18-09-2010 Saurashtra

download 18-09-2010 Saurashtra

of 1

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

{kuhçke{kt hk{ËuðÃkeh {nkuíMkð W{xíkk ¼krðfku {kuhçke{kt Wsðkíkku økýuþ {nkuíMkð suík÷Mkh{kt hrððkhu {nk«MkkËLkku fkÞo¢{ Ãkku í kkLkk W{u Ë ðkhLku çkË÷u ¼ksÃkLke íkhVu ý {kt {íkËkLk fhíkk ¼zfku Mðk{e ËÞkLktË íkeÚkoÄk{ Mkr{rík îkhk fkøkËze{kt hrððkhu MktíkðkýeLkku fkÞo¢{ ÞwrLk.Lkk {nŠ»k ËÞkLktË Lkk{fhýLke {ktøkýe ËkunhkðkE ÷kurÄfk ÚkRLku Ëkuzíke ík{k{ çkMk ¼tøkkh nk÷íkLke SANDESH : RAJKOT SATURDAY, 18 SEPTEMBER 2010

Transcript of 18-09-2010 Saurashtra

 • {kuhke{kt hk{ukeh{nkuMk W{xkk krfku

  {kuhke: {kuhke k{efe Mk{ks khkkk.18 Mkwe hk{ {trh{kt hk{ukeh{nkuMk Wsk{kt yke hkku Au. yk{nkuMkLkku {kuxe Mktk{kt krfku kE hkkt Au.

  {kuhke{kt Wskkkuku {nkuMk

  {kuhke: {kuhke{kt kue krhkh khkkk.hh Mkwe ]skxefk kku kuWMk Wsk{kt yke hkku Au.kk.hhLkk hkus kkkuhu ku kkLkLkerMksoLkkkk rLkfu.

  kuhkS{kt kurMksoLk kkk rLkfekuhkS: kuhkS{kt rr Mkkuyuke

  ku rMksoLk kkk rLkfe nke.kh-h zu{ yLku kt[Lkkk {nku {trhMkVqhk Lke{kt kuSLke {qkLkwt rMksoLkfhk{kt ykwt nktw.

  fkkze{kt hrkhuMktkkeLkku fko{

  Mkhkz: fkkze Akh{kt Mktkhkkrhkh khk kk.19Lkk hkus MktkkeLkkfko{Lkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au.kukzk{kt hrkhu

  [tzek kuu{krk: kukzk{kt Mk{Mk ktzk

  krhkh khk kk.19Lku hrkhLkk hkus{wSkkLkk {trhu [tzekLkwt ykkusLkfhk{kt ykwt Au.

  kZzk kkwfk{ktyMkk{krsf kku kuVk{

  kZzk: kZzk Mk{e kkwfk{ktyMkk{krsf kkuLke htz e skkk{e Au. kMk fhe ue-rue kY.LkkLkk {kuxk swkkh kkk [k ksLkk hurhkhLke ]rk e sk kk{e Au.ykk kkuLku zk{e uk {kke WXkkk{e Au.

  kuhkS{kt hrkhuMkL{kLk Mk{khkun

  kuhkS: kuhkS{kt kwsoh frzk Mk{ks~k{kze wf {tz khk hrkhkk.19Lkk hkus kkkuhu k fkfu~k{kze{kt kusMe rkkeo MkL{kLkMk{khkunLkwt ykkusLk fhk{kt ykwt Au.

  sukkwh kzo{ktrfkMkfk{kuLkwt kk{wnqko

  sukkwh: sukkwh {kfuox kzo{kt kkfe

  hnuk k{k{ rfkMkfk{kuLkwt kk{wnqkokzoLkk [uh{uLk rLkukE qk,kkwfkLkk uzqkkuLkk nMku fhk{kt ykwtnktw. yk fk{ku kqhk kk kk ykwrLkfkfkS kkk VkuLkwt kzoLkk fk{ {tsqhku [kw fhk{kt yku.

