Download - Politiezone Gent korpsrevue 2015

Transcript
 • Inhoud1. Voorwoord Burgemeester 42. Voorwoord Korpschef 83. Samen voor Gent 104. Kleine feiten 185. Samenhorigheid 226. Buffalo, buffalo, AA Gent! 297. Cameras in Gent: de politie ziet u 308. Al rijdt ge in Gent nog zo snel, de LIDAR ziet u wel 319. Politie Gent steunt goede doelen 3410. Buiten de eigen politiezone 3611. Nieuwbouw 4012. Verkeersveiligheid 42 13. Op het kleine scherm 47 14. HetwarenweerfijneGentseFeesten! 4815. De Wijkpolitie 5016. Woninginbraken: voorkomen is beter dan genezen 5517. Niet allemaal rozengeur en maneschijn 6218. Gentse politie en de terreurdreiging 64

 • COLOFONDit is een publicatie van de Politiezone Gent.Antonius Triestlaan 129000 Gent09 266 61 11www.politiegent.beRedactie en cordinatie:

  Vormgeving:Dienst CommunicatieFotografie:Michel Bogaert PZ Gent

  COPYRIGHT Politiezone Gent, BelgiAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagenin een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerleiwijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige anderemanier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politiezone Gent.

 • 4

 • 52015 was op zn zachtst gezegd een moeilijk jaar voor de Politie. De verschrikkelijke aanslagen op 13 november in het hart van Parijs ver-hoogden het terreurniveau in heel het land. Vooral in Brussel en in grote steden zoals Gent was de impact daarvan niet te onderschatten. De zenuwen stonden vaak strak gespannen, iedereen liep minstens een tijdlang op de toppen van de tenen. Nog altijd is er verhoogde alertheid voor alle mogelijke signalen van dreigend onheil en terecht: de Politie behoort de burgers te behoeden voor miserie. Maar het legde (en legt) behoorlijk wat extra druk op de schouders van het politiepersoneel. Bovendien dwongen de bijzondere maatregelen (zoals de extra bewa-king aan de ingang van het Algemeen Politiecentrum in Ekkergem en het feit dat agenten altijd in duo de baan op moeten) tot het wijzigen van taken en personeelsinzet. Lees: op de bestrijding van sommige fenome-nen hadden we meer willen inzetten maar we moesten noodgedwongen andere dingen doen. Voor alle duidelijkheid: de Politie Gent deed ook die andere dingen met 100% inzet, omdat ook di taken bedoeld zijn om mensen te beschermen.

  Ondanks dat alles konden in Gent alle grote evenementen doorgaan. Ik wik mijn woorden niet: dat was zonder meer een huzarenstuk. Na de aanslageninParijsvondeninGentachtereenvolgensdefinalevandeDavisCupTennisplaats(eenmassa-evenementinFlandersExpometdewereldberoemde Andy Murray), n optredens van het superpopulaire K3, n de Gentse Winterfeesten in de binnenstad. Het kon allemaal omdat dePolitiedatookzelfgraagwou:onzeFlikkenstaanimmerstemid-den de Gentenaars, ook zij willen dat Gent te allen tijde ne vreeje wijze stad blijft.

  Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is in 2015 de criminaliteit in onze stad ook nog eens met 6% gedaald tegenover 2014! De criminaliteit was al laag, voor een grote stad zoals Gent. Ze daalde in 2014 en daalt nu verder. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Vooral de daling van het aantal woninginbraken springt in het oog: bijna 25% minder dan in

  Voorwoord van de burgemeester

 • 62014. Doordat de cijfers constant worden gemonitoord weet de korps-leiding altijd welke fenomenen waar moeten worden bestreden. Dat dat loont is duidelijk.

  ErismaarnwoordvoorhetwerkvandeGentseFlikkenin2015endatis,toepasselijk,eenFranswoord:chapeau!

  De basis van al dat werk blijft het Zonaal Veiligheidsplan waarin alle pri-oriteiten opgesomd staan. Ons huidige veiligheidsplan loopt van januari 2014 tot december 2017.

  In dit jaarverslag vindt u zoals gewoonlijk een terugblik op alles wat de Gentse Politie het afgelopen jaar heeft gedaan van beleid & strategie, over operationele werking, tot feedback over de politiewerking in het algemeen. Het is (ik val opnieuw in herhaling) bijzonder leerrijke lectuur en een nuttig naslagwerk. Met dank aan allen die er hun steentje toe hebben bijgedragen.

  Ondertussen werken we allemaal samen stadsbestuur, preventie-diensten en veiligheidsdiensten onverdroten verder aan een veilig en leefbaar Gent. Uw Politie altijd nabij is meer dan ooit een passende baselinevooronskorps.OnzeFlikkenzijntrotsophunwerk.WijzijntrotsoponzeFlikken.

  Daniel TermontBurgemeester stad Gent21 maart 2016

 • 7

 • 8Voorwoord van de korpschef

  Terugblikken naar 2015 kunnen we als Gentse Politie enkel doen vanuit een internationale context, met als meest bijzondere fenomenen het ter-rorisme.Wat in het begin leek als een nieuwsitem op het avondjournaal in verre landen kwam snel naar de realiteit van elke stad en evenement. Als Gentse politie namen we de uitdaging aan om enerzijds sterk te blij-ven inzetten op (verkeers)veiligheid en minimale overlast, en anderzijds de terrorismedreiging.Een uitdaging die we met succes verzekerd hebben dankzij een enorme inzet van vele medewerkers.

  In dit overzicht krijgt u een beschrijving van kleine en grotere activitei-ten die in 2015 opmerkelijk waren.

  Ook in 2016 blijft de ambitie van de Gentse Politie om in alle omstan-digheden (dus ook in een context van terrorisme) een nabije politie te blijven welke luistert naar de noden van haar bevolking, welke crimina-liteit,overlasten(verkeers)onveiligheidefficintaanpaktenwelkeveelaandacht heeft voor de zorg van slachtoffers.

  Uw Gentse politie, altijd nabij.

  FilipRasschaert

  Korpschef PZ Gent

  23 maart 2016

 • 9

 • 10

  Samen voor Gent

  De wereld en ook Gent veranderen elk jaar. Als lokale politie maken we samen met anderen Gent. We zijn ons goed bewust van onze rol in de maatschappij en durven ook kritisch te zijn tegenover onszelf.

  Zorg voor slachtoffersElk jaar, op 22 februari, vindt de Europese Dag van het Slachtoffer plaats. In Gent wordt een optimale slachtofferzorg gegarandeerd door de goede samenwerking tussen ons Bureau Politionele Zorg, Slachtoffer-onthaal Justitiehuis en Slachtofferhulp CAW. Voor de burger is het echter niet altijd evident om het onderscheid te maken tussen de verschillende diensten en te weten wanneer je waar terecht kan. Ook voor politiemen-sen is het niet altijd duidelijk wanneer ze best naar welke dienst door-verwijzen.

  Naar aanleiding van de Dag van het Slachtoffer werkte de Dienst Maat-schappelijkeZorgeenflyeruitdievoorslachtoffersenalleoperationelepersoneelsleden duidelijk uiteenzet hoe en naar welke hulpverleningsor-ganisatie ze slachtoffers kunnen doorverwijzen.

  Politiemensen komen vaak in aanraking met slachtoffers. En van de kerntaken van onze Dienst Maatschappelijke Zorg is de best mogelijke opvang en ondersteuning te bieden aan slachtoffers van ongevallen en criminele feiten. De politie is vaak als eerste ter plaatse en komt dus als eerste in contact met slachtoffers. Zo speelt de politie een belangrijke rol om de onmiddellijke gevolgen voor de slachtoffers te verzachten, maar ook voor de latere verwerking van de gebeurtenissen. Tijdens het verhoor door de politie krijgt het slachtoffer steeds het aanbod van onze slachtofferbejegening. Veel slachtoffers geven op dat moment aan dat ze daar geen behoefte aan hebben. Vaak steekt de vraag naar ondersteu-ning pas een paar dagen na de feiten de kop op. En dan komt het erop aan dat men vlot de weg naar onze gespecialiseerde diensten vindt. Dankzijdeflyerheefthetslachtofferookindedagennahetverhoordecontactgegevens van alle diensten bij de hand.

 • 11

  Tussen 23 februari en 27 februari 2015 werd ook volop intern gecommu-niceerd over de verschillende bureaus van de Dienst Maatschappelijke Zorg. Op 23 en 26 februari 2015 stelde de Dienst Maatschappelijke Zorg infostandjes op nabij de lokalen van de Interventiedienst. Alle perso-neelsleden konden er terecht voor een woordje uitleg over de dienst, eenleukebabbel,eentaskoffieeneenplakjecake.

