6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig...

of 47 /47
DE ONTWERPER GEZIEN EN DEFINITIEF VASTGESTELD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN GEZIEN EN GOEDGEKEURD DOOR DE DEPUTATIE IN ZITTING VAN PATRICK MAES RUIMTELIJK PLANNER BURGEMEESTER SECRETARIS GEMEENTEZEGEL 6079 / november 2011, aangepast aaan de gemeenteraadsbeslissing van 7 november 2011 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Mandelvallei Kachtem” Toelichtingsnota – Stedenbouwkundige voorschriften Definitief ontwerp = uitgesloten deel

Transcript of 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig...

Page 1: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

DE ONTWERPER GEZIEN EN DEFINITIEF VASTGESTELD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN …

GEZIEN EN GOEDGEKEURD DOOR DE DEPUTATIE IN

ZITTING VAN …

PATRICK MAES RUIMTELIJK PLANNER

BURGEMEESTER

SECRETARIS

GEMEENTEZEGEL

6079 / november 2011, aangepast aaan de gemeenteraadsbeslissing van 7 november 2011

6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Mandelvallei Kachtem” Toelichtingsnota – Stedenbouwkundige voorschriften Definitief ontwerp

= uitgesloten deel

Page 2: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem” 1

SumInhoudstafel

6079/gt/pm -wvs

A. TOELICHTINGSNOTA

1. INLEIDING EN PROCESVERLOOP 4 1.1. Situering 4 1.2. Probleem- en Doelstelling 4 1.3. Procesverloop 7 2. ANALYSE VAN DE BESTAANDE STRUCTUUR 8 2.1. Bestaande structuur 8 2.2. Fotoreportage 10 3. RELATIE MET DE BESTAANDE STRUCTUURPLANNEN 13 3.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 13 3.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 13 3.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Izegem 14 4. JURIDISCHE CONTEXT – BELEIDSCONTEXT 16 4.1. Gewestplan 16 4.2. Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare 17 4.3. BPA’s en RUP’s 18 4.4. Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 18 4.5. Buurtwegen 19 4.6. Waterlopen 19 4.7. Goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen 19 4.8. Vergunningentoestand gebouwen 20 4.9. Lopende vergunningsprocedures 20 4.10. Andere 20 4.11. Uitbreidingsplannen bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem 20 5. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 22 5.1. Gewenste ruimtelijke structuur 22 5.2. Specifieke Opties 25 5.3. Vertaalslag gewenste structuur – voorschriften 28 6. WATERTOETS 29 7. RUIMTEBALANS – PLANSCHADE – PLANBATEN 31 7.1. Ruimtebalans 31 7.2. Planbaten/Planschade 31 7.3. Compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften 31

Page 3: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem” 2

SumInhoudstafel

6079/gt/pm -wvs

8. OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN 32 9. MILIEURAPPORTAGE – VERZOEK TOT RAADPLEGING 33 9.1. Nul-alternatief 33 9.2. Bodem 33 9.3. Water 34 9.4. Lucht 35 9.5. Geluid 35 9.6. Fauna & flora 35 9.7. Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 36 9.8. Mens – Landbouw 37 9.9. Grensoverschrijdende effecten 37 9.10. Motivatie tot niet-opmaak van een Plan-MER 37 B. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Figuren: Figuur 1 Situering op luchtfoto 6 Figuur 2 Bestaande ruimtelijke structuur 9 Figuur 3 Uitbreidingsplannen nv Industriële Toelevering Kachtem 21 Figuur 4 Gewenste ruimtelijke structuur 24

Page 4: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 3

6079/gt/pm -wvs

A. TOELICHTINGSNOTA

Page 5: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 4

6079/gt/pm -wvs

1. Inleiding en procesverloop

Op 25 oktober 2007 heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen beslist zijn goedkeuring te onthouden aan het ontwerp van het gemeentelijk RUP “Mandelvallei – Kachtem”, zoals opgemaakt door Bureau voor Architectuur en Stedenbouw P. Lambrecht. De gemeente Izegem heeft aan SumResearch de opdracht gegeven voor het hernemen van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Het betreft een RUP in functie van de uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Izegem (MB 13 juli 2000). SumResearch (voorheen Groep Planning) was de ontwerper van het GRS Izegem.

1.1. Situering

Het plangebied situeert zich ten westen van het centrum van Kachtem, in de “hoek” van het Kanaal van Roeselare en de E403. De oppervlakte bedraagt ongeveer 60ha en bevat de rand van het woongebied van Kachtem, een aantal zonevreemde woningen, twee bedrijven, voetbalterreinen en vier landbouwbedrijven. De Mandel loopt doorheen het gebied en kent hoofdzakelijk een agrarische gebruik. De afbakening van het oorspronkelijke RUP wordt grotendeels behouden op de uitsluiting van het bedrijf Decof na (zie voor nadere verklaring verder): - Noorden: Rode Beek, Mezegemstraat, Priesterpantynstraat - Oosten: Elf Julistraat - Zuiden: Noordkaai (weg langsheen Kanaal Roeselare), ten noorden van het bedrijf Decof - Westen: autosnelweg E403

1.2. Probleem- en Doelstelling

De gemeente wenst de Mandelvallei ter hoogte van Kachtem bouwvrij te houden. De volgende aspecten werden door de Bestendige Deputatie aangehaald als doorslaggevende elementen ter verklaring van de onthouding van de goedkeuring van het oorspronkelijke RUP. - De voorziene uitbreiding van het bedrijf Decof is niet in overeenstemming met het GRS Izegem. - De agrarische bedrijfsvoering is niet afgebakend maar werd enkel met een symbolische aanduiding weergegeven. - Slordigheden en onvolkomenheden in het grafische plan en de stedenbouwkundige voorschriften. De volgende aangepaste doelstellingen worden door de het gemeentebestuur aangehouden: - Het bestaande bedrijf “nv Industriële Toelevering Kachtem” heeft concrete uitbreidingsplannen die ruimer zijn dan de paarse

contouren op het gewestplan en die gefaseerd zullen worden uitgevoerd. Landschappelijke inpassing is absoluut noodzakelijk (buffer, talud,…). De voorziene uitbreidingen van het bedrijf “Industriële Toelevering Kachtem” zal gebeuren op de site van het huidig voetbalterrein van Kachtem. Herlocalisatie van de voetbalterreinen is noodzakelijk, buiten het RUP1.

1 De herlocalisatie van het voetbalterrein kadert binnen de herziening van het GRS Izegem dmv een localisatie-alternatievenonderzoek.

Page 6: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 5

6079/gt/pm -wvs

- Het bedrijf Decof zal niet meer opgenomen worden binnen het RUP. Het bedrijf kan verder werken binnen de bestaande vergunde gebouwen.

- Voor de aanwezige leefbare landbouwbedrijven zal een uitbreidingsperimeter bepaald worden. - Binnen het RUP moet een recreatieve wandelroute worden voorzien tussen het kanaal en het stadsbos Rhodesgoed. Te bekijken

na raadpleging atlas van de buurtwegen

Page 7: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 6

6079/gt/pm -wvs

Figuur 1 Situering op luchtfoto

Het schepencollege gaat niet in op de suggestie van de plenaire vergadering om het plangebied uit te breiden in de noordelijke richting tot aan het Rhodesgoed.

Page 8: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 7

6079/gt/pm -wvs

1.3. Procesverloop

In de onderstaande tabel worden de concrete data van het proces weergegeven:

FASERING DATA

GUNNING DOOR SCHEPENCOLLEGE 27 MEI 2008

FASE 1

STARTVERGADERING 02.07.2008

OPMAAK BESTAANDE TOESTAND EN NOTA MER-SCREENING JULI 2008 -DECEMBER 2009

OPMAAK VOORONTWERP RUP JANUARI 2010

SCHEPENCOLLEGE APRIL 2010

BESLISSING ONTHEFFING PLAN-MER-PLICHT 2 JULI 2010

FASE 2

OPMAAK DEFINITIEF VOORONTWERP RUP MEI 2010

FASE 3

PLENAIRE VERGADERING VOORONTWERP RUP 24 JUNI 2010

OPMAAK ONTWERP RUP SEPTEMBER - DECEMBER 2010

VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTWERP RUP DOOR GEMEENTERAAD 28 FEBRUARI 2011

FASE 4

OPENBAAR ONDERZOEK 28 MAART 2011 – 26 MEI 2011

BUNDELING EN COÖRDINATIE VAN DE ADVIEZEN, OPMERKINGEN EN BEZWAREN EN

UITBRENGEN VAN EEN GEMOTIVEERD ADVIES VAN DE GECORO

19 SEPTEMBER 2011

AANPASSING ONTWERP RUP TOT DEFINITIEF VAST TE STELLEN PLAN OKTOBER 2011

DEFINITIEVE VASTSTELLING ONTWERP RUP DOOR GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2011

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP DOOR DE DEPUTATIE

Page 9: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 8

6079/gt/pm -wvs

2. Analyse van de bestaande structuur

De bestaande ruimtelijke structuur van het RUP wordt weergegeven aan de hand van: - Bestaande structuur - Fotoreportage

