Download - Transformatie opgave scheiden wonen en zorg ouderen in … VissQ... · Effecten van scheiden wonen en zorg: -wat kan burger straks betalen? -appartement € 550 -> wie kan dat betalen?

Transcript
 • Kennismiddag Gevolgen van de extramuralisatie

  Jean Pierre Tulleneers

  Anouk Theeuwen

  28 november 2014

 • Programma

  1. Overheidsbeleid

  2. Basics extramuralisatie

  3. Hoe te analyseren?

  4. Kwalitatief onderzoek

  5. Kwantitatief onderzoek

  6. Thema betaalbaarheid

  7. Conclusies en aanpak

  Focus : opgave wonen met zorg !

 • 1. Overheidsbeleid

  Waarom ?

  Zorguitgaven als %-ge van het BBP (bron VWS) Limburg 30K per inwoner

 • aantal inwoners zorguitgaven

  Nederland 16.905.000 97.626.375.000

  Limburg 1.125.000 7.088.400.000

  Noord-Limburg 270.000 1.603.800.000

  Midden-Limburg 250.000 1.485.000.000

  Zuid-Limburg 605.000 3.999.600.000

  M't Heuvelland 206.000 1.359.600.000

  Westelijke Mijnstreek 150.000 990.000.000

  Parkstad 250.000 1.650.000.000

 • Daarom: Herverkaveling

  van de langdurige zorg

  Zvw AWBZ Wmo 2013 =

  revalidatiezorg alle overige langdurige zorg hulp bij het huishouden 28,8 mrd

  Zvw Wlz Wmo 2015

  revalidatiezorg hulp bij het huishouden (-40%) 2018 =

  langdurige GGZ ( B ) * zware zorg ouderen langdurige GGZ ( C ) ** 28,8 mrd

  extramurale verpleging en gehandicapten extramurale begeleiding (-25%)

  persoonlijke verzorging (-15%) Wet jeugdzorg

  SALDO BEZUINIGING : 2018 =

  3,5 mrd

  * zorgzwaartepakketten langdurige GGZ met behandeling

  ** zorgzwaartepakketten langdurige GGZ zonder behandeling

 • Essentie herziening zorgstelsel

  Wet langdurige zorg i.o (ipv AWBZ)

  Wmo2015 3Ds (ontwikkeling sociaal domein)

  Uitbreiding zorgverzekeringswet

  Eigen verantwoordelijkheid

  Langer thuis Wonen (feitelijk 4de decentralisatie)

