15-05-2011 Kutchchh

download 15-05-2011 Kutchchh

of 2

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ðzðkfkt Þ k{kt ËkÍe síkk Þw ð íkeyu yt r ík{ïkMk ÷eÄk fåA ÞwrLk.Lke yufSfÞwxeð fkWrLMk÷Lke çkuXf{kt Lkðk yÇÞkMk¢{ku ytøku Ãký ÷uðkÞu÷k rLkýoÞku ¼ws íkk. 14 fåA{kt yuMk. xe.Lkk Wå[ yrÄfkheyku îkhk Mk÷k{ík Mkðkhe yuMk. xe. y{kheLkk MkqºkLku MkkÚkof fhðk økrík {ÞkoËkÚke ðÄw ÍzÃke çkMk [÷kðíkk zÙkEðhku Mkk{u SANDESH: RAJKOT SUNDAY, 15MAY 2011 hksðeLkk sL{rËðMkLke Wsðýe {kxu rðrðÄ ûkuºkLkk ykøkuðkLkkuLke Mkr{ríkLkwt økXLk

Transcript of 15-05-2011 Kutchchh

 • wsLkk khkkeLkk nw{k{kt {eLk yhS VkkkEws kk. 14: ws nuh{kt rMkrLkh khkke MktskE kxu Wkh

  Su nw{ku fhLkkhk [kh kifeLkk k ykhkukeLke {eLk yhS rsk fkuxuok Vkke ee nke. suLkk fkhu yk knku{kkhkuLkku sukMk nkkwhtktkkku nkku. yrf MkuLMk s yu{. xe. yk[koyu ku{Lke Mk{k [kue yk{eLk yhSLke MkwLkke{kt ktLku kkLku Mkktk kAe kwLkkLke ktehkkke kkkyL krhkkuLku fuL{kt hkeLku {eLk yhS Lkk{tsqh fhkku [wfkku ykkunkku. Lkkru k[kkkLke rr eku kkk hke Lk nke.

  fALkk rkkeoykuLku hyktkuW[ rkLke rkrku rMkkhkkyLkuf fkhrfeoke ykMk{ku Lkkrk Mkkke Y fhkLkku rLko kukku Au. Wkhktk 2011-12keMLkkkffkkyu [kuEMk kuE uzeMkrMkMx{ ku{s Mku{uMxh kk Y

  fhkLkku {nLkku rLko kukku nkku. k MkxeoVefuxfkuMko k Y ku. yksu {ue

  fA wrLkMkxe yufefwxefkWLMkLke kuXf{kt ukuk rLkoytku fkhe ykkkk wrLk.LkkfwMkr[ zku. ke.yuMk. kxuu skwtnkwt fu w k fkuuuLku eetzeMkkku ELVku{uoLk xufLkkukuS{ktyLkwMLkkkffkk Mkrnk ykMk{kuLku{tsqhe ykkE Au kku, k {kkkykMk{ku k Lkk rk MkkkeY fhk{kt yku.

  ykzkMkk{kt {kukkk kk{u fLkfkwhkk{u yrLkY stkek kwYkkuk{kLkwke ykxoMk yuLz fku{Mko fkuus Y fhkLke {tsqhe ykkE Aukku kktek{Lke kwshkk yuswfuLkMkkuMkkxeLku kwshkke {k{Lke ke.fku{. fkuus ku{skktek{{kt f{orLkfukLk xMxLkuyu{yuMkMkeLkk ykMk{ {kxu {tsqhe{e Au.

  ws kk. 14fALkk sh{kLk hkse ts,

  u{e {nkhk kk{S ke(SyuMk) 7k ko kqo fhe hkk Aukhu yk yMkhu ws yLku Mk{kfALke sLkkk Mkku{khu ku{Lkk 76{ktsL{rMkLke k{e ykkknhue kE Au. Lkk Mkw -

  w{kt Mkkk Mkkku hnuLkkhkhkse {kueLkk sL{rLkLkeW{tkuh Wse fhk{ktyku kuwt yksu sL{rMkLkeWse {kxu kLkue Mkr{rkLkkMkkuyu skwt nkwt.

