Download - Ondernemend Achtkarspelen Editie 1 2012

Transcript
 • 1. OndernemendNoordoost Frysln editie ACHTKARSPELEN NR 1, maart 2012 Wethouder Lammers: Benut elkaars sterke puntenn Dwaande is het toverwoordn Land Transport, wie volgt?n kansen voor groeiondernemersn Noordoost Frysln een jaar Dwaande
 • 2. 2 ONDERNEMEND NOORDOOST frysln achtkarspelen Inhoud 3 Voorwoord 4 Wethouder Jan Lammers gelooft in regiomarketing Benut elkaars sterke punten 7 9, 10 en 11 mei: Expo Achtkarspelen 9 Onderwijsproject: Bouwen aan ambitie 11 Kort gemeente nieuws NO 1 Kort regio nieuws NO 2 Gouden Driehoek maakt van Noordoost bloeiende regio NO 5 Noordoost Friese gemeenten weer ezamenlijk naar Bedrijven Contactdagen g NO 6 Noordoost Frysln een jaar Dwaande NO 8 Uitdagingen voor Werk- / Leerbedrijf NEF! NO 11 Duurzaam Noordoost Frysln van start NO 11 Bent u of kent u de beste ondernemer van Noordoost Friesland 2012 NO 12 Plan van aanpak voor toekomstborging technieksector in Noordoost Frysln NO 15 Visser Ontwerpburo eigenzinnig en vernieuwend NO 19 Denkgenoten neemt initiatief voor regionaal ecosysteem van startups 14 De Vries Everts Numan Accountants Adviesgroep ziet kansen voor groeiondernemers 17 Stichting Woningbouw Achtkarspelen We opereren op het snijvlak van commercieel en sociaal 21 Ondernemersprijs Achtkarspelen: Land Transport, wie volgt? 22 Kort regio nieuws 04 14 21 Gemeente Achtkarspelen Stationsstraat 18 9285 NH Buitenpost Telefoon: 14 0511 E-mail: [email protected] Twitter: @achtkarspelen www. ac h tka r spelen . nl n Volg ons nu ook via en
 • 3. ONDERNEMEND NOORDOOST frysln achtkarspelen 3ondernemend OndernemendNoordoost FryslN Noordoost FryslNemend t FryslN Ondern Noordoos editie doNgeradeel NR 1, maaRt 2012 editie KollUMerlANd c.A. NR 1, maaRt 2012 1, maaRt 2012 editie tytsjerksteradiel NR COLOFON Zoeken naar dwarsverbanden Bearn Bilker: Groter niet altijd beter Uitgeverij n DongeraDeel stimuleert energieZuinig wonen n Dokkum was klaar voor De 16e elfsteDentocht n specialisatie in goeDkopere wagens succesvol Verbinden en samenwerken n Ontwikkeling Hart van kOllum n een uniek gebOuw OF/Novema Uitgevers BV i.s.m. Gemeente n met elkaar veel sterker dan als individu n Dirk willems nieuwe gemeentesecretari s DongeraDeel teraDiel, Beleef Oars! 2012 n HOut lft, Het is een warm prOduct n D lifestyle fair in tytsjerks n HOOgHie mstra HarDega rijp BV Achtkarspelen fOcus n De leaseautO, De nieuwe fOrD n cOlumn jan sijtsma en kOrt nieuws BladmanagementVOORWOORD Gert de Lange [email protected] Telefoon 0512 366326 Redactiemedewerkers GemeenteEn hier is hij dan: de eerste editie van Ondernemend Noordoost Frysln, het nieuwe ondernemersmagazine Achtkarspelenvoor Noordoost Frysln. Ondernemend Achtkarspelen is op gegaan in groter verband. Het is een magazine van Ilona Boekhorst Auke Piet van derde vijf gemeenten, Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel, maar elk Meulen (accountmanagermet een eigen editie. bedrijven) Ymca de GraafIn dit magazine is ruimte voor regionaal en lokaal nieuws. Op deze manier kijken we verder dan de grenzen (communicatieadviseur)van de gemeente en maakt u kennis met bedrijven en projecten uit de regio. Wij zijn erg trots op het nieuwe Advertentie-exploitatie &magazine en hopen dat u hier ook met plezier in leest. administratie OF/Novema BV Tussendiepen 21In elke editie leest u een interview met een bestuurder uit onze gemeente. In de eerste nieuwe editie is het 9206 AA Drachten Tel. 0512-366326mijn beurt. Verder een interview met de voorzitter van de ondernemersfederatie van Noordoost Frysln, Henri Contactpersoon:Geursen. Deze vereniging timmert aan de weg. Dat bleek ook wel weer toen ik 6 februari op de druk bezochte Andr Landmanjaarbijeenkomst was in Kollum. Ook bij de verdere uitvoering van het Sociaal Economisch Masterplan spelen zij Redactie Menno Bakkereen belangrijke rol. Andere regionale initiatieven die in dit magazine besproken worden zijn de de acties van de (hoofdredactie)Gouden Driehoek en de regiomarketing campagne Dwaande. Medewerkers Ingrid van Damme Max van den BroekOp lokaal gebied hebben we artikelen over arbeidsmarkt/ onderwijs, de ondernemersprijs van Achtkarspelen Fotosen de EXPO Achtkarspelen in Harkema. Met veel enthousiasme wordt er door de ondernemers in Harkema Ed Klijnmaneen bedrijvenbeurs voor Achtkarspelen uit de grond gestampt. De gemeente steunt dit initiatief van harte en B.L. Katsmazal ook aanwezig zijn tijdens dit evenement. Echt goed Dwaande! Op het gebied van onderwijs/ arbeidsmarkt Vormgeving Media Collectiefzijn we met een groep enthousiasme mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente bezig met deafstemming tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Hier is al een aantal leuke projecten uit voortgekomen Druk Drukkerij van der Eemswaarover u meer kunt lezen in deze editie. Copyright 2012. De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid vanHeeft u vragen of opmerkingen over Ondernemend Noordoost Frysln? informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheidLaat het weten aan de accountmanagers bedrijven. voor de schade, van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/ of beslissingen die gebasseerd zijn op informatie uit deze uitgave. Uit Veel leesplezier! deze itgave mag na toestemming u van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.Jan Lammers www.of.nlWethouder Economische Zaken
