12-05-2011 Sabarkantha

download 12-05-2011 Sabarkantha

of 4

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK CMYK hne Au. íku WÃkhktík ykEze«qV hkÏÞk rðLkk {kuçkkE÷ ÷u-ðu[ fhíkk ðuÃkkhe rðYæÄ Ãký fkÞoðkne nkÚk Ähe Au. Ãkku÷eMk ÃkkMkuÚke «kÃík ÚkÞu÷ rðøkík yLkwMkkh, EzhLke MknfkheSLk Mkk{u ykðu÷ nkux÷ Mkexe÷kEx{kt yuMk.yku.S.Lkk Ãke.ykE. yuMk.yu{. Ãkxu÷Lke hknçkhe nuX¤ nuz fkuLMxuçk÷ (Mkt.LÞw.Mk.) rnt{íkLkøkh, íkk.11 (Mkt.LÞw.Mk.) rnt{íkLkøkh, íkk.11 (Mkt.LÞw.Mk.) rnt{íkLkøkh, íkk.11 çkkÞz, íkk.11 (Mkt.LÞw.Mk.)

Transcript of 12-05-2011 Sabarkantha

 • (Mkt.Lw.Mk.) kkz, kk.11

  {uhs kkwfkLkk Aexkhk(Lkkkk{)Lkk kkkE {kokEzk{kuhLkk ukh{kt kMk huk{fkLk{kt fkuEyu Ehkkkqof ykkkkze ukkt Yk.30 nhLke f{kLkkuMkqfku kMk[khku yLku {fkLkLku Yk.h0nhLkwt LkwMkkLk knkut[kkt kfk

  kkueMkLku fhkE nke. kkueMkukwLkukkhLku kuk hWLkku kuzk{{[kkLkwt k {u Au.

  MkkkhfktXk{kt WLkkk hBkLkykksLkeLkk kLkkku Mkk{kL kLkekk Au. khtkw {kuxk kkLkk kLkkkurs kkLku ELku Lkkutkkk nkuEfkuE kkueMk Vrhk Lkkutkke Lk nke.u fu uzqkkuLku kk{k fhLkkhew.S.e.Mke.yu. ftkLke Mkk{u uzqkykkukLkku yLku MknfkheykkukLkkuyu kktku [zkkkt ktk k

  CMYK

  CMYK

  kwhwkh, kk.12-5-2011 {nuMkkk k rMkLkkh rkwh fku n{kLkkh kkz Ezh {kuzkMkk ktrks kkx nkhes zeMkk kkLkkwh

  (Mkt.Lw.Mk.) rnt{kLkkh, kk.11

  Mkhfkh khk yuf nuhLkk{wtrMk fhe nkux{kt fk{ fhkkfk{khkuLke rkk su ku kkueMkMxuLk{kt ykkkLke VhSkkkLkkk{kt ykw nkuk Akkt fuxkfnkuxkuLkk Mkt[kfku khk kuLkku y{fhk{kt ykkku Lkke. khu kkueMkkhk sweswe nkuxku{kt kkkMk

  hr{kLk fk{khkuLke rkk LknkukLkwt skkkt ykk nkuxMkt[kfku Mkk{u fkokne fhk{ktyku Au. {tkkhu Ezh kku yufnkux{kt yLku yuf {kukkE kuk{ktyuMk.yku.S.Lke xe{u hkuzku kkzkktfk{khku ytkuLke sYhe rkk kqhe LknkukLku fkhu nkux {krf rYfkuMkh fkokne fhk{kt yke

  hne Au. ku Wkhktk ykEzeqV hkkrLkk {kukkE u-u[ fhkk ukkherY k fkokne nkk he Au.

  kkueMk kkMkuke kk kurkk yLkwMkkh, EzhLkeMknfkheSLk Mkk{u yku nkuxMkexekEx{kt yuMk.yku.S.Lkkke.ykE. yuMk.yu{. kxuLkehknkhe nuX nuz fkuLMxuk