 • VIERDE DECENTALISATIE

  OMDAT

  Regierol bij gemeenten

  Vervlechting met overige 3Ds en oude wmo

  Bezuinigingsopgave

  Noodzakelijke voorwaarde transformatie/innovatie

 • Context Limburg

  krimp en vergrijzing

  totale bevolking 75 plussers

  2013 2030 krimp 2013 2030 groei

  Limburg 1.121.000 1.065.000 5% 96.700 160.300 66%

  Noord 267.000 263.000 2% 20.400 36.700 80%

  Midden 249.000 242.000 3% 20.700 36.800 78%

  Zuid 606.000 559.000 8% 55.600 86.800 56%

  M't 207.000 197.000 5% 18.900 30.200 60%

  WM 149.000 136.000 10% 13.500 22.000 63%

  Parkstad 250.000 226.000 11% 23.200 34.600 49%

 • Context Limburg

  krimp en vergrijzing

  totale bevolking 75 plussers

  2013 2030 krimp 2013 2030 groei

  Limburg 1.121.000 1.065.000 5% 96.700 160.300 66%

  Noord 267.000 263.000 2% 20.400 36.700 80%

  Midden 249.000 242.000 3% 20.700 36.800 78%

  Zuid 606.000 559.000 8% 55.600 86.800 56%

  M't 207.000 197.000 5% 18.900 30.200 60%

  WM 149.000 136.000 10% 13.500 22.000 63%

  Parkstad 250.000 226.000 11% 23.200 34.600 49%

 • Afbouw capaciteit licht

  niveau Nederland

  UITKOMST BEGROTINGSOVERLEG 17.04.2014 intramurale

  raming capaciteit

  ZZP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 LTW sector

  VV1 1.100 3.500 5.800 7.000 7.900 7.900 7.900

  VV2 3.000 9.000 15.100 18.100 19.900 19.900 19.900

  VV3 0 3.000 9.400 15.600 18.600 18.900 18.900

  VV4 25% 0 0 0 1.000 3.000 4.500 5.500

  totaal VV 4.100 15.500 30.300 41.700 49.400 51.200 52.200 150.000

  VG1 100 200 400 600 700 900 1.500

  VG2 200 700 1.200 1.600 2.100 2.600 5.500

  VG3 25% 0 0 150 450 800 1.100 3.300

  LG1+3 ZG1 0 100 200 300 500 800 1.500

  totaal GHZ 300 1.000 1.950 2.950 4.100 5.400 11.800 78.000

  GGZ1 100 300 400 600 800 800 1.100

  GGZ2 400 1.100 1.900 2.600 3.400 3.800 4.000

  totaal GGZ 500 1.400 2.300 3.200 4.200 4.600 5.100 28.000

  TOTAAL 4.900 17.900 34.550 47.850 57.700 61.200 69.100 256.000

 • Afbouw capaciteit licht

  extrapolatie Limburg

  UITKOMST BEGROTINGSOVERLEG 17.04.2014 intramurale

  raming capaciteit

  ZZP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 LTW sector

  VV1 74 235 390 470 531 531 531

  VV2 202 605 1.015 1.216 1.337 1.337 1.337

  VV3 0 202 632 1.048 1.250 1.270 1.270

  VV4 25% 0 0 0 67 202 302 370

  totaal VV 276 1.042 2.036 2.802 3.320 3.441 3.508 150.000

  VG1 7 13 27 40 47 60 101

  VG2 13 47 81 108 141 175 370

  VG3 25% 0 0 10 30 54 74 222

  LG1+3 ZG1 0 7 13 20 34 54 101

  totaal GHZ 20 67 131 198 276 363 793 78.000

  GGZ1 7 20 27 40 54 54 74

  GGZ2 27 74 128 175 228 255 269

  totaal GGZ 34 94 155 215 282 309 343 28.000

  TOTAAL 329 1.203 2.322 3.216 3.878 4.113 4.644 256.000

  * afbouwmodel conform bijlage 1 "Hervorming Langdurige zorg en ondersteuning" (VWS 25 april 2013)

  exclusief effecten Bestuurlijk Akkoord GGZ

 • Essentie van de

  extramuralisatie

  Intramuraal regime inruilen voor

  (juridisch) thuis wonen

  Financieel: wegvallen zak- en kleedgeldregeling

 • Enkele definities

  typologie wonen (met zorg) zorg eigen regie eisen fysiek

  zorgeloos thuis n.v.t. max (wandelstok)

  geschikt wonen (levensloopbestendig) planbaar max wandelstok

  verzorgd wonen thuis (Langer Thuis Wonen) (on)planbaar beperkt rollator (rolstoel)

  verzorgd wonen geclusterd (wozoco / aanleunwoning) 24 24 / 7 7 beperkt rollator/rolstoel

  intramuraal verzorgingshuis (voorheen ZZP 1 t/m 4) 24 24 / 7 7 laag rolstoel

  verpleeghuis 24 24 / 7 7 n.v.t. specifiek

 • Extramuraliseren

  in de ouderenzorg

  thuisverzorgings-

  huisverpleeghuis

  zorgeloos extramurale

  zorg (planbaar)zzp 5 - 10zzp 1 -4

  aan

  leu

  n-

  wo

  nin

  gen

  (on)plan-bare

  extram. zorg

  zorgcarrire oude situatie

  intramuraalextramuraal

 • thuis verzorgings-huis verpleeghuis

  zzp 5 - 10

  zorgeloos extramurale

  zorg (planbaar)zzp 1 -4

  zorgcarrire nieuwe situatie

  verzorgd wonen / Langer Thuis

  Wonen(oude indicatie

  zzp 1-2-3-4)

  verzorgd wonen / geclusterd

  (oude indicatie zzp 1-2-3-4)

  toch een geclusterde

  setting

  geschikt wonen

  intramuraalextramuraal

  verzorgingshuiszzp 4 (75%)

  aan

  leu

  n-

  wo

  nin

  gen

  (=V

  W)

  blij

  ft t

  hu

  is

  wo

  nen

 • Extramuraliseren

  in de GHZ

  thuis

  (wonend bij ouders)

