Download - Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

Transcript
Page 1: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www.HeemskerksecouranT.nl 18 mei 2012 11

Gratiswaardebepaling?

0251-218027

Heemskerk - op zaterdag 19 mei van 13.30 tot 16.00 uur zet woongroep de Heemshof aan de oosterweg 2c in Heemskerk haar deuren open voor belangstellenden.

De woongroep sluit zich hier-mee aan bij de landelijke ‘open gemeenschappelijkwonendag’ waarbij tientallen woongroepen in Nederland op dezelfde dag hun deuren open zetten. De be-langstelling voor alternatieve woonvormen zoals woongroe-pen groeit en de open dag is er voor geïnteresseerden.

De HeemshofDe Heemshof is een woongroep voor verschillende leeftijden in Heemskerk en bestaat al meer dan 30 jaar. Veertien mensen, van jong (3 jaar) tot oud (86 jaar)

wonen er bij elkaar onder één dak in zes verschillende woon-eenheden. Eén van de oprichters van het eerste uur woont nog al-tijd in de woongroep, een voor-malige koeienboerderij. Er is een gezamenlijke keuken waar elke avond samen wordt gegeten. Er is een grote tuin met onbespoten groenten, een fruitboomgaard, paarden, kippen, geiten, konij-nen, poezen en een hond. Met zonnepanelen wordt een deel van de elektriciteit milieuvrien-delijk opgewekt. De woongroep heeft ook een sociale functie en heeft een gastenkamer voor tij-delijke bewoners.De open dag is georganiseerd door de Federatie Gemeen-schappelijk Wonen. Er is tegen-woordig steeds meer belang-stelling voor het wonen in een woongroep.

Opkikkerdag voor RicardoHeemskerk - even verge-ten dat je ziek bent en vol-op genieten van alles wat je leuk vindt. Dat overkwam de 11-jarige ricardo en zijn ge-zin uit Heemskerk afgelopen zaterdag 12 mei. Ze moch-ten deelnemen aan een super opkikkerdag vol verrassingen om even weg te zijn uit de da-gelijkse, vaak harde, realiteit van behandelingen en door-lopende ziekenhuisbezoeken. De eemhof in Zeewolde was door stichting opkikker voor een dag omgetoverd tot een waar opkikkerland waar ruim 55 gezinnen zo’n unieke dag mochten beleven.

Om kwart over negen werd het gezin verwelkomd onder luid ap-plaus van alle vrijwilligers. Elk gezin kreeg een vrijwilliger toe-gewezen die de hele dag voor hen ging zorgen. Na een heer-lijk kopje koffie voor de ouders en gebak voor iedereen kon het gezin een bezoekje brengen aan de liefste dieren zoals een konijn, cavia, kippen en meer. Daar-na beleefden zij ervaring op er-varing. Zo mochten ze de Super Opkikkerdag vanuit de lucht be-

kijken in een stoere helikopter, mochten ze varen met de land-macht, een ritje maken achter-op een Harley Davidson, vette moves maken tijdens een wed-strijdje judo en tot slot paardrij-den op prachtige paarden.

Na deze geweldige dag bom-vol leuke activiteiten was het tijd om een feestje te bouwen! In een grote zaal met ruim 55 ge-zinnen traden verschillende ar-

tiesten op. Hierna stond er een heerlijk buffet op ze te wachten en het einde van een geweldige dag was nu aan gebroken. Een-maal bij de auto bleek er nog een verrassing te zijn. Alle vrij-willigers en medewerkers van Stichting Opkikker stonden daar aan beide kanten van de weg, met zwaailampen van de poli-tie en brandweer, iedereen uit te zwaaien terwijl er muziek werd gedraaid.

Open dag woongroep

GroenLinks stelt vragen‘Woon op Maat verhoogt kosten optie met 500%’Heemskerk - GroenLinks heeft met verbazing vernomen dat de kosten voor een optie op een huurwoning bij Woon op Maat per 1 mei 2012 500% duurder zijn geworden. De kosten per optie zijn 25 euro terwijl daarvoor het tarief 5 eu-ro was. Deze maatregel zou ge-

nomen zijn om woningzoeken-den bewuster te maken van hun keuze. ,,Voor starters op de woning-markt en ook voor minder draag-krachtigen betekent een optie nemen op bijv. vier woningen dat men 100 euro dient te beta-len’’, aldus GroenLinks. De partij

vraagt nu aan het college hoe zij deze extreme verhoging beoor-deelt in een tijd waarin met na-me van de minst draagkrachti-gen toch al veel gevraagd wordt.

Kunststof kozijnenwww.kumarokozijnen.nl

Tel. 0255-512109

K O Z I J N E N

Zondag10 juni 2012

Vrij toegankelijk

Groenrijk VelserbroekRijksweg 287 • Velserbroek023 5376190 • www.groenrijk.nl

Vrijdag koopavond,

zondag open van 12.00

tot 17.00 uur

Notariskantoor Lautenbach

Goedkoper en goedvraag offerte

▲ Kerklaan 11 ▲ Heemskerk▲ Telefoon (0251) 203 203▲ www.notarislautenbach.nljuwelier/horloger/diamantair

breestraat 2a, beverwijk06-54340911 • vincediamonds.nl

Inkoop goud

juwelen / horloges / en andere

gouden & zIlveren voorwerpen

contante betalIngalleen zaterdags

tussen 11 en 15 uur

kijk op www.cdaheemskerk.nl

Sybrand, Liesbeth of Mona?

Page 2: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

pagina 2 18 mei 2012

COLOFON

Verschijnt donderdag EDITIE 11:HEEMSKERK

Kantooradres:Zeeweg 189-1911971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765Fax 0255-518875

Openingstijden:ma. t/m do. van 9.00-17.00 uurvrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:Dinsdag voor 17.00 [email protected]

Advertentieverkoop:Cees Beentjes Mobiel 06-24880321Jacqueline HonoutMobiel 06-53339249

Advertentietarieven:op aanvraag

Aanleveren van kopij:Woensdag voor 12.00 [email protected]

Redactie:Anneke Araya Linda Stals

Correspondent:Raimond Bos

Directie: Frits RaadsheerMobiel 06-53951836

Druk:Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding enbezorgklachten:www.verspreidnet.nlTel. 0251-674433

Centrale administratie:Visserstraat 101431 GJ AalsmeerTel. 0297-341900Fax 0297-342900

Uitgave van:IJmond PERS BV

OplAGE: 19.450

Ingezonden brieven:Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening te geven op ontwikkelingen die spelen bin-nen de gemeente. Uw ingezonden brief dient echter ondertekend te zijn met naam en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het recht brieven in te korten of te weigeren.

let op:Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschik-baar wordt gesteld aan derden. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of anderszins zonder uitdruk-kelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

www.HEEMSKERKSECOURANT.Nl

Rinus Mienis kampioen biljartclub De JansheerenHeemskerk - Voor de clubkam-pioenschappen bij biljartvereni-ging De Jansheeren hadden zich zes deelnemers weten te plaat-sen om te strijden voor de prij-zen. De strijd om de plaatsen 2 tot en met 6 was spannend en tot op de laatste partijen was nog niet duidelijk hoe de rang-

schikking zou zijn. Alleen over de eerste plaats was geen twij-fel. Rinus Mienis won al zijn par-tijen met overmacht met een ge-middelde van 47 caramboles over 25 beurten terwijl hij in de boeken staat voor 36 carambo-les. Hij werd de terechte kampi-oen van het seizoen 2011-2012. Handbal

Kampioenen bij DSSHeemskerk - Zondag 13 mei zijn de meisjes van C3 en C4 van DSS veldkampioen gewor-den. Beide teams moesten thuis op het complex Assumburg op dezelfde zelfde tijd spelen. Ook al was het moederdag, er was toch veel publiek aanwezig om de kinderen naar het kampioen-schap aan te moedigen.MC 3 maakte er nog een span-nende wedstrijd van, de teams waren erg aan elkaar gewaagd waardoor het tot de laatste mi-nuut erg spannend bleef. DSS had aan een gelijk spel genoeg

om kampioen te worden, HVS C1 moest wel winnen om nog kans te maken op de titel. Het publiek slaakte dan ook een diepe zucht toen de scheidsrechter de wed-strijd beeindigde met een stand van 5-5 en DSS MC3 het kampi-oenschap kon gaan vieren.

MC 4 had minder moeite met de tegenstander en liet dan ook mooi en snel handbal zien. Dy-namo MC2 was hier niet tegen op gewassen en de stand liep dan ook snel op naar een eind-stand van 20-4.

Veilen en taxeren postzegels Heemskerk - Op maandag 21 mei is er een postzegelveiling in De Jansheeren aan het Mal-tezerplein in Heemskerk. De vei-ling begint om 20.30 uur, de zaal

is al om 19.00 uur open. Behal-ve het aanvullen van de verza-meling of het opstarten ervan, is het mogelijk om postzegels te la-ten taxeren.

DSS MC 3 Staand vlnr: Carla de Groot (trainster), Anita Kluft (bege-leidster), Miranda Sprangers, Lana Makaryan, Shana Kluft, Britte Leen-stra, Renate Heijnen (coach). Knielend vlnr: Lisa Kuil, Sara Doodeman, Fransje Heijnen. Liggend vlnr: Luna v Egmond, Jolanda Seton

DSS MC 4 Staand vlnr: Carla de Groot (trainster), Sanne Vinzenz, Ri-ta Enthoven (coach), Nina Goedhart, Lisa Bakker. Knielend vlnr: Maud Kies, Noa v Leeuwen, Chantal Posthuma, Ilse v Lieshout. Liggend vlnr: Pien vd Geest, Floor Bos

Vlnr: Rinus Mienis (1e), Jan Timmer (5e), Jan Koerhuis (2e) Wim Beentjes (6e), Niek Smit (4e), Frans Schouten (3e)

Nu al aanmeldenJos Niesten Classic dit jaar op zondag 10 juniHeemskerk - IJsclub Kees Jon-gert houdt op zondag 10 juni voor de zesde keer de Jos Nies-ten Classic, 100 km skeeleren van Heemskerk naar Volendam en weer terug naar Heemskerk. De start is om 9.00 uur vanuit het clubhuis van ijsclub Kees Jon-gert Adelaertlaan 5 te Heems-kerk.Het parkoers is door de oud ma-rathonrijder Jos Niesten zelf uit-gezocht en voert over mooie rus-tige asfaltwegen. De tocht wordt verreden als pelotonstocht waar-bij Jos zelf als voorrijder zal deel-nemen. De gemiddelde snelheid ligt rond de 23 km/uur. De groep

wordt begeleid door fietsers en twee volgwagens. Er worden geen wegen afgezet en de groep houdt zich gewoon aan de ver-keersregels.Onderweg zijn er drie stops waar de rijders wat verzorging krij-gen aangeboden in de vorm van sportdrank/water/krentebol/ba-naan. Aangeraden wordt ook zelf wat mee te nemen en dat kan ook in de volgwagen ge-legd worden. Deelname kan al-leen bij voorinschrijving door op-gave voor 5 juni via [email protected] Kosten 10,00 Voor nadere informatie Cor Enthoven 0215-658778.

Rommel-/boekenmarkt Heemskerk - Op zaterdag 26 mei is er van 11.00 tot 14.00 uur een rommel- en boekenmarkt in buurtcentrum Waterrijck. Be-halve rondstruinen kan men ook zelf spullen te koop aanbieden. Een tafel huren kost 4 euro. De tafels kunnen vanaf 10.30 uur

worden ingericht. Tafels reserve-ren en afrekenen kan donderdag 24 mei vanaf 9.00 uur aan de ba-lie in buurtcentrum WaterrijckTelefonisch reserveren is niet mogelijk. Buurtcentrum Water-rijck is te vinden aan de Lesse-straat 4 in Heemskerk.

