorp allemaal te wachten wan-neer de huidige verkeersplannen rond de kruising van de Gemeneweg en de Dorpsstraat en de aanleg van de Ver-lengde Bentwoudlaan naar de A12 allemaal worden uitge-voerd?

Ambtenaren van gemeente en provincie en met een beetje maz-zel ook nog de verantwoordelijk wethouder geven op maandag 25 september op uitnodiging van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp tekst en uitleg.

De gepresenteerde oplossing voor de dagelijkse opstoppingen rond het dorp kwam voor veel inwo-ners als een verrassing. Gaat een kruispunt waarop je niet meer linkaf mag slaan in combinatie met keerrotondes en extra ont-sluitingswegen alle problemen oplossen? Of wordt het straks al-leen maar drukker (en vuiler) wanneer autobilisten twee keer voorbij komen omdat ze gebruik moeten maken van zo’n keerro-tonde? En wat betekent de aanleg van de nieuwe ontsluitingswe-gen eigenlijk voor de bewoners van de Gerelaan, de Korenmo-lenlaan, de Jan van Eijklaan en de nieuwbouw in Weidelanden?

Informatie en presentatieOp maandag 25 september staan vanaf 19.30 uur in dorpshuis De Juffrouw ambtenaren klaar om met behulp van kaarten en te-keningen iedereen zo goed mo-gelijk te informeren over wat de plannen voor ieder persoon-lijk betekenen. Vervolgens wordt er vanaf 20.30 voor de hele zaal een presentatie gegeven, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen en voor discussie. De informatie-avond staat onder lei-ding van Dorpsoverleg-voorzit-ter Maria Loomans en duurt tot 22.00 uur.

De komende maanden nemen het provinciebestuur en de ge-meenteraden van Alphen aan den Rijn (voor de verkeerssituatie in Hazerswoude-Dorp) en Wad-dinxveen (voor de Verlengde Bentwoudlaan) besluiten waar-door uitvoering van de plannen een stuk dichterbij komt.

Ook dit winterseizoenseizoen, computercursussen in de Korenaar Ook dit winterseizoen worden er in de Korenaar in Hazerswoude-Dorp, computercursussen ge-geven. Een team van betrokken vrijwilligers, een prettige locatie, de ontmoeting met lotgenoten en uitstekende koffie of thee zorgt ervoor dat u zich altijd op uw gemak voelt.

Deelname aan cursussen of het inloopspreekuur staat open voor inwoners van Hazerswoude-Dorp en omliggende dorpen. Per cursus zijn maximaal 15 deelne-mers mogelijk.Er zijn cursussen voor laptop en iPad, maar omdat de vraag naar een cursus PC/Laptop sterk is te-rug gelopen wordt de cursus “op maat” gegeven. Zo wordt er ge-oefend met basisvaardigheden als opslaan en opzoeken, tekstver-werking, e-mail, foto’s opslaan en opzoeken, surfen op internet, uitgebreider e-mail functies, her-kennen en oplossen foutmeldin-gen of wat de cursist aan andere wensen heeft.De cursus iPad is erop gericht de

basisvaardigheden met een iPad onder de knie te leren krijgen. Het openen en bedienen van apps, schermbediening, e-mail, foto’s bekijken, updates van apps activeren,enz.Met mensen die al enige erva-ring hebben met de iPad oefe-nen we het installeren van apps,

lessen voor gebruikers van Win-dows 10. Wat kenmerkt Win-dows 10 en hoe gebruik ik het, inclusief het nieuwe mailpro-gramma.

Veel belangstelling is er de laat-ste tijd voor de workshop Fotoal-bum maken. Hoe maak je uit de enorme voorraad foto’s een mooi album? Onder begeleiding van onze docenten leer je samen een fotoboek te maken met je eigen foto’s.

En dan is er nog het befaamde inloopspreekuur iedere dinsdag-morgen in de Korenaar. Van no-vember tot en met maart kunt u van 9.30 uur tot 11.00 uur te-recht met allerhande vragen over uw laptop, Ipad, mobieltje of an-dere tablet. Een team van vrijwil-ligers staat klaar om u van deze problemen af te helpen. Ook als u een nieuw programma wilt in-stalleren, kunnen zij u daar be-hulpzaam bij zijn.Alle informatie kunt u uitgebreid lezen op www.pghkorenaar.nl/computercurus .

Maar u kunt uw vragen ook mai-len naar [email protected] of bellen met 0172-588793

bankieren, video bellen, sociale media. Nieuwe Pc’s en laptops worden met Windows 10 geleverd. In de Korenaar is een cursus van 4

uitgebreider e-mail functies ko-men aan de orde zoals, boeken kranten en tijdschriften lezen, berichten versturen, muziek be-luisteren, TV kijken, internet

Samen Sterk 2 10-10 tegen Scheveningen

Door familiebijeenkomsten en late vakanties is dammen in sep-tember een hachelijk karwei. Dit weekend waren er maar liefst zes invallers nodig. Er waren er vier beschikbaar. Dus startte Sa-men Sterk2 gelijk al met een 4-0 achterstand. Vervolgens boog Samen Sterk de achterstand om in een voorsprong van 6-10, maar de laatste partijen werden zeges voor Scheveningen, eind-stand 10-10.

