Download - UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

Transcript
Page 1: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

UITGEVERIJ

najaar 2015

VERLOREN

Page 2: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

2 najaarsaanbieding 20152 najaarsaanbieding 2015

Deze brochure bevat de Najaarsaanbieding 2015. Meer informatie over alle uitgaven is te vinden op onze website. Achter in deze brochure zit een bestelformulier. Uiteraard kunnen boeken ook worden besteld via de website (waarbij de boeken direct kun-nen worden betaald en geen administratiekosten hoeven worden betaald), via de mail of telefonisch.

Bestelde maar nog niet betaalde boeken worden verstuurd met een rekening op de buitenkant van het pakket. Bij binnen-landse bestellingen met een factuurbedrag van minimaal € 100,– worden geen verzendkosten in rekening gebracht. In alle andere gevallen wel. Het is ook mogelijk de boeken op te halen bij de uitgeverij, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Retouren van particulieren dienen, na voorafgaand overleg en onder opgaaf van redenen, binnen twee weken na factuurda-tum te geschieden. Eventuele verzendkosten voor het retourneren dient de klant in principe zelf te voldoen. Retouren van boek-handels kunnen enkel worden aangenomen na overleg en mits de boeken onbeschadigd zijn. Creditering geschiedt meest-al tegen een gereduceerd bedrag. Voor meer en vollediger informatie raadplege men tevens onze website: www.verloren.nl.

Bezoekadres: Torenlaankerk, Torenlaan 25, 1211 ja Hilversum, t 035-6859856, f 035-6836557, e [email protected] Kamer van Koophandel Hilversum 32039230; btw nr. nl8054 597 16 b01

Bankrekeningen nl44ing0004489940, bic ingbnl2a; nl59rabo 0398247528, bic rabonl2u

When ordering from outside the Benelux, we advise you to state the number, expiry date and csv-code of your Visa or Eurocard/Mastercard, in order to avoid unnecessary costs. The amount due will be charged to your account after your order has been sent.

Gebruikte afkortingenbdn Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorumdne De Negentiende Eeuwed Egodocumentenhm Historische Migratiestudieshr Haerlem ReeksJvV Yearbook of Women’s History/Jaarboek voor Vrouwen

geschiedenisisbn International Standard Book Number

mm Maaslandse Monografieënmsb Middeleeuwse Studies en Bronnennur Nederlandse Uniforme Rubrieksindelingohb Overijsselse Historische Bijdragenpg Procesgidsenpm Pro Memorieu&s Universiteit & Samenlevingzhc Zuidelijk Historisch Contactzpr Zeven Provinciën Reeks

Page 3: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 3najaarsaanbieding 2015 3

Zie ook: Hertog Jan I van Brabant (= Queeste 10 (2003) 2), geen isbn, € 25,–; Koningen in kronie-

ken, isbn 90-6550-298-x, € 21,–; Levelt, Jan van Naaldwijk’s Chronicles of Holland. Continuity

and Transformation in the Historical Tradition of Holland during the Early Sixteenth Century, isbn

978-90-8704-221-9, € 35,–; Maerlant-nummer (= Queeste 3 (1996) 2), isbn 90-6550-283-1,

€ 25,–; Noordzij, Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen, isbn 978-90-8704-

067-3, € 39,–; Tigelaar, Brabants historie ontvouwd. Die alder excellenste cronyke van Brabant

en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500, isbn 90-6550-938-0, € 29,–

± 704 blz., ± € 49,–

isbn 978-90-8704-553-1

ingenaaid, geïllustreerd

reeks msb 159

verschijnt januari 2016

nur 684/621

Wilma KeesmanDe eindeloze stadTroje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden

Troje vormde in de Middeleeuwen een essentieel deel van wereldbeeld en identiteit. De ondergang van deze mooiste, grootste en sterkste stad aller tij-den was een sprekend voorbeeld van vergankelijk-heid, de werking van Fortuna en de gevaren van lief-de en onkuisheid. Als moederstad van Rome en het Romeinse Rijk had zij een unieke positie in de wereldgeschiedenis. Steeds meer volkeren, dynastieën en steden legden hun oorsprong op dezelfde plaats, ter onderbouwing van status en machtsaanspraken. Zo ontstonden overal verhalen rond eigen Trojaanse stamvaders zoals de Frankische Francus, de Britse Brutus en de Brabantse Brabo.

Deze Troje-sagen zijn het product van een historische totaalwetenschap waarin eigen geschiedenis en ambi-ties werden ingepast in het grote goddelijke plan, met behulp van alle mogelijke kennis en kunde, waaronder historiografie, geografie, toponymie, archeologie. Deze studie behandelt de verschillende, vaak concurrerende Troje-sagen in de Nederlanden, tegen de achtergrond van de Europese traditie.

Page 4: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

4 najaarsaanbieding 20154 najaarsaanbieding 2015

± 96 pp., € 25,–

isbn 978-90-8704-531-9

paperback, illustrated

Queeste 22 (2015) 1

appearing September 2015

nur 621/684

Zie ook: A Bunch of Books. Book Collections in the Medieval Low Countries (= Queeste 20 (2013) 2),

isbn 978-90-8704-441-1, € 25,–; Reynaert Abroad. «Van den vos Reynaerde» in international per-

spective (= Queeste 18 (2011) 1), isbn 978-90-8704-237-0, € 25,–; Tweespraak. Het continuüm

van Middelnederlandse literatuur en Latinitas (= Queeste 15 (2008) 1), isbn 978-90-8704-054-3,

€ 25,–

Literature and Multilingualism in the Low Countries (1100-1600)(= thematic issue of Queeste. Journal of the medieval literature in the Low Countries 22 (2015) 1)

Edited by Samuel Mareel and Dirk Schoenaers

Contents: Samuel Mareel/Dirk Schoenaers, Introduction Adrian Armstrong, Translating Poetic Capital in 15th-Century Brussels. From Amé de Montgesoie’s ‘Pas de la Mort’ to Colijn Caillieu’s ‘Dal sonder Wederkeeren’ An-toine Brix, Latin and vernacular in 14th-century convents. Jean Bernier de Fayt joins an ever-going debate Margriet Hoogvliet, Middle Dutch Religious Reading Cultures in Late Medieval France Ine Kiekens, Soliloquium, Soliloque en Alleen-spreken. De handschriftelijke verspreiding van Hugo van St.-Victors Soliloquium de arrha animae in de laatmiddeleeuw-se Lage Landen Violet Soen/Alexander Soetaert/Johan Verberckmoes, Verborgen meertaligheid. De katho-lieke drukpers in de kerkprovincie Kamerijk (1560-1600) Alisa van de Haar, Language games. The multilingual em-blem book and the language question in the Low Countries

Page 5: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 5najaarsaanbieding 2015 5

Zie ook: Christine de Pizan, een bijzondere vrouw, isbn 90-6550-775-2, € 21,–; Deploige, In no-

mine femineo indocta. Kennisprofiel en ideologie van Hildegard van Bingen (1098-1179), isbn 90-

6550-290-4, € 22,–; ‘I have heard about you’. Foreign women’s writing crossing the Dutch border:

from Sappho to Selma Lagerlöf, isbn 90-6550-752-3, € 30,–; Pizan, De lange weg der studie, isbn

90-6550-943-7, € 13,–; The Secrets of Women in Middle Dutch. A bilingual edition of Der vrouwen

heimelijcheit in Ghent University Library Ms 444, isbn 978-90-8704-244-8, € 17,–

± 144 pp., ± € 20,–

isbn 978-90-8704-539-5

paperbound, full colour

series msb 157

appearing November 2015

nur 684/621

Orlanda S.H. Lie, Martine Meuwese, Mark Aussems, Hermina JoldersmaChristine de Pizan in BrugesThe Flemish Codex of Le Livre de la Cité des Dames (London, British Library, ms Add. 20698)

Christine de Pizan composed her famous defense of women, Le Livre de la Cité des Dames, as a response to the misogynistic writings of the time. She used the allegorical form to present the life and deeds of virtuous women as the metaphorical building blocks for the City of Ladies. In 1475, some forty-five years after Christine’s death, Jan de Baenst, a descendant of a prominent Bruges family, ordered a trans-lation. Het Bouc van de Stede der Vrauwen is the only Middle Dutch trans-lation of a work by Christine de Pizan and it has survived in only one manuscript.

Christine de Pizan in Bruges tells the story of this unique codex by fo-cusing on the background of the commissioner, the codicological as-pects, the highly original but unfinished illumination program – the 41 miniatures executed are reproduced here in full colour – and the translator’s personal epilogue.

Page 6: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

6 najaarsaanbieding 20156 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: Dijk, Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie, isbn 978-90-

8704-513-5, € 45,–; De kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster, isbn 978-90-

8704-144-1, € 19,–; Sponselee-de Meester, Het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in de

Staatse periode 1625-1795. Portret van een religieuze vrouwengemeenschap in benarde tijden, isbn

90-6550-784-1, € 29,–; Stoop, Schrijven in commissie. De zusters uit het Brusselse klooster Jericho

en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510), isbn 978-90-8704-195-3, € 39,–

± 464 blz., ± € 49,–

isbn 978-90-8704-533-3

gebonden, geïllustreerd

reeks msb 156

verschijnt september 2015

nur 684/704

Christiaan SchrickxBethlehem in de BangertEen historische en archeologische studie naar de ontwikkeling van een vrouwenklooster onder de Orde van het Heilig Kruis in het buitengebied van Hoorn (1475-1572)

In Westerblokker even buiten Hoorn werd in 1475 een vrouwen-klooster met de naam Bethlehem opgericht. De grote stichtingsgolf van kloosters, die eind veertiende eeuw begon, was al enige tijd over zijn hoogtepunt heen. Waarom kwam aan het einde van de vijftiende eeuw nog een nieuwe kloostergemeenschap tot stand en wat zegt dit over de vitaliteit van het kloosterleven in die tijd?

Tussen 2003 en 2008 is dit klooster voor een groot gedeelte opge-graven. De inrichting van het kloosterterrein kon hierdoor groten-deels worden gereconstrueerd. Er zijn ook veel voorwerpen opgegra-ven, zoals devotionalia van pijpaarde en terracotta, die een beeld ge-

ven van het kloosterleven. Aan de hand van deze archeologische en van historische bronnen beschrijft Chris-tiaan Schrickx waarom het klooster werd gesticht en hoe het leven binnen de kloostermuren was vormgegeven. Een grote rol blijkt hierbij te zijn weggelegd voor de Orde van het Heilig Kruis.

