aA Leer Van de Accountants Cont Role II

Click here to load reader

 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  284
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of aA Leer Van de Accountants Cont Role II

ACCOUNTANTS ACADEMYPostbus 2014 4380 CA Vlissingen Tel: 0118 477 100 Fax: 0118 477 111 Internet: www.accountantsacademy.nl E-mail: [email protected] accountantsacademy.n

Leer van de accountantscontrole II (LAC II)Algemene doelstellingen Primair zal de Accountant-Administratieconsulent in staat moeten zijn tot het vaktechnisch adequaat uitoefenen van de certificerende functie. Dat wil zeggen het aan accountantscontrole onderwerpen van jaarrekeningen en andere verantwoordingen. Aangezien het onderdeel "Leer van de accountantscontrole" voortbouwt op de andere vakken uit de opleiding tot Accountant-Administratieconsulent, zal in de examens ook een aantal vaardigheden moeten worden getoetst, die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren als AccountantAdministratieconsulent en die niet in de voorgaande studieonderdelen behandeld zijn. Derhalve kan als tweede doelstelling worden genoemd het bijbrengen van de grondslagen van het accountantsberoep met daarin opgenomen het belang van het professional judgement en het besef van het belang van onpartijdigheid, onafhankelijkheid en geheimhouding, alsmede de toepassing hiervan in alle mogelijke praktijksituaties. Naast de controle wordt er ook kennis en vaardigheid met betrekking tot de uitvoering van overeengekomen specifieke werkzaamheden (non-audits) vereist. De laatste doelstelling heeft betrekking op de (schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid. De kandidaat dient in staat te zijn accountantsarbeid op een verantwoorde wijze te presenteren. De opgenomen doelstellingen als hierboven genoemd zullen gerealiseerd moeten worden binnen de cursus Leer van de accountantscontroleHierbij kan voortgebouwd worden op de aanwezige . basiskennis die verkregen is bij de andere vakgebieden en onderdelen zoals deze zijn opgenomen in dit examenprogramma. Inhoudelijke doelstellingen De belangrijkste doelstelling betreft het aanleren van de beroepshouding van de accountant. Buiten het bijbrengen van de nodige vaktechnische kennis betekent dit het aanleren van een kritische houding tegenover eigen en andermans uitspraken, het kritisch staan tegenover als feiten gepresenteerde gegevens alsmede het trainen in het onderkennen van verzwegen of vergeten aspecten of feiten. Onderstaand volgt een uiteenzetting van de minimaal benodigde kennis, waarbij een onderverdeling is gemaakt tussen een viertal hoofdgroepen, te weten: "de accountantsethiek en de algemene functie van de accountant" (K2.1); "de specifieke functie van de accountant"; "controlevaardigheden van de accountant" ; "overeengekomen specifieke werkzaamheden" . De accountantsethiek en de algemene functie van de accountant Als noodzakelijke kennisgebieden kunnen worden genoemd: - de maatschappelijke functie en plaats van de accountant, de historische ontwikkeling van het beroep en de gevolgen hiervan voor de beroepsuitoefening (uitwerking van de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid en de deskundigheid); - de wet AA, de wet RA op hoofdlijnen, alsmede de relevante EEG richtlijnen op hoofdlijnen; - een diepgaande kennis van de relevante verordeningen, meningsuitingen, interpretaties, richtlijnen en aanbevelingen (primair betreft dit de uitgaven van de NOvAA, zolang deze niet volledig zijn, zullen deze worden aangevuld met NIVRApublicaties). Kennis van relevante jurisprudentie met betrekking tot de accountantsfunctie (tuchtrecht n beroepsrecht); - enige kennis van de internationaal belangrijke instanties op het gebied van auditing en accounting en hun uitspraken en aanbevelingen (voor zover de strekking en betekenis van deze uitspraken voor de Nederlandse en internationale accountantspraktijk van belang is); - enige kennis wordt verlangd van de kantoororganisatie, met name de gevolgen van de accountantsregel-geving op de kantoororganisatie, alsmede de diverse kwaliteitsbevorderende maatregelen. De specifieke functie van de accountant Dit kan worden gezien als een uitwerking van de bij onderdeel K 2.1 bestudeerde algemene beginselen, op het niveau van de concrete opdracht. De te bestuderen onderwerpen betreffen o.a.: - de opdrachtaanvaarding (van de diverse soorten opdrachten);

ACCOUNTANTS ACADEMY meest gerichte weg naar de professionele kwalificatie van AA De

ACCOUNTANTS ACADEMYPostbus 2014 4380 CA Vlissingen Tel: 0118 477 100 Fax: 0118 477 111 Internet: www.accountantsacademy.nl E-mail: [email protected] accountantsacademy.n