 • 12

  kwoot

  Meldpunt Homo- en transfobie blaast eerste kaarsje uitOp 1 mei 2014 startte Politie Gent met een lokaal meldpunt Homo- en transfobie. En jaar na datum, en ook ter gelegenheid van de Interna-tionale Dag tegen Homofobie en Transfobie op zondag 17 mei, maakten we de balans op. Het is vanuit politioneel oogpunt vooral belangrijk dat de drempel om aangifte te doen van haatmisdrijven zo laag mogelijk is. Het is ook van belang dat er een kwalitatief proces-verbaal wordt opgesteld waaruit duidelijk het homo- of transfoob motief van de gepleegde feiten blijkt. Hierdoor kan het parket overgaan tot effectieve vervolging wanneer de daders gekend zijn. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor de-bejegening van de slachtoffers en, indien gewenst, een gepaste doorver-wijzing naar slachtofferhulp. Politie Gent heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om van de aanpak van homofobe en transfobe agressie een prioriteit te maken in haar Zonaal Veiligheidsplan (2014-2017). Deze prioriteitstelling had twee gevolgen: Deimplementatievaneenmeldpuntvoordeaangiftevanho-mofoob en transfoob geweld. Dit meldpunt is bereikbaar via e-mail en telefoon. Je kan een beroep doen op het meldpunt wanneer je, als slachtoffer of getuige van homofoob of transfoob geweld, niet-dringende politiehulp wenst. Mensen die slachtoffer of getuige waren van een der-gelijk misdrijf kunnen hier vrijblijvend terecht met al hun vragen. Indien gewenst, wordt contact opgenomen met het oog op een gesprek. Deimplementatievaneentweedaagsopleidingsprogrammadurfanders te denken dat al het personeel van Politie Gent (alle graden/functies) bewust wil maken van en wil doen nadenken over een correcte opvang van slachtoffers van seksueel genspireerd geweld en van discri-

 • 13

  minatie- en haatmisdrijven.

  Het Meldpunt Homo- en transfobie krijgt meldingen uit het ganse Ne-derlandstalige landsgedeelte (dus niet alleen uit Gent). Een aantal ervan hebben betrekking op feiten die zich buiten Gent hebben voorgedaan. Er zijn ook heel wat anonieme meldingen (niet personaliseerbaar e-mail-adres zonder vermelding telefoonnummer). Het grootste deel van de meldingen zijn informatie- en adviesvragen. Een aantal contactnames resulteerde in een daadwerkelijke aangifte van de feiten, maar het is niet altijd mogelijk om dit na te gaan aangezien de melding anoniem kan gebeuren.

  Kleine flikkenVan6totenmet10juli2015vondhetjaarlijkseFlikkenkampvanvzwFree-Timeplaats.Dedeelnemertjeskondenproevenvanhetreilenenzeilen binnen ons korps en beleefden de tijd van hun leven.

  De eerste dag konden ze zich, aan de hand van allerlei educatief en didactisch materiaal, op hun kampterrein onderdompelen in de politie-wereld.

  Op dinsdag 7 juli kwamen de kinderen op bezoek in het APG. Daar maaktenzekennismethetFiets-enMotorteam.Daarnaastkregenze ook een uitgebreide uitleg over wapens door de wapenmeester en leerden ze meer over de werking van het COPS-team. Met open mond luisterden de kinderen naar de heldenverhalen die werden verteld. Bo-vendien mochten de kinderen zelf vinger-en voetafdrukken nemen en werden ze opgeleid tot echte speurders. Alle kinderen waren heel erg genteresseerd en ze stelden ronduit vragen aan onze bereidwillige col-legas.

  Op woensdag 8 juli kregen de kinderen in de Oost-Vlaamse Politieacade-

 • 14

  mie een training in verdedigings- en geweldbeheersingstechnieken. Niet alleen hun conditie werd getest maar ook de verschillende handboei- en fouilleertrucs werden hen aangeleerd.

  Op donderdag 9 juli trokken de kinderen naar het complex Groendreef. Daar kregen ze het bezoek van de MPE (Mobiele Politie-Eenheid). De jongeflikkenmochteneenechtpolitie-uniformaantrekkenomeenheuse betoging na te spelen. Ook het Hondenteam kwam langs om met hun politiehonden een spectaculaire demonstratie te geven.

  OpdelaatstedagvanhetFlikkenkampspeeldendekindereneengrootflikkenspel.Iedereenkeerdemoeenvoldaannaarhuisterug.

  Tiende editie Student Kick-OffGent telt meer dan 70.000 studenten. De Gentse politie heeft altijd bij-zondere aandacht voor de studenten. De groeiende groep studenten in Gent vormt een belangrijke doelgroep in de dagelijkse werking van ons korps, want ook studenten moeten rekening houden met bepaalde re-gelgevingen waar ze zich niet altijd bewust van zijn. Ook de veiligheid van studenten staat hoog op de agenda van de politie. Vaak is er extra politie aanwezig in de uitgaansbuurten op de drukste momenten daar, met het oog op de veiligheid van de studenten.

  Elk jaar wordt in Gent het nieuwe academiejaar afgetrapt met de Stu-dent Kick-Off op het Sint-Pietersplein. Dit jaar trok het evenement op 23 september 30.000 studenten aan. We hadden er een informatiestand waar buurtinspecteurs en diefstalpreventieadviseurs studenten te woord stonden met nuttige tips. Er waren ook ludieke spelletjes, zoals een eendjesvijver met educatieve verkeersvragen.

 • 15

 • 16

  Redder in noodOp maandag 28 september 2015 rond 15.55 uur reed een collega van de PZ Aalter-Knesselare op de brug over de E40 in Merelbeke. Hij zag een jonge vrouw over de reling staan, klaar om te springen. De inspec-teur stapte uit zijn voertuig en begon tegen de vrouw te praten. Andere wagens stopten ook, en uit n van deze voertuigen stapte een andere man die zich kenbaar maakte als een collega van onze zone. Samen sprakenzeafdatnvanhendevrouwzouafleidendoortegenhaarte praten, zodat de andere haar kon vastgrijpen. Zo gezegd, zo gedaan, en samen konden ze de 23-jarige vrouw terug over de reling krijgen. De twee collegas hebben zo het leven van de jonge vrouw gered, en een mogelijke ravage op de E40 vermeden.Zij zullen worden voorgedragen voor de medaille van het Carnegie Hero Fund.

  Flikken in cyberspaceOp woensdagvoormiddag 18 november 2015 organiseerde het Bureau Jeugd, samen met een aantal jeugdinspecteurs en in samenwerking met KinepolisGent,Cyberflikkeneenfilmvoorstellingmetnabesprekingvoor scholieren waarbij cyberpesten en andere risicos van internet en sociale media belicht worden.Bij vorige edities kwamen daar heel wat leerlingen van verschillende middelbare scholen op af. Deze keer was het een mini-versie van het event met een minder grote opkomst. Dit hoeft echter geen slecht nieuws te zijn. De fenomenen cyberpesten en cybercriminaliteit zijn ondertussen al goed gekend bij het onderwijs. Schooldirecties en leer-krachten weten inmiddels waar ze terecht kunnen met vragen of con-crete problemen. Scholen voorzien zelf ook steeds meer preventieve campagnes en acties om de leerlingen te sensibiliseren. Met andere woorden, Bureau Jeugd heeft de afgelopen jaren goed werk geleverd en dat werpt nu duidelijk zijn vruchten af. Een bank vooruit en een kus van de juffrouw!

 • 17

 • 18

  Twee politiemannen gewond bij ontploffing gasflesOp 17 maart 2015 kreeg de politie een melding van een brand in een studentenpand in de Jacob Jordaensstraat. Twee leden van het Team COPS waren als eerste ter plaatste. Toen ze de woning betraden, ont-plofteeengasfles.Detweepolitiemannenwerdenmettweedegraadsbrandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Er vielen gelukkig geen andere gewonden: de politie betrad het pand pas nadat alle bewoners gevacueerd waren.

  Een combi vol schijfjesOp 8 april 2015 haalde een team van de interventiedienst een opmerke-lijke buit binnen. Ze deden vaststellingen in het kader van een winkel-diefstal en kwamen uit op een enorme collectie gestolen dvds en cds die de verdachte in de loop van twee jaar verzameld had. Het grootste deelvandegestolenschijfjeswasafkomstiguitFnac.Intotaalhaddedief 1.167 dvds en cds gestolen, goed voor een totale winkelwaarde van 31.955,44 euro. Daarnaast werden ook nog 583 cds teruggevonden waarvan de rechtmatige eigenaar niet gekend is.

  Kleine feiten

 • 19

  22 gestolen fietsen teruggevondenGentiseenechtefietsstad.Hetstadsbestuurmaakterwerkvanomdestadzoaantrekkelijkmogelijktemakenvoorfietsers,metbijvoorbeeldheusefietsstraten.Hetgroteaantalfietsentrektjammergenoegookfietsdievenaan.InGentwordennaarschattingelffietsenperdaggesto-len. De politie zet alles op alles om dat cijfer terug te dringen. Dankzij gerichteacties,waarbijgeregistreerdefietsen(diehetrijksregisternum-mervandeeigenaarinhetkadergegraveerdhebben)ingrotefietsen-stallingengecontroleerdworden,kunnengestolenfietsenteruggege-ven worden aan de rechtmatige eigenaars. Begin april 2015 werden zo tijdens twee gerichte acties (aan het Sint-Pietersstation en in de Over-poortstraat)22gestolenfietsenteruggevonden.