Page 7: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 7najaarsaanbieding 2015 7

Leen AlbertsBrouwen aan de EemAmersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen

In de late middeleeuwen was de bierproductie een van de belangrijk-ste bedrijfstakken in de opkomende steden. De brouwers uit Amers-foort exporteerden hun befaamde hoppenbier naar alle naburige ge-westen. Deze studie positioneert de biernijverheid van Amersfoort ten opzichte van concurrerende steden.

Gunstige natuurlijke omgevingsfactoren, maar ook ondernemer-schap en marktontwikkelingen droegen bij aan de opkomst, de bloei en de neergang van het brouwbedrijf aan de Eem. De bierproductie verschafte veel werkgelegenheid en de bieraccijns was de fiscale melkkoe van de overheid. Brouwers behoorden tot de gegoede bur-gerij en velen zaten in het stadsbestuur. Niet voor niets liep het brou-wersgilde bij luisterrijke religieuze processies samen met de stadsbe-stuurders en de priesters van de grote kerk in het centrum van de stoet. Voor de deelnemers en de toeschouwers was de boodschap helder: Amersfoort was een echte bierstad.

± 600 blz.+cd, ± € 49,–

isbn 978-90-8704-540-1

ingenaaid, geïllustreerd

reeks msb 158

verschijnt januari 2016

nur 696/684

Zie ook: Bij afwezigheid van de schout. Het persoonlijke ambtsdagboek van Cornelis Volckenszoon,

burgemeester van Amersfoort (1555-1556), isbn 978-90-6550-979-6, € 24,–; Cornelisse, Energie-

markten en energiehandel in Holland in de late Middeleeuwen, isbn 978-90-8704-56-90, € 29,–;

Koggen, Kooplieden en Kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk, isbn 978-90-8704-165-6,

€ 20,–; Weststrate, In het kielzog van moderne markten. Handel en scheepvaart op de Rijn, Waal en

IJssel, ca. 1360-1560, isbn 978-90-8704-033-8, € 29,–

Page 8: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

8 najaarsaanbieding 20158 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: De Arminiaanse Vredeskerk. Redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episco-

pius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid van christenen, isbn 978-90-8704-465-7, € 15,–;

Fleurkens, Stichtelijke lust. De toneelspelen van D.V. Coornhert (1522-1590) als middelen tot het

geven van morele instructie, isbn 90-6550-397-8, € 36,–; ‘Un certain Holandois’. Coornhert en de

vragen van zijn tijd, isbn 978-90-8704-451-0, € 20,–; Coornhert, Ethics. The Art of Living Well

By Means of Knowledge of the Truth about Man, Sin, and Virtue, isbn 978-90-8704-516-6, € 49,–

500 blz., € 49,–

isbn 978-90-8704-534-0

paperback, geïllustreerd

reeks bdn

verschijnt augustus 2015

nur 694/732

D.V. CoornhertZedekunst, dat is wellevenskunste (1586)Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Gruppelaar

D.V. Coornhert (1522-1590) voltooit in 1585, tijdens zijn balling-schap in Emden, de Zedekunst, dat is wellevenskunste. Het lieve vaderland is in oorlog, maar verre van eensgezind: vooral de godsdienstkwestie is een splijtzwam. Coornhert wil met een ‘redelijke’ ethiek uitkomst bieden, scherpe polemiek vermijden en zijn oneigentijdse ideaal van verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid verdedigen door een praxis te beschrijven: de wellevenskunst, iets dat allen kunnen leren. Uit-gaande van vrije wil en rede is passiebeheer, ja is het volstrekt naleven van Gods geboden mogelijk (perfectisme). De klassieke deugden – Wijsheid, Rechtvaardigheid, Sterkte en Matigheid – drukken, zoals Coornhert laat zien, elk op eigen wijze het welleven ten volle uit. Maar beslissend is telkens de alledaagse praktijk van naastenliefde of goed burgerschap.

De Zedekunst, de eerste ethiek in een landstaal, biedt een fraaie in-kijk in de Nederlanden van de zestiende eeuw: de morele gevoelighe-den, de geloofsopvattingen en de religiepolitiek.

Page 9: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 9najaarsaanbieding 2015 9

Zie ook: Bostoen, Hart voor Leiden. Jan van Hout (1542-1609), stadssecretaris, dichter en ver-

nieuwer, isbn 978090-8704-118-2, € 14,–; Cordes, Jan Zoet, Amsterdammer 1609-1674. Leven en

werk van een kleurrijk schrijver, isbn 978-90-8704-028-4, € 75,–; Geerdink, Dichters en verdien-

sten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667), isbn 978-90-8704-

279-0, € 29,–; Schelvis/Vloed, Jenever en wind. Leven, werk en wereld van Robert Hennebo (1686-

1737), isbn 978-90-6550-981-9, € 14,–

120 blz., € 15,–

isbn 978-90-8704-524-1

ingenaaid, geïllustreerd

hr 17

reeds verschenen

nur 681/621

Klaas de JongPieter Rixtel (1643-1673)Een dichter zonder rust

De Haarlemse dichter Pieter Rixtel (1643-1673) heeft een klein maar interessant oeuvre nagelaten. Over zijn leven is niet veel bekend. Hij stamde uit een doopsgezinde familie, die voornamelijk actief was in de textielbranche. Zelf was hij werkzaam als boek-houder en hij bereidde als procureur civiele rechts-zaken voor. Op 24-jarige leeftijd werd hij ‘factor’, de belangrijkste literaire functie binnen de Haarlemse rederijkerskamer ‘De Wijngaardranken’. In 1669 verschenen zijn verzamelde gedichten onder de titel Mengel-Rymen en drie jaar later publiceerde hij een toneel-stuk.

Uit zijn gedichten rijst het beeld op van een intelligente en onafhankelijke geest. Pieter Rixtel mengde zich in godsdienstige en literaire kwesties en uitte zijn mening vaak in scherpe bewoordingen. In dit boek schetst neer-landicus Klaas de Jong een beeld van het leven en de werken van Rixtel, wiens gedichten – volgens een tijdge-noot – hart en oren konden strelen.

Page 10: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

10 najaarsaanbieding 201510 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: De gedichten van Tesselschade Roemers, isbn 90-6550-018-9, € 17,–; Klinkend boeket.

Studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies, isbn 90-6550-399-4, € 20,–; Roemer Vis-

scher, Brabbeling (1614). Een bloemlezing, isbn 978-90-8704-391-9, € 29,–; Sneller, De Gouden

Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679), isbn 978-90-8704-392-6, € 14,–; Ver-

baan, De woonplaats van de faam. Grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse

Republiek, isbn 978-90-8704-246-2, € 35,–

± 256 blz., ± € 25,–

isbn 978-90-8704-536-4

ingenaaid, geïllustreerd

verschijnt september 2015

nur 621/693

Joannes Antonides van der GoesYstroomVertaald en ingeleid onder leiding van Jan Bloemendal

Amsterdams lof is vaker bezongen, maar zelden in een zo uitvoerig gedicht als de Ystroom (1671) van Joannes Antonides van der Goes. Deze jonggestor-

ven dichter oogstte, mede als Vondelnavolger, grote lof, maar kreeg om diezelfde reden ook felle kritiek, voor-al van het Amsterdamse kunstgenootschap ‘Nil Volentibus Arduum’. Zijn gedicht bestaat uit vier boeken van elk ruim 1000 verzen. Deze uitgave bevat een geïllustreerde vertaling in modern Nederlands.

Via de ogen van een tijdgenoot geeft het gedicht een beeld van de bloei van Amsterdam op het moment dat deze afneemt. In een grote allegorie verwerkt Antonides ook de politieke situatie: op de herdenking van de brui-loft van Peleus en Thetis – onder water! – krijgt het IJ een belangrijker plaats toegewezen dan de Theems, de Ebro en de Seine, wat tot hevige ruzie leidt. Ook varen we met hem mee naar de gewesten die Amsterdam haar rijkdom brachten.

Page 11: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 11najaarsaanbieding 2015 11

Zie ook: Boers, De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw,

isbn 978-90-8704-288-2, € 14,–; Broekman, De rol van de schilderkunst in het leven van Con-

stantijn Huygens (1596-1687), isbn 90-6550-854-6, € 14,–; Roding, Karel van Mander iii (1609-

1670), hofschilder van Christiaan iv en Frederik iii. Kunst, netwerken, verzameling, isbn 978-90-

8704-427-5, € 14,–; Roding/Stompé, Pieter Isaacsz (1569-1625). Een Nederlandse schilder, kunst-

handelaar en diplomaat aan het Deense hof, isbn 90-6550-145-2, € 14,–

± 96 blz., € 14,–

isbn 978-90-8704-542-5

ingenaaid, geïllustreerd

reeks zpr 36

verschijnt november 2015

nur 654/696

Erna E. KokNetwerkende kunstenaars in de Gouden EeuwDe succesvolle loopbanen van Govert Flinck en Ferdinand Bol

Govert Flinck (1615-1660) en Ferdinand Bol (1616-1680) behoren tot de succesvolste Amsterdamse portret- en historieschilders geduren-de de Gouden Eeuw. Beide kunstenaars waren leerling van Rem-brandt, maar eenmaal op eigen benen streefden zij hun befaamde meester voorbij in sociale en economische statuur. In tegenstelling tot Rembrandt kregen zij gedurende hun hele loopbaan veel presti-gieuze opdrachten van vermogende kooplieden en invloedrijke re-genten in Amsterdam. Flinck en Bol positioneerden zich in dit elitenetwerk doordat ze artistieke kwaliteit én flexibiliteit combineerden met effectief netwerken.

In dit boek beschrijft Erna Kok de betekenis en het belang van netwerken voor de kunstproductie en het car-rièreverloop van kunstenaars. Ze focust op de loopbanen en schilderijen van Flinck en Bol die, vanwege hun statuur, achtergrond, succes en reputatie, illustratief zijn voor de wijdvertakte dynamiek van de kunstmarkt in Amsterdam en de Republiek als geheel.

