ชาย/หญิง F/T,P/T...

of 6 /6
D 6 MAY 5, 2017 00* รับนวดทั่วไป นวดไทย นวดน้ำ�มัน นวดประคบ คอมโบ้ นวดตัว $25 นวดเท้� $20/ชม. และรับสอนนวดเป็นเร็ว 818-966-3496 43-69 Taxi พอเพียง Van พ�เที่ยว รับ-ส่ง LAX ที่ทำ�ง�น ร.ร. ร.พ. บ่อน ร�ยวัน เดือน 24 ชม. ร�ค�แล้วแต่สมควรจะให้ “แซม” 818-294-8960 47-78 สำ�หรับผู้ที่อยู่ถูกต้องต�มกฏหม�ย รับปรึกษ�เกี่ยวกับ ก�รขอ Food Stamp 818-430-5107 818-781-2254 41-57 รับส่งเงิน Thaitown Money transfer service ให้เรทดี ในแอล.เอ. 323-536-7659 27-39 รับจดทะเบียน * แต่งง�น-หย่� และเพศเดียวกัน * ทะเบียนก�รค้� ซื้อ-ข�ย * Grant Deed * Loan บ้�นที่ไม่ผ่�น เร�ทำ�ได้ 818-500-9644 อยู่ใกล้ไทยท�วน์ ครูไทย มั่นคง สอน MBLEX พูดไทย เป็นกันเอง โรงเรียนถูกต้อง 100% ติดต่อ “ครูอุ๋ม” 323-765-9316 47-59 โรงเรียนนวด Palace 58-60 โปรดพิจารณาให้รอบคอบ ในการใช้บริการที่เกี่ยวกับ อิมมิเกรชั่น และการลงทุน จาก...คณะผู้จัดทำาสยามมีเดีย รับซ่อมคอมถึงบ้�น ล้�งไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ร�ค�เป็นกันเอง 626-329-6751 บริก�รซ่อมคอม 44-56 less than 8 months. Yes, you can make extra $6,000/mo passive income on or off line, P/T, F/T will train, no degree no green card no experience require, speak Thai or English OK. please submit your name and phone NR. at [email protected] Do you want to Retire, Early 88-900 58-61 รับสัก ร�ค�คนไทย เปิดเข็มที่ $50 Private Studio ใกล้ร้�นด�ร�บ� ไทยท�วน์ IG:burintattoo 323-672-6381 50-62 Taxi บริก�ร รับ-ส่ง ใกล้-ไกล 24ชม. ทุกสถ�นที่ (รถเก๋ง มินิแวน) ติดต่อ “เน็ก” 562-986-8768 54-57 รับซ่อมแซมบ้�น น้ำ�ไฟ ง�นเล็กน้อย ทั่วไป เขต San Gabriel Valley 909-438-3665 58-60 รับ-ส่ง ทุกสถ�นทีรถเก๋ง, รถแวน 12 ที่นั่ง ติดต่อ“นัน” 626-804-9711 อย�กลดน้ำ�หนัก ปรึกษ�เร�ฟรี รับสมัคร ผู้ร่วม ธุรกิจและตัวแทนจำ�หน่�ย ร�ยได้ดี ติดต่อ “นฤเบศร์” 818-414-9921, 818-699-8919 55-56 เพร�ะคว�มสวยเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้ 57-69 German Shepherd แท้ให้ฟรี เจ้�ของไม่มีเวล�ดู “Ying” 626-672-9102 57-59 ให้ฟรี ข้อความใดๆ ในโฆษณาหนังสือพิมพ์สยามมีเดีย จะไม่รับผิดชอบ For Credit Card Minimum Charge $12 58-61

Embed Size (px)

Transcript of ชาย/หญิง F/T,P/T...

Page 1: ชาย/หญิง F/T,P/T ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ Driver P/Tlive.siammedia.org/wp-content/uploads/2017/05/index1.pdf ·

D 6 MAY 5, 2017

00*

รับนวดทั่วไปนวดไทย นวดน้ำ�มัน นวดประคบ

คอมโบ้ นวดตัว $25 นวดเท้�

$20/ชม. และรับสอนนวดเป็นเร็ว

818-966-3496

43-69

Taxi พอเพียง Van พ�เที่ยว รับ-ส่ง LAX ที่ทำ�ง�น

ร.ร. ร.พ. บ่อน ร�ยวัน เดือน 24 ชม.

ร�ค�แล้วแต่สมควรจะให้ “แซม”

818-294-8960

47-78

สำ�หรับผู้ที่อยู่ถูกต้องต�มกฏหม�ย รับปรึกษ�เกี่ยวกับ

ก�รขอ Food Stamp

818-430-5107 818-781-2254

41-57

รับส่งเงินThaitown Money transfer service

ให้เรทดี

ในแอล.เอ.

323-536-7659

27-39

รับจดทะเบียน* แต่งง�น-หย่� และเพศเดียวกัน

* ทะเบียนก�รค้� ซื้อ-ข�ย

* Grant Deed * Loan บ้�นที่ไม่ผ่�น เร�ทำ�ได้

818-500-9644

อยู่ใกล้ไทยท�วน์ ครูไทย มั่นคง สอน MBLEX พูดไทย เป็นกันเอง โรงเรียนถูกต้อง 100%

ติดต่อ “ครูอุ๋ม”323-765-9316 47-59

โรงเรียนนวด Palace

58-60

โปรดพิจารณาให้รอบคอบในการใช้บริการที่เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น และการลงทุน

จาก...คณะผู้จัดทำาสยามมีเดีย

รับซ่อมคอมถึงบ้�น ล้�งไวรัสลงโปรแกรมใหม่ ร�ค�เป็นกันเอง

626-329-6751

บริก�รซ่อมคอม

44-56

less than 8 months. Yes, you can make extra $6,000/mo passive

income on or off line, P/T, F/T will train, no degree no green card

no experience require, speak Thai or English OK. please submit

your name and phone NR. at [email protected]

Do you want to Retire, Early

88-900

58-61

รับสัก ร�ค�คนไทย เปิดเข็มที่ $50

Private Studio ใกล้ร้�นด�ร�บ�

ไทยท�วน์ IG:burintattoo

323-672-6381

50-62

Taxi บริก�ร รับ-ส่ง ใกล้-ไกล 24ชม.