  SkrMktn, LkkkkkE, LkhuLrMktnyLku SkwkEyu kkkMk nkk hkktnkux{kt fk{ fhkk fk{khkuLkerkkku LkSfLkk kkueMk MxuLk{ktykke Lk nke. ku{s yqhe rkkkuykkkkt yuMk.yku.S.yu nkuxLkkMkt[kf {nt{kE s{kkEMkwLkuMkhk rY fkokne nkk henke. ku Wkhktk yuMk.yku.S.xe{u

  EzhLkk Mkkuo {kfuox{kt yku W{k{kukkE kuk{kt kkkMk nkk hkktskw nkw fu, swLkk {kukkELke u-u[ fhkk nkk yLku ykk{kukkELkwt fkuE qV hkkk Lknkukke {kukkELkk ukkhe r{kuyhrtkE kxu rY kwLnkuLkkUe fkuMkh fkokne nkk he Au.

  fkokne nkuxLkk fk{khkuLke rkk kkueMk MxuLku ykke Lk nke : {kukkE u-u[Lkku kwhkku hkku Lk nkku

  (Mkt.Lw.Mk.) rnt{kLkkh, kk.11

  {kuzkMkk kkwfkLkk Mkkkuhekk{Lke yuf wke Wkh kuZ koykkW kkfkh kwhLkkh ykkk{Lkk EMk{Lku Ezh MkuLMk fkuxuo 7koLke Mkg fuLke Mk yLkuYk.1k,000Lkku tz Vxfkhkku nwf{fkuo Au. ku Wkhktk wkeLku E sEkkfkh kwhk{kt {kkhefhLkkh EMk{Lku ykhkuke khefu Lkukkt kkfkh fuMkLke kkkMk fhLkkhy{kh rY ELfkheLkku knwf{ fhkkt MkkkhfktXkkkueMkkuzk{kt MkLLkkxku kke skkkBku Au.

  kuZuf ko ykkW {kuzkMkkkkwfkLkk Mkkkuhe kk{Lke wkekuLkk {k{kLkk hu kue. kt ku-krMk hkufk fko kk ke rMkuyuxu fu kk.13-1h-h009Lkk hkushu ykk Lkefe nke. kuhr{kLk Mkkkuhe kk{Lkk shksufw{kh LkkLkSkE kkuhkyLku fkkE LkkLkSkEkkuhk {kuxhMkkf ELku kkkhkuz WkhLkk kMk MxuLz kkMku Wknkk yLku wkeLku sku fu,y{uMkkkuhe sEyu Aeyu, kkhu ykwtnku kku [k ku{ fne{kuxhMkkf Wkh kuMkkze ku{Lke

  VkuELkk kt rkuzkLkk ktxe {wfk{uE kuk yLku kt ku rMkhkufkk nkk. ku kAe ku{Lke {kMkeLkkkt Mkkkh E kuk. yk{,VkuE yLku {kMkeLkk kt E sEwke Wkh hksu LkkLkSkEkkuhkyu kskheke ykhLkkhkkfkh kwkuo nkku yLkuMkkkuhe hkuz Wkh AkuzeLku skkhkk nkk.

  {k{kLkk hu k rMk hkufkkLkwtfne kue efhe kkt[ rMk kkk hu Lkne ykkkt krhkhsLkkur[tkk{kt {wfkk nkk yLku kuLkk{k{kLkk kt VkuLk fhkkt k {wnkw fu, ku ktke [kh rMk ykkWMkkkuhe ykk Lkefe kE nke.[kh-kkt[ rMk kk efhe hu

  ykkkt krhkhsLkkuyu kuLkekwAkhA fhkkt kuu Wkhkuk nfe-fk skkkt kk{Lkk ykkukLkkuLkuefhe Wkh kuk kkfkhLke fhkkt ykkukLkkuyu yk kkkku fkuEhMk Lk ukkt wkeLkk rkkkyuk{kS kkueMk MxuLku VhekLkkUkkkt kkueMku kkfkhehksufw{kh LkkLkSkE kkuhkrY kwLnku LkkUe fkuxo{kt [ksoexhsw fwo nkw.yk ytkuLkku fuMk EzhMkuLMk fkuxo{kt [kkkt Mkhfkhefe knhkE uMkkEyu hswfhu MkkuS kkk {kirf kwhkkyLku khkh ekuLku kLk{kt hkeMkuLMkss yu{.w.{u{u kkfkhehksufw{kh LkkLkSkE kkuhkLku