  Vier internationale gauwdieven van straat gepluktOp 27 juli 2015 werden in het centrum van Gent vier personen opge-pakt die verdacht worden van winkeldiefstallen. Collegas van het Team Gauwdiefstallen van de Lokale Recherchedienst merkten op dat een auto met Ierse nummerplaat, met twee inzittenden, in de verkeersvrije voetgangerszone reed. De bestuurder parkeerde de wagen in een zij-straat van de Veldstraat en gooide een zak in een vuilnisbak. Kort na-dien kwamen twee andere personen naar de wagen en stapten in. De rechercheurs besloten de wagen en de inzittenden aan een controle te onderwerpen. Bij deze controle troffen zij een zeer grote hoeveelheid merkkledij aan, waar de winkellabels nog aanhingen. De waarde van de buit wordt voor-lopig geschat op 12.500 euro. In de wagen werden nog een aantal zaken aangetroffen die wijzen op een georganiseerde bende.In de zak die de bestuurder kort voordien in een vuilnisbak gegooid had, troffen ze tal van anti-diefstallabels aan.

  De vier personen, twee mannen en twee vrouwen, werden op 28 juli

 • 20

  2015 voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. Het betreft een 28-ja-rige man met de Oekraense nationaliteit, een 37-jarige man met de Tsjechische nationaliteit, een 54-jarige vrouw met de Russische nationa-liteit en een 25-jarige vrouw met de Oekraense nationaliteit. Zij werden aangehouden door het parket Oost-Vlaanderen afdeling Gent. Naar aanleiding van deze vatting kreeg het Team Gauwdiefstallen ook felicitaties van de onderzoeksrechter.

  Vaarwel Bureau VerkeerstechniekNa een overgangsperiode van een jaar gingen de diensten van het Bu-reauVerkeerstechniekop1augustus2015definitiefoverinhetMobili-teitsbedrijf en de stadsdiensten. Om het hoofdstuk in schoonheid af te sluiten werden de laatste leden van het Bureau Verkeerstechniek uitge-nodigd voor een kleine receptie op het stadhuis op 8 juli 2015. Ook de korpschef en burgemeester waren aanwezig.

 • 21

  Tijger gevangen aan VisserijOp 17 september 2015 kwam een oproep binnen van een bewoner van de Visserij dat er een tijger op de weg lag. Hij gaf nog mee dat het dier heel stil lag, dus dat het waarschijnlijk geen echte tijger zou zijn. De politie ging ter plaatse en zag inderdaad een grote pluchen tijger op de straat liggen. Het dier kreeg een tijdelijk onderkomen in een bench die normaal gebruikt wordt voor de politiehonden.

  Puppy zoekt baasjeOp 25 oktober 2015 bracht een bezorgde dierenvriend een puppy binnen aan de balie van het Algemeen Politiecentrum Gent. Hij had de puppy op straat gevonden. Omdat het hondje geen chip had kon de rechtmatige eigenaar niet opgespoord worden. We lanceerden een oproep op onze website. Toen niemand zich kwam aanmelden, ontfermde een collega van de Verkeersdienst zich over de pup. Daar heeft de hond een warm nest gevonden. Ze kreeg de naam Luka en is uitgegroeid tot een leven-dige en speelse hond.

 • 22

  Gent heeft n van de grootste politiekorpsen van ons land. Met 1.200 mensen slagen we erin te werken in de sfeer van een familiebedrijf, met aandacht voor iedereen. Als n groot team zetten we ons samen in voor veiligheid en leefbaarheid in Gent.

  TerugkomdagNieuwe inspecteurs die de politieopleiding hebben afgerond, volgen eerst in de zone een probatiestage van zes maanden. Na deze stage kunnen zij functioneren in rele situaties op het terrein. Als afsluiter van de stageperiode wordt er in ons korps sinds 2015 jaar een terugkom-dag georganiseerd. De kersverse inspecteurs tonen dan op een crea-tieve manier het beste van zichzelf en van hun stageperiode. Dit kunnen ze individueel of in groep doen. Op 3 april en op 8 juni 2015 vonden de terugkomdagen plaats.

  Samenhorigheid

 • 23

  Eerste CALog-dag op 28 april 2015Het Gentse politiekorps telt naast 1.032 operationele personeelsleden ook 181 burgerpersoneelsleden in ondersteunende diensten, de zoge-naamde CALogers. Zij zijn natuurlijk minder zichtbaar, maar toch een belangrijke schakel in de politieketting. Met een jaarlijkse CALog-dag willen we ruimte en een moment voor brainstormen, inspireren en ver-andering creren en de afstand tussen CALog en operationelen verklei-nen.Erwerdenverschillendeonderwerpenbesproken:flexibeletewerk-stelling, opleidingen, talenten, statuut, enzovoort. Aan de eerste editie namen 80 mensen deel, onder hen ook operationelen.

 • 24

  PersoneelshappeningOp 4 juni 2015 bliezen 220 personeelsleden verzamelen op de Blaar-meersen voor de jaarlijkse personeelshappening. Sportieve zielen kon-den in team deelnemen aan een groepsspel op en rond het water. Voor wie het rustiger aan wou doen was er een stapquiz, een wandeltocht met tussendoor uitdagende puzzels en breinbrekers.

 • 25

  Het Huis voor LeiderschapIn de zomer van 2015 gaf de federale politie de aanzet voor het Huis voor Leiderschap. Dat moet fungeren als een netwerk van interne en externe experten, ter ondersteuning van de leidinggevenden van de gentegreerde politie. Twee collegas van de federale politie startten het project op en zullen met vijftien leden (leidinggevenden) van Politiezone Genteentrajectafleggenverspreidover12dagenineenperiodevaneen jaar. Door dit traject zullen de betrokken leidinggevenden van de Gentse politie nog meer als n team werken.

  Le nouveau patch est arrivOns korps ontwikkelde een patch die Gentse politiemensen op hun uniform kunnen aanbrengen. Het initiatief ging uit van een lid van de Verkeersdienst en kreeg steun van de Dienst Communicatie en de Staf-dienst. Samen ontwikkelden zij de patch met de Gentse draak. De draak kijkt vooruit, net zoals ook de Gentse politie dat wil blijven doen.

  De patch biedt een extra element van samenhorigheid en herkenning tussendeGentseflikken.DekeuzevoordeGentsedraakisniettoeval-lig: ze is immers de beschermer van de vrijheden van Gent. Volgens de legende sierde de vergulde draak de voorsteven van het schip waar-mee de Noorse koning Sigrid Magnusson in 1111 de kruistocht voer. De Vlaamse graaf Boudewijn IX liet een kleine honderd jaar later het pronk-stuk overbrengen naar onze gewesten waar de Noorse draak uiteindelijk in handen viel van de Bruggelingen.

  Na de slag op het Beverhoutsveld in 1382 haalden de Gentenaars de draak als oorlogsbuit binnen en plaatsten die op het Belfort. Het Bel-fort was de plaats waar de gemeentelijke charters bewaard werden. De draak moest deze beschermen en stond tevens symbool voor de vrijheid en de macht van de stad.

 • 26

  Zilveren jubileum voor Team GauwdiefstallenHet Team Gauwdiefstallen werd eind 1989 in het leven geroepen toen er in Gent een stijging van het aantal gauwdiefstallen werd geregistreerd. Sinds 1990 is het team operationeel binnen de Lokale Recherchedienst. Vier rechercheurs specialiseerden zich in het observeren en vatten van gauwdiefstallen in het centrum van Gent. 25 jaar later telt het team vijf rechercheurs. Het team vierde de verjaardag in het Stadhuis, op vrijdag 11 december 2015. De burgemeester gaf een korte toespraak en de korpschef huldigde de twee anciens van het team: n rechercheur is er al bij sinds de opstart, een andere vervoegde het team in 1992. Ook het parket was vertegenwoordigd op de receptie.

 • 27

  STROP rond de tafelOp 15 juni 2015 organiseerde de korpschef een rondetafelnamiddag over de STROP-acties. Sinds 2011 treedt STROP op tegen straatcrimina-liteitinGentdoormiddelvanspecifiekeacties,eendadergerichteaan-pak en een doorgedreven aanwezigheid op straat.

  Een dertigtal korpsleden, zowel leidinggevenden van verschillende ope-rationele diensten als STROP-vrijwilligers, namen deel aan de rondeta-felgesprekken. Zij bogen zich over drie themas:- De legitimiteit van de werking, of hoe STROP behouden/versterken door het verzekeren van een werkbare en transparante wettelijke con-text en duidelijke richtlijnen over houding, gedrag en integriteit bij elke tussenkomst?- De operationele werking van STROP, of hoe STROP behouden/verster-ken door het verzekeren van een korpsbrede informatiegestuurde focus, andere vormen van materile ondersteuning, of bijkomende (innove-rende) actiemodi?- De STROP-medewerkers, of hoe STROP behouden/versterken door het verzekeren van beschikbaar, deskundig en gemotiveerd personeel?