  sukMkh{kt hrkhu{nkMkkLkku fko{kuhkS: sukMkh{kt MkLkkhk

  [kuf khk kkt[{kt ku {nkuMk{kthrkh kk.19Lkk hkus q{kzkkt{nkMkkLkwt ykkusLk fhk{kt ykwtAu. kwkh kk.hhLkk hkus kurMksoLk kkk rLkfu.

  sMk kk.17sMk nuh kkwfkLkkt xurVkuLk

  ktrk ytku MkkrLkf fkkyu yLkufk hsqykk fhk Akkt Wfu Lkneykkk q xurVkuLk MkknfkhMkr{rkLkk Mk W[fkkyu hsqykkfhe Au.

  hksfkux xurVkuLk Mkknfkh Mkr{rksMkLkk t Mk yMkhVkRnwMk uLkkR e{keyuke.yuMk.yuLk.yu.Lkk k wshkkMkfoLkk t sLkh {uLk ushLku fhuehsqykk {wsk sMk ktkf{kt ykhLkkh xurVkuLk zuz kR Au.VkuLk{kt kk[ek hr{kLk rzMxkoLMkyku Au. yL VkuLkLke kk MktkAu. Vkux ktkk Mk{ Mkwe rhkuh kkktLkke Vkux rhkuh kk kku kwhtk s kesurMku kkAku Vkux kk Au.

  kkuz kuLz ykh - Lkkh kt kR Au yLkuf f{o[kheyku hksfkuxkeykzkWLk fhkk nkuR kknfkuLku MkukykkkLku ku sMk {kuzk ykeMkktsu nuk hksfkux sk{kt hMk nkuAu.

  RLfkhe Lktkh k fkuR WkkzkwtLkke. ke.yuMk.yuLk.yu.Lkk{kukkR{kt k sMk kkwfk{ktfhusLke Mk{Mk Au.

  xurVkuLk ykurVMk{kt Mk tkk ukfkhfskkLku ku WzkW skk ykkk{ktyku Au.

  kqhkku MxkV nksh nkukku Lkke.knkh kk{Lkk VkuLk kkkk Lkke.yke yLkuf Mk{Mkyku nue kfuWfu Lkne yku kku xurVkuLkLkk zkkkhk ykke Wk yktkuLkLke [e{fee{keyu ykke Au.

  SATURDAY, 18 SEPTEMBER 2010SANDESH : RAJKOT10

  Lke Mkwkfkhe {kxu kLkkk{ktykuk ku yuLz w ki[kkuLkku kLkkhkkrfkLke kuhfkheLkk fkhuLku {e fkku Lkke. yk{ Akkt

  ktkLkk kuxLkwt kke nkwt Lkke. y{wfki[kku kku yuk Au fu kuLku LkkWkkuk{kt {qfk {kxu nsw Mkwe {wnqkos ykwt Lkke. yLku yksu ktkk

  Mk{ke kkkt kkuk Au.{kuhkeLkk MxuLk hkuz kh

  Lktfwthkk {okk kkMku kkeLkkktfu ki[k [kw fhk{kt ykwtLkke. khu khkkh{ktyuMk.ke.ykE.kuLf kkMku ki[kLkehkkeLkku rLkfk yxfe skkt ykki[k k kt fhe uk{kt ykwtAu. yke s nkk sqLkk kMk MxuLz{ktykuwt ki[k k rLkfkLkk ktfuk t fhe uk{kt ykt w nkukkeknkhkk{ke ykkk nhku{wMkkVhkuLke Mkwrk qtxkE kE Au.yk{ Akkt ktk fkuE kkkt ukw t Lkke.yk kt kzuk ki[kku Y fhk{kxu LkkhkkrfkLke sLkh kkuzoLkek uXf{kt kkrfkLkk MkMku khkhsqykk fhk{kt yke nke yk{Akkt LkkhkkrfkLke kuhfkhe yLkufkuLxkfxhLkk kkku kt kzuk ku yuLzw ki[kku Y kkkt Lkke.

