Download - Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Transcript
Page 1: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids voor Roltrappen en RolpadenDe Beste Oplossing Vereist Voorbereiding, Stap voor Stap.

Schindler Roltrappen en Rolpaden

Page 2: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Optimale prijs-kwaliteitHet Schindler 9500-35 rolpad is de meest rendabele oplossing voor transportlengtes tot 100 m. De korte palletten zijn rechtstreeks vastgemaakt aan de palletketting, waardoor erminder bewegende delen nodig zijn. Dit zorgtvoor een stillere en langere werking van het toestel. De diepte van het vakwerk is heel klein,wat een groot voordeel is voor installaties inluchthavens.

Voldoende ruimte om te manoeuvreerruimteHet Schindler 9500-45 rolpad is ontworpen voortransportlengtes tot 150 m. Palletbreedtes tot1400 mm laten de gebruikers toe mensen metbagagekarretjes veilig voorbij te wandelen.

Een duidelijke winnaarHet Schindler 9500-55 rolpad voor transport l e n g t e stot 100 m werkt praktisch geruisloos dankzij hetunieke ontwerp van de rubberband en door deafwezigheid van palletkettingen en kettingwieltjes.Het is het beste toestel op het vlak van betrouw-baarheid en onderhoudsgemak en geeft deomgeving een gestroomlijnde elegantie mee.

De Afstand Overbruggen: Schindler 9500Rolpaden voor Openbaar Vervoer

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden2

Page 3: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 3

Inleiding 4

Waarom Roltrappen en Rolpaden belangrijk zijn 5- Commerciële Sector- Openbare Sector- Roltrappen, Rolpaden en Liften

Basisplanning 7- Plaatsen van Roltrappen of Rolpaden in een Gebouw- Roltrap of Rolpad?- Hoeveel Roltrappen of Rolpaden?- Aandrijving van Roltrappen en Rolpaden- Geschikte Hellingsgraad- Optimale Tredebreedte, Palletbreedte en Rubberbandbreedte- Optimale Snelheid

Gedetailleerde Planning 14- De Standaard- Vervoer van Mindervaliden, Vervoer van Kinderwagens- Vereiste Ruimte- Conform Veiligheid en Wetgeving- Soorten Werking- Speciale Toepassingen

Het Beste Toestel voor uw Gebouwen 21

Zaken waar de Klant voor Zorgt, Werfvoorbereidingen 23- Inpassing van Roltrap of Rolpad in het Gebouw- Transport naar Plaats van Installatie- Types Levering- Ophangpunten te Voorzien door de Klant- Verbindingen naar andere Installaties

Van Productvrijgave tot Uiteindelijke Installatie 27- Productvrijgave- Inspectie Werfvoorbereiding- Transport van Fabriek naar de Werf- Aanloop tot in het Gebouw- Plaatsing op oplegpunten- Uiteindelijke Installatie, Inwerkingtreding

Interactieve Configuratie met SchindlerDraw 30

Belangrijkste Punten in de Planning (checklist) 31

Inhoudstafel

Page 4: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden4

Geen enkele uitvinding heeft het winkelen meerbeïnvloed dan de roltrap. In de laatste 100 jaarheeft de roltrap als eenvoudige verbindingsmaniertussen verschillende verdiepingen een hele nieuwewereld geopend, een wereld waarin we ons nubewegen zonder er nog bij stil te staan.

De roltrap was het meest ingrijpende onderdeel indit proces van architecturale verandering. Zelfs nuis het nog de meest populaire installatie in eenwinkelomgeving – ondanks het feit dat zijngebruikers er het minst op letten.

Roltrappen en -paden spelen nog altijd een belangrijke rol bij de verplaatsing van grotegroepen mensen. Roltrappen en -paden op gepaste manier inpassen in winkelcentra, handels-beurzen, warenhuizen, bioscopen en gebouwenvoor openbaar vervoer is noodzakelijk voor eensuccesvolle gang van zaken en een gemakkelijkverloop van mensen. Deze brochure is uw uni-versele gids voor alle belangrijke stappen uit hetproces, vanaf de planning van het project tot deinwerkingtreding.

Inleiding

Page 5: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 5

verdieping niet behaald wegens een te kleineklantentoeloop. Zodra rolpaden geïnstalleerdwaren, nam de verkoop met een veelvoud toe.

Voorbeeld 3: Ondergrondse ParkingEen stedelijk gelegen warenhuis voorzien van eenvoedingsafdeling en een ondergrondse parkingmet meerdere verdiepingen slaagde er niet in hetbeoogde omzetcijfer voor hun voedingsafdeling te behalen. Intern onderzoek wees uit dat de lifttoegang in zijn geheel onvoldoende bleek. Om alle benedenverdiepingen bereikbaar temaken werden aan de hand van rolpaden deproblemen opgelost. Nu konden de klanten methun winkelkarretje rechtstreeks naar hun wagengaan. De betere verkoopcijfers rechtvaardigden deaanzienlijke investering in de verbeterde installatie.

Waarom Roltrappen en Rolpaden Belangrijk Zijn

De Commerciële SectorRoltrappen en -paden dienen om de klantdichteidte verhogen en zo de verkoop te stimuleren incommerciële gebouwen. De volgende alledaagsevoorbeelden uit de praktijk tonen duidelijk aanhoe en waarom:

Voorbeeld 1: WarenhuizenEen warenhuis met 6 verdiepingen in het hartvan een Europese hoofdstad telde drie liften die gestuurd werden door een enkelvoudig besturingssysteem. Het doel was de verkoop op de bovenste verdiepingen met 20 procent te verhogen door meer klanten aan te trekken.

Op aanbeveling van de projectontwerpersopteerde de eigenaar om roltrappen te plaatsen.Het aantal klanten steeg duidelijk en de verkoop-cijfers namen met meer dan 30% toe.

Voorbeeld 2: VoedingswinkelsEen kleinhandelaar gebruikte twee comfortabeleen uitnodigend ontworpen glazen liften om toe-gang te verlenen tot de bovenste verdieping vanzijn winkel. Rolpaden konden wegens een gebrekaan ruimte niet geïnstalleerd worden. Zelfs nadatde liften reeds enige tijd operationeel waren, werden de beoogde verkoopcijfers op de hoogste

Roltrappen kunnen op elke verdiepingde verkoopcijfers doen stijgen.

Gewone trappen beperken het aantalklanten op de hoogste verdiepingen.

Page 6: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden6

De Openbare SectorDe prioriteit van het openbaar vervoer is op eenefficiënte manier veel mensen vervoeren. Schindlerbiedt aangepaste oplossingen voor deze sector.Onze roltrapexperten kunnen u alles vertellen overde speciale configuratieopties.

Roltrappen, Rolpaden en LiftenIn de commerciële sector verzekeren zowelroltrappen, rolpaden en liften een probleemlozetrafiekverwerking. Onze experten zullen degepaste keuze en combinatie voorstellen om tevoldoen aan uw specifieke vereisten.

Voordelen van roltrappen en -paden zijn:

- Roltrappen en -paden met bewegendetredes/band zien er uitnodigend uit

- roltrappen en -paden helpen het trafiekte verwerken

- Roltrappen en -paden hebben een grote transportcapaciteit

- Roltrappen en -paden zijn altijd open en vervoeren zonder onderbreking mensen

- Roltrappen en -paden verzekeren dat elkeverdieping evenveel bezocht wordt

Waarom Roltrappen en Rolpaden Belangrijk Zijn

Page 7: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 7

Plaatsen van Roltrappen of Rolpaden in eenGebouwVoor een optimale klantdichtheid moet gewoonde bewegingsvrijheid van de klanten in hetgebouw verbeterd worden. Afstanden langer dan50 meter worden beter vermeden in commerciëlegebouwen en kantoorgebouwen. De figuurhieronder toont waar de lift in het gebouw kangeplaatst worden.

Het klantenverkeer in warenhuizen en dergelijkehangt af van verschillende criteria zoals de etalering van de te verkrijgen producten. Artikelendie goed verkopen worden meestal verkocht in de afdelingen die verder verwijderd liggen van deroltrap. We raden een nauwe samenwerking aanmet gespecialiseerde bedrijven voor de inrichtingen het design van de winkels.

Roltrappen of Rolpaden?Rolpaden moeten vanzelfsprekend zijn alswinkelkarretjes vervoerd worden.

