Download - PERSBERICHT EDITIE 2011 TRENDS TOP · ondertussen één of meerdere externe bestuurders, mogelijk mede dankzij de introductie van de Code Buysse, die praktische richtlijnen en suggesties

Transcript
 • Grasduinen in hetvzw-landschap

  55..000000 vvzzww’’ss ggooeedd vvoooorr 1111 mmiilljjaarrdd eeuurroo oommzzeett

  66 mmiilljjaarrdd eeuurroo ssuubbssiiddiieess

  KKeerrnncciijjffeerrss vvaann nnoonn--pprrooffiittvvoooorr hheett eeeerrsstt iinn kkaaaarrtt ggeebbrraacchhtt..

  zie pagina 9

  Enquête familiebedrijven in België

  Een exclusief onderzoek van Trends Top en PwC

  Familiale ondernemers liggen Onvoldoende opvolgingsplannen enwakker van overheidsbeleid procedures voor oplossen conflicten• 50% ziet bbeelleeiidd en rreegguulleerriinngg als één • 6688%% heeft ggeeeenn ooppvvoollggiinnggssppllaann

  van de voornaamste externe uuiittddaaggiinnggeenn. voor cruciale mmaannaaggeemmeennttffuunnccttiieess.

  • FFaammiilliiaaaall kkaarraakktteerr hheellpptt bedrijven • DDrriieekkwwaarrtt heeft ggeeeenn pprroocceedduurreessde ccrriissiiss te ddoooorrssttaaaann. voor oplossen van ccoonnfflliicctteenn.

  • IInnvveesstteerriinnggssppllaannnneenn HHRR eenn RR&&DD • SSttrraatteeggiiee en pprreessttaattiieess ffaammiilliieelleeddeennvveerrttrraaggeenn tegenover internationale scene. voornaamste bronnen van ccoonnfflliicctteenn.

  zie pagina 3

  PERSBERICHT EDITIE 2011

  TRENDS TOP

  Nieuw op www.trendstop.beMoeders & DochtersU krijgt van elke onderneming een overzicht van moeder- en dochterbedrijven.

  Import & ExportOntdek met welke landen of regio’s onze bedrijven commerciële banden hebben.

  Nieuwe financiële kerncijfersExtra ratio’s geven u een nauwkeuriger beeld over de financiële positie van klanten en leveranciers.

  Embargo tot woensdag 8/12 - 11.00u. Persbericht online op www.trendstop.be

  In de Marge van de Top

  OOnnttddeekk ddee kkaammppiiooeenneenn vvaann ddeewwiinnsstt,, EEBBIITT eenn uuiittzzoonnddeerrlliijjkkee ooppbbrreennggsstteenn..

  DDee ggrroooottssttee wweerrkkggeevveerrss eenniinntteerriimmggeebbrruuiikkeerrss,, ddee bbeessttee bbeettaalleerrss..

  zie pagina 29

  De crisis doorstaanheeft geld gekost

  TTiijjddeelliijjkkee wweerrkklloooosshheeiiddhheeeefftt 11,,11 mmiilljjaarrdd ggeekkoosstt..

  11..330099..993300 ppeerrssoonneennmmeett rrsszz--uuiittkkeerriinngg eeiinndd 22000099..

  zie pagina 36

  Het zwarte jaar in de bedrijfsbalansen

  OOmmzzeett,, eexxppllooiittaattiieerreessuullttaaaatt,, aarrbbeeiiddssdduuuurr,, wweerrkkggeelleeggeennhheeiidd eenn iinnvveesstteerriinnggeenn ddaalleenn..

  DDee wwiinnsstteenn ssttiijjggeenn.. MMaaaarr ddiiee ttooeennaammee iiss aarrttiiffiicciieeeell..

  zie pagina 16

  NIEUW!

  www.trendstop.be

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 3 www.trendstop.be

  Enquête familiebedrijven in België

  Hierna vindt u de belangrijkste conclusies uit het exclusieve onderzoek van Trends Topen PwC, naar aanleiding van een uitvoerige enquête bij 579 bedrijfsleiders van grote enkleinere Belgische familiale ondernemingen, uitgevoerd in het najaar van 2010.

  1. Overheid en regulering baren zorgen

  1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamsteexterne uitdagingen voor hun onderneming.

  Dat is een verviervoudiging ten opzichte van 2007 en dubbel zo hoog als internationaal. Bovendien kent België de derde hoogste belastingdruk van Europa, wat een hypotheeklegt op ons concurrentievermogen.

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 4

  2. Familiaal karakter en crisis

  Ongeveer de helft van de respondenten is van mening dat het familiale karakter van hunbedrij f hen heeft geholpen om de crisis te doorstaan.

  Toch blijven Belgische ondernemers voorzichtiger dan hun internationale collega’s en ditzowel qua vertrouwen in de nabije toekomst als wat betreft het volume aan geplandeinvesteringen.

  3. Investeringen: R&D verliest terrein

  Investeringen in het verkoopapparaat, de IT-infrastructuur en HR / opleiding staan bovenaan de investeringsagenda van de bedrijven.

  De investeringsplannen liggen evenwel beduidend lager dan in 2007 en internationaal. Opvallend is dat vooral de beoogde investeringen in HR / opleiding en R&D drastischdalen ten opzichte van 2007 en ten opzichte van de internationale scene.

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 5 www.trendstop.be

  4. Klant staat centraal

  Belgische familiebedrijven stellen veeleer de klant centraal terwijl de internationalebevraging een focus op design en kwaliteit van het product uitwijst.

  5. Groeien of overleven?

  Meer dan de helft van de Belgische familiebedrijven denkt in het komende jaar te zullen groeien.

  1 op 5 van hen beoogt dat te realiseren door één of meerdere overnames in de komende 12 maanden.

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 6

  6. Opvolging

  Bedrijven die de intentie hebben om op korte termijn van eigenaar te veranderen, zijn onvoldoende voorbereid op die overgang, terwijl het cruciaal is om onnodig waardeverlies te voorkomen.

  Zo blijkt dat van de bedrijven die denken van eigenaar te veranderen binnen de 1 tot 2 jaar, slechts een kleine meerderheid (55%) een waardering heeft laten uitvoeren inhet laatste jaar.

  Opvallend is dat 68% van alle bevraagden nog geen opvolgingsplan heeft voor de cruciale managementfuncties.

  Bovendien heeft bijna de helft van de Belgische familiebedrijven nog geen voorzieningengetroffen in geval van een onverwacht overlijden of plotse onbekwaamheid van één vande familiale managers of aandeelhouders.

  We kunnen dan ook niet anders dan benadrukken dat een goede successieplanning heelwat problemen kan voorkomen, zowel voor het bedrijf als voor de betrokken familie.

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 7 www.trendstop.be

  7. Conflicten

  Drie op vier bedrijven heeft geen voorzieningen getroffen voor het oplossen van conflicten.

  De voornaamste conflicten gaan over de strategie, over wie wel of niet kan werken in hetbedrijf en over de evaluatie van de prestaties van werkende familieleden.

  De familiebedrijven die wel voorzieningen hebben getroffen, kiezen voornamelijk voor deaandeelhoudersovereenkomst, het familiaal charter en de familieraad.

  Die procedures worden wel aanzienlijk meer gebruikt bij grotere bedrijven: het familiaalcharter wordt zelfs bij acht op tien bedrijven gebruikt die een omzet hebben van meer dan€ 20 miljoen.

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 8

  8. Externe bestuurders

  Ongeveer de helft van de bedrijven met een omzet van meer dan € 20 miljoen heeft ondertussen één of meerdere externe bestuurders, mogelijk mede dankzij de introductievan de Code Buysse, die praktische richtlijnen en suggesties biedt om een bedrijf tebesturen.

  Bij de andere familiale ondernemingen schommelt dat tussen de 10% en 20%.

  9. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Ook de positieve impact van maatschappelijk verantwoord ondernemen is doorgedrongen tot een meerderheid van de familiale ondernemers.

  De impact van MVO zal nog crucialer worden in de nabije toekomst. Het groener worden van de economie (CO2-certificaten, passiefbouw, enz.) verplicht de bedrijven hunbusinessmodel aan te passen. Wie hier een proactief beleid voert, zal mogelijk ook eencompetitief voordeel genieten.

  Meer informatie over dossier familiebedrijven:

  Didier De SmetDirector Deals departement PwCTel: +32 (0)2 710 96 [email protected]

  Wilfried D’haeseCountry representative PwC Tel.: +32 (0)3 259 31 [email protected]

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 9 www.trendstop.be

  Grasduinen in vzw-landschapDe jaarrekeningen van vzw’s worden steeds beter beschikbaar.

  We konden dan ook niet aan de verleiding weerstaan en hebben er een rangschikking van gemaakt.

  Onze Top 30.000 bevat in primeur de 200 grootste vzw’s van het land.

  De overige, ongeveer 5.000 verenigingen, komen binnenkort online op trendstop.be.

  Als criterium hebben we de inkomsten genomen,met name de som van• de omzet• lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies

  Sommige verenigingen, zoals het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek of Artsen zonder Grenzen, realiseren uiteraard geen omzet. Ze worden volledig gesubsidieerd.

  Onze 5.000 vzw’s zijn samen goed voor• 11 miljard euro omzet• 6 miljard euro subsidies

  Gezien de aard van hun activiteit, is het logisch dat de ziekenhuizen bovenaan onzerangschikking staan. Koploper is Cliniques Universitaires Saint-Luc, dat in 2009 een half miljoen raadplegingen en 280.000 overnachtingen registreerde. De omzet bedroeg 426 miljoen.

  Ziekenhuizen

  Plaats Naam Postcode Inkomsten Omzet Subsidies Werknemers

  1 Cliniques Universitaires Saint-Luc 1200 426.401.569 426.401.569 - 4.093 2 Provincialaat der Broeders van Liefde 9000 378.785.224 378.785.224 - 5.796 3 Emmaüs 2800 370.294.954 315.463.674 54.831.280 4.175 4 Centre Hospitalier Chrétien 4000 329.290.637 328.200.433 1.090.204 3.026 5 Grand Hôpital de Charleroi 6000 308.723.419 308.723.419 - 3.045 6 Gasthuiszusters Antwerpen 2610 308.373.144 305.222.357 3.150.787 2.814 7 Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell 1180 302.757.272 302.757.272 - 1.882 8 CHR de la Citadelle 4000 290.738.728 290.738.728 - 2.755 9 Heilig-Hartziekenhuis Roeselare-Menen 8800 240.637.475 240.637.475 - 1.873

  10 Algemeen Ziekenhuis Nikolaas 9100 196.160.808 196.160.808 - 1.463 11 Europa Ziekenhuizen 1180 186.690.000 186.690.000 - 1.322 12 Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes 7100 173.298.535 173.298.535 - 1.669 13 Christelijke Mutualistische Solidariteit 1030 150.848.459 150.820.363 28.096 1.536 14 Ass. Intercom. de Soins & d'Hospitalisation 4100 121.401.872 121.401.872 - -15 Clinique Maternité Sainte Elisabeth 5000 108.341.894 107.978.204 363.690 862 16 Algemeen Ziekenhuis Alma 9900 107.537.730 107.419.718 118.012 975 17 Algemeen Ziekenhuis Damiaan Oostende 8400 107.338.648 107.338.648 - 980 18 Santé et Prévoyance 5004 98.887.317 98.887.317 - 734 19 Centre Hospitalier de Mouscron 7700 79.315.002 79.315.002 - 668 20 Regionaal Ziekenhuis Sint Trudo 3800 79.304.191 79.304.191 - 599

  NIEUW!