  hksfkuxkk.17 : xtfkhkLke Mk{ekLkt kekok{ Mkr{rk khkMkkihkxLkk yL kekoMkkLkkuLke su{xfkhkLku k kekoMkkLkLkku hsuykkkLke yuf ko swLke{ktkeLkukunhke Mkkihkx wrLk. {nk kLktLkwtLkk{ ykkkLke hswykk fhk{kt ykeAu. hksLkk {w{tke WueLkukuk kk{kt skk yLkwMkkh,ykkeLkk yLkuf zikLke su{ Mk{ekLkt MkhMkeyu k Mkk{krsf,hksfe yLku kr{ofkuku LkkUkkkkukkLk ykwt Au.

  yuku Wufhe Mkr{ke khkMkkihkxLkk khfk yLku Mkku{LkkkLke su{Mk{e kLktLke wr{ xtfkhkLkku k

  kekok{ khefu rfkMkf hkLke Mk{rnLkk swLke{ktkeLku kunhkk{ktyke nke. yk ytkukkwfkLkk kkLksuxk kk{zkykuLkk Mkhkt[kuLkk uxhkuzWkh hksfkux rsk fufxh {khVk{w{tkeLku urk hsywkk fhkE nke.Wkhktk Mkkihkx wrLkMkxeLku Mk{ekLkt MkhMkeLkwt Lkk{fh fhkLkekku o swLke {ktkeLku kunhke{w{tkeLku xtfkhkLke {wkfkk ukhswykk fhkE nke. kekok{ khefuLkkrfkMkLkek ku{s wrLkMkxeLkkLkk{fhLke {ktkeykuLkku kkfkefWfu Lk yku kku kkte [etk {kkuoyktkuLkLke [e{fe k W[khk{ktyke nke.

  Wkhkuk YxLke kMk AukyXkrzk{kt k kh h fhk{ktykue nke. hr{kLk kE fkukk.16-9-2010 Lkk hkus yk kMkMkkhu hksfkuxke Lk Wkzkkt {wMkkVhkuLkeVrhk kLku ELku yu.Mke.ke.Lkkkurfk kkwfk {w hkMknksuLMkn zuyu kuhkS zukku{uLkush {ku.9998953202 kkkrkke rLkk{f-sqLkkkZ{ku.9998953197 yk ktLku VkuLkWkh kkkuhLkk 1.30 2.30 hr{kLkfkuLxuf fhkkt ku{Lkku {kukkE Me[

  ykuV ykkku nkku. yuMk.xe.Lkk{wMkkVhkuLke VrhkLkk kwhtk rLkkh{kxuLkku {kukkE Me[ ykuV ykkkunku kku {wMkkVhku Vrhk kt fhu.

  yk kMk rLkr{k kuzkk {kxuyLkufkh hsqykkku fhk Akkt ktkkLk ykkkwt Lkke. yk kMkLke nkkk zs Au suke Mkkhe fLzeLkLkekMk {qfkLke hsqykkku fkLku hk{ktykke Lkke.

  u nu ktk khk kLk ykk kkuyktkuLk fhkLke [e{fe Wkhkukykeyu ykke Au.

  sMk kk.17sMk kkrfk khk u{e

  R{khkku Mkk{u fkokne nkk hk{ktyke Au. sMk kkrfkLkk r[VykurVMkh kef yuLk.keLkk skk{wsk sMk nuh{kt kksukhLkk khuhMkkLku eu sqLkk, ssorhk yLkuu{wfk R{khkku {kxu kkrfk khknuhLkkt k{k{ Lk kuzo{kt Mkuo fhk{kxu Lk xe{ kLkkk{kt yke Au.

  yk ytkuLkk Mku o kk u{eR{khkkuLkk r{kfk khfkuLku LkkurxMk

  ykke R{khk nxkk {kxuskk{kt yku yke u{eR{khkku y[kLkf kze yLkuykMkkkMkLkk Lk {kLku LkwfkLk Lkkk yu nukwke hks Mkhfkh yLkufufxh ktkLkkt yku yLkwMkkhu{e R{khkku ytku fkokne nkkhku kkrfk f{o[kheykuLke xe{ Mkuo{kxu Vhke nkuR nuh sLkkkLkeMkwkfkhe {kxu Mknfkh ykkk r[VykurVMkh keyu LkkkrhfkuLku yLkwhkufkuo Au.