Hoeveel Roltrappen of Rolpaden?Om de transportvereisten te bepalen (het aantalmensen per uur), hoeft u rekening houden metvolgende parameters:

- Type gebouw (kantoor, winkelcentrum;bioscooop, metrostation, luchthaven;een-of tweerichtingsverkeer; gebouw metéén of meerdere functies)

- Verkeer tijdens de piekuren (openings- en sluitingsuren van de kantoren)

- Bevolkingsfactor op basis van feitelijk bruikbaar gebied

- Klantenverloop per verdieping in warenhuizen- Vereiste niveau van transportcomfort op het

toestel (kalm, gemakkelijk, druk)

Basisplanning

Installatiemogelijkheden voor roltrappen of rolpaden in gebouwen

Page 8: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden8

Zodra de transportvereisten bepaald zijn, kunt u het vereiste aantal roltrappen of rolpaden vastleggen.

De theoretische transportcapaciteit hangt af vande breedte en de snelheid van de roltrap. De praktische transportcapaciteit ligt tussen 40 en 80procent van de theoretische transportcapaciteit,afhankelijk van het gebruik en de tredebreedte.De capaciteit van rolpaden wordt op dezelfdemanier berekend, maar er wordt wel rekeninggehouden met het vervoer van winkel- enbagagekarretjes.

Tredebreedte

600 mm800 mm1000 mm

Theoretische transport-capaciteit

Praktische transportcapaciteit met een nominalesnelheid van

Aandrijving van Roltrappen en Rolpaden

Alleenstaande InstallatieDe alleenstaande installatie wordt gebruikt om twee verdiepingen met elkaar te verbinden. Het is geschikt voor gebouwen met voornamelijk e e n r i c h t i n g s v e r k e e r. Flexibele aanpassingen (bijvoorbeeld naar boven 's morgens en naar beneden 's avonds) zijn mogelijk.

Aaneensluitende Positionering (eenrichtingsverkeer)Deze aandrijving wordt vooral gebruikt in kleinerew a renhuizen om drie verdiepingen met elkaar teverbinden. Hiervoor is meer plaats nodig dan voorde niet-aansluitende positionering.

Basisplanning

Alleenstaande Installatie Aaneensluitende Positionering(eenrichtingsverkeer)

v = 0,5 m/s

4500 pers./h6750 pers./h9000 pers./h

v = 0,5 m/s

kalm

1800 pers./h2400 pers./h3000 pers./h

v = 0,5 m/s

gemakkelijk

2700 pers./h3600 pers./h4500 pers./h

v = 0,5 m/s

druk

3600 pers./h4800 pers./h6000 pers./h

v = 0,65 m/s

druk

4400 pers./h5900 pers./h7300 pers./h

Page 9: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 9

Niet-aansluitende Positionering(eenrichtingsverkeer)Hoewel deze aandrijving relatief ongemakkelijk isvoor de gebruiker, biedt het de eigenaar van hetwarenhuis een voordeel. Door de afstand tussende roltrap naar boven en de roltrap naar benedenmoeten klanten langs speciaal daar tentoongesteldekoopwaar wandelen.

Parallel, Niet-aaneensluitende Positionering (tweerichtingsverkeer)Deze aandrijving wordt voornamelijk gebruikt inwarenhuizen en gebouwen voor openbaar vervoermet veel verkeer. Als het gebouw drie of meerroltrappen of rolpaden telt, zou de reisrichtingnaargelang de verkeerstoeloop veranderd moetenkunnen worden.

Gekruiste, Aaneensluitende Positionering(tweerichtingsverkeer)Dit type installatie komt het meest voor omdat hetde klanten toelaat snel de bovenste verdiepingen te bereiken zonder te hoeven wachten. Afhankelijkvan hoe de roltrappen geplaatst zijn, kan de winkel-a rchitect een uitzicht op de verdieping cre ë ren omde interesse van de klanten in de tentoongesteldea rtikelen te stimulere n .

Niet-aansluitende Positionering (eenrichtingsverkeer)

Parallel, Niet-aaneensluitende Positionering(tweerichtingsverkeer)

Gekruiste, Aaneensluitende Positionering (tweerichtingsverkeer)

Page 10: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden10

Gepaste hellingsgraad

RoltrappenDe gebruikelijke internationale standaardhellings-graden zijn 30° en 35°.

30° HellingsgraadDeze hellingsgraad geeft het meeste reiscomforten de grootste veiligheid aan de gebruiker.

35° HellingsgraadDe 35° roltrap is de meest efficiënte oplossingomdat er minder ruimte voor nodig is en rendabeler in het gebouw geïntegreerd kan worden. Deze hellingsgraad wordt echter als te steil aanzien indien het hoogteverschil 6 moverschrijdt – zeker in benedenwaartse richting.De norm EN 115 laat een 35° hellingsgraad niettoe bij een hoogteverschil van meer dan 6 m. Deze hellingsgraad is niet toegelaten in landen diede US ANSI-standaard respecteren.

RolpadenHellingsgraden van 10°, 11° en 12° zijn degebruikelijke internationale standaardwaardenvoor hellende rolpaden. Gebruikers vinden dat 10°voor het meeste comfort zorgt. Een hellingsgraadvan 12° wordt toegepast wanneer de beschikbareruimte beperkt is.

Horizontale rolpaden kunnen normaal methellingsgraden tussen 0° en 6° geleverd worden.

Basisplanning

Roltrappen Rolpaden

Page 11: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 11

Optimale Tredebreedte, Palletbreedte enBandbreedte

RoltrappenRoltrappen zijn beschikbaar met tredebreedtesvan 600, 800 en 1000 mm. De meest gevraagdetredebreedte is 1000 mm. Deze tredebreedtegeeft de gebruiker een onbelemmerde toegangop de band, zelfs met bagage en winkelzakken.De twee andere tredebreedtes worden voor-namelijk toegepast op installaties die minderg e b ruikt worden of daar waar de ruimte beperkt is.

RolpadenVoor hellende rolpaden (10° tot 12°) zijn de palletten beschikbaar in een breedte van 800 en1000 mm. De meest gevraagde breedte bedraagt1000 mm. Daar rolpaden met deze palletbreedteook geschikt zijn voor het vervoer van winkel- enbagagekarretjes, worden ze voornamelijk gebruiktin winkelcentra en treinstations.

Een rolpad met een breedte van 1000 mm wordtmeestal aanbevolen omdat de palletten altijd 400mm breder moeten zijn dan de winkelkarretjes alsde rolpaden dergelijke karretjes vervoeren.

Voor horizontale rolpaden met een hellingsgraadvan 0° tot 6° zijn de palletten beschikbaar inbreedtes van 800, 1000, 1200 en 1400 mm.Luchthavens zijn meer en meer geneigd om rolpaden met een breedte van 1200 of 1400 mmte gebruiken omdat deze breedte de gebruikersmakkelijk toelaat mensen met een bagagekarretjevoorbij te wandelen. Speciaal hiervoor biedtSchindler ook rolpaden met een rubberband aan.Rubberbanden zijn beschikbaar in breedtes van1000, 1200 en 1400 mm.

Als in een gebouw een aantal roltrappen of rolpaden geïnstalleerd zal worden met aan-eensl ui tende positionering, moet voor alle installaties dezelfde breedte gekozen worden omo p s t o p p i n g e n te vermijden.

Page 12: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden12

Optimale SnelheidSnelheid beïnvloedt niet alleen aanzienlijk demogelijke transportcapaciteit van roltrappen en -paden, maar ook de vereiste ruimte. Detabellen hieronder vatten de verschillende productconfiguraties afhankelijk van snelheidsamen.

0,5 m/s voor Doorlopende KlantentoeloopDit is de optimale snelheid voor alle roltrappen en -paden in de commerciële sector. De combi-natie van voldoende transportcapaciteit, optimale veiligheid en minimale vereiste ruimte maken van deze snelheid de wereldwijde standaard voordeze toepassing.

Basisplanning

Roltrappen: tabel volgens EN 115 (aan andere nationale wetgeving kan voldaan worden)

Hoogte

H < 6m

H > 6m

Snelheid

< 0,5 m/s> 0,5 < 0,65 m/s> 0,65 < 0,75 m/s< 0,5 m/s> 0,5 < 0,65 m/s>0,65 < 0,75 m/s

Maximale

hellingsgraad35°30°30°30°30°30°

Horizontale

inloopstrook (mm)80012001600120012001600

Rolpaden: tabel volgens EN 115 (aan andere nationale wetgeving kan voldaan worden)

Hoogte

geen opgelegde beperkingen

Snelheid

< 0,75 m/s*

> 0,75 < 0,9 m/s*

> 0,5 m/s **

Hellingsgraad

0°-6°10°-12°max. 12°

10°-12°

Horizontale

inloopstrook (mm)niet vereist; 400 bovenaan1600 boven- en onderaan,palletbreedte </= 1,1 m

* V < 0,65 m/s is aanbevolen** In geval het rolpad bestemd is voor het vervoer van winkel- of bagagekarretjes

Page 13: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 13

0,6 m/s of 0,65 m/s voor Intermitterend VerkeersbedrijfDeze snelheid is aanbevolen voor cyclische passagiersaankomsten, zoals in trein- of metro-stations. Ze bleek ook al doeltreffend op handels-beurzen. Langere horizontale stroken en grotereovergangsdrempels zijn bij deze snelheid vereistom de optimale veiligheid en het laadvermogenvan de roltrap of van het rolpad te verzekeren.