  wkeLkwt r qtxLkkhMkLku Mkkk koLke fu

  Ezh MkuLMk fkuxoLkku [wfkku

  {kuzkMkk kkwfkLkk Mkkkuhe kk{Lke wke kh kkfkh kwkuo nkku

  rnt{kLkkh: {kuzkMkk kkwfkLkk Mkkkuhe kk{Lke wke Wkh kk{Lkk sLkhk{ EMk{u kkfkh kwhe kuLku hkuz Wkh Akuze {qfe nke. kkfkh{kt{kkhe fhLkkh ykhkuke hksufw{kh LkkLkSkE kkuhkLkku kE fkLkkLkSkE kkuhkLku kkueMku ykhkuke khefu Lk E eLkwt Mktfuw nkw.kkfkh ytkuLkku fuMk Ezh MkuLMk fkuxo{kt [ke skkt fkuxuo ykhkukehksufw{kh kkuhkLku 7 koLke Mkk fu yLku Yk.1k,000Lkku tz VxfkkuoAu. ku Wkhktk kkkMk{kt WkMkeLkkk ke ke ykhkukeLku ykhkuke khefu LkuLkkh kkueMk y{kh rY ELfkheLkku yku fkuo Au kkueMk {kxuyk yuf {kuxe kzkf Au.

  kkfkhLkk fuMkLke kkkMk{kt kkueMkLke tfkMkqr{fk : fkuxo khk kkkMkLkku yku

  Aexkhk{kt ykk kkzkkktMkqfku kMk[khku zkwt kku

  ywkt tt k 3 Wh

  ywkt tt k 3 Wh

  efheLke MkkkEfu{ kk ukku Lkkefne fwnkze {khe

  (Mkt.Lw.Mk.) rnt{kLkkh, kk.11

  uzkk kkwfkLkk tkkkk{u yuf u{MktktLke kfhkhuWk MYk kh fhkkt kw {kheefheLkku Mktkt fu{ kk ukkuLkke ku{ fne yuf rfkLku{kkk{kt fqnkze {hkkkt ktehheku k kkkt Mkkhkh {kxurMkr nkurMkx Mkuzk{ktyku Au.

  kLkkLke rkk yLkwMkkh,uzkk kkwfkLkk tkkkk{Lkk kkkwkE fhLkkEzkeLkk kwk hksukLku ykskk{Lke s yuf wke Mkkkuu{Mktkt [kkku nkku. suLkkfkhu wkeLkk Mkkk{kt u{e