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 10

  Caritatieve organisaties

  Plaats Naam Postcode Inkomsten Omzet Subsidies Werknemers

  1 Artsen Zonder Grenzen 1090 147.215.524 204.827 147.010.697 558 2 Wit-Gele Kruis van Limburg 3600 65.833.661 53.496.311 12.337.350 1.029 3 Wit-Gele-Kruis Vlaams-Brabant 3020 38.041.755 30.435.983 7.605.772 581 4 Oxfam Solidariteit 1080 22.796.704 4.310.969 18.485.735 174 5 Caritas International 1210 22.171.976 233.625 21.938.351 68 6 Handicap International 1000 19.623.411 1.032 19.622.379 48 7 Vlaamse Liga Tegen Kanker 1210 12.892.107 29.485 12.862.622 42 8 Plan International Belgium 1000 12.110.914 - 12.110.914 34 9 Croix Jaune et Blanche Luxembourg 6700 10.850.599 8.844.536 2.006.063 171

  10 Vredeseilanden 3000 10.459.002 - 10.459.002 41 11 Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal 2800 10.055.638 - 10.055.638 26 12 Croix Jaune et Blanche Liège-Huy-W. 4020 9.645.730 7.795.454 1.850.276 165 13 Croix Jaune et Blanche Brabant wallon 1400 8.820.439 7.146.354 1.674.085 137 14 Village N°1 Reine Fabiola 1421 8.374.680 8.374.680 - 632 15 Croix Jaune et Blanche de Namur 5000 8.063.759 6.489.397 1.574.362 148 16 Les Magasins du Monde - Oxfam 1301 7.851.423 5.546.322 2.305.101 58 17 Spullenhulp 1050 7.593.437 6.258.326 1.335.111 127 18 Les Auberges de Jeunesse 1000 6.694.254 4.082.813 2.611.441 92 19 Ligue des Familles 1050 6.029.083 1.066.908 4.962.175 64 20 Brailleliga 1060 5.910.401 1.933.816 3.976.585 74

  Sociale secretariaten

  Plaats Naam Postcode Inkomsten Omzet Subsidies Werknemers

  1 SD-Worx 2000 111.740.067 111.740.067 - 994 2 Acerta Sociaal Secretariaat 3000 61.817.583 61.817.583 - 434 3 Securex 1140 58.422.175 56.698.653 1.723.522 447 4 Partena 1000 56.054.149 56.054.149 - 687 5 Groep S 1060 48.972.375 48.972.375 - 523 6 Acerta Service Center 3001 44.995.342 44.995.342 - 186 7 Acerta Sociaal Verzekeringsfonds 2610 32.080.972 32.080.972 - 154 8 HDP-Sociaal Secretariaat 1000 29.307.012 29.307.012 - 396 9 UCM - Secr. Soc. Classes Moyennes 5100 20.877.011 20.877.011 - 267

  10 Rekencentrum Securex 9000 18.723.864 18.722.600 1.264 69 11 Partena Kinderbijslagfonds 1000 14.588.634 14.588.634 - 171 12 Acerta Kinderbijslagfonds 1020 12.897.876 12.897.876 - 118 13 Attentia Interprof. Sociaal Secretariaat 1030 12.542.978 12.542.978 - 113 14 Attentia Kinderbijslag 1050 11.690.987 11.690.987 - 153 15 Acerta Sud Secrétariat Social 3000 8.374.671 8.374.671 - 55 16 Securex Kinderbijslagfonds 1140 8.021.150 8.021.150 - 67 17 Groep S - Kinderbijslag 1060 7.817.176 7.817.176 - 94 18 Secret. Soc. Classes Moyennes Liège 4000 6.592.657 6.586.518 6.139 63 19 Sofim Sociaal Secretariaat 3500 6.504.209 6.504.209 - 71 20 UCM - Caisse Wallonne Alloc. Familiales 5100 6.320.583 6.320.583 - 83

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 11 www.trendstop.be

  Federaties

  Plaats Naam Postcode Inkomsten Omzet Subsidies Werknemers

  1 Agoria 1030 31.294.966 7.595.231 23.699.735 209 2 Unizo 1000 15.545.330 1.286.685 14.258.645 101 3 Confederatie Bouw 1000 13.988.395 4.200.385 9.788.010 84 4 VBO 1000 12.347.823 - 12.347.823 93 5 Febiac 1200 12.077.061 11.632.157 444.904 37 6 Kon. Federatie van het Belgisch Notariaat 1000 9.154.294 7.085.794 2.068.500 60 7 Essenscia 1030 8.313.147 - 8.313.147 59 8 Voka - Kamer van Koophandel 8000 7.437.884 4.634.254 2.803.630 46 9 Fedustria 1000 6.664.443 971.395 5.693.048 53

  10 Febelcem 1170 5.423.607 - 5.423.607 9

  Sport

  Plaats Naam Postcode Inkomsten Omzet Subsidies Werknemers

  1 Pro League 1020 47.216.379 47.216.379 - 3 2 Royal Sporting Club Anderlecht 1070 37.051.566 35.594.518 1.457.048 122 3 Koninklijke Belgische Voetbalbond 9870 30.144.285 30.144.285 - 313 4 Club Brugge KV 8200 20.139.250 19.994.773 144.477 70 5 K. Racing Club Genk 322 3600 18.900.984 18.800.350 100.634 56 6 Sportvereniging Zulte-Waregem 9870 7.676.901 6.443.650 1.233.251 37 7 Koninklijke Atletiek Associatie Gent 9050 6.957.242 6.957.242 - 50 8 Vlaams Bureau Voor Sportbegeleiding 9000 5.445.414 - 5.445.414 102 9 Belgisch Olympisch & Interfederaal Comité 1020 5.028.263 1.674.805 3.353.458 23

  10 Wielerbond Vlaanderen 1190 4.754.607 3.340.040 1.414.567 - 11 Koninklijke Lierse Sportkring 2500 3.830.102 3.625.542 204.560 51 12 Provinciaal Sport & Recreatiecentrum De Nekker 2800 2.825.614 1.440.194 1.385.420 40 13 Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport 1020 2.792.188 2.792.188 - 3 14 Waterloo Sports 1410 2.676.088 1.549.754 1.126.334 38 15 Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging 3800 2.208.555 2.208.555 - 30 16 Golf Club de Sept Fontaines 1420 2.158.168 2.158.168 - 23 17 Ligue Equestre Wallonie - Bruxelles 5340 2.045.456 1.593.653 451.803 12 18 Complexe Sportif de Blocry 1348 1.872.847 1.867.117 5.730 46 19 Ternesse Golf & Country Club 2160 1.656.697 447.205 1.202.492 15 20 Fédération Royale Belge de Golf 1000 1.498.429 1.498.429 - 4

  Vrije tijd en cultuur

  Plaats Naam Postcode Inkomsten Omzet Subsidies Werknemers

  1 Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde 2018 44.963.053 30.606.366 14.356.687 323 2 Tentoonstellingspark van Brussel 1020 27.766.846 27.760.904 5.942 58 3 Vlaamse Opera 1000 22.780.346 3.601.005 19.179.341 278 4 OPT Wallonie Bruxelles 1060 17.492.436 445.691 17.046.745 74 5 Vlaams Audiovisueel Fonds 1000 16.918.031 - 16.918.031 17 6 Brussel Internationaal Toerisme & Congres 1000 14.740.812 4.210.675 10.530.137 84 7 La Médiathéque de la Comm. Française 1160 11.691.403 3.801.568 7.889.835 135 8 Natuurpunt Beheer 2800 10.529.238 31.100 10.498.138 114 9 Orchestre Philharmonique de Liège 4000 10.003.569 803.402 9.200.167 160

  10 De Filharmonie 2000 9.674.307 1.467.208 8.207.099 110 11 Concertgebouw Brugge 8000 6.536.760 1.455.648 5.081.112 40 12 Vooruit Kunstencentrum 9000 6.137.270 2.815.954 3.321.316 82 13 Sofato 1030 5.871.765 5.693.641 178.124 74 14 Vakanties De Voorzorg 3500 5.788.839 4.071.317 1.717.522 72 15 Toerisme Oostende 8400 5.540.331 2.107.182 3.433.149 28 16 MUHKA 2000 5.145.115 214.325 4.930.790 62 17 Les Grignoux 4000 4.911.300 2.734.845 2.176.455 72 18 Les Lacs de L'eau D'heure 6440 4.771.681 1.456.266 3.315.415 61 19 Ol Fosse d'Outh 1050 4.660.315 4.233.333 426.982 53 20 Musea en Erfgoed Antwerpen 2000 4.430.804 4.430.804 - 45

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 12

  Notioneel = fictiefDe notionele interest is een fictieve rentevoet die bedrijven een vermindering van debelastbare basis oplevert, gelijk aan de interest die het bedrijf had moeten betalen indienhet voor de financiering geen beroep op eigen middelen maar op vreemd vermogengedaan zou hebben.

  Die rentevoet wordt elk jaar bijKoninklijk Besluit vastgelegd en is vantoepassing op de inkomsten van eenjaar eerder:

  • 2007: 3,442%• 2008: 3,781%• 2009: 4,307%• 2010: 4,473%• 2011: 3,800%

  Voor kmo’s wordt het percentage systematisch met een half procent verhoogd.

  De maatregel levert bedrijveneen voordeel op, maar er zijnook kosten aan verbonden.

  En die kost was al het onderwerp vantalloze discussies.

  Eén van de redenen van de contro-verse is dat de informatie wel in dejaarrekening vermeld moet worden.

  Maar niet op een gestandaardiseerdemanier, waardoor een globale interpretatie onmogelijk is.

  Misschien is dat wel bewust?

  Ondertussen maken ondernemingen aardig gebruik van de maatregel.

  In onze rangschikking vinden we als koploper opnieuw ArcelorMittal Finance andServices Belgium, dat alleen al bijna evenveel als zijn vier onmiddellijke achtervolgersafgetrokken heeft.

  Notionele interest in bedrijfsbalansen

  Plaats Naam 2009 2008

  1 ArcelorMittal Finance & Serv. 1.288.806.525 1.316.399.940 2 KBC Credit Investments 387.475.601 215.674.101 3 GSK Biologicals 379.048.862 334.251.839 4 Fortum Project Finance 274.681.340 312.330.232 5 Dexia Investment Company 264.303.568 239.396.740 6 Statkraft Treasury Center 215.865.785 - 7 Janssen Pharmaceutica 207.825.657 202.562.000 8 ExxonMobil Belgium Fin. 196.567.323 172.064.030 9 EDF Investissements Group 192.573.096 64.608.537

  10 BASF Coordination Center 187.305.175 615.116.238 11 Euronext IFSC 186.917.599 167.593.211 12 Danone Finance Internat. 185.770.293 172.939.982 13 Bayer Antwerpen 176.103.320 161.263.373 14 Sarafi 162.364.177 157.213.443 15 ArcelorMittal Belg. Hld 162.125.670 137.677.123 16 Mouterij Albert 159.272.480 114.851.583 17 Schneider El. Serv. Int. 158.422.082 49.023.000 18 Centre de Coordination Nestlé 152.753.000 186.140.000 19 Energy Europe Invest 125.731.728 133.167.873 20 Dexia Insurance Belgium 121.011.518 61.365.538 21 Delhaize The Lion Coord. 94.948.376 87.109.291 22 Société Générale Immobel 89.763.676 86.231.318 23 Beaudine 88.682.411 84.773.523 24 Randstad Financial Serv. 84.932.735 55.518.485 25 Solvay C.I.C.C. 84.747.849 141.767.000 26 British American Tobacco 78.225.020 75.101.670 27 Nyrstar Finance International 71.032.302 64.952.141 28 AG Finance 70.869.488 68.923.867 29 Veolia Env. Europe Serv. 69.042.630 104.687.697 30 Fortum Eif 62.427.719 69.308.256 31 Stora Enso Langerbrugge 60.213.589 54.385.961 32 Volvo Europe Finance 59.226.481 55.108.789 33 Outokumpu Treasury Belgium 55.871.022 77.389.490 34 Umicore Financial Services 53.556.715 79.479.124 35 Elia Asset 52.416.052 55.741.183 36 L'Air Liquide Coord.Cent. 51.626.657 172.939.982 37 Proximus Belgacom Mobile 50.574.814 105.125.013 38 KPN Group Belgium 48.117.420 40.341.475 39 Bekaert Coördinatiecentr. 47.429.881 40.326.855 40 Fin. UCB 44.666.312 63.519.183

  Notionele interesten, afgetrokken of overgedragen als belastinglatentie

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 13 www.trendstop.be

  Macro-economie:opklaringen tussen de onweersbuien door

  Een exclusieve bijdrage van Danny Reweghs, directeur strategie van Inside beleggen.

  2009 zou de (economische) geschiedenis ingaan als het jaar van de Grote Recessie,

  de zwaarste recessie in de naoorlogse periode.

  Toch was er de nodige opluchting in de economie en op de financiële markten omdat weeen depressie zoals in de jaren dertig konden vermijden.

  Gelukkig hadden de overheden en de centrale bankiers hun lessen uit de jaren dertig welgeleerd en grepen ze snel en op een onorthodoxe manier in.