Tips voor de redacTie?bel: 0255-540765

Page 3: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

pagina 4 18 mei 2012

UNC Fonds ondersteunt zorg rond levenseindeRegio - Het nieuwe UNC Fonds (het goede doelenfonds van Uit-vaartverzorging IJmond) wil een bijdrage leveren aan initiatieven die de zorg rond het levenseinde ondersteunen. De stichting, die in januari 2012 is opgericht van-uit de Uitvaartvereniging Noord-hollandse Coöperatie (UNC), on-dersteunt personen en instellin-gen die zich toeleggen op oude-renzorg, terminale zorg, zinge-

ving, verliesverwerking, rituelen en tradities.De UNC zet zich op deze ma-nier niet alleen in voor intege-re en kwalitatief goed verzorgde uitvaarten, maar neemt hiermee ook haar maatschappelijke ver-antwoordelijkheid.UNC-voorzitter Cor Hoogland noemt het UNC Fonds uniek in zijn soort: ,,Sommige initiatieven passen niet in onze normale be-

NK CarrouselrijdenGoud voor zwarte parels

naar de lagere poule.

ResultatenOp zondag 22 april 2012 heeft Schimmelkroft’s Sweet Sixteen onder leiding van Hester Mooij-van Tilburg een achtste plaats behaald in de D-poule pony’s bij Manege Snorrewind in Markelo. Een week later heeft De Schim-melkroft Carrousel Too onder lei-ding van Wim van Bergenhene-gouwen een zesde plaats be-haald in de G-poule paarden. Op zondag 13 mei 2012 reden De Schimmelkroft Carrousel onder leiding van Yvette van Os en De Friese Krofters onder leiding van Hester Mooij-van Tilburg, beide in de D-poule. De Schimmelkroft Carrousel behaalde de negen-de plaats in de D-poule paarden. De Friesche Krofters zijn eerste geworden in de D-poule paar-den.De Friesche Krofters is een uniek carrouselteam met alleen maar Friese paarden. Een plaatje om te zien, maar helemaal tijdens

WIETPAS OF ZELF WIET WIEDENZoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

een carrouselproef. In 2010 had deze ploeg brons gehaald in de F-poule en daarmee gepromo-veerd naar de E-poule. In 2011 werden ze kampioen in de E-poule en promoveerden ze naar de D-poule. En dit jaar zijn ze in deze poule opnieuw kampioen geworden. Op naar de C-poule in 2013!

CarrouselrijdenCarrouselrijden is een populai-re teamsport in opkomst binnen de paardensport. Het is het een-voudigst aan te duiden als syn-chroon rijden op muziek, waarbij een jury het team beoordeelt op inhoud, muziek, moeilijkheids-graad, uitstraling en uniformiteit. Kortom, een mooi spektakel om naar te kijken!

Carrouselrijden is van oorsprong een ridderspel uit de middeleeu-wen dat tot in het begin van de achttiende eeuw aan de meeste Europese hoven populair was als vervanging van de middeleeuw-se toernooien. Het belangrijk-ste doel hierbij was het volk te vermaken met een spectaculair schouwspel van muziek, show en natuurlijk paarden.(Foto: Hans Rengers)

Heemskerk - Ruitersportcen-trum De Schimmelkroft is al ver-schillende jaren actief in het car-rouselrijden, een unieke team-sport binnen de paardensport. Startte in 2006 nog maar één team tijdens het Nederlands Kampioenschap, dit jaar zijn maar liefst vier teams in actie ge-komen: paardencarrouselgroe-pen De Schimmelkroft Carrou-sel, De Schimmelkroft Carrousel Too en De Friesche Krofters en ponycarrouselgroep Schimmel-kroft’s Sweet Sixteen.

KampioenschapDe strijd was hevig. De carrou-selteams streden elk in hun ei-gen poule om de titel. Naast de titel is er, net als bij voetbal, een promotie- en degradatierege-ling. Alles hangt af van hoe de proef op deze dag wordt gere-den. De groepen die als eerste drie in de poule eindigen, pro-moveren naar de hogere poule. De groepen die als laatste drie in de poule eindigen, degraderen

drijfsvoering, maar zijn wel de moeite waard, omdat ze de zorg rond het levenseinde naar een hoger niveau tillen.”Met Uitvaartverzorging IJmond en Associatie Uitvaartverzorging bedient UNC momenteel het ge-bied in Noord Holland tussen de lijnen Amsterdam-Haarlem en Hoorn-Heerhugowaard. Organi-saties en personen die in aan-merking willen komen voor een

subsidie uit het fonds, moeten actief zijn in ditzelfde werkge-bied en mogen geen winstoog-merk hebben. Een andere voorwaarde is dat een van de leden of medewer-kers van UNC het project of initi-atief moet aandragen. Hoogland: ,,Er is geen bestuur, jury of com-missie die plannen indient. We willen alleen voorstellen via onze leden en onze medewerkers. Zo draagt het UNC Fonds bij aan de coöperatieve gedachte, waarbij leden en medewerkers zich ver-antwoordelijk weten.”

Uit alle aanvragen selecteert het bestuur van de stichting de pro-jecten en initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen. De beoordeling vindt plaats op basis van vastgestelde toeken-ningsvoorwaarden. Als u vra-gen heeft, kunt u contact opne-men met Cor Hoogland via tele-foonnummer 075-6478747 of u kunt een e-mail sturen naar [email protected]. Meer informatie over het UNC Fonds, de subsi-dieaanvraag en de toekennings-voorwaarden staat op de websi-te www.uncfonds.nl.

Dr. Jekyll & Mr. Hyde in De Balken UitgeestUitgeest - De Heemskerkse/Be-verwijkse rockband Dr. Jekyll & Mr. Hyde timmert sinds 2003 met een breed en stevig repertoire keihard aan de weg. Onlangs werd deze regionale band uit 1.500 andere inzendin-gen uit de Benelux geselecteerd om deel te nemen aan de jaar-lijkse terugkerende Clash of the Coverbands.

Met nummers van hun uitge-breide repertoire weten de zes mannen van elk optreden weer een feest te maken. Dit repertoi-re laat zich lezen als de cd-kast van de liefhebber van stevige en melodieuze muziek: Stones, the Who, Lenny Kravitz, Santana, Lynyrd Skynyrd, Poppa Chub-by. Maar het kan ook heel zacht en ingetogen, getuige de ballads

van onder andere CSNY en Rob-bie Williams.Nu staat Dr. Jekyll & Mr. Hyde voor komend weekeinde gepro-grammeerd in live café de Bal-ken: zaterdag 19 mei, Middel-weg 13 in Uitgeest. Aanvang 22.30 uur. Meer informatie over de band is te vinden op de website: www.je-kyllenhyde.nl.

Dr. Jekyll & Mr. Hyde

Page 4: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

pagina 6 18 mei 2012

Programma 17 mei t/m 23 mei 2012

Dorpsstraat 70 • Castricum Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70 • Castricum Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur What to expect when you’re

expecting - Ladies Nightdonderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 18.30 uur

The Avengers 3Ddonderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 21.30 uur

maandag 18.30 uur dinsdag 14.00 & 20.00 uur

Jackiedonderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 18.30 uur

The Vowdonderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 21.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur woensdag 20.30 uur

Intouchablesmaandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur

A Dangerous Methoddonderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 13.30 uur Wickie en de schat van de goden (NL) 3Ddonderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 15.45 uur

woensdag 16.00 uur De Piraten (NL) 3D

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 15.45 uurwoensdag 16.00 uur

The Lorax (NL) 3Ddonderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.00 uur

woensdag 13.30 uur Sneeuwwitje (NL)

Ladies Night What to Expect When You’re Expecting Een kind op de wereld zetten gaat niet vanzelf en is voor ieder-een een ander avontuur. Zo staat het leven van TV fitness goeroe Jules (Cameron Diaz) en haar Dancing With The Stars- part-ner nogal op z’n kop als bekend raakt dat ze zwanger is. Wen-dy (Elizabeth Banks) is gek van baby’s en brengt net haar eer-ste babyboekje uit als ze het zelf mee gaat maken en ze voor heel wat verrassingen komt te staan. Zoals haar schoonvader Ram-sey (Dennis Quaid), die aankon-digt dat zijn piepjonge vriendin Skyler (Brooklyn Decker) óók in verwachting is. Fotograaf Hol-

ly (Jennifer Lopez) wil dolgraag een kindje adopteren, maar haar man Alex heeft geen idee of hij er klaar voor is. Om niet in pa-niek te raken sluit Alex zich aan bij een groep kersverse vaders; hopelijk kunnen zij hem klaar-stomen. Tenslotte volgt men Ro-sie (Anna Kendrick), die zwan-ger raakt na een one night stand. Lukt het haar om alsnog een re-latie op te bouwen met vader Marco (Chace Crawford)? Verwachtingen worden verbrij-zeld, relaties worden getest en liefde wordt gevonden in deze heerlijke komedie over ‘ouder’ worden.

Het ultieme superhelden team komt samen: Iron Man, The In-credible Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye en Black Widow. Wanneer een onver-

The Avengers 3D wachte vijand de aarde be-dreigt, brengt Nick Fury, leider van een geheime spionnenorga-nisatie (Shield), een uitzonderlijk maar ijzersterk team samen om de wereld te redden van de on-dergangNieuwe dirigente

The Citadel SingersHet enthousiaste koor The Citadel Singers heeft per 31 januari jl. een nieuwe dirigente, Joke Tulp. Zij neemt het stokje over van Bert Kransberg. Het gemengde koor The Citadel Singers brengt lichte muziek.

Wilt u meezingen, kijken of het koor bij u past en de sfeer proeven? Dan kunt u vrijblijvend twee keer meedoen op dinsdagavond van 19.54 tot 21.45 uur in het Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 te Broekpolder. Aanmelden en info via Wilma Boogaard, e-mail:[email protected]

of tel: 06-51995611.

Telef oon 0251-300300

Bamboe ideaal ‘groen’ bouw- en tuinmateriaalUitgeest - Bamboe Bouw Ne-derland importeert bamboe bouw- en tuinmateriaal. Bam-boe is niet alleen een trend van-wege de kwaliteiten en uitstra-ling van het materiaal. Bamboe is ook zeer populair omdat het bomen spaart en dus het milieu. Bamboe Bouw Nederland levert aan groothandelaren, bedrijven en particulieren.Bamboe is duurzaam en sterk. Bamboe Bouw Nederland kan als importeur bovendien mooie prijzen bieden in een zeer ruim assortiment aan producten. Zo zijn er meer dan 30 modellen tuinschermen en bamboemat-ten op rol. Bamboepalen zijn ver-krijgbaar in de kleuren naturel, zwart en tijger in vele maten. Er is ook bamboe plaatmateriaal en

zelfs terrasplanken zijn van bam-boe verkrijgbaar. Op de website staat het complete aanbod en de prijzen, of ga langs in de show-room met afhaalmagazijn aan Loet 6 in Uitgeest. De produc-ten zijn direct uit voorraad lever-baar en kunnen worden meege-nomen of worden bezorgd aan huis of bedrijf. Momenteel krijgt men 10% extra korting op het complete assorti-ment tuinschermen en bamboe-matten op rol. Deze aanbieding is geldig tot en met 26 mei. Bam-boe Bouw Nederland is zes da-gen per week geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Bel voor meer in-formatie 0251-313177 of kijk op www.bamboebouwnederland.nl. Een mail sturen kan naar [email protected].

oplossingZoek de 10 verschillen

Stap nu in een nieuwe Mazda en betaal de helftVelserbroek - Mazda RC in Vel-serbroek heeft een zeer bijzon-der aanbod: de unieke 50/50 deal. ,,Eindelijk hebben wij ook een bijzonder fraaie en voorde-lige actie”, vertelt manager Hans Touw. ,,Wanneer u nu in een gloednieuwe Mazda 2 of Maz-da 3 stapt, betaalt u slechts de helft. De andere helft betaalt u pas over een jaar. Rentevrij! U heeft tussentijds geen maand-lasten of andere bijkomende rentekosten en betaalt pas over een jaar het resterende bedrag voor uw nieuwe auto tegen 0% rente. Indien u daarnaast nog kiest voor de Mazda 2 BiFu-el (wegenbelasting- vrij) kunt u dubbel genieten van de geringe maandlasten.” Naast de succesvolle introduc-tie van deze 50/50 deals intro-duceert Mazda RC een nieuw fi-nancieringsproduct: Mazda Flex. Met dit product wordt de mo-gelijkheid geboden elke twee of drie jaar in een nieuwe Mazda te rijden. Dat biedt veel rijplezier en men kan vaker in een nieuwe

auto rijden. Hans Touw vertelt belangstellenden graag meer over deze mooie actie. Deze ac-tie geldt voor alle Mazda perso-nenwagens. Er zijn momenteel bovendien diverse bijzondere uitvoeringen leverbaar met een zeer complete standaarduitrus-ting én een speciaal prijskaart-je. Naar welk model of uitvoe-ring de voorkeur ook uitgaat: de deal is opperbest. In de show-room aan de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek zal men zich verrassen over het mooie aan-bod. Hans Touw vertelt graag over de recente prijsverlaging op de Mazda 5 en Mazda 6. Ook het laatste nieuws over de nieu-we Mazda CX-5 is dan bekend.Ga langs en profiteer nu van de gunstige Mazda-acties. Ook voor occasions is dit het juiste adres. Een jong gebruikt Mazda 6 Business en een Mazda 3 met 150 PK sport maken deel uit van de aanbiedingen. Mazda RC is te vinden aan Kleermakerstraat 63 in Velserbroek. Inlichtingen: 023-5132940.