  zorgcarrire oude en nieuwe situatie

  intramuraalextramuraal semimuraal

  gezins-vervangendtehuis (GVT)

  instelling voor verstandelijk

  gehandicapten

  zelfstandig wonen

  bij ouders wonen

 • Extramuraliseren

  in de GGz

  thuis beschut en beschermd wonen (*)

  psychiatrische instelling

  zorgcarrire oude en nieuwe situatie

  intramuraalextramuraal

  semimuraal

  zelfstandig wonen

  actieve extramuralisatie

  blij

  ft th

  uis

  w

  on

  en

  * Per 01.01.2015 onder gemeentelijk regime (Wmo2015)

  FACT-wijk

  teams

 • 3. Hoe extramuralisatie

  analyseren?

  Vanuit standpunt c.q. mogelijkheden zorgvrager

  Prognose en monitor

  Complexiteitsreductie

  Transparante feitenbasis:fysiek/soc

  Instrumentarium tbv samenwerking

  Principe nulmeting i.c.m. webbased GIS

 • 3. Hoe te analyseren?

  Gestandaardisatie beschikbare data (zie KING/VNG)

  Combi open (big/micro data) gesloten

  Privacy

 • 3. Hoe te analyseren?

  Basisset: - leeftijd, huishoudsamenstelling - koop / huur - WOZ-waarde - SES - zorgvragers (Vektis eo)

  onbeperkt uitbreidbaar .

 • Inhoudelijk model

  INVULLING WOON-ZORG OPGAVE OUDEREN

  bepaling invulling woonzorgvraag bepaald door *

  1 noodzaak

  - mate van zelfredzaamheid

  - mobiliteit

  2 sociaal - economische status

  - financiele situatie (inkomen/vermogen) & gemeentelijk beleid opties bestemming

  VRAAGONTWIKKELING - eigen woningbezit / huur

  3 wensen Geschikt wonen (verspreid wandelstok /rollator)

  . epidemiologie - woonwensen . in de huidige woning (verspreid)

  . prevalentie / incidentie - verhuiswensen - zonder ingrepen (woning is geschikt)

  . demografie - invulling zorgaanbod / concepten en beschikbaarheid arrangementen - met ingrepen (opwaarderen)

  4 (on)mogelijkheden) huidige woning fysiek . verhuizen naar andere woning (verspreid)

  - levensloopbestendigheid/zorggeschiktheid woning Langer Thuis Wonen (verspreid - rollator/rolstoeltoegankelijk)

  - eventuele mogelijkheid tot aanpassingen en daaraan verbonden kosten . in de huidige woning (verspreid)

  5 kwaliteit huidige wijk - zonder ingrepen (woning is niveau zorgwoning)

  - beschikbaarheid voorzieningen (afstand tot voorzieningen) - met ingrepen (opwaarderen naar niveau zorgwoning)

  - leefbaarheid . verhuizen naar andere woning (verspreid)

  outcome : aantallen personen met woonzorgvraag - structuurkenmerken (platteland, dorp, verstedelijkt) Verzorgd Wonen (geclusterd - rolstoel)

  6 huidige woonsituatie sociaal . op te waarderen bestaande bouw (naar niveau verzorgd wonen)

  . planologische kengetallen - huishoudsamenstelling . nieuwbouw

  - beschikbaarheid mantelzorg Verblijf Verpleging (kleinschalig-hybride-grootschalig)

  7 (on)mogelijkheden zorgaanbod

  invulling woonzorgvraag o.b.v. - bieden 24 uurszorg planbaar / onplanbaar omslagpunt van zelfstandig thuis wonen naar verzorgd wonen (geclusterd):

  - zorg op afstand - geleidelijke verandering : mobiliteit, woonsituatie, onplanbare zorg,

  8 (on)mogelijkheden/aanbod op de woningmarkt incl PVE onveiligheid en mantelzorg

  - mogelijkheden woningmarkt (verkopen, doorschuiven soc huur etc) - acute verandering : overlijden partner en ongevallen

  - beschikbaarheid zorgwoningen verspreid (bron : NCPF/ANBO - ouderen van zel fs tandig wonen naar verbl i jf)

  - beschikbaarheid zorgwoningen geclusterd

  (overall ook de sturingsmechanismen ingezet door de overheden en verzekeraars)

 • 4. Kwalitatief onderzoek

  Recent onderzoek Westelijke Mijnstreek

  Doelgroep ouderen

  150 zorgvragers

  Wat gaat u doen

  Wat heeft u gedaan

 • 4. Kwalitatief onderzoek

  kunnen betalen

  Populatie met relatief hoge zelfredzaamheidsscore (70/100) !!