 • 4. 4 ONDERNEMEND NOORDOOST frysln achtkarspelen Wethouder Jan Lammers gelooft in regiomarketingBenut elkaars sterke punten Wethouder Jan Lammers van de gemeente Achtkarspelen is heilig overtuigd van de kracht van regiomarketing. Het is d manier om Noordoost Frysln goed op de kaart te zetten. Het bundelen van krachten en het benutten van elkaars sterke punten zijn volgens hem de instrumenten om de vergrijzing, de ontgroening en de krimp in de regio tegen te gaan. Als Jan Lammers eenmaal op zijn praatstoel zit is hij niet meer Regiomarketing is volgens Lammers een belangrijk instrument te stuiten. Met handgebaren onderstreept de wethouder van om de strijd met de vergrijzing, ontgroening en krimp in de re- Economische Zaken zijn gepassioneerde betoog over het nut gio aan te gaan. Het maakt deel uit van de promotiecampagne en de noodzaak van regiomarketing. Het is volgens hem n Dwaande. Die campagne is erop gericht om de regio Noordoost van de belangrijkste punten op de Agenda Netwerk Noordoost. Frysln een impuls te geven. We hebben op tal van terreinen In deze netwerkagenda hebben de gemeenten Achtkarspelen, zoveel te bieden, maar dat is bij een groot aantal mensen nog Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerkstera- onbekend. Dat verhaal moet verteld worden en regiomarketing diel hun grensoverschrijdende ambities voor de toekomst van is het middel bij uitstek om dat te doen. de regio vastgelegd. n Volg ons nu ook via en
 • 5. ONDERNEMEND NOORDOOST frysln achtkarspelen 5Sterke punten merk dat bij bedrijfsbezoeken. Die bezoeken zijnDe vijf gemeenten trekken samen op in de regio- voor mij heel belangrijk. Dan hoor ik direct van demarketing. We benutten elkaars sterke punten. mensen op de werkvloer wat er leeft en speelt. DatWe bundelen de krachten en vinden niet ieder is informatie waar ik wat mee kan en moet doen.afzonderlijk opnieuw het wiel uit, legt Lammersuit. Toerisme, recreatie en horeca was bij de start, Ambassadeursnetwerknu ruim een jaar geleden, het eerste speerpunt. De regiomarketing begint inmiddels zijn vruchten ProfielEen logische keus, vindt Lammers. Toeristen kijken af te werpen. Lammers: We zijn nu bezig met het Jan Lammersniet naar gemeentegrenzen en dat moeten wij dus opzetten van een ambassadeursnetwerk. Onderne- Wethouder gemeente Achtkarspelenook niet doen. De regio heeft met water, bossen, mers kunnen met hun bedrijf ambassadeur van de met EZ en RO in portefeuille.weilanden en de prachtige coulisselandschap- regio worden. Zij worden dan het visitekaartje vanpen met elzenwallen in onze gemeente zoveel te de regio. Dat is goed voor het bedrijf en voor de Geboren bieden. Alle dingen die je elders verspreid over de regio. Bovendien maakt het de campagne alleen 15 mei 1955 in Drachten.provincie tegenkomt, zie je in deze regio terug. maar sterker als ondernemers zelf een positieve Loopbaan boodschap uitdragen. Dan is het niet van bovenaf Diverse functies in de bank- enHij heeft inmiddels zelf al diverse malen de verba- opgelegd, maar komt het van onderop. verzekeringssector. Sinds 2010zing ervaren van mensen die hier voor het eerst wethouder van de gemeentewaren. Die mensen wisten niet dat het hier zo Het loopt goed met de werving. Het streven is Achtkarspelen.mooi en veelzijdig is. Een goed voorbeeld daarvan om uiteindelijk een regionaal netwerk van 25 30 Politiek partij was een tijdje terug een groep sportvissers uit Lim- ambassadeurs te hebben en de teller staat al op CDA.burg die voor een wedstrijd waren neergestreken 13. De bijdrage van Achtkarspelen is substantieel, Hobbys op de minicamping Blauforlaet in Augustinusga. meldt Lammers met gepaste trotst. We leveren Zwemmen, fietsen en regelmatigZe zouden n nacht blijven en na de wedstrijd inmiddels 3 ambassadeurs en 1 samen met sporten in de sportschool.vertrekken. Ze zijn uiteindelijk zeven nachten ge- Tytsjerksteradiel en nummer 4 komt er aan. Hetbleven en hebben hier een prachtige tijd gehad. gaat dan om gerenommeerde bedrijven zoals Pilat & Pilat interieurs uit Twijzel, Land Transport uitAanjaagfunctie Harkema en Bouwbedrijf VDM uit Drogeham enDe gemeenten hebben vooral een aanjaagfunctie, samen met Tytsjerkstradiel de Rabobank Burgum-benadrukt Lammers. Het zijn uiteindelijk de onder- De Lauwers e.o. Zo rijdt het transportbedrijf dusnemers die initiatieven moeten ontplooien. Daar door Nederland met het Dwaande logo op demoet het creatieve proces plaatsvinden. Dat geldt vrachtwagens.niet alleen voor ondernemers die actief