  kksukh{kt sMk kkrfk {wLkekuue [qtxe{kt fkUk uMk{ktke[qtxkuk k MkMkuyu fkUk uMkLkkkMkLkLkku ytk kk yLku kskLkwtkMkLk kk kskLku fhue{kkhe yLku kkLkk nek rYkok k ko{kLk {w MkrnkfkUkeLkk k MkMkuLku fkUk uMk kkurMktkLke LkkurxMk Vxfkhe Au.

  sMk kkwfk fkUke {wkukkE kkurnLkk skk {wskkk kk.4keyu kuue w{kLke[qxe{kt fkUkuMkLke knw{ke nkukkehkkkuLk fuwkE kkrzkLku {wkLkkkLkku rLko eku nkku.yLkufkUkeLkk k{k{ MkMkuLku {kkLk{ktVhrskk nksh hne kku {qfukW{ukhLku rse kLkkk yuLkekhVu{kt {kkLk fhk {uLzux ykke

  nek ykku nkku.Akk fkUkeLkkMkwhkE MkM MkkkE ku[hkEwk yLku {wkuLk ekkE hkufzuWtLk fheLku rkk kskLkekhVu{kt {kkLk fwo nkwt.fkUke{ktke[wtxkuk {wkuLk kskLkk xufkke{w kLk nkk.yk{ {wkuLk yLkuMkkkEyu nksh hneLku rY{ktfk{kehe fhe Au.skhu hksukEnhMkwhkE kk,{LkMkwkEhk{kE Akke yLku ekfkEfkkE {tzehu kuhnksh hnekhkuk heku kskLku {kkhe fheAu.yk{ yk kkt[u MkMku kkxeokELk{wsk fMkwhkLk Au.ykke k{k{Lkukufku LkkurxMk ykke rMk k{ktwkMkku fhk skw Au.

  sMk kkrfk{kt fw h7 MkMkukife fkUkeLkk 16 yLku 1 ykk {e

  fw 17Lkk Mktkk Mkkku fkUkeLkkukxku Vhfkku nkku.skhu ksk{kt10 MkMku nkk.yLku yu rkknkku.khtkw kksukh{kt rkLkMkkLke[wtxe ku fwhSkE kkrkLkkhkEx nuLz kkkk ekkE hkufzuksk Mkkku nkk {ekku nkku.yLkufkUke AkuzeLku kskLkk kkuhk swk{ktk nkk.skhu nk fkUkeLku Aun E{w kLkuk yuLkk kLke {wkuLkek hkufz fkUkeLkk kuLkh nuX yZeko knuk [wtxkk nkk.

  yk{ MkktMk fwhSkELku yktkkeyu hksfe k{k[kyku {kkonkk.nu hkufzek rnMkkkLku Mkhhfhk yLku kkktkh fhuk {wkuLk yLkuyuLkk xufukhkuLku kkktkh khk nuXfk{ [kk kkrkyu fkk nkkhe Au.

  yksu ukkheykuyu kkrfk f[uheyusE ykkuk ykuLkkk{kt skw Au fukkrfk u kkrfu hkuz hMkkLkk fk{ku [kwLkn fhu yLku LkkLke khLkk ku nLkn fhu kku WkkMk yktkuLk fheLku[qtxeLkku krnfkh fhu.yk [e{fekhkkh [qtxe xku s ykke nkukkeksk ykkukLkkuLkw t hu xku LkkfkkkLke xLkk kLke Au.