  De centrale bankiers verlaagden de rente bijna overal tot nul of quasi nul procent – deEuropese centrale bank (ECB) bleef steken op 1% – en overspoelden de bankwereld metliquiditeiten.

  De overheden stelden zich garant voor de spaarcenten, verhinderden dat nog (grote) bankeninstortten en pompten miljarden euro’s, dollars, ponden, yuans, … in de economie.

  De centrale bankiers hebben in 2010 in feite meer van hetzelfde gedaan.

  De meeste regeringen zijn wel begonnen met het terugtrekken van hun economische stimu-leringsmaatregelen. Sneller dan verwacht en gedwongen door de … financiële markten.

  In het voorjaar van 2010 ontstond er zowaar een heuse Europese schuldencrisistoen vooral de toestand in Griekenland dramatische vormen aannam.

  De ongerustheid deinde snel uit naar andere Zuid-Europese landenen zorgde voor een heuse crisissfeer in de volledige Europese Unie.

  Een positief nevenverschijnsel van deze crisis was de val van de euro tegenover de dollar.

  BRON: Barclays* = voorspellingen 2010

  Eurozone: een gespannen begrotingssituatie

  5% van het bbp eurozone

  38% van het bbp eurozone

  14% van het bbp eurozone

  Italië

  Portugal

  Duitsland

  België

  OostenrijkNederland

  Finland

  Frankrijk

  Spanje

  Ierland

  Griekenland

  Schulden en tekorten van de belangrijkste landen van de eurozone*

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  2% 3% 4% 5% 6%

  Verh

  oudi

  ng s

  chul

  d / b

  bp

  Verhouding tekort / bbp

  7% 8% 9% 10% 11% 12%

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 14

  Verder herstel in 2011

  Voor 2011 zijn we aanvankelijk nog optimistisch.

  Maar we moeten goed beseffen dat er in de loop van het jaar nieuwe onweerswolken aan de hemel kunnen verschijnen.

  Globaal wordt er gemikt op een wereldeconomie die 2,5 à 3% zal groeien.

  Voor de eurozone is de voorspelling ook een status-quo,alleen ligt die een stuk lager: ongeveer 1,5%.

  De eurozone is echter geen homogeen gebied. Zo zal de Duitse economie dit jaar wellichtmet meer dan 3% groeien ofwel het dubbele van het Europese gemiddelde.

  Ons land zou het net als dit jaar een beetje (0,2%) beter doen dan het gemiddelde voor de eurozone.

  Zoals u intussen al gewend bent, ziet het er voor de opkomende landen een stukrooskleuriger uit. Ook al wordt daar voor de meeste landen toch wel een iets minder stevig groeicijfer verwacht dan voor 2010.

  BRON: OESO

  De begrotingssituatie van de opkomende landen isveel gezonder dan die van de ontwikkelde landen

  Begrotingstekort (in % bbp) Overheidsschuld (in % bbp)

  -0,9%

  -1,8%

  1,1%

  -2,0%

  -2,0%

  -6,5%

  20,0%

  38,4%

  72,2%

  70,0%

  -3,5%

  -6,1%

  -11,2%

  21,4%

  42,8%

  81,8%

  83,9%

  -1,7%

  -6,7%

  -10,7%

  23,8%

  40,0%

  88,3%

  92,4%

  2010

  2009

  2008

  5 0 20 40 60 80 1000-5-10-15

  ChinaBraziliëEurozoneVS

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 15 www.trendstop.be

  De wereldwijde economische en financiële crisis heeft de herverdeling van de rijkdom op deze aardbol alleen maar versneld.

  De taak van de Westerse overheden is niet eenvoudig:

  • Enerzijds moeten ze de broodnodige sanering van de overheidsfinanciën doorvoeren.• Anderzijds moeten ze ook vermijden dat het economisch herstel in gevaar wordtgebracht.

  Saneren zonder het vertrouwen van de consumenten té zeer te schaden, zonder de werkloosheid opnieuw te doen stijgen en zonder de vastgoedmarkt weer kopje onder teduwen, is zonder meer een hachelijke zaak.

  Misschien komt de redding wel uit de bedrij fswereld. Het overgrote deel van de bedrijven is financieel gezond, heeft zodanig in de kosten gesnoeid dat een omzet-verhoging de komende tijd wel tot aanwervingen kan leiden.

  De vaak met cash uitpuilende ondernemingen zullen de tegenpool moeten vormen voor de failliete overheden

  om de economieën bij ons draaiend te houden.

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 16

  572 miljard euro

  Dat is de totale omzet die de industriële en commerciële vennootschappen uit onze Top 30.000 in 2009 gerealiseerd hebben.

  Dat is 100 miljard minder dan in 2008.

  De daling van de vraag was ongezien, waardoor onze ondernemingen• een deel of zelfs de volledige productie stopgezet hebben• hun investeringen terugschroefden• de voorraden weggewerkt hebben

  De winsten volgen echter niet dezelfde dalende trend.

  Integendeel. Ze stijgen van 37 naar 46 miljard.

  Maar die evolutie is artificieel.

  De verklaring van die paradox vinden we• een beetje in de daling van de financiële kosten• voornamelijk in de explosie van de uitzonderlijke resultaten,

  met twee bedrijven van de groep AB InBev als koplopers, die samen al goed zijn voor 7,6 miljard aan meerwaarden

  Globaal genomen pompten financiële en uitzonderlijke resultaten 29 miljard in de winst.

  Dat is het dubbele van een jaar eerder.

  Daardoor daalt de echte winst met ongeveer een kwart, van 23 naar 17 miljard.

  In ieder geval blijven de cijfers vanuit elke invalshoek opgesmukt, aangezien bepaalde ondernemingen geen of nauwelijks belastingen betalen: intercommunales en coördinatiecentra.

  Winst intercommunales: 1 miljardWinst coördinatiecentra: 7 miljard

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 17 www.trendstop.be

  Bij de vergelijking van financiële instellingen moeten we dezelfde voorzichtigheid aan de dag leggen.

  De bewegingen zijn daar nog opvallender, voornamelijk door het Fortis-effect.

  Zo brengt de banksector het globale verliesvan 19,4 miljard terug naar minder dan drie miljard.

  De verzekeringsmaatschappijen, die vier miljard verlies boekten, noteren nu opnieuw een bescheiden winst: 765 miljoen.

  De holdings realiseren een winst van 7,6 miljard, tegenover een verlies van 19,4 miljard een jaar eerder.

  Bij de banken en holdings is de groep Fortis de voornaamste verantwoordelijke voor die ups en downs.

  De bank werd gered door de overheid en de holding die ze overkoepelde,is uit onze rangschikking van de holdings verdwenen.

  Elke rangschikking heeft namelijk bepaalde regels.

  Voor holdings baseren we ons op de opbrengsten uit deelnemingen.

  Die van Fortis, ondertussen omgedoopt tot Ageas, toch goed voor een portefeuille van 4,1 miljard,

  leverden geen eurocent op.

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 18

  De ergste recessie sinds de oorlog

  In 2009 daalde het BBP met 2,7%.

  Als we de periode van juni 2008 tot juni 2009 vergelijken zelfs met 4,1%.

  Dat is de grootste krimp sinds de oorlog.De Golden Sixties zijn enkel nog een herinnering.

  Sinds de jaren ’80 draait de economische motor op een laag toerental.

  Eind 2008 begon de motor te sputteren.

  Met het tweede kwartaal van 2009 als dieptepunt.

  Nadien is ons BBP aan een trage opmars begonnen.

  Evolutie BBP

  Bron: NBB

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 19 www.trendstop.be

  Faillissementen: naar kaap van 10.000Het aantal faillissementen blij ft toenemen.

  In 2009 verdwenen 9.515 ondernemingen.Dat zijn er 1.000 meer dan een jaar eerder.

  2010 leek aanvankelijk een nog zwaardere tol te gaan eisen.

  Maar de cijfers voor november, 844 faillissementen (-6% in vergelijking met november 2009),

  zorgen voor een verrassing.

  Zal het tij keren?Die conclusie is voorbarig.

  Eind november stond de teller op 9.160.Dat is een stijging met 5% tegenover 2009.

  Vier sectoren noteren samen meer dan driekwart van het totaal aantal faillissementen in ons land:

  • handel (27,6%)• horeca (18,9%)• immobiliën en dienstverlening aan bedrijven (14,9%)• bouw (14,5%)

  Indrukwekkende cijfers. Maar meer dan 60% van de ondernemingen die op de fles gaanstellen geen mensen tewerk.

  In 2009 legden 3.652 bedrijven met personeel de boeken neer.Dat is 15,4% meer dan in 2008.

  Faillissementen 2007 2008 2009 Evolutie 2008-2009

  Kwartaal I 747 756 984 +228 +30,2%Kwartaal II 794 822 937 +115 +14,0%Kwartaal III 581 687 772 +85 +12,4%Kwartaal IV 775 901 959 +58 +6,4%Totaal 2.897 3.166 3.652 +486 +15,4%

  Banenverliesdoor faillissement 2007 2008 2009 Evolutie 2008-2009

  Kwartaal I 5.918 5.882 6.656 +774 +13,2%Kwartaal II 6.042 5.168 6.676 +1.508 +29,2%Kwartaal III 4.202 4.791 4.625 -166 -3,5%Kwartaal IV 5.033 6.326 6.007 -319 -5,0%Totaal 21.195 22.167 23.964 +1.797 +8,1%

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 20

  In 2010 is de situatie nauwelijks verbeterd.

  In vergelijking met de eerste negen maanden van 2009, noteren we voor dezelfde periode in 2010

  een stijging van het aantal faillissementen bij bedrijven met personeel met 3%.

  Het banenverlies bleef nagenoeg onveranderd.

  Banenverlies per sector

  Faillissementen: naar kaap van 10.000

  Bron: RVA

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 21 www.trendstop.be

  Consumentenvertrouwen

  De consument verloor eind 2008 het vertrouwenen heeft het in 2009 niet teruggevonden.

  Ondanks een hoger beschikbaar inkomen via de• loonindexering• versnelling van het inkohieringsritme voor personenbelasting,

  waardoor de fiscus vaak tweemaal in de loop van het jaar moest terugbetalen• jobkorting in Vlaanderen

  was de consument niet op de afspraak.

  Voor de eerste keer sinds mensenheugnis daalde de binnenlandse vraag.In 2009 nam de privéconsumptie met 1,5% af.

  De consument consumeert niet meer.Hij spaart een vijfde van zijn inkomen (+3,4%).

  Vertrouwensindex

  Bron: NBB

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 22

  Toen het in de bouw goed ging…

  We schrijven 2006.

  De bouwsector was toen de echte motor van onze economie, met groeicijfers die hoger lagen dan die van het BBP.

  Sindsdien dalen de investeringen in woningen continu.

  In vergelijking met 2006,noteren we in 2009 een daling met 26% – een kwart.Eind 2010 zou dat evolueren naar 32% – een derde.

  Alle deelsectoren zijn getroffen.Zelfs voor de renovatie,

  die in 2008 nog een stijging liet optekenen, zien we voor 2009 een daling met 3% van het aantal verbouwde woongebouwen.

  Bron: NIS

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(jan/jul)

  A. NieuwbouwA.1. Woongebouwen

  Aantal woongebouwen 23.805 25.202 28.331 31.518 30.695 27.528 27.665 24.452 19.622

  Aantal woningen 42.156 45.095 52.230 59.384 61.155 53.922 52.602 45.317 34.570

  - Aantal ééngezinswoningen 21.467 22.498 25.144 27.776 26.596 23.840 24.279 21.615 17.671

  - Aantal appartementen 20.689 22.597 27.086 31.608 34.559 30.082 28.323 23.702 16.899

  Bewoonbare oppervlakte (x1000 m²) 4.508 4.858 5.424 6.151 6.310 5.556 5.523 4.829 3.675

  Gemiddelde bewoonbare oppervlakte per woning (m²) 107 108 104 104 103 103 105 107 106

  A.2. Niet-woongebouwen

  Aantal niet-woongebouwen 4.550 3.895 4.279 4.221 4.508 4.521 4.772 4.403 2.845

  B. RenovatieAantal verbouwingen van woongebouwen 25.159 28.717 27.977 28.014 28.734 27.792 28.495 27.669 17.769

  Aantal verbouwingen van niet-woongebouwen 6.117 6.408 6.325 5.988 6.073 5.968 5.850 5.204 3.139

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 23 www.trendstop.be

  De ondernemerszien het niet meer zitten

  In april 2009 viel de gebruikgraad van de industriële productiecapaciteit terug tot 70%, het laagste niveau sinds 1980.