zijn in desector toerisme en recreatie, maar voor het hele be- Lammers is er van overtuigd dat er zo nog veeldrijfsleven. Wij moeten vooral stimuleren, faciliteren meer mogelijkheden zijn om via regiomarketingen verbinden. Ik ben dan ook blij met het initiatief Noordoost Frysln op de kaart te zetten. Wat zouvan de Ondernemersvereniging Noordoost Frysln het bijvoorbeeld mooi zijn als Harkemase Boys metom de campagne inhoudelijk te versterken met een het Dwaande logo op hun broek zouden gaanklankbord van ondernemers. spelen. In hun stadion is nu al fraaie rolboarding te zien van de campagne. Echt iedereen kan zijnDe lokale overheid mag van de wethouder wel op steentje bijdragen aan de positieve uitstraling vooreen andere manier gaan denken. We zullen iets dit mooie gebied.moeten doen met de ideen van ondernemers.Niet kijken naar wat niet kan, maar zoeken naarmogelijkheden waardoor iets wel kan. Als het be-drijfsleven ziet dat hun plannen serieus genomenworden, zullen ze die sneller ventileren. Ik weet dater veel ondernemers met goede plannen zijn. Ik
 • 6. Bestratingsbedrijf Spoelstra & Nijboer B.V. Rooilijn 20 9231 DZ Surhuisterveen Second Telefoonnr: 0512-341114 Fax: 0512-341115 Email: [email protected] Second opinion? (sta Krijgt u als opinion? Kerkstraat 7, 9291 CA Kollum Second Postbus 29, 9290 AA Kollum T (0511) 45 18 05 F (0511) 45 24 08 wel het als (star opinion? juiste E [email protected] W www.notarisbeugelink.nl Krijgt u Second Second ding? Geen goe Second aopinion?juiste wel het Second opinion? opinion? ding? Geen goed opinion? aan e behoefte aan ee behoefte Krijgt u als (startende) ondernemer wel het juiste advies en begelei- Maak een af Maak een a ding? Geen goed gevoel of gewoon Krijgt u als (startende) ondernemer behoefte aan een second opinion? wel het juiste adviesKrijgt ubegelei- ondernemer en als (startende) Maak een afspraakwel het juiste advies en begelei- met een ding? Geen goed gevoel of gewoon of gewoon eerste Geen goed gevoel ding? specialist! Hetondernemer consult issecond opinion? behoefte aan een second opinion? met een Krijgt u als (startende) behoefte aan een specialist! Het gratis. Samen wel het juiste advies enop pad Maak eeneen voor afspraak specialist! He Krijgt uGeen goed gevoel of gewoon specialist! Het eerste consult is als (startende) ondernemer begelei- Maak een afspraak met een ding? A. v/d Meulenstrjitte 12-14 behoefte juiste bedrijfsvoering! gezonde advies en begelei- wel het aan een second opinion? gratis. Samen op pad voor een specialist! Hetals (startende) ondernemer begeleiding? Maak een afspraak eerste wel het juiste advies en Krijgt ondernemer consult is Krijgt u als (startende) u met een A. v/d Meulenstrjitte 12-14 gezonde bedrijfsvoering! Gedempte vaart 14 9271 BL De Westereen ding? Geengevoelhetconsult is behoefteen begelei- opinion? specialist! wel of gewoon of gewoon 9271 BL eerste gevoel goed Geen goed HetDe Westereenjuiste advies aan een second Postbus 42 gratis.afspraakpad op een voor een Samen eenpad behoefteSamen opeenvoor goed gevoel of gewoon is gratis. Maak een Tel. 0511 44 38 met second opinion? consult ding? Geen specialist! Het eerste gratis. Samen gratis. aan 40 Tel. 0511 Surhuisterveen 9230 AA 44 38 40 A. v/d MeulenstrjitteMeulenstrjitte 12-14 0512 36 24 45 A. v/d 12-14 [email protected] Westereen gezonde bedrijfsvoering! Leek Surhuisterveen gezonde bedrijfsvoering! een gezonde bedrijfsvoering! Samen op pad voor De Westereen Drachten [email protected] Maak een afspraakeen second opinion? behoefte aan met een www.DVEN.nl 9271 BL De [email protected] gratis. Samen 9271 BL De Westereen www.DVEN.nl Tel. 0511 44 38 40 De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen De Westereen een afspraak met Surhuisterveen www.DVEN.nl [email protected] Maak Drachten Leek specialist! Het eerste consult is een Tel. 0511 44 38 40 www.DVEN.nl specialist! Het eerste consult is De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen gratis. Samen op pad voor een gezonde be [email protected] gratis. Samen op pad voor eenA.www.DVEN.nl v/d Meulenstrjitte 12-14 gezonde bedrijfsvoering! De Westereen Drachten Leek Surhuisterveen gezonde bedrijfsvoering! A. v/d Meulenstrjitte 12-14 als (startende) ondernemer Krijgt u
