Avantis 70 - BlueSphereAvantis 70 Sapa Building System Ramen en Deuren 3 Avantis 70 is een...

of 12 /12
Avantis 70 Sapa Building System Ramen en Deuren

Embed Size (px)

Transcript of Avantis 70 - BlueSphereAvantis 70 Sapa Building System Ramen en Deuren 3 Avantis 70 is een...

 • Avantis 70

  Sapa Building System

  Ramen en Deuren

 • 3

  Avantis 70 is een hoogwaardig thermisch onderbroken 3-kamersysteem voor aluminium ramen en deuren met een bouwdiepte van 70 mm. Avantis 70 overtreft ruimschoots de huidige thermische isolatienormen en biedt een totaaloplossing voor commerciële, residentiële en industriële projecten.

  Energiebesparing op modulaire basis

  » Avantis70profielenhebbendriekamersenomega-

  vormige glasvezelversterkte polyamidestrips van

  35 mm om de warmtegeleiding te verminderen.

  DaaromscoortAvantis70bijzonderhoogopvlakvan

  warmte-isolatieenbiedthetsysteemeenverbeterde

  totaleisolatie.Ditzorgtvooreenlagerenergieverbruik

  enisbijgevolgpositiefvoorhetmilieu.

  » De maximale glasdikte bedraagt 55 mm voor het

  kaderprofielen65mmvoorhetvleugelprofiel.

  » Denaarbinnenopendraaiendevleugelshebbeneen

  stevige middendichting voor betere thermische en

  akoestischeprestaties.

  » Allestandaardzonwering-enventilatiesystemenzijn

  eenvoudigteintegrereninAvantis70.

  » Avantis 70 Basic: profielcombinaties met waarde

  Uf=1,9W/m2K-2,9W/m2K.

  » Avantis 70 I: profielcombinaties met waarde

  Uf=1,6W/m2K-2,4W/m2K.

  » Avantis 70 SI: profielcombinaties met waarde

  Uf=1,1W/m2K-2,2W/m2K.

  » Avantis 70 SHI: profielcombinaties met waarde

  Uf=0,98W/m2K-2,1W/m2K

  (ENISO10077-2)

 • Avantis 70 Classic

  Avantis 70 Rustic

  Avantis 70 HV

  Avantis 70 Softline

  Avantis 70 Reko

  Milieu

  » Alleprofielenzijnheelonderhoudsvriendelijk.

  » Aluminiumrot,barst,scheurtofroestniet.

  » Aluminium iseen“groen”product:hetkanoneindig

  gerecycleerdwordenzonderkwaliteitsverlies.

  Veiligheid

  » De combinatie van veiligheidsglas met specifiek

  raambeslag, zoalsmeerpuntssloten,biedteengrote

  inbraakwerendheid. De buisvormige glaslijsten aan

  debinnenzijdeverhinderendathetraamlangsbuiten

  uitgelichtkanworden.

  Inbraakwerendheidsklasse Klasse 2 (ENV 1627 -

  1630)

  » Een uitgebreid gamma van krukken, al dan niet

  te vergrendelen, kan in het systeem geïntegreerd

  worden.

  Design

  » Avantis 70 is compatibel met het eigen profiel- en

  beslaggamma, evenals met andere Sapa Building

  System producten zoals onze gordijngevel- en

  verandasystemen.

  » Erzijntweedesignsverkrijgbaar:ClassicenSoftline.

  » Onzichtbare afwatering, afdekkapjes zijn niet meer

  nodig.

  » Opdekdeuren,enkelofdubbel,naarbinnenofnaar

  buitendraaiend.

  » Dankzij een uitgebreid gamma afwerkingsprofielen

  worden de ramen perfect geïntegreerd in het

  gebouw.

  » Vleugel- en kaderprofielen en tussenstijlen

  zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en

  beantwoorden zo aan de vereisten op vlak van

  stabiliteitendesign.

  » Een uitgebreide keuze scharnieren, krukken en

  beslagomaanbijzondereeisentegemoettekomen.

  » De glaslatten zijn verkrijgbaar in verschillende

  designs.