  fALkk Auk hkse{nkhk kk{S keLkku16-kLkk 76{ku sL{rMk Aukhu uxurLk{ wkeeMkL{kLk Mk{khkunLkwt ykkusLkfhk{kt ykwt Au. ku rMk Mkwe

  [kLkkhe WseLkku kht hrkhunuhLkk fku{Mko fkuus hkuz rMkkhSkrkMk kuuMk kku Mkktsu 7kkke ku.

  hSkrkMk kuuMk{kt {nkhkLkksL{rMkLke kqo Mktkyu Mktkek Mktk yLku kufzkhkLkwtykkusLk fhk{kt ykwt Au yLku 16-kLkk Mkkhu {nkhk ku{Lkk sL{rMkus Lk]rMktn strk nkuE, k{ h koLke{kVf Lk]rMktn {trhLkk oLk fhu yLkuMkktsu nuhLkk ykkkwhk {trh{kt{nkhke {nkykhke{kt nkshhnuu.

  yk Mktku ykkkwhk {trh Mkr{rk,fA hkskqk krk Mk{ks yLku wsfku{ro kUf ku{s nuhLkk ykeukkheykuLkk Mktwk Wk{u{nkhkeLkwt rrx MkL{kLk fhk{ktyku.

  SUNDAY, 15 MAY 2011SANDESH : RAJKOT10

  fA wrLk.Lke yufSfwxe fkWrLMkLke kuXf{kt Lkk ykMk{ku ytku k ukuk rLkoku

  W[ yrfkheLkk [ufk yLku tzLke fkokneke wrLkLk Lkkhks

  furL {kko krhnLk{tkeLku hswykk fhkE

  ws kk. 14ws kkwfkLkk {{wykhk kk{u kze

  rMkkh{kt qke uhe k ke sLkkh{rnkLkwt Mkkhkh hBkLk {]wrLkkwt nkwt. khu keSkhVLkkkk kkwfkLkk zkfktk kk{uku wkeyu S. fu. sLkhnkurMkx{kt Mkkhkh hBkLk {kukrLkkwt nkwt.

  yk ytku k {ke {krnke{wsk ws kkwfkLkk {{wykhk kk{ustrkkE kxuLke kze{kt fk{ fhkekkkuLk LkxwkE MkUkzk (W.. hh)kk kk. 13-kLkk qke uhe k keukk kuLke yMkh kkke kuLku wsLke

  Mkhfkhe nkurMkxLke Mkkhkh ykuoMkuzkE nke kt kuLkw t MkkhkhhBkLk {kuk rLkkwt nkwt. keSkhVLkkkk kkwfkLkk zkfktk kk{uhnuke {kutekuLk nhekE hkkhe(W.. 18) kk kk. 30-4LkkkkkuhLkk Mk{u kkukkLkk hu [kkLkkke nke khu knuhuk fkzk{ktk kkkk ku ykk hehu ktehheku ke skk k{ kuLku fA{uzefuh{kt Mkkhkh ykuo Mkuzekhkk uek {kxu hkkh yLkuktke w Mkkhkh ykuo S. fu.sLkh nkurMkx{kt Mkuzkkkt kuLkwtMkkhkh hBkLk {kuk rLkkwt nkwt.

  [kW LkSf kk hkku yuMk. xe.yrfkheykuyu nkEu kh [ufk nkkhe krk {kok fhkk w zkkekMk [kkk hk suxk zkEhkuLkuMk kh s tz Vxfkhe fkuMkhLkefkokne fhe nke suLkku {w nukw{wMkkVhkuLku Mkk{k MkkheLkku yLkwfhkkLkku nkku. yk ytku yuMk.xe.Lkk

  rkke rLkk{f hekyurkkku ykkkk skwt nkwt fu, krk{kokke w kMkLke zk zkEhLkeMkkku {wMkkVhkuLkk SLku k u{{kt{wfu Au khu yk fkhLke fkokneMk{ktkhu rkk khk fhe yuMk.xe.Lke MkkheLku Mkk{k kLkkkLkkukMk fhk Au.