  ywkt tt k 3 Wh

  hkuzkke VVzkxEzh{kt yuMkykuSLkk

  nkux-{kukkE kuk kh hkuzku

 • Exkhk kku e{T kkk fkkLkwt ykkusLky{kk : Exkhk kk{u kurzkh {kkkLkk {trhLkk ktk{kt fkkfkh kkkwkeh~{kuLk kxu (zkuEkk)Lkk kMkkeX ku e{T kkk fkkLkwt ykkusLkfwO Au. kuLke kwkonqrk kk. 13Lku wkhu ku fkkLkku Mk{ kh{eLku yLkwkeLkuhkku 9 ke 12 hku Au. e{ke kekkkuLk S. kxu krhkh khk fkkLkwtykkusLk fhk{kt ykwt Au.{wrM{ rkhkhku khk kfhehLkwt ykkusLkEzh : Ezh kku 11{e heVLkk sMkk rLkr{ku {wrM{ Mk{ks khk yuf kfhehLkwt ykkusLk kk.1h-0k-11Lkk hkus hkku 10 fkfu fhk{ktykwt Au. su{kt {kuneMku yk{urnt suhurkkkk nshk Mki{kun{tnk{e Mkknuk WkrMkk hne rLk yLku wrLkk ru kfheh kkLkfhu. {kuxkfMkk {wrM{ Mk{ksLkk {no{ kukkLk fkMk{kLk kXkLkkEMkku Mkkk ykuo Ezh ztkh kuxeLkk rk {ukLk{kt kfhehLkku fko{kuLkkh Au. {nkfke {trh kku nkLkk kufkkoLkku fko{rnt{kLkkh : rnt{kLkkhLkk fktfku hkuz Wkh yku e {nkfke {kkkS{trh Mktfw kku kLkkk{kt yku MkMktknkLkk kufkkoLkku yuf fko{kk.1hLku kwYkhu hkku 8 fkfu tLke MkTkwY eLkhrMktnkkkk(fktfku)LkknMku hkk{kt yku Au. yk Mktku zko.Mk{e kkihktkh uk[ko, efkuXkhe Mk{e yLku kq.e {orLkkMkS WkrMkk hne ykeo[Lk ykku.MktMk Mk {nuLrMktn [kink, LkkhkkrfkLkk {w kekuLk kkte yLkuSk ksk {w su.ze.kxu kMk WkrMkk hnuLkkh Au. yk MktkukufzkhkLkku fko{ k hkk{kt ykku Au. fko{Lku MkV kLkkk {trhMktfw xMxLkk {w rrMktn rnku Mkrnk nkuukhku snu{k WXke hkku Au.fktfku Mkuk Mknfkhe {tzeLkk [uh{uLkku [qtxkkrnt{kLkkh : rnt{kLkkhLkk fktfku Mkuk Mknfkhe {tzeLkk [uh{uLk-kEMk[uh{uLkLke [qtxe kuE nke. su{kt [uh{uLkku rkfw{kh zkkkkE kxukkk k.[uh{uLk khefu y{e[tkE uEkkkE krk MkkoLkw{ku [qtxkEykk nkk. LkrLkwk [uh{uLk-k.[uh{uLkLku Mkhkt[ sukE kxu ku{skk{Lkk ykeyku ykwkE kxu, ehskE kxu, SkkE kxu,strkkE kxu, skurkLkE kxu, LkhrMktnkE Lkke, yrLkkEkxu, ekkE kxu Mkrnk ykeykuyu yrLktLk kkXk nkk.