Arie van Diggele pakte te-gen Ron de Vaal uit met een openingszetje, de coup de l’emplâtre, die een dam op 5 geeft, en meestal snelle winst (4-2). Herk Vis en Arie te Lin-dert dunden de stand snel uit, zonder evenwichtsverbreking, remise (5-3). Louis de Frank-rijker en Jan Molhoek speelden alles naar de beide vleugels toe, totdat de speelruimte voor Jan helemaal verdwenen was, een fraaie winst van Louis! (5-5) Bram Doeves speelde een verde-digend ogende zet tegen Frans Boers, met pal daarachter een damzet die Frans helemaal mis-te, met winst (5-7). Bastiaan de Gunst speelde een hekstelling van Johan Pronk heel ingewik-keld tegen, won daarmee een schijf en later nog één waardoor Johan nog wel dam kon halen, maar Bastiaan kwam op over-macht uit en winst (5-9). Dick de Jong leek Wim Eigenraam in een mooie opsluiting te heb-ben, maar Wim kon nog net

ontsnappen met remise (6-10). Na een grote hergroepering had Joop Briedé een schijf minder dan Eddy Janssen die dat ver-der goed uitspeelde met verlies voor Joop (8-10). Jaap Vermeer

werd enkele zetten geconfron-teerd met de dreiging van een coup royal van Kees Osté wat resulteerde in een ongemakke-lijke stand waarna een terugruil Jaap fataal werd. En 10-10.

Page 7: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

Groene Hart Koerierwoensdag 20 september 2017 7

Hist. Genootschap Koudekerk zoekt bestuursledenNet zoals veel verenigingen is ook het Historisch Genootschap Koudekerk op zoek naar nieuwe be-stuursleden. Enkele bestuursleden hebben aangegeven vanwege hun leeftijd op niet al te lange termijn te willen stoppen. Heel logisch natuurlijk, maar dat betekent wel dat wij op zoek zijn naar nieuwe be-stuursleden. Er zijn genoeg mensen die dat werk kunnen doen, maar opzien tegen de verplichtingen, zoals vergaderen en het organiseren van activiteiten. In de praktijk blijkt dat overigens enorm mee te vallen. Je komt als bestuurslid nog meer te weten over de interessante geschiedenis van Koudekerk en ontmoet andere inwoners van het dorp bij de activiteiten. Genoeg reden zou je zeggen om het werk van het Historisch Genootschap Koudekerk daadwerkelijk te ondersteunen.

Zet u de stap om met ons in gesprek te gaan over een mogelijk bestuurslidmaatschap?

U kunt voor dat gesprek contact opnemen met Albert Dorrestein, voorzitter van het Historisch Ge-nootschap Koudekerk, tel. 06-24431709 of [email protected]

Ridderorde voor voorzitter dorps-overleg Hazerswoude

door Jan Luuk van Dijk

Maria Loomans woont in Hazerswoude-Dorp, is voorzitter van het dorpsoverleg aldaar, werkzaam in Zoeterwoude als directeur van de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude. Vrijdag 15 september kreeg zij door de burgemeester van Zoeter-woude een lintje opgespeld, omdat het Z.M. de koning behaagd had haar te benoe-men tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In het partycentrum De Bles in Stompwijk waren collega’s en familie van Maria Loomans bij-een gekomen om feestelijk haar afscheid te vieren. Na 18 jaar nam zij afscheid als directeur van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ).

‘Hart voor kinderen’Burgemeester Liesbeth Bloemen van Zoeterwoude typeerde Ma-ria Loomans als een maatschap-pelijk en duurzaam onderne-mer met hart voor kinderen. “Iemand die altijd bereid is om mee te denken en die de discus-

sie niet schuwt, maar ook een mens van emotie.”Maria Loomans ontving de rid-derorde niet alleen voor haar werkzaamheden voor de SKZ, maar ook voor haar maatschap-pelijke betrokkenheid. Zo heeft ze deel genomen aan verschil-lende besturen, was zij twee perioden raadslid voor D’66 in de gemeenteraad van Rijnwou-de en momenteel voorzitter van het dorpsoverleg in Hazerswou-de-Dorp.

De voorzitter van de Raad van Toezicht van SKZ prees de nieu-

we ridder als een kundig be-stuurder met hart voor haar werk. Hij noemde haar creatief in het zoeken van oplossingen. Namens de SKZ bood hij haar een speciaal gemaakte cartoon aan van Peter de Wit.

In haar reactie zei Maria Loo-mans zeer geroerd en vereerd te zijn. “Ik heb dit werk alleen kunnen doen mede door die kanjers van collega’s. Ik heb een podium gekregen om dit voor de kinderen van Zoeterwoude te kunnen doen.”

Burgemeester Liesbeth Bloemen heeft Maria Loomans geridderd. En dat is een feestje waard!

Bij Vrouwen Van Nu op 20 september

Buutredenaar Den Teunvermaakt Vrouwen BenthuizenDe bekende buutreedner Den Teun krijgt op woensdag 20 september bij Vrouwen Van Nu in Benthuizen de dames on-getwijfeld aan het lachen met de ludieke en gepeperde ma-nier waarop hij zijn gasten weet te vermaken.

De burgerlijke naam van Den Teun is Ton Groffen, uit Ossend-recht. Hij geniet grote bekendheid als ‘tonprater’. Hij heeft me-nig festival gewonnen en is diverse keren kampioen van Bra-bant geweest.