  Elke tafel werd begeleid door een moderator en een verslaggever. Na afloopvandebesprekingenlegdendeverslaggeversdebelangrijkstere-sultaten voor aan een panel, waarin niet alleen de korpschef, maar ook vertegenwoordigers van de bestuurlijke overheid (kabinetsattach van de burgemeester) en de gerechtelijke overheid (drie magistraten van het parket Oost-Vlaanderen afdeling Gent) zetelden. Zij konden op hun beurt de presentaties aanvullen met hun eigen opmerkingen en input.

 • 28

  De nieuwe lichtingNog een belangrijk moment in de loopbaan van nieuwe (of gepromo-veerde)personeelsleden:deeedaflegging.Opdejaarlijkseeedafleggingvan 2015 op 10 december legden 77 medewerkers de eed af. Onder hen 74 operationelen en drie burgerpersoneelsleden. Bijzonder aan deze editiewasdatalleeedafleggerstotdezelfdedirectiebehoorden,name-lijkdeDirectieOperaties.DenieuweGentseflikkenlegdendeeedafindePacificatiezaalvanhetGentsestadhuis,voorburgemeesterDa-nilTermontenkorpschefFilipRasschaert,eninaanwezigheidvanhundiensthoofden.

 • 29

  2015 was een feestelijk jaar voor AA Gent. In hun nieuwe Ghelamco Arena werden ze landskampioen. Als politie hebben we er alles aan ge-daan om er samen met alle partners een uniek sportfeest van te maken. De terreurdreiging zorgde voor een extra uitdaging. De Gentse politie was vaak versterkt aanwezig in en rond het stadion.

  Opstootjes bij wedstrijd tegen Club BruggeVoetbal is echter niet altijd feest. Soms verstoren fanatieke supporters de rust. Dan is het aan de politie om de rust te bewaren of te herstellen. Zo waren er opstootjes voor en na de match AA Gent-Club Brugge op 4 oktober. De politie kwam tussenbeide om de harde kernen van Gent en Brugge te scheiden. 80 personen kregen een proces-verbaal mee naar huis wegens overtredingen van de voetbalwet.

  De Russen komenHet hoogtepunt van het jaar was de match tussen AA Gent en Zenit Sint-Petersburg. Duizend Russische supporters zakten af naar Gent. De politie ging uit van een positieve, sportieve sfeer. Om in dialoog te kunnen treden met de Russische gasten, zette de Gentse politie Rus-sisch sprekende leden van het korps in, en kwamen twee Russische politiemannen meedraaien.

  Dimitri Sedov is chef openbare orde van de politie van Sint-Petersburg. Dennis Raetskiy werkt in dezelfde stad voor Interpol. Zij konden hun expertise delen met de Gentse collegas en waar nodig Russische sup-porters in hun eigen taal aanspreken.Alles verliep zonder incidenten.

  Buffalo, buffalo, AA Gent!

 • 30

  Het Gentse stadsbestuur besliste om observatiecameras te installeren in de Zuidbuurt en de Overpoortstraat. De cameras traden begin novem-ber in werking en nemen de klok rond beelden op. Deze beelden worden beheerd door de politie. In een eerste fase worden de beelden niet live bekeken, maar zetten we vooral in op communicatie naar de Gente-naars en bezoekers en trainingen voor de operatoren van de cameras. Op piekmomenten (bijvoorbeeld tijdens evenementen of op donderdag-avond in de Overpoortstraat) worden de camerabeelden wel live ge-volgd.

  Cameratoezichtkadertindefilosofievandegemeenschapsgerichteeninformatiegestuurde politiezorg. Daarnaast leveren cameras een bijdra-ge tot de leefbaarheid in de buurt. Ze kunnen ook een afradend effect hebben. Uiteraard kunnen de beelden ook gebruikt worden voor het vat-ten van daders van allerhande criminele activiteiten.

  De cameras bewezen quasi meteen hun nut: in de nacht van 13 op 14 november 2015 kon de politie snel ingrijpen bij twee vechtpartijen door-dat de camerabeelden live bekeken werden.

  Cameras in Gent: de politie ziet u

 • 31

  Sinds 22 april 2015 is het volledige gebied binnen de R40 n grote zone 30. Voor sommige chauffeurs was dat een hele aanpassing. Om het grote publiek attent te maken op deze nieuwe regel controleerde de politie in mei op verschillende locaties op snelheid. Chauffeurs die snel-ler reden dan de toegestane 30 km/u werden iets verder onderschept. Inplaatsvaneenboetekregenzeeenflyermetmeerinformatieoverde uitgebreide zone 30. Daags na de actie stelde de politie telkens een digitaal informatiebord op in de straat met het aantal overtredingen en de boodschap Binnen stadsring zone 30!

  Vanaf juni 2015 konden overtreders zich wel aan een boete verwachten. De eerste controles toonden ook aan dat de zone 30 nog niet onmiddel-lijk bij iedereen ingeburgerd was. Bij een controle op 9 juni 2015 op de Bargiekaai reed de helft van de bestuurders te snel. Op 26 juni 2015 re-den 299 van de 477 gecontroleerde wagens te snel in het havengebied. Envanhenwerdzelfsaan105km/ugeflitst.Opmerkelijkwasookdatdepolitietijdensdeactiefelicitatiesvanjoggersenfietserskregen,dieal een tijdje ondervonden dat hun veiligheid in het gedrang komt door onaangepaste snelheid.

  Omefficinttecontrolerenindezone30kochtdeGentsepolitieeensuperflitspaalaan.Gewoneflitscameraskunnenopsommigeloca-tiesnietbetrouwbaaringezetwordenomdatreflectiesvanmetaal(vangeparkeerde voertuigen, tramstellen, enzovoort) de metingen in de war sturen.DesuperflitspaalgebruiktdezogenaamdeLIDAR-technologie(Laser Detection And Ranging). De LIDAR-camera meet snelheid aan de hand van laser, andere snelheidscameras maken gebruik van radar.

  Op7oktober2015kondeperskennismakenmetdesuperflitspaal.Dieweegt trouwens om en bij de twee ton en moet daardoor door een takel-firmaverplaatstworden.ElkeweekdoetdeLIDAReenanderelocatieinGent aan. Zijn vuurdoop kreeg hij op de Oude Houtlei. Door zijn impo-sante verschijning is de introductie van de camera niet onopgemerkt ge-

  Al rijdt ge in Gent nog zo snel, de LIDAR ziet u wel

 • 32

  bleven. Ook op sociale media kreeg de LIDAR een glansrol: Gentenaars posttenselfiesmetdesuperflitspaal.Wekozenerbewustvooromdenieuwecameraniettecamoufleren.Integendeel:hettoestelwerduitge-dostmetreflecterendestickersmethetlogovandePolitiezoneGentende slogan PZ Gent, veilig verkeer.

  We kunnen stellen dat de eerste resultaten van de Lidar een impact op het rijgedrag tonen. De vastgestelde overtredingsgraad en gemiddelde snelheid liggen lager dan deze vastgesteld bij metingen met anonieme flitswagens.

 • 33

 • 34

  Politie Gent steunt goede doelen

  Uw politie altijd nabij ook voor hen die het wat moeilijker hebben of die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. De politie vervult een zekere rol in de maatschappij, maar die rol gaat verder dan louter politiewerk. Onze organisatie steunt elk jaar een aantal goede doelen. Daarnaast waren er initiatieven van politiemensen om andere doelen te steunen.

  DodentochtZogaathetgoed,zogaathetbeter,nog100kilometer!DrieGentseflik-ken stapten zich de benen vanonder het lijf in Bornem tijdens de Do-dentocht (14 augustus 2015). Ze lieten zich sponsoren per kilometer en schonken de opbrengst van 851 euro aan de Kruiskenshoeve, een jonge-renprojectvaneenex-flik.DeKruiskenshoevebiedtprobleemjongerende ruimte en de tijd om tot rust te komen en er even uit te zijn. Tijdens hun verblijf helpen ze bij de typische hoevewerkzaamheden. Dankzij de verandering van omgeving en de activiteiten op de Kruiskenshoeve krijgen de jongeren een positieve aanvulling op de andere hulpverlening die ze krijgen.

  Rode Neuzendag5 december 2015 was de eerste Rode Neuzendag. Met dit initiatief rie-penVTM,Q-MusicenBelfiusopvoormeeraandachtvoorkinderenenjongeren met psychische en gedragsproblemen. Ook de Gentse politie sprong op de kar en neusde mee. Een aantal vrijwilligers verkochten Gentse neuzekes (cuberdons) voor dit goede doel. De verkoop bracht 1.251,93 euro in het laadje.

  Gentse DierenasielDe Gentse politie steunt de werking van het Gentse Dierenasiel. De bij-drage van Politie Gent wordt onder andere gebruikt om verwaarloosde of achtergelaten dieren in en rond Gent op te halen.

  Vzw Zinloos GeweldDeze vzw zet zich sinds 2006 in tegen alle vormen van zinloos geweld.

 • 35

  De organisatie werkt vooral rond de themas geweld, pesten, diversiteit, beperkingen en talenten. Ze doen dat via educatieve spellen die ze zelf ontwikkelen. De Gentse politie is trots een steentje bij te dragen.

 • 36

  Samenwerken doen we binnen n buiten het korps. Om de eigen wer-king te verbeteren en onze expertise te delen, onderhouden we nauwe contacten met andere politiezones en organisaties, soms zelfs over de landsgrenzen heen. Een greep uit de uitwisselingen van 2015.