2.1. Bestaande structuur

Het studiegebied is gesitueerd in de “hoek” van het Kanaal van Roeselare en de E403 met haar op- en afrittencomplex. Het centrum van Kachtem is ten oosten van het gebied. Naar het noorden toe is er het stadsbos Rhodesgoed. Er loopt een weg doorheen het gebied maar die wordt hoofdzakelijk door de landbouwers gebruikt (deels onverhard en moeilijk berijdbaar). Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van het kanaal is het mogelijk om via de Noordkaai het op- en afrittencomplex de E403 te betreden. In het zuiden van het studiegebied loopt de Mandel, waar tevens de Babilliebeek en de Demunckswalbeek samenvloeien met de Mandel. Deze waterlopen lopen uiteraard doorheen het laagste gedeelte van het studieterrein op ongeveer 15m hoogte. De kern van Kachtem is gelegen op ongeveer een hoogte van 25m. Langsheen deze waterlopen zijn er hoofdzakelijke wei- en graslanden aanwezig. Deze graslanden lopen verder langsheen de Rode Beek in de richting van het stadsbos Rhodesgoed. De Rode Beek vormt gedeeltelijk de grens van het RUP. Alle beken, behalve het stuk langs de A17 kennen nog hun oorspronkelijk meanderende loop, met beperkte groenbegeleiding. Centraal in het gebied is het aandeel aan akkers groter. Binnen het gebied zijn er vier landbouwbedrijven aanwezig, waarvan één zijn activiteit onlangs heeft stopgezet. Tegen Kachtem aan zijn er langsheen de Elf Julistraat woningen aanwezig en een garagebedrijf. Nog langsheen de Elf Julistraat maar ook langsheen de Rodebeek zijn er nog een aantal zonevreemde woningen aanwezig. In het noordoosten is er binnen de afbakening van het RUP het bedrijf “Industriële Toelevering Kachtem nv” aanwezig. Aansluitend dit bedrijf zijn er twee voetbalvelden. Het tweede bedrijf “Decof” wordt niet binnen het RUP opgenomen, ruimte voor een buffer naar de Babilliebeek is er wel aanwezig. Het bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem is een onderdeel van de groep Mol Cy, waarvan de hoofdzetel gehuisvest is in Hooglede (kruispunt Sleyhage). ITK nv verhuisde begin 2009 van Rumbeke naar de leegstaande bedrijfsgebouwen in de Priester Pattynstraat te Kachtem. In deze bedrijfsgebouwen baatte Demets nv voorheen ook een metaalverwerkend bedrijf uit. Dit bedrijf is eind 2008 failliet gegaan.

Page 10: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 9

6079/gt/pm -wvs

Figuur 2 Bestaande ruimtelijke structuur

Page 11: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 10

6079/gt/pm -wvs

2.2. Fotoreportage

01

ZICHT VAN OP SASBRUG

02

ZICHT VAN OP SASBRUG

Page 12: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 11

6079/gt/pm -wvs

03

ZICHT NAAR A17

ZICHT NAAR VOORMALIG BEDRIJF DEMETS

04

Page 13: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 12

6079/gt/pm -wvs

05

ZICHT NAAR LANDBOUWBEDRIJF LANGS A17

06

ZICHT VAN OP ZUIDELIJKE BRUG OVER E403

Page 14: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 13

6079/gt/pm -wvs

3. Relatie met de bestaande structuurplannen

3.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

NAAM EN DATUM:

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997)

SPECIFIEKE UITSPRAKEN MBT RUP: Delen van Izegem behoren tot het regionaalstedelijk gebied Roeselare. Het Vlaams gewest heeft in haar afbakeningsstudie van het regionaal stedelijk gebied Roeselare het betreffende gebied hierin opgenomen als randstedelijk groengebied (zie verder in hoofdstuk 4). Behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden (p.368 RD): Omwille van hun belang voor de stedelijke leefbaarheid moeten de stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden worden behouden en ontwikkeld. (.. ) Ook kan de ruimtelijke kwaliteit van de stedelijke gebieden worden verbeterd door de relatie met de rivier- en beekvalleien die onderdeel uitmaken van het stedelijk gebied te herwaarderen (…). Concreet kan dit door waar mogelijk, ingebuisde beken of rivieren terug ruimte te geven of waterlopen samen met hun oevers opnieuw te laten fungeren als natuurlijke linten in het stedelijk weefsel. Waarborgen voor landbouw in stedelijke gebieden (p. 369 RD): De (stedelijke) landbouw draagt ook bij tot het beheer van delen van het randstedelijk groen, levert een positieve bijdrage tot de stedelijke ecologie (ecologische functie) en laat recreatief medegebruik toe (sociaal-educatieve functie). In het kader van de afbakening van de (..)stedelijke gebieden (..) moet aandacht gaan naar de ruimtelijk inpassing van de landbouw (..). De ruimtelijke inpassing van de landbouw in de stedelijke gebieden kan in de gemeentelijke ruimtelijk structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen worden gespecifieerd. Lijninfrastructuur: De A17 is geselecteerd als hoofdweg.

3.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

NAAM EN DATUM:

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (MB 6 maart 2002)

Page 15: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 14

6079/gt/pm -wvs

SPECIFIEKE UITSPRAKEN MBT RUP:

Het RUP maakt deel uit van de deelruimte “Middenruimte”. In de Middenruimte wordt de bedrijvigheid verder ondersteund (dit betekent oa de verwevenheid van diverse soorten land- en tuinbouwactiviteiten en aan de landbouw gerelateerde bedrijvigheid. Naar beleid toe wordt oa aangehaald dat het kanaal multifunctioneel uitgebouwd zal worden:

“Aan het kanaal Roeselare-Leie moeten locaties worden gevrijwaard exclusief voor de vestiging van watergebonden activiteiten. Voorts worden de ecologische potenties van het kanaal, gelegen in de vallei van Mandel, ondersteund in het kader van een ecologische verbinding tussen de Leie en het stedelijk gebied Roeselare. De relicten van de Mandelvallei ter hoogte van Izegem-Ingelmunster dienen in het bijzonder versterkt te worden.”

Natuurlijke structuur:

- Het provinciaal structuurplan heeft als taakstelling het aangeven van gebiedseigen ontwikkelingsperspectieven voor natuurverbindingsgebieden. Dit is een verfijning van het RSV. De Babiliebeek en de Roobeek (of Rhodesbeek) werd bindend vastgelegd.

Lijninfrastructuur:

- Het kanaal Roeselare-Leie is geselecteerd als belangrijkste secundaire waterweg van West-Vlaanderen.

Op 19 november 2009 werd een ontwerpversie van afwegingskader voor grootschalige windturbines door de deputatie goedgekeurd. Het plangebied bevindt zich binnen een zoekzone voor een windturbineproject.

3.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Izegem

NAAM EN DATUM:

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Izegem (MB 13 juli 2000)

SPECIFIEKE UITSPRAKEN MBT RUP:

Bindend gedeelte

Agrarische structuur: het agrarisch gebied van de Mandelvallei ter hoogte van Kachtem als bouwvrije zone wordt gedetailleerd in een BPA.

Richtinggevend gedeelte

(1) Gewenste structuur van Kachtem

Verder wordt de westelijke grens (van Kachtem) bepaald door de Elf-Julistraat. De weg vormt de scheiding tussen de bebouwde ruimte en een agrarisch gebied die als prioritair aangeduid is in de gewenste natuurlijke structuur. Het betreft een restant van de oude Mandelvallei die naar het noorden doorloopt in het natuurlijk waardevol (beboste) gebied rond het Rhodesgoed. In de gewenste agrarische structuur werd gans het gebied opgenomen als ecologisch waardevol

Page 16: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 15

6079/gt/pm -wvs

landbouwgebied. Dit houdt in dat natuur, landbouw en bos de voornaamste functies zijn. Elke andere bestaande functie (wonen, bedrijvigheid) wordt aan strikte stedenbouwkundige voorwaarden onderworpen. Nieuwe bewoning en bedrijvigheid wordt niet langer toegestaan en enkel zachte recreatie wordt toegelaten. Vooral het beboste gebied rond het Rhodesgoed komt hiervoor in aanmerking.

De bestaande voetbalvelden, aangelegd op gronden van het historisch-gegroeid bedrijf Demets2 zijn ruimtelijk slecht gesitueerd, omwille van de ligging in agrarisch gebied en omwille van de grote (afstand) tot de kern en de woonwijken van Kachtem. Een nieuw sportcentrum wordt gelocaliseerd op een gedeelte van de gronden van het woonuitbreidingsgebied.3

(2) Gewenste natuurlijke structuur

Zowel de Mandelvallei nabij Kachtem als de Rhodesbeekvallei werden binnen het GRS geselecteerd als verbindingsgebieden. De Rhodesbeekvallei sluit aan bij het geselecteerde prioritair gebied “Rhodesgoed”.

Verbindingsgebieden zijn de gebieden met een verbindende functie voor fauna en flora. Alhoewel ze kansen bieden voor de natuur, worden deze gebieden gekenmerkt door een sterke vermenging met andere functies. Ze zijn enkel van belang op gemeentelijk niveau.