Page 5: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

pagina 8 17 mei 2012

Vrijdag 18 mei

Klaverjasdrive in Paviljoen Westerhout Westerhoutplein 3 in Beverwijk. Aanvang:13.15 uur. Kosten 2,-, niet-leden 3,-. Disco bij buurtcentrum d’Evelaer met voor de laatste keer dj Sjoe-rd Zonneveld. Het begint om 19.45 uur en duurt tot 21.30 uur.Het is de laatste disco; in oktober begint het weer. Klaverjassen in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Be-verwijk. Aanvang 20.00 uur.Meifestival in Wijk aan Zee. Kijk voor programma op www.meifestival.

Zaterdag 19 mei

Gameverzamelmarkt voor jong en oud in de Beverhof. Gehe-le dag. Odin’59 Lagere Seniorentoer-nooi. Aanvang: 11.00 uur, fi nale-wedstrijden vanaf 15.30 uur.Woongroep Heemshof, open dag aan de Oosterweg 2c in Heemskerk. Van 13.30 tot 16.00 uur. Soos voor mensen met psychia-trische achtergrond in buurtcen-trum De Schuilhoek aan de Van Bronckhorststraat 1 in Heems-kerk. Het duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang: 1,50 incl. kopje koffi e.Krijger voor één avond voor jongens en meisje van 7 tot 11 jaar in het duin. Kosten: 8,50. Start bij De Hoep, Johannisweg 2 in Castricum. Erik Festival in De Nozem & De Non met livebands. Aanvang: 20.00 uur, toegang vrij, wel graag vrijwillige bijdrage voor Stichting De Benen Nemen.

Zondag 20 mei

Oldtimershow op de Breestraat in Beverwijk. Van 12.00 tot 17.00 uur. Winkels ook geopend. Lezing in Luchtoorlogmuse-um over Amerikaanse bom-menwerper B-17. Het begint om 14.00 uur aan de Genieweg 1 in Heemskerk. Toegang: vol-wassenen 3,50, kinderen 8 tot 12 jaar 2,50.

Maandag 21 mei

Klaverjassen van 13.30 tot

16.30 uur in buurtcentrum het Spectrum aan het Lauraplein 1 in Heemskerk. De groep wordt ingedeeld in een beginners- en een gevorderdengroep. De kos-ten zijn 2,50 inclusief koffi e/thee.Spelinloop Buurthuis Wijk aan Duin voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders van 9.30-11.00 uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhofl aan 2c te Beverwijk. Entree 1,25.Bridgen van 13.30-15.30 uur in Wijkcentrum Citadel, Steenhou-werskwartier 27 te Heemskerk. Onder begeleiding van twee enthousiaste vrijwilligers leren bridgen. Kosten 2,00 (incl. kop-je koffi e). Computer Café voor volwasse-nen en senioren van 13.30-15.30 uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhofl aan 2c te Beverwijk. Men kan zelf achter de computer plaatsnemen en indien gewenst bijgestaan worden door een ict-stagiaire of vrijwilliger. Voor kof-fi e/thee en het gebruik van inter-net wordt een kleine vergoeding gevraagd. Kienen voor 55-plussers in de Jansheeren, Maltezerplein in Heemskerk. Aanvang: 14.00 uur. Kosten 2,20.Speelgoed uitleen bij Speel-o-theek De Glimworm van 15.30-16.30 uur. Uitleen van speelgoed aan ouders en kinderen, scholen en andere instellingen. Wijkcen-trum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk.Postzegelveiling en taxatie in De Jansheeren, Maltezerplein in Heemskerk. Aanvang: 20.30 uur. Zaal open om 19.00 uur. Bridgen bij bridgeclub Sans Atout op de eerste verdieping van Sporthal Beverwijk aan de Van Loenenlaan om 19.30 uur. Inschrijven kan tussen 19.00 en 19.15 uur. Kosten 5 euro per paar. School of Blues, presentatie mondharmonica Muziekschool Heemskerk in café Lokaal, A. Verherentstraat in Heemskerk. Aanvang: 20.00 uur.

Dinsdag 22 mei

Spelinloop voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders van 9.30-11.00 uur. Bij droog weer Speeltuin Moby Dick, Moensplein 24 te Bever-wijk. Bij regen in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Be-verwijk. Kosten 1,25, excl. con-sumptie.Ontmoetingsochtend voor senioren met een niet aange-boren hersenletsel van 09.30 -

11.30 uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhofl aan 2c te Be-verwijk. Kosten 2,-, incl. koffi e/thee.Ontmoetingsochtend voor senioren van 10.00-11.30 uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhofl aan 2c te Beverwijk. Kosten 2,- (incl. koffi e/thee).Computer Café voor volwas-senen en senioren van 10.00-12.00 uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhofl aan 2c te Be-verwijk. Men kan zelf achter de computer plaatsnemen en in-dien gewenst bijgestaan wor-den door een ict-stagiaire of vrijwilliger. Voor koffi e/thee en het gebruik van internet wordt een kleine vergoeding ge-vraagd.Spel-doemiddag voor kinde-ren uit groep 1 en 2 van 15.00-16.30 uur in Wijkcentrum Cita-del, Steenhouwerskwartier 27 te Heemskerk. Meedoen kost 1,50.Inleveren tweedehands zo-merkinderkleding van 18.45-19.30 uur in Wijkcentrum Prin-senhof, Beatrixlaan 2 te Bever-wijk. Schoon, heel en gestre-ken kleding in de maten 56 t/m 176. Verkoop 1e kledingbeurs op 14 maart van 9.00-10.30 uur. (Laatste mogelijkheid om kinderkleding in te brengen is op 5 juni.)

Woensdag 23 mei

Kleding en speelgoedbeurs bij Kinderopvang Mops van 10.00 tot 12.00 uur in kantine VV Beverwijk, Adrichemlaan 3 in Beverwijk. Spelinloop Kleine Beer voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders van 9.30-11.00 uur in Peuterspeelzaal Kleine Beer, Van der Hoop-straat 80 te Beverwijk. Kosten 1,25, excl. consumptie.Tweedehands kinderkle-dingbeurs van 9.00-10.30 uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk.Bijenmiddag op Dierendorp aan de Vrijburglaan in Heems-kerk. Activiteiten tussen 13.00 en 16.00 uur. Deelname is gra-tis.Kleutermiddag voor kinde-ren uit groep 1 en 2 van 13.30-15.00 uur in Wijkcentrum Prin-senhof, Beatrixlaan 2 in Bever-wijk. Knutselen, spelen, spor-ten, een gevarieerd program-ma. Kosten 1,50.Spel-doemiddag voor kinde-ren uit groep 3 t/m 8 van 15.00-16.30 uur in Wijkcentrum Cita-del, Steenhouwerskwartier 27 te Heemskerk. Iedere week een andere activiteit. Kosten 1,50.

Donderdag 24 mei

Spelinloop voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun (groot)ouders van 9.30-11.00 uur. Bij droog weer in Speeltuin Jeugd en Vreugd, Merwedestraat te

Beverwijk. Bij regen in Wijk-centrum Citadel, Steenhou-werskwartier 27 in Heemskerk. Kosten 1,25, excl. consumptie.Open atelier, een creatieve hobby met anderen delen? Van 10.00-12.00 uur in Wijkcentrum Citadel, Steenhouwerskwartier 27 te Heemskerk. Zelf materia-len meenemen (schilderen, te-kenen, haken, kaarten maken, quilten, kleien etc) en er zijn enthousiaste vrijwilligers aan-wezig voor eventuele begelei-ding. Graag vooraf aanmelden op tel. 0251-300300. Kosten § 3,- incl. 1x koffi e/thee.Computer Café voor volwas-senen en senioren van 13.30-15.30 uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhofl aan 2c te Be-verwijk. Men kan zelf achter de computer plaatsnemen en in-dien gewenst bijgestaan wor-den door een ict-stagiaire of vrijwilliger. Voor koffi e/thee en het gebruik van internet wordt een kleine vergoeding ge-vraagd. Open atelier speksteen. In het atelier kan men zelfstan-

dig werken met speksteen. Er is geen les of begeleiding aan-wezig. Elkaar stimuleren en motiveren door techniek en er-varing te delen. Gereedschap is aanwezig, zelf speksteen meenemen. Van 19.30-22.00 uur in Wijkcentrum Prinsen-hof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Kosten 5,- (incl. 1x koffi e/thee). Quiznight van 19.30-22.00 uur in Wijkcentrum Citadel, Steen-houwerskwartier 27 te Heems-kerk. Mr. Bright’s Quiznight met acht bloedstollend span-nende ronden. Deelname indi-vidueel of samen met vrienden, kennissen, collega’s (een team van 5 personen). Inschrijven is gewenst via [email protected] in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhofl aan 2c te Beverwijk. Aanvang 20.00 uur.Klaverjassen bij klaverjasclub Meerestein om 20.00 uur in speeltuingebouw aan de Mer-wedestraat in Beverwijk.Kienen in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhofl aan 2c te Be-verwijk. Aanvang 20.00 uur.

Regio - Bij de Dierenambulan-ce Kennemerland zijn deze week de onderstaande meldingen bin-nengekomen.

Vermist:Poes, cypers grijs met bruin en wit, witte voetjes, wit onder kin, roze halsband(Narcissenpad, Uitgeest).Poes, cypers bruin/grijs, oran-je buik, oranje vlekje op hoofd, zwart neusje en lippen, hoog op de po-ten, slank, smal kopje (Texel, Heemskerk).Kater, gecastreerd, rood, voor witte voetjes, achter iets langere witte voetjes, tussen oren don-kere rode vlek op kop (Cornelis Matersweg, Beverwijk).Kater gecastreerd, wit, grote grij-ze vlekken (Burgemeester Zaal-bergstraat, Castricum).Poes, vaal rood, slechts 2 hoek-tanden in bovenkaak) (Munni-kenweide, Beverwijk).Sierduif, wit, gele ring om poot (Groenelaan, Beverwijk).Agapornis, blauw, wit/grijze kop

(Schouwenaarsstraat, Bever-wijk).Kip, kriel, fazantkleurig (Luxem-burglaan, Beverwijk).

Gevonden:Kater, cypers rood, wit driehoek-je op neus, witte kin, witte bef doorlopend tot buik, achter wit-te laarsjes, voor witte sokjes, Vel-sen-Noord).Kater, cypers grijs/wit, witte keel (Dinkelstraat, Beverwijk).Kater, gecastreerd, Cypers grijs/wit, klein wit streepje op neus, witte bef, 4 witte voetjes (Alkmaarseweg, Beverwijk).Poes, zwart, witte neus en kin (Plantenhove, Castricum).Drentse patrijs, reu, bruin met wit, witte poten met bruine vlek-jes, witte vlek op kont, witte bef en witte band in nek, wit rond neus, zilverkleurige halsband (Hofl anderweg, Beverwijk).