 • 7. ONDERNEMEND NOORDOOST frysln achtkarspelen 79, 10 en 11 mei:Expo AchtkarspelenOp 9, 10 en 11 mei zal op Sportpark de Bosk in Harkema de Expo Achtkarspelen 2012plaatsvinden. Het bestuur van Stichting Expo zet zich in om de succesvolle editie van 2008te overtreffen door de beurs dit keer nog breder op te zetten en zich te richten op de geheleregio Noordoost Frysln.Met stands van bouwbedrijf en accountant tot bakker en schoon- iedereen toegankelijk is. Deze avond wordt muzikaal geleid doorheidsspecialist zal de diversiteit aan deelnemende bedrijven voor de band Volendam Alive. Volendam Alive is een band met eenzowel ondernemer als consument een interessante beurs opleve- zeer breed repertoire waarin, naast vele top 40 nummers ook veelren. Dat ook de consument de Expo weet te vinden blijkt wel uit aandacht is voor de bekende Volendammer artiesten. Iedereen isde bezoekersaantallen van de vorige edities. deze avond van harte welkom, kaarten zullen ruim van tevoren worden aangeboden.Naast de beursvloer worden er ook nog diverse andereactiviteiten ontplooid, zo zal er bijvoorbeeld een symposium Inmiddels heeft een groot aantal deelnemers een plekworden georganiseerd. Tijdens dit interactief symposium geven gereserveerd op Expo Achtkarspelen 2012 maar er zijn nogsprekers uit bedrijfsleven en politiek hun mening over themas plaatsen vrij. Bent u ook genteresseerd, groot of klein, Businessaangaande; politiek en bedrijfsleven. Het symposium is bij uitstek to Business of Business to Consumer, heeft u een bedrijf, uniekd mogelijkheid om te netwerken. product of concept wat de nodige aandacht verdiend, meld uIn het luxe cateringgedeelte van de beurs zullen ook diverse aan want vol is vol. U kunt verzekerd zijn van de nodige exposureactiviteiten plaatsvinden, zo zal er flink aandacht zijn voor onder onder een groot publiek!andere mode, maar ook een goed doel wordt niet vergeten. Er Voor aanmelden, contact of aanvullende informatie kunt u terechtzullen uiteraard nog meer activiteiten plaatsvinden. op www.expo-achtkarspelen.nl.Tijdens de beurs zal, in samenwerking met Achtkarspelen U kunt een stand afnemen vanaf ca. 12 vierkante meter, voorzienBedrijven Contact (ABC), de ondernemersprijs Achtkarspelen van witte standbouw met kooflijst en een stroomaansluiting.worden uitgereikt. Ieder jaar wordt deze prijs uitgereikt aan een Ook is het mogelijk om een eiland stand af te nemen, er geldenonderneming uit de gemeente Achtkarspelen die, nadat deze speciale tarieven voor een eiland stand zonder witte standbouwgenomineerd is, wordt gekozen door een deskundige jury. (vanaf ca. veertig vierkante meter). Uiteraard is er de mogelijkheidDe verkiezing belooft dit jaar weer zeer spannend te worden. om verlichting, statafels, stoelen en allerlei andere aankleding teWat nog meer nieuw is bij deze editie is dat als afsluiter er op huren tegen zeer scherpe tarieven. Ook krachtstroom behoort totzaterdag 12 mei een feestavond georganiseerd wordt die voor de mogelijkheden.
 • 8. Bestrating, Riolering, Grondwerken en Levering wegenbouwmaterialen. Master Hoeksmawei 27 Drogeham (0512) 33 16 38 V I S S E R o n t w e r p b u r o eigenzinnige vormgeving voor wonen en werken ontwerp, uitwerking en begeleiding van: kantoren, praktijkgebouwen, bedrijfspanden, horeca en recreatie woningbouw voor particulieren, aannemers en projectontwikkelaars v e r b o u w, m o d e r n i s e r i n g , aanpassing en interieurontwerp V I S S E R ontwerpburo architectural design Visser Ontwerpburo tel. 0512-366999 Groningerstraat 31 w w w. v i s s e r- o n t w e r p b u r o . n l 9231CJ Surhuisterveen i n f o @ v i s s e r- o n t w e r p b u r o . n lWWW.VDM.NL WWW.VDM.NL ZANDBERG WEGENBOUW
 • 9. ONDERNEMEND NOORDOOST frysln achtkarspelen 9Onderwijsproject:Bouwen aan ambitieOnderwijsproject rondom de bouw van van Achtkarspelen in Buitenpost. Daar kregen ze uitleg25 woningen over de rol van de gemeente rondom de bouw van deIn het najaar van 2011 is in Achtkarspelen het project Bouwen 25 starterswoningen. Zo kregen ze meer te horen over deaan ambitie van start gegaan. Bouwen aan ambitie is een nieuw civieltechnische kant van de bouw van de woningen, deonderwijsproject rondom de bouw van 25 starterswoningen kavelverkoop en het bestemmingsplan.door VDM Woningen in Surhuisterveen. Leerlingen uit het basis-en voortgezet onderwijs en het mbo doen mee aan allerlei Uitwisselingsprogramma mbo-vmboactiviteiten die bij het kopen en bouwen van een huis om de Begin 2012 is ROC Friese Poort gestart met eenhoek komen kijken. Vmbo- en mbo-leerlingen Bouwtechniek uitwisselingsprogramma tussen mbo- en vmbo-leerlingen.kunnen bovendien praktijkervaring opdoen door mee te Leerlingen uit klas 3 vmbo afdeling Bouw waren te gast opwerken aan de bouw. De feitelijke bouw staat gepland voor de mbo-instelling voor een tweetal workshops. In de eerstefebruari tot en met augustus 2012. Iedere school heeft een workshop werd uitleg gegeven over het stellen van profielen,plan gemaakt waarin staat welke activiteiten ondernomen waarna de leerlingen vervolgens zelf profielen mochten stellenworden. Bedoeling is dat dit project een blauwdruk wordt voor voor een woning. De tweede workshop ging over het makentoekomstige ondernemende onderwijsprojecten in de regio. van bekistingen. De leerlingen mochten bekistingen maken die geschikt zijn voor een balkfundering zoals die straks in hetGastles over inkomen en hypotheken project worden toegepast.VDM Woningen verzorgt gastlessen op de scholen inAchtkarspelen. Zo werd aan de topklas op het Lauwerscollegein Surhuisterveen een inspirerende les gegeven over inkomen Doelstellingen van het project Bouwen aanen