(3) Gewenste agrarische structuur

De Mandelvallei ter hoogte van Kachtem is geselecteerd als “Morfologisch landbouwgebied”.

Morfologische landbouwgebieden zijn gebieden waar het voortbestaan en de ontwikkeling van de landbouw in hoge mate rekening moet houden met landschappelijk beeldbepalende (Morfologische) randvoorwaarden.

(4) Gewenste economische structuur

In Izegem bevinden zich ook enkele zones in of nabij het buitengebied, ingenomen door solitaire historisch-gegroeide regionale bedrijven, nl. Demets, Structuplas, Deforche en Lefevre. .(..).. De uitbreidingsmogelijkheden van deze bedrijven dienen principieel beperkt te worden tot de huidige omlijning in het gewestplan, om redenen van bereikbaarheid en aangrenzende groenelementen. In de synthesetabel staat tevens dat het bedrijf Demets dient gebufferd te worden t.o.v. het openruimtegebied.

2 Het bedrijf Demets is ondertussen verkocht aan de firma Mol Cy 3 Dit voorstel van herlocalisatie wordt thans in vraag gesteld in de herziening van het GRS en zal op een andere plek gebeuren

Page 17: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 16

6079/gt/pm -wvs

4. Juridische context – beleidscontext

4.1. Gewestplan

NAAM EN DATUM:

Gewestplan “Roeselare-Tielt”

ZONES GEWESTPLAN MBT RUP:

innen het plangebied zijn er zes zones van het gewestplan aanwezig:

- Zone “Agrarische gebieden”: centraal in het gebied.

- Zone “Agrarische gebieden met ecologisch belang – overstromingsgebieden”: langsheen de Mandel.

- Zone “Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden”: tussen Mandel en Kanaal (bevat oa bedrijf Decof, uitgesloten uit het RUP), langsheen Rode Beek.

- Zone “Ambachtelijke bedrijven en kmo’s”: bevat het bedrijf “nv Industriële Toelevering Kachtem”, het meest noordelijke voetbalterrein is tevens in het deze zone gesitueerd.

- Zone “Woongebied”: bestaande woningen langsheen Elf Julistraat.

- Zone “Woonuitbreidingsgebied”: bestaande woningen langsheen Elf Julistraat.

Page 18: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 17

6079/gt/pm -wvs

4.2. Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare

NAAM EN DATUM:

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare: in februari 2004 werd de eindnota van deze studie afgewerkt. Het gewestelijk RUP werd op 21 november 2008 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering.

SPECIFIEKE UITSPRAKEN MBT RUP:

Binnen de eindnota van het afbakeningsproces werd de omgeving van het RUP opgenomen als het stedelijk natuurgebied “Rhodesgoed – Mandelvallei en Kasteel Blauwhuis – Mandelhoek”. Verdere bosontwikkeling in het Rhodesgoed gekoppeld aan een openruimtegebied in de vallei van de Roobeek en de Mandel als landschappelijk en ecologisch waardevol agrarisch gebied met de mogelijkheid tot vormen van passieve recreatie.

Binnen de opmaak van het gewestelijk RUP werd dit groengebied echter niet opgenomen als een apart deelRUP.

Page 19: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 18

6079/gt/pm -wvs

4.3. BPA’s en RUP’s

Binnen het plangebied zijn er gedeelten van een aangrenzend BPA en RUP opgenomen (binnen de onderstaande schets zijn enkel de BPA’s en RUP’s die van toepassing zijn op het studiegebied opgenomen):

- BPA nr. 9 “Centrum Noord-West II ‘t Hoge” (19 mei 1992): het gedeelte ten westen van de Elf Julistraat overlapt met het studiegebied.

- Gemeentelijk RUP “Centrum Kachtem (5 juli 2004): het RUP overlapt deels met het oorspronkelijke BPA nr.7 “Centrum Noord-West 9de Liniestraat en Wilgenstraat (9 juni 1992). Voor het gedeelte ten westen van de Elf Julistraat blijft het BPA nr.7 van kracht. Ook dit gedeelte overlapt met het studiegebied.

4.4. Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

NAAM EN DATUM:

Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (1996)

SPECIFIEKE UITSPRAKEN MBT RUP:

In het GNOP worden de Rode Beek en de Mandel nabij Kachtem en hun respectievelijke oevers aangegeven als “ecologisch zeer relevant entiteiten”. Dit is de mate waarin een gebied in aanmerking komt voor verdere natuurontwikkeling op korte en middellange termijn.

De Mandelvallei nabij Kachtem werd geselecteerd ter uitwerking van een actieplan. De meest relevante punten voor het RUP zijn:

- Structuurbehoud en structuurherstel + aangepast beheer van de Mandel. - Behoud + aangepast beheer van beekdalgraslanden (hooiweiden).

Page 20: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 19

6079/gt/pm -wvs

- Behoud van waterbergende valleifunctie. - Gericht bermbeheer Mandeloever + Noordkaai.

4.5. Buurtwegen

Binnen het studiegebied zijn er twee buurtwegen aanwezig:

- Nr.27: deze loopt tussen de Elf Julistraat en de op- en afrit. Toch is deze deels afgeschaft (rode lijn), het tweede gedeelte is de bestaande ontsluiting naar het landbouwbedrijf toe.

- Nr.28: deze niet meer bestaande voetweg tussen de Elf Julistraat en de Manderlynckstraat loopt ten zuiden van het bestaande bedrijf “nv Industriële Toelevering Kachtem”.

4.6. Waterlopen

Er komen in het gebied drie geklasseerde waterlopen voor : De Mandel is een waterloop van 1ste categorie, de Roobeek en de Babilliebeek zijn tweede categorie en de Demuynckswalbeek één van derde categorie.

4.7. Goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen

In het woonuitbreidingsgebied langs de Elf Julistraat situeren zich twee verkavelingen van 1993:

- Nr. 5/1187.2 van 3 augustus 1993

- Nr. 5/1206.2 van 20 januari 1998

Ze bevinden zich gedeeltelijk binnen het plangebied. Het betreft een zevental percelen die ingevuld zijn.

Page 21: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 20

6079/gt/pm -wvs

4.8. Vergunningentoestand gebouwen

In het plangebied bevinden zich een aantal zonevreemde gebouwen. De volgende gebouwen hebben een stedenbouwkundige vergunning:

- Woning in de Mezegemstraat nr.7, bouwvergunning 02/12/2003. - Woning in de Manderlynckstraat nr.10, bouwvergunning 22/04/2005. - Woning in de Manderlynckstraat nr.14, bouwvergunning 06/05/2003. Volgende gebouwen dateren van voor de opmaak van het gewestplan en worden geacht vergund te zijn:

- Gebouwen in de Mezegemstraat nr.1, 2, 3 en 5. - Gebouwen in de Manderlynckstraat nr.3, 5, 7, 8, 12, 16 en 18.

De accommodatiegebouwtjes bij de voetbalvelden hebben geen vergunning.

4.9. Lopende vergunningsprocedures

Tot op heden bestaat er een stedenbouwkundige aanvraag voor de inrichting van 2 windmolenturbines binnen het plangebied.

4.10. Andere

O.a. de volgende studies zijn niet van toepassing ifv het RUP “Mandelvallei-Kachtem”:

- Afbakening agrarische gebieden - VEN-gebieden - Habitatgebieden Het bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem beschikt over een milieuvergunning klasse 1 (28 mei 2009) voor een periode van 20 jaar.

4.11. Uitbreidingsplannen bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem

Het bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem is een toeleveringsbedrijf voor metalen onderdelen. Het bedrijf voorziet een uitbreiding van de bestaande gebouwen in noordelijke en zuidelijke zijde (momenteel in uitvoering). Op de locatie waar het voetbalveld is gevestigd, zal een vrij grote derde uitbreiding worden voorzien. Net als de twee vorige, blijft de derde uitbreiding binnen de paarse zone op het gewestplan. Samen met deze derde uitbreiding wordt echter de hoofdtoegang voor het zwaar verkeer, en een deel van de personeelsparking verlegd naar de Mezegemstraat (ten koste van één zonevreemde woning). Dit laatste is echter gesitueerd in agrarisch gebied, en moet dus hiervoor een bestemmingswijziging worden doorgevoerd.