  70% EW hypotheekvrij

  34% komt nipt rond (medio 2014) 4% heeft een maandelijks tekort

  Bij huurders geen relatie met hoogte inkomen

  Bij EW bezit : 2/3de met laag inkomen komt nipt rond !

 • 4. Kwalitatief onderzoek

  zorggeschiktheid woningen

  EW bezitters huurders

  nu meer zorg nu meer zorg

  is geschikt, geen aanpassingen nodig 82% 36% 80% 52%

  is geschikt, mits aanpassingen 18% 40% 18% 25%

  nee, niet geschikt 0% 24% 2% 23%

 • 4. Kwalitatief onderzoek

  woonzorgwensen

  Zo lang mogelijk in eigen wonen blijven c.q. honkvastheid

  Woning opplussen indien nodig (doorgankelijk/toegankelijk en sanitair);

  Verhuizen naar woonzorgcentrum indien niet aanpasbaar;

  Verhuisreden : noodzaak 24/24 7/7 zorg en service concepten bij lage zelfredzaamheid;

  Kostenconformiteit (juiste huurprijs);

  PVE ideale zorgwoning :

  Gezamenlijke voorzieningen (binnenruimte en buitenruimte)

  Beperkte woonoppervlakte gewenst (slechts 1/5de vindt extra slaapkamer belangrijk)

  Betaalbaar (mix realiseren afhankelijk van populatie)

 • 5. Kwantitatief onderzoek

  opgavebepaling vvt limburg

  Indicatieve bedragen investeringsraming uigaande van zeer conservatieve parameters !!

 • 5. Kwantitatief onderzoek

  Enorme verschillen tussen gemeenten en binnen gemeenten

  Oplossing is integraal maatwerk f/s vanuit lokale context

  Uiteindelijke kost is resultaat van creatieve samenwerking

  In krimpregios vooral in bestaande bouw oplossingen zoeken

  Wijk/buurt is geen absoluut criterium

 • 5. Kwantitatief onderzoek-

  buurt GEEN criterium

 • 4. Kwantitatief onderzoek -

  verschillen!

  0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

  100%

  He

  erl

  erb

  aan

  Par

  ksta

  d c

  entr

  um

  Ke

  rkra

  de

  oo

  st

  He

  erl

  erh

  eid

  e

  He

  erl

  en

  sta

  d

  Ho

  en

  sbro

  ek

  Par

  ksta

  d

  Lan

  dgr

  aaf

  Nie

  uw

  enh

  age

  n

  Ke

  rkra

  de

  we

  st

  Bru

  nss

  um

  cen

  tru

  m n

  oo

  rd

  Bru

  nss

  um

  wes

  t

  Lan

  dgr

  aaf

  Sch

  aesb

  erg

  Ke

  rkra

  de

  no

  ord

  Bru

  nss

  um

  zu

  id o

  ost

  Sim

  pel

  veld

  Lan

  dgr

  aaf

  Ub

  ach

  ove

  r W

  orm

  s

  Vo

  ere

  nd

  aal

  Nu

  th

  On

  der

  ba

  nke

  n

  koop

  huur

  Verhouding koop-huur totale bevolking

 • 4. Kwantitatief onderzoek -

  verschillen!