 • 5

  Avantis 70 Basic

  » Uf=1,9W/m2K-2,9W/m2K

  Avantis 70 I

  » Uf=1,6W/m2K-2,4W/m2K

  » Verbeterdethermischebeglazingsrubbers

  » Thermischperformantemiddendichting(co-extrusie)

  Avantis 70 SI

  » Uf=1,1W/m2K-2,2W/m2K

  » Verbeterdethermischebeglazingsrubbers

  » Thermischperformantemiddendichting(co-extrusie)

  » VoorgevormdePE-insertsindeisolatiezone(concept

  Foam-power®)

  » Rondomlopendethermischebarrière indemidden-

  dichtingszone

  Avantis 70 SHI

  » Uf=0,98W/m2K-2,1W/m2K

  » Verbeterdethermischebeglazingsrubbers

  » Thermischperformantemiddendichting(co-extrusie)

  » VoorgevormdePE-insertsindeisolatiezone(concept

  Foam-power®)

  » Rondomlopendethermischebarrière indemidden-

  dichtingszone

  » PE-insertindeglassponning

  afgebeelde profielcombinatie: Uf = 2,5 W/m2K

  afgebeelde profielcombinatie: Uf = 2,2 W/m2K

  afgebeelde profielcombinatie: Uf = 1,8 W/m2K

  afgebeelde profielcombinatie: Uf = 1,6 W/m2K

  Avantis 70 Basic I SI SHI

  aanzichtbreedtekader+vleugel 119 119 119 139

  Uframe 2,4 2,0 1,7 1,4

  Uwindow(Uglazing=1,1) ≤ 1,6 ≤ 1,5 ≤ 1,4 ≤ 1,3

  Uwindow(Uglazing=0,8) ≤ 1,4 ≤ 1,3 ≤ 1,2 ≤ 1,1

  Maximale Uw waarde gebaseerd op een raamoppervlak van 1,6 m2

 • 6

  0°C 10°C 20°C

  Avantis 70 SHI

  Afwerkingen

  » NaastRAL-kleuren,verkrijgbaarinmatofglanzend,is

  ereengrootpalletmetdiversekleuren/afwerkingen

  verkrijgbaar: houtimitatie, metallics, gestructureerd

  enanodisatieindiversetinten.

  • BovendiensteltSapaBuildingSystemhetColorama

  palet voor: een waaier van 9 actuele tinten,

  verkrijgbaar in 4 verschillende afwerkingen: mat,

  blinkend,structuurlakofstructuur-metalliclak.

  » Een bi-color uitvoering, waarbij de binnen- en

  buitenzijdeeenverschillendekleurhebben,isperfect

  mogelijk.

  » Inzakeoppervlaktebehandelingdragenonzeprofielen

  hetgarantielabelQualicoatofQualanod.

  Prestatie

  » Dankzij speciaal ontworpen rubbers, een ruime

  drukegalisatiekamerenvoorkamerontwateringbiedt

  Avantis70eenverscheidenheidaanvanthermische

  isolatieniveaus. Het geheel staat borg voor een

  uitmuntendewind-enwaterdichtheid.

  » Afwateringsgleuven zorgen voor een efficiënte

  afwatering.

  » Specifieke afwerkingsprofielen zorgen voor een

  bijkomendeafwatering.

  » Hetgebruikvanverschillendedichtingenverhoogtde

  akoestischeweerstandvanhetsysteem.

  Rw(C;Ctr)=48(-1;-4)dB(88.2/15/66.2)

  » Testresultaten:C3(EN12210);E750(EN12208);4

  (EN12207)

 • 7

 • 8

 • 9

  Fabricage

  » Avantis70isgeïntegreerdinhetmodulaireconcept

  Eurosystem en is bijgevolg complementair met de

  andereEurosystemreeksen.Opdiemanierkunnen

  onzeconstructeurseenmaximaleservicebiedenmet

  eenminimumaanstock.

  » DeEuronutbeslagkamerisgeschiktvoorstandaard

  beslag.

  » Verscheidene versterkte tussenstijlen verzekeren,

  zowelhorizontaalalsverticaal,denodigestabiliteitbij

  groteoppervlaktes.

  » Drieverbindingsmethodenzijnverkrijgbaar.Voorhet

  Softlinedesigngebruikenkaderenvleugeldezelfde

  hoekverbinding.

  » Speciaal ontworpen ponsgereedschappen voor

  de Eurosystem series verzekeren een snelle en

  nauwkeurigemontage.

  » Voor constructeurs in het bezit van een CNC-

  bewerkingsmachinebiedtSapaBuildingSystemhaar

  softwarepakketSapaLogic aan, eenopen concept

  voorautomatisatie.