Page 12: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

12 najaarsaanbieding 201512 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negen-

tiende eeuw, isbn 978-90-8704-,455-8 € 27,–; Vries, Wandeling en verhandeling. De ontwik-

keling van het Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710), isbn 90-6550-598-9,

€ 30,–

± 336 blz., ± € 34,–

isbn 978-90-8704-538-8

gebonden, geïllustreerd

reeks Adelsgeschiedenis 14

verschijnt september 2015

nur 694/696

Buitenplaatsen in de Gouden EeuwDe rijkdom van het buitenleven in de Republiek

Redactie Yme Kuiper en Ben Olde Meierink

Niet alleen in Holland, zoals Johan Huizinga be-schreef, maar in de hele Republiek der Zeven Ver-enigde Nederlanden groeide en bloeide de buiten-plaatscultuur. Dit boek toont niet alleen de grote ver-

scheidenheid in woon- en recreatiecultuur, maar ook hoe belangrijk in dit verband de bovengewestelijke con-tacten waren tussen bestuurlijke en economische elites van de Republiek.

Inhoud: Woord vooraf Yme Kuiper, Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw. Een vogelvluchtperspec-tief Gerdy Verschuure-Stuip/m.m.v. Hans Renes, Hollandse buitenplaatsenlandschappen. Buitenplaatsen en hun relatie met het landschap (1609-1672) Rob van der Laarse, Amsterdam en Oranje. De politieke cultuur van kasteel en buitenplaats in Hollands Gouden Eeuw Yme Kuiper/Annemarie Zijlstra, ‘Een yeder hadt te doen mit poten, planten en andere dingen’. Het buitenleven van rijke en voorname Friezen in de Gouden Eeuw Martin van den Broeke, Het profijt voorop? Landbouwbedrijf op buitenplaatsen in Zeeland (1609-1672) Fred Vogelzang, ‘Een Paradijs, schier soe-ter en veel meer, als oyt de Werelt zagh’. Buitens in Utrecht (1609-1672) Ben Olde Meierink en Elyze Storms-Smeets, Transformatie en nieuwbouw. Adellijke en burgerlijke buitenplaatsen in Gelderland (1609-1672) Arnold Ge-vers/Albert Mensema/Ben Olde Meierink, Buitenplaatscultuur in Overijssel. Havezaten en spiekers in de zeven-tiende eeuw Johan de Haan, ‘Grote huysen’ en hun interieur in Groningen en Drenthe in de zeventiende eeuw Bas Aarts, Van Brussel naar Den Haag. Bouw en verbouw van de Noord-Brabantse kastelen en ‘omgrachte huizingen’ in de ze-ventiende eeuw Evelyn Ligtenberg, ‘Een grootschheid, die tusschen Maas en Rijn hare wedergade niet vindt’. Kaste-len en kasteelachtige buitenplaatsen in Limburg in de zeventiende eeuw Literatuurlijst Registers Over de auteurs

Page 13: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 13najaarsaanbieding 2015 13

Zie ook: Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie, isbn 978-90-

8704-324-7, € 35,–; Melchers, De Beaufort. Geschiedenis van een aanzienlijke familie van 1613

tot 1876, isbn 978-90-8704-430-5, € 35,–; Mensen van adel. Beelden, manifestaties, represen-

taties, isbn 978-90-8704-021-5, € 25,–; Moes, Onder aristocraten. Over hegemonie, welstand en

aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914, isbn 978-90-8704-

295-0, € 39,–

± 448 blz., ± € 39,–

isbn 978-90-8704-543-2

ingenaaid, geïllustreerd

reeks zhc

verschijnt december 2015

nur 694/693

Klaasje Douma

De adel in Noord-Brabant, 1814-1918Groepsvorming, adellijke levensstijl en regionale identiteit

Met de benoeming van de eerste leden van de ridderschap op 28 au-gustus 1814 deed de regionale adel opnieuw zijn intrede in Noord-Brabant, nadat deze daar sinds de Opstand geen rol meer had ge-speeld. Klaasje Douma onderzoekt in hoeverre deze in de loop van de negentiende eeuw groeiende groep families en personen een herken-bare regionale groepsidentiteit ontwikkelde.

Ze doet dit door eerst een groepsportret van de Brabantse adel te schetsen en vervolgens de groepsvorming in het kader van familie-netwerken en sociale omgang. Daarna beschrijft ze de Brabantse edelman als politicus en bestuurder en als landedelman. Tot slot neemt ze de adellijke vereniging bij uitstek, de ridderschap, onder de loep, waarbij deze wordt vergeleken met andere provinciale ridder-schappen en brengt ze de Brabantse edellieden voor het voetlicht, die gedurende een zekere periode beschouwd kunnen worden als de vaandeldragers van de Brabantse cultuur en identiteit.

Page 14: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

14 najaarsaanbieding 201514 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: Buys, Sparks of Reason. Vernacular Rationalism in the Low Countries 1550-1670, isbn

978-90-8704-515-9, € 35,–; Konijnenburg, Visioen van vrijheid. Mémoire sur la liberté des cul-

tes (1827), Proeve eener Verhandeling over den slaavenhandel (1790), isbn 978-90-8704-376-6,

€ 20,–; Leven na Descartes. Zeven opstellen over ideeëngeschiedenis in Nederland in de tweede helft

van de zeventiende eeuw, isbn 90-6550-873-2, € 13,–; Wielema, The March of the Libertines. Spi-

nozists and the Dutch Reformed Church (1660-1750), isbn 90-6550-777-9, € 22,–

157 blz., € 19,–

isbn 978-90-8704-525-8

paperback, geïllustreerd

reeds verschenen

nur 694/730

Hendrik WyermarsDe ingebeelde chaosHertaald en ingeleid door Michiel Wielema

In 1710 verscheen in Amsterdam het ‘goddeloze’ boekje De ingebeelde chaos, geschreven door de 25-jarige kantoorknecht Hendrik Wyer-mars. Hij beweerde daarin dat de aarde eeuwig bestaan had en noem-de het Bijbelse scheppingsverhaal een mythe. Wyermars was een moedige vrijdenker die alle geloof achter zich had gelaten en alleen op basis van de rede wilde discussiëren. Hij bouwde een volkomen naturalistisch wereldbeeld op. De Amsterdamse dominees klaagden over zijn ‘spinozistische’ boekje bij het stadsbestuur, dat Wyermars liet oppakken. Na een onbeduidend proces werd hij tot vijftien jaar eenzame opsluiting veroordeeld. Na zijn vrijlating leefde hij onder-gedoken in zijn geboortestad, tot hij als oude man opnieuw werd op-gepakt. Hij overleed enige jaren later in gevangenschap.

Zijn zaak is een van de meest tragische gevallen van de onderdruk-king van meningsvrijheid in de zo tolerante Republiek. Wyermars’ boekje verschijnt nu na drie eeuwen in een moderne, geannoteerde hertaling.

Page 15: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 15najaarsaanbieding 2015 15

Zie ook: Buitenwerf-van der Molen, God van vooruitgang. De popularisering van het modern-

theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880), isbn 978-90-6550-956-7, € 25,–; Kruys-

wijk, Baas in eigen Boek? Evolutietheorie en Schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland

(1881-1981), isbn 978-90-8704-253-0, € 29,–; Pierson, Tussen religieus gevoel en kritisch den-

ken. Vijf Franse preken, isbn 978-90-8704-459-6, € 20,–; Theologie, waarheidsliefde en religie-

kritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815, isbn 978-90-

8704-471-8, € 14,–

± 320 blz., ± € 35,–

isbn 978-90-8704-541-8

paperback, geïllustreerd

reeks bdn

verschijnt december 2015

nur 704/694

C. HoutmanWeerloos voor de rechtbank van de redeDe Bijbel en het vrije denken in Nederland 1855-1955

Bittere haat tegen de Bijbel dreef in 1859 een jong edelman ertoe een omvangrijk geschrift te publiceren met als doel het heilige boek van de christenen van alle luister te ontdoen. Vanwege de schokkende in-houd werd het al spoedig genegeerd en vergeten. In deze studie wordt het opnieuw voor het voetlicht gebracht. Ook wordt de ver-scholen schrijver, Ferdinand Alexander de Mey van Alkemade (1828-1864), geïdentificeerd. Zijn Bijbelkritiek wordt vergeleken met die van Multatuli en in het perspectief geplaatst van een eeuw vrijdenken en de Bijbel in Nederland.

Met voorbeelden wordt gedemonstreerd hoe de vrijdenkers de Bij-bel met geheel andere ogen lazen dan de christelijke, stichtelijke uit-leggers. Steeds was het gezag van de Bijbel in het geding. De vrijdenkers legden zijn kwetsbaarheid bloot, maar waren meer nog dan anti-Bijbel, antiklerikaal en gekant tegen het op de Bijbel gebaseerde program van de gees-telijkheid.

Page 16: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

16 najaarsaanbieding 201516 najaarsaanbieding 2015

De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826)Het rampspoedige leven van een Amsterdams jurist, publicist en Orangist

Editie en inleiding Hanneke Ronnes

De Amsterdammer Jan Willem Kumpel (1756-1826) stond al jong in de schijnwerpers als een ambitieus en getalenteerd dichter. Hij ge-noot de bescherming van de Oranjes en was de boezemvriend van Willem Bilderdijk. Het duurde echter niet lang voordat hij in de uiter-mate gepolariseerde samenleving, gekenmerkt door de strijd tussen Patriotten en Orangisten, door beide partijen geridiculiseerd werd als een leugenaar en een mislukkeling. Kumpel maakte schulden, provoceerde, dreigde en blunderde; hij verloor zijn vrienden, moest vluchten, kwam terug en belandde tenslotte in de Amsterdamse gij-zeling.

Een opmerkelijk gegeven is het feit dat hij zelf uitgebreid schreef over zijn val. Geboren in een rijk middenstandsgezin stierf hij zeventig jaar later berooid en gedesillusioneerd in het werkhuis van Amsterdam. Kumpels memoires, voorzien van een inleiding en annotaties, bieden een bij-zonder interessant en intiem inkijkje in het verrassende en buitengewoon tragische verloop van zijn leven.

