Download - PREZO VV&T 2014 - · PDF filePrestatie D1 Woon- leefsituatie Plan Prestatie De cliënt voelt zich thuis in zijn leefomgeving Do Activiteiten organisatie/ omgeving De organisatie:

Transcript
 • 2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

  PREZO VV&T 2014 Kwaliteitssysteem voor Verantwoorde Zorg

  & Verantwoord Ondernemerschap

 • 2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

  PREstatiemodel Zorg Verantwoorde Zorg & Verantwoord ondernemerschap

  Essentile kenmerken PREZO VV&T:

  Prestaties voor de clint

  Sturen op uitkomsten

  Continu verbeteren

  Toetsen op de resultaten

  Van intrinsieke verbetering naar externe verantwoording

 • Update PREZO VV&T

  Werken aan Verantwoorde zorg & Verantwoord ondernemerschap

  Integraal kwaliteitssysteem

  Aansluiting kwaliteitsdocument

  Gericht werken aan verbeteren en borgen

  2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

 • Update PREZO VV&T

  2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

  Compacte prestatieset

  Clintperspectief

  Pijler clintveiligheid

  Praktijkgericht toetsen

 • 5

  PREZO VV&T 2014

  Domeinen

  Pijlers

  Voorwaarden

  2014 Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

 • Zorgleefplan

  Domeinen en Pijlers PREZO VV&T 2014

 • Professionele medewerkers

  Professionele organisatie

  Samenhang in zorg

  8 prestaties Verantwoord ondernemerschap

 • 8

  Verbetercyclus

  Plan concrete prestaties voor clinten

  Do clint, medewerkers en organisatie realiseren samen prestaties

  Check vaststellen hoe je presteert op basis van uitkomsten (CQ en andere bronnen)

  Act vanuit verklarende factoren kijken wat doen we goed (behouden) en wat kan beter

  2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

 • 2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

  Prestatie D1 Woon- leefsituatie

  Plan Prestatie De clint voelt zich thuis in zijn leefomgeving

  Do Activiteiten clint/

  clintverte-

  genwoordi-

  ger

  De clint:

  1.geeft aan wat voor hem belangrijk om zich thuis te voelen t.a.v.:

  -leefsfeer en privacy;

  -bejegening;

  -

  Activiteiten

  medewerker

  / discipline

  De medewerker:

  1.Inventariseert binnen de indicatie van de clint periodiek met de clint de

  wensen en behoeften die bijdragen aan het thuis voelen in de (eigen) woning. In

  de dialoog met de clint komen de onderwerpen leefsfeer, privacy, bejegening,

  wooncomfort en bereikbaarheid aan de orde;

  2.gaat na:

  -wat de clint doet;

  -wat het eigen netwerk doet;

  -wat de medewerker doet;

  -wat de organisatie doet;

  2.legt deze afspraken vast;

  3.

  4.

  Opbouw van een prestatieblad

 • Prestatie D1 Woon- leefsituatie

  Plan Prestatie De clint voelt zich thuis in zijn leefomgeving Do Activiteiten

  organisatie/

  omgeving

  De organisatie:

  1.beschikt over een (beschreven) zorgleefplansystematiek waarin de regie van

  de clint leidend is;

  2.

  Check Uitkomsten vigerend

  kwaliteitska

  der

  CQ 2.1 De mate waarin clinten of vertegenwoordigers prettig met elkaar omgaan.

  CQ 2.2 De mate waarin clinten of vertegenwoordigers goede schoonmaak ervaren.

  CQ 2.3 De mate waarin clinten of vertegenwoordigers vrijheid bij de inrichting van de

  woonruimte ervaren.

  Uitkomsten

  bronnen/

  indicatoren

  1. uitkomsten van evaluatiebespreking met de clint: % clinten met een

  positieve waardering voor thuis en veilig voelen;

  2. aantal en aard incidentenmeldingen m.b.t. de clinten;

  3. ..

  Act Verbeteren/ borgen

  De organisatie beoordeelt periodiek of de geformuleerde prestatie in voldoende

  mate is behaald door (de landelijke) metingen uit te voeren, en deze met

  betrokkenen:

  -te bespreken;

  -de metingen te analyseren;

  -

  -

  Opbouw van een prestatieblad

 • Auditmethodiek

  Auditoren

  O r g a n i s a t i e

  Uitkomsten (CQ + ZI)

  Registraties Instrumenten en

  verbeteren / borgen

  Observ

  aties +

  Gespre

  kken

  2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

 • Beoordeling en weging

  uitkomsten CQ 30, 20, 10, 0

  praktijk 30/15/0

  instrumenten 20/10/0

  cyclus V/B 20/10/0

  Minimaal 70 punten per prestatie: uit 3 van de 4

  beoordelingselementen punten nodig

  Alle prestaties halen is goud, 1 missen is zilver

  Geen voorwaardelijke prestaties

  2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

 • trainen auditoren &

  toetsen eerste organisaties eind 2014

  2015 overgangsjaar

  ontwikkeling van deelcertificaten

  2014, Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg

  Hoe verder..