Deze avond van Vrouwen Van Nu begint om 20 uur en is in Dorpshuis en Eetcafé De Tas, De Dam 3 in Benthuizen. Intro-ducees zijn welkom (€ 5).

Verenigingen uit Hazerswoude-Dorp gaan loten verkopen

Grote Clubactie al 45 jaar voor en door verenigingenDe Grote Clubactie is dit jaar van start gegaan op zaterdag 16 september. Leden van verenigingen uit Hazerswoude-Dorp gaan langs de deuren om loten te verkopen. Ze doen mee aan de jaarlijkse actie om de clubkas te vullen. Clubs gebruiken de opbrengsten vooral voor materiaal, activiteiten, de huur van een accommodatie en begeleiding. Maar liefst 80% van de op-brengst van de loten gaat direct naar de verenigingen. De Grote Clubactie bestaat dit jaar 45 jaar, een gedenkwaardig jubileum. Vanaf het begin draagt de Grote Clubactie bij aan de financiële gezondheid van duizenden clubs in Nederland. Jaar-lijks nemen bijna 6.000 verenigingen deel aan de Grote Club-actie, zo’n 225.000 leden gaan de straat op om loten te verko-pen voor hun club. Inwoners van Hazerswoude-Dorp kunnen ook dit jaar de clubs uit hun omgeving weer steunen. Net als voorgaande jaren bedraagt de hoofdprijs 100.000 euro en zijn er vele andere prijzen te winnen, waaronder een auto.

45 jaar laterVeel verenigingen in Nederland zijn afhankelijk van sponso-ring en andere initiatieven voor extra financiële middelen. Er is geld nodig om te kunnen groeien en goede faciliteiten aan leden te kunnen bieden. De Grote Clubactie speelt hierin een grote rol. Pierre Claessens bedacht 45 jaar geleden de Grote Clubactie.

Ondersteuning van BN-ersOp pad met Jochem van Gelder en Stan v.d. DobbelsteenDit jubileumjaar reist het hilarisch duo Jochem van Gelder en Stan van den Dobbelsteen, onder de naam ‘‘het Grote Clubactie Actieteam’’, kriskras door Nederland om verenigingen en clubs een helpende hand te bieden. Via aansprekende vlogs kan ie-dereen profiteren van hun tips en adviezen. Van Gelder: “De ene keer instrueren we jeugdleden die langs de deuren gaan om loten te verkopen, de andere keer maken we kennis met sport, dan weer ligt het accent op de Superloten. Ondertussen leren we de verenigingen kennen, ontdekken we wie de spil is en de kar trekt. Het is echt een feest om de vlogs te maken. We komen zoveel mooie verhalen tegen, met weinig moeite zou je er een televisieprogramma van kunnen maken.”

Dit jaar doen in Hazerswoude-Dorp de volgende clubs mee:

- Voetb.- en Athletiekver. Hazerswoudse Boys

- Gymnastiekvereniging Hou-Vast

- Badmintonclub Hazerswoude

- T.T.V. Avanti

- Drumfanfare TTH Hazerswoude-dorp

- Vogelvereniging Vogelvreugd Hazerswoude

Page 8: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

8 Groene Hart Koerierwoensdag 20 september 2017

Modeshowbij Van der LindeVan der Linde mode en lingerie laat u graag kennis maken met de nieuwe najaarscollectie! U bent van harte welkom op een van onze vier modeshows!

Maandag 2 oktober om 14.00 en 20.00 uurDinsdag 3 oktober om 14.00 en 20.00 uur

OPGAVE:Van der Linde mode en lingerieDorpsstraat 138, HazerswoudeTel: 0172-589203E-mail: [email protected]

I N S A M E N W E R K I N G M E T :

Beginnerscursus bridge.

12 lessen onder begeleiding van een gediplomeerde docent. Kosten €130,= inclusief lesmateriaal.

Waar: “Het Anker” in Hazerswoude Rijndijk

Wanneer: vanaf woensdag 27 september 2017 Aanvang 19.30 / 22.00 Meer informatie: [email protected], 06-27054695 Aanmelden: [email protected], 0172-589762

Bridgeclub “Het Anker”: www.nbbclubsites.nl/club/9025

Page 9: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

9Groene Hart Koerierwoensdag 6 september 2017

Geldig van vrijdag 22 t/m zondag 24 september 2017

Geldig van woensdag 20 t/m dinsdag 26 september 2017

3.99

500 GRAM

Per kilo7.98

5.25

Riblappen

Robijn wasmiddel

Bockbier

500 gram

Wit, zwart of colorVoordeelfl es 4220 ml

Alle soortenVan 0.87 - 7.99Voor 0.46 - 4.79

Bewezen degoedkoopste!

Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com.Zet- en drukfouten voorbehouden.

VERZAMELalle Ocean Buddies

SPAAR alle 140 stickers

VERZAMEL ALLE 140 STICKERS

4 STICKERS PER ZAKJE

AP_HOOGVLIET_SACHET_NL_v2.indd 109/06/2017 09:58

40% KORTING

PER STUK

9.99

PER FLES

14.69 - 17.49

Per liter2.37

Het estafettestokjevan Rijnwoude!