  Bij de ondernemers was het moreel ver zoek.

  Ze hebben niet meer geïnvesteerd.

  In 2009 daalden de totale investeringen van de bedrijven uit onze Top 30.000 van 40 naar 30 miljard. Dat is een kwart.

  Sindsdien gaat het opnieuw wat beter. Maar we zijn er nog lang niet.

  Uit een recent onderzoek van Trends Top en PwC bij 649 bedrijfsleiders blijkt namelijk dat voor geplande investeringen volgende domeinen prioriteit genieten:

  • verkoop (43%)• personeel en vorming (33%)• informatica (30%)

  Productie (20%) volgt op aanzienlijke afstand.Onderzoek & ontwikkeling hinken met nauwelijks 16% nog verder achterop.

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 24

  Auto: naar een nieuw record?

  • Inschrijving nieuwe wagens -11%• Inschrijving tweedehandswagens +4%• Inschrijving bedrijfswagens -20%• Inschrijving leasingwagens -27%

  De cijfers zijn duidelijk: de trend weerspiegelt de besparingen, vooral door de bedrijven.

  Achter de percentages gaan echter aanzienlijke tegenstellingen schuil.

  Het ene jaar is namelijk het andere niet.

  Er werden nooit meer nieuwe wagens ingeschreven dan in het crisisjaar 2008.In 2009 was er een daling met 11%.

  In 2010 lijkt alles vergeten, in die mate zelfs dat Febiac hoopt “min of meer hetzelfde aantal te halen als tijdens recordjaar 2008”,

  toen 535.000 nieuwe wagens ingeschreven werden.

  Eén van de redenen van dat succes is ongetwijfeld de federale kortingop facturen voor ecologische wagens, namelijk die waarvan de CO2-uitstoot

  minder dan 115g/km bedraagt.

  550.000

  500.000

  450.000

  400.000

  350.000

  300.000

  250.000

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

  Inschrijvingen

  396.240

  452.219

  489.621

  515.204

  488.683467.569

  458.796

  484.757 480.088

  2006

  526.141524.795

  2007

  535.947

  2008

  476.194

  2009

  535.000

  2010*

  Bron: Febiac

  * schatting

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 25 www.trendstop.be

  De markt van tweedehandswagens noteert een stijging met 4,4% en gaat van 645.000 naar 673.000 eenheden.

  Bij de bedrij fswagens (204.000) daarentegen zien we een daling met 20%.

  Het aantal geleasede auto’s (92.000) daalt met 27%.

  Voor de eerste keer in tien jaar daalt het aandeel van dieselmotoren van 78,9% naar 75,3%.

  • Inschrijvingen bedrijfsvoertuigen van minder dan 3,5 ton -21%• Inschrijvingen bedrijfsvoertuigen van 3,5 tot 16 ton -13%• Inschrijvingen bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton -36%

  De zware bedrijfsvoertuigen kenden in 2009 echter een uitzonderlijke terugval.

  De crisis heeft namelijk een flinke rem gezet op de transportactiviteiten,en dus ook op de vraag naar bedrij fsvoertuigen.

  En daar komt nog bij:• Kredieten worden minder vlot verstrekt.• De kostprijs van voertuigen stijgt door nieuwe technologische vereisten.

  Eind 2010 verbetert de situatie enigszins.Maar de opgelopen achterstand blij ft aanzienlijk voor de zware bedrij fsvoertuigen.

  CATEGORIE 11.2010 11.2009 Verschil Cumul Cumul Verschil% 01/10 01/09 %

  => 11/10 => 11/09

  Personenwagens 40.537 35.136 15,37% 518.104 449.745 15,20%

  Lichte bedrijfsvoertuigen ( 3,5 - < 16 ton) 136 142 -4,23% 1.959 2.042 -4,07%

  Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton): 439 300 46,33% 5.373 6.033 -10,94%

  - vrachtwagens 165 138 19,57% 2.095 2.830 -25,97%

  - trekkers 274 162 69,14% 3.278 3.203 2,34%

  Opleggers 276 243 13,58% 4.075 4.276 -4,70%

  Aanhangwagens 550 526 4,56% 7.062 6.888 2,53%

  Autobussen/Autocars 74 101 -26,73% 982 949 3,48%

  Motorfietsen 726 708 2,54% 26.100 27.047 -3,50%Bron: Febiac

  Inschrijvingen nieuwe wagens november (01/12/10)

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 26

  Drie pijlers voor de derde leeftijd

  Ons pensioensysteem bestaat uit drie pijlers: • wettelijk pensioen• groepsverzekering• individuele pensioenverzekering

  Ondanks de officiële berichten, blij ft het wettelijk pensioen ontoereikend om waardig ouder te worden.

  De gepensioneerde Belg ontvangt namelijk gemiddeld slechts 1.220 euro per maand.

  Netto of bruto, de Belgische vervangingsratio’s liggen systematisch lager dan het OESO-gemiddelde, waar de bruto-vervangingsratio 61% en de nettovervangingsratio 72% bedragen.

  Vandaar het belang van de tweede pij ler, die steeds meer ingang vindt via de Instellingenvoor Bedrijfspensioenvoorzieningen (IBP).

  De tweede pij ler biedt hen een aanzienlijk extra: gemiddeld 414 euro per maand.

  De tweede pijler is goed voor een gemiddeld kapitaal van 94.677 euro, dat 70% van degepensioneerden liefst in één keer uitbetaald zien:

  • Kapitaal 72%• Uitkering 19%• Kapitaal en uitkering 9%

  Na het zwarte jaar 2008kregen de pensioenfondsen stelselmatig opnieuw kleur,

  met voor 2009 een gemiddeld rendement van 15,9%.

  BRON: Mercer

  -15 %

  -10 %

  -3,3%

  20,5%

  -5,8%

  -5,1%

  -11,9%

  -5 %

  0 %

  5 %

  10 %

  15 %

  20 %

  25 %

  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

  8,9%

  2005

  16,8%

  9,3%

  2006

  8,4%

  2007

  1,4%

  Jaarlijkse prestatie

  2008-20 %

  -15,5%

  2009

  15,9%

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 27 www.trendstop.be

  Nadien ging het wat trager. Voor de eerste zes maanden van 2010 viel het rendement terug tot 3,2%.

  Ondertussen hebben ze bijna allemaal, op bevel van de CBFA, de tekorten in hun reservesmoeten aanzuiveren.

  De dekkingsgraad, die in het heetst van de crisis gevaarlijk dicht in de buurt van 100kwam, is eind 2009 tot 112% gestegen.

  Het percentage aandelen in het vermogen van pensioenfondsen,in vrije val sinds de crisis, lijkt opnieuw te stijgen.

  Eind 2009 bedroeg het opnieuw 40%.

  Het rendement van pensioenfondsen moet uiteraard op lange termijn bekeken worden.Ondanks de crisis en de beursstorm, blij ft dat interessant.

  Netto-rendement op

  • 15 jaar 5,59% na inflatie 3,64%• 20 jaar 6,33% na inflatie 4,10%• 25 jaar 6,95% na inflatie 4,93%

  1985 2000 2005 2006 2007 2008 2009Aandelen 25,7% 49,9% 44,2% 44,0% 40,0%

  Obligaties 54,2% 40,4% 41,6% 40,5% 39,8%

  Onroerend 0,8% 3,9% 7,5% 7,9% 9,0%

  Cash 8,1% 4,3% 5,0% 5,4% 6,5%

  Varia 11,2% 1,6% 1,7% 2,2% 4,8%

  Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

  Samenstelling van het vermogen

  30,0%

  48,0%

  9,0%

  9,6%

  3,4%

  100,0%

  40,0%

  48,0%

  4,5%

  4,2%

  3,5%

  100,0%Bron: BVPI

  Drie pijlers voor de derde leeftijd

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 28

  Zoals elk jaar publiceert Trends Top een geconsolideerde rangschikking. In principe moetelke bedrijvengroep consolideren zodra ze een bepaalde omvang heeft. Er is echter een uitzondering waarvan heel wat bij ons gevestigde dochters van multinationals gebruik-maken: vrijstelling indien er al consolidatie op hoger niveau is. Een aantal groepen, zoalsSuez, Total of Arcelor, komen dan ook niet in onze rangschikking voor, hoewel ze in onsland sterk aanwezig zijn.

  Het klassement start met iets bizars. De jaarrekening van de koploper, die in dollar opgesteldwordt, hebben we voor het goede doel in euro omgezet. Maar er is nog een opvallende wijziging. Delhaize had een abonnement op de eerste plaats, maar moet nu plaats maken voorAB InBev, dat na de fusie met Anheuser-Busch in november 2008 de grootste brouwerij terwereld geworden is. Boekjaar 2009 is het eerste volledige van de nieuwe entiteit, wat deenorme stijging van de cijfers verklaart.

  Delhaize De Leeuw is voortaan nummer twee en realiseert het leeuwendeel (68,3%) van zijnomzet in de VS. Dan volgt een ver familielid: de groep Louis Delhaize, vandaag eigendom vande Franse familie Bouriez, dat zijn hoofdkwartier nog steeds in ons land heeft. Louis is éénzoon van wijnhandelaar Jacques Delhaize. Adolphe en Jules richtten de groep Delhaize Frèresop – nu Delhaize De Leeuw.

  Daartussen vinden we opnieuw Frère Bourgeois, het overkoepelende familiebedrijf van debaron de Gerpinnes. De groep parfumeert het land (Planet Parfum), reist met ons mee (BelgianSky Shops) en zorgt voor tussendoortjes (Artic, Corné, Mio). Internationaal heeft ze aanzien-lijke belangen in Pernod-Ricard (9,8%), Total (4%), GDF Suez (5,2%), Imerys (56%) en Lafarge(21%). Het grootste deel van de omzet komt echter uit petroleumactiviteiten (Transcor).

  Distrigas werd aan het Italiaanse ENI verkocht en verdwijnt uit onze rangschikking.

  Geconsolideerde rangschikking

  De top 10 van de geconsolideerde jaarrekeningen

  Plaats Naam 2009 2008 2007 2006 2005

  1 Anheuser-Busch InBev 25.363 16.102 14.430 13.308 11.6562 Delhaize De Leeuw 19.938 19.024 18.957 19.225 18.627 3 Frère Bourgeois 11.383 15.624 13.078 13.418 11.7064 Louis Delhaize 9.166 9.993 10.563 11.044 9.862 5 Solvay 8.485 9.490 9.572 9.399 8.562 6 Umicore 6.937 9.169 8.310 8.815 6.567 7 Colruyt 6.752 6.261 5.673 5.209 4.7768 D’Ieteren 6.269 6.147 5.967 5.335 4.7579 Belgacom 5.922 5.911 5.987 6.022 5.384

  10 Mazda Motors Logistics 3.499 3.851 4.483 4.308 4.087omzet in miljoenen EUR

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 29 www.trendstop.be

  De ene winst is de andere niet. Onderstaande tabel illustreert in hoeverre uitzonderlijke resultaten een winst kunnen opsmukken.

  Meerwaarden zijn meestal het resultaat van de verkoop van aandelen of dochtervennoot-schappen. De gerealiseerde meerwaarden zijn niet belastbaar in ons land. Het is waarschijnlijkgeen toeval dat grote groepen bepaalde transacties in ons land doen en niet elders.

  Met een gemiddelde meerwaarde van 1,9 miljard euro per jaar is Suez-Tractebel de onbetwiste meerwaardekampioen. In 2006 was er al de fenomenale meerwaarde van 5,3 miljard op de verkoop van Electrabel-aandelen en in 2008 nog werd een uitzonderlijk resultaat van 2,7 miljard genoteerd, waarvan het leeuwendeel (2,2 miljard)uit de verkoop van het belang in Distrigas aan ENI komt. In 2009 kwam er nog één van1,8 miljard bij, na de verkoop van de engineeringactiviteiten en andere belangen.

  ExxonMobil Petroleum & Chemical, dat de Antwerpse Esso-raffinaderij overkoepelt,volgt op respectabele afstand.