ทุกสถ�นที่ (รถเก๋ง มินิแวน)

ติดต่อ “เน็ก”

562-986-876854-57

รับซ่อมแซมบ้�น น้ำ�ไฟ ง�นเล็กน้อย ทั่วไป

เขต San Gabriel Valley

909-438-3665

58-60

รับ-ส่ง ทุกสถ�นที่

รถเก๋ง, รถแวน 12 ที่นั่ง

ติดต่อ“นัน”

626-804-9711

อย�กลดน้ำ�หนัก ปรึกษ�เร�ฟรี รับสมัคร ผู้ร่วม ธุรกิจและตัวแทนจำ�หน่�ย ร�ยได้ดี

ติดต่อ “นฤเบศร์”818-414-9921, 818-699-8919 55-56

เพร�ะคว�มสวยเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้

57-69

German Shepherd แท้ให้ฟรี

เจ้�ของไม่มีเวล�ดู “Ying”

626-672-910257-59

ให้ฟรี

ข้อความใดๆ ในโฆษณาหนังสือพิมพ์สยามมีเดีย จะไม่รับผิดชอบ For Credit Card Minimum Charge $12

58-61

Page 2: ชาย/หญิง F/T,P/T ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ Driver P/Tlive.siammedia.org/wp-content/uploads/2017/05/index1.pdf ·

D 7 MAY 5, 2017

¾èͤÃÑÇ áÁè¤ÃÑÇ ÃéÒ¹ÍÂÙè Long Beach ÁÕ·Õè¾Ñ¡ãËé

818-267-4624595*

รับสมัคร

19713 Rinaldi St., Northridge CA 91324

Hiring Sushi Chef, Manager with experience Teppan Chef, Waitress F/T,

P/T also will train.Cashier, Dish Washer. contact

“Loretta” in San Fernando Valley & Simi Valley

818-464-5038 ¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ 40-92

Japanese Rest.

ข้อความใดๆ ในโฆษณาหนังสือพิมพ์สยามมีเดีย จะไม่รับผิดชอบ For Credit Card Minimum Charge $12

นวดรักษา Thai Bodyworkstext or call “หยก”323-528-9495

47-59

Klaai Studio

โรงเรียนสอนทำาซูชิ ที่ดีที่สุดในโลก จบแล้วทางโรงเรียนช่วยหางานให้

www.sushischool.net310-782-8483 49-900

โรงเรียนซูชิ

50-66

Pin Thai Massage รัฐฮาวาย รับสมัคร พนักงานนวด ไม่ต้อง

มีประสบการณ์ แต่ถ้ามีประสบการณ์จะ

พิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำากัดอายุ

808-388-0914, 808-942-1081

มือแอฟ มือแกง พนักงานเสริฟDriver ที่สามารถรับ payroll ได้

ติดต่อ “Amy”818-416-2244 52-59

รับสมัคร

พ่อครัว/แม่ครัว ที่รับผิดชอบงานได้และ แผนกยำา ปิ้ง ย่าง ทอดร้านอยู่ Huntington Beach

ไม่มีที่อยู่ปรึกษาได้ไม่อยู่กรุณาฝากข้อความ

310-735-7776 54-63

รับสมัคร

52-64

รับสมัคร คนครัว ด่วน

ร้านอยู่ Bellflower

562-925-3399

55-62

รับสมัคร คนทำาครัว รานอาหารญี่ปุ่น

พนักงานเสริฟ P/T, Sushi Chef

บนถนน Reseda

818-882-1465

55-60

รับสมัคร หมอนวด มีไลเซ่น ที่สามารถทำางาน

ที่ Las Vegas ได้ จ่าย $35/ชม.

ร้าน busy ร้าน Thai Spa

702-912-8348

พ่อครัว แม่ครัว มีประสบการณ์Driver และคนล้างจาน

ร้านอยู่เมือง Garnada Hills818-433-5927 55-58

รับสมัคร

55-58

ร้านเครื่องเทศ KT Thai แถวไทยทาวน์

รับสมัคร Driver แม่ครัว

ทำางาน 5.30PM ถึงตี2

323-667-9800

รับสมัคร พนักงานเสริฟ ชาย/หญิง F/T,P/T มีใบทำางาน

จ่ายเป็นชม. พ่อครัวหรือแม่ครัว ผู้ช่วย ชาย มีประสบการณ์

ร้านอยู่ตรงข้ามสนามบิน Ontario เมือง Rancho Cucamonga

909-980-9797,323-815-0096 มือถือ55-58

ร้าน Thai Vegan

พนักงานนวด มี CA ไลเซ่น ลูกค้าดี Looking for Masseuse must have CA license

good customer call “Pat”310-710-3067 55-58

รับสมัคร

Cook มือผัด F/T พนักงานเสริฟ F/T ร้านอาหารอยู่ Anaheim ร้าน Thai Corner Kitchenพ่อครัว แม่ครัว ร้านอยู่เมือง Reseda714-603-7919, 714-858-3378 56-61

รับสมัคร

56-59

รับสมัคร พนักงานเสริฟ และ Driver

ร้าน Swanya

เมือง Culver City

310-800-454556-59

ร้าน Sushi in Long Beach

รับสมัคร

พนักงานเสริฟ

562-498-9008

Server and Sushi Chefs

711 Foothill Blvd. #G

La Canada, CA 9101156-61

Hiring

56-59

ร้านอุบล ไทย ใน Torrance

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว

Driver มีใบเท่านั้น

562-216-3539

856*

Live in Care giver ดูแลคนแก่ ที่พัก อาหาร พร้อมเงินเดือน ภาษาอังกฤษดี มีใบทำางาน

อยู่ Huntington Beach714-655-6454 56-58

รับสมัคร

Driver Waitress P/T

ร้านอยู่ในเมือง Reseda, N.Hollywood

714-603-962957-58

รับสมัคร

ผู้ช่วยในครัว ทำา Appt. ร้าน Green Leaf Thai Cuisine

7756 Green Leaf Ave., Whittier CA 90602323-448-6624 57-58

รับสมัคร

Long Beach รับสมัคร

Sushi Manประสบการณ์ 3 ปีขึ้น

รักความสะอาดพ่อครัว แม่ครัว ผู้ช่วยในครัว

พนักงานเสริฟไม่รับสายฝากข้อความ

562-331-4509 57-60

ร้าน Blue Heaven

DriverClass A,B,C

909-278-307257-64

รับสมัคร

57-64

รับสมัคร สุภาพสตรี

ผู้ช่วยในครัว

Woodland Hills

818-932-984557-58

ร้าน Sparadise Hollywood รับสมัคร ด่วน พนักงานนวด

ชาย/หญิง มีไลเซ่น การันตี 5-6ชม./วัน

รีเซฟชั่น จ่ายเป็นชั่วโมง

818-987-3609

ในเมือง Idaho รับสมัคร พ่อครัวหรือแม่ครัว

ที่มีประสบการณ์ มีที่พักให้พร้อมกินอยู่

ติดต่อ “วัฒน์”626-822-8951 57-58

ร้านอาหารไทยแคชเชียร์ ร้าน Gift Shop

ใน Hollywood P/T มีใบทำางาน เย็นพฤหัส และ เย็นเสาร์

“เจ”323-404-8715,818-626-6656 “ปอ” 57-58

รับสมัคร

ใน South LA รับสมัคร ด่วน

ผู้ช่วยในครัว และพนักงานเสริฟ818-915-2222 57-59

ร้านอาหารไทย

57-60

รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก กินอยู่พร้อม

อยู่ Texas, Dallas ค่าแรง $1,200-

$1,500 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ “อุ๊”