Deze week: Iris de GoedeHallo allemaal! Ik ben Iris de Goede, 23 jaar, wonend aan de Rijndijk (nog heerlijk thuis, bij mijn lieve ouders) en van mijn grootste passie heb ik mijn beroep mogen maken. Ik ben (sport)diëtist, Orthomoleculair Therapeut en Personal Trainer. Ik ben geen klassieke diëtist, ik werk vanuit het principe: ‘voeding als medicijn’ en ‘meten is weten’. In mijn mooie gezondheidspraktijk ‘Fit met Iris’ gevestigd in de gezellige sportschool Sport2bfit (het oude gemeentehuis) mag ik dagelijks veel mensen leren om voeding voor je te laten werken i.p.v. tegen je. Wist jij bijvoorbeeld al dat je met de juiste voeding, stressreductie en beweging diabetes type 2 kan omkeren? Je ook zonder medicijnen je cholesterol kunt verlagen en dat je heel makkelijk van darmklachten of vermoeidheidsklachten af kunt komen? En soms gaan we ook een stapje verder tijdens het consult (als de gezondheidsklachten blijven bijvoorbeeld), dan neem ik wat bloed af met een klein vingerprikje en bekijken we dit onder de microscoop om te kijken of er wat parasieten in de darmen zijn, er een vitamine b12 tekort is, etc. Dit zie ik als een soort ‘APK keuring’. Investeren in je gezondheid is namelijk de beste investering die je kunt doen! Tijdens mijn consult is het doel; kennisvergroting, door het FOOD-IQ te verhogen. Als je eenmaal de waarom achter bepaalde keuzes weet, kun je namelijk veel makkelijker bewuste keuzes maken! Het is geen dieet, het is gewoon een leefstijl zonder einddatum! Ook bestaat er geen perfect dieet. Iedereen is namelijk anders (iedereen heef een ander DNA), en wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Daar hoort natuurlijk ook sport bij. Maar, wandelen is natuurlijk ook super. Je moet doen wat je leuk vind! Dan hou je het pas vol. Ikzelf hou van buiten wielrennen (lekker langs de Rijn), wandelen en ik ben natuurlijk ook vaak bij Sport2bfit te vinden. Als ik aan het werk ben wandel ik vaak s ’middags een rondje door de Da Costa Singel langs het water. Dat vind ik wel echt een van de mooiste plekken in Hazerswoude! Maar, ook omdat ik vanuit mijn praktijk uitkijk op het water en ik altijd veel reacties krijg van cliënten over het uitzicht. Buiten mijn werk, lees ik graag en ben ik veel met vrienden en ga ik graag naar Alphen of Leiden om wat te eten. In de zomer vind ik het ook erg leuk om met de boot naar Leiden te varen. Dat is het voordeel van wonend zijn in Hazerswoude, je bent heel snel, met de fiets, boot of OV, in een gezellige stad!Ik hoop dat jullie het leuk vonden om wat meer te lezen over mij! Bij deze draag ik het estafettestokje over aan Robin Arnoldus van Beautysalon Robin. Ik vind het erg leuk dat Robin net zoals ik, op jonge leeftijd ook een eigen zaak heeft. Daar mogen we best trots op zijn toch?

Gezonde groetjes, Iris de Goede

Boerderij Hoogkamer zoekt chauffeur voor de maandagHet woon/werkverkeer voor de cliënten van Boerderij Hoogkamer in de Lagewaard te Koudekerk, wordt verzorgd door vrijwilligers. We zijn per 1 november op zoek naar een chauffeur voor de maan-dag. Onze cliënten zijn mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, die allen wonen op woonvoorziening Swetterhage in Zoeterwoude. Een vast gezicht als chauffeur op de bus, is voor hen van groot belang. Het is reuze gezellig in de bus en u bent al snel een belangrijk persoon voor de cliënten. De begeleiders van Boerderij Hoogkamer zullen u de benodigde informatie over cliënten en locaties geven en zullen u ondersteunen waar nodig.

De ochtendrit (Koudekerk- Zoeterwoude- Koudekerk) is tussen 8.30 en 9.30uur. de middagrit (Koude-kerk- Zoeterwoude- Koudekerk) is tussen 15.30-16.30uur.

Beschikt u over goede chauffeursvaardigheden, bent u sociaal vaardig en lijkt het u leuk om met onze cliënten kennis te maken en hen te vervoeren op (een deel van) deze ritten? Neem dan contact op met boerderij Hoogkamer ([email protected], of tel. nr. 06-46055969).

Page 10: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

10 Groene Hart Koerierwoensdag 20 september 2017

BINGObij sv BernardusAl jarenlang spelen we iedere maand tijdens het voetbalseizoen een avondje bingo bij de club, hier komen niet alleen mensen uit hazerswoude maar zeker ook uit de omstreken. Er zijn jaren geweest dat je echt moest vechten om een plek-je maar de laatste jaren zien we echt wel een terugloop in het aantal mensen.Vandaar dat we vanaf dit seizoen een andere opzet gaan proberen om het spelletje nog leuker en interessanter te maken. Dit wordt een combi-natie van bingo en kienen.Ook de loterij krijgt een andere vorm.We starten dit seizoen op vrijdag 22 september om 20.15 uur en de kantine is dan geopend vanaf 19.00 uur.U kunt de hele avond al meespelen voor een bedrag van 15 euro (excl.loterij), bittergarnituur en drank zijn tegen een klein prijsje te koop aan de bar. (het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan.)Dus houd u van bingo en heeft u zin in een leuk avondje uit, dan bent u van harte welkom.

sv Bernardus, Sweelinklaan 1

vrijdag 22 september vrijdag 19 januarivrijdag 20 oktober vrijdag 16 februarivrijdag 17 november vrijdag 16 maartvrijdag 22 december vrijdag 20 april vrijdag 18 mei

Badminton clinics voor scholen in Hazerswoude D.Naar aanleiding van het terugbrengen van gymnastiek lessen hebben een aantal ouders van de basisschool De Springplank een sportproject gestart.