Voor inlichtingen: Dierenambu-lance Kennemerland, tel. 0251-215454.

SV BeverwijkTrekking thuiskienenBeverwijk - De uitslag Trek-king Thuiskienen mei 2012 van SV Beverwijk is: 47, 38, 61, 49, 85, 86, 65, 63, 06, 76, 84, 20, 34, 81, 46, 58, 54, 48, 29, 87, 23, 53, 37, 10, 51, 67, 39, 40, 08, 36, 21, 52, 28, 50, 17, 35, 27, 79, 78, 44, 60, 33, 72, 66, 90, 01, 13, 26, 56, 16, 30, 19, 83, 77, 42, 07, 18, 88, 45,

12, 15, 24, 05, 64, 31, 69, 02, 73, 71, 03, reserve getal 62.Prijswinnaars kunnen bellen met Riek Gertenbach tel. 0251-228422. Dit was de laatste trekking van dit seizoen 2011/2012. De eerste trekking in het nieuwe seizoen 21012/2013 is begin oktober.

Adverteren? Bel: 0255-540765

Page 6: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

pagina 10 18 mei 2012

Lezing over bommenwerper B-17 in Luchtoorlogmuseum Heemskerk - Op zondag 20 mei is er in luchtoorlogmuse-um Fort Veldhuis in Heems-kerk een lezing over de beken-de Amerikaanse bommenwerper de Boeing B-17. De B-17 was een van de meest gebruikte vliegtui-gen in de Amerikaanse Lucht-macht en werd zowel in Europa als in de Pacific gebruikt. Joost de Raaf vertelt ons alles over de ontwikkeling, de verschillen-de uitvoeringen en het gebruik van dit vliegtuig. Joost de Raaf is werkzaam bij Defensie. Zijn hob-

by is de luchtvaart. Hij heeft met name van dit vliegtuig een stu-die gemaakt, waardoor hij in een vloeiend verhaal de geschiede-nis kan belichten. De lezing vangt aan te 14.00 uur.Toegang: Volwassenen 3,50, kin-deren van 8 tot 12 jaar 2,50, kin-deren jonger dan 8 jaar gratis en houders van een veteranenpas gratis. Openingstijden 10.00 tot 17.00 uur. Luchtoorlogmuseum Fort Veld-huis ligt aan de Genieweg 1 in Heemskerk.

Heemskerk - Nabij het kas-teel Assumburg stond vrijdag op

Brandje

Heemskerk - Afgelopen zon-dag waren de tweede voor-rondes voor het NK acrogym op B-niveau. Het damestrio van Toss Heemskerk, Roos van de Velde, Marleen Hen-driks en Daisy Vedder reisden af naar Oss, waar de strijd werd aangegaan met de rest van Nederland.

De Tempo-oefening met diverse salto’s verliep nagenoeg vlekke-loos en resulteerde in een score van 25.900. Een prima score.De Balans oefening verliep ook keurig en leverde 26.000 punten op. Met een totaal van 51.900 behaalden ze de tweede plaats en daarmee ook de gestelde li-miet voor het Nederlands kam-pioenschap (50 punten) wat hen weer een stapje dichterbij brengt.De eerste plaatsingswedstrijd was op 25 maart, waarbij het trio de vierde plaats bereikte.Op 3 juni zijn de laatste plaat-singswedstrijden, waarna op 23 juni de finale van het NK plaats zal vinden in Ahoy.

Zilver in B-lijn voor Toss dames

de late avond een prullenbak in brand. De brandweer had één emmer water nodig om te blus-sen.

Adverteren? Bel 0255-540765

Alle brugklassers naar school van hun keuzeIJmond - Door een aanpassing in de procedure voor aanmel-ding en toelating van toekom-stige mavo, havo en vwo brug-klasleerlingen heeft de Stich-ting Voortgezet Onderwijs Ken-nemerland voor het komend schooljaar alle leerlingen uit het voedingsgebied op hun eer-ste keuze kunnen plaatsen. De-ze keer dus geen teleurgestelde leerlingen en ouders.Alle SVOK-scholen voor voort-

gezet onderwijs blijven ook voor het schooljaar 2012-2013 met de doorgevoerde aanpassingen op het maximum aantal leerlingen zitten. Het Bonhoeffercollege (Castricum) plaatst het komend schooljaar 280 brugklasleerlin-gen, het Jac. P. Thijsse College (Castricum) 401, het Kennemer College havo/vwo (Beverwijk) in totaal 301 en het Kennemer Col-lege mavo (Heemskerk) kan 198 brugklasleerlingen verwachten.

Verkoopprijs vanaf E 349.500,- v.o.n.

Gelegen in het hart van Castricum• Standaard vloerverwarming• Grote buitenruimten• Centrale ligging, alle voorzieningen op loopafstand• Royaal woonoppervlak• Flexibele indeling• 3 en 4 kamerappartementen• Inclusief eigen parkeerplaats in ondergrondse garage

Nu in verkoop 1 6 k o o p a p p a r t e m e n t e n

P A R K T O R E N 3

w w w. t r i a d e t o r e n 3 . n l

Verkoop en inlichtingen Ontwikkeling

Van Amsterdam GarantiemakelaarsDorpsstraat 64, 1901 EM CastricumT (0251) 65 08 [email protected]

Mulder Obdam Ontwikkeling B.V.Handelskade 5, 1713 HS ObdamT (0226) 45 66 54www.mulderobdam.nl

E l e g a n t w o n e n m e t e e n e i g e n i d e n t i t e i t

2012

028

Page 7: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

pagina 14 18 mei 2012

Heemskerk - Op zaterdag 19 mei is er een soosbijeenkomst voor mensen met een psychia-trische achtergrond. Het wordt gehouden in buurtcentrum De

Speciale soosbijeenkomst

Meer bezuinigingen nodig

Financiële positie gemeente verslechtert in rap tempo

Heemskerk – Al enige tijd is bekend dat de financiële situatie van de gemeente Heemskerk in rap tempo verslechtert door on-der andere de gevolgen van de economische crisis. In de afgelo-pen jaren zijn structurele maat-regelen getroffen, die per 2015 ruim 8 miljoen euro aan bespa-ringen moeten opleveren. Uit de voorjaarsnota 2012 blijkt dat dit niet voldoende is. De verwach-ting is dat de financiële posi-tie verslechtert. Daarom worden extra bezuinigingen voorgesteld voor gemiddeld 1 miljoen euro per jaar. Het college heeft, om de verwachte tekorten terug te

dringen:•nieuw beleid bescheiden opge-nomen; •kritisch gekeken naar de ver-vangingsinvesteringen;•de bestemmingreserves ge-schoond;•beheer- en onderhoudskosten van de buitenruimte verminderd;•het rioolbeheer getemporiseerd;•de automatische prijsverhogin-gen voor gemeentelijke uitgaven op nul gezet.De gevolgen van deze en aan-komende rijksmaatregelen wor-den goed voor ogen gehouden. Er wordt rekening mee gehou-den dat burgers de effecten van

de maatregelen op termijn gaan merken. Daarom kiest het colle-ge ervoor om de lastendruk van burgers niet extra te verzwaren.Binnen de financiële kaders pre-senteert het college een sluiten-de meerjarenbegroting. Er blij-ven echter onzekere factoren en risico’s die de toekomstige finan-ciële positie instabiel maken, zo-als de onzekerheid over nieuwe rijksbezuinigingen door de val van het kabinet. De raad behandelt het voorstel van het college op 21 en 27 juni. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis en starten op beide dagen om 20.00 uur.

Van Acker tot Burcht (Jacqueline van den Berg) -Op maandag 7 mei werd op de Vrijburglaan een portemonnee met enkele pasjes erin aange-troffen, die vermoedelijk eerder die dag was weggenomen uit kleding in de kleedkamer van de Big Gym. De portemonnee is in-middels terug bij de eigenaar.-Op 8 mei kwam er bij mij een melding binnen over schade aan een garagedeur en muur van een flat aan de Debora Bakel-aan. De bestuurder van een ro-de auto had tegen de muur aan-gereden, waarnbij flinke scha-de was ontstaan. Hierna was hij weggereden. Enkele stukken van de auto van de dader bleven achter. Woon op Maat heeft aan-gifte gedaan, waarna het onder-zoek is gestart.-Bij Westerheem, bij het bord Odion, staat al geruime tijd een goudkleurige/groene herenfiets vast, welke niet gebruikt wordt. De fiets staat nog niet geregi-streerd bij ons als zijnde gesto-len. Mocht u een dergelijke fiets missen, kijk of het de uwe is.-Op donderdagochtend fietste een oudere vrouw op de Pad Ac-ker toen zij werd aangetikt door de bestuurder van een blauwe bestelbus, waardoor zij ten val kwam en zich hierbij ernstig ver-wondde. De bestelbus reed door. Onbekend of de bestuurder de val door had. Mocht u zich her-kennen als bestuurder van de bestelbus wordt u verzocht om contact met ons op te nemen.-Op de Cornelis Geelvinckstraat is op donderdagavond een Samsung telefoon weggenomen door een ongeveer 20 jarige jon-geman. De eigenaar heeft aan-gifte gedaan.

Van Duin tot Dorp (Ron Schut)-Op de Rijksstraatweg werden 2 jongens gespot met een vreemd-soortige fiets. Daarachter droe-gen zij nog een fiets. Dit bleek een zelfgemaakte tandem te zijn die voor een feestje gebruikt was die avond. De andere fietsen wa-ren hun eigendom.-Op de Hondsbosseweg zou een man onwel op de grond liggen. Betrof de ziekte van Heineken. De man is voor alle zekerheid meegenomen naar het zieken-huis voor onderzoek.

Hart van Heemskerk (Jan Groenewold)-Op vrijdag 11 mei is er van 09.00

uur tot 11.00 uur op snelheid ge-controleerd op de Beethoven-straat. 545 automobilisten pas-seerden de controle, waarvan er 16 harder reden dan toegestaan. In verband met CAO acties zijn ergeen bekeuringen uitgedeeld.-Op vrijdag 11 mei omstreeks 15.00 uur is er in een supermarkt aan de Prinsengalerij een 79 jari-ge vrouw bestolen van haar por-temonnee. Voordat de rekening werd geblokkeerd bleek er in-middels al een bedrag van 1250 euro van de rekening te zijn af-gehaald.-Tussen vrijdag 11 mei 19.00 uur en zaterdag 12 mei 17.30 uur is er geprobeerd in te breken in een woning aan de Chopinstraat. De dader heeft de poortdeur aan de achterzijde geforceerd en vervol-gens geprobeerd de tuindeuren open te breken.-Tussen zaterdag 12 mei 18.45 uur en zondag 13 mei 16.00 uur blijkt er ook geprobeerd te zijn in te breken in een garagebox aan de Van Lennepstraat. Ook dit is bij een poging gebleven.

Kijk voor inbraak preventietips op de website www.politiekeur-merk.nl-Op zaterdag 12 mei omstreeks 11.30 uur werden er twee jonge jongens betrapt op het spuiten van graffiti in de omgeving van speeltuin Poelenburg. Signale-ment: twee lange jongens tussen 12-14 jaar. Een jongen was don-ker en de ander blank. De don-kere jongen droeg zwarte trui met capuchon en een zwarte pet met gele klep. De blanke jongen had blond haar, droeg een zwarte capu-chon en een sportbroek met gouden strepen. Mogelijk heeft u wat gezien of weet u wie deze jongens zijn. Neem in dat geval contact op met de politie IJmond Noord.

Boven de Baandert (Stefan van Broekhuijsen)-Op de Broersven werd getracht in een geparkeerd staande au-to in te breken. Het slot van het portier werd vernield. Er is niets weggenomen.-Op de Prof. Ten Doesscha-testraat werden door de dieren-politie Kennemerland een viertal katten uit een woning gehaald. De bewoner verbleef al lange-re tijd niet meer in de woning en de katten werden derhalve niet meer op de goede manier ver-zorgd.