818-879-3595

เมือง Northridge รับสมัคร มือผัด Driver

Server “ทอม”818-849-9563 58-59

ร้าน Thai Bamboo

เมือง Pasadenaรับสมัคร แม่ครัวหรือผู้ช่วยแม่ครัวมีที่พักหลังร้านให้

ติดต่อ “สุเทพ”626-823-8732

58-61

ร้าน President Thai

58-61

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว

ร้านอยู่เมือง San Luis Obispo

805-470-9414

58-61

ร้าน Baby Elephant รับสมัคร ด่วน ผู้ช่วยในครัว

พนักงานเสริฟ คนล้างจาน

ติดต่อ “Alex”

909-595-303458-59

ร้านอาหารไทย ใน South Gate

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว

และพนักงานทุกตำาแหน่ง

310-266-8905

58-70

รับสมัคร ผู้ช่วยแม่ครัว แม่ครัว

พนักงานเสริฟ หญิง

ร้านอยู่ La Verne “ดา”

909-919-0698,909-392-7777

รับสมัคร พ่อครัว/แม่ครัว/Sushi Chefมีใบทำางาน มีประสบการณ์ มีที่พักให้

ติดต่อ “โจ้”530-340-1894 58-59

Alaska

58-61

ร้านอาหารญี่ปุ่น เมือง Seal Beach

รับสมัคร Sushi Chef

รายได้ดี “โทนี่”

562-715-5849

รับสมัคร พนักงานนวด ชาย/หญิง มีไลเซ่นการันตี 5-6 ชม./วัน

ติดต่อ “โด่ง”818-987-3609 58-59

ร้าน Sparadise Hollywood

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว มีประสบการณ์และ Driver

ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ ตอนเย็น323-528-7368 58-59

ร้านพัทยา เบย์

City Gardena รับสมัคร Driver P/T จันทร์,อังคาร,พุธ และ ผู้ช่วยในครัว F/T,P/T

ไม่เป็นยินดีสอนให้ โทรหลัง 3PM310-715-1012 58-59

ร้าน O-Top Thai BBQ

Page 3: ชาย/หญิง F/T,P/T ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ Driver P/Tlive.siammedia.org/wp-content/uploads/2017/05/index1.pdf ·

D 8 MAY 5, 2017

ข้อความใดๆ ในโฆษณาหนังสือพิมพ์สยามมีเดีย จะไม่รับผิดชอบ For Credit Card Minimum Charge $12

รับสมัคร ¾èͤÃÑÇ áÁè¤ÃÑÇ

Á×Í Appt. Á×ͼѴ

ÃéÒ¹ÍÂÙè Studio City

818-423-2188836*

¾¹Ñ¡§Ò¹àÊÃÔ¿ àÁ×ͧ Simi ValleyÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ

805-306-125507*

รับสมัคร

¾èͤÃÑÇ áÁè¤ÃÑÇ á¤ªàªÕÂÃì (¾Ù´Íѧ¡ÄÉ)àÁ×ͧ Huntington Park “ªÒÅÕ”

310-863-1722655*

รับสมัคร

¾¹Ñ¡§Ò¹¹Ç´ ªÒÂ/Ë ญิงÃéÒ¹ busy ¡ÒÃѹµÕÃÒÂä´é 2 ¤¹323-836-4017 323-654-2044

609*

ด่วนมาก รับสมัคร

1. ร้านอาหาร มี Beer-wine บนถนน Ventura Blvd. เมือง Studio

City เปิดมานาน ยอดขายสูง ราคาเพียง $230,000

2.ÃéÒ¹·Ó¼Á º¹¶¹¹ Woodman Ave. ã¡Åéâç¾ÂÒºÒÅ Kaiser

à»Ô´ÁÒáÅéÇ 27»Õ ·Õè¨Í´Ã¶Êдǡ à»Ô´ 7 Çѹ ÅÙ¡¤éÒàÂÍÐ ÃÒ¤Òà¾Õ§ $31,000

3.ºéÒ¹ãË ญ่ 3Ëéͧ¹Í¹ 3Ëéͧ¹éÓ ÍÕ¡ËéͧãË è ÊÒÁÒöà»ç¹Ëéͧ¹Í¹·Õè

4 à¨éҢͧºéÒ¹»ÃѺ»Ãاä»à¡×ͺáʹàËÃÕ New Central air, Re-Piped

·Ñé§ËÅѧ ˹éÒµèÒ§ãËÁèËÁ´ Closets ãËÁèËÁ´ Ëéͧ¹éÓ·Ø¡ËéͧãËÁèËÁ´

ÊÕ㹺éÒ¹ãËÁè Ëéͧ¹Í¹·Ø¡Ëéͧà»ÅÕè¹à»ç¹ Hardwood floors new water

heater âçö·ÓãËÁè ÁÕ»Ãе٠security gate ·Õè̈ ʹöÁÒ¡ 12914 Bromwich

st., Pacoima,CA 91331 ÃÒ¤Ò $520,000

Berkshire Hathaway µÔ´µèÍ “·ÇÕÈÑ¡´Ôì »¯ÔÀÒ³ÇѲ¹ì”

(¹éÍÂ) Á×Ͷ×Í 818-389-1814 (24ªÁ.)

ขาย

ใน Ventura รับสมัครพนักงานเสริฟ

ชาย/หญิง F/T,P/Tไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์

Driver P/T626-283-3390

53-58

ด่วน ร้าน Sushi

52-59

รับสมัคร พนักงานนวด ชาย/หญิง

ทำางาน 5 วัน F/T

ไม่เป็นยินดีสอนให้

323-663-5499

53-65

รับสมัคร ด่วนพนักงานเสริฟ Buser

ร้านอาหารไทย

เมือง Aliso Viejo, OC

949-831-780853-65

รับสมัคร หมอนวด ชาย/หญิง ร้านLA Thai Massage

1523 Sunset/La Brea

323-652-1492 323-318-4556,323-465-6529

54-61

ร้านโพธาลัย รับสมัคร

พนักงานนวด

จ่าย $22/ชม.