0,75 m/s voor Extreme TransportcapaciteitHoewel snelheden tot 0,75 m/s (roltrappen) en tot0,9 m/s (rolpaden) mogelijk zijn, worden ze nietaanbevolen daar de feitelijke transportcapaciteitniet verder zal toenemen en ook het risico datkinderen of ouderen struikelen of vallen wanneerze afstappen vergroot.

transportcapaciteit c (aantal personen per uur) in verhouding met de snelheid

c = theoretische transportcapaciteit (aantal personen per uur) bij een nominale breedte van 1000 mm

in theoriein praktijk

v = snelheid in m/s

Page 14: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden14

StandaardDe Europese norm EN 115 en de EuropeseMachinerichtlijn (2006/42/EC) bepalen en reguleren het veilige structuurontwerp en eenveilige installatie van roltrappen en -paden ingebouwen. In Noord-Amerika moeten de normenvan de American National Standards Institute(ANSI) in de gaten worden gehouden. De planninginstructies in deze brochure verwijzennaar deze regels.

De hellingsgraad en snelheid conform de normenwerden al besproken bij Geschikte Hellingsgraaden Optimale Snelheid.

Vervoer Mindervaliden, Vervoer KinderwagensRoltrappen en -paden zijn niet geschikt voor rolstoelen en kinderwagens. Het is aanbevoleneen bord te plaatsen voor de roltrappen en -padenwaarop vermeld staat waar de dichtsbijzijndeliften zich bevinden.

Vereiste Ruimte

Op- en AfstapplaatsHet juiste aantal horizontale tredes/palletten op de zogenaamde op- en afstapplaats van de roltrappen en hellende rolpaden volgens EN 115 of ANSI hangt af van de hoogte, de hellings-graad en de nominale snelheid. De normen kunt u bij Optimale Snelheid in de tabel onderaanpagina 12 terugvinden.

Gedetailleerde Planning

Page 15: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 15

Vrije RuimtesOm een veilig gebruik van roltrappen en -paden te verzekeren, moet er op de overlopen benedenen boven genoeg vrije ruimte zijn (zie grafiek voorminimumafmetingen volgens de EN 115).

Voor rolpaden die waarschijnlijk veel trafiekzullen moeten verwerken en ook ontworpen zijnvoor het vervoer van winkel- en bagagekarretjesmoet de vrije ruimte minstens 5 m bedragen. Alsde karretjes in elkaar gehaakt worden tijdens hetvervoer op de rolpaden, moeten de vrije ruimtesbijgevolg aangepast worden. (zie ookRoltrapaandrijving met Winkelkarretjes)

Conform de Veiligheid en de Wetgeving

BalustradehoogteBalustrades zijn beschikbaar in hoogtes van 900,1000 en 1100 mm. Het voordeel van 900 mm-balustrades is dat ook kleine kinderen van deleuning gebruik kunnen maken. Bij groterevalhoogtes raden we balustrades met een doorlopende hoogte van 1000 mm aan. Een balustradehoogte van 1100 mm is ook verkrijgbaar als de nationale wetgeving dit vereist.

Speling met het PlafondDe vrije speling met het plafond op elk punt van de tredeband/loopband/palletband moet minstens 2,3 m bedragen. Voor ANSI volstaat 7 voet (2130 mm).

VeiligheidsspelingDe horizontale speling tussen de buitenkant vande leuningband en de muur of andere obstakelsmoet altijd minstens 80 mm bedragen. Deze speling moet gehandhaafd blijven tot op eenhoogte van minstens 2,1 m boven de tredes/rubberband. Ook bij toepassing van verticalemuren direct naast de installatie zal de minimum-speling van 80 mm gewaarborgd blijven..

min. 0,5 m, anders is een beveiliging tegen het klem raken vereist

Speling met Plafond

Page 16: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden16

Plafonddeflectoren, Bescherming tegen InklemmingBij roltrappen en -paden die in een gekruistpatroon ofwel met afstapmogelijkheden aan eenverdieping is er kans dat de gebruiker klem raakttussen de balustrades en aangrenzende roltrap- ofrolpadonderdelen of het plafond en pilaren. Als deafstand tussen de leuningband en het obstakelminder dan 0,5 m is, moet er bescherming tegenhet klem raken of plafonddeflectoren voorzienworden.

Volgens ANSI moet een afstand van 102 mmtussen de leuningband en aangrenzende opper-vlakken gerespecteerd worden.

Beschermende PlatenGepaste maatregelen in de structuur van de installatie moeten geïnstalleerd worden om tevoorkomen dat mensen via de zijkanten toeganghebben tot de roltrap of het rolpad.Beschermende platen en afsluiting moetenvoorzien zijn op de balustrades waar nodig.

Beschermende maatregelen zoals antiklimbevei-liging, plafonddeflectoren en beveiliging tegen hetklem raken zijn optioneel verkrijgbaar.

Gedetailleerde Planning

Beschermende afwering tussen de balustrades Bescherming tegen het klem raken Opklim beveiliging

1. Bescherming tegen het klem raken2. Plafonddeflectoren

Page 17: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 17

Leuningen Voorzien door de KlantLeuningen moeten door de klant aan de toegangtot de roltrap of het rolpad gemonteerd worden.De afstand naar de leuningband van deroltrap/het rolpad moet minstens 80 mm bedragen. Het is aanbevolen om de oplegging op minstens 1000 mm van de vloerrand te posi-tioneren zodat de roltrapbalustrade niet verlengdhoeft te worden.

Leuning geïnstalleerd door klant

Page 18: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden18

Type BesturingDe types aandrijving gebruikt voor roltrappen/rolpaden kan aangepast worden aan huntoepassingen. De drie belangrijkste types besturing zijn:

- doorlopende - stop-&-go, en- doorlopende met stand-bymodus

Schindler roltrappen en -paden bieden geoptimaliseerde energiebesparende pakkettenvoor elk type.

ECOLINE CompetenceDoorlopende aandrijving is het beste type voor de commerciële sector. In deze sector moeten deklanten op een efficiënte manier naar de bovensteverdiepingen van de winkel gebracht worden.

ECOLINE PlusStop-&-go aandrijving is aanbevolen bij onder-broken passagierstoeloop of voor sporadischgebruik buiten de piekuren. Typische toepassingenzijn terug te vinden in bioscopen, luchthavens en metro- en treinstations. Wanneer er geen passagiers zijn, wat een richtingaanwijzer signaleert, blijft de installatie operationeel. Dedetector bij de ingang signaleert aankomendepassagiers passagiers en zet de roltrap/het rolpadterug in werking wanneer het nodig is.

ECOLINE PremiumBij doorlopende aandrijving met stand-bymodusblijft de roltrap/het rolpad aan de hand van eenfrequentieomvormer lopen aan een snelheid van0,1 m/s in de afwezigheid van passagiers. Integenstelling met gewone stop-&-go aandrijvingenverslijt de mechanica beduidend minder snel, ende traag bewegende tredes duiden aan of deinstallatie al dan niet operationeel is en in welkerichting de tredes gaan.

Gedetailleerde Planning

Drie energiebesparende pakketten

ECOLINE Premium

ECOLINE Competence

ECOLINE Plus

Page 19: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 19

Speciale Toepassingen

OpenluchtinstallatieRoltrappen en -paden die in de open lucht geïnstalleerd zijn en dus blootgesteld zijn aanweer en wind vereisen speciale maatregelen. Dezemaatregelen zijn noodzakelijk om een optimalebeschikbaarheid van de installatie en een zo langmogelijke werking van de installatieonderdelen te verzekeren. Gelieve voor meer gedetailleerdeinformatie onze experten te contacteren.

Extreme LocatiesVoor toepassingen die stevigheid en veiligheid inextreme transportomstandigheden vereisen, radenwe ons balustradeontwerp I aan. Deze hellendebalustrade, gemaakt uit schokbestendig roestvrijesandwichpanelen die 12 mm dik zijn, zorgt vooreen optimale werking in skiresorts, toepassingenin de open lucht of in streken vatbaar voor van-dalisme.

Rolpadaandrijving voor WinkelkarretjesAlleen geschikt gefabriceerde winkel- enbagagekarretjes (conform de normen EN 1929-2en EN 1929-4) mogen op rolpaden gebruikt worden. Toegang tot het rolpad voor niet gespeci-ficeerde karretjes moet belet worden.