Vissteiger voor HarteheemHeemskerk - Begin vorig jaar zijn Andre van Pel, Jan Berkhout en Piet Souwer, leden van hen-gelsportvereniging Het Snoekje, gestart als vrijwilliger bij Harte-heem om samen met nog twee andere vrijwilligers op de maan-dagavond 8 à 10 cliënten te hel-pen bij het vissen (18.30 – 19.30 uur). Dit wordt door de vissers van Harteheem zeer op prijs ge-steld en de vrijwilligers vinden het heel dankbaar werk. In mei 2011 is de gemeente Heemskerk namens Het Snoekje gevraagd om het aanwezige witte hekwerk aan te passen voor minder vali-den zodat ook vanuit rolstoelen kan worden gevist. De gemeen-te vond de plek, waar kinderen vaak de eendjes voeren, hiertoe niet geschikt, doch bood spon-taan aan om aan de aangren-zende grasoever (grond van Har-teheem) een echte vissteiger te plaatsen. Aan de hand van een gemaakte schets is in onderling overleg een echte vissteiger ge-realiseerd geschikt voor minder validen, de eerste in Heemskerk! Hierbij heeft Harteheem gezorgd voor de aanleg van rolstoelvrien-delijke toevoerpaden. Burgemeester Jaap Nawijn heeft de nieuwe vissteiger op 14 mei officieel geopend in aanwezig-heid van de vissende cliënten, de vrijwilligers en overige betrokke-nen van gemeente Heemskerk, Harteheem en Het Snoekje. De burgemeester gooide ook zelf meteen een hengeltje uit.

Schuilhoek aan de Van Bronck-horststraat 1 in Heemskerk. Het duurt van 14.00 tot 16.00 uur en de toegang is 1,50 euro. Het eerste kopje koffie is gratis.

Foto’s: Leo Tillmans)

Mogelijk brandstichtingBrand bij Het Spalier Heemskerk - Bij OCK Het Spa-lier aan de Duitslandlaan is in de vroege ochtend van woensdag brand uitgebroken. De brandweer kreeg de melding om 04.17 uur. Er bleek aan de

achterzijde brand te zijn in een schuindak, en even later ook rookontwikkeling binnen.

Vanwege brand onder het schui-ne dak is er opgeschaald naar

middelbrand. Met veel sloop-werk zowel binnen als buiten heeft de brandweer de brand-haard kunnen blussen. De oorzaak van de brand is ver-moedelijk brandstichting, de po-litie gaat daar een uitgebreid on-derzoek naar doen. Om 06.10 uur konden de brandweervoer-tuigen weer terug naar de ka-zerne.

Page 8: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

pagina 16 18 mei 2012

Heemskerk - Postduivenvereni-ging Heemskerk had afgelopen weekeinde twee vluchten. Pom-meroeul (238 km) werd gelost om 08.15 uur en er deden 547 duiven aan mee. De eerste duif werd geklokt om 11.28 uur door Max van Delden met een snel-heid van 1239,470. Chateaudun (545 km) werd gelost om 08.00 uur 354 duiven deden er aan mee en de eerste duif werd ge-klokt om 16.15 uur door Jos Nij-man met snelheid van 1105,940.Pommeroeul:1. Max van Delden2. Peter Nijman3. Henk Beentjes4. Max van Delden5. Peter Jonker6. Peter Nijman7. de Boer & van Hoeven8. de Boer & van Hoeven9. Henk Zonneveld10. Jos Nijman.Chateaudun:1. Jos Nijman2. Comb. L. & G. Kabalt3. de Boer & van Hoeven4. Jos Nijman5. Steef Duin6. Max van Delden7. de Boer & van Hoeven8. Jos Nijman9. Gerrie Lotterman10. de Boer & van Hoeven.

Duivensport

Anne Frankschool grote winnaar handbaltoenooi Heemskerk - Op woensdag 9 mei werd op de velden van DSS aan de Communicatieweg het schoolveldhandbal kampi-oenschap 2012 gehouden. Aan dit toernooi, dat gecoördineerd werd door Sportservice Kenne-merland en wederom prima ge-organiseerd werd door DSS Handbal deden 8 basisscholen met gezamenlijk 19 teams mee. De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 speelden in 3 categorieën: meisjes , jongens en gemengd.Het was droog en warm weer voor de teams om te handbal-len maar ook voor de toeschou-

wers die in grote getalen aanwe-zig waren om de teams aan te moedigen.

In de meisjespoule speelden 6 teams tegen elkaar. De Anne Frank won uiteindelijk en mogen zich een jaar lang kampioen van Heemskerk noemen.De jongens speelden in een pou-le met 7 teams. Ook daar won de Anne Frank. De beide teams van de Anne Frank doen woensdag middag 23 mei mee met de regionale fi-nale bij Hv Zaanstreek te Zaan-dam.

Nieuwe gemeentegidsHeemskerk - De nieuwe ge-meentegids komt uit. In de gids van 2012 staat informatie over het gemeentebestuur, de ge-meentelijke organisatie en tal van instellingen, organisaties en verenigingen. Ook bevat de gids de calamiteitengids en een ka-tern over buurtgericht werken.

De gidsen worden in de week van 21 mei verspreid in Heems-kerk. Wie geen gids heeft ont-vangen, kan contact opnemen

met uitgeverij De Kleine Media, telefoon 0224-210990. Zij zorgen ervoor dat men alsnog een gids ontvangt. Mailen kan ook [email protected]. Vermeld dan postcode en huisnummer. Dit kan tot vrijdag 1 juni 2012.Uiteraard is het ook mogelijk de gids af te halenbij de receptie in het gemeentehuis of te bel-len met het callcenter, telefoon 14 0251. Dit laatste geldt vooral als u een nee/nee-sticker op de brievenbus heeft.

Nieuw beeld in kasteeltuinHeemskerk - Maandag is het langverwachte beeld op een sokkel in de kasteeltuin van Assumburg ge-plaatst. Het enorme kunstwerk kwam in delen aan per vrachtwagen. De officiële onthulling volgt later.

Zowel de jongens als de meisjes van de Anne Frankschool werden kampioen bij het schoolhandbaltoernooi

ADO’20 D8M kampioenHeemskerk - Het meidenteam D8M van ADO’20 is kampioen geworden in de 1e klasse 07. De

meiden werden op sportpark De Vlotter kampioen door Zilver-meeuwen met 12-1 te verslaan.

Staand vlnr: Demi Gunter, Nikita de Vries, Fiona Sheng, Pien van der Kolk. Zittend vlnr: Isa Wouterse, Sterre Blok, Shila Chaboksavar, Doutsje de Boer

middelweg 13 • uitgeest • 0251 314598www.BuONAseRA.Nl

hemelvAARtsdAgBOtOxheAdzAteRdAg 19 mei

dR Jekyl eN mR hydedoors open 22.00 uur

start eerste sessie 22.30 uur

Page 9: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

pagina 20 18 mei 2012

Fietsen voor zeiltocht gehandicapte kinderenIJmond - Vrijheid en onbe-kommerd plezier. Daar ko-men kinderen met een handi-cap zelden aan toe. Pro Kids IJmond wil hen, los van de dagelijkse beslommeringen en beperkingen, een onver-getelijk zeilweekend op het IJsselmeer aanbieden.

Op zaterdag 23 juni schepen zo’n 25 verstandelijk en lichame-lijk gehandicapte kinderen tus-sen 12 en 16 jaar in op het drie-master zeilschip “De Vrijheid” in Enkhuizen om vervolgens pas op zondagmiddag 24 juni weer land onder de voeten te voelen. Pro Kids IJmond zorgt voor des-kundige begeleiding zodat niet alleen de kinderen plezier heb-ben maar ook de ouders van een vaak zo zeldzaam vrij weekend kunnen genieten. Broertjes en zusjes zijn de hele zondag ook

welkom. Beide dagen vormt het IJsselmeer de uitdaging.Door op zondag 3 juni mee te fietsen met een van de twee mooie benefiet fietstochten door de IJmond kan men meehelpen om de benodigde gelden bijeen te krijgen. De start is om 10.00 uur bij het Kennemer Theater aan het Kerkplein in Beverwijk. Er is een fietstocht van 35 km en een van 90 km. De rit voert langs de mooiste plekjes van de IJmond. Deelnemen kunt u door de aankoop van een Pro Kids IJmond bidon à 15 euro. Een Pro Kids IJmond bidon is te koop aan de kassa van het Kennemer Theater in Beverwijk, bij ijssalon Marx O’Larry’s aan de Kerkweg 85 in Heemskerk en via www.prokidsijmond.nl (klik op de bi-don). Ook bij de start op 3 juni zijn bidons beschikbaar. Pro Kids IJmond is een zelfstan-

dige serviceclub, waarvan de ba-sis al in 1993 is gelegd. Het is een club waarvan de leden zich dienstbaar willen maken aan de gemeenschap en in het bijzon-der aan de jeugd in de regio. Het doel van de vereniging is het in de praktijk brengen van de re-gel: behandel je medemens zo-als jezelf behandeld wilt worden. Het doel is vooral de jeugd in de IJmond, die dat nodig heeft, te ondersteunen. Daarbij ste-ken de leden zoveel mogelijk zelf de handen uit de mouwen. De kennis en vaardigheden van de leden worden daarbij ingezet, evenals hun netwerken. De gel-den voor goede doelen worden door een stichting beheerd.Meer weten en contact? Kijk op www.prokidsijmond.nl Contact via [email protected] of op twitter via @ProKidsIJ-mond

Eline haalt geld op voor deelname Alpe d’HuzesWijk aan Zee - De boeken-markt bij Heliomare was een da-verend succes. Niet alleen wer-den ontzettend veel boeken ge-doneerd, de verkopen voor het goede doel overtroffen alle ver-wachtingen. In totaal werd voor 2.401 euro verkocht. Remy Kle-ijer, organisator van de boeken-markt, overhandigde het geldbe-drag aan scholiere Eline Giesen en haar ‘buddy’ Marank Elfrink, die over een paar weken deelne-men aan de Alpe d’Huzes. Remy fietste de Alpe d’Huzes vorig jaar zelf in zijn handbike. Hij weet als geen ander hoe zwaar het is. Hij is er van overtuigd datde meiden hun doel zullen be-halen.Eline Giesen (16 jaar) zit op het

voortgezet onderwijs van He-liomare en gaat dit jaar mee-doen met het evenement de Al-pe d’Huzes. Met een driewieler racefiets gaat Eline de Alpe be-klimmen. Eline probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF. Men kan haar volgen op www.heliomaread6.nl. Ma-rank Elfrink is werkzaam als fy-siotherapeute voor het voortge-zet speciaal onderwijs van He-liomare. Marank gaat dit jaar de Duchenne Heroes 2012 fietsen. Dit is een 7 daagse MTB fiets-tocht over 700 km onverharde wegen. Op deze manier probeertMarank zoveel mogelijk geld op te halen voor het Duchenne Pa-rent Project. Meer informatie: www.duchenneheroes.nl.

Rabo hoofdsponsor Heliolympics

Krijger voor één avond

rolstoelbasketbal, zitvolleybal en atletiek. Met de steun van de Rabobank wordt een Heliolympische sport-dag en de Watersportdag gefi-nancierd. Beide evenementen dragen de naam van de Rabo-bank. De heer Raaijmakers, voorzit-ter Raad van Bestuur Helioma-re: ,,Door deze steun ervaren 450 leerlingen de relatie van sport, gezondheid, leefstijl, plezier en prestatie. En uiteraard het sa-men sporten. Zij zien ook dat sporten die wellicht niet van-zelfsprekend zijn, toch door hen kunnen worden beoefend. Dit is een enorme stimulans’’.