323-767-7557

พ่อครัว ผู้ช่วยในครัว ไม่เป็นยินดีสอนให้ รายได้ดี มี Overtime/

Vacation/sick leave ต้องมี social เพื่อ payroll สมัครด้วยตนเองที่

606 Santa Monica Blvd., Santa Monica CA 90401 “สุนีย์”

818-203-968054-59

รับสมัคร

55-58

รับสมัคร พ่อครัว หรือ แม่ครัว

ที่มีประสบการณ์

ร้านสุวรรณภูมิ เมือง Tustin

909-921-3973

56-59

รับสมัคร คนครัว

ร้านอยู่ Echo Park

ติดต่อ “สุนทรีย์”

213-447-5258

55-58

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว

และพนักงานเสริฟ

714-532-9600

โปรดพิจารณาให้รอบคอบในการใช้บริการที่เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น และการลงทุน

จาก...คณะผู้จัดทำาสยามมีเดีย

56-59

รับสมัครพนักงานทุกตำาแหน่ง

พนักงานเสริฟ มือผัด มือก๋วยเตี๋ยว ผู้

ช่วยในครัว และอื่นๆ ร้านอยู่ใน

Hollywood โทรระหว่าง 3PM-5PM

323-205-0916

หมอนวด 2 ตำาแหน่งชาย/หญิง มีที่พักร้านอยู่ Tulsa, OK918-408-5015 56-59

รับสมัคร

พนักงานเสริฟ พ่อครัว แม่ครัวร้าน @Home ร้านอยู่ใกล้ Ontario Mills

เมือง Ontario, CA “พอล”951-237-2710 56-59

รับสมัคร

56-68

รับสมัคร มือผัด พนักงานเสริฟ

มีใบทำางาน ที่ Albany

รัฐ New York มีที่พักให้ “เบิ้ม”

518-779-3003

56-59

รับสมัคร พนักงานนวด

เมือง Hemet

951-380-4526

พ่อครัวไทย F/T ที่พักพร้อมร้าน Chez Saigon ไทย-เวียดนาม

ทำาจันทร์-เสาร์ “ซาร่า”650-477-8644 56-59

รับสมัคร

56-59

ร้านอาหารไทย เมือง El Monte

รับสมัคร แม่ครัว F/T

ฝากข้อความ

626-409-8688

56-59

ร้านนวด รับสมัคร หมอนวด ด่วน

และให้เช่าร้าน $6,500/ด

11217 National Blvd. LA

323-599-7487มี 3 สาขา ที่ Encino,

Sherman Oaks, Tarzna

รับสมัคร พนักงานนวด

ติดต่อ “ไบรอัน”310-721-7064

57-59

The Massage Place

57-58

รับสมัคร ด่วนพนักงานเสริฟ F/T, P/T

ผู้ช่วยในครัว ชาย

ร้านอยู่เมือง Walnut

909-468-9784

57-58

Natalee Robertson รับสมัคร Driver

Server P/T

มีใบทำางาน

310-855-9380

เมือง Simi Valleyห่างจากวัดไทย 20 นาที รับสมัคร

พนักงานครัว จ่าย $11/ชม.626-534-1422 57-58

ร้านอาหารไทย

รับสมัคร Driver ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ เย็นWaitress พูดภาษาได้ มีใบ บุคลิกดี

wali in มาสมัครได้เลย323-509-8933, 424-355-9190 57-58

BKK 101

พ่อครัว แม่ครัว ผู้ช่วย พนักงานเสริฟร้านอาหารไทย เมือง Long Beach

562-417-0606 57-58

รับสมัคร

หมอนวด หญิง ตั้งใจทำางาน นวดจริง นวดดี ถ้ามีไลเซ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ ร้าน busy อยู่ใกล้

Hollywood จ่ายสดทุกวัน ไม่หักค่าซักผ้า323-599-8826 57-58

รับสมัคร

57-60

รับสมัคร หมอนวด

ที่ Laguna Beach

949-295-4817

58-70

รับสมัคร มือผัด มือ Appt.

F/T,P/T

ร้านอยู่เมือง Reseda

818-705-890258-59

รับสมัคร ผู้ช่วยในครัว

ชาย/หญิง

626-232-207358-59

รับสมัคร พ่อครัว ทำา Appt. อ่านตั๋วภาษา

อังกฤษได้ รับ payroll ได้ ร้าน

อาหารอยู่ Santa Monica Beach

310-955-125858-61

Glitter Tips รับสมัคร ช่างทำาเล็บ แอเรียดี

Echo Park/Downtown LA

757-264-0853 213-509-1713

พ่อครัว มือผัด 1 ตำาแหน่งพนักงานเสริฟ F/T 1 ตำาแหน่ง

มีที่พักพร้อม มีรถรับส่งอาหารฟรี รายได้ดี

ร้านอยู่ พิทเบอร์ก, PAติดต่อด่วน “เอมี่”

412-535-2091 58-60

รับสมัคร ด่วน

ในเมือง Simi Valley, CAรับสมัคร มือผัด ทำาอังคาร-อาทิตย์

สามารถรับ payroll ได้$120/วัน พัก 3.30PM-5.00PM

เริ่มงานได้ วันที่ 1 มิ.ย.2017626-492-2137

58-61

ด่วน ร้านอาหารไทยพนักงานเสริฟ 1 ตำาแหน่ง

อยู่ Pittsburgh, PA724-525-7458 58-611

รับสมัคร

พ่อครัว แม่ครัว 1 ตำาแหน่ง มือ Appt. ผู้ช่วยในครัว พนักงานล้างจาน พนักงานเสริฟ รายได้ดี

มีที่พักให้ ทำางานครบปีมีโบนัส530-386-8824 58-60

รับสมัคร ด่วน

แคชเชียร์ คน Pack togo P/T,F/T , Driverที่ Orange County เมือง Tustin

จ่าย $12/ชม. “เจี๊ยบ”310-418-4390 58

รับสมัครใน Sherman Oaks

ร้าน Busy มากรับสมัคร หมอนวด818-783-8037 58-60

Spa ฝรั่ง

Page 4: ชาย/หญิง F/T,P/T ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ Driver P/Tlive.siammedia.org/wp-content/uploads/2017/05/index1.pdf ·

D 9 MAY 5, 2017

ข้อความใดๆ ในโฆษณาหนังสือพิมพ์สยามมีเดีย จะไม่รับผิดชอบ For Credit Card Minimum Charge $12

รับสมัคร ¾èͤÃÑÇ áÁè¤ÃÑÇ

Á×Í Appt.