  Brusselse politiehonden komen trainen in GentHet wordt stilaan een jaarlijkse traditie: een groep hondengeleiders van de Politiezone Brussel-West kwam op 26 mei 2015 een dagje naar Gent. Geen toeristische uitstap, maar een gewone werkdag voor de politiehon-den en hun geleiders. Op de Korenmarkt trainden ze op gehoorzaam-heid. Het Gravensteen vormde het decor voor gewenningsoefeningen (trappen, hoogtes,).

  Uiteenzetting rond fraude met betaalmiddelenFraudemetbankkaartenblijftactueel.Nogteveelmensenwordenslachtoffer van phishing en skimming. Een inspecteur van het gerechte-lijk team van het Hoofdcommissariaat Gent Centrum nodigde een expert vandeFederaleGerechtelijkePolitieBrusseluitvooreenuiteenzetting.Commissaris Koen Verdoodt lokte op 23 juni 2015 120 Gentse collegas naar zijn expos. Hij legde zijn publiek uit hoe men echte van valse bankdebet-enkredietkaartenkanonderscheiden,welkprofieldefrau-deurs hebben en welke skimmingtechnieken en materialen deze in-zetten. Daarna was er ook aandacht voor de nieuwe werkwijzen die de politie opmerkt.

  Gentse flikken op de Havenfeesten in TerneuzenHet laatste weekend van juni vonden de Havendagen plaats in Terneu-zen (Nederland). Drie dagen feesten de Terneuzenaars en bezoekers met een kermis, markten, rondvaarten, straattheater, enzovoort. De politie Zeeland-West-Brabant houdt traditioneel een oogje in het zeil. Dit jaarwerdenzedaarbijondersteunddoordrieGentseflikken.Zijliepen,in hun Belgische uniform, mee patrouille en konden zo proeven van de werkwijze van de Nederlandse collegas.

  Buiten de eigen politiezone

 • 37

 • 38

  Gent kleurt oranje tijdens de Gentse FeestenVoor het vijfde jaar op rij kwamen Nederlandse politiemannen mee-draaienopdeGentseFeesten.Zeliepentiendagenmeeenvoerdenvooral taken van onthaalpolitie uit: ze liepen patrouille, stelden overlast en criminaliteit vast en verstrekten informatie. Omdat ze in hun eigen Nederlandse uniform patrouilleerden, waren ze heel herkenbaar voor Nederlandse bezoekers.

 • 39

  Oefening Team COPS en ScheepvaartpolitieDe lokale politie werkt soms samen met andere takken van de gente-greerde politie. In oktober organiseerden het Team COPS (het bijzon-dere bijstandsteam van de lokale politie Gent) en de Scheepvaartpolitie een gezamenlijke oefening om de onderlinge communicatie, inzet van middelen en haalbaarheid van uitvoeringen te testen. Tijdens de oefe-ningen werden twee scenarios uitgevoerd. In het eerste scenario werd een gedetineerde overgebracht van het cellencomplex van de Scheep-vaartpolitie Gent naar het Hof van Beroep in het centrum van Gent. In het tweede scenario moest een verdachte van drugshandel die tracht te ontsnappen met een motorboot gevat worden.

  Beideoefeningenwerdenbeslotenmeteengrondigedebriefing.Eendergelijke nabeschouwing is onontbeerlijk om de samenwerking tussen beide diensten te verbeteren. Naast het verkrijgen van inzicht in elkaars operationele technieken en algemene werking werden ook een aantal verbeterpunten naar voor gebracht.

  Deense collegas op bezoekOp 22 oktober 2015 kwamen enkele Deense collegas op bezoek om kennis te vergaren over de werking van de Gentegreerde Politie en Po-litiezone Gent. Daarnaast wisselden de Gentse en Deense politiemensen informatie uit over de manier waarop de beide politiekorpsen de veilig-heid handhaven op grote evenementen en omgaan met terrorisme. De bezoekers kregen ook een rondleiding op de Dienst Zonale Sturing op de site van de Groendreef, van waar de operationele teams worden aange-stuurd.

 • 40

  In het Algemeen Politiecentrum Gent (APG), in de volksmond gekend als Ekkergem, huizen een groot aantal operationele en ondersteunende diensten. Maar er zitten nog diensten op andere adressen in Gent: het Bureau Politionele Misdrijfpreventie op de Houtdoklaan, de Lokale Re-cherchedienstindeRidderstraat,DienstFinancinenMiddelenindeBelfortstraat,Het APG was vroeger een militair hospitaal. Het gebouw is eigenlijk niet aangepast aan de noden van een groot politiekorps in de 21e eeuw. Daarom werd beslist om tegen 2020 een nieuw gebouw op te richten op de site van de federale politie aan de Groendreef. We willen een echt politiehuiswaarinklantvriendelijkheid,efficintsamenwerken,welzijn,veiligheid en duurzaamheid centraal staan.

  In 2015 werden een stuurgroep (directiecomit aangevuld met twee personen), een projectgroep (twaalf personen uit diverse afdelingen die vooral inbreng van hun noden op het terrein brengen) en een ruimere klankbordgroep in het leven geroepen. Om het hele veranderingstraject tebegeleiden,namdepolitieeenexternegespecialiseerdefirmaonderde arm. Via een periodieke nieuwsbrief blijven alle collegas op de hoog-te van de ontwikkelingen in de diverse groepen.

  Verspreid over verschillende bijeenkomsten van de groepen werden de richting en de grote lijnen uitgezet: hoe willen we tegen 2020 werken en hoe vertalen we dit in een concreet bouwprogramma? Deze denkoe-fening is tegelijk een unieke opportuniteit om met een open en kritische blik naar de huidige structuren en processen te kijken en grondig na te denken over wat, hoe en onder welke voorwaarden we dingen anders en beter kunnen doen.

  Tijdens de eerste strategische dag op 20 mei werden de eerste krijt-lijnen uitgetekend en was er aandacht voor de trends in grote bouw-projecten: bereikbaarheid, nabijheid van openbaar vervoer, parkings, enzovoort. Met de input van de eerste strategische dag werkte de pro-

  Nieuwbouw

 • 41

  jectgroep een strategische nota met leidende principes uit. Deze lei-dende principes geven de visie van ons korps op de nieuwbouw weer en zullen bepalend zijn voor ontwerpbeslissingen en voor de beeldvorming van de nieuwbouw.

  Op 15 oktober 2015 vond een tweede strategische dag plaats, dit keer rond het thema ruimtegebruik. Daartoe werd ook een werkplekme-ting uitgevoerd. Zo kregen we een overzicht van de activiteiten op de verschillende werkplekken en de bezettingsgraad van de verschillende afdelingen.

 • 42

  En van de basistaken van de politie is waken over de verkeersveilig-heid. De Gentse lokale politie leverde ook in 2015 bijzondere inspannin-gen op dat vlak. Verschillende diensten controleren regelmatig op ver-schillende zaken: boorddocumenten, alcohol, zwaar vervoer, snelheid, enzovoort. Maandelijks worden de resultaten van diverse verkeerscon-troleacties gebundeld in een persbericht. Naast controleacties steken de Gentseflikkenookeenhandjetoebijsensibiliseringsacties.Hetover-koepelende doel van alle acties is te komen tot een daling van het aantal verkeersongevallen.

  SnelheidOverdreven snelheid is n van de belangrijkste oorzaken van verkeers-ongevallen. Onderzoek van het BIVV wijst immers uit dat bij 1 op 3 on-gevallen met lichamelijk letsel overdreven of onaangepaste snelheid een doorslaggevende factor is. Niet alleen is onaangepaste of overdreven snelheidvaakdeoorzaakvanhetongeval,ookspeeltzijeensignificanterol in de ernst van de lichamelijke letsels.

  De Verkeersdienst van de Gentse politie probeert dan ook de beschik-bare man-/vrouwkracht en middelen zo gericht mogelijk in te zetten op plaatsen waar ze het meeste effect hebben. Dit geldt uiteraard ook voor de snelheidscontroles.

  Analyse is hierbij het nieuwe toverwoord. Op basis van deze analyses werdenditjaareen15-talflitslocatiesgeselecteerdbinneneenlijstvanstraten met de meeste letselongevallen. Er werd ook rekening gehouden met de technische beperkingen die de inzet van onze snelheidsradars nietoveraltoelaat.DenieuweLidarsuperflitspaalechterbiedtbijko-mende mogelijkheden.

  Sensibilisering is naast de repressieve aanpak minstens even belangrijk om een gedragswijziging bij de bestuurders te bewerkstelligen. Om die reden is het belangrijk dat de weggebruikers ook geconfronteerd worden

  Verkeersveiligheid

 • 43

  met de resultaten van bijvoorbeeld snelheidscontroles. Dit kan natuurlijk via media maar ook heel direct op de plaats van de vaststellingen. Een voorbeeld hiervan is de Deinsesteenweg waar ondanks een intensieve flitscampagnedeovertredingsgraadnietonderde25%zakt.Opdelo-catie werd dan ook een van onze grote elektronische infoborden met de resultatenvandeflitsactiegeplaatst.Hetbordstondopeensymbool-plaats ter hoogte van een kruisje geplaatst door de Vereniging van Ou-ders van Verongelukte Kinderen. De boodschap is duidelijk hier viel ooit een sterretje, dit nooit meer. Deze locatie staat uiteraard symbool voor alle verkeersslachtoffers die ooit in het Gentse vielen. Metingen wezen uit dat de overtredingsgraad na de actie drastisch gedaald was.