hypotheken. Hoeveel ga je straks verdienen als je van school ambitie zijn onder andere: het verhogen van hetaf komt? Welk inkomen heb je nodig om een huis te kunnen ambitieniveau, het verbeteren van het ontwikkelings-kopen? Daar hadden veel leerlingen nog nooit over nagedacht. en beroepsperspectief en het stimuleren vanLeerlingen leerden over bruto- en netto-inkomen en kregen ondernemerschap.inzicht in salarissen per beroepsgroep. Deelnemers aan het project: OBS t Skriuwboerd te Surhuisterveen, OBS t Holdersnst te Harkema,Op excursie naar het gemeentehuis Lauwerscollege, OSG Singelland, ROC Friese Poort, VDMLeerlingen van klas 1 van het Lauwerscollege en Singelland Woningen, Gemeente Achtkarspelen en Friesland Bank.uit Surhuisterveen gingen op excursie naar het gemeentehuis
 • 10. Eethuis De Waegh Waar u terecht kunt zowel voor een kopje koffie als voor een lekkere lunch of diner. Onze keuken staat bekend om zijn biologische en seizoensgebonden ingredinten in verrassende combinaties. Wij ontvangen u graag in onze serre (de eertijds afgebroken porticus), in ons restaurantgedeelte, en in onze bovenkamer (tevens rookkamer). s Zomers kunt u natuurlijk heerlijk vertoeven op ons terras. Wij heten u van harte welkom Patrick den Hollander & Team De waegh. Grote Breedstraat 1 - Dokkum - 0519-221000 - [email protected] www.waagdokkum.nlDe Wending 15 9865 VC Opende Tel: (0594) 658589 Mob: 06 12107699 [email protected] www.zonweringdevries.nl
 • 11. ONDERNEMEND NOORDOOST frysln achtkarspelen 11 columnkort nieuws Kwijtschelding gemeente- belasting voor ondernemers De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met het voorstel om kwijtschelding voor ondernemers mogelijk te maken voor het betalen van gemeentebelasting. Het gaat hier om het privdeel van de aanslag (rioolheffing woning en afval- heffing). Dit wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden als bij particulieren. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen neemt de ondernemer contact op met de gemeente op onderstaand In de grond... nummer. Hij/zij ontvangt dan een aanvraagformulier. Dit Afgelopen tijd druk in de weer geweest met ondernemers aanvraagformulier staat ook op de site van de gemeente met plannen voor groei en uitbreiding (gelukkig). Natuur- www.achtkarspelen.nl lijk komt het dan ook regelmatig voor dat wat de onder- nemer wil, net niet binnen de door de gemeente(raad) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gestelde kaders past. En hoe dan verder? Hierin ligt een gemeente via het algemene nummer 14 0511. nadrukkelijke rol voor mij en mijn collega Ilona Boekhorst. Wij zijn er om u te helpen uw plannen verder te krijgen. In grote lijnen hebben wij zo het werk verdeeld: Ilona contactpersoon voor starters en detailhandel. En ik doe Centrumplan Harkema bedrijventerreinen en gronduitgifte. Op die manier willen realiseerbaar we u als ondernemers graag helpen.De gemeente Achtkarspelen heeft een overeenkomst gesloten metVastbouw Vastgoedontwikkeling voor de ontwikkeling van het Verder de laatste tijd veel met wethouder Jan Lammerscentrumplan Harkema. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de (met Economische zaken in portefeuille) op bedrijfsbe-realisatie van een nieuw winkelcentrum in het dorp. Bij de ontwikke- zoek geweest. Het is goed om te zien hoe ons bedrijfs-ling van het centrumplan zijn Plaatselijk Belang Harkema en Handel & leven zich wapent tegen de crisis en hoe men hier meeIndustrie Harkema nauw betrokken geweest. omgaat. Het is ook mooi om te zien hoe verschillend be- drijven deze periode beleven. Zo zijn er bedrijven die bijHet plangebied van centrumplan Harkema wordt omsloten door de het begin van de crisis in 2008 al hun processen hebbenNijkamp, Nijebourren, Bouwe Harkemastrjitte en de Warmoltsstrjitte. aangepast zodat ze nu beter klaar zijn. Kleiner en slankerHet plan wordt in fasen uitgevoerd. In de eerste fase worden een dan eerst, maar wel succesvol.supermarkt, een medisch centrum en twaalf appartementengebouwd. In het medisch centrum komen een huisartsenpraktijk, Als gemeente willen we, om voorbereid te zijn op deeen apotheek en een praktijk voor fysiotherapie. De gemeente legt toekomst, flink inzetten op de digitale infrastructuur; glas-een parkeerterrein aan met een capaciteit van ongeveer 100 autos. vezel. Samen met locale partners onderzoeken we hierinIn de vervolgfasen van het plan kan extra winkelruimte en parkeer- alle mogelijkheden. Dit samen te doen, geeft veel vertrou-gelegenheid gecreerd worden. wen. Mochten hier keuzes in gemaakt worden dan kan het alleen goed van de grond (of eigenlijk in de grond..)De gemeente verwacht de vergunningen in het eerste kwartaal van komen als we er samen voor gaan.volgend jaar af te kunnen geven, waarna de bouw van start gaat.Naar verwachting zal de eerste fase van het centrumplan in 2013 Auke Piet van der Meulenklaar zijn. Accountmanager bedrijven gemeente Achtkarspelen Twitter: @aukepiet