Op hun verzoek heeft ook Badminton Club Hazerswoude haar me-dewerking verleend. Bij de groepen 3 tot en met 8 van De Spring-plank wordt er 3 weken lang in plaats van gymnastiek badminton les gegeven door de trainer en een ervaren badmintonner van de badmintonclub. Bij de eerste clinic zijn de stijl en de kwaliteiten van de trainer en de begeleider opgevallen met als gevolg dat er ook een aantal clinics voor CSG Groene Hart verzorgd gaan worden. De kinderen krijgen in 3 weken de basis van de sport aangereikt met een stukje uitleg over het materiaal. Ze leren hoe een racket in elkaar zit en vastgehouden moet worden en hoe de verschillende slagen zijn in de badmintonsport. Ook leren ze tijdens het spel hun energie kwijt te raken doordat badminton een zeer intensive sport is. Het loopwerk tijdens het badmintonspel is namelijk erg belang-rijk om op tijd bij de shuttle te zijn. Hier wordt dan ook de nodige aandacht aan besteed. Badminton wordt gespeeld met 2 of 4 men-sen op een veld. Al deze onderdelen worden uitgelegd bij deze cli-nics.

De clinics worden gegeven door:

Trainer Cor Broeren Jeugdbegeleider Nico Loomans BC Hazerswoude speelt op donderdagavond in de Landvliethal. Voor meer informatie www.bchazerswoude.nl

JEUGDKAMP AQUADRAATVan vrijdag 1 tm. zondag 3 september is een deel van de jeugdzwemmers en water-poloërs van AQUADRAAT weggeweest voor hun jaarlijkse jeugdkamp. Net als an-dere jaren was er een rode draad door de activiteiten van het kamp en dit jaar was dat “Cowboys en Indianen”.

Het kamphuis in Loon op Zand waar de groep ver-bleef leende zich daar prima voor. Met voldoen-de ruimte direct naast het kamp-huis voor de spel-letjes maar vooral het noodzakelijke bos om het kamp-huis heen om de “Spokentocht” in te organiseren. Dit jaarlijks terugke-rende spektakel stond volop in het teken van “Cow-boys en Indianen” maar wat het the-ma ook is, het is voor de (jongste) kinderen elk jaar even spannend om in het pikdonkere bos, zonder zaklantaarn, met een groepje de tocht te lopen en ondertussen af te wachten wat er tussen de bomen vandaan komt.Veel schrikken maar ook heel veel lol is een vaste waarde van het kamp dat dit jaar mede mogelijk werd gemaakt door een sponsoring van alle etens- en drinkwaren door Albert Heijn in Koudekerk aan den Rijn en door enkele ouders van de deelnemers.De kinderen hebben een fantastisch weekend gehad, wat in de avonduren steevast werd “afgesloten” met broodjes bakken op een kampvuur voordat de kinderen het kamphuis in gingen om daar nog zo lang mogelijk het spel tussen de leiding en de deelnemers vol te houden voordat ze uiteindelijk alle-maal in slaap vielen.

Op de foto: alle deelnemers bedanken Albert Heijn Koudekerk voor het mede mogelijk maken van het jeugdkamp 2017.

Tafeltennissen in de winkel van Onno!Tot en met 24 september kunnen klanten van Albert Heijn Onno Beugelsdijk sparen voor 5x gratis sporten bij lokale ver-enigingen die zich bij de sportactie hebben aangesloten. Ook TTV Avanti doet mee aan de actie.. Om het tafeltennissen extra onder de aandacht te brengen stond er vorige week woensdagmiddag een echte tafeltennistafel in de supermarkt. Manager bij AH en jeugdtrainer van Avanti Martijn Wassing gaf een demonstratie. Daarna konden klanten die dit wil-den tegen Martijn een balletje slaan. Met een hapje en een drankje erbij vermaakten de klanten zich prima! Verveel je je op zondagmiddag? Kom naar TTV Avanti!Op zondagmiddagen van 14.00-15.00 uur is TTV Avanti open voor kinderen van alle leeftijden. Maar ook hun papa’s, mama’s, zusjes, broertjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom om te ko-men tafeltennissen of andere spelletjes te doen. Afhankelijk van de opkomst en voorkeuren zullen er wedstrijd-jes worden georganiseerd. Vrij spelen mag natuurlijk ook! Iedereen is wel-kom. Er zijn geen kosten aan verbon-den en materialen zijn aanwezig. Vrijblijvende kennismaking met voetbal, tennis en tafeltennis. Wil je de komende weken vrijblijvend kennismaken met voetballen, tennis-sen of tafeltennissen? Kom dan naar Hazerswoudse Boys, Tehado en TTV Avanti. Download de sportkaart op de website van de verenigingen en zie wanneer je mee kunt doen aan ken-nismakingslessen.