  HetTeamCamerasvandeVerkeersdienstflitsteookin2015overalinGent. Naast periodieke snelheidscontroles nam de Politiezone Gent ook deelaannationaleactieszoalsdeVerkeersveiligeDagendeFlitsmara-thon.

 • 44

  Tijdens de Verkeersveilige Dag (27 februari) werden 2.272 voertuigen gecontroleerd. 425 daarvan reden te snel. In april en november 2015 namonzezoneookdeelaandeEuropeseflitsmarathons.Dezemara-thons,waarbijopverschillendelocatiesgeflitstwerd,duurdentelkens24uur.Demobieleflitscameraskregenondersteuningvanmotorrijdersvande Verkeersdienst om snelheidsduivels die de controle trachtten te ont-wijkenalsnogteonderscheppen.Tijdensdeflitsmarathonvan17april2015 reed 20% van de gecontroleerde voertuigen te snel. Tijdens de flitsmarathonvan18novemberwerden6.640voertuigengecontroleerddoor bemande cameras. 906 (14%) reden te snel.

  Zichtbaarheid in het verkeerHet ganse jaar door is het belangrijk dat je als zwakke weggebruiker voldoende zichtbaar bent in het verkeer. Omdat Gent, mede door de studentenpopulatie,veelfietserstelt,zetdeGentsepolitieelkjaarinop sensibilisering van die groep. In de vroege ochtend van 16 oktober stelden collegas van de Verkeersdienst en de Dienst Maatschappelijke Zorg zich op aan het Woodrow Wilsonplein (Zuid) voor een preventieve fietscontrole.Innuurtijdwerden185fietsengecontroleerd.Daarvanwarener19(10%)nietinorde.Dezefietserskwamenergelukkigvanafmeteenproces-verbaalvanwaarschuwing.Defietsersdieinordewaren, kregen een leuk gadget van jongerenorganisatie Drive Up Safety (DUS).ErwasookeenfilmploegvanKijkUit,hetverkeersmagazinevande federale politie, aanwezig op de actie. Zij maakten opnames voor hun uitzending over zichtbaarheid in het verkeer.

  Op 17 november 2015 werd het startschot gegeven voor de repressieve controlesmetopnieuweengrotefietscontroleactieophetWoodrowWilsonplein.6%vandegecontroleerdefietsenwasnietinorde,dezefietserskregeneenbekeuring.Wiewelinordewas,kreegeengadgetvan DUS.

  Naast controles ondersteunt de Gentse politie ook initiatieven van an-

 • 45

  dere organisaties die inzetten op verkeersveiligheid en zichtbaarheid in het verkeer. XIU is zon vrijwilligersorganisatie. Ze bestaat sinds 2008 en verenigt nu al 160 secundaire scholen waar leerlingen, ouders en leer-krachtensamendezichtbaarheidopdefietsproberenteverbeteren.

  XIUdoetditdoorfluoopeenludiekeencreatievemanierindescholenonder de aandacht te brengen van jongeren.XIUwilzohetmaatschappelijkdraagvlakvoorhetdragenvanfluo-enretroreflecterendmateriaalbijjongerenvergroten.Op dinsdag 10 november hield XIU een poortactie bij aanvang van de lessen aan het Sint-Lievenscollege in Gent. Hierbij werden de zichtbare leerlingen beloond met een XIU-gadget. Het schoolteam zelf deelde bonnetjes uit aan de zichtbare leerlingen en ook de helmdragers wer-dendubbelbeloond:erwerdimmerseenFNAC-waardebon(geschonkendoor de oudervereniging) verloot die dag. Ook collegas van de Ver-keersdienst waren aanwezig voor ondersteuning, en schepen van Mobi-liteitenOpenbareWerkenFilipWatteeuwwaserbijomdeleerlingentesensibiliseren.

 • 46

  Controles op boorddocumenten en achterstallige ver-keersbelastingDe Gentse politie organiseert ook regelmatig controles op boorddocu-menten en achterstallige verkeersbelasting. Voor dat laatste wordt een camera met nummerplaatherkenning gebruikt om de autos waarvoor geen verkeersbelasting betaald is makkelijk uit het verkeer te kunnen halen. Tijdens een controle op 26 november 2015 bijvoorbeeld bleken 45 voertuigen niet in orde, samen goed voor 16.000 euro aan boetes.

  Controles op foutparkeren worden opgedrevenEen grote stad als Gent trekt veel verkeer aan. Nog al te vaak zorgt dat verkeer voor parkeerdruk, die op haar beurt een impact heeft op de verkeersleefbaarheid in de stad. Om deze verkeersproblematiek om te buigen, startte de Gentse politie op 8 september 2015 met een actieplan tegen hinderlijk parkeren.Alle wijkzorgteams van de verschillende Gentse commissariaten voeren controles uit in hun wijk. De zwaartepunten van deze controles liggen op:

  parkeergedrag dat de zwakke weggebruiker in gevaar brengt (par-kerenophetzebrapad,ophetvoetpad,ophetfietspad),en

  asociaal parkeergedrag (zonder geldige kaart parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor mindervaliden, taxis, bewoners, bussen, enzovoort. Maar ook parkeren zodat de doorgang minder dan drie meter wordt, aan de gele onderbroken streep of op een manier die het kruisen van andere voertuigen bemoeilijkt).

  Deze inbreuken worden onmiddellijk geverbaliseerd. De boetes zijn niet mals:wiebijvoorbeeldzijnautoparkeertophetfietspad,krijgteenboete van 110 euro. Elke maand organiseerde elk wijkzorgteam syste-matische controles.

 • 47

  Politiewerk blijft tot de verbeelding spreken. Detective- en politieseries op tv geven niet altijd een accuraat beeld van de werkelijkheid. Dankzij reality reeksen kan je vanuit je luie zetel een kijkje nemen achter de schermen van het Gentse korps.

  Luk Alloo liep mee met een aantal buurtinspecteurs voor zijn programma Luk Alloo bij de Lokale Politie. Ook de lokale recherche van Gent liet in haar kaarten kijken tijdens het tweede seizoen van De Recherche.

  De crew van Kijk Uit, het verkeersveiligheidsmagazine van de federale politie, zakte op 16 oktober 2015 af naar de Zuid in Gent. Tijdens de grotepreventievefietscontroleactieinterviewdenzecommissarisAnnBuysse, diensthoofd van de Verkeersdienst, over het belang van zicht-baarheid in het verkeer.

  Groot politiewerk op het kleine scherm

 • 48

  1,38miljoenbezoekersvondendewegnaardeGentseFeestenin2015.Voor het Gentse politiekorps zijn het tien drukke dagen om de orde en veiligheid in de binnenstad te garanderen. Elke dag werden gemiddeld 200 politiemannen en vrouwen ingezet. Maar dankzij de toffe en posi-tievesfeeropdeFeestenwashetaangenaamwerken.

  De incidenten die zich voordeden werden telkens snel en kordaat aan-gepakt, steeds in harmonie met de feestvierders. Ook bij deze editie bewezen de bewakingscameras in de feestenzone en de sturing vanuit de centrale commandopost hun doeltreffendheid.

  ResultatenDe feestenzone is zoveel mogelijk verkeersvrij gehouden. De politie keek ook streng toe op de naleving. Tijdens deze editie daalde het aantal verkeersinbreuken naar 1.507 tegenover 1.716 in 2014. Er werden 180 voertuigen getakeld, in 2014 waren dat er 206. Het aantal gevallen van wildplassen steeg wel spectaculair. 817 personen kregen een boete, te-genover 376 het jaar voordien.

  Valsemunters opgepaktTijdensdeGentseFeestenkregenweookmeldingvanvalsebiljettenvan 50 euro. Er werden drie personen op heterdaad betrapt en opge-pakt.

  Het waren weer fijne Gentse Feesten!

 • 49

 • 50

  De Wijkpolitie heeft van alle diensten in het korps de meest nauwe con-tacten met de burger. De wijkwerking is dan ook n van de belangrijk-ste hoekstenen van onze politiezorg. De buurtinspecteurs gaan dagelijks op pad in hun wijk om mensen te helpen en misdrijven vast te stellen. Ook in 2015 bleef de Wijkpolitie dicht bij haar bevolking en versterkte zij haar aanpak. De dienst heeft zich het afgelopen jaar ook verjongd, wat resulteerde in een frisse kijk op de werking.