  Ook al gaat het meestal om one shots, toch kunnen die uitzonderlijke resultaten op het eindevan het boekjaar bijna de volledige winst uitmaken. En zelfs voor een langere periode, zoalsblijkt uit onderstaande tabel, die naast het uitzonderlijke resultaat voor het laatste boekjaarook het gemiddelde uitzonderlijke resultaat over de voorbije vijf jaar, de gemiddelde winstover dezelfde periode en het aandeel (%) van het uitzonderlijke resultaat in die gemiddeldewinst weergeeft. Hoe dichter bij 100%, des te minder rendabel de normale activiteit is.

  Zonder uitzonderlijke resultaten zou een bedrijf als VWR International, gespecialiseerd inlabomateriaal, een veel lagere winst optekenen. Hetzelfde geldt voor CBR, Petrofina enPubstone, een dochter van Cofinimmo, waarvan het vermogen uit een duizendtal cafés inBelgië en Nederland samengesteld is, allemaal verhuurd aan AB InBev.

  De kampioenen van de meerwaarde

  Plaats Naam Uitzonderlijke Uitzonderlijke Uitzonderlijk Uitzonderlijk Nettowinst %opbrengsten kosten resultaat resultaat per jaar

  per jaar1 Suez-Tractebel 10.182 926 9.256 1.851 2.675 69,202 ExxonMobil Petr. & Chem. 3.900 1 3.899 780 4.128 18,893 InBev Belgium 4.728 1.208 3.520 704 1.350 52,154 Anheuser-Busch InBev 3.229 36 3.193 639 2.035 31,395 PetroFina 2.905 175 2.730 546 630 86,746 CBR Cementbedrijven 2.092 50 2.041 408 456 89,547 Electrabel 2.116 551 1.565 313 1.141 27,438 Atlas Copco Airpower 1.297 - 1.297 259 492 52,719 Pubstone 973 23 950 190 225 84,54

  10 Delhaize Group 999 113 886 177 241 73,4611 Solvay 6.649 5.941 708 142 353 40,1112 VWR International 729 33 696 139 143 97,1813 Henkel Belgium 765 87 678 136 165 82,3914 GSK Biologicals 760 138 622 124 766 16,2515 UCB 859 311 548 110 360 30,4516 Janssen Pharmaceutica 800 253 546 109 251 43,5617 Agfa-Gevaert 635 94 541 108 140 77,4318 Dolomies Marche-les-Dames 542 17 526 105 106 99,1119 Umicore 729 252 477 95 218 43,6720 Shurgard Self Storage 511 34 477 95 89 107,12

  Gecumuleerd resultaat over vijf jaar, in miljoenen euroHoldings, coördinatiecentra en intercommunales uitgesloten

  Winst en meerwaarde

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 30

  Onderstaande cijfers spreken boekdelen. We hebben de bedrijven gerangschikt op basisvan de gemiddelde nettowinst voor de laatste vijf boekjaren.

  Dit klassement is afgeleid van het vorige en rangschikt bedrijven op de gemiddelde nettowinst voor de laatste vijf boekjaren, met in de laatste kolom het percentage aan uitzonderlijke elementen in dat resultaat.

  Koploper is opnieuw ExxonMobil Petroleum & Chemical.

  GDF-Suez volgt op aanzienlijke afstand, net als Electrabel en twee vennootschappen vande groep AB InBev.

  Ze noteren allemaal een jaarlijkse gemiddelde nettowinst van meer dan een miljard.

  Belgacom is de enige die een aanzienlijk negatief uitzonderlijk resultaat noteert: 50 mil-joen per jaar. Dat is het gevolg van een negatief uitzonderlijk resultaat van 466 miljoen in2006, dat er vooral kwam door waardeverminderingen op financiële activa en provisiesvoor het programma BeST (Belgacom e-Business Strategic Transformation), waardoor ruim4.000 werknemers hun loopbaan bij Belgacom beëindigd hebben maar toch via outplace-ment beschikbaar bleven voor de arbeidsmarkt.

  Enkel BASF Coordination Center doet het zonder uitzonderlijke resultaten. Ondankshaar naam is de onderneming sinds 2006 geen erkend coördinatiecenter meer, terwijl hetechter nog steeds gelijkaardige activiteiten uitoefent: financiering op wereldvlak vanondernemingen uit de groep en strategisch management van de afdeling polyurethaan.

  De kampioenen van de meerwaarde

  Plaats Naam Uitzonderlijke Uitzonderlijke Uitzonderlijk Uitzonderlijk Nettowinst %opbrengsten kosten resultaat resultaat per jaar

  per jaar

  1 ExxonMobil Petr. & Chem. 3.900 1 3.899 780 4.128 18,892 Suez-Tractebel 10.182 926 9.256 1.851 2.675 69,203 Anheuser-Busch InBev 3.229 36 3.193 639 2.035 31,394 InBev Belgium 4.728 1.208 3.520 704 1.350 52,155 Electrabel 2.116 551 1.565 313 1.141 27,436 GSK Biologicals 760 138 622 124 766 16,257 PetroFina 2.905 175 2.730 546 630 86,748 Atlas Copco Airpower 1.297 - 1.297 259 492 52,719 CBR Cementbedrijven 2.092 50 2.041 408 456 89,54

  10 ArcelorMittal Gent 451 80 371 74 361 20,5811 UCB 859 311 548 110 360 30,4512 Solvay 6.649 5.941 708 142 353 40,1113 BASF Coordination Center 0 0 0 0 296 0,0014 Belgacom 516 768 -252 -50 277 -18,1615 Mobistar - 1 -1 0 276 -0,0716 Colruyt 396 28 368 74 263 27,9617 Janssen Pharmaceutica 800 253 546 109 251 43,5618 Delhaize Group 999 113 886 177 241 73,4619 Pubstone 973 23 950 190 225 84,5420 Umicore 729 252 477 95 218 43,67Gecumuleerd resultaat over vijf jaar, in miljoenen euroHoldings, coördinatiecentra en intercommunales uitgesloten

  Echte winst?

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 31 www.trendstop.be

  Op die manier kunnen we ook het financiële resultaat onder de loep nemen.Voor sommige bedrijven, zoals bv. holdings of coördinatiecentra, is het opstapelen vanfinanciële resultaten de normaalste zaak van de wereld.

  We laten hen dan ook buiten beschouwing om ons volledig op de klassieke bedrijven te concentreren.

  In deze tabel haalt driekwart van de ondernemingen meer dan de helft van hun nettoresultaat uit financiële opbrengsten.

  Eén op vier zelfs meer. Wat wil zeggen dat de winst zonder de inbreng van financiëleopbrengsten in een verlies vertaald zou worden. Dat is het geval voor Bekaert en ToyotaMotor Europe.

  Het negatieve resultaat van de Tiense Suikerraffinaderij is een gevolg van het enormeverlies (1,1 miljard) in 2006. Ingevolge de hervorming van de GemeenschappelijkeMarktordening Suiker (GMO Suiker), heeft het bedrijf de boekwaarde van zijn Franse suikeraandelen moeten herwaarderen. Dat resulteerde in bijna een miljard euro aan waardeverminderingen.

  Bijna alle bedrijven in onze rangschikkingzijn groepshoofden die de dividenden opstrijken.

  Financiële opbrengsten

  De kampioenen van de financiële opbrengsten

  Plaats Naam Financiële Financiële Financieel Financieel Nettowinst %opbrengsten kosten resultaat resultaat per jaar

  per jaar

  1 ExxonMobil Petr. & Chem. 18.781 4.665 14.116 2.823 4.128 68,392 Anheuser-Busch InBev 11.342 4.337 7.005 1.401 2.035 68,853 Suez-Tractebel 5.938 1.437 4.501 900 2.675 33,654 InBev Belgium 3.404 1.196 2.208 442 1.350 32,725 BASF Coordination Center 2.859 1.369 1.490 298 296 100,536 UCB 2.073 725 1.348 270 360 74,927 Solvay 1.726 495 1.231 246 353 69,758 Cobrew 2.415 1.453 962 192 183 104,989 Toyota Motor Europe 1.426 503 922 184 136 135,64

  10 GSK Biologicals 1.109 235 874 175 766 22,8311 Philips Belgium 822 59 762 152 174 87,6112 Tiense Suikerraffinaderij 1.083 359 723 145 -101 -143,4513 Solvay C.I.C.C. 802 148 654 131 127 102,6214 Bayer Antwerpen 1.055 484 572 114 143 79,8715 KBC Asset Management 470 11 459 92 196 46,7716 AGC Europe Services 696 300 396 79 80 98,7217 Mouterij Albert 639 258 380 76 79 96,5218 Umicore 1.092 760 332 66 218 30,4319 Quick Restaurants 335 4 330 66 73 90,7720 Bekaert 590 261 329 66 52 127,07

  Gecumuleerd resultaat over vijf jaar, in miljoenen euroHoldings, coördinatiecentra en intercommunales uitgesloten

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 32

  Alle ogen zijn meestal gericht op de nettowinst, hoewel die soms misleidend kan zijn.

  De beste maatstaf om de gezondheidvan een bedrijf te meten, is het exploitatieresultaat.

  En dat is niet meer of minder dan deEBIT, waarover financiële analistenhet altijd hebben.

  Het exploitatieresultaat meet in feitewat een bedrijf uit zijn industriële ofcommerciële activiteiten haalt.Vergelijken wordt dan makkelijker,aangezien de financiële structuur vande onderneming en uitzonderlijkeresultaten geen invloed hebben.

  We zien hier en daar een kleine verschuiving, maar de top tien vanonze rangschikking bevat dezelfdebedrijven als vorig jaar.

  Over een periode van vijf jaar halen 28 bedrijven een gemiddelde EBIT van meer dan 100 miljoen.

  57 ondernemingen zijn goed voor een gemiddelde EBIT van meer dan 50 miljoen.

  123 bedrijven halen een gemiddeldeEBIT van meer dan 25 miljoen.

  EBIT

  Het beste exploitatieresultaat

  Plaats Naam Exploitatie-resultaat

  1 Electrabel 856 2 Belgacom 632 3 GSK Biologicals 614 4 ExxonMobil Petr. & Chem. 535 5 BASF Antwerpen 484 6 Fortis Finance Belgium 438 7 Mobistar 415 8 Distrigas 371 9 Colruyt 303

  10 Atlas Copco Airpower 274 11 ArcelorMittal Gent 250 12 PetroFina 231 13 Janssen Pharmaceutica 223 14 InBev Belgium 204 15 SABAM 181 16 Euronav 181 17 KBC Asset Management 179 18 Elia System Operator 165 19 bpost 158 20 KPN Group Belgium 132 21 The Brussels Airport Cy 123 22 Bocimar International 123 23 MasterCard Europe 115 24 Unilin 114 25 Philips Innovative Appl. 106 26 Agfa-Gevaert 104 27 Apetra 104 28 Delhaize Group 103 29 Daikin Europe 100 30 Fluxys 100 31 Industeel Belgium 90 32 Ikea Distribution Benelux 85 33 Electrabel Customer Sol. 85 34 Fluxys en Co 85 35 Truvo 84 36 Coca-Cola Enterpr. Belg. 84 37 European Payment Systems 79 38 KBC Lease Belgium 78 39 Total Belgium 74 40 Aquafin 73 41 Cobelfret Bulk Carriers 72 42 Continental Benelux 70 43 British American Tobacco 69 44 Alpha Credit 64 45 Arcelormittal Stainl.Bel. 59 46 Komatsu Europe Internat. 59 47 Lacroix L. Fils Ets. 57 48 Makro 56 49 Umicore 5650 VF Europe 56

  Gemiddeld jaarresultaat over vijf jaar, in miljoenen euro Holdings, coördinatiecentra en intercommunales uitgesloten

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 33 www.trendstop.be

  De nettowinst onderaan de resultatenrekening is in feite de optelsom van drie tussen-resultaten: exploitatie-, financieel en uitzonderlijk resultaat. En ook de fiscus passeert aande kassa. We vermelden het gemiddelde voor vijf boekjaren.

  De palm gaat opnieuw naar ExxonMobil Petroleum & Chemicals. Ook al is deAntwerpse Esso-raffinaderij goed voor bijna 70% van de omzet, toch haalt de onder-neming het immense resultaat uit dividenden via filialen waarvoor ze dienst doet alshoofdkwartier en uit een in 2005 gerealiseerde meerwaarde van 3,8 miljard.