Page 11: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

Groene Hart Koerierwoensdag 20 september 2017 11

In oktober: Start dam-cursus voor oudere beginners bij Samen SterkSamen Sterk heeft voor 2017/18 gloednieuwe plan-nen: op vrijdag 6 oktober om 19.00 start een dam-cursus voor “oudere beginners” in een bovenzaal van de Egelantier.

Daarnaast blijft de jeugdcursus dammen gewoon bestaan. Maar het is voor het eerst dat Samen Sterk het oudere beginners ge-makkelijk wil maken om eens met dammen kennis te maken via een damcursus. Deze is gratis en wordt gegeven door Bram Doeves die al ruim 20 jaar bij Samen Sterk damt en in 2000 clubkampioen was van Samen Sterk. Bram Doeves heeft ook al jarenlang een damrubriek, een schaakrubriek en een bridge-rubriek bij de websitekrant “Zoetermeer Actief” en mogelijk gaat hij ook bij de Groene Hart Koerier een dampuzzelrubriek verzorgen, met leuke spektakelstanden vooral van de dammers uit Hazerswoude zelf.

Damclub Samen Sterk speelt hoog in de nationale clubcom-petitie, en komt dit jaar voor de tweede maal achtereen uit in de Nationale Hoofdklasse. Het tweede team van Samen Sterk speelt in de nationale tweede klasse. En in 2016 was Samen Sterker Wouter Morssink de aspirantenkampioen van Neder-land!

Na de cursus van 19:00-20:00 uur kunnen de cursisten nog deelnemen aan een eigen Interne Competitie, en Samen Sterk hoopt natuurlijk op een geleidelijke, geen overhaaste, overstap naar de Competities van Samen Sterk.

U kunt zich opgeven voor de cursus bij Louis de Frankrijker ([email protected] of 06-42838946)

of bij Bram Doeves ([email protected])

Meet & GreetHazerswoude-Dorp Iedere laatste zondag van de maand organiseert Actief Rijnwoude een Meet & Greet, een activiteit voor alleengaanden. U kunt (nieu-we) dan contacten opdoen of gezellig samenzijn met anderen.

Aankomende zondag, 24 september, is er weer een bijeenkomst, nu in Café De Egelantier in Hazerswoude-Dorp. De inloop is vanaf 13.45 uur en de start is rond de klok van 14.00 uur. Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst zal onze ‘eigen’ Leen een kennisquiz presenteren waaraan u eventueel kunt meedoen, maar niets is verplicht!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de kerncoördi-nator van Hazerswoude-DorpLinda Timmermans, tel. 06-23328302 of 06-30341532.Mailen is ook mogelijk: [email protected]

Het belooft weer een gezellige zondag te worden!

Diamanten paar in de bloemen gezet!!

door Jan Luuk van Dijk

Ze wonen nog niet zo lang in Hazerswoude-Dorp, , maar zijn heel blij met hun comfortabele woning in het Regthuys. Het echtpaar Van der Koert-Wilts.

Het diamanten bruidspaar met in het midden wethouder de Jager. Foto Jan Luuk van Dijk

Op 12 september waren ze zes-tig jaar getrouwd en wethou-der De Jager kwam het diaman-ten paar namens de gemeente Alphen geluk wensen met deze bijzondere gebeurtenis en on-derstreepte dat met een fraai boeket.Jarenlang woonde het echtpaar in Alphen aan den Rijn, maar eigenlijk komen ze uit Den Haag. Daar trouwden ze in 1957. Prachtige foto’s van hun brui-loft toen, zijn na al die tijd nog steeds fraai om te zien.

Herman van der Koert ont-moette Riet Wilts op een reis-bureau in Den Haag waar ze beiden werkten. De vonk sloeg over, maar hun werkgever vond een relatie op het werk min-der. Beiden gingen ander werk doen en hij kwam zo terecht op de ambassade van Zuid Afrika. Daar werkte hij 42 jaar.

Nadat er een dochter was gebo-ren zocht het paar een ruimere woning. Die vonden ze niet in den Haag en zo kwam Alphen

aan den Rijn in beeld. Nu hun gezondheid wat min-der wordt, zijn ze dichter bij hun dochter in Benthuizen gaan wonen. De wethouder infor-meert naar de zorg die het echt-paar krijgt en daar is het paar zeer over te spreken. In Avifau-na hebben ze op de twaalfde hun diamanten feest gevierd. Ze misten wel een van hun klein-kinderen die in het buitenland stage loopt. “Maar via sociale media houden ze goed contact met elkaar” zegt de dochter.