  kku{kuh{kt fkhrfeo {kkooLk Mkur{Lkkh kuku

  kkz : n{kLkkh Mkk kku{kuh{kt ykuLk kELk yuz{eLk ek yLku ku.1hkAe wt..?? fkhfeeo {kkooLk Mkur{Lkkh kuE kku su{kt {kuxe Mktk{ktrkkeoyku yLku keykuyu kk E kku{kuh{kt WkMkk kskku khk Wk{fkhfeeo kLkkk {kxu ykkk{kt ykue xeMkke w Mktkkuke nkukLkwt MkskE ykwt nkwt.Wkh kwshkk yLku MkkkhfktXk{kt rkLke Mkkku hkxewkLkLke fkhfeeoLku ku ykuk ykkk {kxuLkk ke{kt nt{ukt ykuMkhhnuk n{kLkkh Mkk kku{kuh{kt MktMkkLkk Mke.yu.E. yu[. ke. kxu,ke.ykh.yku. ke.yu. kxu, kku{kuh xMxe {tz kuhuLke WkMkrk{kt fkhfeeo{kkooLk Mkur{Lkkh kuE kku su{kt ykuLk kELk yuzr{Lk rk, ku.1hkAe fkhfeeoLku fE khV ke fk ku{s ko{kLk {kutkhe{kt yuwfuLkkuLk {kxu fk rfkku Mefkhe fk ku ytku kku{kuh ykkusfku khk kuLf ykuVELzek, ykE.ze.ke.ykE. yLku kuLf ykuV khkuzkLkk WkMkk ke.ykh.yku.khk rkkeoyku yLku keykuLku yuwfuLk kuLk ytku zkkqofLke fkheykkk{kt yke nke. ku.1h rkkLk kn yLku kwsfuxLkwt yksu krhk{ nuhkLkkY Au khu kku{kuh fuBkMkLke y~ {wkfkk uk kku{kuh krhkhu k{k{Akkku yLku keykuLku nkf rLk{tk kkXwt Au.rnt{kLkkh kkwfk rfMkkLk MktLke kuXf {ernt{kLkkh : kkwfk rfMkkLk MktLke kuXf fktfku {wfk{u tfhk{ kku {enke. su{kt WsLk kku {u rkrMke yruLk{kt kuk Xhkku yLkufko{ku ruLke [[ko fhk{kt yke nke. uzqkkuLkk &ku ytku k rMk]k [[kofhk{kt yke nke. kuXf{kt khke rfMkkLk MktLkk Sk Wkkkk LkurMktnh{kk, kkwfk {w LkkhkE kxu, {tke hk{kkE kxu, tfhkEkkukkE kxu WkrMkk hkk nkk. yk Mktku kusLk fktfkuLkk neehr{kE {kuxkkE kkukxkE khVke kehMkk{kt ykw nkw.kxekk kexeMke fkuus kku 'Mk{h fuBk kuku{kuzkMkk : {kuzkMkk kkuLkk e.{.k.kkte W[kh fue {tz Mkt[krkkxekk kexeMke fkuus kku Mkwo stke Mktku Mk{h fuBkLkwt ykkusLkfhk{kt ykwt nkwt.su{kt fkuus {tzLkk {w zko.yYkE kn fkuusLkkr.zko.Mktkkuk ufh,MkhMke kk {trh {w rLkukkE uke yLkur.ke.yuLk.xe. WkMkk hnk nkk.1k rkMkLkk yk Mk{h fuBk{kt k8 kkfkurfux{kt yLku 18 kkfkuyu MfuxkLke kke{ {ue nke.Mk{h fuBkLkk Mk{kkLkMk{khkun Mktku zkuhkke kMk ykuk rfux fku[ Mke{ W{hS (fXkuh),Mktrkhkskqk yLku MfuxkLkk fku[ SkuL MkkutfeLkwt MkL{kLk kuwt nkwt.Mk{kfko{Lkwt ykkusLk khe {tke yhrtkE {kueLke hknkhe nuX k.{Lkek[kink yLku k.su ktzkyu fwO nkwt.Yhze kk{u f]rkhkLkwt ykk{Lkh : Ezh kkwfkLkk Yhze kk{{kt kk. 11/k/11Lkk hkus Mkkhu 8 fkfu f]rkhkLkw ykk{Lk kw nkw, Mk{k kk{ ke fLkwkE e. kh{kh Ezh kk.kt.Mkk{kSf Lk Mkr{rk [uh{uLku f]rk hkLkw Mkkk fwo nkw, yk fko{{kt ykuMkknukkuyu uke ke rr kusLkkykuLke fkhe yLku kwkkLkLkeMkk[eLke ku {krnke ykke nke, Mk{k fko{Lkw Mkt[kLk k.f. {tkefkkEyu fwo nkw.Lkktk-1 xkWLkrk MLkun r{Lk Mk{kht kukukk : {kuzkMkk nuhLke Lkk{ktrfk yue Lkktk xkWLkrk-1Lkku MLkun r{LkMk{kht kksukh{kt s {kuzkMkk kh Mkuk MkLkLke {w iukkE kuELkkykMkkLku kuE kku. Lkktk-1 xkWLkrkLkk hnekuLkk kuuk MLkunr{Lk Mk{kht{kt xkWLkrk {tkeyu Mkkk [Lk{kt {nu{kLkkuLke krh[rr fhke nke. khu {w AkLkkE kxuu yLku y{]kkE kxu ykxkWLkrkLke sYrhkkku ske Lkkh MkukMkLk hMkk, kkeLkk rLkfkLkk&kuLkk WfuLke {ktk fhe nke. Lkkh Mkuk MkLkLkk {w iukkE kuEyuWkMkk hnekuLku Lkktk-1 Lkk &kuLku kkLkk ykke WfukLke kkheykke. xkWLkrkLke Mkwi fwxwtkf{ kLkkLke MkhknLkk fhe nke. ykkhrrMkn{tke rkhekE kxuyu khu fko{Lkwt Mk{k Mkt[kLk f{ukE kxuufwO nkwt. yk MLkunr{Lk Mk{kht{kt fkukkuohuxh rkkE kxu yLku MkwhukEktxu k nkshe ykke nke.

  CMYK MkkkhfktXk - 2

  Happy BirthdayMkwrkkuLk knkkk: hkE{B{e: h~{kuLksL{ kk. 9-5-10kku (MkkkhfktXk)

  k