  Verhouding koop-huur zorgvragers PS

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Hee

  rler

  baan

  Park

  stad

  Cen

  trum

  Hoe

  nsbr

  oek

  Hee

  rler

  heid

  e

  Kerk

  rade

  Oos

  t

  Hee

  rlen

  Sta

  d

  Park

  stad

  Land

  graa

  f Nie

  uwen

  hage

  n

  Kerk

  rade

  Wes

  t

  Land

  graa

  f Uba

  ch O

  ver

  Land

  graa

  f Sch

  aesb

  erg

  Sim

  pelv

  eld

  Brun

  ssum

  Cen

  trum

  Noo

  rd

  Kerk

  rade

  Noo

  rd

  Brun

  ssum

  Wes

  t

  Ond

  erba

  nken

  Brun

  ssum

  Zui

  d O

  ost

  Voer

  enda

  al

  Nut

  h

  Koop

  Huur

 • 5. Kwantitatief onderzoek

  transformatie opgave

  zorgaanbieders Parkstad

  transformatie opties aantal % kosten %

  ombouw naar zwaar 250 23% 3.750.000 15%

  omzetting naar scheiden wonen en zorg 200 19% 6.000.000 25%

  gebruik voor andere doelgroepen 60 6% 600.000 2%

  gebruik voor andere functies 120 11% 1.200.000 5%

  sanering 431 40% 12.930.000 53%

  totaal 1.070 100% 24.480.000 100%

  Ouderenzorg

  GHZ GGZ transformatie opties aantal % kosten %

  omzetting naar scheiden wonen en zorg 50 13% 0 0%

  sanering GGZ 300 75% 9.000.000 86%

  sanering GHZ 50 13% 1.500.000 14%

  totaal 400 100% 10.500.000 100%

 • 4. Thema betaalbaarheid

  Effecten van scheiden wonen en zorg:

  - wat kan burger straks betalen?

  - appartement 550 -> wie kan dat betalen?

  40

 • 6. Thema betaalbaarheid -

  inhoud

  1. Context

  2. Voorbeeld uitgaven (o.b.v. NIBUD)

  3. Scenarios (variabelen)

  4. Voorbeelden Ouderen: AOW (+ pensioen) in huur of koopwoning

  GHZ/GGz: Wajong

  5. Overig

  6. Conclusies

  41

 • Context

  Extramuraliseren / afbouw verzorgingshuizen:

  VVT 1-2 (2013), 3 (2014), 4 (2016; 25%)

  GHZ 1-2 (2013), 3 (2015; 25%)

  GGZ 1-2 (2013)

  Voorheen (intramuraal):

  all inclusive formule

  ook zak- en kleedgeldregeling!

  Extramuraliseren:

  zelf alle (woon)lasten dragen

  geen zak- en kleedgeldregeling als vangnet 42

 • Context

  43

  Intramuraal verblijf versus scheiden wonen en zorg

  inkomensafh.eigen bijdrage (CAK) : inkomensafh.eigen bijdrage (CAK) :

  - verblijf

  - dagbesteding - dagbesteding

  zorg - begeleiding - begeleiding

  - persoonlijke verzorging Zorg In Natura - persoonlijke verzorging Extramurale Zorg

  - verpleging - verpleging

  - behandeling - behandeling

  huur

  servicekosten

  schoonmaak

  wonen maaltijden

  gas, licht, water (eigen appartement)

  gemeentelijke belastingen

  heffing waterschap

  onderhoud appartement

  zorgverzekering zorgverzekering

  overige kosten waskostenregeling -

  kosten levensonderhoud (kleding en schoenen, pers.verz, ) levensonderhoud (kleding en schoenen, pers.verz, )

  telefoonaansluiting en gesprekskosten telefoonaansluiting en gesprekskosten

  verzekeringen (inboedel en aansprakelijkheid) verzekeringen (inboedel en aansprakelijkheid)

  wijzigingen van transitie scheiden wonen en zorg

 • Context

  Wijziging eigen bijdrage:

  2013: vermogensinkomensbijtelling (+ 8% van het box 3-vermogen wordt bij het inkomen opgeteld)

  afschaffen extramurale wtcg-korting (2015)

  Nieuwe kernvraag: betaalbaarheid !!

  voor burger/clint, zorgaanbieder, corporaties en gemeente

  44

 • Voorbeeld uitgaven (NIBUD)

  45

  extramuraal - alleenstaande 65+ jr met AOW-uitkering

  Inkomsten Uitgaven

  - AOW incl. vakantiegeld (2014) 1.110 vaste lasten - woning e.d.