± 192 blz., ± € 19,–

isbn 978-90-8704-548-7

ingenaaid, geïllustreerd

reeks ed 31

verschijnt november 2015

nur 681/697

Zie ook: Baartmans, Alexander Philip van der Capellen (1745-1787). De tragische lotgevallen van

een dienaar van prins Willem v, isbn 978-90-8704-506-7, € 23,–; Koene, Adel in opspraak. De

Westerholts van Hackfort in de achttiende eeuw, isbn 978-90-8704-448-0, € 18,–; De levensloop

van Adriaan van der Willigen (1766-1841). Een autobiografie uit een tijdperk van overgang, isbn

978-90-8704-179-3, € 45,–; Neufville, Verhaal van mijn droevig leeven (1699-1779), isbn 90-

6550-555-5, € 16,–

Page 17: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 17najaarsaanbieding 2015 17

Zie ook: Heijting, Profijtelijke boekskens. Boekcultuur, geloof en gewin. Historische Studies, isbn

978-90-6550-989-5, € 29,–; Hoftijzer, Pieter van der Aa (1659-1733), Leids drukker en boekver-

koper, isbn 90-6550-158-4, € 14,–; Korevaart, Ziften en zemelknoopen. Literaire kritiek in de Ne-

derlandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848, isbn 90-6550-638-1, € 35,–

± 384 blz., ± € 29,–

isbn 978-90-8704-544-9

ingenaaid, geïllustreerd

verschijnt oktober 2015

nur 621/694

Literaire instituties: van hof tot overheidOntwikkelingen in het literaire veld in Nederland en Vlaanderen

Redactie Jeroen Jansen & Nico Laan

Schrijvers bestaan bij de gratie van anderen: de theaterdirecteur, boekverkoper, mecenas, criticus of uitgever. Dit boek biedt een eer-ste overzicht van de literaire instituties die vanaf de middeleeuwen tot nu in het Nederlandse taalgebied actief waren. Het laat zien hoe groot hun invloed was op de productie, distributie en consumptie van literatuur, op de thematiek en vormgeving van teksten, op het verspreiden en waarderen ervan.

Inhoud: J. Jansen/N. Laan, Inleiding R. Sleiderink, Het hof (ca. 1150-1450) T. Mertens, Het middeleeuwse klooster (13e eeuw-16e eeuw) A. van Dixhoorn, Rederijkerskamers (1400-1700) P. Dijstelberge, Drukkers en boekverkopers (1450-1800) J. Jansen, De Amsterdamse schouwburg (1638-heden) W. van de Berg, Letterkundige genootschappen (18e eeuw-heden) N. Laan, Literaire kritiek (ca. 1700-heden) N. Laan, Literatuurwetenschap, in het bijzonder de neerlandistiek (18e eeuw-heden) L. Kuitert, De uitgeverij (19e eeuw-heden) G. de Vriend, Literatuuron-derwijs (19e eeuw-heden) G. Raat, De bibliotheek, in het bijzonder de ob (19e eeuw-heden) K. Beekman, De overheid (19e eeuw-heden)

Page 18: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

18 najaarsaanbieding 201518 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: Met andere ogen reizen … (= ohb 128e stuk 2013), isbn 978-90-8704-398-8, € 19,–;

Verhoeven, Anders reizen? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites

(1600-1750), isbn 978-90-8704-092-5, €32,–; Revolutionair in Brabant, royalist in Holland. Adriaan

van der Willigen als toerist in België tussen 1792 en 1827, isbn 978-90-8704-218-9, €12,–

304 blz., € 27,–

isbn 978-90-8704-522-7

ingenaaid, geïllustreerd

reeds verschenen

nur 691/621

Een tint van het Indische OostenReizen in Insulinde 1800-1950

Onder redactie van Rick Honings & Peter van Zonneveld

In de negentiende eeuw reisden westerlingen door Nederlands-Indië om volkenkundige, botanische, zoölogische of geologische kennis te verga-

ren of om ‘edele wilden’ te ontmoeten. Later kwamen er toeristische reizen bij. In deze bundel aandacht voor de wijze waarop drieëntwintig reizigers naar Insulinde keken en welk effect dit had op het koloniale discours.

Inhoud: Rick Honings/Peter van Zonneveld, Inleiding Negentiende eeuw: Ellen Krol, ‘Onze regtmatige bezittin-gen in de Oost bezetten’. Een reis naar Batavia uit 1815 Hans Straver, Liefhebber, meer dan kenner der natuurlijke his-torie. Maurits Ver Huell op Banda Peter van Zonneveld, Liplappen, zwartinnetjes, tijgers en kaaimannen. Nicolette Peronneau van Leydens Indische herinneringen Siegfried Huigen, Indië door een groene bril. De dagboeken van Sytze Roorda van Eysinga Gerard Termorshuizen, Op zoek naar de ‘edel wilde’. Carl Ludwig Blumes reis naar de Ba-doej’s Jacqueline Bel, De eeuwige natuur op Java. Aanstekelijke reisverhalen van Franz Wilhelm Junghuhn Arie Pos, ‘De pen eens krijgsmans’ of vreemde eend in Indië. J.B.J. van Doren en zijn Herinneringen en schetsen van Nederlands Oost-In-dië Wilma Scheffers, ‘Wat doet ons reizen?’ Met Wolter Robert van Hoëvell mee op reis Rick Honings, Een kind in de kolonie. De tienjarige Anna Abrahamsz op Java Jaap Grave, Een ‘hartsgrondigen afschuw’ van ‘politieke bemoei-zucht’. Jan ten Brink, reiziger op Java Arnoud Arps, ‘Het land van droomen en dichten’. Augusta de Wits feiten en fan-tasieën over Indië Jeroen Dewulf, Meer dan banale soosverhalen. De Indische schetsen van Justus van Maurik Twin-tigste eeuw: Pamela Pattynama, Wij kennen elkaar! Marie van Zeggelen, een Hollandse vrouw in Zuid-Celebes Vilan van de Loo, Ver weg en toch thuis. Aletta Jacobs in de kolonie Eep Francken, ‘Die siel van die Ooste’. Naar Indië met C. Louis Leipoldt Frank Okker, Trottoirnimfen, zoutbriketten en gewriemel rond de mandiebak. Willem Walraven op Java en Madoera Jaap Goedegebuure, ‘And never the twain shall meet’. Louis Couperus op reis in de Oost Erica van Boven, In ballingschap. De drie Indische jaren van Annie Salomons Coen van ’t Veer, Boerenkool in de rimboe. Met Herman Salomonson naar Zuid-Bantam Olf Praamstra, De genade van het avontuur. Bek Vuyk op Boeroe Kees Snoek, Ravengekras en poëtische rebussen. Indische reizen van E. de Perron in het spoor van het verleden Ton Anbeek, De val van een prins-gemaal. A. Alberts als chroniqueur Frans-Willem Korsten, Animistische geschiedenis in een ver-anderend landschap. Johan Fabricius, Hoe ik Indië terugvond Noten Personalia Personenregister

Page 19: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 19najaarsaanbieding 2015 19

Zie ook: Bevlogen theologen. Geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw,

isbn 978-90-8704-291-2, € 38,–; Groenewold, Christelijk en sociaal. Biografie van J.R. Slotema-

ker de Bruïne, isbn 978-90-8704-008-6, € 12,–; Krieken, Syb Talma (1864-1916). Een biografie,

isbn 978-90-8704-354-4, € 27,–; Schenkeveld, Het Kinderwetje van Van Houten. Sociale wet-

geving in de negentiende eeuw, isbn 90-6550-463-x, € 10,–; Tot burgerschap en deugd. Volksop-

voeding in de negentiende eeuw, isbn 90-6550-897-x, € 19,–

± 448 blz., ± € 39,–

isbn 978-90-8704-546-3

ingenaaid, geïllustreerd

verschijnt november 2015

nur 696/694

Christianne SmitDe volksverheffersSociaal hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914

Huizen als holen waarin een ‘stil en bleek plebs’ zich ophield, kinderen die in diepe misère opgroeiden, arbeiders die nergens licht en vreugde ondervonden: er was rond 1900 meer dan genoeg te doen voor hervormingsgezinde burgers. Gedreven door compassie en idealen, maar ook door vrees voor ziekte en opstand zetten deze volksverheffers zich enthousiast aan hun zelf-opgelegde taak. Geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden verbeterden ze de arbeiderswoningen in de ste-delijke achterbuurten, stimuleerden geestelijke en lichamelijke verheffing en gaven zich over aan utopische ex-perimenten in de hoop de gevreesde kloof tussen de klassen te dichten. Dankzij hen werden preventie, sociale zorg en een harmonische stedelijke gemeenschap onderwerp van publieke actie en politiek debat.

Deze studie schetst op beeldende wijze de tomeloze ambities, inspiraties, dromen en initiatieven van de volksverheffers die zich tussen 1870 en 1914 in Nederland inzetten voor een ideale samenleving.

Page 20: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

20 najaarsaanbieding 201520 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: Becker, De Etstoel van Drenthe. De civiele procedure in de periode van de Republiek der

Zeven Verenigde Nederlanden, isbn 90-6550-825-2, € 10,–; Broers/Jacobs, Staatse Raad van

Brabant, isbn 90-6550-627-6, € 10,–; Brood/Ven, Klaring van Overijssel. De hoofdlijnen van het

procederen in civiele zaken, isbn 978-90-8704-156-4, € 10,–; Brood /Schut, Hoofdmannenkamer,

sinds 1749 Hoge Justitiekamer van Stad en Lande van Groningen. De civiele procesgang ten tijde van

de Republiek der Verenigde Nederlanden, isbn 90-6550-826-0, € 10,–; Hempenius-van Dijk, Hof

van Friesland. De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel

in eerste instantie als in appel, isbn 90-6550-779-5, € 10,–

± 96 blz., ± € 10,–

isbn 978-90-8704-554-8

ingenaaid, geïllustreerd

reeks pg 10

verschijnt december 2015

nur 680/820

J.M. Milo en E.G.D. van DongenHof van Utrecht 1530-1811

De oprichting van het Hof van Utrecht in 1530 was een belangrijk en succesvol onderdeel van de juridische unificatie- en centralisatiepoli-tiek van de Habsburgse landsheer Karel v. Na de Unie van Utrecht in 1579 en het ontstaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden had het Hof van Utrecht alleen een rechtsprekende functie. Het was tevens de hoogste rechtsprekende instantie. De raadsheren moesten geschoold zijn in het ius commune, het in geheel Europa aan de univer-siteiten geleerde recht, en zij pasten dat ook toe, binnen de lijnen van het procedurele recht.

De wijze waarop het Hof van Utrecht in die bijna drie eeuwen van zijn bestaan civiele geschillen beslechtte, hier beschreven aan de hand van een tweetal rechtszaken, biedt niet alleen inzicht in de praktische toepassing van het geleerde recht maar ook in de Utrecht-se samenleving in het algemeen.

