Download - Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Transcript
Page 1: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Luuk Boelens Hoogleraar UGent-Universiteit Utrecht-Chair LOC AESOP

VRP 7 mei 2014

AFTRAP

Page 2: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Stichting NNAO 1985-1987

Liberaal Sociaal-Democratisch Christelijk-Democratisch

Page 3: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Stichting NNAO 1985-1987

Liberaal Sociaal-Democratisch Christelijk-DemocratischVrijheid Gelijkheid Broederschap

Dirk Frieling 1987

Page 4: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Stichting NNAO 1985-1987

Liberaal Sociaal-Democratisch Christelijk-Democratisch

Ontspannen Nederland 2050

D’66

Page 5: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Politieke Partijen Vlaanderen

Page 6: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

PP-VL Geconsulteerd

Page 7: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Partijprogramma’s

Groen - Samen Beter Doen 317 p. SP.A - Sociale Welvaart 286 p. PVDA - Onze Toekomst Is Sociaal 104 p. NVA - Verandering Voor Vooruitgang 96 p. Open VLD - Vlaanderen Vleugels Geven 56 p. CD&V - 3D Plan 55 p.

914 p.

Page 8: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Page 9: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Klimaat adaptatie

Page 10: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Klimaat adaptatie

Energie transitie

Page 11: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Klimaat adaptatie

Energie transitie

Mobiliteit misfits

Page 12: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Klimaat adaptatie

Energie transitie

Mobiliteit misfits

Vergrijzing

Page 13: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Klimaat adaptatie

Energie transitie

Mobiliteit misfits

Vergrijzing

Governance

Page 14: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

3d-plan CD&V

Page 15: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

3d-plan CD&V- CD&V is de partij van het rentmeesterschap - Beleidskeuze met zo min mogelijk beslag op de leefomgeving - Voor CD&V is het platteland aandachtsgebied !

KLIMAAT - Vlaamse baaien + Denderombouw met versterkte economie ENERGIE - transformatiepact met langdurig stakeholders (schaliegas..?) MOBILITEIT - uitgewerkt infrapakket, mobiliteitsbudget + rekeningrijden? VERGRIJZING/Wo - sociaal netwerk zorgvrager (zelf - mantel - 1e lijns zorg) - cohousing, kleine inbreidingsprojecten, slimme verweving, kleinhandel..... !GOVERNANCE - !

Page 16: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

SBD-plan GROEN

Page 17: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

- Duurzame transitie van lineair naar circulair, kwantiteit naar kwaliteit, bezit naar gebruik, individu naar samenwerking. - Goede Ruimtelijke Ordening is daarbij basis (ruimte neutraal, multifunctioneel, focus bestaand en nabijheid)

!KLIMAAT - maximaal focussen op uitstootreductie en greendeals - maximaal blauwgroen netwerk, mede als klimaatbuffer - absolute ruimte voor grondgebonden landbouw ENERGIE - duurzaam BE Energiepact voor rigoreuze energietransitie MOBILITEIT - geïntegreerd mobiliteitsbeleid, denkend vanuit ov en lv VERGRIJZING/Wo - combinatie sociale/professionele zorg, accent1e lijns aanpak !GOVERNANCE -

SBD-plan GROEN

Page 18: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Vooruitgang plan NVA

Page 19: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

- Een nieuw strategisch kader voor RO, met - prioriteit voor een kwalitatief woonaanbod - voldoende ruimte voor ondernemingen - vrijwaren waardevolle open ruimte

KLIMAAT - beperken gevolgen van vervuiling en overconsumptie - verbetering riolennet en waterzuivering - versterken kustverdediging ENERGIE - realistische/betaalbare en duurzame energiemix MOBILITEIT - de best mogelijke doorstroming voor alle verkeer VERGRIJZING/WO - zelfstandig thuiszorg + ondersteuning mantelzorg !GOVERNANCE - één loket voor vergunningen - Sterke Gemeenten en Provincies worden opgeheven - Senaat wordt Afgeschaft