  Functionele opleiding Wijkpolitie: meer dan woonst-vaststellingenVerschillende beginnende buurtinspecteurs volgden de functionele op-leiding Wijkpolitie op de Oost-Vlaamse politieacademie. In deze cursus werden de studenten gedurende drie weken ondergedompeld in diverse materies waarmee buurtinspecteurs te maken krijgen: GAS-wetgeving (Gemeentelijke Administratieve Sanctie), woonstvaststellingen, ruim-telijkeordening,dierenwelzijn,racisme,conflicthanteringencommuni-catievaardigheden. De cursisten maakten ook allen een eindwerk. Dat geeft soms de aanzet voor een projectmatige aanpak van een buurt-probleem. En van de cursisten werkte bijvoorbeeld een project uit om de (jongeren)buurtoverlast in en rond het Wielewaalpark aan te pak-ken. Zij luisterde naar de verzuchtingen van zowel de jongeren als de oudere buurtbewoners. Ze betrok ook externe partners zoals de Dienst Burenbemiddeling, Gebiedsgerichte werking en Dienst Buurtwerk in haar project.De directie van de Wijkpolitie vindt deze cursus een echte meerwaarde en wil alle (nieuwe) buurtinspecteurs de functionele opleiding laten vol-gen.

  Nieuwe organisatieBegin 2015 onderging de Wijkpolitie een aantal wijzigingen om de dienstverlening maximaal af te stemmen op de noden van de bevolking. Tegelijk wil ze die dienstverlening eigentijds en kwaliteitsvol invullen. Het zwaartepunt van het takenpakket van de buurtinspecteur ligt op

  De Wijkpolitie

 • 51

 • 52

  straat, dicht bij de bewoners van hun wijk. De buurtinspecteur heeft uiteraard ook administratieve taken, maar dit mag niet de hoofdmoot van de job zijn. We onderzochten hoe de infrastructuur en de werking van de Wijkpolitie verder geoptimaliseerd kon worden. Op basis van een aantal objectieve meetgegevens zoals het aantal bezoekers aan het loket, de afstand tot het hoofdcommissariaat en het aantal inwoners in de com-missariaatsomschrijving werden een aantal infrastructurele veranderin-gen doorgevoerd.

  De Politiezone Gent is verdeeld in zes wijken. Per wijk is er n hoofd-commissariaat. Daarnaast hebben sommige wijken nog kleinere com-missariaten, de zogenaamde antennes die onder het hoofdcommissari-aat ressorteren. Het vroegere Commissariaat Zwijnaarde werd dan weer omgevormd tot een politiepunt. Een politiepunt is geen apart politiekantoor, maar neemt intrek in de nabijheid van loketten van de Dienst Bevolking. De openingsuren van een politiepunt worden beperkt en zijn afgestemd op de openingsuren van de loketten van de Dienst Bevolking. Door meer geconcentreerde openingsuren zijn de buurtinspecteurs minder vast-gekluisterd aan hun bureau en kunnen ze meer proactief in hun buurt aanwezig zijn.

  In de rationaliseringsbeweging werd tevens beslist om de twee kleinste politieantennes, Meulestede en Sint-Kruis-Winkel, te sluiten op 1 april 2015. Het personeel van de Antenne Meulestede verhuisde naar het Hoofdcommissariaat Wondelgem; dat van Sint-Kruis-Winkel kwam onder de Antenne Oostakker en Kanaaldorpen te vallen.

  DeAntenneOostakkerenKanaaldorpenkreegookeenfikseopknap-beurt waardoor het even gesloten werd. Op 2 september 2015 her-opende de antenne de deuren, met nieuwe openingsuren. Het team verhuisde naar ruime en frisse lokalen op de eerste verdieping in het vertrouwde gebouw.

 • 53

 • 54

 • 55

  In 2015 leverde het Gentse politiekorps veel extra inspanningen om pre-ventie te maximaliseren. Ook met extra acties en patrouilles wil de po-litie het aantal woninginbraken terugdringen. Vergeleken met de cijfers van 2014 is het aantal woninginbraken en pogingen tot inbraak gedaald in 2015.

  In een nieuw jasjeDe diefstalpreventieadviseurs zetten vol in op het informeren en sensi-biliseren van de Gentenaar. In het kader van hun speed-DPA-acties en gratis diefstalpreventieadvies komen zij bij veel mensen over de vloer. Ze werken ofwel in het herkenbare politie-uniform, of in burgerkledij dragen zij een apart vestje. Die kledij werd in april 2015 vernieuwd. Op de linkerborst staat het logo van Politie Gent met de korpsslogan Uw politie altijd nabij. Op de rug staat de slagzin Preventie helpt!

  De diefstalpreventieadviseurs komen gratis bij u langs wanneer u wilt weten of en hoe u uw woning beter kunt beveiligen. In dat persoonlijk diefstalpreventieadvies (DPA) wordt uw volledige woning gecontroleerd. Naast deze DPAs bij u thuis gaan de adviseurs ook regelmatig de straat op om tijdens zogenaamde speed-DPA-acties de voordeuren van alle huizen in een omschreven gebied te controleren op inbraakveiligheid. De diefstalpreventieadviseurs deponeren onmiddellijk een brief met hun specifiekebevindingenindebrievenbusvanelkewoning.Debewonerskrijgen ook het aanbod van een volledig diefstalpreventieadvies op af-spraak.

  Gentenaar tevreden over diefstalpreventieadviesBegin 2015 kregen alle 678 Gentenaars die in de loop van 2014 een diefstalpreventieadviseur over de vloer kregen een tevredenheidsenqu-te toegestuurd. We kregen 352 ingevulde enqutes terug.

  Een inbraak is jammer genoeg de grootste trigger om een DPA te laten uitvoeren: 54% van de respondenten kwam zo in contact met onze

  Woninginbraken: voorkomen is beter dan genezen

 • 56

  diensten. Een derde reageerde op sensibiliseringscampagnes (artikels in de pers of het Stadsmagazine, infostanden op beurzen, voordrachten, enzovoort). Daarnaast deed 13% een beroep op de diefstalpreventiead-viseurs op basis van aanbevelingen van buren of kennissen die zelf een DPA hadden gekregen. En op de tien respondenten klopte bij ons aan naar aanleiding van een speed-DPA-actie.

  De overgrote meerderheid van de deelnemers (98%) was tevreden tot zeer tevreden over het verleende advies. 90% nam na het DPA maatre-gelen om inbraken te voorkomen. 74% voelde zich nadien veiliger in de woning.

  Veel respondenten maakten van de gelegenheid gebruik om op de vra-genlijst hun waardering en dankbaarheid naar de diefstalpreventieadvi-seurs en vaststellers kenbaar te maken.

 • 57

  Bureau Politionele Misdrijfpreventie deelt cadeaubon-nen uitOmdat uit de enqute bleek dat 99% van de deelnemers aan de enqute het diefstalpreventieadvies van de Gentse politie zou aanbevelen aan vrienden en familie, ontwikkelden we een cadeaubon, goed voor n gratis diefstalpreventieadvies. Elke Gentenaar die in zijn woning een DPA gekregen heeft, krijgt drie cadeaubonnen om uit te delen onder Gentse vrienden. De cadeaubonnen zijn ook (gratis) verkrijgbaar bij de Stadswinkel en in alle hoofdcommissariaten. Nieuwe inwoners van Gent vinden de bon ook in de bundel die ze krijgen op ontvangstmomenten op het stadhuis.

  1 dag nietOp vrijdag 13 november 2015 vond de tweede editie van de nationale actiedag tegen woninginbraken, 1 dag niet, plaats. Het is een initiatief vanlokaleenFederalePolitie,provincies,verzekeraars,deFODBin-nenlandse Zaken en nog een aantal partners. Ons korps zette met veel enthousiasme haar schouders onder dit initiatief. De actie startte op donderdagavond 12 november om 22 uur en eindigde op vrijdagavond 13 november 2015 om 24 uur.

  Het preventieve luik bestond o.a. uit zes speed-DPA-acties, die overdag op vrijdag 13 november 2015 in de verschillende buurten en wijken wer-den uitgevoerd. Op 1 dag niet werden maar liefst 2.577 woningen en 993 appartementen gecontroleerd.

  De Gentse inwoners werden aan de hand van een maximale verspreiding vandecampagneaffichesalvastwarmgemaaktvoordeactiedag.Deactiedag werd ook aangekondigd in het novembernummer van Stads-magazine, dat vanaf eind oktober 2015 in alle Gentse brievenbussen terecht kwam.

 • 58

  Om de burger maximaal te informeren en sensibiliseren werd sinds be-gin oktober 2015 op onze website wekelijks een interessant artikel rond woninginbraakpreventie met tal van tips en nuttige informatie gepubli-ceerd.

  Zowel vooraf als de dag zelf zetten we mobiele lichtkranten op cruciale locaties in.

  Daarnaast waren er ook tien repressieve acties: extra controles van verdachte personen en voertuigen, roadblocks, inzet van ANPR-cameras met nummerplaatherkenning, patrouilles op inbraakgevoelige locaties, afsluitenvanwijken,enz.OokdehelikoptervandeFederalePolitiewerdingezet.

  Er werden 250 personeelsleden ingezet. Het grootste deel daarvan was operationeel / geniformeerd personeel. Maar ook burgerpersoneelsle-den droegen hun steentje bij. ResultatenIn totaal werden 659 personen en 631 voertuigen gecontroleerd. Ver-spreid over het ganse grondgebied werden er 17 roadblocks opgesteld waarbij de voertuigen en hun inzittenden gecontroleerd werden.