 • 12. DHZ ARTIKELEN DIERBENODIGDHEDEN TUINARTIKELEN DIERVOEDERS Kuipers Financile Diensten: AGRARISCHE PRODUCTEN Deskundig en doelgericht advies TUINMACHINES aan bedrijven en ondernemers. WERKSCHOENEN EN Effectieve ondersteuning: WERKKLEDING fiscaal, administratief en organisatorisch.EEN COMPLETE HUISHOUDWINKEL Goede, structurele oplossingen voor allerlei vraagstukken. Al jarenlang een begrip in Achtkarspelen Tot ziens bij GOOI & en vr daarbuiten. SJOUKJE SIKKEMA in DROGEHAM !!! IXET !JE M AAKT HET MET F Hoendiep N.Z. 5 Stroobos T (0512) 35 11 14 e-mail: [email protected]
 • 13. ONDERNEMEND NOORDOOST frysln achtkarspelen 13 kort nieuws ienstverleningsovereenkomst D n ouwbedrijf Tamminga B Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ook Duorsum DwaandeDe gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben per 1 januari Vakmanschap is meesterschap Bouwbedrijf Tamminga uit2012 een gezamenlijke afdeling werk & inkomen. De burgemeesters Buitenpost staat voor kwaliteit en is alruim 30 jaar actief werkzaam inPiet Adema en Eric ter Keurs hebben op 23 december daartoe een nieuwbouw, verbouw, onderhoud en modelbouw. Onze opdrachtendienstverleningsovereenkomst ondertekend. zijn zeer divers en uitdagend wat goed past binnen de visie van bouwbedrijf Tamminga. Een breed inzetbaar team dat van elkDe gezamenlijke afdeling heeft een eigen naam: werk & inkomen de probleem een uitdaging maakt en voor u met de juiste oplossingWlden. De afdeling is gehuisvest in het gemeentehuis in Buitenpost. komt. Particulieren, bedrijven en overheden behoren tot onzeClinten uit de gemeente Tytsjerksteradiel hoeven overigens niet naar opdrachtgevers. Daarbij werken we vaak samen met architecten enBuitenpost, maar worden gewoon geholpen in het gemeentehuis in adviseurs. Onze communicatie is persoonlijk en direct.Burgum. Bouwbedrijf Tamminga is lid van Bouwend Nederland, VCA gecerti-De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn eind 2009 een ficeerd, en een erkend leerbedrijf. Projecten, groot en klein kunnenstrategisch partnerschap aangegaan. Dat houdt in dat Tytsjerksteradiel door ons geheel verzorgd worden van ontwerp tot oplevering enen Achtkarspelen bij voorkeur met elkaar samenwerken. Door samen te beheer. Bouwbedrijf Tamminga is ook actief met energiebespa-werken willen de gemeenten de efficientie en effectiviteit verhogen en rende maatregelen. Dit wordt gestimuleerd door de Gemeentede gemeentelijke dienstverlening verbeteren. Eerder zijn de telefoon- Achtkarspelen met het project Duorsum Dwaande mei wenjencentrales al samengevoegd in het gemeentehuis in Burgum. (www.duorsumdwaande.nl). Hiervoor is het energieloket.comIn de loop van 2012 zal de samenwerking gevalueerd worden. Dit opgericht: de totaalaanbieder van energiebesparende maatregelen.zou kunnen leiden tot een voorstel om binnen een aantal jaren deambtelijke organisaties verder samen te voegen. Samen aan de slag met arbeidsmarkt onderwijs in AchtkarspelenOnlangs vond op het gemeentehuis in met verschillende facetten die een dergelijk hebben op een baan in de toekomst. Ook omBuitenpost een bijeenkomst plaats in het kader project met zich mee brengt. Bij dit project die reden zal er in de toekomst nog meer aan-van arbeidsmarkt en onderwijs in de gemeente worden bijvoorbeeld ook de banken en de dacht moeten komen voor beroepsorintatieAchtkarspelen. Onderwijs en bedrijfsleven gin- gemeente betrokken, om iets te laten zien over en verhogen van het ambitieniveau.gen met elkaar in gesprek over dit onderwerp. financiering en vergunningverlening. Er werd een aantal projectideen gelanceerd dieNa de inleiding van wethouder Marten van der Onlangs zijn de onderzoeksresultaten van het een bijdrage kunnen leveren aan de voorgeno-Veen zijn een tweetal concrete projecten gepre- rapport Onderwijs & Arbeidsmarkt gepresen- men doelstellingen (o.a. terugdringen werke-senteerd. Het eerste project is de samenwerking teerd. Dit rapport bundelt een groot aantal loosheid en ambitie/leermotivatie verhogen).tussen het Voortgezet Onderwijs en Biddle. In dit bestaande gegevens die er over dit onderwerp De belangrijkste conclusie van de avond wasproject gaan leerlingen van o.a. het Singelland zijn. De nadruk van de bijeenkomst lag op deze dat onderwijs en bedrijfsleven samen iets moe-Surhuisterveen op bedrijfsbezoek bij Biddle in onderzoeksresultaten. Tijdens de bijeenkomst ten doen met de beschikbare informatie en hierKootstertille. Voor dit project werken de leerlin- werd nogmaals duidelijk dat de werkgelegen- concreet mee aan de slag moeten.gen verschillende opdrachten uit. heidsstructuur er in Achtkarspelen anders uitHet tweede project is duurzaam bouwen ziet dan in de rest van de regio. Industrie en Het volledige rapport is bij de gemeente teen leren met VDM. Dit project draait om de bouw bijvoorbeeld zijn hier, in verhouding tot verkrijgen. Voor meer informatie kunt u contactbouw van een aantal starterswoningen in de rest van de regio, sterk vertegenwoordigd. opnemen met Ilona Boekhorst,Surhuisterveen. Leerlingen komen in contact Laag opgeleiden lijken steeds minder kansen te [email protected]