Page 22: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 21

6079/gt/pm -wvs

Figuur 3 Uitbreidingsplannen nv Industriële Toelevering Kachtem

Page 23: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 22

6079/gt/pm -wvs

5. Gewenste ruimtelijke structuur

Binnen dit hoofdstuk komen de volgende aspecten aan bod:

- Gewenste ruimtelijke structuur - Specifieke opties - Vertaalslag gewenste structuur – voorschriften

5.1. Gewenste ruimtelijke structuur

Na de bestudering van de bestaande ruimtelijke structuur kunnen de volgende concepten worden opgesteld ter voorbereiding van de gewenste ruimtelijke structuur: VERSTERKEN VAN DE GROENAS BABILLIEBEEK – MANDELVALLEI – RODE BEEK RICHTING RHODESGOED MET INTEGRATIE VAN EEN RECREATIEVE WANDELROUTE KANAAL/KACHTEM – STADSBOS RHODESGOED Zoals in de afbakening van Roeselare aangegeven maakt het studiegebied deel uit van een groenverbinding langsheen de Babilliebeek naar het stadsbos Rhodesgoed toe. Langsheen de beek kan er een zone afgebakend worden waar er aan ecologisch beheer kan gedaan worden. Concreet wordt dit ingevuld door het versterken van de kleine landschaps-elementen in heel het gebied maar ook door het aantal wei- en graslanden te bestendigen. Centraal in het gebied kunnen akkers blijven mits de KLE worden versterkt. De bestaande woningen worden in het landschap geïntegreerd door het opleggen van een aantal voorwaarden in oa de tuinen (inheemse beplanting,…). Door het opvoeren van het aantal KLE naar de woningen toe kan er ook een landschappelijk buffer gecreëerd worden. Doorheen het gebied kan een fiets- en voetgangersweg getrokken worden. Hierbij is er wel een verbetering van de Manderlynckstraat (weg doorheen gebied) noodzakelijk.

Page 24: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 23

6079/gt/pm -wvs

LANDSCHAPPELIJK INTEGREREN VAN BESTAANDE BEDRIJVEN EN HET BEDRIJF “NV INDUSTRIËLE TOELEVERING KACHTEM ” EEN GEFASEERDE UITBREIDING

GEVEN Het bedrijf “nv Industriële Toelevering Kachtem” (op de voormalige site van het bedrijf Demets nv) heeft concrete uitbreidingsplannen die beperkt ruimer zijn dan de paarse contouren op het gewestplan en die gefaseerd zullen worden uitgevoerd. De voorziene uitbreidingen zullen grotendeels gebeuren op de site van het huidig voetbalterrein van Kachtem. Herlocalisatie is noodzakelijk waarvoor vanuit het RUP wordt geopteerd om dit buiten het plangebied te zoeken. Het bedrijf Decof zal niet meer opgenomen worden binnen het RUP. Het bedrijf kan verder werken binnen de bestaande vergunde gebouwen Toch is het voor beide bedrijven noodzakelijk dat ze gebufferd worden. Er wordt voorgesteld om niet enkel een gesloten buffer te voorzien maar er kunnen ook doorkijken worden behouden en er kan een landschappelijke overgang gecreëerd worden door middel van kleine landschapselementen. Er kan tevens voor gezorgd worden dat de uitbreiding van het bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem landschappelijk aanvaardbare gebouwen zijn. LANDSCHAPPELIJK INTEGREREN EN AFBAKENEN VAN LEEFBARE LANDBOUWBEDRIJVEN Momenteel zijn er vier landbouwbedrijven aanwezig waarvan er drie naar de toekomst als leefbaar worden geacht. De bedrijven kunnen steeds overschakelen naar een woonfunctie. Indien de landbouwbedrijvigheid behouden blijft, moeten de uitbreidingsmogelijkheden plaatsvinden binnen een bepaalde uitbreidingsperimeter. Bovendien worden ze in het landschap ingepast door middel van het opstellen van een erfbeplantingsprogramma. Concreet wordt de volgende gewenste structuur voorgesteld:

Page 25: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 24

6079/gt/pm -wvs

Figuur 4 Gewenste ruimtelijke structuur

Page 26: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 25

6079/gt/pm -wvs

5.2. Specifieke Opties

5.2.1. Algemeen

Het RUP vervult binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare-Izegem-Ingelmunster een belangrijke openruimtefunctie als randstedelijk groengebied tussen het kanaal Roeselare-Leie en het stadsrandbos Rhodesgoed. Het gebied behoudt principieel zijn agrarische functie, mits rekening te houden met de aanwezigheid van de Mandel en een aantal zijbeken, die een natuurverbindingsfunctie kunnen vervullen richting Rhodesgoed. Het gebied wordt maximaal landschappelijk opengehouden, dwz er worden geen nieuwe agrarische bedrijfszetels toegelaten, ook omschakeling naar glastuinbouw is uit den boze. De bestaande, leefbare agrarische bedrijfszetels worden voldoende groot afgebakend, zodat de leefbaarheid van de bedrijven niet in het gedrang komt. Zachte recreatie in het gebied is mogelijk onder de vorm van een fiets- en wandelroute doorheen het gebied, gebruikmakend van de aanwezige (onverharde) Manderlynckstraat. Buiten deze onverharde buurtweg zullen alle andere buurtwegen die in onbruik zijn geraakt worden afgeschaft via de geëigende procedure. Voor de aanwezige zonvreemde woningen worden de decretale mogelijkheden van de codex R.O. bevestigd. Een voldoende brede strook, overeenkomend met het overstroombaar deel van de beekvallei, wordt afgebakend langsheen de Mandelbeek, de Rodebeek en de Demuynkswalbeek. Een versterking van begeleidend groen, maar ook behoud van de graslanden, vormt hier het uitgangspunt. Ook buiten de eigenlijke valleizone moeten de kleine landschapselementen; waar mogelijk, versterkt worden. Het bestaande zonevreemde voetbalterrein zal op termijn verhuizen naar een nieuwe locatie dichter bij de kern van Kachtem en wordt bijgevolg niet bevestigd in het RUP. Een deel van het voetbalterrein, m.n. het hoofdterrein is in het gewestplan ingekleurd als zone voor ambachtelijke bedrijvigheid en zal aangewend worden voor de noodzakelijke uitbreiding van het grootschalig regionaal bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem (zie verder hieronder). Het bedrijf zal ook een aanpalende zonevreemde woning in landbouwgebied integreren in de bedrijfsvoering. Het bedrijf wordt landschappelijk goed ingebufferd. In principe geldt dit ook voor het bedrijf Decof, die op eigen terrein (m.a.w. buiten het RUP) moet bufferen. De feitelijke afbakening van de woonpercelen en de niet-vervallen verkaveling langsheen de Elf-julistraat wordt gerespecteerd als woongebied.

5.2.2. Verantwoording uitbreiding bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem

Zoals hierboven reeds aangehaald, heeft het bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem, dat de vroegere site Demets heeft overgenomen concrete uitbreidingsplannen. Naast het creëren van meer overdekte bedrijfsruimte is een belangrijk uitgangspunt van de uitbreidingsplannen het verplaatsen van de hoofdingang van de smalle Priester Pattynstraat naar de bredere Mezegemstraat. Hiervoor moet echter een klein deeltje agrarisch gebied worden ingenomen. Het betreft een oppervlakte van 3500 m² tov de huidige paarse vlek op het gewestplan van ca. 2 ha., of nauwelijks een uitbreiding in oppervlakte van 15 %. Bovendien zal dit perceel, waarop vroeger een zonevreemde woning stond –ondertussen gesloopt - grotendeels onbebouwd blijven en enkel verhard worden als toegang en voor parkings. In die zin kan men enerzijds spreken van

• Een slechts zeer beperkte afwijking van de uitspraken uit het GRS: De uitbreidingsmogelijkheden van deze bedrijven dienen principieel beperkt te worden tot de huidige omlijning in het gewestplan, om redenen van bereikbaarheid en aangrenzende groenelementen

Page 27: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 26

6079/gt/pm -wvs

• Van een afwijking op het richtinggevend deel van het GRS die kan verantwoord worden op grond van dringende economische redenen (cfr. codex RO art. 2.1.2. §3)

• De uitbreiding is erop gericht de verkeersveiligheid te verbeteren, wat ook de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt. De uitbreiding wordt ook getoetst aan het afwegingskader in het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen ‘ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven buiten bedrijventerreinen: Ruimtelijke impact 1° Ruimtebeslag, schaal van het bedrijf ten opzichte van de omgeving

Alhoewel het een grootschalige bedrijf betreft, is de gevraagde uitbreiding relatief beperkt : 3500 m² terreinuitbreiding ten opzichte van een bedrijfsoppervlakte zoals afgebakend in het gewestplan van ca. 2 ha. Op de gevraagde uitbreiding zullen geen gebouwen opgericht worden, maar enkel parking en circulatieruimte voor vrachtwagens.

2°Situering in het landschap en voorkomen van het bedrijf

Alhoewel het een ruimtelijk vrij geïsoleerd bedrijf betreft, komt toch heel wat verspreide bebouwing (woningen en landbouwbedrijven) in de omgeving voor. Het bedrijf komt niet voor in een natuuraandachtszone of natuurverbindingsgebied. Het bedrijf werkt geen verdere versnippering van het agrarisch gebied in de hand: op de gevraagde uitbreiding was voorheen een (zonevreemde) woning gesitueerd, het betreft dus geen inname van een landbouwperceel.

3° Situering t.o.v. beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten of bakens in het landschap

Het bedrijf doet geen afbreuk aan een beschermd monument, landschap, dorps- of stadsgezicht of baken in het landschap (geen visuele hinder), aangezien geen enkel beschermd monument, landschap, dorps- of stadsgezicht of baken in het landschap in de buurt voorkomt.