- de opdrachtbevestiging; - dossiervorming, geheimhoudingsplicht en relatie tot inzagerecht van de belastingdienst en andere daartoe bevoegde instanties; - tussentijdse wijziging van de opdracht; - invloed van fraude- en milieuproblematiek op de verantwoording en het functioneren als accountant; - computercriminaliteit en de gevolgen van de wettelijke bepalingen hieromtrent; - rapportering over de opdracht. - Controlevaardigheden van de accountant - de kandidaat dient inzicht te hebben in de functie en plaats van de controle in het maatschappelijk verkeer en binnen de huishouding; - kennis wordt verlangd van de algemene controle, de diverse objecten van accountantsonderzoek, de controle aspecten alsmede de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer met betrekking tot de waarde en het zekerheidsniveau van de accountantscontrole; - een grondige kennis van de opbouw van het controleproces (opzet controleplan, werkprogramma en werkplanning), de diverse methoden van accountantscontrole alsmede de inhoud van de diverse contro-lebegrippen is noodzakelijk; - een grondige kennis van de diverse controlemiddelen, de reikwijdte van deze controlemiddelen in de diverse situaties alsmede de wijze van uitvoering van de controlemiddelen moet aanwezig zijn; - de kandidaat moet in staat zijn om het bestaan en de werking van de AO/IC vast te stellen en de gevolgen hiervan voor het controleplan te onderkennen; - de kandidaat moet in staat zijn om een zo effectief en efficint mogelijke combinatie van controlemiddelen en controletechniek samen te stellen, zodanig dat het verlangde zekerheidsniveau wordt bereikt. Hierbij zal aandacht besteed moeten worden aan de gevolgen van kleinschalige automatisering voor de AO/IC en de uitvoering van de controle; - kennis van de toepassing en de gevolgen van de toepassing van deelwaarnemingen, waarbij enige aandacht besteed moet worden aan de statistische steekproef; - kennis wordt verlangd van de risicoanalyse en de toepassing van de beginselen hiervan; - de kandidaat moet getraind zijn in de toepassing van controlemiddelen en -methoden bij veel voorkomende bedrijfsprocessen en typologien. Hierbij zal de nadruk gelegd worden op kleine -en middelgrote ondernemingen die, eventueel uit economisch oogpunt, over een beperkte AO/IC beschikken. Financile instellingen die onder toezicht van de Nederlandse bank en/of verzekeringen zijn geplaatst, worden niet gexamineerd. De kandidaat moet in staat zijn om de uit de controle voortkomende bevindingen op een vakkundige wijze af te wegen en te vertalen naar een oordeel (toepassing van professional judgement); - grondige kennis van de uitingen en rapportages van de accountant moeten aanwezig zijn (mededelingen, verklaringen, accountantsverslag en het gebruik van de managementletter) alsmede de invloed van de controlebevindingen op deze uitingen; - bijzondere aandacht zal besteed moeten worden aan de uitvoering en rapportering van de onderzoeks-, beoordelings- en samenstellingsopdracht. De kandidaten moeten inzicht hebben in de verschillen in zekerheidsniveau, en een grondige kennis hebben van de (minimaal) uit te voeren controlewerkzaamheden bij de verschillende opdrachten, alsmede een grondige kennis van de rapportage over dit soort opdrachten. - Overeengekomen specifieke werkzaamheden Gezien het belang van deze onderwerpen binnen de AA-praktijk zal hier ruime aandacht aan besteed moeten worden. - de kandidaat moet beschikken over kennis en vaardigheid met betrekking tot investigations zoals die in de praktijk voorkomen. De kandidaat dient vaardig te zijn in de uitvoering van deze investigations en tevens over de nodige deskundigheid te beschikken om tot een verantwoorde rapportage over deze werkzaamheden te komen. De vaardigheid moet zowel prospectieve als retrospectieve onderzoeken en kwalitatieve en

ACCOUNTANTS ACADEMY meest gerichte weg naar de professionele kwalificatie van AA De

ACCOUNTANTS ACADEMYPostbus 2014 4380 CA Vlissingen Tel: 0118 477 100 Fax: 0118 477 111 Internet: www.accountantsacademy.nl E-mail: [email protected] accountantsacademy.n

kwantitatieve onderzoeken betreffen; - de kandidaat dient de gevolgen van de invloed die de accountantsfunctie heeft op de (specifieke) adviesfunctie te onderkennen (zowel wat betreft de grenzen van de adviesfunctie als de verant-woordelijkheden met betrekking tot de inhoud en rapportage). Inhoud De volgende onderwerpen komen bij dit onderdeel aan de orde: I. Accountantsethiek en de algemene functie van de accountant a. functie en plaats van de controle: economische betekenis van accountantscontrole; algemene en specifieke functies van de accountant. b. de controlerende functie ten behoeve van het maatschappelijk verkeer en de leiding; de controlerende functie bij interne en externe verbijzondering van de accountantscontrole. c. wettelijke regelingen en reglementering met betrekking tot het accountantsberoep in Nederland; hoofdlijnen van de geschiedenis van het beroep en de inhoudelijke ontwikkeling van het beroep in de loop van de tijd; organisatie van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten: wijze van meningsvorming binnen de Orde; gedrags- en beroepsregels en hun motivering: de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten; de wet op de Registeraccountants; hoofdlijnen wet, de invloed van de EG; wettelijk controleur; stageverplichting; NOvAA en NIVRA; de gedrags- en beroepsregels Accountants-Administratieconsulenten (GBAA); tucht- en beroepsrechtuitspraken; actuele ontwikkelingen; samenwerkingsvormen; maatschappijen; nationaal en internationaal; activiteiten en struc