ÃéÒ¹ÍÂÙè Studio City

818-423-2188827*

¾èͤÃÑÇ áÁè¤ÃÑÇ á¤ªàªÕÂÃì (¾Ù´Íѧ¡ÄÉ)àÁ×ͧ Huntington Park “ªÒÅÕ”

310-863-1722655*

รับสมัคร

พ่อครัว พนักงานเสริฟ ร้าน Seven Seas เมือง Corona

ร้านติดฟรีเวย์ 15S มีที่พักสำาหรับพ่อครัว951-808-8811 48-60

รับสมัคร

พนักงานนวด ด่วน นวดหนักได้ดีร้าน Royal Thai Massage

เมือง Santa Barbara รายได้ดี แชร์ที่พัก “วิกกี้”805-259-7809 49-62

รับสมัคร

51-58

ร้านอาหารไทย ในรัฐ Seattle Washington รับสมัคร

ผู้ช่วยในครัว คนล้างจาน อยู่ในเขตเมือง

ท่องเที่ยว “จา” มีห้องให้เช่า

360-561-6899,509-674-6854

51-58

รับสมัคร พนักงานเสริฟ

คนครัว ทำา Appt. F/T,P/T

714-978-3905 909-569-5946

รับสมัคร Therapist หมอนวด มี 7 สาขา ใน Santa Monica /West LA

ติดต่อ “ณัฐสิมา”310-990-6585 53-60

The Massage Places

Waitress และผู้ช่วยในครัวที่มีประสบการณ์

อยู่เมือง Orange County714-394-3132 55-58

รับสมัคร

55-58

ร้านอาหารไทย ใน Riverside, CA

รับสมัคร

พ่อครัว แม่ครัว ด่วน

951-788-1995

Cook มีประสบการณ์ สามารถอ่านภาษาอ.ได้

ร้านอยู่ใน Los Feliz โทร 2pm-5pm

323-528-229555-58

รับสมัครProject Coordinator- Analytical

- Attention to detail

- Strong interpersonal skill

- Ability to develop lasting professional relationships with clients

- Good verbal and written communication skills

Web Developer- Must be proficient in PHP, SQL and Git Repository

- XHTML/CSS/Javascript/AJAX/JQuery

- Basic knowledge of Wordpress, Magento, other PHP COTS

3D Animator/Generalist- Proficient with Maya and V-Ray

- Good modeling skill

- Must be able to work in a fast-pace environment

Mobile App Developer- Cross-platform development (iOS & Android)

- Basic UX/UI design is a PLUS

- In-depth expertise working with iOS distributions

- Basic understanding of SQL and relational database

Send resume to [email protected]

รับสมัคร

56-59

56-59

รับสมัคร พนักงานเสริฟ

ร้านอยู่ Laguna

ติดต่อ “สุชาดา”

949-874-0139

56-59

ร้าน Fast Food Houston, TX

รับสมัคร แคชเชียร์

F/T มีที่พักพร้อม “Book”

832-606-232756-59

รับสมัคร ผู้ช่วยทั่วไป ในร้านอาหาร

ผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว

ร้านอยู่ Anaheim Hills

714-777-1583

56-58

Studio City ขยายสาขารับสมัคร พนักงานครัว หลาย

ตำาแหน่ง รายได้ เริ่มต้น $12/ชม. มี OT, Bonus

ฝากข้อความ/text ชื่อ เบอร์โทร 424-333-8089

ร้านอาหารไทย

สาขา เมือง Stevenson Ranch และสาขาเมือง Sherman Oaks รับสมัคร พนักงานเสริฟ F/T,P/T

และ Sushi Chef P/T,F/T818-287-1945 57-60

Kinza Sushi

พนักงานเสริฟและคนในครัว

ร้านอยู่ West Covina626-917-5500, 408-497-3257 57-59

รับสมัคร

รับสมัคร พนักงานนวด หญิงร้านอยู่ Ventura

มีรถรับส่งจากไทยทาวน์323-667-4674 57-58

Salathai Spa

57-58

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว เสาร์,อาทิตย์

และคนส่งทูโก วันอาทิตย์ ร้าน

อยู่ใกล้วัดไทย เมือง Pacoima

818-326-4624

57-58

Japanese Rest. in Burbank

Hiring Server

“Jay”

213-507-2588

57-58

รับสมัคร พนักงานนวด

ร้านอยู่ Sepulvida

กับ Victory

949-899-5636

57-58

รับสมัคร พ่อครัว ชาย มีประสบการณ์

ร้านอยู่ในเมือง Moor Park

กินอยู่พร้อม เงินเดือน $2,000

805-341-4469

56-59

รับสมัคร หมอนวด

อยู่ Redondo Beach

626-475-8427F/T 3ตำาแหน่ง1. Truck Driver มีใบขับขี่ Class B2. พนักงานจัดของ Ware House สามารถยกของหนัก 50 lbs ได้

3. ผู้ช่วย Sale & Maketingสนใจติดต่อ “นีน่า”562-320-3216 562-903-9883

57-58

รับสมัคร

Cook & Preparefor Chinese Rest.

818-896-6272 57-58

Hiring

57-60

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว มือ Appt. คนล้างจาน F/T

พนักงานเสริฟ P/T,F/T มีประสบการณ์

ร้านอยู่เมือง Tustin Orange County

714-978-3905, 714-734-6100

57-58

รับสมัคร หมอนวด

อยู่ West LA

323-921-3777

หมอนวด ด่วน City Redondo Beach

จ่ายเงินสด “Nita”310-483-3096 57-60

รับสมัคร

57-59

รับสมัคร ผู้ช่วย

และคนล้างจาน

714-273-9754 714-642-4754

57-58

รับสมัคร พนักงานเสริฟ

ที่สามารถช่วยในครัวได้

เมือง Gardena

562-324-1462

เมือง Woodland Hills รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว จ่าย $130/วัน

Server ทำาเสาร์,อาทิตย์818-359-7656 58-61

ร้านอาหารไทย

ร้านอยู่เมือง Northridgeรับสมัคร พ่อครัว มือผัด

มือ Appt. Server661-600-2123 58-61

ร้านลำาขนาด

ใน Pennsylvavia รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว ด่วน รายได้ดี

มีที่อยู่และรถรับส่ง610-737-3059 58

ร้านอาหารไทย

58-61

รับสมัคร หมอนวด

แถวสนามบิน LAX

จ่ายสดทุกวัน

310-957-9978

58-59

รับสมัคร พนักงานเสริฟ พูดภาษาอ.ได้

เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ พัก

อยู่แถว Marina Del Rey

424-345-7664

58-59

ร้านรเบียงไทย รับสมัคร Food Runner ชาย Driver

สมัครด้วยตนเอง โทรนัดสัมภาษณ์

ด้วยตนเอง โทรหลังเที่ยง

626-466-6378

58-61

ร้าน Thai Retreat Spa เมือง San Clemente

Orange County รับสมัคร

หมอนวด ลูกค้าอย่างน้อย 3คน/วัน

657-529-7100

58-61

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว พนักงานเสริฟ Driver

พนักงาน pack order togo มีใบทำางาน

ร้านอยู่ N.hollywood “เอมมี่”

818-927-1411

58-59

ร้านSushiya on Sunset รับสมัคร พนักงานในครัว ทำา

อาทิตย์-พุธ หรือ จันทร์-พุธ รอบเย็น

ทางร้านจ่าย payroll check

323-345-9254

58-61

ร้าน Little Buddha Thai Kitchen อยู่ตรงข้ามฟรีเวย์ 60,15 S

รับสมัคร พ่อครัว มือผัด 1 ตำาแหน่ง

แม่ครัว มือ Appt.1ตำาแหน่ง “Simon”