  - pensioen - - huur 550

  - andere inkomsten - - servicekosten 75

  - huurtoeslag 289 - woningonderhoud (huurdersdeel) en inventaris 90

  - zorgtoeslag 72 - verzekeringen (inboedel , aansprakel i jkheid; opstal n.v.t.) 14

  - heffingen (gemeente en waterschap) -

  - gas, electriciteit, water 105

  - telefoon-, tv- en internetaansluiting (instapmodel) 45

  vaste lasten - zorggebonden

  - zorgverzekering (incl . s tandaard eigen ris ico 360) 122

  - eigen bijdrage 21

  - huishoudelijke hulp (= mantelzorger) -

  variabele uitgaven

  - levensonderhoud (maalti jdservice, boodschappen, pers .vz, ..) 260

  - kleding en schoenen 50

  - vervoerskosten 15

  - gesprekskosten 10

  Totaal 1.471 1.356

  Nog vrij te besteden (verschil inkomsten - uitgaven) : 116

  resteert t.b.v. vri jeti jduitgaven, abonnementen, cadeautjes

 • Scenarios

  46

  A. Basis

  clint is zelfredzaam of

  mantelzorg

  Clint is niet/onvoldoende zelfredzaam

  B. Toevoeging huishoudelijke hulp ( 15/uur * 3 uur)

  C. Scenario B + toevoeging externe waskosten ( 63 voor alleenstaande)

  D. Scenario C + toevoeging maaltijdservice ( 150 voor alleenstaande)

  Scenario's : A B C D

  - Huish. hulp x x x

  - Was door derden x x

  - Maalti jdservice x

 • Voorbeeld 1: AOW

  Voorbeeld: oudere met AOW in een huurwoning Mw. Hermans, 78 jaar, woont in een huurwoning aan de Insula in Heerlen (Heerlen stad). Vorig jaar is haar man overleden. Mw. heeft 3 kinderen, 2 dochters en een zoon. Een van haar dochters komt wekelijks haar huis schoonmaken. Mw. Hermans heeft een AOW-uitkering. Vorige maand is mw. Hermans gevallen, waardoor ze haar heup heeft gebroken. Ze is inmiddels redelijk hersteld, maar lopen gaat (nog) niet zo goed. Ze maakt daarom gebruik van een rollator en bij langere afstanden van een rolstoel. Haar huidige woning is onvoldoende zorggeschikt (kleine badkamer, drempel, ), vandaar dat ze verhuist naar een zorgwoning. De huur bedraagt 550 per maand. Dagelijks komt een wijkzuster haar wassen en aankleden.

 • Voorbeeld 1: AOW

  intramuraal: + 257/mnd

  extramuraal:

  116/mnd

  kwetsbaar huishouden: negatief saldo!

  extramuraliseren (scenario's)

  huur 550/maand intramuraal VPT A B C D

  alleenstaande AOW (65+) Mw.Hermans 257 198 116 -79 -225 -525

  alleenstaande AOW + 100.000 vermogen -82 -154 -223 -418 -564 -864

  alleenstaande AOW + pensioen 2.400/jr 305 353 278 83 -63 -363

  alleenstaande AOW + pensioen 2.400/jr + 100.000 vermogen -127 10 -67 -262 -408 -708

  alleenstaande AOW + pensioen 6.000/jr 392 522 449 254 108 -192

  alleenstaande AOW + pensioen 6.000/jr + 100.000 vermogen -41 272 191 -4 -150 -450

  Scenario's : A B C D

  - Huish. hulp x x x

  - Was door derden x x

  - Maalti jdservice x

 • Voorbeeld 2: AOW + pensioen

  Voorbeeld: oudere zorgvrager met koopwoning met lage WOZ-waarde

  Mw. Jansen heeft een AOW en een aanvullend pensioen van 2.400

  per jaar. Ze woont in een koopwoning (WOZ 140.000) in

  Hoensbroek, met een maandelijkse hypotheeklast van 350. Wekelijks

  komt haar poetsvrouw Tiny het huis schoonmaken.