  Suez-Tractebel is gewoontegetrouw ook weer van de partij. Na de miljarden die het in2006 en 2008 respectievelijk uit de verkoop van de belangen in Electrabel en Distrigashaalde, realiseerde het in 2009 opnieuw een meerwaarde van 1,8 miljard, met de verkoopvan diverse activiteiten (engineering) ofandere belangen (GDF Suez LNG).

  Voor Anheuser-Busch InBev was 2009 uit-zonderlijk. Het realiseerde een uitzonderlijkresultaat van 3,1 miljard door de herwaar-dering van het belang in dochter AB InBevNederland Holding BV. Bovendien noteerdeeen andere dochter, InBev Belgium, een uitzonderlijke opbrengst van 4,5 miljard uitde verkoop van het belang in InBevInternational.

  Electrabel is een echte kampioen en haalt zijnwinst bijna volledig uit de dagelijkseactiviteit. Hoewel een aantal financiële kostenhet nettoresultaat in 2008 verkleind hebben,verdient het over vijf boekjaar nog steedsmeer dan drie miljoen euro per dag, inclusiefzaterdag en zondag.

  Top-winsten

  Industriële en commerciële vennootschappen

  Plaats Naam Winst1 ExxonMobil Petr. & Chem. 4.128 2 Suez-Tractebel 2.675 3 Anheuser-Busch InBev 2.035 4 InBev Belgium 1.350 5 Electrabel 1.141 6 GSK Biologicals 766 7 PetroFina 630 8 Atlas Copco Airpower 492 9 CBR Cementbedrijven 456

  10 ArcelorMittal Gent 361 11 UCB 360 12 Fortis Finance Belgium 354 13 Solvay 353 14 BASF Coordination Center 296 15 Belgacom 277 16 Mobistar 276 17 Colruyt 263 18 Janssen Pharmaceutica 251 19 Delhaize Group 241 20 Pubstone 225 21 Umicore 218 22 BASF Antwerpen 218 23 Distrigas 213 24 KBC Asset Management 196 25 SABAM 190 26 Cobrew 183 27 Euronav 183 28 Bocimar International 180 29 Philips Belgium 174 30 Henkel Belgium 165 31 VWR International 143 32 Bayer Antwerpen 143 33 Agfa-Gevaert 140 34 Toyota Motor Europe 136 35 KPN Group Belgium 132 36 Tyco Electronics Raychem 130 37 Solvay C.I.C.C. 127 38 Cobelfret Bulk Carriers 122 39 Jan De Nul 117 40 SCR-Sibelco 111

  Jaargemiddelde over vijf jaar, in miljoenen euro

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 34

  In voorgaande tabellen hebben we geen rekening gehouden met coördinatiecentra enintercommunales, die beide voordelige fiscale regimes genieten. En dat levert hen aardigwat op. De 109 coördinatiecentra in onze Top zijn samen goed voor een winst van7,1 miljard. Dat is maar liefst 15% van de gecumuleerde winst van de 30.000 industriële encommerciële vennootschappen.

  Ook volgende spelers werden op de vorige pagina’s buiten de selectie gelaten: holdings,omdat hun opbrengsten per definitie van financiële aard zijn; banken en verzekerings-maatschappijen, omdat ze hun jaarcijfers in een heel ander kleedje neerleggen.

  Hieronder publiceren we telkens een afzonderlijke rangschikking.

  Holdings

  Plaats Naam Winst1 Wirefree Services Belgium 1.943 2 KBC Groep 1.457 3 Dexia 931 4 GBL 928 5 CNP 729 6 Axa Holdings Belgium 505 7 Erbe 371 8 Solvac 357 9 Fibelpar 332

  10 Holcibel 253 11 Delhaize Louis 244 12 Etex Group 228 13 Lsf Transcontinent. Hold. 226 14 Danone Finance Internat. 219 15 Frère-Bourgeois 212

  Jaargemiddelde over vijf jaar, in miljoenen euro

  Coördinatiecentra

  Plaats Naam Winst1 Hewlett-Packard C.C. 1.368 2 AMFSB 724 3 GDF Suez CC 640 4 Ikea Service Centre 331 5 Petrofina Intern. Group 262 6 Centre de Coord. Nestlé 228 7 Statoil Coordinat. Center 191 8 ENI Coordination Center 171 9 BP Capital 171

  10 Belgacom Gr. Int. Serv. 140 11 Volkswagen Group Services 110 12 Adecco Coordination Cent. 87 13 BAT Coordination Center 85 14 Centr.Coord.Sidérurgique 85 15 Sappi International 82

  Jaargemiddelde over vijf jaar, in miljoenen euro

  Intercommunales

  Plaats Naam Winst1 Sibelga 852 Gaselwest 523 Coditel Brabant 494 L'A.L.G 465 Iverlek 456 Infrax West 457 IMEWO 458 I.G.K.A. 449 FINIWO 44

  10 FIGGA 39

  Jaargemiddelde over vijf jaar, in miljoenen euro

  Banken

  Plaats Naam Winst1 ING België 1.012 2 Dexia Bank 601 3 Euroclear Bank 160 4 Aspa 91 5 CBC Banque 88 6 Centea 68 7 Bank Degroof 60 8 Landbouwkrediet 40 9 Record Bank 39

  10 Santander Benelux 37

  Jaargemiddelde over vijf jaar, in miljoenen euro

  Verzekeringen

  Plaats Naam Winst1 AG Insurance 421 2 AXA Belgium 360 3 KBC Verzekeringen 151 4 Vivium 60 5 Allianz Belgium 60 6 P & V Verzekeringen 47 7 Dexia Insurance Belgium 42 8 Mercator Verzekeringen 39 9 Secura 24

  10 Fidea 21

  Jaargemiddelde over vijf jaar, in miljoenen euro

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 35 www.trendstop.be

  Als antwoord op de crisis hebben deondernemingen eerst de overuren geschrapt.

  Nadien zijn ze op tijdelijke werkloosheidovergeschakeld. In 2009 waren daarbij gemiddeld 210.864 werknemers per maandbetrokken. Dat is een stijging met 57% tegenover een jaar eerder.

  Het hoogtepunt was voor maart 2009, met 313.200 werknemers in tijdelijke

  werkloosheid, 75% meer dan in maart 2008.

  Meer dan een kwart van alle arbeiders uit deprivésector was toen tijdelijk werkloos.

  Bedienden werden slechts in beperkte matedoor de maatregel getroffen.

  Zij waren slechts 158.352 dagen tijdelijk werkloos tegenover 18,91 miljoen dagen voor arbeiders. Dat is 0,8%.

  Op jaarbasis nam het aantalgewerkte uren met 2% af.

  Met hier en daar een opvallende uitzondering. Colruyt bijvoorbeeld, datongeacht de situatie met de regelmaat vaneen metronoom verder groeit.

  Omgekeerd vinden we de grootste dalingen in de industriële sector en bij bpost, dat zijnzachte politiek van personeelsinkrimping al een aantal jaren volhoudt.

  Plaats Naam 2009 2008 %

  1 bpost 43.551.376 45.515.076 -4,31 2 Fortis Bank 25.040.424 26.403.309 -5,16 3 Colruyt 19.814.408 18.357.847 +7,93 4 Delhaize Group 19.025.258 19.192.385 -0,87 5 Belgacom 18.415.650 18.776.339 -1,92 6 Carrefour Belgium 13.591.307 14.618.703 -7,03 7 De Lijn 12.996.191 12.541.314 +3,63 8 KBC Bank 12.445.349 13.399.061 -7,12 9 ING België 12.390.203 13.682.668 -9,45

  10 M.I.V.B. 11.000.073 11.102.791 -0,93 11 ArcelorMittal Gent 10.170.744 12.411.552 -18,05 12 Electrabel 9.290.880 11.151.179 -16,68 13 GSK Biologicals 9.209.663 8.866.832 +3,87 14 Dexia Bank 9.200.455 9.672.540 -4,88 15 ISS Facility Services 8.141.247 8.072.401 +0,85 16 AXA Belgium 6.800.022 7.114.166 -4,42 17 Ford Fabrieken te Genk 6.380.563 8.661.628 -26,34 18 Volvo Cars Gent 6.344.550 6.903.321 -8,09 19 Janssen Pharmaceutica 5.916.439 5.864.151 +0,89 20 KBC Global Services 5.700.582 5.414.658 +5,28 21 AG Insurance 5.663.666 5.703.573 -0,70 22 Securitas 5.647.127 5.586.255 +1,09 23 VRT 5.555.664 5.227.005 +6,29 24 G4S Security Services 5.295.875 5.810.735 -8,86 25 Fabricom 5.273.560 5.449.116 -3,22 26 BASF Antwerpen 5.093.732 5.218.354 -2,39 27 Van Hool 4.736.750 6.154.189 -23,03 28 Umicore 4.692.768 4.814.223 -2,52 29 Makro 4.130.221 4.170.486 -0,97 30 Sodexo Belgium 3.992.358 3.956.045 +0,92 31 ExxonMobil Petr. & Chem. 3.826.572 3.869.910 -1,12 32 Coca-Cola Enterpr. Belg. 3.697.824 3.693.346 +0,12 33 IBM Belgium 3.635.833 3.614.805 +0,58 34 Toyota Motor Europe 3.566.374 3.958.712 -9,91 35 Balta Industries 3.520.788 3.613.090 -2,55 36 InBev Belgium 3.473.275 3.791.040 -8,38 37 Cora 3.426.263 3.251.279 +5,38 38 Renmans Quality Meat 3.291.105 3.189.327 +3,19 39 Atlas Copco Airpower 3.288.501 4.128.565 -20,35 40 AGC Glass Europe 3.271.861 3.345.106 -2,19

  Arbeidsvolume, in gepresteerde uren

  Arbeidsvolume

  Plaats Naam 2009 2008 Aantal

  1 Colruyt 19.814.408 18.357.847 +1.456.561 2 BCV Works 728.351 52.673 +675.678 3 De Lijn 12.996.191 12.541.314 +454.877 4 Cobelfret Bulk Carriers 764.205 352.824 +411.381 5 ASAP.be 3.465.005 3.081.838 +383.167 6 GSK Biologicals 9.209.663 8.866.832 +342.831 7 VRT 5.555.664 5.227.005 +328.659 8 Kuehne + Nagel Logistics 551.421 233.738 +317.683 9 Domidom Belgium 466.091 161.928 +304.163

  10 Colruyt Group Services 2.378.938 2.089.917 +289.021 11 KBC Global Services 5.700.582 5.414.658 +285.924 12 Decathlon Benelux 1.618.835 1.336.466 +282.369 13 Serwis Domowy 411.123 139.505 +271.618 14 Ethias 2.492.533 2.232.238 +260.295 15 DSV Solutions/Automotive 582.123 350.062 +232.061

  Arbeidsvolume, in gepresteerde uren

  STIJGERS DALERS

  Plaats Naam 2009 2008 Aantal

  1 Caterpillar Belgium 2.881.430 5.980.532 -3.099.102 2 DAF Trucks België 1.489.392 3.831.013 -2.341.621 3 Ford Fabrieken te Genk 6.380.563 8.661.628 -2.281.065 4 ArcelorMittal Gent 10.170.744 12.411.552 -2.240.808 5 bpost 43.551.376 45.515.076 -1.963.700 6 Electrabel 9.290.880 11.151.179 -1.860.299 7 Volvo Group Belgium 2.956.436 4.671.322 -1.714.886 8 Suez-Tractebel 277.708 1.816.390 -1.538.682 9 Van Hool 4.736.750 6.154.189 -1.417.439

  10 Fortis Bank 25.040.424 26.403.309 -1.362.885 11 ING België 12.390.203 13.682.668 -1.292.465 12 Carsid 399.497 1.628.502 -1.229.005 13 ArcelorMittal Steel Coat 91.869 1.229.394 -1.137.525 14 ArcelorMittal Liège 2.104.260 3.222.077 -1.117.81715 General Motors Belgium 2.554.779 3.672.507 -1.117.728

  Arbeidsvolume, in gepresteerde uren

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 36

  Ons land heeft de crisis beter doorstaan dan andere.

  De daling van de werkgelegenheid stond niet in verhouding tot die van het BBP

  dankzij drie maatregelen.

  • De tijdelijke en collectieve aanpassing van de arbeidsduur

  • De individuele en tijdelijke arbeidsduur-vermindering (crisis-tijdskrediet)

  • De collectieve opschorting van de arbeidsovereenkomst voor bedienden (tijdelijke werkloosheid)

  Maar dat heeft veel geld gekost.