951-742-1322

58-59

ร้านอาหารไทย ใน Eagle Rock

รับสมัคร คนส่งทูโก F/T,P/T

ที่รับโทรศัพท์ได้ “เจน”

323-578-4529

58-61

รับสมัคร คนครัว ไม่เป็นยินดีสอน

งานไม่ยาก

นักเรียน OK

323-812-788858-61

รับสมัคร พนักงานเสริฟ หญิง ด่วน ร้าน

อาหารแถว Anaheim ต้องมีใบ

ทำางาน ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์,จันทร์

562-279-3912

พนักงานในครัว 2 ตำาแหน่ง มีใบทำางานรายได้ดี ที่อยู่พร้อม

อยู่ใกล้เมือง Seattle “Sam”360-632-3491 58-59

รับสมัคร

58-59

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว มือผัด

มีประสบการณ์

อยู่ Las Vegas

702-985-300058-59

รับสมัคร พนักงานเสริฟ ชาย/หญิง ร้าน

Royal Thai Cuisine, Newport

Beach Orange County “Sam”

714-269-8390 รับสมัคร ตำาแหน่ง Technical Suppport

818-942-615058-59

Wawio Computerแม่ครัว P/T อังคาร,พุธ,พฤหัส เช้า

ร้านอยู่เมือง Northridge818-366-5805, 818-368-4085 58-59

รับสมัคร

หมอนวด มีที่พักให้รัฐ Michigan248-932-2299 58-61

รับสมัคร

Page 5: ชาย/หญิง F/T,P/T ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ Driver P/Tlive.siammedia.org/wp-content/uploads/2017/05/index1.pdf ·

D 10 MAY 5, 2017

ข้อความใดๆ ในโฆษณาหนังสือพิมพ์สยามมีเดีย จะไม่รับผิดชอบ For Credit Card Minimum Charge $12

ขายร้านอาหารไทยÁÕÃÒÂä´éÍÂÙèáÅéÇ

¾ÃéÍÁà¢éÒ´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃä´éàÅÂ

818-446-6994213-222-8886

617*

821*

ตัวเมืองรัฐ Washingtonเปิดมา 8 ปี มีลูกค้าประจำา

อยู่ใกล้ค่ายทหารใหญ่ 2ค่ายยอดขายปีละ $800,00070ที่นั่ง + Patio อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ขาย $170,000

สัญญาเช่าเหลืออีกหลายปี360-561-6602

58-59

โอกาสดีขายร้านอาหารไทย

โปรดพิจารณาให้รอบคอบในการใช้บริการที่เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่น และการลงทุน

จาก...คณะผู้จัดทำาสยามมีเดีย

51-63

ขายร้านอาหารไทย 30 ที่นั่ง ค่าเช่าไม่แพง

มีลูกค่้าประจำามาก

เจ้าของต้องการรีไทร์

323-599-1546

Keller Williams Realty, Tustin, CA 92870

54-57

ร้านอาหาร Sushi Japanese, Canoga Park ตบแต่งสวยงาม สามารถเข้าดำาเนินกิจการได้ทันที

มี Beer-Wine พร้อม รายได้คงที่ ยอดขายไม่ต่ำา

กว่า $75-85K ต่อเดือน เนื้อที่ 3150 sqft. มี

3 sushi station ราคา $325,000

ผู้สนใจกรุณาติดต่อด่วน

โอกาสที่ไม่ควรพลาด

55-67

ขายร้านนวด มี 5ห้อง ค่าเช่า $2,000 มี Police

Permit ถูกต้องตามกม. ขาย

$80,000 1523 Sunset/La Brea

323-318-4556,323-464-6592

56-59

ขายด่วนร้านนวด-ซาลอน ราคาถูก

อยู่แถว Studio City

818-237-6765

56-65

ขายบ้าน 2ชั้น 3นอน 2น้ำา ห้องนั่งเล่น

ในหมู่บ้านชัยพฤกษ์

ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

949-291-9381

56-63

รับสมัคร พนักงานนวด รายได้ดี

ร้านอยู่บนถนน Ventura Blvd.

เมือง Studio City

818-277-4777

56-59

ขายร้านอาหาร มีเบียร์ ไวน์ ไลเซ่น

ร้านอยู่ Anheim

รายได้ดี ค่าเช่าถูก

626-414-7321

ช่างทำาผม ที่มีไลเซ่น และขายร้านเสริมสวย เจ้าของร้านต้องการรีไทร์ มีลูกค้าประจำา walk in Pat Hair Desigh

13756 Roscoe Blvd./Woodman 91402818-893-1670 56-61

รับสมัคร

56-63

รับสมัคร พนักงานนวด

จ่าย $25-$33/ชม.

เมือง Redondo Beach

310-372-0001

เมือง Rowland Height รับสมัครพ่อครัว แม่ครัว Server Driver รับ payroll ได้ โทรหลัง 2 PM

626-592-7714 56-63

ร้านอาหารไทยเปิดใหม่

56-59

รับสมัคร

ผู้ช่วยในครัว

714-892-1149

56-59

รับสมัคร พนักงานเสริฟ P/T พ่อครัว

ผู้ช่วย P/T มีโซเชียล

323-596-5790 213-304-4798

56-59

รับสมัคร Driver เร่ิมต้น $11/ชม. +ทิป +แก๊ส และ

พ่อครัว แม่ครัว ผู้ช่วย เริ่มต้น $12-$15/ชม.

City of Chino Hills

909-614-3174

56-59

Chinese Rest. for Sale 10000 Riverside Dr.

Toluga Lake, CA 91602

$45,000 call

626-759-8385

ใกล้ Walmart และใกล้ Las Vegasขนาด 3,800 sq.ft. โลเคชั่นดี อุปกรณ์ครบ

ราคา $60,000 OBO ต้องการขายด่วน “John”626-475-3232 57-58

ขายร้านอาหารไทย-จีน ด่วน !

57-58

ขายร้านนวด มี 5ห้อง ค่าเช่าถูก มีที่จอดรถเยอะ ทำาเลนี้หาไม่

ได้อีกแล้ว อยู่ Redondo Beach ทำาต่อได้เลย

ขาย $65,000 ถ้าไม่รับสายกรุณาฝากข้อความ

818-633-8651

1. ร้านอาหารไทย ห่างจาก LA ประมาณ 1ชม.