De breedte van elk winkel- of bagagekarretje ende inhoud ervan moet minstens 400 mm minderzijn dan de nominale palletbreedte, omdat de passagiers elk karretje op het rolpad moeten kunnen voorbijwandelen. De nominale snelheidvan rolpaden met een hellingsgraad van meer dan6° moet beperkt zijn tot 0,5 m/s. Winkel- ofbagagekarretjes moeten overeenkomen met hetrolpadontwerp:

- Het ontwerp moet een veilige en correcte belasting garanderen

- Het maximale gewicht van de belasting mag de 160 kg niet overschrijden

- Een rem- of blokkeringssysteem moet geïntegreerd zijn om automatische vergrendelingop het hellend gedeelte van rolpaden mogelijkte maken.

- De karretjes moeten uitgerust zijn met deflectoren (bumpers) en lopen zo minder kansom vast te raken.

- Om een veilige afstap van het rolpad te verzekeren, moet het blokkeringssysteem aan deachterwielen van winkel- en bagagekarretjes opde band vast staan zodat de voorwielen zo overde kamplaat geduwd kunnen worden.De voorwielen en/of het blokkeringssysteemmoeten makkelijk van de band loskomen.

Page 20: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden20

- Deflectoren en geleidingen in de omgrenzendezone moeten aanwezig zijn zodat dat gebruikersop een correcte wijze in een rij de installatiebetreden.

- Veiligheidsborden voor veilig en correct gebruikvan winkel- en bagagekarretjes moetengeplaatst worden.

Roltrapaandrijving Voor Winkel- of BagagekarretjesWegens veiligheidsredenen is het vervoer vanwinkel- en bagagekarretjes op een roltrap niettoegelaten. Indien vervoer onvermijdelijk is,moeten rolpaden geïnstalleerd worden..

Gedetailleerde Planning

Extra stops in geval van noodsituatie zullen voorzien worden aan de uitgang met een afstand tussen 2,0 en 3,0 m voor en achter de kamlijn.

Page 21: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 21

Schindler roltrappen en -paden zijn perfectaangepast voor gebruik in alle relevante omge-vingen. De modulaire structuur van de Schindlerroltrappen en -paden zorgt ervoor dat de vereisteonderdelen aangepast kunnen worden aan elketoepassing terwijl het design behouden blijft.

Volgende tabel geeft een overzicht van de producttypes en de gebouwen waarin ze hetmeest toegepast worden.

De Beste Installatie voor Uw Gebouw(en)

Roltrappen Rolpaden

Schindler 9300 Schindler 9700 Schindler 9500 Advanced Edition

Advanced Edition Advanced Edition & Schindler 9500Standaard Custom Hellend Horizontaal

rolpad rolpad

Winkelcentrum

Warenhuis

Doe-het-zelfzaak, supermarkt

Hotel, kantoorgebouw

Bioscoop

Museum

Bibliotheek

Handelsbeurs

Luchthaven

Metro- of treinstation

X X

X

X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

XX

Page 22: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden22

Schindler 9300 Advanced EditionDankzij de individuele configuratiepaketten biedtde Schindler 9300 Advanced Edition de besteoplossing voor uw eisen:

De Schindler 9300 AE Standard omvat de meestgespecificeerde varianten en optiepaketten voorroltrappen in warenhuizen en kleinhandel. Deze configuratie is volledig standaard, wat eenoptimale prijs-kwaliteitverhouding mogelijk maakt.

Met de Schindler 9300 AE Custom kan bijna alles.Speciale aangepaste oplossingen kunnen vormw o rden gegeven voor een opvoerhoogte op 13 m.

De Schindler 9300 AE Custom voldoet ook aan de speciale vereisten en specificaties van hetopenbaar vervoer. De technische uitrusting in ditgamma voldoet aan alle vereisten van de sector en combineert die met het hoogste niveau vanesthetisch design.

Schindler 9700 Advanced EditionHet stevige ontwerp van dit productassortiment is bedoeld voor grote hoogteverschillen en de speciale vereisten van het openbaar vervoer.Onze experten zullen u met plezier raad geven.

Schindler 9500 Advanced Edition en Schindler 9500Schindler biedt 's werelds meest uitgebreidegamma van producten op de rolpadenmarkt.Hellende rolpaden met een breedte tot 1000 mmzijn ontworpen om gebruikt te worden doorwinkelkarretjes. Met een breedte tot 1400 mmvoldoet het horizontaal rolpad – met een transportband gemaakt uit aluminium palletten of geruisloos rubber met stalen invoegsels – perfect aan de vereisten van het openbaar vervoer,luchthavens, handelsbeurzen of andere gebouwen.

De Beste Installatie voor Uw Gebouw(en)

Page 23: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 23

Een optimale planning en voorbereiding van het transport en de inpassing ter plekke van de roltrap/het rolpad in het gebouw zijn essentieelom een zo goed mogelijk installatieproces te verzekeren en zo de kosten tot een minimumte beperken. Roltrappen/rolpaden worden helemaal vooraf gemonteerd in de fabriek. En daarom is de planning voor het transport vande roltrappen/rolpaden, die tot 17 m lang kunnenmeten en tot 100 kN kunnen wegen, op de werfzo een belangrijk onderdeel in het planningspro c e s .

De planning gebeurt op basis van de technischespecificaties op ons inplantingsschema en bijbehorende afmetingen op het dimensiebladvoor het desbetreffend project.

Uit principe raden wij aan dat u zowel dedatum en de tijd als het type inpassing in hetgebouw en de toegangsweg voor onzeexperten OP TIJD coördineert.

Hieronder vatten we de belangrijkste zaken in ditproces samen.

Inpassing Van Roltrap of Rolpad in Het GebouwEr moet een gepaste zone voorzien worden voorhet gebouw om de roltrap/het rolpad te uitladen.De toegangsweg naar het gebouw en de eigen-lijke installatieplaats moet effen zijn en toeganke-lijk voor pantserwagentjes.

In wezen zijn er twee inpassingsmogelijkheden inhet gebouw:

- Inpassing via een opening op de beneden-verdieping in het gebouw, gebruik makende vanspeciale vorklifttrucks

- Inpassing met een kraan op de werf of eenmobiele kraan via de gepaste zijdelingse openingen in het gebouw of het dak

Diensten Uitgevoerd Door de Klant, Werfvoorbereidingen

Page 24: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden24

Transport naar de Plaats van InstallatieDe speling over de hele toegangsweg mag nietminder zijn dan de minimumafmetingen zoals diegestipuleerd zijn op het inpassingsschema enbijbehorende afmetingen op het dimensieblad.(Vergeet opgehangen pijpen of buizen niet!)

De manier van levering moet bepaald wordenwanneer de plannen voor productie vrijgegevenworden. Na die datum kunnen de roltrappen/rolpaden niet langer in verschillende stukken ontworpen worden.De vereiste toegangsbreedte hangt af van de

breedte van de roltrap/het rolpad. Zorg ervoor datde bochten in het gebouw gemakkelijk genomenkunnen worden, rekening houdend met de lengtevan de roltrap/het rolpad. We raden aan dat u degehele transportroute uitstippelt op een CAD-planof op papier.

De complete transportroute moet een effen envrije doorgang zijn, en de ondergrond moetbestand zijn tegen speciale grondbelasting. Indiendit niet het geval is, moet een gepaste verspre i d i n gvan het gewicht voorzien worden. Onze experten kunnen u adviseren.

Diensten Uitgevoerd Door de Klant, Werfvoorbereidingen

Page 25: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 25

Manier van leveringGewoonlijk wordt de roltrap/het rolpad vollediggemonteerd besteld, in één geheel.

Als er niet genoeg speling is, kan de roltrap/hetrolpad geleverd worden zonder de balustrades.In geval van lange roltrappen/rolpaden of bijbeperkte ruimte kunnen de installaties in twee ofmeer delen geleverd worden. Deze manier vanlevering moet echter door de hogere montage-entransportkosten alleen toegepast worden als hetecht niet anders kan.

Nisspeling, Vloeropeningen, Steunconstru c t i e sU kunt ons opstellingsschema en bijbehorendeafmetingen op het dimensieblad specifiek voor het project raadplegen voor alle noodzakelijke nisspelingen, vloeropeningen en steunconstructies.

Ophangpunten te Voorzien Door de KlantOphangpunten voor katrolblokken voor eengepaste inpassing en installatie van de roltrap/hetrolpad moeten voorzien worden door de klant. Deophangpunten moeten langs de symmetrieas vande roltrap/het rolpad geplaatst worden boven desteunpunten aan de uiteinden van de installatie en– waar van toepassing – boven de tussenliggendesteunpunten. De precieze plaats is aangeduid opons inpassingsschema. De ophangpunten moeteneen gewicht van 50 kN aankunnen.