  Er waren dan ook een recordaantal personenmet een rsz-uitkering: 1.309.930.

  Dat is een stijging met 118.953 personen tegenover 2008• +30.275 volledig uitkeringsgerechtigde

  werklozen• +76.128 tijdelijk werklozen

  De tijdelijke werkloosheid heeft in 2009 1,1 miljard euro gekost,

  of 622 miljoen meer dan een jaar eerder.

  Tegelijkertijd subsidieerde de overheid flink• de non-profit-sector, die 17.000 jobs kon

  creëren• de administratie, die er 7.000 ambtenaren

  bijkreeg

  Resultaat: er sneuvelden slechts 28.000 betaalde jobs.

  Gemiddeld aantal ingeschreven werknemers

  Plaats Naam 2009 2008 %

  1 bpost 29.497 30.991 -4,82 2 N.M.B.S. 20.118 20.216 -0,48 3 Fortis Bank 18.827 19.683 -4,35 4 Delhaize Group 13.049 13.117 -0,52 5 Belgacom 12.616 12.923 -2,38 6 Infrabel 12.342 12.198 +1,18 7 Colruyt 12.861 11.677 +10,14 8 Carrefour Belgium 10.477 10.993 -4,70 9 ING België 10.004 10.494 -4,67 10 KBC Bank 9.168 9.763 -6,09 11 ArcelorMittal Gent 7.400 8.097 -8,61 12 De Lijn 8.071 7.758 +4,04 13 Electrabel 6.360 7.645 -16,81 14 Dexia Bank 6.381 6.715 -4,98 15 M.I.V.B. 6.413 6.212 +3,24 16 Ford Fabrieken te Genk 4.908 5.884 -16,58 17 GSK Biologicals 6.042 5.748 +5,1118 ISS Facility Services 5.887 5.650 +4,19 19 AXA Belgium 4.825 4.917 -1,87 20 Volvo Cars Gent 4.116 4.480 -8,13 21 Caterpillar Belgium 3.472 4.347 -20,15 22 Janssen Pharmaceutica 3.913 4.082 -4,15 23 AG Insurance 4.123 4.081 +1,03 24 Van Hool 3.874 4.057 -4,50 25 N.M.B.S.-Holding 4.025 3.906 +3,05 26 KBC Global Services 4.014 3.767 +6,57 27 G4S Security Services 3.489 3.651 -4,44 28 Fabricom 3.575 3.597 -0,60 29 Securitas 3.688 3.548 +3,95 30 BASF Antwerpen 3.432 3.468 -1,03 31 Volvo Group Belgium 2.902 3.262 -11,05 32 Makro 2.927 2.979 -1,73 33 VRT 2.812 2.826 -0,52 34 Atlas Copco Airpower 2.472 2.807 -11,93 35 Umicore 2.764 2.781 -0,59 36 Balta Industries 2.631 2.717 -3,14 37 InBev Belgium 2.544 2.715 -6,30 38 Philips Innovative Appl. 2.296 2.713 -15,37 39 General Motors Belgium 2.114 2.656 -20,43 40 DAF Trucks België 2.005 2.630 -23,75 41 Bekaert 2.389 2.621 -8,83 42 Sodexo Belgium 2.682 2.511 +6,81 43 ArcelorMittal Liège 1.926 2.500 -22,96 44 Coca-Cola Enterpr. Belg. 2.450 2.473 -0,95 45 Toyota Motor Europe 2.378 2.415 -1,55 46 CNH Belgium 2.290 2.398 -4,49 47 UCB Pharma 1.959 2.309 -15,13 48 Agfa-Gevaert 2.136 2.299 -7,08 49 Cora 2.184 2.275 -4,01 50 ExxonMobil Petr. & Chem. 2.176 2.201 -1,16

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 37 www.trendstop.be

  Plaats Naam 2009 2008 Aantal

  1 GSK Biologicals 783.019 597.178 +185.841 2 Kuehne + Nagel Logistics 452.994 342.545 +110.449 3 Volvo Cars Gent 309.310 204.864 +104.446 4 AW Europe 193.324 96.556 +96.768 5 DSV Solutions/Automotive 338.293 253.175 +85.118 6 Essers H. Logistics Cy 186.852 110.533 +76.319 7 Clarebout Potatoes 162.704 91.560 +71.144 8 Distrilog Group 138.864 78.566 +60.298 9 Logistics Nivelles 235.377 178.547 +56.830

  10 Scana Noliko 301.675 247.229 +54.446

  De grootste gebruikersvan uitzendkrachten

  in gepresteerde uren

  Plaats Naam 2009 2008 Aantal

  1 Volvo Group Belgium 176.312 961.546 -785.234 2 bpost 2.187.228 2.687.431 -500.203 3 General Motors Belgium 30.579 365.097 -334.518 4 Robert Bosch Produktie 214 258.166 -257.952 5 Eutraco Logistics 4.512 242.107 -237.595 6 Ford Fabrieken te Genk 9.349 239.449 -230.100 7 Daikin Europe 90.916 302.365 -211.449 8 ALRO 2.428 208.975 -206.547 9 ArcelorMittal Gent 38.897 222.527 -183.630

  10 Industeel Belgium 43.055 223.251 -180.196

  STIJGERS

  Plaats Naam 2009 2008 %

  1 bpost 2.187.228 2.687.431 -18,61 2 GSK Biologicals 783.019 597.178 +31,12 3 Kuehne + Nagel Logistics 452.994 342.545 +32,24 4 Alcon-Couvreur 437.236 499.625 -12,49 5 Cleaning Masters 387.907 412.974 -6,07 6 SD Viangros 365.816 400.847 -8,74 7 Febelco 365.728 324.222 +12,80 8 CEVA Logistics Belgium 357.712 441.563 -18,99 9 DSV Solutions/Automotive 338.293 253.175 +33,62

  10 IPG Group 338.223 507.985 -33,42 11 Colruyt 329.874 483.703 -31,80 12 Volvo Cars Gent 309.310 204.864 +50,98 13 Logisport 309.178 481.551 -35,80 14 Scana Noliko 301.675 247.229 +22,02 15 Coca-Cola Enterpr. Belg. 298.941 303.570 -1,52 16 SNT Belgium 293.744 356.990 -17,72 17 Randstad Group Belgium 293.390 336.689 -12,86 18 Van Gansewinkel 285.529 311.151 -8,23 19 De Lijn 264.876 275.146 -3,73 20 Sodexo Belgium 263.825 327.216 -19,37

  DALERS

  In 2009 kende het aantal door uitzendkrachten gepresteerde uren een historische terugval: -22%.

  Mei was met een daling van meer dan 30% de slechtste maand.

  40 miljoen arbeidsuren gingen verloren.Er werden 72.000 minder uitzendkrachten tewerkgesteld waarvan

  • 56.104 interims• 16.121 jobstudenten

  Arbeiders werden tweemaal zo zwaar getroffen als bedienden:• arbeiders: -28%• bedienden: -14%

  Vlaanderen (-23%) had evenzeer te lijden als Wallonië (-22%).Brussel was de uitzondering, met een beperktere terugval (-16%).

  In 2009 telde ons land • 326.103 uitzendkrachten• 161.411 jobstudenten

  Ook in 2009 was bpost veruit de grootste interimgebruiker, met meer dan twee miljoendoor uitzendkrachten gepresteerde uren.

  De sterkste dalingen zien we vooral bij industriële bedrijven.

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 38

  Waar vind ik de bestbetaalde job?

  Het antwoord ligt voor de hand: in bedrijven waar de kost per ingeschreven werknemerhoge toppen scheert.

  Bij de industriële en commerciële vennootschappen zijn dat bedrijven actief in de chemie- of telecomsector. Of je kan terecht bij overkoepelende bedrijven van groteregroepen.

  Met personeelskosten die van het ene ophet andere jaar meer dan verdubbelden,neemt Anheuser-Busch InBev, overkoepelende vennootschap van deLeuvense brouwerijgroep, opnieuw de eerste plaats in.

  Delek Belgium, dochter van de groep Texaco, dankt zijn tweede plaats aan de verplaatsing van de administratieve zetelvoor de Benelux naar Breda. Het grootstedeel van het personeel is namelijk niet gevolgd en heeft het voorgestelde socialeplan aanvaard.

  UCB is het moederbedrijf van de gelijk-namige groep, wiens activiteiten exclusief op het globale beheer van de dochter-ondernemingen gericht zijn.

  IP Belgian Services levert diensten op hetvlak van marketing, logistiek en verkoop aan de ondernemingen van het Amerikaanse International Paper Company.

  Het personeelsbestand van Suez-Tractebelwerd gedecimeerd na de verkoop van deafdeling engineering aan TractebelEngineering.

  25 bedrijven besteden gemiddeld meer dan 100 euro per uur aan hun personeel.

  Loonkost per werknemer

  Plaats Naam Loonkost 2009

  1 Anheuser-Busch InBev 457.678 2 Delek Belgium 335.762 3 UCB 296.137 4 Ip Belgian Services Cy 284.196 5 Suez-Tractebel 268.037 6 Volvo Construction Equip. 242.093 7 Electrolux Home Prod. Cor 242.039 8 Intel Corporation 233.137 9 Procter & Gamble Europe 231.266

  10 AGC Europe Services 212.202 11 3M Europe 211.196 12 BASF Coordination Center 198.114 13 Puratos Group 196.729 14 Ideal Standard Int. 192.552 15 Solvay 184.037 16 ExxonMobil Petr. & Chem. 182.829 17 MasterCard Europe 179.383 18 Standard de Liège 178.137 19 Amcor Flexibles Packaging 176.731 20 UBS Belgium 173.491 21 Sappi Europe 167.456 22 Microsoft 167.382 23 EMC Information Systems 163.388 24 Amgen 159.518 25 Baxter World Trade 156.732 26 Nokia Belgium 152.558 27 Yara Belgium 149.746 28 Cisco Systems Belgium 145.597 29 AT&T Global Network Serv. 145.523 30 SAP Belgium 144.959 31 Abbott Vascular Intern. 143.331 32 Nynas 143.034 33 Vesuvius Group 142.285 34 Proton World Internat. 141.856 35 LANXESS Rubber 140.847 36 Siemens Enterprise Comm. 139.655 37 Tibotec 139.333 38 UCB Pharma 138.926 39 Lilly Eli Benelux 138.246 40 BASF Belgium 137.766

  Minimum 50 werknemers in 2009, in euro.

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 39 www.trendstop.be

  Voordelen bovenop het loonDe benaming op zich doet al watertanden. Zelfs al zijn het meestal eerder geringe voordelen die aangeboden worden door een beperkt aantal ondernemingen.

  Het gaat hier om “minimale voordelen, toegekend met een duidelijk sociaal doel of terverbetering van de relatie tussen personeelsleden onderling en ter versterking van hunbanden met de onderneming”. De werknemer wordt er niet op belast.

  Bijvoorbeeld: groepsreizen, huwelijks- of geboortegeschenken, terugbetaling van individuele studiekosten, gebruik van crèche in het bedrijf, gratis verdeling van drankentijdens de werkuren, maaltijden tegen verlaagde prijs, een beroep kunnen doen op medische dienstverlening, gebruik kunnen maken van een aankoopcentrale, ...

  Hoewel veel kleintjes een grote maken, vragen we ons af hoe dergelijke kleine voordelen totde aanzienlijke bedragen kunnen leiden die op sommige sociale balansen staan.

  De Nationale Bank trekt ze dermate in twijfel dat ze de rubriek niet meer in haar analysesopneemt.

  Daarom nemen we de rubriek beter met een korreltje zout.

  Maar de cijfers zijn wat ze zijn. En ING is met 30 miljoen opnieuw de vrijgevigste.Electrabel komt opnieuw sterk opzetten, na een korte terugval in 2008.Op het vlak van openbaar vervoer toont De Lijn zich opnieuw flink vrijgeviger dan deWaalse of Brusselse collega’s.Op individueel niveau gaat de koppositie opnieuw naar farmabedrijf AstraZeneca.