4° Historiek van het ruimtegebruik

Het grootste deel (met name het huidig deel) van de bedrijfsoppervlakte bevindt zich in de juiste bestemmingszone.

Milieu-impact 5° Milieuhinder

Het bedrijf veroorzaakt geen milieuhinder voor de omgeving door straling, trillingen, gassen, vloeistoffen of vaste materie (geurhinder, lawaaihinder, stofhinder of hinder door trillingen, straling, afval), zie hoofdstuk mer-screening.

6.° Openbare nutvoorzieningen

alle openbare nutsvoorzieningen noodzakelijk voor het bedrijf zijn aanwezig. Verkeersimpact 7° Verkeershinder

Het bedrijf veroorzaakt geen grote verkeershinder door verkeer van personen of door vrachtverkeer. Het vrachtverkeer is beperkt tot 10 ritten per dag.

Page 28: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 27

6079/gt/pm -wvs

8° Bereikbaarheid : Het bedrijf is via de Mezegemstraat en de brug over de A17 vlot bereikbaar vanuit de nieuwe bedrijvenzone van Roeselare langsheen het kanaal Roeselare-Leie en op die manier ook met de A17. Hierdoor kan de kortere route via de Elf Julistraat (een woonstraat) vermeden worden en daarom is ook het verplaatsen van de in- en uitrit van de Priester Pattynstraat naar de Mezegemstraat (via de kleine uitbreiding) van essentieel belang

9° Clustergebonden karakter, afzetmarkt

De activiteit van het bedrijf is in essentie een toeleveringsbedrijf voor de talrijke industriële ondernemingen in de buurt van Roeselare en Izegem.

10° Ontsluiting door het openbaar vervoer Buslijn 81 Roeselare – Izegem-Ingelmunster-Anzegem rijdt langsheen de Mezegemstraat en bedient alzo het bedrijf. Sociaal- en bedrijfseconomische criteria 11° Investeringen

Het bedrijf heeft de laatste 5 jaar belangrijke investeringen verricht, o.a. door de aankoop, invulling en uitbreiding van de leegstaande industriële gebouwen op de site.

12° Productieproces

De technologie en organisatie van het productieproces is doordacht en eigentijds. 13° Beschikbaarheid gebouwen

Het bedrijf heeft in de eerste plaats gebruik gemaakt van leegstaande gebouwen. 14° Tewerkstelling

Het bedrijf kent een belangrijke tewerkstelling en de tewerkstelling is de laatste 5 à 10 jaar sterk gestegen: het bedrijf telt momenteel 80 werknemers. Sinds 2009 komen er gestaag een tiental arbeidsplaatsen bij per jaar. Tegen eind 2012 zullen er wellicht 90 à 95 werknemers zijn.

Er mag zonder enig overdrijven, toch gerust gesteld worden dat het bedrijf voldoet aan de meeste criteria en bijgevolg in aanmerking komt voor uitbreiding. Enkel de schaal van het bedrijf is wat problematisch, maar hiervoor dient de aanleg van een bufferzone van 10 m in functie van een grotere landschappelijke integratie.

5.2.3. Chicorei-ast

Langsheen de Manderlyncklaan is nog een restant van een chocorei-ast aanwezig. De cichorei-ast hoort bij een sterk verbouwde hoeve en werd daarom waarschijnlijk niet opgenomen in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Wat niet wegneemt dat de ast geen architectuurhistorische waarde heeft en niet gestreefd dient te worden naar behoud. De cichorei-ast situeert zich tegenover de hoeve en vormt een beeldbepalend element binnen het landschap. De ast werd verbouwd in de loop der jaren, maar zijn oorspronkelijke functie als cichorei-ast is nog duidelijk herkenbaar. De ast is opgetrokken in verankerde baksteen en wordt gekenmerkt door de verspreide muuropeningen, die typerend is voor deze architectuur. Ook het heiligennisje in zwart gesinterde baksteen is een typisch element. Cichorei-asten maken sinds de 19de eeuw deel uit het Vlaamse landelijke landschap en zijn een getuige van de industriële geschiedenis van Vlaanderen. Ook in de streek rond Roeselare vinden we tal van

Page 29: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 28

6079/gt/pm -wvs

asten, maar deze beginnen geleidelijk aan te verdwijnen. Deze cichorei-ast bezit volgens de erfgoedconsulent Bouwkundig Erfgoed voldoende erfgoedwaarden om te streven naar het behoud ervan. De gemeenteraad heeft bij de voorlopige vaststelling beslist om deze ast niet te behouden op het bestemmingsplan.

5.3. Vertaalslag gewenste structuur – voorschriften

Vanuit de gewenste structuur kunnen de volgende stedenbouwkundige voorschriften als essentieel worden beschouwd: ZONE OPTIES VAST TE LEGGEN

ZONE VOOR AGRARISCH

GEBIED MET

LANDSCHAPPELIJKE WAARDE

VERSTERKEN EN BEHOUDEN VAN

AGRARISCHE ACTIVITEITEN BINNEN

LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR

VERBOD OP BIJKOMENDE BEDRIJFSZETELS EN GLASTUINBOUW.

VASTLEGGEN UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN BESTAANDE AGRARISCHE BEDRIJFSZETELS

VASTLEGGEN VALLEIGEBIED ALS NATUURVERWEVINGSGEBIED EN OVERSTROMINGSGEBIED

INDICATIEF AANGEVEN FIETS- EN WANDELROUTE DOORHEEN HET GEBIED

VASTLEGGEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN ZONEVREEMDE WONINGEN

ZONE VOOR REGIONAAL

BEDRIJF

BEHOUD EN BEPERKTE UITBREIDING VAN

BESTAAND REGIONAAL BEDRIJF NV

INDUSTRIËLE TOELEVERING KACHTEM

BESTEMMEN ALS REGIONAAL BEDRIJF

VASTLEGGEN BUFFERZONE RONDOM BEDRIJF

ZONE VOOR WONEN BEHOUD WOONZONE UIT HET GEWESTPLAN AFBAKENING EN BESTEMMING WOONZONE IN RUIME ZIN

Page 30: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 29

6079/gt/pm -wvs

6. Watertoets

Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de watertoets moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk watersysteem.

Binnen het grondgebied van het RUP ligt er een effectief overstromingsgevoelig gebied langsheen de Mandel. Ook langsheen de Rode Beek is er een mogelijk overstromingsgevoelig gebied aanwezig.

Page 31: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 30

6079/gt/pm -wvs

Binnen de gewenste structuur wordt er in eerste plaats voldoende ruimte voorzien langsheen de Mandel om de overstromingen op te vangen. Ten tweede wordt er gesuggereerd om de doorgang van de Mandel onder de E304 te verbreden. Dikwijls is gebleken dat bij regenval de buizen niet groot genoeg zijn om het water te doen doorstromen.

Bovendien worden er geen bijkomende constructies toegelaten niet langsheen de Mandel maar ook niet elders in het plangebied. De bestaande gebouwen van de landbouwbedrijven worden beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden. Het bedrijf “nv Industriële Toelevering Kachtem” krijgt ruimte voor uitbreiding ter hoogte van het huidige voetbalterrein maar hier worden eveneens voorwaarden opgelegd om de verharding tot een minimum te beperken. Concreet zijn volgende voorschriften van toepassing:

- De riolering van gebouwen (nieuwbouw en verbouwingen) moet gescheiden gebeuren voor hemelwater en huisvuilwater. Het hemelwater moet voldoende opgevangen wordt in regenwaterputten conform de gewestelijk hemelwaterverordening.

- De verhardingsmaterialen moeten maximaal waterdoorlatend zijn.

Het RUP houdt rekening met het feit dat er eventueel ruimte nodig zal zijn voor de berging van water dat aangevoerd wordt door de Demuynkswalbeek en uitmondt in de Mandel. Momenteel sluit het opwaartse deel van deze beek aan op de gemengde riolering van Kachtem. Er is echter een bovengemeentelijk project lopende om deze beek van de riolering af te koppelen met de bedoeling de beek met deze afwaartse tak te verbinden en opnieuw een natuurlijk karakter te geven.

Page 32: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 31

6079/gt/pm -wvs

7. Ruimtebalans – planschade – planbaten

7.1. Ruimtebalans

Onderstaande tabel geeft de wijzigingen aan van bestemmingszones binnen het gebied van het RUP (ruimtebalans).

VAN (OUDE

BESTEMMING) AGRARISCHE

GEBIEDEN

NAAR (NIEUWE

BESTEMMING)

WOONGEBIED 0,55 HA

ZONE VOOR REGIONAAL

BEDRIJF

0,35 HA

7.2. Planbaten/Planschade

Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer, die aanleiding kunnen geven tot een (in dit geval) planbatenheffing. Het betreft specifiek de omzetting van de gebiedscategorie landbouw naar gebiedscategorie bedrijvigheid en een klein deel van landbouw naar wonen (verkaveling langs de elf-julistraat). De betrokken kadastrale percelen zijn weergegeven op een apart plan.