Tussensteun OphangpuntenSteun aan uiteinden

Page 26: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden26

Verbindingen met andere installaties

Elektrische verbindingenDe elektrische verbinding is in principe gemaaktop de bovenoverloop van de roltrap/het rolpad,zoals getekend op de figuur. Ons inpassings-schema specificeert het aantal en de minimum-diameter van de verbindingskabels. De klant voor-ziet een verbinding via een bevoegde elektricien.

SprinklersysteemIndien de klant dit wilt, kan er als optie eensproeisysteem in de roltrap/het rolpad geïnte-greerd worden. De klant zorgt via een bevoegdevakman voor de installatie van de sproeikoppenen de verbinding van het sproeisysteem.

BrandmeldingssysteemDe toepasbare nationale regels voor het toelaten van brandmeldingssystemen moetengerespecteerd worden.

OlieafscheiderEen olieafscheider moet ingepast worden wanneerde roltrap/het rolpad in de open lucht wordt geïnstalleerd. Als Schindler de olieafscheider levert(als optie), moet de klant een nis in de put van de roltrap/het rolpad en een waterafvoerinstallatievoorzien.

Diensten Uitgevoerd Door de Klant, Werfvoorbereidingen

Page 27: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 27

Zodra de gedetailleerde planning opgemaakt is,zult u van ons een plannings- of een inpassings-schema krijgen die opgemaakt zal zijn op basisvan uw aanwijzingen. Het schema zal alle relevante informatie bevatten zoals de geometrievan de roltrap/het rolpad, het maximale gewicht van de belasting en belangrijke elektrische gegevens. U kunt dit plan ook zelftekenen aan de hand van SchindlerDraw opwww.schindler.com.

ProductvrijgaveVervolgens geeft u het teken voor de fabricatievan de roltrap/het rolpad door het geldige planningsschema of het inpassingsschema teondertekenen en het aan ons terug te bezorgen.Controleer nogmaals of de belangrijkste afme-tingen kloppen met de afmetingen van uwgebouw. Ons installatieteam zal met plezier zowelde toegangsweg als de inpassing en de installatienogmaals met u overlopen.

Inspectie WerfvoorbereidingVoordat uw roltrap/rolpad geleverd wordt, zal ons installatieteam de steunpunten en de installatieafmetingen nakijken. Goedkeuring vande voorbereidingen die door de klant moetengenomen worden, i.e., elektrische verbindingen,transportroute, etc., wordt ook uitgevoerd methet werfmanagement.

Vervoer van de Fabriek naar de WerfAfhankelijk van de manier van levering worden de roltrappen/rolpaden met een vrachtwagengeleverd (of in een container voor levering overzee). Gezien de mogelijk ongewone lange enhoge afmetingen is een wettelijke toelating misschien nodig voor het vervoer naar de werf.

Van Productvrijgave tot Uiteindelijke Installatie

Page 28: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden28

Inpassing in het GebouwDe inpassing in het gebouw op de twee steunpunten is een cruciaal proces dat zeernauwgezette voorbereidingen vereist (zie D i e n s t e nVoorzien door de Klant, werfvoorbereiding).

Zodra de roltrap/het rolpad uitgeladen is met eenkraan of een vorkheftruck, wordt de roltrap/hetrolpad op pantserwagentjes gezet en gesleeptdoor een vorkheftruck. Om het transportbeheerop de werf tot een minimum te beperken is hetheel belangrijk om de transportroute zo kort en zo snel mogelijk te houden.

Plaatsing op OplegpuntenMeestal maakt de klant, rekening houdend metde aanwijzingen op het inpassingsschema, deophangpunten in de vorm van plafondplaten ofplafondopeningen met een diameter van 50 mmom de hijsapparatuur te bevestigen. Deze puntendienen om de roltrappen/rolpaden te hijsen envervolgens neer te zetten op de steunpunten. Elk ophangpunt moet in staat zijn een gewichtvan 50 kN te dragen.

Indien de klant geen ophangpunten voorziet, worden bouwsteigers gebruikt voor de installatie.Deze vorm van installatie neemt meer tijd enmateriaal in beslag.

Als de opening in het dak of plafond grootgenoeg is, kan de roltrap/het rolpad van bovenafmet behulp van een kraan neergezet worden opde steunuiteinden.

Omdat tussen de plaatsing van de roltrap/het rolpad en de werking ervan enige tijd zal verstrijken, moet de installatie voldoende bescherm dzijn tegen elke vorm van beschadiging veroorzaaktdoor de installatiewerken.

Van Productvrijgave tot Uiteindelijke Installatie

Page 29: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 29

De door Schindler gelegde bedekking mag alleentijdens indienststelling verwijderd worden. Deroltrap mag niet gebruikt worden als een normaletrap gedurende de installatie (meer kans om vuilen beschadigd te worden).

Vuiligheid dat niet meer verwijderd kan worden, kan de werkingsduur van mechanische en elektrische onderdelen verminderen.

Uiteindelijke Installatie, IndienststellingNa de installatie wordt de roltrap/het rolpad nogmaals grondig gecontroleerd tijdens eentestrit. U zult de klantendocumentatie en de sleutels van de installatie krijgen bij de overdracht.

In sommige landen moet een erkend contro l e o rg a -nisme vóór de indienststelling de installatie aanvaarden. De indienststelling kan vervolgenszoals gebruikelijk verdergezet worden.

Vergeet niet dat de installatie in een veilige werkingstoestand gehouden moet worden en ditdoor een erkende onderhoudsfirma. Schindler isaltijd beschikbaar voor dergelijke diensten.

Page 30: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden30

Voor configuraties van een bepaald project raden we SchindlerDraw aan, ons interactief configuratieprogramma op www.schindler.com.

Met SchindlerDraw kunt u zowel bestanden (*.dxf en *.dwg) van een bepaald project als neutrale verduidelijkende teksten aanmaken endownloaden in overeenstemming met degegevens waarover u beschikt. De projecten blijven opgeslaan in uw eigen project center,waar ze in een later stadium ook nog kunnenbewerkt worden.

Interactieve Configuratie MetSchindlerDraw

Page 31: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Planningsgids Roltrappen en Rolpaden 31

Checklist

Goedkeuring van Het InpassingsschemaPutafmetingenHoogteverschilAfstand tussen steunen en afmetingen van steunenElektrische voedingskabelsSproeisysteemverbindingen, indien nodigTelefoonverbinding voor bediening van op afstandWaterafvoer voor installatie in de openlucht

Diensten te Voorzien Door de KlantMetselwerk, bouwsteigers voorzien en snijwerkSteunpunten in de structuur voor de roltrap ofrolpadsteunpuntenBeschermende railing voor de bovensteverdiepingsopening, indien nodigStroomtoevoer naar de hoofdschakelaar van deroltrap/het rolpadTelefoonlijn voor bediening van op afstandOprichting van bouwsteigers en barrières, voorzien van openingen, verwijdering vandeuren en portalen (indien nodig om de installatie in het gebouw te brengen)Bedekking van afgewerkte vloer met plankenen indien nodig versteviging van de vloer voorhet vervoer en de ophanging van de installatiein het gebouw.Alle extra kosten voor oplevering en testenVoldoende bedekking van de installatie terbescherming van vuiligheid en schade tot de indienststellingOprichting van barrières, plafonddeflectoren,platen tegen het klem raken (als optie geleverddoor Schindler)Schoonmaken van de installatie om de opgelopenvuiligheid van tijdens de montagewerken teverwijderen, indien nodigWaterafvoer, olieafscheider per bouwverordening

En vergeet niet dat onze experts altijd klaar staanom te helpen!

Belangrijkste Punten in HetPlanningsproces

De specificaties, opties en kleuren in deze brochure zijn slechts een aanwijzing en kunnen zonder verwittiging veranderen. Ze zijnniet bedoeld als aanbod en maken geen deel uit van het aanbod van de Schindler Group.

Page 32: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

All dimensions in mm.Observe nationalregulations!Subject to changes.

Rise: max. 6 m at a step width of 1000 mmBalustrade: design EBalustrade height: 900/1000 mm

Inclination: 30°Step width: 600/800/1000 mmStep run: 2 horizontal steps

Schindler 9300 Advanced EditionType 10 • 30°-K

4450+200

2275

1150

+20

0

1050 Ø 120

1000

(900

)

44950 kN 20

0

4002376

30O

449

R2Z

R1

50 kN

886

(796)

947

2239 a = H x 1.732 =

L = H x 1.732 + 4731 = ±5

2492

1050

1000

(900

)

Z

175 +10 -0

ABC D30

30

E+

10

-

0

300

L = ±5 175+10 0

135

+5

0

h-7

70 h

Dl

Step width Rise Weight Support loads Transp. dimensionsA H R1 R2 Balustrade height 1000

mm mm kN kN kN h l3000 52 44 38 2740 108603500 56 47 41 2760 118504000 59 50 44 2780 12840

600 4500 62 53 47 2800 138405000 65 56 50 2820 148305500 69 58 53 2830 158306000 72 61 56 2840 168203000 55 50 45 2740 108603500 59 54 48 2760 118504000 62 57 52 2780 12840

800 4500 66 61 55 2800 138405000 69 64 58 2820 148305500 73 68 62 2830 158306000 76 71 65 2840 168203000 59 57 51 2740 108603500 62 61 55 2760 118504000 66 65 59 2780 12840

1000 4500 70 69 63 2800 138405000 73 73 67 2820 148305500 85 82 74 2830 158306000 89 86 79 2840 16820

Transportation dimensions

Detail Z

Gaps at joints to befilled with joint filler(by customer)

Suspension pointcentered aboveescalator axis!