Castricum - Op zaterdag 19 mei van 18.30 tot 21.30 uur houdt PWN speciaal voor jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar een krij-geravond in het Noordhollands Duinreservaat. Ga lekker mee

naar buiten, leer hutten bouwen en ontdek je eigen krijgernaam.Krijgers, jongens èn meisjes, zijn stoer, graag in het bos en willen alles weten over overleven in de natuur. Sluipen als een vos, kij-ken als een uil of geblinddoekt de weg door het bos vinden zijn aan het einde van de avond een tweede natuur. Voor meer infor-matie en aanmeldingen kijk op www.pwn.nl/eropuit of neem contact op met Bezoekerscen-trum de Hoep via 0251 661 066. Doe warme kleren aan die vies mogen worden en goede schoe-nen. Let op: deze avond is alleen voor krijgers, zonder ouders of begeleiders. De kosten zijn 8,50 euro en de start is bij Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum.

Overbos sluit competitie winnend afBeverwijk - Eerste klasse Da-mes VVV-Overbos 0-3Overbos speelde beter dan in de laatste wedstrijden. Er werd goed gecombineerd en VVV kwam er niet aan te pas. Li-sette Stil scoorde weer en had een groot aandeel in de overige goals. Jolien Happe nam met 2 doelpunten afscheid van het eer-ste damesteam. Bij rust was de eindstand al bereikt. In de twee-

de helft leek het er op of Over-bos niet echt meer wilde. VVV bleek gewoon niet beter te kun-nen. Het seizoen wordt afgeslo-ten met een vierde plaats.

Er komen selectietrainingen voor het volgende seizoen, waarbij er zes plekken op te vullen zijn. Een mooie opgave voor coach Tomek Kotulski. De huidige coach van Overbos heren 2, dat in de reser-

ve-overgangsklasse zeer goed presteert, gaat Kotulski hierbij assisteren.

Eerste klasse HerenVVV-Overbos 1-5Met de wetenschap dat er won-deren moesten gebeuren op de velden van de concurrentie, ver-trokken de Beverwijkse mannen voor hun laatste wedstrijd naar Amsterdam. Om vooral een kans

te houden op de play-offs, moest er gewonnen worde n. Het team van de vertrekkende coach Han Kolleman speelde een van zijn betere wedstrijden. Bij rust was het 1-2 en daarna had VVV niets meer in te brengen. De twee spe-lers die het team gaan verlaten, eisten een hoofdrol op. Tjeerd Buntsma scoorde twee keer en Sten Schram nam ook een doel-punt voor zijn rekening. Bart Happe, die met 21 doelpunten topscorer van het team gewor-den is, wist twee keer het net te

vinden. Uiteindelijk eindigt Over-bos op de derde plaats op twee punten van kampioen Myra. De jonge talentvolle ploeg mist de play-offs op doelsaldo, zodat nu Amstelveen voor promotie mag gaan spelen. In ogenschouw ne-mend dat Overbos vorig jaar pro-moveerde naar de eerste klasse, is de derde plek een geweldig resultaat. Er zit nog groei in het team en de nieuwe coach Ar-vid van der Tol mag het komen-de seizoen verder bouwen rich-ting de Overgangsklasse.

Wijk aan Zee - Afgelopen woensdag werd de samenwer-king tussen Heliomare en de samenwerkende Rabobanken in Noord-Holland officieel be-krachtigd met de ondertekening van het sponsorcontract voor de Heliolympics; een paralympisch evenement dat sporten onder mensen met een beperking be-vordert en integratie van aange-past sporten in de samenleving verbetert.

Met deze ondertekening is de Rabobank officieel hoofdspon-

sor van de Heliolympics. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd door de leerlingen van Helioma-re Onderwijs symbolisch de He-liolympische fakkel doorgegeven aan directievoorzitter Rabobank IJmond Noord, de heer Griep. Deze gaf in zijn toespraak aan dat de bank zeer betrokken is bij sport in het algemeen en bij aan-gepast sporten in het bijzonder: “De Heliolympics is een prachtig initiatief met vele mogelijkheden. Het bereik van dit evenement is bijzonder groot. Niet het EK of de Olympische Spelen zijn het evenement van het jaar, maar de Heliolympics.”

De Heliolympics vindt plaats van 17 tot en met 27 september. Het evenement staat in het teken van overwinningen, teamspirit en het verleggen van grenzen.

Drieduizend kinderen, jongeren en volwassenen met een beper-king hebben de mogelijkheid om op een inspirerende manier di-verse sporten te ontdekken, zo-als boccia, boogschieten, tennis,

Uitgeest - Zaterdag brak er aan het eind van de middag brand uit in de locomotief van een goede-rentrein. De trein stond op stati-on Uitgeest. De brandweerkorp-sen van Uitgeest en Heemskerk zijn uitgerukt. De brand was snel geblust.

Brand in trein

Page 10: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

pagina 22 18 mei 2012

Verhuizing oefentherapie Cesar/Mensendieck

Heemskerk - Na jaren van om-zwervingen van de ene prak-tijkruimte naar de anderen in Heemskerk, heeft Trudi Duin haar praktijk voor oefenthera-pie Cesar-Mensendieck nu defi-nitief gevestigd op de Van Coe-venhovenstraat 2 A-1 in Heems-kerk. Met 20 jaar ervaring opge-daan in verschillende particulie-re praktijken, bij astmacentrum Heideheuvel en in het bedrijfsle-ven gaat ze haar kwaliteiten in-zetten aan de Van Coevenhoven-straat 2 A-1.Oefentherapie Cesar/Mensen-dieck is een houdings- en be-wegingstherapie waarin de to-tale mens centraal staat. De be-handelmethode is gericht op het opheffen en voorkomen van klachten als gevolg van een on-juist houdings- en bewegings-patroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Via allerlei oefeningen waarbij lichaamsbewustwording een rol speelt, leert men gezond te bewegen. Met als belangrijk doel om van de klachten af te komen en in de toekomst klach-ten te voorkomen. De kracht van de oefenthera-pie Cesar/Mensendieck is ge-baseerd op meer dan 100 jaar kennis, ervaring en de laatste decennia wetenschappelijk on-derzoek. Ook ligt de kracht in

het zelf leren begrijpen, voelen wat goed is voor je lichaam. Tru-di Duin is in 1992 afgestudeerd als oefentherapeut, in 2006 als ontspanningstherapeut (Jan van Dixhoorn) en in 2008 als ergo-noom. ,,Ik heb nu een prach-tige praktijkruimte in het cen-trum van Heemskerk met gratis parkeermogelijkheden rondom’’, vertelt Trudi Duin trots,

Behandelingen vinden plaats in de praktijk en op medische indi-catie ook aan huis:•Hyperventilatie en spannings-klachten•COPD en astma•Nek/schouder/armklachten•Hoofdpijn•Rug- en bekkenklachten•Osteoporose•Houdings- en bewegingscor-rectie•Arbeidsrelevante klachten en beroepsklachten•Reuma•RSI/Kansgerelateerde klachten•Orthopedische klachten, revali-datie na operatie of ongeluk•Neurologische klachten.

De praktijk is ook open op zater-dag. Meer informatie is verkrijg-baar via tel. 0251-374522 of 06-53692768 of kijk op www.cesar-mensendieckheemskerk.nl, e-mail [email protected].

Wim Meijer

De derde generatie: Wim Meijer

Bakker Meijer viert eeuwfeestHeemskerk - Bakker Meijer be-stond op 3 mei 100 jaar. De bak-kerij aan de Gerrit van Assen-delftstraat en de Patisserie aan de Ruysdaelstraat te Heemskerk staan daarom de hele maand mei in het teken van dit eeuw-feest. In mei 1912 opende de oorspronkelijk uit Spierdijk af-komstige Willem Meijer (1885) aan de Oosterweg zijn bakkerij met een piepklein winkeltje. Zijn verhaal stond twee weken gele-den in deze krant en zijn zoon Cor (1915) vorige week. De-ze week is het tijd voor de der-de generatie: Wim Meijer (1943), de zoon van Cor. Wim werd al op jonge leeftijd in de richting van de meelbalen, de hete ovenen de monotoon draaiende bak-kerijmachines gedreven. Terwijlzijn leeftijdsgenootjes in bed la-gen en droomden van dinkytoys en meccanodozen, stond hij al te zweten in de bakkerij om er aan bij te dragen dat het brood voor het steeds toenemende aantal Hoogovensarbeiders in Heems-kerk op tijd klaar zou zijn.In 1970 werd verhuisd naar eennieuwe ruime bakkerij, goedvoorzien van moderne appara-tuur. Voor een nog groter assor-

timent wat zich voortdurenduitbreidde. “Gezond en lekker” was het motto. Zo werd gewerkt aan nieuwe brood- en banket-producten. Onder andere aan “Revitaal: natuurlijk gezond”. Een product waarin al het goede van Moeder Aarde is verwerkt; grof volkoren, lijnzaad en soja. Een gezondheidsbrood bij uitstek met positieve bijdrage aan spijs-vertering, botontkalking, over-gangsklachten en een goed cho-lesterolgehalte. De Revital pro-

Smits Keukens krijgt titel‘Beste keukenzaak van NH’

Uitgeest - Naast de titel ‘Bes-te keukenzaak van Noord-Hol-land’ is Smits Keukens tevens als tweede Beste Keukenzaak van Nederland uitgeroepen en heeft een gemiddelde beoordeling van een 8,7 namens het blad Else-vier-Retail.

Prachtige nieuwe keuken showroom Het kopen van een keuken moet een feest zijn. In de unieke showroom van Smits Keukens in Uitgeest vindt de klant complete keukens in diverse uitvoeringen en opstellingen. Wie een keuken koopt, laat daarbij een stuk van haar of zijn persoonlijkheid zien. Van eenvoudig, functioneel tot

zeer luxueus. Van klassiek tot ultramodern. Waarin voelt men zich thuis?De keukenadviseur: ,,Uw leven, uw keuken. U heeft tegenwoor-dig onvoorstelbaar veel moge-lijkheden om uw keuken tot in detail op uw wensen af te stem-men. Goed advies is hierbij van groot belang.’’De keukenadviseur moet ten-slotte weten waar hij over praat om de klant van het juiste advies te kunnen voorzien. ,,Kies daar-om op uw gemak. Laat u advi-seren door onze ervaren ad-viseurs, zij wijzen u op de de-tails waar u nog niet aan ge-dacht had, zonder uw beslissing te beïnvloeden. Met 50 jaar er-

varing met een vaste groep goe-de leveranciers heeft Smits Keu-kens alle know-how in huis om u optimaal te kunnen informe-ren. Ook de installatie van uw keuken door eigen monteurs van Smits keukens nemen wij bijzon-der serieus. Desgewenst nemen wij hierbij de volledige coördi-natie van uw keuken op ons, dat wil zeggen dat ook het verleggen van leidingen, het leggen van de tegelvloer of het stucwerk van de wanden en of plafond door ons geregeld wordt. Van slopen tot koken. Zijn wij eenmaal klaar, dan bent u een prachtige keuken rijker. Alle verpakkingen, afval en bouwmaterialen nemen wij mee en wij laten de keuken schoon achter.’’Renoveren van de keuken kan natuurlijk ook zoals het vervan-gen van het werkblad of vervan-ging van het inbouwapparatuur. Vaak kan met een aantal een-voudige ingrepen de keuken worden gemoderniseerd voor weer vele jaren onbezorgd keu-kenplezier.

Voor een adviserend gesprek kan de klant komen kijken in de showroom in Uitgeest, Geester-weg 10 (pand Bad & Keukenpla-za). Om teleurstellingen te voor-komen kan men vooraf een af-spraak maken op tel.nr. 0251-311880. Het parkeren is gratis en de koffie staat klaar.

ducten van Wim Meijer werden beroemd tot ver in de omtrek. Tot donderdag 24 mei krijgt elke klant bij aankoop van twee Revi-tal producten een pakje Revital ontbijtkoek gratis. (Zie de adver-tentie elders in deze krant). De komende week leest u over de vierde generatie en huidige ei-genaar, Jan Meijer. Bakker Me-ijer, Gerrit v Assendelftstraat 7, Heemskerk. 0251-232669. Patis-serie Meijer, Ruysdaelstraat 31, Heemskerk. 0251-237266.