 • 14. Annemarie w interieurstylist w voor uw woning Buitenpost - Des- of bedrijf! kundig interieur- advies voor de Met mijn ruime indeling van uw ervaring en creativiteit bestaande of nog weet ik voor u een te bouwen woning passend ontwerp te of bedrijf - dat maken. Ook ben ik krijgt u van Styling gespecialiseerd in ver- by Annemarie. koopstyling: de kracht van de eerste indruk!Interieuradvies en -styling door Stylingby Annemarie omvat advies in o.a.kleur, meubelen, verlichting, raamstof-fering, vloeren en verbouwingen.Door er sfeer in te brengen met uw eigenmeubels en accessoires waar u waarde aanhecht, misschien nog van een familielid ofmeegenomen van een reis.Dit advies kan uiteenlopen van alln eenkleuradvies tot een totaal stylingplan.Ik sta voor creativiteit en zorg dat u alsopdrachtgever - onder meer door nauwoverleg - zeer tevreden zult zijn.Voor meer informatie of een afspraak kuntu contact opnemen met:Styling by Annemarie 06 - 361 578 28of [email protected] www.StylingbyAnnemarie.nl vertrouwde opvang in een ontwikkelingsgerichte omgeving. Peuterspeelzaalwerk Gastouderopvang Tussenschoolse opvang Kinderdagverblijven Buitenschoolse opvang Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of de website bezoeken www.amarinskindercentra.nl 0511-45 44 88 [email protected]
 • 15. ONDERNEMEND NOORDOOST frysln achtkarspelen 15De Vries Everts Numan Accountants Adviesgroep ziet kansen voor groeiondernemersGroeien in rendement is vaakbelangrijker dan groeien in omzetDe Vries Everts Numan Accountants (DVEN) is vanuit Noordoost Frysln en West Groningendwaande voor hun klanten. Klanten waarvoor zestig hooggekwalificeerde medewerkersverdeeld over vier vestigingen bezig zijn. Het bedrijf staat dichtbij de ondernemers en staathen met raad en daad terzijde. Al zeventig jaar lang een begrip in de regio.DVEN is een onderneming die absoluut niet stilzit. DVEN is momen- Groeien in rendement belangrijkerteel in gesprek met Henk Everts en Erwin Bremer van Denkgenoten. Groeien in rendement is volgens DVEN vaak belangrijker danZij zijn bezig met een businessplan voor innovatieve bedrijfsconcep- groeien in omzet. Een n-op-n relatie met onze ervarenten. Dit kunnen starters zijn maar ook ondernemers die door willen accountant/adviseur is van groot belang, aldus Hugo Baas.groeien. Dit kan een enorme boost betekenen voor de regio. DVEN is Door de vertrouwensrelatie met hem kent hij het bedrijf door ende sparringpartner en we willen samen met hen hier een succes van door. En omdat wij uit dezelfde regio afkomstig zijn, kennen wijmaken, aldus Hugo Baas van DVEN. ook de situatie ter plaatse.Baas: Onze enorme hoeveelheid vakkennis en ervaring willen wij DVEN kent de zorgen en spreekt de taal, zodat het kantoor onder-graag met de ondernemers delen. Men heeft behoefte aan korte nemers kan helpen anticiperen op actuele ontwikkelingen, nieuwelijnen en een klankbord, iemand die proactief is en met een frisse wetgeving of veranderende marktomstandigheden.blik naar hun bedrijfssituatie kijkt. Iemand die vragen beantwoordt DVEN denkt rendementsgroei te bereiken door het accent te leg-maar ze vooral ook stelt. gen op twee terreinen.Commercieel medewerker Op bedrijfseconomisch terrein:DVEN heeft nog meer nieuws te melden. Op 1 februari is Ruurd waar liggen de groeikansen voor de omzet en brutomarge?Spinder als commercieel medewerker gestart bij DVEN. Een functie welke kostenbesparingen kunnen worden doorgevoerd omdie vrij uniek is in accountantsland. Ruurd Spinder treedt op als beter rendement te behalen?intermediair tussen DVEN en de ondernemers in de regio. Ruurd het kritisch bekijken van het ondernemersplan of het helpenmaakt de vertaalslag tussen de behoeften van nieuwe relaties en de opstellen van dit plandienstverlening die ons kantoor kan leveren. Een startende onder-nemer heeft weer andere vragen dan een groeiende ondernemer, Op fiscaal terrein:zo legt Hugo Baas uit. hoe kan belastingdruk worden verminderd zowel nu als in de toekomst?Groeiende ondernemers Natuurlijk wordt hier rekening gehouden met bestaande regelgeving.DVEN heeft veel ervaring met ondernemers die groeiende zijn.Het bedrijf weet met welke problemen ze kunnen worstelen. Baas: Meer informatie?Wij kunnen meehelpen deze problemen op te lossen door zowel DVEN is dwaande voor alle ondernemers in alle branches.fiscaal als bedrijfseconomisch mee te denken. Wij kunnen ze Of het nu groeiers zijn of niet. Heeft u vragen? Neem dan eensbijstaan, ondersteunen, aanmoedigen of waarschuwen. Tenslotte vrijblijvend contact op met Hugo Baas AA of Alle Hoogsteen CB,is ook een ondernemer maar een mens. Het op de juiste manier te bereiken via telefoonnummer: 0512-362445 of email:doorlopen van bedrijfsprocessen maakt het mogelijk om gecon- [email protected] te groeien.