  u fu, keS khV Mkqkku{ktke {kerkk {wsk yrfkheykuLkefkokneke f{o[khe wrLkLk Vk kwtAu. ku{Lkk {ku zkEhku Mk{Mkh Yx[kk {kxu sYrhkk {wsk kMk[kkk nku Au. khu yk fkhLkefkokne ku{Lkk {kuh kh yMkhknkut[kzu Au.furL {kko krhnLk yLku kuhe {kkorkk kkk hkrx kuhe {kko

  krfhLku uk kk{kt kktek{[uBkhLkk {w nehkk Mke. kkhuskwt Au fu, Mkk{rkeke kktek{MkweLkk kuhe {kkoLku A {kkeo fhkLkerk{kt kkr{f fk{kehe ykhtkE Aukhu kktek{ke ftzk MkweLkk {kk10 rf. {e.Lkk rMkkhLku kzkku {wfkLkwtfE swkwt fkh Lkke. keS khVftzk uLkwt k{ ktkLkwt {nkkthkLwt Au yLku qk s {kuxk neLxhuLzLke

  sYrhkk yk kthke Mktkkukk Au.Mkkk [kh koke ftzk kth fkkkuonuLzk kuku y hkwt yLku Lkesuxeyku kLkkkt, rfkMkLkk Lkkkrh{kku W{uhku. ykke ykkk{e kkuo{kxu ykkkukhk ykkusLkLkwt r[kheykhke s yk {kkoLku A {khke kuhe{kko{kt krhkk fhkLkku Mk{ kkfekku Au.

  ftzk kth ykkhek Mkkrkruk ykkf kuk, kth rMkkh{ktykuk uLkwt Mkkike {kuxk efez

  Mxkuhus xUf Vk{o, kwk xufhk kh zkfkkkuo kkoLke {nkfktke kusLkk ku{skwk{kt khkLke kkso suxeLkwt kktfk{,ktfhk Mkwrk, {kukkE nkkoh fuLkLkehee kuhu kkkkkuLku E ftzkkthLkwt kr Ws Auu. kuke fkkkuonuLzk{kt r Mkhu Lkk{Lkk fkZu kuek{kk hkkk yk kth MkweLkk A{kkeo kuhe {kkoLke wxke fzeLke kwhtks kqkokk kk ku uk yLkwhku fhkku Aukuwt [uBkhLkk {tke {nu rkkkoeyuskwt nkwt.

  [uBkhLkk {w nehkk Mke.kkhu knLk nkh fr{&h yLkuyrf {w Mkr[Lku kkXuk kk{ktskwt nkw t fu, fkuBwxhLkkfkuLxuxLkk LkrLkefhLkk {k{ukktek{ rMkk ykh. xe. yku.f[uhe{kt Auk kkt[ {rnLkkkekMkLMk EMw yLku heLw fhkLkefk{kehe Mktkh Xk kE sk kk{eAu suLkk fkhu yhskhkuLku ws Mkwetkkwt kzu Au yLku Mk{, k kkk

  LkkktLkku wYkkuk kk Au. ek yMkkkh MkkhkLku fkhu ykfk{kehe yuf rMk{kt YkY skAkkt kwhe Lk kk kku kesu rMku swtkzu Au suke rhX Lkkkrhfku,{rnkykuLku kkk {rnkyku MkkkuLkkkkfkuLku khu nkkfeLkku Mkk{Lkkufhku kzu Au.

  fA rsk{kt Mkkike w knLkkuhkkk yk rMkkhLku kkk yLkytku rkrk ykkkk kkhu skwt

  Au fu, yuf kksw kktek{ MktfwLkuLkku hSMxuLk Lktkh S. su. h7VkkLke r[khk [ku Au, skhukeS khV Lku kkkLke{kkrf Mkkku kwhe Lk kkzkLkwtkske Lkke. hks{tkekMkkE ykrnhLku ykkrhMkrkke kfuV fhe ku{Lkuhr{kLkkehe fhk yLkwhku fhkkuAu yu{ [uBkhLkk {tke {nu yuMk.rkkkoeyu skwt nkwt.