  xkrVfke {{kk yLku {w kh

  kkkk LkkLke kh kwtkk uhe Wkhktknue uhe yLku kuhk uheLkk {kkkuoAuk eMk koke Lkk Lk kLk nkuEnk kkh nkk{kt VuhkE kkAu.yLku hMkke kkeLkku fkuE rLkfkku Lknkukke kh{kt LkeLke {kVf kkenuk kku Au.yk fk{e khukLkekukkk ukkheyku yfkE WXknkk.kE fku {tkkhu yzku rMkukkh tk kt hkeLku kt kkku

  nkku.yksu ukkheykuyu kkrfk f[uheyusE hkuz hMkkLkk fk{ku [kw fhkLke{ktke fhe nke su{kt yu{ skw Au fuu kkrfk hkuzLkw fk{ [kw Lkne fhu kkukhku kt hkeLku WkkMk yktkuLkfhu.yLku [wtxeLkku krnfkh fhu.ykykuLkkk ykkke uk {w[eVykurVMkh nksh Lk nkukke kqofkhkukkhe [uh{uLk k]eMkn zuLkuykuLkkk Mkwkhk fwo nkwt.

  kku{xkke Wr{kk{Mkwe kkkk kuu

  kku{xk : kku{xkLke Wr{k krhkh WfkoLkee

  Mkr{rk khk kku{xkke MkeMkhWr{kk{ MkweLke kkkkLkwt ykkusLkkwt Au.

  su kk.20 Lkk hkus kku{xkke MkkLkfhu yLku kk.23 Lke Mkktsu MkeMkhknkU[u.yk kkkk{kt 105kkkeyku uzku.

  n, kk.17nLkk fkzek kkMku {krk

  y{kk nkRu Wkhke kMkkh kkkfur{fMk huk knLkku{ktke fur{fMkLke[kuhe fhkLkk fkhMkkLkLkku nkkueMku fhuk kkoVk kk yk [kuhkukfur{fMkLku n ktkf{kt s u[kkwnkukLke yktfkke n kkueMku ykkhV kkkMkLkk [ku krk{kLk fko Au. ufu Lkke Aqxuk ykhkukeykuLke k kkk yku.

  y{kk {krk nkRu WkhkehkuskhkusLkk yLkuf xfku kMkkh kke nku Au.

  su{kt y{wf xfLkk zkRhkuLkeMkktXkktXke xf yth hnuk fur{fMkLkekuhfkuMkh [kuhe fhkLkwt fkiktz nktkf{kt [kkwt nkukLke [kuMkkkk{eLkk ykkhu n kkueMku Akkku{khkk ku fur{fMk hue xfku yLkufur{f 180 rxh [kuhe fhe ku Mknek36 kLkku {wk{k sk fko kk nu

  n kkueMk fur{fMk [kuheLkkt fkiktzfuxk Mk{ke [ke hkwt Au yk fkiktz{ktn kkk knkhLkk fku fku Mkku AuyLku ykk [kuhe fhku fur{fMkLkwtu[k fkt fkt kk{ kk Au yLku fkuheu Au ? ku ytku n kkueMku kkkMknkk he nkukLkwt MkufLz ke.yuMk.ykR.ze.su. MkkuMkk yu skwt nkwt u fu kuykhkukeLku kfzk {kxu Lkkfkkte kkuXeAu su kfzkk kk w rkkku qkkk{u.

  skkkhkuLku VkuLk WkkzkLkku k Mk{ Lkkekuhfkhe

  [qtxe xkfu s Lkkf kkkk kskLkkt ykkukLkku khukLk

  nuhLkkt yzku zLk suxkt ki[kkuLkk kkk qkk Lkke

  kkukkLkk W{ukhLku ku kskLke khVu{kt {kkLk fhkk zfku

  MktrkkMk{k[kh

  kkrfk [qtxe{kt fkUkuMkLkk nek rY keo

  rkkLku xufku ykkkk sMkkkrfk {w Mkrnk k Lku LkkurxMk

  sMk kk.17 kk kk.4 MkxBkhu kkrfk{kt kuue{wkLke [qtxe{kt knw{ke hkkk fkUke kMkLkLkku ytkkk{kt fkUk uMkLkk k MkMkuyu sue qr{fkke

  AtAuzkuk fkUkuMk {wu kk rY ]rk fhk kfkUkeyu kkt[u MkMkuLku kufku LkkurxMk Vxfkhe Au.yLku krMk{kt skk ykkk skw Au.

  {kuhke{kt ku yuLz wki[kku k