Page 21: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 21najaarsaanbieding 2015 21

Zie ook: Bailly, Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, isbn 978-90-8704-056-7, € 16,–;

Bailly, Staatse Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795). De hoofdlijnen van het procede-

ren in civiele zaken voor de Staatse Raad van Vlaanderen zowel in eerste instantie als in hoger be-

roep, isbn 980-90-6550-968-0, € 10,–; Bailly/Verhas, Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-

Friesland (1582-1795). De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor de Hoge Raad zowel

in eerste instantie als in hoger beroep, isbn 90-6550-918-6, € 10,–; Berkvens, Soevereine Raad te

Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo. Hoofdlijnen van het pro-

cederen in civiele zaken in Spaans en nadien Oostenrijks, Pruisisch en Staats (Opper-)Gelre in eerste

aanleg en in hoger beroep 1580-1795, isbn 978-90-8704-157-1, € 12,–

± 96 blz., ± € 10,–

isbn 978-90-8704-555-5

ingenaaid, geïllustreerd

reeks pg 11

verschijnt december 2015

nur 680/820

F. Keverling BuismanHof van Gelre en Zutphen 1543-1811

Toen Karel v in 1543 landsheer van het hertogdom Gelre werd, stelde hij het Hof van Gelre en Zutphen in. In tegenstelling tot in de andere gewesten werd in Gelderland na de overname van de soevereiniteit door de gewestelijke Staten (1581) geen scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en rechterlijke functies. Het Hof bleef dus tot 1795 dagelijks bestuur van het gewest en rechtsprekende instelling.

Over de rechtsprekende functie van het Hof, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, is nog relatief weinig gepubliceerd. Vanaf 1675 werd het Hof in het gewest de enige instantie waar men van de uitspraken van lagere gerechten in appel kon gaan, zodat de rol van de (kwartierlijke) landgerichten – zoals die van het Engelander-holt – was uitgespeeld. F. Keverling Buisman beschrijft de ontwikkeling van het Hof van Gelre en Zutphen aan de hand van enkele rechtszaken.

Page 22: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

22 najaarsaanbieding 201522 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: De Alkmaarse Kapelkerk. Geschiedenis en restauratie, isbn 90-6550-818-x, € 26,–; Living

Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren,

isbn 978-90-8704-272-1, € 35,–; Noordegraaf, Van vlas naar glas. Aspecten van de sociale en

economische geschiedenis van Nederland, isbn 978-90-8704-084-0, € 39,–; The Seventh Window.

The King’s Window donated by Philip ii and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557), isbn

90-6550-822-8, € 40,–

± 320 blz., ± € 39,–

isbn 978-90-8704-535-7

gebonden, geïllustreerd

verschijnt september 2015

nur 698/654

Emerentia van Heuven-van NesNassau en Oranje in gebrandschilderd glas 1503-2005Met bijdragen van S. Groenveld en D.B.M. Hermans

In de loop van de eeuwen zijn talloze gebrandschilderde glas-in-loodramen gemaakt met voorstellingen die verwijzen naar het Huis Oranje-Nassau. Ze zijn door heel Nederland te vinden, enkele zelfs in het buitenland. Vroeger traden de prinsen van Oranje vaak op als schenkers. In de negentiende eeuw veranderde dat en waren het vooral privé-initiatieven. Aanleidingen waren belangrijke gebeurtenissen als inhuldigingen, regeringsjubilea, eeuwfees-ten, huwelijken en geboortes.

In dit boek zijn zo’n 130 van deze gebrandschilderde glas-in-loodramen opgenomen. De beschrijvingen en afbeeldingen tonen de geschiedenis en betekenis van de ramen. De inleidingen, geschreven door E. van Heuven- van Nes, S. Groenveld en D.B.M. Hermans, behandelen de historische achter-gronden van het Huis Oranje-Nassau, de glasschenkingen en de techniek van het maken van glas in lood. Dit prachtig geïllustreerde boek, het eerste over dit thema, belicht op bijzondere wijze de relatie tussen het Huis Oranje-Nassau en de Nederlanden.

Page 23: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 23najaarsaanbieding 2015 23

Zie ook: Bos, Soevereiniteit en Religie. Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten, isbn 978-

90-8704-095-6, € 39,–; Jong-Slagman, Hofpredikers in de negentiende eeuw. Een carrière bij de

koning, isbn 978-90-8704-372-8, € 29,–; Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Konink-

rijk, 1600-1850, isbn 978-90-8704-248-6, € 25,–; Weijermars, Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse

letteren en natievorming onder Willem i, 1814-1834, isbn 978-90-8704-310-0, € 35,–

± 224 blz., ± € 22,–

isbn 978-90-8704-545-6

ingenaaid, geïllustreerd

verschijnt november 2015

nur 697/694

Sytze van der VeenGroot-Nederland & Groot-Colombia 1815-1830De droom van Willem i

Groot-Nederland ontstond in 1815 als unie van Nederland, België en Luxemburg. Het nieuwe koninkrijk onder Willem i kreeg meteen te maken met de onafhankelijkheidsoorlog van de Spaanse kolo niën in Zuid-Amerika. Vertegenwoordigers van rebellenleider Simón Bo- lívar probeerden er wapens te kopen en vrijwilligers te werven. In 1819 werd de republiek Groot-Colombia uitgeroepen. Willem i was de eerste en enige koning van Groot-Nederland, Bolívar de eerste en enige president van Groot-Colombia. In 1830 bezweken zowel het koninkrijk als de republiek aan hun interne twisten en daarmee kwam ook een eind aan de onderlinge betrekkingen en aan Willems kans om zijn koninkrijk als een grote mogendheid op de kaart te zetten.

Sytze van der Veen beschrijft de onbekende en fascinerende interactie tussen deze twee kortstondige super-staten. Na de afscheiding van België in 1830 kroop het verkleinde Nederland in zijn schulp.

Page 24: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

24 najaarsaanbieding 201524 najaarsaanbieding 2015

Marie-Antoinette WillemsenDe lange weg naar Nusa TenggaraSpanningsvelden in een missiegebied

Halverwege de jaren zeventig van de twintigste eeuw nam het Katholiek Documentatie Centrum (kdc) in Nijmegen in samenwerking met de Pauselijke Mis-siewerken (pmw), de Katholieke Radio Omroep (kro) en het Centraal Missie Commissariaat (cmc)

het initiatief om missionarissen, die tijdelijk of definitief terugkeerden naar hun moederland, te interviewen. Ze wilden historische gegevens die nooit op schrift waren gesteld en alleen in de herinnering van de missiona-rissen leefden, vastleggen voordat het te laat was.

Ook de missionarissen van de Societas Verbi Divini (svd), beter bekend als de missionarissen van Steyl, wer-den uitgenodigd over hun leven en hun werk te vertellen. Op basis van deze gesprekken beschrijft Marie-Antoi-nette Willemsen welke interculturele spanningen zich voordeden in het missiewerk op Flores, Indonesië. Deze spanningen werden versterkt door politieke omwentelingen en nieuwe religieuze inzichten. De missiewerkers werden hierdoor gedwongen hun hooggestemde idealen bij te stellen naar een meer realistisch wereldbeeld.

Zie ook: Bewogen missie. Het gebruik van het medium film door Nederlandse kloostergemeen-

schappen, isbn 978-90-8704-305-6, € 20,–; Eijt/Hautvast, Een missie in de marge. Dochters van

Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Nederland en Indonesië 1911-2000, isbn 90-6550-690-x,

€ 26,–; Gaan voor God. Missie tussen ideaal en praktijk, isbn 90-6550-607-1, € 19,–; Tempo doe-

loe, tempo sekarang. Het proces van indonesianisering in Nederlandse orden en congregaties, isbn

90-6550-816-3, € 15,–

220 blz., € 24,–

isbn 978-90-8704-519-7

ingenaaid, geïllustreerd

reeds verschenen

nur 704/692

Page 25: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 25najaarsaanbieding 2015 25

Zie ook: Eijt, In dienst van de zieken. Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo 1875-

2013, isbn 978-90-8704-395-7, € 29,–; Het geloof dat inzicht zoekt. Religieuzen en de wetenschap,

isbn 978-90-8704-181-6, € 23,–; Kok, Acht eeuwen Minderbroeders in Nederland. Een oriën tatie,

isbn 978-90-8704-017-8, € 39,–; Lindeijer, Pater Ligthart en de zaak Roothaan. Streven naar hei-

ligheid in het utopistische tijdperk, 1914-1968, ISBN 978-90-8704-139-7, € 37,–; Monteiro, Gods

Predikers. Dominicanen in Nederland (1795-2000), isbn 978-90-8704-030-7, € 45,–

544 blz., € 49,–

isbn 978-90-8704-523-4

gebonden, geïllustreerd

verschijnt augustus 2015

nur 704/686

Brian HeffernanEen kleine orde met allureDe augustijnen in Nederland, 1886-2006

In dit boek vertelt Brian Heffernan het verhaal van de augustijnen in Nederland. Eind negentiende eeuw bestond deze religieuze gemeen-schap uit een handvol parochiepriesters. In de twintigste eeuw ble-ven zij ondanks groei een relatief kleine orde. Vooral hun inzet voor het middelbaar onderwijs gaf de augustijnen echter aanzien in katho-liek Nederland.

Heffernan bespreekt zowel hun externe werkzaamheden als hun interne gemeenschapsleven. Ook de schaduwkanten van hun optre-den komen aan bod. De augustijnen zijn een kleine orde met allure. Zij waren zielzorgers en strijders voor de katholieke zaak, maar voel-den zich op grond van hun oude traditie ook kloosterling en eremiet. In de jaren zestig beschouwden zij zich, zoals veel religieuzen, als brengers van vernieuwing, tegenwoordig vooral als dragers van de spiritualiteit van Augustinus. Deze verschuivende en soms botsende zelfbeelden vormen een kapstok voor het verhaal, waarin de voortdu-rende heruitvinding van de augustijnse identiteit centraal staat.

Page 26: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

26 najaarsaanbieding 201526 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: Nieuwenhuis, Onder het mom van satire. Laster, spot, ironie in Nederland, 1780-1800,

isbn 978-90-8704-403-9, € 29,–; Spaans/Hof, ‘Het Beroerde Rome’. Spotprenten op de paus, in

een pleidooi voor een ‘Nederlandse’ katholieke kerk, 1705-1724, isbn 978-90-8704-129-8, € 14,–

96 blz., € 10,–

isbn 978-90-8704-521-0

ingenaaid, geïllustreerd

dne 39 (2015) 1

reeds verschenen

nur 621/694

Satire(= themanummer De Negentiende Eeuw 39 (2015) 1)

Onder redactie van Terry van Druten e.a.