Vooruitgang plan NVA

Page 20: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens
Page 21: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

5-5-5 groeiplan O-VLD- Een vooruitgangsplan, met

- vertrouwen op de kracht van mensen - meer principes dan regels, - ruimte voor ondernemen (europees, internationaal)

KLIMAAT - ENERGIE - uitfaseren kernenergie, interconnectie buurlanden, slim decentraal netwerk MOBILITEIT - anti-fileplan met maatregelen langs vraag- en aanbodzijde - fiscaalvriendelijk, multimodaal mobiliteitsbudget VERGRIJZING/WO - voor meegroei, kangoeroe, friendswonen, cohousing - mantelzorg met ondersteuning !GOVERNANCE - lex silencio voor eenvoudige projecten + regelluwe zones - één omgevingsvergunning voor complexe projecten - grote infrastructuur projecten via decreet

Page 22: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

PVDA

Page 23: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

- Recht op werk, vaste baan met een goed loon - De overheid moet de toon zetten - Écht sociaal maatschappelijke keuzen - Niet echt ruimtelijke paragraaf, wel afgeleiden

Sociaal Toekomstplan PvdA

KLIMAAT - ENERGIE - publieke omschakeling naar groene energie; verbod op het afsluiten van elektriciteit, gas en water; tegen schaliegas, centrale stadsverwarming, premies isolatie MOBILITEIT - lange afstand goederentransport verplicht per spoor of over het water; vol inzetten op openbaar vervoer VERGRIJZING/WO - minsten 40 nieuwe rusthuizen, gratis 1e lijnsgeneeskunde oprichting sociale renovatie bouwbedrijven; 200.000 nieuwe sociale woningen !GOVERNANCE -

Page 24: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Sociaal welvaartsplan SP.A

Page 25: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

- Een sterke overheid die resoluut kiest voor innovatie en nieuwe, duurzame oplossingen. - Meer mensen op bereikbare plaatsen, met betaalbaar wonen, autoluwe woonwijken, en collectieve oplossingen ipv ieder voor zich

Sociaal welvaartsplan SP.A

en echte bescherming ecologische hoofdstructuur

KLIMAAT - ruimte voor water uitbouwen, geactualiseerd Sigmaplan plus totaalvisie voor de kust ENERGIE - samenwerken aan een duurzame en rechtvaardige energiemarkt (tegen schaliegas, voor aardwarmte) MOBILITEIT - autoluwe/vrije steden, door randparktings en samenwerking binnen ov, duurzame voertuigen, stadsdistributie VERGRIJZING/WO - solidair gefinancierde zorg, betaalbaar huis !GOVERNANCE - Samenwerkende overheden

Page 26: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Klimaat adaptatie

Energie transitie

Mobiliteit misfits

Vergrij-zing

Gover-nance

CD&V concrete projecten

transfomatie-pact

concrete projecten

sociaal netwerk zorg

Groen maximale uitstootreductie

duurzaam BE energiepact

ov-lv deelmobiliteit

sociale/professionele

mix

NVAbeperken gevolgen,

riolen+kustplan

betaalbare energiemix

doorstroming voor alle verkeer

ondersteuning mantelzorg

opheffen prov., afschaffen

senaat

Open VLD uitfaseren kernenergie

anti-fileplan fiscaal

vriendelijk

mantelzorg met ondersteuning

regelluwe zones,

omgevingsplan

PVDA publieke energietransitie

ov + duurzaam goederentransp

ort

40 nieuwe rusthuizen

SP.Aruimte voor

water, integraal kustplan

samenwerken aan duurzame

energie

autoluwe/vrije steden,

stadsdistributiesolidaire zorg

samen- werkende overheden

Overzicht

Page 27: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Misschien tijd voor een VNAO, nieuwe stijl?

Page 28: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Misschien tijd voor een VNAO, nieuwe stijl?

!

planning van het (on)bestemd gezamenlijk worden?