Temperatuur omhoogMei blijft een beetje het zor-genkindje van dit voorjaar.Nederland vertoefde steeds in de droge en tamelijk stabie-le zone met zon en prima tem-peraturen. Gevolg was bijvoor-beeld een jaar geleden dat we het droogste voorjaar ooit voor onze kiezen kregen. Tot eind juni bleef het bijzonder droog waarna de ‘hoogzomerregens’ toesloegen. Dit voorjaar zijn de bakens verzet en liggen de weersbepalende drukgebie-den op geheel andere plaat-sen. Het hogedrukgebied kiest nu steeds domicilie boven Mid-den - en Noord-Scandina-vië en een ander hoog ligt bo-ven de oceaan. Juist tussen de-ze twee systemen in bevin-den zich hinderlijke lagedruk-gebieden met het accent vaak in de buurt van Nederland, En-geland en Frankrijk. Daardoor blijft ons weer telkens onstand-vastig en periodiek wisselvallig. Op Hemelvaartsdag en vrijdag

lijkt het wel mee te zullen vallen met de regenperikelen. Het lijkt dan zo goed als droog te zijn, met waarschijnlijk vrij veel zon, en het kwik komt al iets hoger uit (13 graden op donderdag en rond 15 op vrijdag). Normaal voor half mei in de IJmond is tot ruim 17 graden. De wind draait naar noordoost of oost als gevolg van meer invloed van lage druk bij Frankrijk. Ge-volg is dat het geleidelijk nog wat zachter wordt in het week-einde. De middagtemperatuur komt uit in het traject 17 tot 20 graden, maar veel meer thermi-sche winst zit er niet in. Voor-al op zondag neemt dan wel de wisselvalligheid toe en kan het alweer tot regen komen. Ook volgende week blijft het tamelijk instabiel weer met nogal gematigde temperaturen.

de IJmondiale weerman Meer via de weerprimeurlijn: 0900-1234554

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk VelserbroekRijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Page 11: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

pagina 24 18 mei 2012

Kroegenbridgedrive opnieuw groot succesHeemskerk - De Heemskerk-se kroegenbridgedrive die zater-dag 12 mei voor de tweede keer werd gehouden was opnieuw zeer succesvol. Er waren 154 bridgeparen, dus maar liefst 308 deelnemers en die liepen van locatie naar loca-tie om daar hun rondes te spe-len en te strijden voor de eerste plaatsen. Veel horecagelegen-heden zoals: Lokaal, Spectrum, Jansheeren, Jack’s, Van Ruys-dael, In de Kas, De Lange Muur en Venezia boden gastvrij hun ruimtes aan om de bridgers ge-legenheid te geven tegen elkaar in het strijdperk te treden.Het was overal een gezelli-ge bedoening. Na afloop toog

men naar de Jansheeren waar om 18.00 uur de prijsuitreiking plaatsvond. De eerste prijs werd behaald door het koppel Wim Martens/Evert Kalverda. Als tweede eindigde het echtpaar Jan en Jeanne Limmen en als derde Rie Groot en Suze Koele-mans. De band “Stinkend Rijk” verzorgde een spetterend optre-den waarbij de bridgers lietsen zien dat ze naast kaarten ook nog uitstekend konden dansen.

De dag werd georganiseerd door bridgeclub “De Commandeurs”Ook volgend jaar wordt er weer een kroegenbridgedrive gehou-den en wel op de tweede zater-dag in mei.

Heemskerk - In ontmoetings-centrum De Stut is op vrijdag 25 mei een kienmiddag voor 55 plussers. Het begint om 14.00 uur en kost 80 cent per ron-de. De Stut bevindt zich aan de Maasstraat 3 te Heemskerk.

Kienen in Stut

Heemskerk - Ouderenwerk Welschap houdt maandag 21 mei een kienmiddag voor men-sen vanaf 55 jaar. Het begint om 14.00 uur. De bijdrage is 2,20 eu-ro per persoon.

Kienen 55+ in De Jansheeren

Goede vrijwilligers schaarsHeemskerk - Vrijwilligers-werk is in ons land de nor-maalste zaak van de wereld. Toch lijkt het steeds lasti-ger te worden voor organisa-ties om vrijwilligers aan zich te binden. Op de website van de vrijwilligerscentrale Be-verwijk-Heemskerk prijken enkele honderden vacatures en dat aantal lijkt voorlopig niet te krimpen. In een poging nieuwe vrijwilligers aan te trekken presenteerden enke-le tientallen organisaties zich zaterdagmiddag op het Bur-gemeester Nielenplein.

De vrijwilligersmarkt wordt sinds enkele jaren georganiseerd. Na eerdere pogingen in schoolge-bouwen van het Kennemer Col-lege, waar niet bijzonder veel bezoekers op af kwamen, be-sloot men vorig jaar om de or-ganisatie van de markt over een andere boeg te gooien. Het jaar 2011 stond internationaal in het teken van de vrijwilligers en om die reden werd op de Breestraat in Beverwijk een groot evene-ment georganiseerd. De vrijwilli-gersmarkt maakte daarvan deel uit en de betrokken organisaties waren overwegend positief over het verloop van die dag. Daar-

om werd dit jaar gekozen voor een soortgelijke opzet, al had de dag ditmaal een meer ingetogen karakter. Op het Burgemees-ter Nielenplein waren vertegen-woordigers van de deelnemende organisaties te vinden achter de geplaatste marktkramen.

De harde wind maakte het voor de kraamhouders lastig om fol-dermateriaal of andere zaken goed te kunnen uitstallen. Des-ondanks wisten de meeste orga-nisaties zich goed te presente-ren en kreeg het aanwezige pu-bliek een goede indruk van het aanbod in vrijwilligerswerk. De medewerkers van de Dieren-ambulance Kennemerland had-den een voertuig ter bezichtiging meegenomen en Radio Heems-kerk verzorgde gedurende de vrijwilligersmarkt een recht-streekse uitzending. De publie-ke belangstelling was verre van massaal, maar hier en daar wer-den bij de kraampjes toch goede zaken gedaan. Adresgegevens werden uitgewisseld, formulie-ren ingevuld. Wie niet in de gele-genheid was de markt te bezoe-ken, kan zich op www.vwdoen.nl alsnog oriënteren op een pas-sende vrijwilligersvacature. (Rai-mond Bos)

Heemskerk - Terwijl kop-loper Marcel Duin zelf niet speelde wonnen zijn achter-volgers wel allemaal. Deson-danks komt zijn positie niet in gevaar. Met nog een ronde te spelen is zijn voorsprong niet meer te overbruggen.

Bart Groenendaal deed weer eens mee en won. Verder nam Anne Otten netjes revanche voor zijn nederlaag van vorige week. Hij versloeg Walter van Koppen. Wedstrijdleider Gerard Limmen speelde een mooie remise tegen Dennis Roijers.

De uitslagen:P Lieverst - P Klok 1-0; E Schmit - R Eisenberger 0-1; D Krui-per - J Buis 0-1; T Waanders - F Koopman 0-1; T Bleijendaal - C Zwemstra remise; J Pastor - L Witte 0-1; M Herruer - H Kos re-mise; A Mensink - J Stops 0-1; T de Vries - R Rusche remise; B Groenendaal - F Pouw 1-0; A Otten - W van Koppen 1-0; R de Jong - H van Essen remi-se; J Verhoeven - G Klein 0-1; R de Haan - C Verhoog 1-0; J Zon-neveld - J Komen remise; G Lim-men - D Roijers remise.

SchaakclubExcelsior

Getuigen ongeval gezochtHeemskerk - Donderdagoch-tend 10 mei, even voor 11.00 uur is een 75-jarige fietsster uit Beverwijk gewond geraakt bij een botsing op de Pad Acker in Heemskerk. De vrouw fietste op genoemde weg toen zij werd in-gehaald door een donkerblau-we bestelbus. Tijdens het pas-

seren werd zij aangetikt door de bestelbus waarna de vrouw viel. De bestelbus is doorgereden, de vrouw is naar het ziekenhuis ge-gaan met een gebroken bek-ken en verbrijzelde linkerelle-boog. De politie van Kennemer-land vraagt getuigen om contact op te nemen via 0900-8844.

Welschap geeft cd wegHeemskerk - Welschap Kinder-opvang heeft een cd gemaakt met de 32 meest gezongen lied-jes op de kinderdagverblijven. Ouders vragen vaak: wat be-doelt mijn kind toch met ‘poef’ of hoe gaat dat liedje van de mol? Dat bracht Welschap op het idee om de liedjes op een cd te zet-ten. Alle kinderen op de dagver-blijven hebben de cd cadeau ge-kregen, zodat hun ouders voort-aan met hen mee kunnen zin-gen. De cd is feestelijk gepre-senteerd op alle dagverblijven door de clowns Pip en Pep. De cd is vanaf nu het welkomst-cadeau voor nieuwe ouders en kinderen bij Welschap Kinder-opvang.

Even de grens over...

Beverwijk/Heemskerk - De Stichting Stedenband Bever-wijk-Wronki en de Stichting Me-dische Hulp IJmond-Wronki gin-

gen zaterdag een middagje naar Heemskerk, om deel te nemen aan de vrijwilligersmarkt. Beide stichtingen aanvaardden de uit-nodiging, omdat ook in Heems-kerk veel donateurs en vrijwil-ligers wonen en er – bijvoor-beeld – ook veel Heemskerkers zijn die meereizen met de jaar-lijkse bustrip naar Wronki. Mede dankzij de Poolse ambassade en het Pools Bureau voor Toerisme was er volop promotiemateriaal beschikbaar over het EK-voet-bal in Polen en Oekraïne. Net als voorgaande keren werden ook ditmaal creatieve werkstukken van bewoners van tehuizen voor mensen met een beperking ver-kocht. Met de opbrengst wordt materiaal aangekocht, waarmee in Polen weer nieuwe werkstuk-ken gemaakt kunnen worden.

Stedenbandvoorzitter Wim Spruit (rechts) in gesprek met Hans Mooyman, voorzitter van de Ad-miraal van Kinsbergen-scouting-groep. (Foto Herman Brouwer)

Page 12: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

18 mei 2012 pagina 25

Heemskerk - Met nog drie wedstrijdronden te gaan in de voorjaarscompetitie zijn de kop-lopers: A. Evert Hup 56 punten, Anneke de Groot 42, Robert Pick 39: B: Dennis Swart 66, Son-ja Pick 46, Chris van Kalmthout, Gre de Graaf en Ingeborg Bruijns 43; C: Gea Meijer 56, Ruud van

De Sjoelschijf

Bijenmiddag Dierendorp Heemskerk - Het jaar 2012 is het Jaar van de Bij en dat laat Dierendorp niet ongemerkt voor-bij gaan. Er wordt groots uitge-pakt op de bijenactiviteit die op woensdagmiddag 23 mei van 13.00 tot 16.00 gaat plaatsvin-den. Door middel van allerlei leu-ke proefjes in de speciale Bee-Buzz kan jong en oud alles te weten komen over het leven van de bij. Daarnaast is er een echte imker aanwezig om te vertellen over zijn werkzaamheden. En als klap op de vuurpijl komt wethou-der Gineke van ’t Veer langs om een speciaal convenant te teke-

nen waarin afgesproken wordt dat Heemskerk een bijvriendelij-ke gemeente zal worden.Omdat er steeds minder voed-sel voor de bijen is gaat het op het moment niet goed met de bij in Nederland. De gemeente Heemskerk wil graag zijn steen-tje bijdragen om de bijen te red-den en daarom tekent wethou-der Gineke van ‘t Veer om 14.00 uur een convenant waarin de gemeente toezegt voortaan bij-vriendelijk te zullen handelen. Aansluitend vertelt imker Pe-ter Rijnja om 14.15 uur over zijn werk als bijenhouder, en waar-

om bijen zo belangrijk zijn voor de natuur en voor mensen. Er is een echte bijenkolonie en er zijn proefjes te doen waarbij je door middel van kijken, rui-ken en proeven alles over bijen te weten kunt komen.Uiteraard kan er ook weer ou-derwets geknutseld worden. Er kan een mooie kaars van bijen-was gemaakt worden of een ei-gen honingbijtje knutselen. Na afloop krijgen de bezoekers een zakje bloemenzaadjes mee zodat zij de bijen een handje kunnen helpen. Deelname aan deze acti-viteit is gratis. Kinderboerderij en NME-centrum Dierendorp is ge-vestigd aan de Vrijburglaan 1 in Heemskerk.