Satire is niet alleen een zeer actueel thema, maar ook een rijke histo-rische bron. Dit themanummer werpt licht op dit vruchtbare, maar ook weerbarstige genre. De artikelen geven inzicht in de historische ontwikkeling van satire in de negentiende eeuw aan de hand van een aantal typerende teksten, afbeeldingen en tijdschriften. De ‘kers op de taart’ is het beeldessay met minder bekende politieke spotpren-ten. Deze laten zien dat gedurende de negentiende eeuw zich een steeds grotere politieke openbaarheid ontwikkelde waarin ‘wrede spot’ en ‘bittere hoon’ eerder regel dan uitzondering werden.

Inhoud: Ivo Nieuwenhuis, De vele gezichten van satire Laurens Ham, Ach, mijn martelaartje! J.B.D. Wibmers postures en de ruimte voor po-litieke kritiek rond 1820 Beeldessay: Eveline Koolhaas-Grosfeld, Po-litieke spotprenten in de negentiende eeuw Frederiek ten Broeke, ‘Bij-tende pennekras’. Satire als wapen in de politieke journalistiek, 1870-1885 Boekzaal der geleerde wereld

Page 27: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 27najaarsaanbieding 2015 27

Zie ook: Universiteit, publiek en politiek. Het aanzien van de Nederlandse universiteiten, 1800-

2010, isbn 978-90-8704-317-9, € 15,–; Keurige wereldbestormers. Over studenten en hun rol in

de Nederlandse samenleving sedert 1876, isbn 978-90-8704-069-7, € 14,–; De menselijke maat in

de wetenschap. De geleerden(auto)biografie als bron voor de wetenschaps- en universiteitsgeschie-

denis, isbn 978-90-8704-397-1, € 14,–; Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universi-

teiten sedert 1876, isbn 90-6550-952-6, € 12,–

± 128 blz., ± € 12,–

isbn 978-90-8704-556-2

ingenaaid, geïllustreerd

u&s 13

verschijnt december 2015

nur 694/621

Spiegel of lachspiegel? De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis

Reactie L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans

Bij campus novel denkt men in eerste instantie aan romans die zijn ge-situeerd aan een Engelse of Amerikaanse universiteit. Toch zijn ook in de Nederlandse literatuur de universiteit, de wetenschap en het studentenleven niet vergeten. Interessante vraag is: leveren deze ro-mans inzichten op voor de bestudering van de universiteit en de we-tenschap? Klikspaans Studenten-Typen en Vestdijks Anton Wachter-cy-clus zijn al dikwijls als bron voor de universiteitsgeschiedenis ge-bruikt, maar hoe zit dat met meer recente romans als die van Her-mans en Voskuil?

In deze bundel buigt Willem Otterspeer zich over Onder professoren, Maarten J. Aalders over Wat eeuwig zeker is van Bernard van Bergen, Dirk van Miert over de kluchtige voorgeschiedenis van het genre, Koen van de Leur over de verhalen in studentenalmanakken, Rogier van der Wal over romans van Maarten ’t Hart en Hubert Lampo, Peter Jan Knegtmans over Het Bureau en Leen Dorsman over verschillende aspecten van het genre.

Page 28: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

28 najaarsaanbieding 201528 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: Beekers/Woude, Niet bij steen alleen. Patrimonium Amsterdam: van sociale vereniging

tot sociale onderneming 1876-2003, isbn 978-90-8704-077-2, € 29,–; Vugt, Een arbeidersbuurt

onder de rook van ‘De Sphinx’. Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschkwartier-Oost te

Maastricht, 1829-1904, isbn 978-90-8704-493-0, € 25,–

± 352 blz., ± € 35,–

isbn 978-90-8704-551-7

ingenaaid, geïllustreerd

reeks zhc

verschijnt december 2015

nur 696/693

Jan TimmermansWonen als arbeider in een textielstadArbeidershuisvesting in Tilburg, 1870-1938

In de negentiende eeuw groeide het besef dat arbei-ders deugdelijk moesten worden gehuisvest, al was het maar ter verhoging van hun arbeidsprestaties, ter voorkoming van revoluties en ter bestrijding van epidemieën die ook gegoede burgers bedreigden.

Met de Woningwet van 1901 aanvaardde de Nederlandse overheid een taak op dit terrein. In Tilburg, net als in veel andere gemeentes, had men er moeite mee. Woningcorporaties werden tegenge-

werkt en de kundige directeur Woningbouw moest door politieke intriges het veld ruimen. In het Interbellum werd zijn stadsplan uiteindelijk toch uitgevoerd en ging de gemeente zich actief bekommeren om huisvesting voor arbeiders en ‘onmaatschappelijken’. Tilburg huisvestte haar groeiende bevolking vooral via stadsinbrei-ding. De katholieke kerk had daarbij grote invloed: nieuwe stadswijken vielen vrijwel naadloos samen met nieu-we parochies en kregen een rooms-getinte infrastructuur, zoals Jan Timermans in zijn boek laat zien aan de hand van de arbeiderswijk Groeseind.

Page 29: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 29najaarsaanbieding 2015 29

Zie ook: Gales, Delven en slepen. Steenkolenmijnbouw in Limburg: techniek, winning en markt ge-

durende de achttiende en negentiende eeuw, isbn 90-6550-788-4, € 30,–; Langeweg, Mijnbouw

en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg. Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwer-

kers tussen 1900 en 1965, isbn 978-90-8704-254-7, € 32,–; Roels, Het tekort. Studies over de

arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luikse kolenbekken vanaf het einde van de negentiende eeuw

tot 1974, isbn 978-90-8704-428-2, € 28,–

± 256 blz., ± € 25,–

isbn 978-90-8704-550-0

gebonden, geïllustreerd

reeks mm 79

verschijnt december 2015

nur 696/693

Bart DelbroekIn de putDe arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-1966

In de put gaat over de dagelijkse werking van de ar-beidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg. In zijn onderzoek is Bart Delbroek uitgegaan van het idee van ‘de arbeidsmarkt als arena’, met daarin een centrale rol voor machts- en afhankelijkheidsrelaties. Die waren in het Kempense mijnbekken overduidelijk in het voordeel van de mijndirecties.

Het arbeidsmarktbeleid van de mijndirecties werd gekenmerkt door een paternalistische en autoritaire visie op de arbeidsverhoudingen. Toch waren er grenzen aan hun machtspositie. Deze werden in de eerste plaats be-paald door de regulering van de arbeidsverhoudingen door de overheid. Maar de grootste hinderpaal voor de mijnmaatschappijen vormde de aard van het mijnwerkersberoep zelf. De schaarste aan arbeidskrachten leidde tot scherpe concurrentie op de arbeidsmarkt tussen de werkgevers onderling, zowel binnen Limburg als daar-buiten. Dat bood mijnwerkers de mogelijkheid om hun eigen positie te verbeteren.

Page 30: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

30 najaarsaanbieding 201530 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: Bouwens, Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001,

isbn 978-90-8704-078-9, € 22,–; Kessel, ‘Ruggen recht, heren!’ Hoe de Nederlandse christen-

democraten het tegenover hun Duitse geestverwanten aflegden in het debat over het profiel van de

Euro pese volkspartij, isbn 90-6550-749-3, € 40,–; Lewe, ‘Invoer te lande verboden’. Een verken-

ning van de handel over landwegen tussen Nederland en de Pruisische provincies Rheinland en West-

falen, 1836-1857, isbn 90-6550-509-1, € 33,–

± 336 blz., ± € 35,–

isbn 978-90-8704-547-0

ingenaaid, geïllustreerd

verschijnt december 2015

nur 696/697

Martijn LakBittere noodzaakDe Nederlands-Duitse economische betrekkingen tussen 1945-1957

De economische relaties tussen Nederland en Duitsland zijn sinds de late negentiende eeuw bijzonder intensief. Ondanks de verschrikkin-gen van de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting realiseerden politici en ondernemers zich dat Nederland voor zijn wederopbouw afhankelijk was van de grote buur in het Oosten. Dat leverde een spa-gaat op. Enerzijds wilde Nederland Duitsland straffen voor het aan-gerichte leed, anderzijds was het bittere noodzaak de economische betrekkingen zo snel mogelijk te normaliseren. Herstelbetalingen, restitutie en annexatie verdwenen al snel naar de achtergrond.

De betrekkingen met Duitsland waren zelfs van groter belang voor het Nederlands herstel dan de Marshallhulp. Desondanks bleef het beleid ten aanzien van Duitsland lange tijd gekenmerkt door ambiva-

lentie. Dit tot grote ergernis van Bonn. Maar de Bondsrepubliek kon na 1949 niet zonder de politiek steun van Nederland, dat bovendien een belangrijke rol speelde als handelspartner. Nederland en Duitsland waren dus tot elkaar veroordeeld.

Page 31: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 31najaarsaanbieding 2015 31

Zie ook: Heldring, Het Saramacca project. Een plan van joodse kolonisatie in Suriname 1946-1956,

isbn 978-90-8704-207-3, € 35,–; Rens, Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands-Lim-

burg tijdens de Tweede Wereldoorlog, isbn 978-90-8704-353-7, € 39,–; Wallet, Zeeburg. Geschie-

denis van een joodse begraafplaats 1714-2014, isbn 978-90-8704-468-8, € 19,–; Schippers, De

Westerweelgroep en de Palestinapioniers. Non-conformistisch verzet in de Tweede Wereldoorlog,

isbn 978-90-8704-497-8, € 25,–

± 416 blz., ± € 35,–

isbn 978-90-8704-549-4

ingenaaid, geïllustreerd

reeks hm 5

verschijnt december 2015

nur 694/747

Chris QuispelDe geschiedenis van het West-Europese antisemitisme

Van alle vormen van etnisch en raciaal vooroordeel heeft het antise-mitisme verreweg de langste geschiedenis. Al in de Oudheid gaven de eerste christenen de Joden de schuld van Jezus’ kruisiging. In de Mid-deleeuwen kwamen daar nieuwe beschuldigingen bij zoals woeker, hostieschending, vergiftiging van bronnen en deelname aan samen-zweringen tegen het christendom. Later ging men de Joden zien als een vijandig ras dat een bedreiging vormde voor de raszuiverheid van de Europeanen. In het middeleeuwse West-Europa vonden ook de eerste Jodenvervolgingen plaats. En het waren West-Europeanen die tijdens de Tweede Wereldoorlog plannen smeedden om de Joden uit te moorden. Daarom gaat dit boek vooral antisemitisme in West-Europa.