  Projectsupport & -service

  » HetervarenProjectTeamvanSapaBuildingSystem

  geeftuadviesoverdebesteproductoplossingen.

  » Wijondersteunenubijprijs-ensterkteberekeningen,

  bouwaansluitingen,thermischesimulaties,enz.

  » Specifieke projectoplossingen kunnen ontwikkeld

  worden.

  » Modelhoeken, catalogen, bestekteksten en digitale

  tekeningenzijnbeschikbaar.

  SapaLogic is een gebruiksvriendelijk berekenings-

  programmavooreensnelle,efficiënteenvolledigebere-

  keningvanramen,deuren,structuren,gordijngevelsen

  veranda’s.SapaLogicismodulairentochzeercompleet.

  Deverschillendeversieszijnbeschikbaarinfunctievan

  denodenvanhetbedrijf.

  SapaThermic is eengedetailleerde thermische simu-

  latiesoftware voor ramen, deuren, schuifsystemen en

  gordijngevels. Het programma kan gekoppeld worden

  aan SapaLogic of gebruikt worden als toepassing op

  zichzelf.

 • 10

  Toepassingen

  Ramen Deuren

  :naarbinnendraaiend:naarbuitendraaiend

  Afmetingen

  Min.aanzichtbreedtekader 50mm

  Min.aanzichtbreedteraammetnaarbinnendraaiendevleugel 89mm

  Min.aanzichtbreedteraammetnaarbinnendraaiendevleugel 99mm

  Min.aanzichtbreedtenaarbinnendraaiendedeur 129mm

  Min.aanzichtbreedtenaarbuitendraaiendedeur 129mm

  Min.aanzichtbreedtestijl 72mm

  Bouwdieptekader 70mm

  Vleugeldiepte 80mm

  Max.venster(breedtexhoogte) 1200x2400mm

  Max.deur(breedtexhoogte) 1100x2400mm

  Beglazing

  Hoogteglassponning 22mm

  Beglazingkader 4-55mm

  Beglazingvleugel 4-65mm

  Beglazingsmethode drogebeglazingmetbehulpvanEPDMdichtingenofsilicone

  Prestatieniveau

  Technischegoedkeuring ATG09/2803

  Thermischeonderbreking omega-vormigePA6.6GF25van35mm

  Thermischeisolatie Basic: Uf=1,9-2,9W/m²K ENISO10077-2

  I: Uf=1,6-2,4W/m²K ENISO10077-2

  SI: Uf=1,1-2,2W/m²K ENISO10077-2

  SHI: Uf=0,98-2,1W/m²K ENISO10077-2

  Luchtdichtheid 4 600Pa EN12207

  Waterdichtheid E750 750Pa EN12208

  Winddichtheid,veiligheidstest C3 1200Pa,veiligheid1800Pa EN12210

  Akoestischeisolatie Rw(C;Ctr)=48(-1;-4)dB(88.2/15/66.2) ENISO717/1

  Inbraakwerendheid Klasse2 ENV1627–1630

  Deze informatie is louter indicatief. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokaal Sapa Building System filiaal.

 • 11

  70 mm

  89 m

  m

  22 m

  m

  80 mm

  70 m

  m

  80 m

  m

  Technische tekeningen

 • PBA7

  0-BN

  »04

  -201

  1

  Sapa Building System,divisievandeZweedsegroepSapa,iséénvandevoornaamsteleveranciersvanaluminiumprofielsystemenvoorschrijnwerkinEuropa.Dehoofdactiviteitbetreftdeontwikkelingendeverdelingvanaluminiumprofielsystemen.SapaBuildingSystemstreefternaaroptimalesystemenenprojectoplossingenopdemarkttebrengendieeenconcretemeerwaardebiedenvoorconstructeurs,architecten,promotorenenparticulierebouwheren.

  Ramen en Deuren

  Schuifsystemen

  Gevels

  Veranda’s

  Balustrades, poorten e.a.

  BIPV

  SapaBuildingSystemconstructeurinuwregio

  Sapa Building System NVPostadres Industrielaan 17, BE-8810 Lichtervelde Tel. +32 51 72 96 66 Fax +32 51 72 96 89Postadres Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen Tel. +32 11 69 03 11 Fax +32 11 83 20 04E-mail [email protected] Website www.sapabuildingsystem.be