Fietsen vanuit Basel voor kankeronderzoek! Zondag 24 september rond 15.30 komt de groep fietsers aan die met hun tocht vanuit Basel in Zwit-serland geld ophaalt ter ondersteuning van het kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Vorig jaar wist de Stichting ‘All The Way EFI’ met de sponsorfietstocht naar Dublin een vette cheque aan te bieden aan het ziekenhuis en ook dit jaar hoopt men op een mooi bedrag. Woensdag vliegen de 45 deelnemers en hun 14 man/vrouw gevolg (voor verzorging, catering en ver-maak) naar Basel om de volgende ochtend de 220 kilometer lange tocht naar Karlsruhe te onderne-men. Daar slaapt de groep in een bierbrouwerij en houden hun hart vast voor de volgende dag. Dan moet er 265 kilometer worden doorgetrapt naar Bensdorf. Vandaaruit gaat de route op zaterdag naar Emmerich Am Rhein, weer zo’n 265 kilometer. Zondag ‘een makkie’ met 150 kilometer naar Hazerswoude-Rijndijk. Alhoewel, het venijn zit in de staart. Iedereen verschijnt dan al kapot aan de start en zal de tocht op karakter en testosteron moeten afmaken. Omdat de laatste 50 kilometers het meest afzien zijn, zal René Medema, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis en geboren Benthuizenaar, vanaf Utrecht meerijden om de ploeg compleet aan de finish te krijgen!

Wij hopen op een warm welkomstcomité op de 24e. Rond 15.30 komt de groep aan op het Frederik v. Eedenplein in Hazerswoude-Rijndijk.

Voor nu veel succes, plezier en kracht in de benen toegewenst!

Page 12: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en ... 2017-09-20.pdf · Ank Schouwenaar, Roode Kruis-straat 19, tel 3412760, email: as-chouwenaar1@hetnet.nl. VAN STAVEREN Begrafenisverzorging

12 Groene Hart Koerierwoensdag 20 september 2017

VLIEG NAAR DE MAAN

(0172) 58 65 48www.ongediertespecialist.nl

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

Kleineadvertenties

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De rubrieken te koop en gevraagd kunt u per mail, per post en in de kopijbus versturen/inleveren.De rubriek diversen kunt u ALLEEN PER MAIL inleveren! Dit i.v.m misbruik in het verleden (we zijn daarom ook gestopt hiermee) maar door een afspraak met de provider hebben we de rubriek diversen weer kunnen opstarten.

Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd.

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op

Iban nr. NL37INGB0006259928

Lunch-Eet Café di. t/m vr. v.a. 11.00 - 20.00 uurLunch-Eet Café za. v.a. 14.00 - 20.00 uurLunch-Eet Café zo. v.a. 14 .00 - 21.00 uur

Dagelijks wisselende dagmenu’s, daarnaastnog vele voor-, hoofd- en nagerechten van de kaart

(ook vegetarische en kindermenu’s)

Raadhuisplein 1 - 2 • 2391 BJ HazerswoudeTelefoon 0172-588650 • fax 0172-587292

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

Voor meer info over de dagmenu’s en programma onderdelen zie: www.egelantier.com

1e don. Kennis quiz o.l.v. Duo Altijd Dorst Aanvang 14.00 uur2e don. Dammen/schaken/Biljarten o.l.v. Lodef Aanvang 14.00 uur3e don. Klaverjassen o.l.v. barmedewerker Aanvang 14.00 uur4e don. Sjoelen o.l.v. Peter M Aanvang 14.00 uurelke Lunchwandelen woensdag Inloop v.a. 10.45, start 11.00 uur

Activiteitenkalender Egelantier

Do. 21 sept. JUST OLDER DJ LODE F Aanvang 21.30 uurWo. 27 sept. KENNIS QUIZ WOENSDAGGROEP Aanvang 20.15 uur

ALLE FORMULE 1 RACES OP GROOT SCHERM!

Do. 21 sept. Tartaar Hawaii € 10,00

Vr. 22 sept. Taco schotel m. gehakt € 10,00

Za. 23 sept. Spinaziesoep m. feta € 18,50

JagersbiefstukZo. 24 sept. Gebakken mosselen € 19,50

Kalfsbiefstuk m. paddestoelen Di. 26 sept. Krokante kip € 8,50

Wo. 27 sept. Boerenpannetje € 9,50

Do. 28 sept. Katenhaasje m. friet € 10,00

Gevraagd:PART TIME

SCHOONMAKER/STERVoor 2 ochtenden of middagen p. week. Hoog loon!

Voor 2 van onze klanten in Hazerswoude-Rijndijk en Zoeterwoude Rijndijk.

Nederlands sprekend.

Informatie: 071-3415353 of 06-12860851

DOEMEE!

RUNFORKIKA.NLSAMEN HELPEN WE KINDERKANKER DE WERELD UIT!

ALMERE

UTRECHT

ROTTERDAM

EINDHOVEN

NIJMEGEN

AMSTERDAMEINDHOVEN

NIJMEGEN

20171KM 5KM 10KM

50 + YOGA 50 + YOGA 50 + YOGA 50 + YOGA 50 + YOGA

50 + YOGA 50 + YOGA 50 + YOGA 50 + YOGA 50 + YOGA

0+YOGA50+YOGA50+YOGA

50+YOGA50+YOGA50+YOG

50 + YOGAKwaliteitsuur voor jezelf!

Rekken, strekken, loslaten, je adem en bloed voelen stromen.

Rust in je hoofd en kracht in je spieren.Doe mee en ervaar !!!