  Voordelen bovenop het loon

  Plaats Naam VBL TOT VBL/WN VBL/WN2009 2009 2008

  1 ING België 30.786.000 3.077 2.849 2 Electrabel 29.689.719 4.668 195 3 De Lijn 19.847.000 2.459 2.402 4 Belgacom 15.845.367 1.256 1.198 5 KBC Bank 15.757.451 1.719 1.445 6 AstraZeneca 10.000.291 17.529 18.991 7 KBC Global Services 9.833.031 2.449 2.353 8 IBM Belgium 8.846.536 4.248 4.457 9 M.I.V.B. 7.137.895 1.113 1.026

  10 ExxonMobil Petr. & Chem. 7.046.381 3.239 3.071 11 Daikin Europe 6.818.027 5.037 4.891 12 Carrefour Belgium 6.560.947 626 - 13 Audi Brussels 5.507.848 2.613 1.918 14 Recticel 3.917.339 3.255 3.578 15 Balta Industries 3.545.862 1.348 1.216 16 AXA Belgium 3.495.429 724 - 17 Dexia Bank 3.216.000 504 765 18 Agfa-Gevaert 2.991.970 1.401 4.203 19 Deutsche Bank 2.979.000 5.336 4.756 20 Van Hool 2.906.302 750 815 21 N-Allo 2.618.893 2.827 2.235 22 Allianz Belgium 2.590.434 2.436 2.196 23 Janssen Pharmaceutica 2.515.855 643 614 24 Palm Breweries 2.469.933 10.497 1.058 25 KBC Verzekeringen 2.463.963 1.633 1.874 26 Toyota Motor Europe 2.307.576 971 1.033 27 Volvo Group Belgium 2.291.457 790 940 28 AGC Glass Europe 2.275.733 1.049 848 29 Aon Belgium 2.237.279 8.265 8.604 30 Atlas Copco Airpower 2.152.100 871 833

  VBL TOT: voordelen bovenop het loon in EUR (totaal)VBL/WN: voordelen bovenop het loon per ingeschreven werknemer in EUR

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 40

  De gazellen van Trends

  G A Z E L L E N

  In 2001 heeft Trends de eerste Gazellen bekroond, op basis van cijfers uit onze Trends Top.

  Gazellen zijn bedrijven die, over een periode van vijf jaar, de snelste groei gekend hebben, op basis van zes criteria:

  • groei van de omzet in absolute waarden • groei van de omzet in procent

  • groei van het aantal werknemers in absolute waarden• groei van het aantal werknemers in procent

  • evolutie van de cashflow in absolute waarden• evolutie van de cashflow in procent

  De uiteindelijke rangschikking is de optelsom van het resultaat voor de zes afzonderlijkecriteria.

  Hoe snel je kan lopen, hangt uiteraard ook af van je gewicht. Daarom hebben we de bedrijven in drie categorieën onderverdeeld, in functie van de omzet van het referentiejaar: grote, kleine en middelgrote ondernemingen.

  De klassementen worden gemaakt op basis van de resultaten voor boekjaar 2005 tot en met 2009 en zullen bekendgemaakt worden, provincie per provincie, of gewest per gewest.

  2 maart Vlaams-Brabant16 maart West-Vlaanderen23 maart Henegouwen30 maart Limburg6 april Waals-Brabant

  27 april Luik4 mei Oost-Vlaanderen

  11 mei Namen-Luxemburg18 mei Antwerpen25 mei Brussel

  Meer info: www.trendsgazellen.be

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 41 www.trendstop.be

  De nieuwe editie 2011 van

  TRENDS TOP 30.000

  de grote jaarlijkse palmares overde Belgische bedrijven

  het boek van de vele grote getallen

  3,5 kilo1.954 pagina’s, in een oplage van8.500 exemplaren140 miljard EUR toegevoegde waarde en572 miljard EUR omzet gerealiseerd door de

  30.000 grootste Belgische bedrijven met hun150.000 directie- en kaderleden, 540.000 kerncijfers en ratio’s

  die ook voor de lezer die niet elke dag balansen analyseert,

  een vlot interpreteerbare financieel-economische röntgenfoto

  van iedere grote Belgische onderneming opleveren.

  Het boek

 • www.trendstop.be PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 42

  De cd-rom

  De Trends Top 100.000 cd-rom

  Samen met het boek Trends Top 30.000 ontvangt u de Trends Top 100.000 cd-rom. Met alle belangrijke informatie over de 100.000 grootste bedrijven op één schijfje.

  Dankzij de Trends Top 100.000 cd-rom beschikt u over een vlot toegankelijk werkinstrument waarmee u zelf gegevens opzoekt, bewerkt en analyseert.

  Aan de hand van de naam van een bedrijf, het ondernemingsnummer, een merk of product, of de naam van een directielid vindt u gemakkelijkalgemene en financiële informatie over die vennootschap terug.

  In een handomdraai maakt u uw eigen Top: volgens regio, sector, toegevoegdewaarde, omzet of personeelsbestand. U krijgt een standaardklassement van de100.000 grootste bedrijven. Gerangschikt volgens sector. Compleet met denamen van 345.000 contactpersonen, alle adresgegevens, de financiële kerncijfers. En meer.

  Nederlands - Frans - Engels - DuitsDe jaarrekeningcijfers over de laatste vijf boekjaren

  Elke advertentie in Trends Top 30.000 verschijnt zonder extra kosten automatisch op de cd-rom.

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 43 www.trendstop.be

  Alle gegevens uit Trends Top Database zijn digitaal verkrijgbaar.

  Er zijn letterlijk 1001 selectiemogelijkheden.

  U kiest zelf welke gegevens u precies wil hebben.

  Zo kan u bijvoorbeeld voor een direct-mailcampagne een selectie vragen met de namen van alle Nederlandstalige personeelschefs van bedrijven uitde bouwsector met een omzet tussen 5 en 10 miljoen euro en met meer dan30 werknemers.

  Voor telemarketinggebruik kan ook nog het telefoon-, telex- en faxnummerworden geleverd, evenals e-mail- en internetadres.

  De selectie kan gebeuren volgens postnummer, aantal personeelsleden,omzetcijfer, activiteit, taal, enz. en uiteraard volgens elke willekeurige combinatie van al deze en andere elementen, bijvoorbeeld de financiëlegegevens uit de jaarrekening.

  De Trends Top Company Database

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 44

  www.trendstop.be

  www.trendstop.be

  Uni

  eke

  bezo

  eker

  s pe

  r dag

  3.000.000

  2.500.000

  2.000.000

  1.500.000

  1.000.000

  500.000

  0

  Page

  view

  s pe

  r maa

  nd

  2006

  18.000

  15.000

  12.000

  9.000

  6.000

  3.000

  02007 2008 20102009

  Administratie 17%

  Algemene directie48%

  IT & HRM8%

  Marketing, salesen communicatie

  15%

  Operations 12%

  20102006 2007 2008 2009

  135.000

  130.000

  125.000

  120.000

  115.000

  110.000

  105.000

  100.000

  Trends Top Database Werkinstrument voor beslissers

  345.000Dat is het aantal directie- en kaderleden die de TrendsTop Database gebruiken.

  Trends Top vormt een essentieel platform om uw communicatiedoelstellingen te realiseren.

  U bereikt 345.000 directie- en kaderleden die beslis-sen over 95% van alle aankopen en investeringen inons land.

  Investeringen in de producten van uw onderneming.

  www.trendstop.be 17.336Zoveel beslissers bezoeken dagelijks de Top Website.Goed voor 2.174.174 pageviews per maand.

  Het bewijs dat kaderleden nood hebben aan een con-tinu geactualiseerde bedrijvensite.

  Met webtools die het commerciële proces van uwbedrijf ondersteunen en waarmee u meer omzet reali-seert.

  Surf mee op het succes van de Top Website.

  On TopElektronische nieuwsbrief

  132.461Wekelijks krijgen 132.461 beslissingsnemers de elektronische nieuwsbrief van Trends Top rechtstreeksin hun mailbox.

  Meer dan 75 bedrijven, zoals Microsoft, Monster enSamsung maakten van dit wervingskanaal gebruik omrelevante informatie onder de aandacht te brengenvan een uiterst belangrijke doelgroep.

  Uw boodschap rechtstreeks in hun mailbox.

  Binnen zonder bellenbij 150.000

  bedrijven

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 45

  www.trendstop.be

  17.336 bezoekers/dag 2.174.174 pageviews/maand

  op www.trendstop.be

  Directie- en kaderleden vinden infor-matie over een bedrijf via firmanaam,ondernemingsnummer, naam van eendirectielid, trefwoord, merk, product,telefoon- of faxnummer.

  Snel en efficiënt zoeken.

  Benchmark

  Quicksearch

  Met GeoTop analyseren bedrijven hunklantenportefeuille en marktaandeel.Bovendien selecteren zij automatischde juiste prospecten.

  Een onmisbaar werkinstrument voor alwie méér omzet wil realiseren.

  Kies voor een advertentieformulemet toegang tot GeoTop.

  GeoTop

  Dankzij Top Benchmark vergelijkt u inéén oogopslag de omzet, winst,loonkost, enz. van uw bedrijf met dievan uw concurrenten, andere spelersuit uw sector, postcode of provincie.

  Ideaal om de solvabiliteit van uwklanten te verifiëren.

  www.trendstop.be

  1. Office Comfort ZoneVanuit Office (word, excel, outlook,…) heeft u rechtstreeks toegang tot de Trends Top Database, de tekstarchieven vanTrends Magazine en het beeldarchief van Kanaal Z. Zie www.ofcozo.com. 2. OndernemersPCAlle ondernemers die over een Microsoft OndernemersPC beschikken, krijgen twee maanden gratis toegang tot de Trends Top Website. Zie www.microsoft.be/ondernemer.

  3. Dynamics CRMRechtstreekse toegang tot de Trends Top Database en de webtools GeoTop en Benchmark vanuit uw CRM-systeem. Zie www.trendstop.be/dynamics.

  De Trends Top Database 360° toegankelijk i.s.m. Microsoft

  Benchmark – Nettowinst

  Nu met

  gratis

  testlogin

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 46

  www.trendstop.be

  Trends Top vormteen uitgelezen multimediaal platform

  om úw communicatiestrategie te realiseren.

  U bereikt 345.000 directie- en kaderleden: dé beslissers van het Belgische bedrijfsleven.

  Een performante doelgroep die beslist over 95% van alle aankopen en investeringen in België.

  Dagelijks telt de Top Website 17.336 unieke bezoekers. Goed voor 2.174.174 pageviews per maand.

  Een multimediapakket garandeert u driedubbele zichtbaarheid voor één voordelige prijs en past binnenelk goed gespreid communicatiebudget.

  U geniet hierdoor 12 maanden zichtbaarheid in de meest geconsulteerde bedrijvendatabase.

  Dankzij zelfgekozen trefwoorden bepaalt u zelf hoe u gevonden wordt.

  Uw boodschap geniet grotere zichtbaarheid dankzij de exclusieve samenwerking met Microsoft.

  U verhoogt uw omzet dankzij toegang tot performante webtools zoals GeoTop en Benchmark.

  Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief On Top is een ideaal kanaal om specifieke activiteiten van uw onderneming te communiceren, zoals beursdeelnames, productlanceringen, opendeurdagen, (her)lancering van uw website, enz.

  Onze sectorpublicaties laten u toe om zeer gericht te communiceren naar specifieke sectoren zoalsbouw, transport, ICT en de grafische sector.

  Dankzij de strategische overeenkomst van Roularta Media Group met Google lanceert u een performante AdWords campagne.

  Voldoende redenen

  om in Trends Topte adverteren

  www.trendstop.be

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 47 www.trendstop.be

  Stop met zoeken.Start met vinden.

  Altijd. Overal.http://m.trendstop.be

  iPad-ready

 • PERSBERICHT TRENDS TOP - EDITIE 2011 - pagina 48BOEK CD WEB

  Trends Top

  Editie 2011is vanaf 8 december 2010 te koop

  in de grotere dagbladhandels en ook bij

  UITGEVERIJ BIBLO - TRENDS TOP

  Meiboomlaan 338800 Roeselare

  te bestellen via ons groen faxnummer

  0800/17778

  315 EUR exclusief btwmet de Trends Top 100.000 cd-rom

  en persoonlijke loginvoor de Top 150.000 Website

  UITGEVERIJ BIBLOis een dochteronderneming van

  Roularta Media Group.

  PERSINFORMATIE

  Telefoon 03/620.02.11 Tommy Browaeys 0479.97.78.17Lieve De Sitter 0475.78.00.65

  Fax [email protected]