ยอดขาย $50,000/ด รายได้ net ประมาณ $15,000

ค่าเช่า $2,200 ขาย $165,000

2. บ้าน 2,000 sq.ft. 3bed 2bath

เมือง Tahachapi ใกล้วัดพระธาตุบัวหลวง

ขาย $288,000

323-712-0812 57-60

ขาย

57-58

ขาย Night Club

อยู่ N.Hollywood

323-667-821957-58

ขายร้าน Sushi เมือง Moor Park

ราคา $85,000

805-990-4789

ร้านอาหาร 64 ที่นั่งพลาซ่าใหญ่ ใกล้ฟรีเวย์ $130,000

714-488-5778 58-59

เมือง Buena park

เมือง Northridge ใกล้ CSUN มีเบียร์ ไวน์ ไลเซ่น Remodel ใหม่ Best Thai Food Daily News เปิดมา กว่า 24 ปี 40 ที่นั่ง

ที่จอดรถกว้างขวาง ราคาค่าเช่าไม่สูง หรือฝากข้อความ818-688-1604 58-61

ขายร้านอาหารไทย

$45,000 มีใบครบทุกอย่างลอยู่ Santa Monica323-685-9995 58-59

ขายร้านนวดเมือง Anaheim ใกล้ Disneyland

อุปกรณ์พร้อม เข้าดำาเนินการต่อได้ทันที มี Patio 3,000 sq.ft. ร้านติดถนนใหญ่714-654-8135, 714-697-8277 58-59

ด่วน ขายร้านอาหารไทย

58-59

ขายหุ้นร้านนวด 50% ราคา $25,000

มี Police Permit ค่าเช่า 1,890

อยู่ Northridge

818-993-02696

อยู่ในเมืองท่องเที่ยว รีสอร์ทของรัฐ Washington 50ที่นั่ง ค่าเช่า

ถูก $1,200/ด เป็นร้านอาหารไทย เพียงร้านเดียวในเมือง

ขาย $65,000360-561-6602

58-59

โอกาสดี ขายร้านอาหาร

58-61

ขาย เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ $650/เครื่อง

2เครื่อง $1,300 ต่อรองได้ ต้องการหาห้อง

เช่า $450-$500 แถว Reseda/Sherman Way

909-450-953758-61

ขายร้านนวด 4 ห้องนวด

ร้านมีไลเซ่น นวดหน้า

818-599-6252 323-316-4831

58-59

รับสมัคร แผนกย่าง ชาย

ร้านอยู่ West LA

323-317-4104

58-59

รับสมัคร Waiter, Waitress

ร้านอาหารไทย

ใน East LA

323-535-8934

58-60

ขาย เตียง IKEA ใช้งานมาแค่

3เดือน Twin $250 ราคาตอน

ซื้อ $400 N.Hollywood

213-268-0978

58-61

รับสมัคร หมอนวด ด่วน

มีไลเซ่น จ่าย $23/ชม.

ร้านอยู่ Azusa West Covina

626-966-4040

58-59

รับสมัคร Waitress P/T

11AM-4PM

818-205-5626

58-61

ร้านอาหาร ใน Beverly Hills

ทำาเลดี ขายดี

ขายราคา $100,000

818-205-5626

58-59

ขายร้านอาหารไทย ขนาดเล็ก ใน Hollywood

เหมาะสำาหรับครอบครัว

ค่าเช่าถูก ทำาเลดี ลูกค้าประจำา

818-579-399758-61

ขายร้านนวด $75,000 ต่อรองได้

11217 National Blvd., LA และ

ให้เช่า ร้านมีใบตำารวจครบทุกอย่าง

323-599-7487

58-59

รับสมัคร พนักงานเสริฟ

อยู่ใกล้วัดไทย

818-641-2422

58-59

ร้านอาหารญี่ปุ่น แถว N.Hollywood รับสมัคร ซูชิ

เชฟ ซูชิ helper พนักงานเสริฟ

driver คนครัว ไม่เป็นรับtrain

818-764-6989

58-70

ด่วนขายร้านอาหาร พร้อมตึก 3คูหา มีค่าเช่าอยู่แล้ว 1คูหา ทำาร้าน

อาหาร 2 คูหา หรือจะซื้อเฉพาะ Business ก็ได้

อยู่แถว Desert Hot Springs

760-660-5846, 760-288-3934

58-59

ร้าน Wazabi Sushi รับสมัคร พนักงานเสริฟ หญิง

มีประสบการณ์

สำาหรับ Weekend

562-321-8813

58-59

รับสมัคร พนักงานเสริฟ

ร้านอยู่ใกล้ LAX

310-755-5325

58-61

ขายร้านอาหารไทย on Sunset West Hollywood

ราคา $85,000 ไม่มีเบียร์ ไวน์

ไลเซ่น เฉพาะผู้ที่สนใจจริงๆ

323-868-7214

ใน Long Beach 1,500 sq,ft ค่าเช่า $2,600 มีเบียร์ ไวน์ ไลเซ่น ร้านเปิดมา 40ปี มีลูกค้าประจำา

ขาย $140,000818-267-4624 58-61

ขายร้านอาหารไทย

58-59

รับสมัคร พ่อครัว แม่ครัว

มีประสบการณ์

มีที่พักให้

805-462-7473

58-59

รับสมัคร คนครัว

F/T,P/T

310-574-9888

58-59

ร้าน Antique Thai Massage รับสมัคร

หมอนวด

323-599-7482 213-384-3415

58-59

ขายร้านนวด มีครบทุกอย่าง

มี Permit Police

323-599-7482 213-384-3415

58

รับสมัคร บาร์เทนเดอร์ หญิง

ต้องเคยทำาเบียร์มาก่อน

323-599-6099

58-59

ด่วน ขายร้านอาหาร ร้านสวย Location ดี

มียอดขาย พร้อม เบียร์ ไวน์

บนถนน Western Ave.

310-880-0018

59-60

รับสมัคร พนักงานนวด หญิง ร้านอยู่

Hollywood Hills Studio City

ติดต่อ

619-799-9651

Page 6: ชาย/หญิง F/T,P/T ไม่จำาเป็นต้องมีประสบการณ์ Driver P/Tlive.siammedia.org/wp-content/uploads/2017/05/index1.pdf ·

D 11 MAY 5, 2017

ข้อความใดๆ ในโฆษณาหนังสือพิมพ์สยามมีเดีย จะไม่รับผิดชอบ For Credit Card Minimum Charge $12

µéͧ¡ÒÃÃÙÁàÁ· àÁ×ͧ Bellflower

$550/´ ÃÇÁ¹éÓ俵ԴµèÍ “¹¡”

562-818-8655*841

Apt.ãËéàªèÒStudio ãËéàªèÒ

4610 Brunswick Ave.,LA, CA 90039

323-864-158822*

·Ø¡ÃØè¹ ·Ø¡»Õ ·Ø¡ÃÒ¤Ò ´Ùö¶Ö§·Õè¨èÒÂà§Ô¹Ê´ Êͺ¶ÒÁÃÒ¤Ò¿ÃÕ

818-633-8830849-900

รับซื้อรถยนต์ ทุกชนิด

µéͧ¡ÒÃÃÙÁàÁ· àÁ×ͧ Bellflower

$550/´ ÃÇÁ¹éÓ俵ԴµèÍ “¹¡”