 • Voorbeeld 2: AOW + pensioen extramuraliseren (scenario's)

  hypotheek 350/maand intramuraal A B C D

  alleenstaande AOW (65+) 257 202 7 -139 -439

  alleenstaande AOW + 100.000 vermogen -82 136 -59 -205 -505

  alleenstaande AOW + pensioen 2.400/jr Mw. Jansen 305 348 153 7 -293

  alleenstaande AOW + pensioen 2.400/jr + 100.000 vermogen -127 292 97 -49 -349

  alleenstaande AOW + pensioen 6.000/jr 392 612 417 271 -29

  alleenstaande AOW + pensioen 6.000/jr + 100.000 vermogen -41 550 355 209 -91

  Scenario's : A B C D

  - Huish. hulp x x x

  - Was door derden x x

  - Maalti jdservice x

  scenario B is betaalbaar (Tiny komt schoonmaken)

  meer zorg nodig? Alle diensten inkopen (scenario D)? ->

  maandresultaat is negatief : - 293/mnd

 • Voorbeeld 2: Wajong

  Voorbeeld: oudere met AOW in een huurwoning

  Tom is 25 jaar en heeft een spierziekte, waardoor hij niet kan

  werken. Tom heeft nog nooit gewerkt en ontvangt een Wajong-

  uitkering gebaseerd op het minimumloon (100%).

  Sinds 2 jaar woont Tom zelfstandig in Hoensbroek, daarvoor woonde hij bij zijn ouders. Hij huurt een aangepaste woning van de woningcorporatie. De huurprijs is 500/maand exclusief servicekosten. De familie van Tom woont ook in Hoensbroek. Zijn moeder komt 1x per week schoonmaken en zij verzorgt dan ook de was. De broer en zus van Tom hebben een kookschema of Tom eet bij hun mee.

 • Voorbeeld 2: Wajong

  maandelijks 388 vrij te besteden

  geen mantelzorg? -> maandresultaat negatief ( -30)

  extramuraliseren (scenario's)

  huur 500/maand A B C D

  alleenstaande Wajong (65- / extramuraal); 100% WML TOM 388 193 120 -30

  alleenstaande Wajong + vermogen ( 25.000) 169 -26 -99 -249

  alleenstaande Wajong (65- / extramuraal); 75% WML 84 -111 -184 -334

  alleenstaande Wajong + vermogen ( 25.000) 181- 376- 449- 599-

  Scenario's : A B C D

  - Huish. hulp x x x

  - Was door derden x x

  - Maalti jdservice x

 • Overig Vermogensinkomensbijtelling

  Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

  Inkomen + 4% van het vermogen (box 3)

  Vermogensinkomensbijtelling: inkomen + 12% (4+8) van het vermogen (box 3)

  Eigen woning

  Waarde woning is onderdeel box 1 (dus niet box 3; gn vermogensinkomensbijtelling)

  Woning in box 3? = vakantiewoning of woning verkregen uit erfenis

  Verkoop (verhuizen naar zorgw.); opbrengst in box 3 -> na 2 jr vermogensinkomensbijtelling (belastingsdienst kijkt naar inkomen 2 jr geleden)

  53

 • Conclusies

  betaalbaarheid Financieel gevolg van extramuraliseren:

  1.Zorgvragers hebben per saldo meer uitgaven en dus minder budget vrij te besteden;

  2. Het intramuraal regime was relatief gunstig voor de lagere inkomensgroepen (zak- en kleedgeldregeling als vangnetconstructie);

  3. Zak- en kleedgeldregeling vervalt. Zorgvrager moet er zelf voor zorgen dat zijn/haar huishoudboekje op orde is;

  4.Kwetsbare (vaak alleenstaande) huishoudens die geen beroep kunnen doen op mantelzorg voor HbH, bewassing en maaltijden krijgen een financieel probleem;

  5. Zorgwoningaanbod matchen met budget zorgvragers ( 300 - 500)

  54

 • 7.TOP5 uitdagingen

  onderzoek Parkstad

 • 7. Conclusies en aanpak

  De analyse is er binnen een (groot) aantal regios

  Samenwerking moet nog vorm krijgen

  Dissonanten

  Uitdagingen vorm geven vanuit oud denken

  Invulling rol zorgkantoor/-verzekeraars

  Privacy escape zorgaanbieders

  Getrapt model : regio gemeente wijk/buurt

  4de Decentralisatie is randvoorwaardelijk voor succesvolle transitie

 • Vanuit woonzorgstrategie (gezamenlijke keuzes) invullen

  Koppeling aan zorginkoop (innovatieagenda)

  Koppeling aan prestatie afspraken

  Alliantie met de burger/zorgvrager !

  Overige koppelingen (oa accommodaties)

  Flankeren waar nodig

  Populatie bekostiging als instrument

  Sturen op uitschieters cumulatie effecten