In ieder tijdvak werden er nieuwe vooroordelen toegevoegd aan het anti-Joodse beeld zonder dat daarbij de oudere vooroordelen verdwenen. En zo, laat Chris Quispel op indringende wijze zien, is het antisemitisme door de eeuwen heen blijven bestaan.

Page 32: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

32 najaarsaanbieding 201532 najaarsaanbieding 2015

Zie ook: Augustinus en onderwijs (= Lampas 43 (2010) 4), isbn 978-90-8704-200-4, € 11,–; Di-

dactiek (= Lampas 44 (2011) 2), isbn 978-90-8704-240-0, € 11,–; Dromen in de oudheid (= Lam-

pas 45 (2012) 4), isbn 978-90-8704-345-2, € 11,–; Onvrijwillige liefde. Schakingen in klassieke

mythen (= Lampas 43 (2010) 2), geen isbn, € 11,–; Romanisering (= Lampas 42 (2009) 3), isbn

978-90-8704-141-0, € 11,−; Wonen in de Romeinse wereld (= Lampas 39 (2006) 4), geen isbn,

€ 11,–

128 blz., € 11,–

isbn 978-90-8704-529-6

ingenaaid, geïllustreerd

Lampas 48 (2015) 3

verschijnt september 2015

nur 683/846

Didactiek(= themanummer Lampas. Tijdschrift voor classici 48 (2015) 3)

Onder redactie van Suzanne Luger, Suzanne Adema en Kokkie van Oeveren

Dit themanummer bevat concrete en wetenschappelijk onderbouw-de handreikingen voor de lespraktijk. Aan de orde komen onderwer-pen als vertalen, tekstontsluiting door middel van teksten in twee ta-len, de integratie van taal en cultuur, actualisatie, woordenschatver-werving, de samenhang met andere alfavakken, de mogelijke rol van het gesproken of actief Latijn en de toepassing van meer algemene didactische onderwerpen bij gtc en ltc.

Inhoud: Van de redactie Suzanne Luger, Vertalen in de bovenbouw: een mission impossible? Kokkie van Oeveren, ‘Sixteen and still not preg-

nant’. Tekstopdrachten bij gtc en ltc Suzanne Adema, De spanningsboog. Een oefening in verteltechnische analyse op basis van een tweetalige tekstweergave Marijne de Ferrante/Chrisbert van Mourik, Actualiseren met leer-lingen. Naar lessen van betekenis Annemieke van der Plaat, Woordenschatverwerving Grieks (en Latijn). De opti-malisering van het vocabulaire met het oog op het onderwijs in het Grieks Piet Gerbrandy/Maartje Raijmakers/Mike Kruijer/Jori Castricum/Petra Wildeboer, Janus: een etymologisch wiki-woordenboek Latijn voor leerlin-gen Remco Regtuit, Latijn is een taal, geen puzzel. Het gebruik van actief Latijn in het onderwijs Mark Woertman, De gamification van het onderwijs: mechanismes van computergames gebruiken in de les Sandra Karten, Ovidius lezen: voor iedereen net even anders. Een onderzoek naar het effect van differentiëren op de leesvaardigheid en motivatie van leer-lingen in de bovenbouw Nick Breur, De Taalles. Een verbindend concept in de gymnasiumbrugklas

Page 33: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 33najaarsaanbieding 2015 33

Zie ook: Alexandrië (= Lampas 44 (2011) 4), isbn 978-90-8704-284-4, € 11,–; Antieke herin-

neringsplaatsen (= Lampas 40 (2007) 4), isbn 978-90-8704-016-1, € 11,–; Heracles (= Lampas

47 (2014) 4), isbn 978-90-8704-476-3, € 11,–; De klassieke oudheid in de islamitische wereld

(= Lampas 46 (2013) 3), isbn 978-90-8704-384-1, € 11,−; De klassieken in de populaire cul-

tuur (= Lampas 46 (2013) 4), isbn 978-90-8704-385-8, € 11,−; Rome in de late oudheid (= Lam-

pas 45 (2012) 3), isbn 978-90-8704-308-7, € 11,–

± 96 blz., € 11,–

isbn 978-90-8704-537-1

ingenaaid, geïllustreerd

Lampas 48 (2015) 4

verschijnt december 2015

nur 683/697

Politiek en de oudheid(= themanummer Lampas.Tijdschrift voor classici 48 (2015) 4)

Onder redactie van Stephan Mols, Jan Willem Drijvers en Rolf Strootman

De Grieks-Romeinse oudheid kent een rijke recep-tie. De westerse cultuur is zonder de oudheid zelfs ondenkbaar. Ook op het terrein van de politieke cul-tuur wordt vaak teruggegrepen op de oudheid. Zo kunnen de verschillende pogingen door de geschie-denis heen om tot Europese eenwording te komen gezien worden als het opnieuw creëren van de eenheid die bestond ten tijde van het Romeinse rijk. Dergelijke pogingen bleven echter niet beperkt tot Europa: ook de ‘founding fathers’ van de Verenigde Staten namen Rome als voorbeeld voor de inrichting van hun nieuwe staat.

Dit themanummer bevat onder meer artikelen over het belang van antieke retorica en het moderne politieke debat, het gebruik van archeologie voor politieke doeleinden, het gebruik van Thucydides ter verdediging van de Amerikaanse inval in Irak, de ‘Romanità’ en de omgang met het Romeinse verleden in Italië, en de Cyrus-cylinder en de Rechten van de Mens.

Page 34: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

34 najaarsaanbieding 201534 najaarsaanbieding 2015

Overleven in Holland(= Holland Historisch Tijdschrift 47 (2015) 3)

Onder redactie van Sanne Muurling e.a.

Het is een historische constante dat niet iedereen ge-lijk deelt in de welvaart en het welzijn. De redenen voor kwetsbaarheid waren uiteenlopend, van econo-mische cycli en wisselende oogsten tot oorlog en in-

stituties die niet voor iedereen even toegankelijk waren. Evenzo belangrijk waren de risico’s en onzekerheden die inherent waren aan het leven, zoals ziekte, ouderdom, weduwschap en het krijgen van kinderen. Dit thema-nummer gaat in op enkele van de manieren waarop mensen in Holland zich in het verleden hebben geprobeerd te verweren tegen de risico’s van het bestaan.

Inhoud: Jessica Dijkman, Het dagelijks brood. Omgaan met voedseltekorten op het platteland van Holland, 1500-1700 Jeannette Kamp/Ariadne Schmidt, See you in court? Recht en rechtsgebruik door ongehuwde moeders in Holland en Duitsland in de vroegmoderne tijd Owen Lammertink, Kwetsbare vrouwen of sterke moeders? De kwets-baarheid van ongehuwde en gehuwde moeders in het 19de-eeuwse Amsterdam

Zie ook: Helmers, ‘Gescheurde bedden’. Oplossingen voor gestrande huwelijken, Amsterdam 1753-

1810, isbn 90-6550-701-9, € 32,–; Kort, Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beve-

land 1850-1940, isbn 90-6550-436-2, € 41,–; Dorsman/Stavenuiter, Nooit gehuwd, maar niet

alleen. Vrijgezelle vrouwen uit de arbeidende klasse in de tweede helft van de negentiende eeuw,

isbn 90-6550-360-9-, € 20,–

± 64 blz., ± € 15,–

isbn 978-90-70403-68-3

ingenaaid, geïllustreerd

Holland 47 (2015) 3

verschijnt oktober 2015

nur 696/693

Page 35: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 35najaarsaanbieding 2015 35

160 blz., ± € 15,–

isbn 978-90-8704-552-4

ingenaaid, geïllustreerd

dne 39 (2015) 3/4

verschijnt oktober 2015

nur 694/922

Zie ook: De liefde en de vrijheid, natuurlijk! Het dagboek (1877-1910) van Frederike van Uildriks,

isbn 978-90-8704-178-6, € 36,–; Schokkende boeken!, isbn 978-90-8704-457-2, € 29,–

Wel en onwelHet lichaam in de negentiende eeuw

(= dubbelnummer De Negentiende Eeuw 39 (2015) 3/4)

Onder redactie van Leonieke Vermeer e.a.

Het lichaam heeft zijn eigen geschiedenis. Dit themanummer laat zien met wat voor onderwerpen, benaderingen en invalshoeken de (cultuur)geschiedenis van de negentiende eeuw is verrijkt door de aandacht voor het lichaam. De artikelen tonen vanuit verschillende benaderingen en thema’s hoe het lichamelijke werd verbeeld en be-leefd. De meeste negentiende-eeuwers ervoeren het lichaam maar al te vaak als een onbehaaglijk en verontrustend object dat meer onge-mak dan vreugde opleverde.

Inhoud: Wessel Krul, Inleiding. Wel en onwel. Het lichaam in de negentiende eeuw Tinne Claes/Veronique De-blon, Van panoramisch naar preventief. Populariserende anatomische musea in de Lage Landen (1850-1880) Mary Kemperink, Nederlandse literaire verbeelding van oosterse homoseksualiteit in relatie tot het westerse wetenschappelijke discours Willemijn Ruberg, Menstruatie voor het gerecht. Het vrouwelijke lichaam, brandstichting en de forensische geneeskunde in de negentiende eeuw Marjan Sterckx, Sensualiteit en kuisheid. Omtrent Marie-Louise Lefèvre-Deu-miers ‘ongeveer naakte’ Diana in Den Haag in 1866 Alex van Stipriaan, Het slaafgemaakte lichaam: paradox van het Surinaams apartheidssysteem in de negentiende eeuw Leonieke Vermeer, ‘Papa is weder ongesteld’. Ziektebeleving in negentiende-eeuwse egodocumenten Jelle Zondag, Een Weerbaar Volk. C.M.J. Muller Massis, het lichaam en de sport aan het eind van de negentiende eeuw

Page 36: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

Abonnement: regulier jaarabonnement (4 nrs) € 30,–; studentenabonnement / introductieabonnement €15,–, los nummer €8,–. Het introductieabonnement geldt voor één jaargang en wordt daarna automatisch omgezet in een regulier jaarabonnement. U kunt u abonneren via de website www.verloren.nl/madoc of bellen met of mailen naar Uitgeverij Verloren.