Water drain foroutdoor installation

H =

±5

(Hm

ax.)

min

.23

00

min

. 300

min. 3984

Power supply

Ceiling deflector

Entiresupportsurfacesmoothand level

Inlet for lighting and powercircuits centered at upperend, through front face

FFL

FFL

WIF

901

33E-

07/2

007

Step width (mm) 600 800 1000A: Step width 600 800 1000B: Width between handrails 758 958 1158C: Handrail center distance 838 1038 1238D: Width of escalator 1140 1340 1540E: Width of pit 1200 1400 1600Hmax.: Maximum rise 6000 6000 6000

Page 33: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

1) If L > Lmax., anintermediate supportmay be required; pleaseconsult Schindler.

2) Delivery in 2 parts.

All dimensions in mm.Observe nationalregulations!Subject to changes.

Rise: max. 8 m at a step width of 1000 mmBalustrade: design EBalustrade height: 900/1000 mm

Inclination: 30°Step width: 600/800/1000 mmStep run: 3 horizontal steps

Schindler 9300 Advanced EditionType 10 • 30°-M

a = H x 1.732 =

L = H x 1.732 + 5531 = ±5

R2Z

50 kN

1150

+20

0

1050

1000

(900

)

4850+200

2675

Ø 120

2639

449

2892

449

200

886

(796)

947

4002776

30O

R1

50 kN

1000

(900

)10

00(9

00)

1050

Z

175 +10 -0

ABC D30

30

E+

10

-

0

300

L = 5 175+10 0

135+

5

0

h-7

70 h

Dl

Step width Rise Weight Support loads Transp. dimensionsA H R1 R2 Balustrade height 1000

mm mm kN kN kN h l3000 58 48 42 2850 116103500 61 51 45 2880 125904000 65 54 48 2910 13580

600 4500 68 57 51 2930 145705000 72 60 54 2950 155705500 75 63 57 2970 165606000 78 66 60 2) 2)

3000 61 55 49 2850 116103500 65 58 53 2880 125904000 68 62 56 2910 13580

800 4500 72 65 60 2930 145705000 76 69 63 2950 155705500 82 74 68 2970 165606000 86 78 72 2) 2)

3000 65 62 56 2850 116103500 69 66 61 2880 125904000 73 70 65 2910 13580

1000 4500 79 76 70 2930 145705000 83 80 74 2950 155705500 90 87 79 2970 165606000 94 91 83 2) 2)

Transportation dimensions

Detail Z

Gaps at joints to befilled with joint filler(by customer)

Suspension pointcentered aboveescalator axis!

Water drain foroutdoor installation

H =

±5

(Hm

ax.)

min

.23

00

min

. 300

min. 3984

Power supply

Ceiling deflector

Entiresupportsurfacesmooth andlevel

Inlet for lighting and powercircuits centered at upperend, through front face

FFL

FFL

WIF

901

35E-

07/2

007

Step width (mm) 600 800 1000A: Step width 600 800 1000B: Width between handrails 758 958 1158C: Handrail center distance 838 1038 1238D: Width of escalator 1140 1340 1540E: Width of pit 1200 1400 1600Lmax.

1): Limiting span length 19300 17600 16200Hmax.: Maximum rise 12000 9300 8000

Page 34: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

All dimensions in mm.Observe nationalregulations!Subject to changes.

Rise: max. 6 m at a step width of 1000 mmBalustrade: design EBalustrade height: 900/1000 mm

Inclination: 35°Step width: 600/800/1000 mmStep run: 2 horizontal steps

Schindler 9300 Advanced EditionType 10 • 35°-K

R2Z

50 kN

1150

+20

0

1050

1000

(900

)

4250+20

0

2420

Ø 120

449 229

449

866(776)

35O

967

2325400

Z

50 kN

1000

(900

)10

50

a = H x 1.428 =

L = H x 1.428 + 4825 = ±5

2273 2552

R1

175 +10 -0

ABC D30

30

E+

10

-

0

300

L = ±5 175+10 0

135

+5

0

h-7

70 h

Dl

Step width Rise Weight Support loads Transp. dimensionsA H R1 R2 Balustrade height 1000

mm mm kN kN kN h l3000 49 41 35 2820 101103500 52 44 38 2850 109604000 55 46 40 2880 11820

600 4500 58 49 43 2900 126805000 60 51 45 2910 135405500 63 53 48 2930 144006000 66 56 50 2940 152703000 52 47 41 2820 101103500 55 50 44 2850 109604000 58 53 47 2880 11820

800 4500 61 56 50 2900 126805000 64 59 53 2910 135405500 67 62 56 2930 144006000 70 65 59 2940 152703000 55 53 47 2820 101103500 58 57 51 2850 109604000 62 60 54 2880 11820

1000 4500 65 63 58 2900 126805000 68 67 61 2910 135405500 71 70 64 2930 144006000 83 79 71 2940 15270

Transportation dimensions

Detail Z

Gaps at joints to befilled with joint filler(by customer)

Suspension pointcentered aboveescalator axis!

Water drain foroutdoor installation

H =

±5

(Hm

ax.)

min

.23

00

min

. 300

min. 3285

Power supply

Ceiling deflector

Entiresupportsurfacesmoothand level

Inlet for lighting and powercircuits centered at upperend, through front face

FFL

FFL

WIF

901

34E-

07/2

007

Step width (mm) 600 800 1000A: Step width 600 800 1000B: Width between handrails 758 958 1158C: Handrail center distance 838 1038 1238D: Width of escalator 1140 1340 1540E: Width of pit 1200 1400 1600Hmax.: Maximum rise 6000 6000 6000

Page 35: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

All dimensions in mm.Observe nationalregulations!Subject to changes.

1) If L > Lmax., anintermediate supportmay be required.Please consult Schindler.

2) With a double drive,the truss must beextended by 417 mm.

3) With a balustrade heightof 900 mm, h is reduced by 70 mm.

Rise: max. 13 m at a step width of 1000 mmBalustrade: design E/FBalustrade height: 900/1000 mm

Inclination: 30°Step width: 600/800/1000 mmStep run: 2 horizontal steps

Schindler 9300 Advanced EditionType 20 • 30°-K

ø 100

2)449

R1Z

1103

1000

(900

)

2179

449

2239 2619

±5

2)20

0

400

947

886(796)

(900

)

1000

1263

1) 2)

21822)

437

1201

R3

300

1)

ø 100

R2Z

ø 120

1200

+20

-0

x= ±54450

+20 -0

±5

m

175 +10 -0

ABC D30

30

E+

10

-

0

175 +10 -0

300

L =

40

±5

135+

5

-0

h-7

70 h

Dl

Step width (mm) 600 800 1000A: Step width 600 800 1000B: Width between handrails 758 958 1158C: Handrail center distance 838 1038 1238D: Width of escalator 1140 1340 1540E: Width of pit 1200 1400 1600Lmax.

1): Limiting span length 18800 17100 15700Hmax.: Maximum rise 13000 13000 13000

Transportation dimensions

Detail Z

Gaps at joints to befilled with joint filler(by customer)

Suspension pointcentered aboveescalator axis!Carrying forcemin. 50 kN

Suspension pointcentered above escalatoraxis! Carrying forcemin. 50 kN

Water drain foroutdoor installation

H =

±

5

(Hm

ax.)

min

.23

00

min

. 300

min. 3984

L=Hx1.732+4858=

m=0.5774(x-2239)-1523

a=Hx1.732=

Power supply

Ceiling deflector

Entiresupportsurfacesmoothand level

Inlet for lighting andpower circuits centeredat upper end, throughfront face

FFL

FFL

WIF

901

53E

- 05

/200

7M

4380

2302

Step width Rise Weight Support loads Transp. dimensionsA H R1 R2 Balustrade height 1000

mm mm kN kN kN h3) l3500 63 53 43 3060 119904000 67 56 46 3090 129804500 70 59 49 3110 13970600 5000 73 62 52 3120 149705500 77 65 55 3140 159606000 80 68 58 3150 169603500 67 60 51 3060 119904000 70 63 54 3090 129804500 74 67 58 3110 13970800 5000 78 71 61 3120 149705500 85 76 66 3140 159606000 89 80 70 3150 169603500 71 67 58 3060 119904000 74 71 62 3090 129804500 78 76 66 3110 139701000 5000 85 81 72 3120 149705500 90 86 76 3140 159606000 94 90 80 3150 16960

Page 36: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

1) Calculated on the basis of a de�ection of L / 750. If L > Lmax. an intermediate support may be required; please consult Schindler. Intermediate support (R3) at a distance of L / 2.2) With a double drive, the truss must be extended by 417 mm.3) Support loads for two intermediate supports on request.4) Dimensions for balustrade height 1000.