7.3. Compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften

De overdruk natuurverweving-overstromingsgebied geeft eveneens mogelijk aanleiding tot een compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften. Het betreft specifiek de bijkomende overdruk naar natuurverweving/overstromingsgebied van agrarisch gebied. De betrokken kadastrale percelen zijn weergegeven op een apart plan.

Page 33: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 32

6079/gt/pm -wvs

8. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden

De voorschriften en bepalingen van het gewestplan Roeselare-Tielt (KB 7 november 1978) voor de afbakeningen van het RUP worden opgeheven bij de inwerkingtreding van onderhavig gemeentelijk RUP. Hieronder wordt de lijst gegeven van de op te heffen bestemming van het gewestplan. - woongebied - woonuitbreidingsgebied - agrarisch gebied - agrarisch gebied met ecologisch belang - landschappelijk waardevol agrarisch gebied - gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s Het gedeelte van BPA nr. 9 “Centrum Noord-West II ‘t Hoge” (MB 19 mei 1992) ten westen van de Elf Julistraat wordt opgeheven, evenals het overblijvend deel van het BPA nr.7 “Centrum Noord-West 9de Liniestraat en Wilgenstraat (MB 9 juni 1992).

De twee niet-vervallen verkaveling uit 1993 langsheen de Elf-julistraat worden eveneens opgeheven.

Page 34: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 33

6079/gt/pm -wvs

9. Milieurapportage – verzoek tot raadpleging

Ingevolge het plan-mer-decreet van 27 april 2007 dat vanaf 1 juni 2008 van toepassing is op alle ruimtelijke uitvoeringsplannen worden in dit hoofdstuk de milieueffecten van het voorgenomen plan onderzocht.

Het RUP vormt geen kader voor de toekenning van een vergunning voor een project uit de bijlage I of II van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004). Het RUP wenst bovendien de huidige landschappelijke kwaliteit van het gebied te behouden en maximaal te versterken door de bouwmogelijkheden te beperken. . In het voorliggend plan zou dit niet meer het geval zijn, enkel het bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem zou nog beperkt kunnen uitbreiden. De activiteit van dit metaalverwerkend bedrijf komt niet voor in de bijlagen I en II van het ‘besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Dit alles betekent dat het voorliggend RUP de procedure van de mer-screening kan volgen.

De volgende disciplines worden binnen dit RUP als relevant beschouwd:

- Bodem - Water - Lucht (specifiek voor het bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem) - Geluid (specifiek voor het bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem) - Fauna en flora - Landschap, bouwkundig / beschermd erfgoed - Mens - landbouw - Mobiliteit

9.1. Nul-alternatief

In het nul-alternatief (behoud bestemmingen gewestplan) blijven er nog mogelijkheden voor vb nieuwe landbouwbedrijfszetels, waaronder glastuinbouw. Dit heeft vooral een visueel-landschappelijke impact.

9.2. Bodem

REFERENTIESITUATIE

Het plangebied is overwegend een matig droog zandig gebied (lichtblauw op de kaart). De vallei van de Mandel en van de Rodebeek is iets zandlemiger, gedeeltelijk zelfs kleigrond en uiteraard natter, uitermate geschikt voor grasland.

Er loopt op het terrein van het huidig bedrijf “nv Industriële Toelevering Kachtem” een gefaseerd bodemsaneringsproject (naar aanleiding van de verontreining van het grondwater met gechloreerde solventen.

Page 35: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 34

6079/gt/pm -wvs

EFFECTEN

Binnen dit RUP worden er geen bijkomende bebouwbare percelen gecreëerd en worden de uitbreidingen van de bestaande landbouwbedrijven en het bestaande bedrijf “nv Industriële Toelevering Kachtem” beperkt. Er wordt dan ook verwacht dat er geen bodemkundige effecten te verwachten zijn. (bron milieuvergunning van 28 mei 2009).

Naast het vermelde bodemsaneringsproject, zijn geen gegevens beschikbaar over andere bodem- of grondwatervervuiling binnen het plangebied.

9.3. Water

Zie watertoets Het bedrijf nv Industriële Toelevering Kachtem herbruikt volledig het water binnen het productieproces. Er wordt dus geen bedrijfsafvalwater geloosd tengevolge van de activiteiten op de site. Het bedrijf pompt tevens grondwater op voor het productieproces (een jaarlijks debiet van 2000 m³). De capaciteit van de watervoerende laag komt niet in het gedrang. (bron milieuvergunning van 28 mei 2009). Volgens het zoneringsplan inzake afvalwater bevindt zich het plangebied binnen een zone voor collectief te optimaliseren buitengebied.

Page 36: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 35

6079/gt/pm -wvs

9.4. Lucht

Luchtemissies afkomstig van de procesactiviteiten zijn zo goed als onbestaande. (bron milieuvergunning van 28 mei 2009).

9.5. Geluid

REFERENTIESITUATIE

De voornaamste geluidsbron in het gebied is die van het verkeer op de A17. Door het feit dat hij is opgehoogd veroorzaakt de weg extra verkeerslawaai.

EFFECTEN

Bijkomende geluidsproductie zou in principe van de firma nv Industriële Toelevering Kachtem kunne komen. Alle procesactiviteiten van de firma zullen echter plaats vinden binnen de aanwezige loodsen. Er werd geen geluid vastgesteld buiten de loodsen tengevolge van de procesactiviteiten. De transporten zijn beperkt tot ongeveer 10 vrachtwagens per dag en zullen zo worden georganiseerd dat de woonwijken in de nabije omgeving geen hinder zullen ondervinden door het opleggen van een vaste route. (bron milieuvergunning van 28 mei 2009). Gezien de activiteiten zich allemaal binnen de loods afspelen en mits een zorgvuldige exploitatie kan gesteld worden dat de geluidshinder naar de omgeving aanvaardbaar is.

9.6. Fauna & flora

REFERENTIESITUATIE

Biologische waarderingskaart: Langsheen de Mandel is er volgens de biologische waarderingskaart een zone aangeduid die als biologisch waardevol wordt beschouwd.Het grondgebruik van het gebied wordt omschreven als intensief agrarisch gebruik. De volgende BWK-eenheden worden aangehaald:

- Hp: soortenarm permanent cultuurgrasland - Kbp: bomenrij met dominantie van populier

(Populus sp.) - kbs-: bomenrij met dominantie van (al dan

niet geknotte) wilg (Salix sp.)

Er zijn geen habitat- of vogelrichtlijngebieden in de buurt van het RUP. Het dichtstbijzijnde ligt op ongeveer 20 km afstand.

Page 37: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 36

6079/gt/pm -wvs

EFFECTEN

Binnen het RUP worden de verschillende maatregelen voorgesteld die de fauna & flora langsheen de Mandel enerzijds moet behouden en anderzijds moet versterken. Bovendien wordt er binnen het huidige agrarische gebied – dat op de biologische waarderingskaart als biologisch waardevol werd aangeduid – voorstellen geformuleerd die de ecologische waarde van het gebied moeten versterken. Dit uiteraard in teken van de groenverbinding langsheen de Babilliebeek, de Mandelvallei en de Rode Beek zo naar Rhodesgoed.

Nadelige effecten in functie van fauna & flora zijn er dan ook niet te verwachten, in tegendeel.

9.7. Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

REFERENTIESITUATIE

Landschapsatlas: Binnen het plangebied zijn er geen beschermde monumenten en/of landschappen aanwezig, wel werd Mandel aangeduid als een lijnrelict op de landschapsatlas. Buiten het RUP wordt de hoeve Rodesgoed wel aangeduid als een puntrelict. Ankerplaatsen of relictzones zijn eveneens niet aanwezig. In het gebied komt in de Manderlynckstraat nog een restant van een droogast voor (aangeduid met een rode bol). EFFECTEN Binnen het RUP worden er stappen ondernomen om het landschap te versterken:

- Versterking van de groenstructuur langsheen de Mandel maar ook langsheen de Babilliebeek en de Rode Beek naar Rhodesgoed toe. Op deze manier wordt er niet enkel een ecologische as gecreëerd maar wordt het landschap ook versterkt door het visueel versterken van de kleine landschapselementen en verdere inrichting (natuurlijke graslanden, bloemen,…).

- De bestaande landbouwbedrijven worden in het landschap ingepast door middel van het opstellen van een erfbeplantingsprogramma. Op deze manier wordt de landschappelijke inpassing versterkt.

- De uitbreiding van het bestaande bedrijf wordt op een landschappelijke verantwoorde manier voorgesteld. Zo zal deze moeten landschappelijk moeten worden geïntegreerd door middel van een buffer en een landschappelijke overgang.

- Voor de restant van de droogast zal een specifiek voorschrift worden geschreven in functie van het behoud.