Redactie: Nelleke IJssennagger, Ludo Jongen, Sven Meeder, Martine Meuwese, Annika Rulkens, Yvonne Vermijn

Volg Madoc ook

via facebook:

www.facebook.com/

tijdschriftmadoc

adocTijdschrift over de Middeleeuwen

Madoc, het enige Nederlandstalige tijdschrift over de Middeleeuwen, belicht deze fascinerende periode vanuit vele invalshoeken: geschie-denis, kunst- en architectuurgeschiedenis, letterkunde, archeologie, filo sofie, religie, theater en muziek. Het tijdschrift richt zich met goed leesbare, geïllustreerde artikelen, columns, interviews, reportages en recensies op een publiek van zowel geïnteresseerde leken als professio-nele onderzoekers. Kenmerkend is de combinatie van academische kwaliteit, toegankelijke schrijfstijl en actualiteit. Een keer per twee jaar verschijnt er een themanummer.

Introductieabonnement slechts € 15,–

Page 37: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 37najaarsaanbieding 2015 37

Volg Madoc ook

via facebook:

www.facebook.com/

tijdschriftmadoc

See also: Design en gender. Van object tot representatie (= JvV 31), isbn €20,–; Gender & Genes

(= JvV 33), isbn 978-90-8704-394-0, € 20,–; Gender and Performance (= JvV 33), ISBN 978-90-

8964-469-5, €20,–; Under Fire: Women and World War ii (= JvV 34), isbn 978-90-8704-475-6,

€ 20,–

± 192 pp., ± € 20–

isbn 978-90-8704-557-9

paperback, illustrated

JvV 35

appearing December 2015

nur 697/745

Gender and ActivismWomen’s Voices in Political Debate

(= Yearbook of Women’s History/ Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 35)

Guesteditor Mieke Aerts

This Yearbook attends to various ways in which women were active and organized themselves in order to question sex and gender related issues in the political arena. Covering a diverse range of cultures and political situations the Yearbook discusses how women protested against perceived religious suppression; actively parti-cipated in local democratic political institutions whilst not really changing gender-roles; or discussed experien-ced discrepancies between socialism and feminism. How do women find their ways in democratic systems of governance? What do these systems offer them in terms of emancipation and involvement in political decision making affecting their lives?

Contents: Mieke Aerts, Introduction Katrine Smiet, One Size Fits All? femen and the Limits of Secular Femi-nism Senem Yildirim, The Case of Female mukhtars in Turkey: the ‘glass ceiling’ of local politics Elena Borghi, ‘The time has now come for women to review and reform this system’. Female subjectivity and the debate over child marriage in late colonial India Showcase: Myriam Everard, A colour portrait of feminist Rosa Manus from 1927 Interview: Jose-phine van den Bent, Fighting for female voices in a patriarchical society. Women’s activism in post-revolutionary Egypt Ulla Jansz, Women workers contested. Socialists versus feminists at the National exhibition of women’s labour in The Hague, 1898 Forum: Mieke Aerts, Linda Gordon. Forty years of historical research on feminism and democra-cy Sources: Marjan Groot, Visual democracy: posters on women in politics Karlijn Olijslager, Motherhood, do-mestic display, and democracy in the exhibition ‘The Dutch Women 1898-1948’ Manon Perry, Feminist Opposition to Abortion

Page 38: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

MAASLANDSEMONOGRAFIEËN

Wilt u weten welke delen er nog meer zijn verschenen, kijk dan op www.verloren.nl/series.

71 | Sophie Bouwens, Over de streep. Grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958-2001192 blz., gebonden, geïllustreerd, isbn 978-90-8704-078-9 (€22,–)

72 | Lou Spronck, Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de ‘Percessie van Scherpenheuvel’512 blz., gebonden, geïllustreerd, isbn 978-90-8704-107-6 (€ 49,–)

74 | Hans van Hall, Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten. Een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Min- derstadt tussen Maas en Rijn (ca. 1300- ca. 1550) 478 blz., gebonden, geïllustreerd, isbn 978-90-8704-245-5 (€39,–)

75 | Serge Langeweg, Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg. Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers tussen 1900 en 1965 360 blz., gebonden, geïllustreerd, isbn 978-90-8704-254-7 (€32,–)

Wegens ruimtegebrek biedt het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, onder wiens auspiciën de reeks verschijnt, een aantal titels aan tegen de extreem lage prijs van €5,– per deel. Deze delen zijn uiteraard ook bij ons te bestellen.

In de reeks Maaslandse Monografieën verschijnen belangwekkende studies over de geschiedenis van Limburg en aangrenzende. Er zijn inmiddels bijna 80 delen verschenen in de reguliere reeks. Daarnaast is er een serie in groot formaat met rijk geïllustreerde werken. Een onafhankelijke re-dactie met experts uit Nederland en België beoordeelt aangeboden manuscripten op hun weten-schappelijke gehalte. Sinds 2000 verschijnen de boeken bij Uitgeverij Verloren.

€5,–

Page 39: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

najaarsaanbieding 2015 39najaarsaanbieding 2015 39

Zie ook: Adel in Holland (Holland 34 (2002) 3), €15,–; Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en

status in een laatmiddeleeuwse samenleving, isbn 978-90-8704-185-4, €47,–; Virtus. Journal of No-

bility Studies/Jahrbuch für Adelsgeschichte/Jaarboek voor Adelsgeschiedenis 20 (2013), isbn 978-

90-8704-482-4, € 25,–

VirtusJournal of Nobility Studies/Jahrbuch für Adelsgeschichte/ Jaarboek voor adelsgeschiedenis 21 (2014)

Redactie H. Ronnes, R.H. Alma, N. Bijleveld e.a.

Virtus is een onafhankelijk en multidisciplinair peer reviewed jaar- boek met bijdragen op het gebied van de adelsgeschiedenis.

Inhoud: Ten geleide Artikelen: Tadgh O’Keefe, Aula and camera. The architecture of public and private lives in medieval Irish castles Ferry Gouwens, Johan van Reede van Renswoude. Een Utrechtse edelman en zijn politieke netwerk in de Republiek (1634-1682) Gerd Dethlefs, Dienst jenseits der Grenze. Adelige Offiziere in Overijssel und im Münsterland 1650-1802 Hanneke Ronnes/Bob van Toor, Op bezoek bij de adel. De buitenplaats als ‘protomuseum’ vanaf de late zeventiende tot de late negentiende eeuw Fred Vogelzang, Blauw bloed in het lokale bestuur. Adellijke burgemeesters in de provincie Utrecht in de negentiende eeuw Simon Unger/Jaap Dronkers, Do you really need a castle? Material inheritance and noble status symbols in present-day society Object in context: Sanne Frequin, Een tombe als stamboom. Verbeelding van de dynastie voor de eeuwigheid Korte bijdragen: Roos van Oosten, Floris v is niet Floris v, maar is Wil-lem ii wel Willem ii? Hoe historische beroemdheden een dronkenschap van historische sensatie teweeg kunnen bren-gen Arianne Baggerman/Rudolf Dekker, Adel en autobiografisch schrijven in Nederland, 1500-1814 Gerard- René Groot, Adelsrecht in de hedendaagse Europese monarchieën. Het Nederlandse adelsrecht in vergelijking met an-dere Europese adelsstatuten Peter Hoppenbrouwers, Middeleeuwse miljardairs Dirk Schoenaers, In the city and the world. Appreciations of late-medieval Burgundian courtly culture José Eloy Hortal Muñoz, The role of dynas-tic households at early modern courts Violet Soen, Aristocratische dynastieën in de vroegmoderne tijd. Identiteitsbele-ving op het kruispunt tussen verleden en heden Erik Swart, Adellijke vriendschap aan het zeventiende-eeuwse Franse hof Arnold Witte, Status anxiety in Venetian baroque interiors Yme Kuiper, Plantages, landgoederen en notabe-len Conrad Gietman, Adellijke schaduwwerelden in Gelderland Evert Paul Veltkamp, Joodse adel in het Ko-ninkrijk der Nederlanden en in enkele andere Europese landen Michael Seelig, Adel als Idee. Zum Wesen des deut-schen Adels in der Moderne Interview: Nikolaj Bijleveld, Elites, geschiedenis en vergelijkend onderzoek. Een interview met Jeroen Duindam

256 blz., € 25,–

isbn 978-90-8704-520-3

ingenaaid, geïllustreerd

Virtus 21 (2014)

reeds verschenen

nur 694/696

Page 40: UITGEVERIJ VERLOREN Aanbiedingsfolder... · Christine de Pizan in Bruges tells the story of this ... translator’s personal epilogue. 6 ... €45,–; De kroniek van Henrica van

Verschijningsschema najaar 2015 en bestelbiljet

naam:

adres:

pc, plaats:

telefoon: e-mailadres:

handtekening: datum:

U kunt dit formulier opsturen naar Uitgeverij Verloren bv, Torenlaan 25, 1211 ja Hilversum, fax 035-6836557.

Ondergetekende bestelt:

reeds verschenen Jong, Pieter Rixtel (1643-1673) 9 | Virtus 21 (2014) 39 | Satire 26 | Een tint van het Indische Oosten 18 | Willemsen, De lange weg naar Nusa Tenggara 24 | Wyermars, De ingebeelde chaos 14

verschijnt augustus 2015 Coornhert, Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586) 8 | Heffernan, Een kleine orde met allure 25

verschijnt september 2015 Antonides van der Goes, Ystroom 10 | Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw 12 | Didactiek 32 | Heuven-van Nes, Nassau en Oranje in gebrandschilderd glas 1503-2005 22 | Literature and Multilingualism in the Low Countries (1100-1600) 4 | Schrickx, Bethlehem in de Bangert 6

verschijnt oktober 2015 Literaire instituties: van hof tot overheid 17 | Overleven in Holland 34 | Wel en on-wel 35

verschijnt november 2015 De herinneringen van Jan Willem Kumpel (1757-1826) 16 | Kok, Netwerkende kunstenaars in de Gouden Eeuw 11 | Lie/Meuwese/ Aussems/Joldersma, Christine de Pizan in Bruges 5 | Smit, De volksverheffers 19 | Veen, Groot-Nederland & Groot-Colombia 1815-1830 23

verschijnt december 2015 Gender and Activism 37 | Delbroek, In de put 29 | Douma, De adel in Noord- Brabant, 1814-1918 13 | Houtman, Weerloos voor de rechtbank van de rede 15 | Keverling Buisman, Hof van Gelre en Zutphen 1543-1811 21 | Lak, Bittere nood-zaak 30 | Milo/Dongen, Hof van Utrecht 1530-1811 20 | Politiek en de oudheid 33 | Quispel, De geschiedenis van het West-Europese antisemitisme 31 | Spiegel of lachspiegel? 27 | Timmermans, Wonen als arbeider in een textielstad 28

verschijnt januari 2016 Alberts, Brouwen aan de Eem 7 | Keesman, De eindeloze stad 3