All dimensions in mm.

Observe nationalregulations!Subject to changes. INT = intermediatesupport(s)

Rise: max. 7.5 m at a pallet width of 1000 mmBalustrade: design E/FBalustrade height: 900/1000 mm

Inclination: 10°/11°/12°Pallet width: 800/1000/1100 mmHorizontal pallet run: 400 mm

Schindler 9500 Advanced EditionType 10

1150+20

500 500500500

R23)

100,110,120

L=

539

(1030)930

(1050)

(1000 )

900

2)18032)

510

H=

(1050)

120: L=(H-18.5)x4.7046+2719 2)110: L=Hx5.1446+2719 2)2)100: L=(H+18.5)x5.6713+2719

R33) R43) R13)

120

430

YX,Y

100

100100100100100

916

100=4500+20 0

H10 -10

H20 -10

+10-5

120=3900+20 0

110=4200+20 0

±5uL ±5

mL oL

±5

Z

Z

9500-10 mit Text

9500-10 ohne Text

1150+20

0

Waterdrain fo routdoorinstallation

500 500500500

R23)

100,110,120

L=

539

(1030)930

min. 300

Ceiling deflecto r

min. 6800)min. 6600

(1050)

(1000)

900

Drive station

2)18032)

510

H=

(1050)

120: L=(H-18.5)x4.7046+2719 2)110: L=Hx5.1446+2719 2)2)100: L=(H+18.5)x5.6713+2719

R33) R43) R13)

� 120

430

YX,Y

� 100

� 100� 100� 100� 100� 100

916

100=4500+20 0

H10 -10

H20 -10

+10-5

120=3900+20 0

110=4200+20 0

±5uL ±5

mL o(L

±5

Z

Z

Suspension point centered abov emoving walk axis! Carrying forc emin. 50 kN

Suspension point centeredabove moving walk axis!Carrying force min. 50 kN

FFL

FFL

D

+10

0

30

Schindler

30D EABC

Transportma�e

l(max. = 27000 mm)otherwise delivery in several parts

h max. = 2470mm

h4)

G

Detail X 1 intermediate suppor t

385

min. 350

Detail Y

min. 350

450

from 2 intermediatesupports upward

+10 0

+100

+10

0

+10-5

Detail Z

Entire suppor tsurface smoothand level

Gaps at joint sto be filled withjoint fille r(by customer)

L=

Inlet for lightingand power circuitscentered at uppe rend, throug hfront face

400

175

185

40

500 500500500� 100� 100� 100� 100� 100

min. 2300

9500-10 ohne Text

Dl(max. = 27000 mm)otherwise delivery in several parts

h max. = 2470m

hG

1150+20

0

500 500500500

R23)

100,110,120

L=

539

(1030)930

1803

(1050)

120: L=(H-18.5)x4.7046+2719 2)110: L=Hx5.1446+2719 2)2)100: L=(H+18.5)x5.6713+2719

R33) R43) R1

� 120

430

YX,Y

� 100

� 100� 100� 100� 100

916

100=4500+20 0

H10 -10

H20 -10

+10-5

120=3900+20 0

110=4200+20 0

±5uL ±5

mL oL

Z

D

+10

0

30

Schindler

30D EABC

h4)

G

385

450

: L=(H-18.5)x4.7046+2719 2)

+10 0

+100

+10

0

+10-5

Detail Z

Entire suppor tsurface smoothand level

Gaps at joint sto be filled withjoint fille r(by customer)

L=

Inlet for lightingand power circuitscentered at uppe rend, throug hfront face

400

175

185

40

(1050)

(1000)

900

2)18032)

510

H=

: L=(H-18.5)x4.7046+2719 2)

R13)

� 100

±5

Z

+10 0

+10 0

+10

0

+10-5L=

400

175

185

40

9500-10 ohne Text

R23)

L=

min. 6800)min. 6600

120: L=(H-18.5)x4.7046+2719 2)110: L=Hx5.1446+2719 2)2)100: L=(H+18.5)x5.6713+2719

R33) R43) R13) 10 =4500 0

+10-5

120=3900+20 0

11 =4200 0

±5uL ±5

mL o(L

D

+10

0

30

Schindler

30D EABC

Transportma�e

l(max. = 27000 mm)otherwise delivery in several parts

h max. = 2470mm

h4)

G

Detail X 1 intermediate suppor t

385

min. 350

Detail Y

min. 350

450

from 2 intermediatesupports upward

+10 0

+100

+10

0

+10-5

Detail Z

Entire suppor tsurface smoothand level

Gaps at joint sto be filled withjoint fille r(by customer)

L=

Inlet for lightingand power circuitscentered at uppe rend, throug hfront face

400

175

185

40

1150+20

0

500 500500500

R23)

100,110,120

L=

539

(1030)930

(1050)

(1000)

900

2)18032)

510

H=

(1050)

120: L=(H-18.5)x4.7046+2719 2)110: L=Hx5.1446+2719 2)2)100: L=(H+18.5)x5.6713+2719

R33) R43) R13)

� 120

430

YX,Y

� 100

� 100� 100� 100� 100� 100

916

100=4500+20 0

H10 -10

H20 -10

+10-5

120=3900+20 0

110=4200+20 0

±5uL ±5

mL oL

±5

Z

Z

D

+10

0

30

Schindler

30D EABC

h4)

G

385

450

+10 0

+10 0

+10

0

+10-5L=

400

175

185

40

9500-10 ohne Text

R23)

L=

min. 6800)min. 6600

120: L=(H-18.5)x4.7046+2719 2)110: L=Hx5.1446+2719 2)2)100: L=(H+18.5)x5.6713+2719

R33) R43) R13) 100=4500 0

+10-5

120=3900+20 0

110=4200 0

±5uL ±5

mL o(L

D

+10

0

30

Schindler

30D EABC

Transportma�e

l(max. = 27000 mm)otherwise delivery in several parts

h max. = 2470mm

h4)

G

Detail X 1 intermediate suppor t

385

min. 350

Detail Y

min. 350

450

from 2 intermediatesupports upward

+10 0

+100

+10

0

+10-5

Detail Z

Entire suppor tsurface smoothand level

Gaps at joint sto be filled withjoint fille r(by customer)

L=

Inlet for lightingand power circuitscentered at uppe rend, throug hfront face

400

175

185

40

1150+20

0

500 500500500

R23)

100,110,120

L=

539

(1030)930

(1050)

(1000)

900

2)18032)

510

H=

(1050)

120: L=(H-18.5)x4.7046+2719 2)110: L=Hx5.1446+2719 2)2)100: L=(H+18.5)x5.6713+2719

R33) R43) R13)

� 120

430

YX,Y

� 100

� 100� 100� 100� 100� 100

916

100=4500+20 0

H10 -10

H20 -10

+10-5

120=3900+20 0

110=4200+20 0

±5uL ±5

mL oL

±5

Z

Z

D

+10

0

30

Schindler

30D EABC

h4)

G

385

450

+10 0

+10 0

+10

0

+10-5L=

400

175

185

40

WIF

901

51E

- 11/

2012

M43

8012

10

Inclination Rise Length Transp. dimensions Pallet width A = 800 Pallet width A = 1000 in one part Weight (kN) Supp. loads (kN) Weight (kN) Supp. loads (kN) H L h4) l G Gu Go R1 R2 R3 G Gu Go R1 R2 R3 3000 19838 2460 20420 86 39 47 40 34 92 92 42 50 44 39 108 10° 4000 25509 2470 26180 104 48 56 46 41 119 111 51 60 53 47 139 5000 31180 2470 31940 130 61 69 56 50 148 143 67 76 70 61 168 3000 16746 2460 17380 77 34 43 36 30 78 82 37 45 40 35 91 12° 4000 21450 2470 22190 93 42 51 42 36 100 99 45 54 47 41 117 5000 26155 2470 27000 106 49 57 47 41 122 116 54 62 56 48 143

Pallet width A = 1100Weight (kN) Supp. loads (kN)

