Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity and Ecosystem dynamics, UvA

download Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity and Ecosystem dynamics, UvA

of 32

 • date post

  10-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  49
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Wel of niet ingrijpen? Onderzoek naar verbanden tussen bodemvormende processen, vegetaties en nutriënten. Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity and Ecosystem dynamics, UvA. Behoud biodiversiteit of bodem?. rare vraag het is niet of-of (?) kan kloppen soms keuzes maken - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity and Ecosystem dynamics, UvA

 • Wel of niet ingrijpen?Onderzoek naar verbanden tussen bodemvormende processen, vegetaties en nutrintenAnnemieke KooijmanInstitute for Biodiversity and Ecosystem dynamics, UvA

 • Behoud biodiversiteit of bodem?rare vraaghet is niet of-of (?)

  kan kloppensoms keuzes maken

  in alle gevallen: voor goede afweging: hoe werkt het systeem

 • Inhoud bodemvorming of biodiversiteit?belang van strooiselkwaliteit moet je wel kiezen?

  N-beschikbaarheid hoger in zure bodemhelpt verschralingsbeheer wel? N-depositie (alleen) probleem als P-beschikbaarheid hoog isvergrassingversnelde successiewat kun je hieraan doen?

 • Bodemvorming of biodiversiteit?

 • Haagbeuk: hogere biodiversiteit

 • Beuk: zuurdere bodem

 • hoe meer Haagbeukhoe minder overblijvend strooisel

  hoe meer Beukhoe meer overblijvend strooisel

 • na 4-5 mnd in het labHaagbeuk voor de helft weg in het veldHaagbeuk helemaal opgegetenook in standplaats Beuk

 • Beuk:

  lagere pHmeer kleiuitspoeling lagere bulkdichtheidmeer kleine aggregaatjesdiepere argic B

 • Bodem onder Beuk is droger

 • Na hevige regenHaagbeukhoge waterstandoppervlakkige afstroming en erosietegengaan vorming luvisol Beuklage waterstandverder verzuring versterking luvisol

 • Bodemvorming of biodiversiteit?Beukminder lekker strooisel meer verzuring en kleitranslocatiesterke bodemvorminggeringe biodiversiteit Haagbeuklekker strooiselminder verzuring, meer bodemvochthoge biodiversteit geringe bodemvorming

 • Bodemvorming en biodiversiteit?Haagbeuk gekoppeld aan Beukwater, klei en basen afkomstig van standplaats Beuk verhoging totale biodiversiteitkleinschalige patronenbodemfauna? waarom zou je keuze maken?nu je weet hoe het werkt

 • Hoge N-beschikbaarheid in zure bodemAfname netto N-mineralisatie met pH

 • Hoge pH: hoge bruto N-mineralisatie

 • Maar lage netto N-mineralisatie

 • Door hoge microbile N-behoefte

 • Hoge N-mineralisatie in zure bodem?

 • Schimmel/bacteria ratiohoe meer schimmelshoe hoger de netto N-mineralisatie

 • Vervelende implicatieIn zure bodem geringe microbile N-behoeftesterk effect N-depositieextra veel N voor vegetatie als strooiselinput toeneemt: sterke toename N-mineralisatie

 • Verschralingsbeheer en N?In kalkhoudende bodemlagere strooiselinput geen effectgoed voor lichtbeschikbaarheid In zure bodemlagere strooiselinputafname N-mineralisatieafname biomassaproductie

 • Belang van PN-depositie geen probleem als P beperkende factor is Bij hoge P-beschikbaarheid:verruigingversnelde successie

 • P-arm duingrasland: geen probleemKalkrijke bodemIJzerrijke, zure bodem P vastgelegdcalciumfosfaatijzerfosfaat P slecht beschikbaar voor de plantgeen effect N-depositie

 • P-rijk duingraslandWadden districtweinig ijzergeen P-fixatie in zure bodemhoge P-beschikbaarheidgoede benutting N-depositiesnelle vergrassing

 • P-rijk duingraslandvan kalkrijke naar ondiep-ontkalkte duinen oplossing calciumfosfaatP beschikbaar voor vegetatievergrassing en verruiging

 • Versnelde successieAtmosferische depositie van zuur en N extra verzuringextra oplossing calciumfosfaat extra N-depositieverhoogde biomassaproductie versnelde verzuring van de bodemverhoogde P-beschikbaarheid etc...

 • P-arm trilveen: geen probleem geen benutting N-depositieSchorpioenmos sterke soortbrede range in kalkgehaltesterk competitiefkan verzuring tegengaan zoland er aanvoer van kalkrijk water istrilveen stabiel

 • P-rijke trilvenen: allemaal verzuurdNW-Overijssel(nog) P-arm(nog) in goede conditie

  VechtplassenP-rijklage N/P ratioallemaal verzuurd

 • P-rijk trilveen: versnelde successieHoge N en P-beschikbaarheidsnelgroeiende veenmossentolerant voor kalkrijk waterhoge groeisnelheid onder eutrofe conditieshoge verzuringscapaciteit

 • Herstelmaatregelen?verschralingsbeheergeen herstel Pgeen herstel pH

  vasthouden water in de winterniet doenoverstroming trilvenenwel herstel basenverzadigingmaar ook: accumulatie van P

 • Opnieuw beginnen?Inderdaad keuze tussen biodiversiteit en schade aan bodem

  nieuwe petgatenstimuleren verstuiving

  maar het hoeft niet overal

 • En het kan ook weer wat opleverenDank u voor uw aandacht