Page 38: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 37

6079/gt/pm -wvs

9.8. Mens – Landbouw

REFERENTIESITUATIE

Het gebied is vandaag quasi volledig in gebruik als landbouwgebied (grasland langs de beken, akkerland op de iets hogere en drogere plekken. In het gebied zijn ook vandaag nog vier landbouwbedrijfszetels gevestigd. EFFECTEN Het RUP bevestigt het huidig agrarisch gebruik als bestemming. Binnen het stedelijk gebied van Roeselare-Izegem-Ingelmunster vervult dit gebied een belangrijke openruimtefunctie. Daarom wordt geen nieuwe agrarische bedrijfszetels toegelaten, noch omschakeling naar glastuinbouw. De perimeter van de drie leefbare landbouwbedrijven wordt voldoende ruim afgebakend, zodat ze niet gehinderd worden in hun exploitatie. Langs de Mandel en de Rodebeek moet de landbouw rekening houden met de waterhuishouding en (bijhorende) natuurfunctie. Mits begeleidende maatregelen (vb beheersovereenkomsten) is dit ook voor de landbouw economisch haalbaar.

9.9. Grensoverschrijdende effecten

Nihil, gezien de beperkte milieu-effecten die te verwachten zijn door dit planinitiatief en de afstand tot de lands- en gewestgrens.

9.10. Motivatie tot niet-opmaak van een Plan-MER

Onderhavig RUP is niet van rechtswege plan-MER-plichtig. Er hoeft geen passende beoordeling worden opgemaakt en het RUP vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I en II van het project-m.e.r.-besluit van 10/12/2004. Aangezien via het RUP geen significante milieu-effecten zijn te verwachten (zie hierboven), is de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk.

Page 39: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 38

6079/gt/pm -wvs

B. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Page 40: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 39

6079/gt/pm -wvs

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

0. ALGEMENE BEPALINGEN

0.1. VERORDENENDE KRACHT VAN DE DIVERSE ELEMENTEN OPGENOMEN IN

ONDERHAVIG GEMEENTELIJK RUP

De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben verordenende kracht.

De toelichting bij de voorschriften in de rechterkolom en schuin gedrukt dienen als richtinggevende interpretatie van de voorschriften gelezen te worden samen met de stedenbouwkundige voorschriften.

0.2. BEOORDELINGSCRITERIA TOT DUURZAME ONTWIKKELING

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen onderhavig gemeentelijk RUP zal, naast de toetsing aan de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften, onder meer beoordeeld worden aan de hand van volgende criteria: - Zuinig en compact ruimtegebruik - Kwalitatief kleur- en materiaalgebruik - Landschappelijke integratie - Waterbeheersing De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning dient via de motiveringsnota aan te tonen dat aan deze criteria is voldaan.

De reeds voorziene beschrijvende nota in de procedure van aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, dient de elementen aan te halen die aantonen dat aanvraag tot de stedenbouwkundige vergunning voldoet aan de beoordelingscriteria. Indien uit het dossier tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning blijkt dat niet voldaan is aan onder meer deze criteria, dan kan de stedenbouwkundige vergunning, niettegenstaande het voldoet aan de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften, geweigerd worden omwille van het feit dat de aanvraag niet voldoet aan de beoordelingscriteria tot duurzame ontwikkeling

0.3. VERBOD WINDTURBINES

Binnen het RUP is de inplanting van grootschalige windturbines verboden.

ARTIKEL 1:ZONE VOOR REGIONAAL BEDRIJF GEBIEDSCATEGORIE : BEDRIJVIGHEID

1. BESTEMMING

Deze zone is bestemd voor de vestiging van één regionaal bedrijf dat voor de omgeving geen abnormale hinder of gevaar meebrengt.

Eén bedrijfswoning is toegestaan

Het betreft het metaalverwerkend bedrijf Mol Cy.

uitgesloten uit het grup

Page 41: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 40

6079/gt/pm -wvs

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

2. INRICHTING VOOR BEBOUWING

- Inplanting van de gebouwen

De voorgevel wordt ingeplant op minimaal 8m van de rooilijn. De zijgevels houden een strook vrij van minimum 4m tov de zijperceelsgrenzen en/of de bufferzone

- De dakvorm is vrij. De maximale nok en/of kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 15m.

- Inrichting van de niet-bebouwde delen

Parkeerdruk dient volledig op het eigen terrein worden opgenomen.

De verharding dient maximaal waterdoorlatend te zijn, tenzij om milieutechnische redenen (mogelijke vervuiling van het water dat de grond indringt of bodemkwaliteit die geen infiltratie toelaat) hiervan moet worden afgeweken.

De ontsluiting van het bedrijf dient te gebeuren via de Mezegemstraat.

Deze nok en/of kroonlijsthoogte is ingegeven door het gebruik van rolbruggen in het bedrijf

SPECIFIEK VOORSCHRIFT VOOR DE BUFFER

In deze zone geldt een absoluut bouwverbod. De zone moet volledig beplant worden met streekeigen groen, zijnde groen/terreinindex = 1. met een klemtoon op hoogstammige bomen. De beplanting moet gemengd bladhoudend en bladverliezend zijn en dient het karakter van het omliggend landschap te respecteren. Het groenscherm moet als totaliteit ondoorzichtig zijn.

Zijn uitdrukkelijk verboden:

- Opslagplaatsen van materialen, waren, en van schroot;

- Elke vorm van publiciteit of mededeling.

De bufferzone moet aangelegd worden en beheerd door de eigenaar/bouwheer van het betreffende bedrijf. De buffer moet ontworpen worden bij de eerste stedenbouwkundige aanvraag na goedkeuring van dit RUP, met een verklaring

Voor de zone van de buffer wordt een gedetailleerd plan met groenaanleg als volwaardig deel aan het dossier van de stedenbouwkundige aanvraag voor de te bufferen bedrijfsgebouwen te worden toegevoegd

Page 42: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 41

6079/gt/pm -wvs

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING dat de groenaanleg binnen de twaalf maanden na de ingebruikname van de bouwwerken zal uitgevoerd zijn.

De controle op de uitvoering van de groenaanleg wordt geregeld door de gemeente

ARTIKEL 2: ZONE VOOR WONEN GEBIEDSCATEGORIE : WONEN

1. BESTEMMING

- Wonen - Nevenbestemming: kleinschalige kantoren en diensten in

zoverre zij niet geoordeeld worden als schadelijk voor de omgeving

- Bestaand ambachtelijk bedrijf

2. INRICHTING VOOR BEBOUWING

- Vrijstaande, gekoppelde of gegroepeerde bebouwing. Meergezinswoningen worden niet toegestaan.

- In te planten binnen de aangeduide zone. - Bij nieuwbouw dient de vrijstaande gevel steeds een

bouwvrije zijstrook t.o.v. de zijdelingse perceelsgrens van min. 4m te respecteren.

- Het plaatsen van carports aangebouwd aan de woning is steeds toegelaten, aan één zijde van de woning, in te planten vanaf de voorgevel. Maximum 30 m², waarvan maximum 12 m² gesloten en achteraan (berging zonder carport kan niet). Maximum 3 m hoog en aan drie zijden open (tenzij gekoppeld met een gelijkaardig buurgebouw).

- Woningen hebben maximaal 2 bouwlagen. In geval van een hellend dak kan de ruimte in het dak als 1 extra bouwlaag worden ingericht

- De nevenbestemmingen nemen maximaal 30% van de vloeroppervlakte in beslag.

- Kroonlijsthoogte: Volgens de ruimtelijke draagkracht van de bebouwing in de directe omgeving en volgens het voorziene aantal bouwlagen. Voor gekoppelde en gegroepeerde bebouwing, moet de kroonlijst aansluiten op de eerst vergunde kroonlijsthoogte.

- De dakvorm is vrij voor alleenstaande woningen. Bij gekoppelde of gegroepeerde bebouwing volgt de tweede

. Binnen het volume kunnen verspringingen van kroonlijst en dakvorm plaatsvinden volgens architecturaal concept.

Page 43: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 42

6079/gt/pm -wvs

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING vergunde dakvorm de eerst vergunde. Minstens de dakhelling van het voorste dakvlak moet gelijk zijn en in elkaars verlengde liggen.

3. INRICHTING VAN NIET-BEBOUWDE DELEN VOOR WONINGEN

De niet-bebouwde stroken zijn uitsluitend bestemd voor de aanleg van parkeergelegenheid, opritten, voetpaden en terrassen, tuinen en de aanplanting van laag/hoogstammig groen en dienen als dusdanig gehandhaafd. De voortuin voor woningen (zone van voorgevel tot rooilijn) kan voor maximaal 40% verhard worden. De overige 60% moet voldoende ingegroend worden. Achter de woningen kunnen bergplaatsen, garages, serres en tuinhuisjes en andere tuinaanhorigheden worden opgericht, op maximaal 50m van de rooilijn. De verharding wordt beperkt tot maximum 20%van de tuin. Gemetste afsluitingen van tuinen of afsluitingen met betonplaten zijn niet toegestaan.

De inrichting moet bijdragen tot een kwalitatieve omgeving Door te verbieden dat tuinconstructies dieper dan 50m van de straatzijde worden opgericht, wordt een landschappelijk overgang van de tuinen naar de open ruimte gegarandeerd.

ARTIKEL 3: AGRARISCH GEBIED MET LANDSCHAPPELIJKE WAARDE GEBIEDSCATEGORIE : LANDBOUW

1. BESTEMMING

Deze zone is bestemd voor land- en tuinbouwactiviteiten.