G Gu Go R1 R2 R3 95 44 52 46 42 116 115 53 62 57 50 149 150 70 80 77 67 178 85 39 46 42 38 98

102 47 56 50 44 126 121 57 65 61 52 154

min. 6600 ( min. 6800)

min. 350

hm

ax. =

247

0 m

m

min. 350

Waterdrain foroutdoorinstallation

Suspension point centered above moving walk axis!Carrying force min. 50 kN

Suspension point centered above moving walk axis! Carrying forcemin. 50 kN

Ceiling de�ector

min

. 230

0

min

. 300

Drive station

FFL

FFL

Detail Z

Detail X1 intermediate support

Detail Yfrom 2 intermediate supports upward

Transportation dimensions

Gaps at jointsto be �lled withjoint �ller(by customer)Entire supportsurface smoothand level

Inlet for lightingand power circuitscentered at upperend, throughfront face

l (max. = 17000 mm)

otherwise delivery in several parts

Pallet width 800 1000 1100

11001258133816401700

143007500

A: Pallet width 800 1000B: Width between handrails 958 1158C: Handrail center distance 1038 1238D: Moving walk width 1340 1540E: Width of pit 1400 1600Lmax.1): Limiting span length 16300 15000Hmax.: Maximum rise 9300 7500

100: H1 = Lu x 0.1763 - 1161 110: H1 = Lu x 0.1944 - 1177 120: H1 = Lu x 0.2126 - 1192 100: H1 = Lu x 0.1763 - 1096

110: H1 = Lu x 0.1944 - 1112 120: H1 = Lu x 0.2126 - 1127

100: H2 = H1 + Lm x 0.1763 110: H2 = H1 + Lm x 0.1944 120: H2 = H1 + Lm x 0.2126

2 IN

T

1 IN

T

5)

5)

5) Free spaces, overheadclearance, safety clearance; ceilingde�ectors, wedging guardsand protective barriesaccording to nationalregulations (optional supplyby Schindler).

D

+10

0

30

Schindler

30D E

h4)

G

385

450

+10 0

+10 0

+10-5L= 175

40

Page 37: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Schindler 9500Type 30

1) For outdoor installations a water drain shall be provided over the entire length of the concrete pit by costumer.

2) The support loads T1 and D1 are equally distributed over the width of the moving walk, whereas the support loads T2, D2, M1, M3 etc. are equally distributed among the supports on the left and right side.

For outdoor installations, feasibility must be checked by the supplying factory on the basis of climatic conditions.

For parallel installation the drive stations must be mounted always on the same end.

All dimensions in mm.

All loads in KN.

Observe national regulations!

Subject to changes.

Please consult Schindler.

Support distancevalid for horizontal installation

Width A (mm) 1000 1200 1400t min 5900 5900 5900 max 11500 11000 10500d min 5900 5900 5900 max 11500 11000 10500m1...m17 min 5751 5501 5251 max 11500 11000 10500

Pallet width (mm) 1000 1200 1400 T1 36 39 42T2 123 133 142D1 46 49 52D2 123 133 142M1...M17 101 109 118

Max. support loads (KN) 2) valid only for maximal support disdance

A: Pallet width 1000 1200 1400B: Width between handrails 1157 1357 1558C: Handrail center distance 1237 1437 1638D: Moving walk width 1533 1733 1933E: Width of pit 1600 1800 2000

Transportation length: max. 100 mat an inclination of 0°Balustrade: design EBalustrade height: 1000 mm

Truss in drive and tension stationsInclination: 0°-6°Pallet width: 1000/1200/1400 mm

Tension station (TS)

t

D

F

T2T1

Detail D

Section C-C

A C EC E

(35)

5

1000

40

E +10

(by customer)Upper edgeof pallet

LateralcladdingSkirt panel

Roughconcrete

Handrail

Balustrade

Deckings

C

B

D

ATruss joint

min.550

±30

0

L =

±3L =

==Recommended

travel direction

(100)

360 +10

360 +10

185

+10

185

+10

L +30

L +30

Entire support surface smooth and level

Entire support surface smooth and level

(100)

300

Drive station End support - �xed

Detail B

Detail ATension stationEnd support - movable

min.250min.250

Section F-F

150

(35)

1000

50

40

600

(by customer)Upper edgeof pallet

D

C

B

A

Drive station (DS)

m17

D

C

B

C D1D2

1000

min

. 230

0

E E

1)

d

1150

+20

E

m1 m2...m16

A

E

F M3M1

1)

5050 +20 5050 +20

1150

+20

1412 1412

E +10

+10

FFL

FFL

FFL

Inlet for lighting and power circuits centered at DS, through front face

50 kN

100

Detail E

Suspension points centeredabove moving walk axis!Carrying force min. 50 kN

Page 38: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

The specified dimensionsare minimum dimensions;according to theconfiguration, largerdimensions might apply. (Example: L4, L5:+ 90 mm for sweepstep, rise > 17 m,country code MTRC)

Speedv = 0.5–0.75 m/s

Nominal rise accordingto EN 115 withA = 1000 mm

Size 1: max. 16 mSize 2: max. 22 mSize 3: max. 30 m

All dimensions in mm.Observe nationalregulations!Subject to changes.

Balustrade: design IBalustrade height: 1000 mmTruss: standard

Inclination: 30°Step width: 800/1000 mmStep run: 2, 3, 4 horizontal steps

Schindler 9700 Advanced EditionType 20 • 30°-K, M, L

WIF

901

40E-

07/2

007

Step run K M LL1 2279 2679 3079L2 2206 2606 3006L3 4600 5000 5400L4 2659 3059 3459L5 2287 2687 3087

Step width Size: 1, 2 Size: 3A: Step width 800 1000 800 1000B: Width between handrails 1082 1282 1082 1282C: Handrail center distance 1162 1362 1162 1362D: Width of escalator 1490 1690 1590 1790E: Width of pit 1550 1750 1650 1850Lmax.: without intermediate supports 18100 16800 18100 16800X1,2,3 max.: with intermediate supports 15000 14000 15000 14000

Y

X,Y

Z

883

883687

Y: m

1 =

0.57

7 x

(x1

- L1

) -

1540

m2

= 0.

577

x (x

1 +

x2 -

L1)

- 1

540

X: m

1 =

0.57

7 x

(x1

- L1

) -

1600

-10

m2

=

-10

m1

=

±10X3 =±10X2 =

L4

X1 =

200

400L1

s

s x 1.732

L3+20- 0

L2

ø120

1000

1190

1290

±10L = H x 1.732 + (L1 + L4) =

687

L5

1014

886

332

30°

ø 1001316

±10

Z 1000

±513

50H

=

ø 100

+20

- 0

Detail Z

300

135

40

175

+10-0

-0+10

+10-0

±10L =

C B A

175

3030

D

+10- 0

E+

10-

0

Detail X(1 intermediate support)

430

Detail Y(from 2 intermediate supports upward)

370

Please contact Schindler for support loads, motor ratings, transportationdimensions, and weights. Please contact Schindler for dimensions relatingto truss extensions, double drives, drive units in cages, frequency converters,and lighting installations. Basic design according to EN 115 with 1.5-mmsheet-steel cladding. Please contact Schindler for other specifications.Please request detailed drawings Z, X and Y for expansion joints, seismicspecifications and wind loads respectively from Schindler. For rises> 16000, we recommend to contact the supplying factory (LW).For sizes 2 and 3, external control cabinets are required. Please contactthe supplying factory (LW) for availability and delivery dates.

Suspensionpoint centeredabove escalatoraxis!Carrying forcemin. 50 kN

Elastic gap filling

Entire supportsurface level

Inlet for lightingand power circuitscentered at upperlanding, throughfront face

left side

right side

min. 350

min. 350

Drive unit

Ceiling deflector

Power supply

Drive unit incage for sizes2 and 3

min. 3984

Water drainfor outdoorinstallation

min

. 230

0

min

. 300

(Hm

ax.)

FFL

FFL

Page 39: Schindler - Planningsgids voor Roltrappen en Rolpaden

Reeds vele generaties lang verschaft Schindler defijnste lift- en roltraptechnologie aan architectenen aannemers over de hele wereld. In 1874 werd het bedrijf in Zwitserland opgericht, en is het uitgegroeid tot 's werelds tweede grootste lift- enroltrapbouwer, met activiteiten wereldwijd in meerdan 100 landen.

www.schindler.com

Schindler: Betrouwbaar, dynamisch, baanbrekend

S.A. Schindler N.V. Schindler Liften B.V.Bronstraat 15 Verheeskade 4 - Postbus 28501B - 1060 Brussel NL - 2502 KM Den HaagTel.: +32 2 535 82 11 Tel.: +31 70 38 43 700Fax : +32 2 535 82 82 Fax : +31 70 38 03 032