  kktek{ ykh.xe.yku.{kt zkEkkMkLMk RMqLke fk{kehe Xk

  kktek{ kk. 14: Auk kkt[uf {rnLkkke kktek{ykh. xe. yku. f[uhe khk Lkk zkEk kMkLMk EMwfhk kkk swLkk kMkLMkkuLku heLw fhkLke fk{kehe XkkE sk kk{kk knLk [kfkuLku kke kkhkkh {w~fue

  ytku kktek{Lke [uBkh ykuV fku{Mko yuLz ELzMxeyuhks Mkhu hswykk fhe Au yLku Mkhfkh{kt fALkwwtrkrLkr fhkk hks{tkeLku yk &u kwhtk shr{kLkkehe fhk yLkwhku fkuo Au.

  knLk [kfkuLku kze hnue nkkfe : [uBkhu W[fkkyu hswykk fhe

  A {kkeo kuhe{kko kktek{keftzk kth Mkwe tkkk {ktk

  kktek{ kk. 14: kktek{-Mkk{rke [uLkkko{kLk [kh {kkeo hkrx kuhe {kko Lkt. 8-yuLku A {kkeokrhkk fhkLke khtrf fk{kehe h fhkE Au khu

  rLkk ykkusLkLku k{kt E yk Mkwrk kktek{keftzk kth Mkwe rMkkhk kktek{Lke [uBkh ykuV fku{MkoyuLz ELzMxeyu W[ fkkyu hswykk fhe Au.

  Vkuxku : se {nukkVkuxku : fkirf ke. Akk

  fuL yLku hk Mkhfkh khkkknfku{kt k]rk kk yLkufkMkku fhk Au yLku kknfkuLkuAukhLkkh rY fkkfe kkktukLke k ukkEyku Au Akkt

  MkkrLkf Awxf yLku nkuMkuLkkukkheyku khk kwxk yLku ktkkfwLkerft{k{kt k{ku khku Xkufe ELkuMkLkeykuLku wtxe hkk Au. yk {wuk{k{ Mkhfkhe kkkyku yLku

  MktMkkyku yLku MkueLku kuXk Au suLkkfkhu wtxkhk kku Vke kk Au.kkkheykuLkk ykk ykktfkLkuhkufk Mkk{kSf fkofkko fLkikkrtkuzk khk {ktk fhk{kt yke Au.

  kktek{ nuh{kt kwxkLkkukkheyku khk Wkze qtx

  kktek{ kk. 14: kktek{ nuh yLku Mktfw{kt Awxfkkk nkuMkuLkk ukkheyku khk kwxk yLku ktkkfw{kt kke

  Wkze wtxLkk kLkk{kt ku fhk Mkk{kSf fkofh khk{ktk fhk{kt yke Au.

  k{k{ Mkhfkhe kkkykuLkk kkkwyku {kiLk kLke k{kku uE hnk Au

  {{wykhk{kt uhe kke ukk {rnkLkwt {kukzkfktk{kt ke skk wkeyu ytrk{kMk ek

  Vkuxku : rfh ykkhLkkke

  fA {nkhk kk{SLkk 76{ktsL{rMkLke Wse fhkuhkseLkk sL{rMkLke Wse {kxu rr kukLkk ykkukLkkuLke Mkr{rkLkwt kXLk

  krk {kokLkk tk kyuMk. xe.Lkk zkEhku tzkk

  ws kk. 14fA{kt yuMk. xe.Lkk W[ yrfkheyku khk Mkk{k

  Mkkhe yuMk. xe. y{kheLkk MkqkLku Mkkkof fhk krk{kokke w zke kMk [kkk zkEhku Mkk{u

  fkokne fhk{kt yke nke. fkokne ytkkokzkEhkuLku tz Vxfkhk{kt ykku nkku. u fu, yuMk. xe.yrfkheykuLke fkokneke f{o[khe wrLkLkk uyuLkkhkske k fhe Au.