2. INRICHTING

Er geldt, buiten de afgebakende zone voor agrarische bedrijfszetels, een absoluut verbod gebouwen op te richten, evenals het uitvoeren van bouw-, wegenis-, infrastructuur- en verhardingswerken met uitzondering van: - De bouw van schuilhokken in hout. De impact en schaal van

deze bebouwing dient tot een minimum beperkt te worden. - De aanleg van een drinkplaats voor dieren (een poel) is

toegelaten zolang er een directe relatie is met de exploitatie van de gronden (weide voor dieren). De

De omzendbrief van 8 juli 1997 inzake de toepassing van de gewestplanbestemmingen is bij de bouw van schuilhokken richtinggevend Om de natuurwaarde van poelen te verhogen, dient ernaar gestreefd dat de huidige en/of toekomstige inrichtingsprincipes uit de Vlaamse beheersovereenkomsten in het kader van

Page 44: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 43

6079/gt/pm -wvs

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING oppervlakte wordt beperkt tot 50m². Een visvijver wordt niet toegelaten.

- De aanleg van palen met draad met beperkte hoogte als afsluiting van percelen. Schriklinten, onderplaten, planken, metalen hekken e.d. zijn enkel toegelaten indien dit noodzakelijk is voor het aanbrengen van dranghekkens voor het samendrijven van vee

- Onderhoudswerken aan bestaande buurt- en voetwegen en waterlopen

Voor de niet-verkrotte en behoorlijk vergunde bestaande (zonevreemde) woningen is het volgende toegelaten: - Het verbouwen van de bestaande woning of bijgebouwen

binnen het bestaand volume - Het uitbreiden van de woning, mits dit leidt tot een maximaal

bouwvolume van 1000 m³. - Het herbouwen van woning en bijgebouwen op dezelfde

plaats binnen het bestaand volume. Indien het bestaand volume van de woning meer bedraagt dan 1000 m³ dient het volume beperkt te blijven tot 1000 m³.

- Het architecturaal karakter dient in geval van herbouw en uitbreiding behouden te blijven.

plattelandsontwikkeling (BVR 10/10/2003 en haar wijzigingen) gehanteerd worden bij nieuw aan te leggen poelen De hoogte van deze afsluitingen mag richtinggevend niet meer bedragen dan 1,50 meter. Slechts bij grote uitzondering, en mits afdoende gemotiveerd, mag van deze maximale hoogte worden afgeweken De bestaande (zonevreemde) woningen in het gebied worden gedoogd. Uitgangspunt voor deze woningen is de huidige wetgeving van zonevreemde woningen. Dit betekent dat een combinatie van uitbreiden en herbouwen mogelijk is. Bijgebouwen (bergingen) mogen dus heropgebouwd worden zonder volume-uitbreiding.

3. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE ZONE VOOR NATUURVERWEVING -

OVERSTROMINGSGEBIED (OVERDRUK)

Bestaande kleine landschapselementen en lokale natuurelementen, zoals waterpartijen, waterlopen, houtkanten, kleine bosjes, groepen van bomen, bomenrijen, solitaire bomen dienen behouden te blijven en er moet gestreefd worden naar een versterking en/of uitbreiding van de kleine landschapselementen. Het is dan ook niet toegelaten bestaande kleine landschapselementen en lokale natuurelementen te verwijderen of te vernietigen of ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan deze, tenzij om duidelijk aantoonbare en redelijke motieven. Terreinnivelleringen en/of reliëfwijzigingen die het landschap ingrijpend wijzigen of een negatieve impact hebben op de waterhuishouding, zijn eveneens niet toegelaten, tenzij deze om duidelijk aantoonbare redenen voor het algemeen belang

Bedoeling is tot een behoud, en waar mogelijk herstel en ontwikkeling, te komen van diverse lijn- en puntvormige landschapselementen en lokale natuurelementen, teneinde een verfraaiing van het algemeen landschappelijk beeld te bewerkstelligen. Het behoud van deze elementen veronderstelt een goed beheer, zoals het tijdig en vakkundig knotten van knotbomen, regelmatig snoeien van houtkanten en hagen, ... Herstel en uitbreiding van die elementen veronderstelt bijkomende aanplant, verdichting van bestaande, ... Duidelijk aantoonbare redenen kunnen zijn het vervangen van zieke en dode bomen, het verwijderen van niet-inheemse soorten, verplaatsen in functie van de bedrijfsvoering. Graven van kavelsloten in functie van een betere waterhuishouding zijn wel toegelaten

Page 45: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 44

6079/gt/pm -wvs

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING noodzakelijk zijn. Het dempen, overwelven of wijzigen van profiel of tracé van deze waterlopen, met uitzondering van beperkte aanpassingen om verkeerstechnische of duidelijk aantoonbare watertechnische redenen of om redenen i.f.v. de natuurherstel van de waterloop, zijn niet toegelaten. Het verharden van oevers is eveneens niet toegelaten, met uitzondering om duidelijk aantoonbare watertechnische redenen

Voor de waterlopen kunnen met diverse belanghebbenden op vrijwillige basis nadere, specifieke beheersovereenkomsten worden afgesloten. ‘Natuurherstel’ betekent in de eerste plaats het behoud van de bestaande ecologische en natuurlijke kwaliteiten en in de tweede plaats het streven naar een verbetering van die ecologische en natuurlijke kwaliteiten. Nadere regels kunnen vastgelegd worden in de (deel)bekkenbeheersplannen die opgemaakt worden in functie van het decreet op integraal waterbeleid Voor de Mandel en de andere geklasseerde waterlopen dient steeds een strook van 5m breed toegankelijk te zijn voor het onderhoud (ruimingswerken, herstel van oevers), overeenkomstig de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen.

4. SPECIFIEK VOORSCHRIFT VOOR AGRARISCH BEDRIJFSZETELS

In deze zone in overdruk zijn landbouwbedrijfsgebouwen en -verhardingen bij een landbouwbedrijf toegelaten. Omschakeling naar glastuinbouw wordt niet toegestaan.

- Uitbreidingen moeten gegroepeerd zijn rond de reeds bestaande bebouwing en de straat.

- De bestaande en nieuwe bedrijfsgebouwen moeten landschappelijk geïntegreerd worden via erfbeplanting, groenschermen en aangepaste materialen

- Één bedrijfswoning is toegestaan van max. 1000 m³ binnen de afgebakende zone

Inzake het gebruik van materialen en landschappelijke integratie zal steeds advies worden gevraagd aan het provinciaal onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw

5. SPECIFIEK VOORSCHRIFT VOOR FIETS- EN WANDELVERBINDING

Deze fiets- en wandelverbinding wordt ingericht op maat van de voetganger en de recreatieve fietser. Maatregelen en infrastructuur tot het beperken van (de snelheid van) het gemotoriseerd verkeer zijn mogelijk.

6. SPECIFIEK VOORSCHIFT VOOR ZONE MET BOUWRECHT VERKREGEN DOOR

DOOR BPA 7 ‘CENTRUM NOORD-WEST 9DE LINIESTRAAT EN

Page 46: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 45

6079/gt/pm -wvs

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING WILGENSTRAAT’

Voor de woning gelegen op het perceel 0246E van de sectie A van de kadastrale afdeling 5 / Kachtem geldt een maximaal volume van 1500 m³.

De woning gelegen op de hoek van de Haverhuisstraat met de Elf-Julistraat heeft vandaag een bouwvolume van 1207 m³ (meer dan 1000 m³), omdat hij in het BPA 7 Centrum noord-west 9de Liniestraat en Wilgenstraat (KB 23/5/1972 en latere wijzigingen), ingekleurd was als woongebied. Volgens dit BPA kan de woning nog uitbreiden tot 1.500 m³. Dit bouwrecht wordt hier overgenomen.

7. SPECIFIEK VOORSCHRIFT VOOR DE BOUWVRIJE STROOK LANGS DE A17

Langs de E403/A17 en de op- en afrit is er een absoluut bouwverbod binnen de 30 m zone, te meten vanaf de buitenkant gracht of kruin talud + 1 m, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de wegbeheerder.

Page 47: 6079 – Stad Izegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan … · Langsheen de zijde van Kachtem en evenwijdig met het Kanaal is wel een goede verharde weg aanwezig (Noordkaai). Ter hoogte van

SumResearch / RUP “Mandelvallei Kachtem – stad Izegem 46

6079/gt/pm -wvs

DATUM OPGESTELD TE BRUSSEL, NOVEMBER 2011 PROJECTLEIDER PATRICK MAES, GEOGRAAF – RUIMTELIJK PLANNER PROJECTMEDEWERKERS WANDA VAN SOENS, LANDSCHAPSARCHITECT – RUIMTELIJK PLANNER (TOT EIND 2008) PHILIPPE MARCHAND, GRAFICUS SUMCONTACT WATERLOOLAAN 90 COUPURE RECHTS 164B B-1000 BRUSSE L 9000 GENT T: +32 2 512 70 11 T: +32 9 225 54 88 F: +32 2 512 31 90 F: +32 9 223 98 92 [email protected] [email protected]