  Er vonden drie controleacties in de Gentse treinstations plaats: twee in Sint-Pietersstation (controle van reizigers laatste trein op 12/11 en rei-zigers eerste trein op 13/11) en n in Dampoortstation (controle reizi-gers laatste trein op 12/11).

  In totaal werden 4 personen gerechtelijk en 8 personen bestuurlijk gear-resteerd.Er werden 12 geseinde personen gevat.Er werden 12 pvs inzake drugsbezit en 6 pvs wegens bezit van wapens opgesteld.

 • 59

  Op 1 dag niet werden vijf pogingen tot inbraak en drie effectieve inbra-ken aangegeven of geregistreerd. Bij deze inbraken was er geen buit. Twee van drie inbraken kunnen echter ook buiten de tijdsspanne van 1 dag niet gebeurd zijn de slachtoffers / bewoners waren namelijk reeds vroeger van huis weggegaan (dus nog vr aanvang van de actie).

  LuchtsteunIn 2015 deed de Gentse politie tijdens een aantal gerichte acties tegen woninginbrakeneenberoepopdehelikoptervandeFederalePolitie.Dehelikopter trok de aandacht van de Gentenaars: op sociale media circu-leerden heel wat reacties en indrukken.

  Tijdens deze acties, bijvoorbeeld van het Overlastteam, krijgen de teams op de grond ondersteuning van de helikopter. Daarnaast heeft de helikopter ook een ontradend effect. Dankzij deze ondersteuning werden ook verschillende arrestaties verricht en geseinde personen opgepakt.

 • 60

  Een bloemetje voor de Gentse politieEen bejaard Gents koppel gaf een bijzondere bedanking aan de politie. Het koppel was slachtoffer geworden van een inbraak, maar dankzij het snelle optreden van de politie waren de daders gevat. Ze vatten hun dankbaarheid samen in een mooie tekening, met het sprekende onder-schrift Een blomke veur de Gentse politie.

 • 61

 • 62

  Niet iedere Gentenaar is altijd even opgezet met het werk van de Gentse politie. Soms komt het tot confrontaties, soms vallen er al eens woor-den. Maar altijd reiken we de hand, die we ook in eigen boezem durven steken, en proberen we in dialoog te treden om te komen tot een betere politiezorg voor iedereen door kleine en grote structurele verbeteringen.

  Taxichauffeurs praten met korpschefMiddenindeGentseFeestenuittendeGentsetaxichauffeurshunon-genoegen over wat ze de stiefmoederlijke behandeling van hun sector noemden. Ze waren ontevreden over het verdwijnen van hun ver-trouwdestandplaatsopdeGentseFeesten,aanSteendam.Toenbijeennachtelijke taxicontrole aan het Sint-Pietersstation een taxichauffeur administratief werd aangehouden nadat een woordenwisseling tussen de chauffeur en de politie-inspecteur dreigde te ontsporen, reden 40 taxis naar het APG waar ze vervolgens de stadsring blokkeerden. De korps-chef nodigde de misnoegde chauffeurs uit in zijn kantoor om hun grie-ven te aanhoren. De lont werd uit het kruitvat getrokken. Nadien kwam er nog een constructief overleg tussen de chauffeurs, de politie en het stadsbestuur.VoordevolgendeeditievandeGentseFeestenzalmeeringezet worden op een betere communicatie met de taxichauffeurs.

  Homohaat in RabotwijkIn augustus 2015 veroorzaakte een geval van vermoedelijke homohaat heel wat opschudding in Gentse en sociale media. Een homokoppel dat drie jaar eerder in de Rabotwijk was komen wonen, voelde zich gevi-seerd door de allochtone bewoners van de buurt. In augustus werd de politie ter plaatse geroepen omdat buren van het koppel hun auto voor de garage van het koppel geparkeerd hadden. Een daaropvolgend ge-sprek tussen beide partijen zou ontspoord zijn in scheldpartijen, beledi-gingen en mogelijks bedreigingen. De politie die ter plaatse kwam, ging vooral uit van het parkeerprobleem. VerontwaardigdposttehetkoppelhetganseverhaalopFacebook.Ervolgde een onderzoek bij de politie. Omdat verdraagzaamheid voorho-

  Niet allemaal rozengeur en maneschijn

 • 63

  lebis en transgenders een prioriteit is in onze zone, contacteerde de Dienst Maatschappelijke Zorg, waaronder ook het Meldpunt Homo- en transfobie valt, de slachtoffers en werd zo de dialoog aangegaan.

  Zouzou Ben ChikhaOp het einde van 2015 kwam de Gentse politie in een kleine mediastorm toen Bevergem-acteur Zouzou Ben Chikha gecontroleerd werd door een politiepatrouille in burger. Hij werd gefouilleerd en volgens Ben Chikha gebeurde de hele controle niet correct. Het voorval haalde de nationale pers. Het onderzoek door het Comit P is nog niet afgerond, maar de Gentse korpsleiding wil benadrukken dat controles nodig zijn, dat deze controles moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden en dat weder-zijds respect en communicatie belangrijk zijn.

 • 64

  Na de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs op 7 januari 2015 en na de invallen in Verviers een week later, werd in ons land het dreigingsniveau opgetrokken naar niveau 3. Als gevolg hiervan namen alle politiekorp-sen maatregelen. In Gent werd het Algemeen Politiecentrum Gent (APG) beveiligd door zwaar bewapend personeel aan de ingang. Er kwam ook meer blauw op straat. Politie- en baliepersoneel droegen verplicht de ko-gelwerende vest. Politiepersoneel mocht ook niet meer alleen de straat op, minstens in duo.De politie bleef extra waakzaam. Het lange aanhouden van het verhoog-de dreigingsniveau had evenwel zijn weerslag: er werden in het Gentse korps veel overuren gedraaid en kleine administratieve taken vroegen meer tijd.

  Risk-boxTot oktober bleven gewapende politiemensen de toegang tot het APG bewaken. Vanaf oktober 2015 nam de Politiezone Gent eigen maatrege-len om de veiligheid verder te verhogen. Er kwam een risk-box tussen de ingang en het hek dat toegang geeft tot de parking en de rest van de site. De risk-box is een klein kantoor in een container, waar telkens minstens n politieman of vrouw de wacht houdt. Zo hebben we een betere controle op wie er binnen en buiten loopt. Vanuit de risk-box kan snel gereageerd worden wanneer er iets gebeurt. Er is ook een toe-gangscontrole op personen en voertuigen die de site willen betreden. Daarnaast werden een tiental cameras genstalleerd om ongewenste bezoekers snel in de gaten te krijgen.

  Flauwe grappen en vergeten koffersDe politie was extra waakzaam tijdens de periode van verhoogde ter-reurdreiging. Jammer genoeg maakten grappenmakers misbruik van de extra waakzaamheid. Er kwamen een paar bommeldingen binnen. De politie nam alle meldingen ernstig. Begin mei werd het Sint-Pieters-station anderhalf uur ontruimd en het treinverkeer stilgelegd door een telefonische bommelding. Gelukkig was het vals alarm en kon de grap-

  Gentse politie en de terreurdreiging

 • 65

  penmaker snel opgespoord worden via zijn gsm. Het was een 23-jarige Nederlander die het allemaal voor de grap deed. Een paar maanden later, op 25 augustus, zette een achtergelaten kof-fer op het Maria-Hendrikaplein de stationsbuurt opnieuw op stelten. De politie liet het plein afzetten en haalde DOVO erbij om de koffer on-schadelijk te maken. Uiteindelijk bleek dat iemand simpelweg de koffer vergeten was.

  Evenementen gaan door, met extra aanwezigheid van politieNa de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 werden extra bevei-ligingsmaatregelen afgekondigd voor grote publiekstrekkers zoals de Zesdaagse en de Davis Cup. Er werd extra politiepersoneel ingezet en er golden extra veiligheidsmaatregelen, zoals het weren van rugzakken en fouillering van alle bezoekers.

  Het verhoogde dreigingsniveau en de bijhorende extra maatregelen vergden veel van het Gentse politiekorps in 2015. Dankzij die extra in-spanningen kon het gewone leven in Gent zo veel als mogelijk doorgaan, in het bijzonder de talrijke evenementen die zo eigen zijn aan Gent. De Zesdaagse en de Davis Cup vonden respectievelijk n en twee weken na de aanslagen in Parijs plaats en zijn toch kunnen doorgaan. Keerzijde van de medaille is evenwel dat deze inzet van politie een meerkost van 500.000 euro, vooral aan overuren, met zich meebracht.De Gentse Winterfeesten op het einde van het jaar startten in 2015 twee uur later dan vorige edities en stopten n uur vroeger dan anders. Daardoor duurden de Winterfeesten dagelijks maar 10 uur en niet langer 13 uur, waardoor de politie haar capaciteit beter in n shift kon organi-seren.

  We zijn er trots op dat we deze uitdagingen zo goed doorstaan hebben en dat we het jaar konden afsluiten met leuke en veilige Winterfeesten in het centrum van Gent.