Kalmthout 46, Jose Huijbens 38, D: Jolanda Breed 50, Fokje Hoek-man 47, Kay Breed 41. De hoog-ste scores: Evert Hup 1425, Ca-rolien Krommenhoek 1403, An-neke van den Heuvel 1361, Ro-bert Pick 1313, Anneke de Groot 1260, Tini Meijer 1247 (tevens p.r.), Chris van Kalmthout 1238, Monique Brandsma 1234, Thea de Graaff 1229, Ruud van Kalm-

thout 1227. In de sixpackcompe-titie leiden Dennis Swart 13, Ro-bert Pick 11,Martin Wilson 10, Evert Hup 9, Sonja Pick en Ruud van Kalmthout 8. De Sjoelschijf speelt de competitiewedstrijden op de woensdagavond (vanaf 19.45 uur) in de Jansheeren aan het Maltezerplein in Heemskerk. Iedereen kan vrijblijvend mee-spelen.

Heemskerk - ADO’20 E7 is ongeslagen kampioen geworden. Vol trots poseert het team voor de foto. Links en Peter Zonneveld en Ron Ubachs trainers, Youri Aardenburg, Spyker van Lieshout, Jelle Jansen, Jordy Holleman, Jorn Zonneveld, Nico Aardenburg leider, Diyar Sahin, Ali Mhanna, Damian Ubachs, Rinus de Ruyter, Mischa Holleman ont-breekt.

Ongeslagen kampioen

Heemskerk - ADO’20 C6 is overtuigend kampioen geworden van de voorjaarscompetitie. Met een knappe 3-0 zege werd de thuiswedstrijd gewonnen van THB C1. Het kampioenschap werd gevierd met een bos bloemen en een beker voor elke speler. Op de foto op de achterste rij: Rick Wiendels, Sjoerd Oldenburger, Bas de Bie, Jesse Zonneveld, Ma-ce Dudink, Ahind Osepa, Robin Klaase, Max Goedhart, trainer Henk Beentjes, Emre Serkan, leidster Denise Verlaat, Lisa Vrenegoor, Leider Nico Vessies. Op de voorste rij: Thom Vessies, Jessy Verlaat, Xavièl de Ligt, Patrick van Zon, Prasant Sadal en Nour Bouhjar.

ADO’20 C6Overtuigend kampioen

Heemskerk - Kinderen van 7 tot en met 9 jaar kunnen zich nu in-schrijven voor de cursus ‘Trou-badourharp’ van muziekschool Heemskerk onder leiding van docent Marije Vijselaar. De kin-deren maken in acht lessen spe-lenderwijs kennis met de harp. Gedurende acht weken worden de beginselen van het harpspe-len aangeleerd. De eerste les-sen worden op het gehoor ge-geven aan de hand van een ver-haal over beren die hun liedje kwijt zijn. Tijdens de latere les-sen komen aspecten voor als rit-me en noten lezen. Het begint op woensdag 23 mei van 14.30 tot 15.15 uur. Kosten: 70 euro.

Cursus troubadourharp

Welkom bij Van Vliet TandartsenOns team van goed opgeleide mensen werkt met de nieuwste materialen en apparatuur. In onze praktijk in Uitgeest hebben we verschillende specialisaties bij elkaar zodat wij u snel en vakkundig kunnen helpen. Graag verwelkomen wij u als nieuwe patiënt. Bel ons voor meer informatie of kijk eens op onze website.

Bonkenburg 4, UitgeestTel. (0251) [email protected]

www.vanvliettandartsen.nl

Wij hebben ook veel ervaring

met kinderen

Page 13: Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 www ...epaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/... · Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765 T.nl 18 mei 2012 11

pagina 26 18 mei 2012

Zaterdag 19 mei Lagere Seniorentoernooi OdinHeemskerk - Zaterdag 19 mei houdt HSV ODIN’59 haar tradi-tionele Brandwonden Toernooi aan de Hoflaan in Heemskerk. Acht teams zullen deelnemen in twee poules en zij zullen strijden om de fel begeerde wisselbeker.Na de finalewedstrijden wordt er nog gestreden om de penal-tybokaal. Deelnemende teams zijn: vvv Haaften, Sporting Krom-menie, Inter Heemskerk, FC Vel-senoord, FC Uitgeest, Symington Caledonian FC uit Schotland, en twee teams van HSV ODIN’59.Bijzonder is dat voor de twee-de maal Symington Caledonian FC uit Schotland weer haar op-wachting zal maken. Zij hebben in Schotland een inzamelings-avond gehouden om de goede doelen Stichting Kind en Brand-wond en de kinderafdeling Gi-raffe van het WKZ uit Utrecht te ondersteunen.Ook Inter Heemskerk zal haar opwachting weer gaan maken met een speciaal team, dat be-staat uit “oud leden” van de club uit de jaren 70 en 80 met onder meer bekende oud voetballers van het beroemde team van In-ter Heemskerk.De organisatie zal dit jaar Stich-ting Kind en Brandwond en het Wilhelmina Kinderziekenhuis uit

Utrecht helpen door middel van een donatie. De opbrengst van het toernooi zal voornamelijk worden opgehaald door spon-soring en een loterij. Nieuw dit jaar is een veiling van o.a. (ge-signeerde) shirts van Feijenoord, PSV, FC Volendam, FC Heeren-veen en Rafael van der Vaart! Verder zullen er nog twee arran-gementen (VIP) voor twee per-sonen van FC Volendam geveild worden. AFC Ajax heeft een sup-porters set beschikbaar gesteld en FC Twente een sjaal met vlag gesigneerd. Verder worden nog twee gesigneerde ballen van het Nederlands elftal en FC Vo-lendam geveild. De organisa-tie hoopt met deze veiling extra geld op te halen!

De wedstrijden beginnen om 11.00 uur en de finale wedstrij-den zijn ca. 15.30 uur! De penal-tybokaal wordt direct hierna ge-houden. De loterij is om 17.00 uur zijn en de loten kunnen door iedereen worden gekocht. De trekkingslijst zal worden gepu-bliceerd op de website van het toernooi! Iedereen is welkom!

Voor info: Website: http://www.lst-odin59.org of mail: [email protected].

Van links naar rechts: Mona Keijzer, minister Liesbeth Spies, en Sybrand van Haersma Buma op het podi-um van de Jansheeren in Heemskerk (Foto: Leo Tillmans)

Zaterdag Erik FestivalHeemskerk - Zaterdag 19 mei staat voor de derde maal het Erik festival op het programma. Dit festival wordt jaarlijks georgani-seerd ter nagedachtenis aan de in 2009 op 21-jarige leeftijd over-leden Erik Zoon. De Stichting Ezelsvrienden is, net als de vo-rige twee edities, organisator en heeft opnieuw een echt Heems-kerks en aantrekkelijk program-ma samengesteld. The Relic, Royal Flush en Paperplane zul-len dit jaar acte de presence ge-ven en doen dit geheel belange-loos. Een springende massa met leeftijden tussen 14 en 60 was in voorgaande jaren het beeld. Na het succes van de vorige edi-ties, waarbij aanzienlijke bedra-

gen werden opgehaald voor het goede doel, was het organise-ren van opnieuw een Erik festi-val geen punt voor discussie. Al vroeg in het jaar werden bands benaderd die allen direct positief reageerde op het verzoek van de Ezelsvrienden. Het festival vindt jaar plaats in Café De Nozem en de Non. Deze keer gaat de op-brengst naar Stichting De Be-nen Nemen, die zich ten doel stelt geld in te zamelen voor hulp aan kinderen met een beenam-putatie in Derde Wereldlanden. Het festival begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt men verzocht een bijdrage in de ter plaatse opgestelde melkbus-sen te doen.

Anne Frankschool steunt goed doelHeemskerk - De Anne Frank school houdt op dinsdagmiddag 22 mei een sport/sponsormid-dag in sporthal de Waterakkers. Leerlingen laten zich sponsoren voor de actie Alpe d’HuZes en gooien op 22 mei ballen in “het goede doel”. Om 13.30 uur gaat de actie van start met een war-ming up. Vanaf 14.00 uur wordt in vier verschillende sportonder-delen gestreden om verschillen-de accessoires, die nodig zijn om een Hollandse fiets op te tuigen. Deze fiets staat model voor de fiets waarmee een team met oud leerlingen van de school de Alpe d’Huez opfietst. Als om 15.00 uur

de sponsoractie voorbij is wordt de fiets ‘in elkaar gezet’ en de actie afgerond. Op 6 en 7 juni wordt op de be-roemde “Hollandse berg” Alpe d’Huez de grootse sponsoractie Alpe d’HuZes georganiseerd. Dit is een sportief evenement waar-bij deelnemers individueel of in teamverband één tot zes keer op een dag de Alpe d’Huez be-klimmen. Niet zomaar, maar om geld op te halen voor het KWF (kankerbestrijding)-fonds. Met dit geld werden afgelopen ja-ren programma’s gestart met als thema: goed, gelukkig en ge-zond leven met kanker.

CDA-lijsttrekkersdebat trekt volle Jansheeren

Heemskerk - Het was afgelo-pen maandag 14 mei even span-nend wie er zouden komen. De zes kandidaten voor het lijst-trekkerschap van het CDA trek-ken dagelijks het land in en zijn avond aan avond te volgen op radio en televisie. Op uitnodiging van CDA-IJmond traden drie van hen: Sybrand van Haersma Buma (fractievoorzitter Twee-

de Kamer), Liesbeth Spies (mi-nister van Binnenlandse Zaken) en Mona Keijzer (wethouder van Purmerend) aan in cultureel cen-trum de Jansheeren in Heems-kerk voor een volle zaal belang-stellenden. Na een korte intro-ductie van de kandidaten kreeg de zaal gelegenheid om vragen te stellen over vier hoofdthema’s. Boeiende debatten werden on-

der andere gevoerd over de kos-ten en de organisatie van de zorg, de woningmarkt, flexibilise-ring van de arbeidsmarkt, solida-riteit tussen jongeren en oude-ren en het onderwijs. De avond verliep in een uitermate positieve sfeer. Voor een impressie van de bijeenkomst is een fotorapporta-ge bekijken via de website www.cdaheemskerk.nl.

Eén van de deelnemende teams is het Heemskerkse “Team van Son”. Dit team is opgericht ter nagedachtenis aan Theo van Son. Zij doen mee met het vol-gende doel: anderen inspireren en faciliteren om goed, gelukkig en gezond te leven met kanker.”De Anne Frank school steunt niet alleen oud leerlingen Mark, Inge en Art van Son en hun team in hun actie, maar is in gedachte ook bij andere ouders van (oud) leerlingen die aan deze vreselij-ke ziekte zijn overleden. Daar-om organiseert de school een sponsoractie om dit goede doel te steunen.

De vorige editie van het Erik Festival

Kunstkalender voor H950Heemskerk - Een groepje Heemskerkers is momenteel be-zig om een kunstkalender samen te stellen ter gelegenheid van het 950-jarig bestaan van Heems-kerk. Iedereen kan meedoen, maar het werk dient wel over Heemskerk te gaan. Dat kan het verleden zijn en het nu. De tech-niek is vrij. Op 7 juli tussen 13.30

en 16.30 uur kunnen de werken ingeleverd worden bij de Kunst-uitleen in de Mariaschool aan de A. Verherentstraat. Er wor-den uiteindelijk 13 winnaars uit-gekozen die een plaatsje op de kalender krijgen. Inschrijfformu-lieren zijn verkrijgbaar bij onder meer de bibliotheek, gemeente-huis, buurthuizen en zorgcentra.

Meer informatie via 0251-242623. De kalender zal op 25 oktober 2012 in de raadszaal worden aangeboden. In diezelf-de week worden alle werken ge-exposeerd in het gemeentehuis.

Adverteren? Bel 0255-540765