Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

21
Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

description

Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker. Ik lach op tijd, Ik speel het spel. Hoe gaat het? Goed! Het gaat goed!. Ik red me wel, ik speel het spel zoals iedereen dat doet. Ik speel het spel verbazend goed. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Page 1: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Aan Mijn Rivier

Music : Largo from Xerxes by HändelA presentation by Booker

Page 2: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Ik lach op tijd,Ik lach op tijd,Ik speel het spel.Ik speel het spel.

Page 3: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Hoe gaat het?Hoe gaat het?Goed!Goed!Het gaat goed!Het gaat goed!

Page 4: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Ik red me Ik red me wel,wel,

ik speel ik speel het spelhet spel

zoals zoals iedereen iedereen dat doet.dat doet.

Page 5: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Ik speel het Ik speel het spelspel

verbazend verbazend goed...goed...

Page 6: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Maar zonder decor en toneel,Maar zonder decor en toneel,alleen gelaten wordt het me alleen gelaten wordt het me

vaak teveel,vaak teveel,en weet ik nieten weet ik niet

waar ik het zoeken moet.waar ik het zoeken moet.

Page 7: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Ik heb stad en landen afgelopen.Ik heb stad en landen afgelopen.Ik kon alles kopen, werd gezegd;Ik kon alles kopen, werd gezegd;alles wat ik nodig had. alles wat ik nodig had. Kom, neem, eet, drink; Kom, neem, eet, drink; maak je geen zorgen, betaal maak je geen zorgen, betaal morgen...morgen...En alles wat ik houden konEn alles wat ik houden konheb ik gretig ingedronken.heb ik gretig ingedronken.

Page 8: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Maar, mijn dorst is dieper,Maar, mijn dorst is dieper,steeds dieper in mijsteeds dieper in mijweggezonkenweggezonkengedaald,gedaald,tot aan de angstentot aan de angstenvan m'n jonge jaren;van m'n jonge jaren;verlangens, die bijnaverlangens, die bijnavergeten warenvergeten warenen stille wanhoopen stille wanhoopvan zeker weten:van zeker weten:ik heb het niet gehaald,ik heb het niet gehaald,ik heb gefaald.ik heb gefaald.

Page 9: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Ik heb geput uit eigen bron,Ik heb geput uit eigen bron,totdat ik uitgeput niet verder totdat ik uitgeput niet verder kon.kon.

Page 10: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Mijn dorst is dieperMijn dorst is dieperweggezonken tot U, weggezonken tot U, Die in de diepte,Die in de diepte,wat dor en droog is, wat dor en droog is, ziet,ziet,mij zei:mij zei:

Page 11: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

"Kom bij Mij"Kom bij Mijen rust en drink.en rust en drink.Kom op verhaalKom op verhaalen les je dorst maar en les je dorst maar hier,hier,aan Mijn rivier.aan Mijn rivier.

Mijn rivier is geen grens,Mijn rivier is geen grens,geen waterscheidinggeen waterscheiding

van moeten en niet mogen,van moeten en niet mogen,die jou de pas afsnijdt.die jou de pas afsnijdt.

Page 12: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Mijn rivier is geen afstand tussen Mij Mijn rivier is geen afstand tussen Mij en jou.en jou.

Het is Mijn hart wat overstroomt en Het is Mijn hart wat overstroomt en wegen zoekt,wegen zoekt,

zich in bochten wringen moet, met zich in bochten wringen moet, met pijn en moeitepijn en moeite

rotsen splijt en leidt naar de woestijn rotsen splijt en leidt naar de woestijn

om bij jou te kunnen zijn".om bij jou te kunnen zijn".

Page 13: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Schoorvoetend ben ikSchoorvoetend ben ikgekomen en buiggekomen en buigaan Uw sterke stromenaan Uw sterke stromenen drink.en drink.

Page 14: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Ik drink U in en begin weer Ik drink U in en begin weer op te leven.op te leven.

Dit is wat ik zocht en zoek,Dit is wat ik zocht en zoek,Iemand die Zichzelf aan mij Iemand die Zichzelf aan mij

kan geven.kan geven.

Page 15: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Ik ga er in het Ik ga er in het beginbeginnog maar tot nog maar tot mijn enkels in.mijn enkels in.Pootjebaden? Pootjebaden? U vindt het U vindt het goed.goed.Het is niet dat Het is niet dat ik dieper moet.ik dieper moet.

Page 16: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Uw stroming zet met zachte hand Uw stroming zet met zachte hand mij aanmij aantot verder, dieper blauw.tot verder, dieper blauw.Tot waar ik niet langer zouTot waar ik niet langer zoukunnen blijven staan.kunnen blijven staan.

Page 17: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Maar zover Maar zover ben ik niet,ben ik niet,

nog niet,nog niet,dat Uw water dat Uw water

mij zou mij zou willen dragenwillen dragenop Uw stroom op Uw stroom

van van lief'lijkheid.lief'lijkheid.Dat zou mij Dat zou mij

overvragen.overvragen.Geef me de Geef me de

tijd,tijd,de tijd van Uw de tijd van Uw

geduld.geduld.

Page 18: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Maar nu al voert U in Uw stromen Maar nu al voert U in Uw stromen mee:mee:

dat onrechtvaardig gevoel van schulddat onrechtvaardig gevoel van schuldspoelt verbeten zout uit d’oude spoelt verbeten zout uit d’oude

wonde.wonde.En wat door zondeEn wat door zonde

mij vastgebonden houdt, wordt in Uw mij vastgebonden houdt, wordt in Uw beek losgeweekt.beek losgeweekt.U neemt het mee,U neemt het mee,

U voert het af naar zee.U voert het af naar zee.

Page 19: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Nieuw is wat Uw Nieuw is wat Uw GeestGeestinbrengt in wat inbrengt in wat vroegervroegeris geweest:is geweest:de pijn verzacht,de pijn verzacht,een wond een wond geneest.geneest.Ik leef op en Ik leef op en groei;groei;ik leef opik leef open kom door U en kom door U tot bloei.tot bloei.

Page 20: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

Van een onbekend auteur.

Page 21: Aan Mijn Rivier Music : Largo from Xerxes by Händel A presentation by Booker

A presentation by [email protected]

‘‘Want de HERE Want de HERE zal hen in Zijn zal hen in Zijn genade leiden genade leiden

naar koele naar koele waterbronnen.’ waterbronnen.’ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Jesaja 49:10Jesaja 49:10