562-818-8655*841

52-59

ขายรถ Mobile Home Toyota Dolphine

ปี79 ขาย $4,000 มีห้องน้ำา ครัว

และที่นอน 2 ที่ “แพม”

818-726-8817

55-58

บ้านแบ่งห้องให้เช่า Temple City

1คน $500 2คน $600

รวม เน็ต น้ำาไฟ

626-286-9137

56-60

บ้านแบ่งห้องให้เช่าเมือง Cerritos แอเรียดี สะอาด

พร้อมเฟอร์นิเจอร์ 1ห้องนอน

1 คน เฉพาะสตรี

562-760-2300

$450,$650,$800 ติดต่อ “วีร่า”

818-472-623056-62

ห้องว่างให้เช่า

1 ห่้องนอน ให้เช่าใน Baldwin Park

รวม ซัก ไดร์ ไฟฟ้า $750626-636-5376 57-58

Guest House

57-58

ห้องว่างให้เช่าแถว ไชน่า ทาวน์

พร้อมน้ำาไฟ ซักผ้า

$650/ด

323-533-153457-60

ห้องสตูดิโอในรถแคมปิ้ง ที่ Studio City ให้เช่า พักรายเดือน 1คน

$850 อุปกรณ์อำานวยความสะดวกครบ

หิ้วเสื้อผ้ามาอยู่ได้เลย “Ann”

714-880-2353

57-58

ห้องว่างให้เช่า อยู่แถว Hollywood

มีเน็ต น้ำาไฟ ซักไดร์

321-948-011457-58

ห้องเช่า ใน Hollywood

ใจกลางไทยทาวน์

ห้องส่วนตัว

818-822-1363

57-58

Living Roomให้เช่า ใกล้โรงเรียนสอนภาษา ย่าน KTown Wilshire

พร้อมเข้าอยู่ ต้นเดือนพ.ค. เครื่องนอนสะอาด

ห้องสวย ฟรีน้ำาไฟ เฉพาะนร.1คน $470/ด

323-646-4224

57-58

ห้องว่างให้เช่า ห้องใหม่ สะอาด แอเรียดี wifi

แชร์ห้องน้ำา 1คน $500/ด

อยู่ N.Fontana

626-665-6580

57-60

แบ่งห้องให้เช่า บ้านสวย สะอาด ไม่สูบบุหรี่ แอ

เรียดี เมือง Chino Hills $600 ใกล้

ฟรีเวย์ 60,57,71,10 มีที่จอดรถให้

909-753-3330

57-58

ห้องว่างให้เช่า เมือง Rosemead ห้องใหม่

สะดวก ปลอดภัย ห้องน้ำาส่วน

ตัว รวมน้ำาไฟ เน็ต $700/ด

626-922-4030

858*

ห้องว่างแบ่งให้เช่า ใกล้ไทยทาวน์

ติดต่อ “เจี๊ยบ”

323-943-0723

58-59

บ้านมีห้องว่างให้เช่า เฉพาะสตรี $650/ด อยู่ถนน

Brunwick/Los Feliz

ว่างเดือน June

323-448-8347,323-314-0362

58-59

ขายรถ Lexus IS300

ปี 2003 ไมล์เลจ 120,000

ขาย $6,000

310-279-6353

58-59

ครูแต่ง สอนวัดไทย ต้องการเช่า หรือซื้อบ้าน

3ห้องนอน ในเขต San Gabriel

Temple City/Arcadia/Alhambra

626-298-9510

58-59

บ้านแบ่งห้องให้เช่า ในไทยทาวน์ ตรงข้าม ไทย

แลนด์ พลาซ่า เฉพาะสตรี

นักเรียน Waitress แม่ครัว

323-891-598258-59

หาเช่าบ้านทั้งหลัง 3-4 ห้องนอน แถววัดไทย

N.Hollywood

ติดต่อ “กิม”

323-362-7104 $500/ด รวมน้ำาไฟ เน็ต

เมือง Bellflower562-229-8294

58-59

ห้องว่างสำาหรับสตรี ให้เช่า

58-59

บ้านแบ่งห้องให้เช่า ใกล้ไทยทาวน์ $500/ด สำาหรับ

1คน รวมน้ำาไฟ แก๊ส

อินเตอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว

323-578-5687

58-61

ห้องว่างให้เช่า เมือง Norwalk

ใกล้ฟรีเวย์ 605,91,5

ติดต่อ “บุญยู้”

562-606-8005

58-60

ห้องเช่า เฉพาะสตรี เหมาะสำาหรับ นักศึกษา

ใน Korea Town ใกล้สถานีรถไฟฟ้า

และป้ายรถเมล์ $580/ด รวมน้ำาไฟ

213-361-7088

$575/ด ในเมือง Anaheim รวม AC น้ำาไฟ ซักไดร์ ไมโครเวฟ เครื่องครัว และเน็ต

ติดต่อ “ลุงปรีดา”714-269-0316, 714-527-4320 58

ห้องว่างให้เช่า

Honda Odyssey ปี2002 ต้องการขายด่วนเจ้าของไม่ได้กลับเมืองไทย

ขาย $3,500 626-475-9466 58-59

ขายรถ

58-61

ห้องแบ่งเช่า หรือเช่ารายวัน

อยู่ในไทยทาวน์

323-528-9889 323-999-8998

57-58

บ้านแบ่งห้องให้เช่า ใกล้วัดไทย ฟรีเวย์ 5,101,170,

405 รวมน้ำาไฟ ซักผ้าหยอด

เหรียญ มีที่จอดรถในรั้วบ้าน

415-244-173758-59

บ้านแบ่งห้อง สำาหรับชาย อยู่ Rosemead ใกล้

ฟรีเวย์ 10,60 แอเรียดี เงียบ

สงบ เน็ต เฟอร์นิเจอร์

626-286-7332, 626-286-4167

58

Apt.ให้เช่า ห้องน้ำาส่วนตัว รวมค่าไฟ $650/ด

และห้องให้เช่า ห้องน้ำาส่วนตัว

ห้องครัวใช้รวม 3คน $525/ด

323-599-609958-59

ห้องว่างให้เช่า เมือง Pasadena

แอเรียดีมาก

ใกล้รพ. Huntington

626-464-3827

58

บ้านแบ่งห้องให้เช่า ห้องใหญ่ ห้องน้ำาส่วนตัว

รวมน้ำาไฟ เน็ต

818-982-8598 818-624-1545

58-59

ขายรถ 2011 Honda Accord

4ประตู ออโต้ 60,000 ไมล์

ขับดี ไม่เคยชน $9,850

818-461-4838

µéͧ¡ÒÃÃÙÁàÁ· àÁ×ͧ Bellflower

$550/´ ÃÇÁ¹éÓ俵ԴµèÍ “¹¡”

562-818-8655*841