Les op: maandag- en donderdagochtend en woensdagavond

Margit Emmelot, Burgemeester Swaanplantsoen 12,

Koudekerk a/d Rijn, Tel. 071-3413931 [email protected]

The Budget Hotel (voorheen hotel-rest. Groenendijk) Rijndijk 96, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

Informatie: 06-43 25 86 36 - www.thebudgethotel.nl

VRIJDAGAVOND 29 SEPTEMBERDANSAVOND MET LIVE-MUZIEK

Toegang € 10,- incl. 2 drankjes en hapjes

LIVE-MUZIEK VAN EN MET FRANS VISSERKom als vanouds een dansje wagen

op deze gezellige feestavond.Aanvang 20.00 uur

(Vanaf nu iedere laatste vrijdag van de maand)

IN THE BUDGET HOTEL

HUIZEN GEZOCHT HALLOWEENTOCHTJongerencentrum het Stek doet een oproep aan alle bewoners van Plan-zuid 1,2 & 3. Wij zijn op zoek naar mensen die hun huis/ voordeur ter beschikking willen stellen voor onze jaarlijkse Halloweentocht, die dit jaar op 28 oktober plaats zal vinden van 19.00 tot 21.00. Snoep wordt door het stek verzorgt.

We vragen u wel de aankleding en de activiteit/het spelletje voor de kids zelf te regelen. Bent u/ of kent u iemand die ons hierbij wilt helpen stuur dan een bericht naar [email protected] of op onze Face-book. Alvast bedankt namens al onze medewerkers.

COUNTRYAVOND 11 OKTOBER IN ZALEN-CENTRUM “HONSWYC”Het is weer zover! Ook dit jaar wordt er weer een countryavond met zang en muziek door Cor Sanne en Dick van Altena georga-niseerd door de Protestantse gemeente in Koudekerk a/d Rijn.

Al enige jaren achtereen vinden wij het duo Sanne en van Altena bereid om een exclusief optreden te verzorgen in Koudekerk a/d Rijn. Daar is onze commissie bijzonder trots op. Deze artiesten hebben door de ja-ren heen in de wereld van de countrymuziek een naam opgebouwd die klinkt als een klok (maar dan anders!).

Evenals vorig jaar wordt dit evenement gehouden in het Ontmoetings-kerkcomplex, Dorpsstraat 15 in Koudekerk a/d Rijn, maar dan nu in het daarbij behorende zalencentrum. Wij verwachten dat de sfeer daar nóg gemoedelijker zal zijn dan vorig jaar, toen de keuze op de pas verbouw-de kerkzaal was gevallen. Hiermee hopen we weer op uw aanwezigheid te mogen rekenen! Aanvang is 20.00 uur. De toegangsprijs is onveran-derd € 10,- met één gratis kopje koffie op vertoon van uw entreebewijs.

Kaarten vooraf te bestellen bij Wim Lekx per email: [email protected] of telefoon 071-341 2976, of bij Hage Peters, email: [email protected] of telefoon 071-341 6588.

Ook aan de zaal zijn op 11 oktober nog kaarten verkrijgbaar.

Bingo bij sv BernardusAl jarenlang spelen we iedere maand tijdens het voetbalseizoen een avondje bingo bij de club, hier komen niet alleen mensen uit hazers-woude maar zeker ook uit de omstreken. Er zijn jaren geweest dat je echt moest vechten om een plekje maar de laatste jaren zien we echt wel een terugloop in het aantal mensen.Vandaar dat we vanaf dit seizoen een andere opzet gaan proberen om het spelletje nog leuker en interessanter te maken. Dit wordt een combi-natie van bingo en kienen. Ook de loterij krijgt een andere vorm.We starten dit seizoen op vrijdag 22 september om 20.15u en de kantine is dan geopend vanaf 19.00u.U kunt de hele avond al meespelen voor een bedrag van 15 euro (excl.loterij), bittergarnituur en drank zijn tegen een klein prijsje te koop aan de bar. (het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan.)Dus houd u van bingo en heeft u zin in een leuk avondje uit, dan bent u van harte welkom.sv Bernardus, Sweelinklaan 1, Hazerswoude-Rjndijk

GEDIPLOMEERDPEDICURE

NicoleVriesekoop

Behandeling

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

Aktie Torenspits H.H.Engel-bewaarders.Tijdens deze restauratie wordt de mogelijkheid geboden om gegraveerde Leien te laten plaat-sen met een door U aangeleverde tekst.# Lei met eigen tekst gegraveerd: 10 euro.# Lei met eigen tekst + met bouwlift mee naar boven en zien waar de lei geplaatst zal worden.Tekst b.v. Naam + geboorte datum + evt. toe-gevoegde tekst: 50 euro.Opgave formulier op: www.heiligethomas.nl of op parochiesecretariaat tussen 10 en 12 uur.inleveren voor 1 oktober 2017.

Bingo bij BSC’68Aanstaande vrijdag 22 september wordt er in de kantine van BSC’68 in Benthuizen de eerste Bingoavond van dit seizoen georganiseerd. De kosten voor een enkel boekje (incl. drie extra rondes en de superronde) bedragen €20, voor een dubbel boekje betaalt U €25. Er is weer een groot aantal fraaie (geld) prijzen te verdienen. De kaartverkoop start om 19.00 uur, de eerste ballen gaan om 20.00 uur rollen. Meer infor-matie is terug te vinden op www.bsc68.nl.

Gezocht:

HUURDER voor onze sport-

accommodatie met kantine

Tel. 0620609950