  ykkk{e ikrf Mkkke fA{ktk fkuuu fkohk fhku

  ws kk. 14ktrkkwY ~k{S f]{ko fA wrLkrMkoxeLke {ue

  yufwrfxe fkWLMkeLke kuXf{kt ykkk{e ikrfMkkko - h011 - 1hke W[ ikrf heku Lkrnk Mkwrk

  hkkkt ykzkMkk{kt yuf yLku kktek{{kt ku {e,rsk{kt w k fkuuuLku {tsqhe ykke Au ku{s rrLkk ykMk{ku k fhk ytkuLkku k kuXf{kt rLkouk{kt ykku nkku.

  ws kk. 14: ru Mkkk kLkuSek kkke s{eLk u[e {khkLkku[[koLkk ytku fuhk{kt ykX yufh s{eLkkuxk MkkuuLkk ykkhu u[e {kkoLkeVrhk kkwfk kkueMk{kt LkkukkEnkukLkwt k {u Au.yk ytkuk {ke {krnke {wsk fuhkkk{Lkk nku tzLk hnukk hk{SkEyu kkwfk kkueMk{kt LkkUku Vrhk{wsk ykhkuke Yzk hk{SkE fuhkEku{s kwkq h{ekkuLk kS YzkfuhkE yLku Mkkke hek ykuk ku{s

  k khefu kku ukke khkVhekeLkk rkkk kkE MkkeLkefuhk kk{u Mkuo Lktkh 420 {k3 yufh39 kwtXk yLku 94 ykhu kukVhkke s{eLk ykue Au ku{skkELkwt 1986{kt tzLk kkuyMkkLk kwt nkwt khkk MkxuBkhh010{kt yk ykhkukeykuyu Mkkku {efkk h[e {]kf rkLku Sekkkke ku{Lkk Lkk{u kuxwt kkhLkk{wtkLkke yLku s{eLk kkhkukkh u[eLkkkk kkueMku kkkMk nkk he Au.

  {]kf rkLku Srk kkkekuxk Mkkuu kLkke XkkR

  kkueMk{kt Vrhk fhk{k yke

  ykrkwh{kt k qfkLk{ktkMfhku kkkt fhe kk

  kktek{ kk. 14kktek{ kkwfkLkk ykrkwh

  kku k wfkLkkuLkk kkk kwxkLkkkLkkku kLkk kkBk nkk, u fuyk kkkku fkuE kkueMk VrhkLkkutkkE Lk nkukLkwt k {uAu. ykrkwh{kt ykue yuf{kukkELke wfkLk, hMkfMkLkewfkLk yLku kuMk yusLMkeLke

  wfkLk{kt fkuE [kuh kkk kkuzeLku{k{kk kVzke kk nkk, u fuukkheykuyu yk kkkkLkekkueMkLku fhe nke.WuLke Au fu nuh{ktykhLkkh [kuheLkk kLkkkukLkkk nku Au khu ktk khkku fkokne fheLku kMfhkuLkexwfzeLku ku fhe uEyu.

  wsLkk es MkkMxuLk{kt ykk qfews kk. 14: ws nuhLkk es

  MkkMxuLk{kt ykk kkkkt kuzk{{[e sk kk{e nke.

  k {ke {kneke {wsk yksuMkkhu yufkyuf es MkkMxuLkLkkftxkuY{{kt ykk kkkktskkkhkuyu kkfeu wsLkkhkkrfkLkk yrLk{Lk Lkexwfze Mke kE nke yLku ykk wu ku knuk fkkw{kt fhe eenke. yk kLkk{kt fkuE LknkrLkkk kk{e Lk nke.

  kt kk Sku{eyku : yufkhV krMxfLkk kkt nxkkLke wtku nkk hk{kt yke Au, kt keSkhVyk kktyku f[hkLkk Zkkyku{kt uk {e hkk Au. suLku fkhu kwyku yk kkt ykhkuke Au. yksu k{kuxkkkLkk ukkheyku krMxfLkk kktykuLkku W