 • 16. Design keukens op maat Zorg- en ziekenhuisinrichtingen Balies, kasten en complete inrichtingen harmonie tussen van kantoren en bedrijven Horeca interieurs School/onderwijs inrichtingenINTERIEURBOUW kwaliteit en design Meander 4 9231 DB Surhuisterveen Tel. (0512) 365998 www.land-interieurbouw.nl nicolai verf sinds 1930 DHZ-verven, bouwverven, behang, vloercoatings, jachtlakken, tractorverf, autolakken, spuitbussen, landbouw- en industrieverf Alles op verfgebied! Gealstrjitte 40 9289 HV Drogeham tel. 0512-331233 fax. 0512-331350 zat. na 12.00 gesloten
 • 17. ONDERNEMEND NOORDOOST frysln regio nieuws 17Stichting Woningbouw AchtkarspelenWe opereren op het snijvlak van commercieel en sociaalMet een woningbestand van 2914 woningen in de 11 karakteristieke dorpen van Achtkarspelen bedientStichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) de huurmarkt. Bij zowel jongeren als 55-plussers zien weeen stijgende vraag verklaart Riekele T. Heida, directeurbestuurder van SWA. ,
 • 18. Van eerste schets tot oplevering bo uw / op lev er ing sch ets / on tw er p n tek en ing en / ve rg un nin ge Met Van Dijk Bouwconcept heeft u alle disciplines van de (ver)bouw van uw woning of bedrijfspand beheersbaar en betaalbaar onder n dak. Met een open calculatie, die de mogelijkheid geeft om naar eigen kunnen bepaalde facetten zelf ter hand te nemen, is het Bouwconcept altijd een succes. be l vo or me er inf o me tZOOM 13 SURHUISTERVEEN T 0512 368 070 F 0512 368 071 [email protected] WWW.BOUWBEDRIJF-VANDIJK.NL
 • 19. ONDERNEMEND NOORDOOST frysln achtkarspelen 19De inzet op de huurmarkt is vanuit die achtergrond manager verhuur en bewonerszaken. Wanneereen logische keuze. Heida: We zien dat veel wij signalen krijgen van vervuiling, overlast,jongeren het risico van een eigen woning liever vereenzaming of problematiek die met dementieniet meer aan gaan. Vaak is dat ook niet meer samenhangt, dan spelen wij dat door. Het ismogelijk: jongeren hebben te maken met losse belangrijk om oog te hebben voor mensen, vindtarbeidscontracten, ze hebben vaak niet de Douma: Wij zien daarin zeker een rol voor onszelf Profielzekerheid van een vaste baan, en banken die weggelegd. Er is een categorie, vaak oudere Riekele T. Heidaterughoudender zijn met het verstrekken van mensen, die de hele dag geen mens ziet. Die zijn Directeurbestuurder van Stichtinghypotheken. Dan is er een aanzwellende groep blij wanneer er een onderhoudsman langskomt. Woningbouw Achtkarspelen.50/55plussers die een eigen woning verkopen Juist voor deze mensen wordt jaarlijks, samen metomdat ze af willen van de verantwoordelijkheden pluZ van thuiszorgorganisatie De Friese Wouden, Vooropleidingrondom het onderhoud van een eigen huis. En een uitstapje georganiseerd. Mensen worden Pedagogische academie,in een huurwoning willen zij vervolgens graag van huis gehaald om samen te gaan winkelen en docentenopleiding KNSB, IKOS-zo lang mogelijk blijven wonen. SWA investeert vervolgens aan te schuiven bij een gezamenlijke testimonium, marketing nima A &daarom fors in levensloopgeschikte woningen. maaltijd. En sinds dit jaar betaalt SWA de helft B, bedrijfskunde, bedrijfseconomie, van het cursusgeld voor een computercursus bij general management, gecertificeerdGemixte leefomgeving Seniorweb. makelaar/taxateur o.g.Heida: Het gaat om woningen met op de begane Loopbaangrond een slaapkamer en een douche, met op de Praktisch, slagvaardig en doelmatig Leerkracht basisschool (8 jaar), diverseeerste verdieping ook een douche en toilet, 2 of 3 Juist in de combinatie van het commercile en functies bij woningcorporaties (26 jaar)slaapkamers en een vaste trap naar de zolder. Het het sociale zit de uitdaging van het vak, aldus in Balk, Gorredijk, Joure, Emmeloord,huis biedt genoeg ruimte voor een gezin. Later, als Heida: We opereren feitelijk op het snijvlak van Buitenpost.de kinderen uit huis zijn, kan het leven zich volledig die twee gebieden. We hebben duidelijk een Hobbysverplaatsen naar de benedenverdieping. Vaak maatschappelijke functie. Maar we zijn ook Sport (schaatsen, wandelen,wordt de bovenverdieping vervolgens gebruikt een private onderneming die zelf zijn broek op roeien, fietsen), lezen, deelnamevoor logeerpartijen van de kleinkinderen. Een moet houden. Winst die we maken investeren verenigingsleven.levensloopgeschikte woning gaat kortom een we dan ook in de kwaliteit van onze dienstenleven lang mee. We willen dat mensen zolang en producten. We willen een goede huisbaasmogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. (uitstekende woningen met een betaalbareDaarom betrekken we ook zorgpartijen bij onze huurprijs in een prettige omgeving en een primaprojecten, aldus Heida. Levensloopgeschikte service) en een goede werkgever zijn. Onze aanpakwoningen hebben ook een ander voordeel. Heida: is: Praktysk en beret op doelmjittige wize dwaanHet zijn geen specifieke seniorenwoningen. De wat nedich is yn Achtkarspelen.woningen zijn letterlijk een leven lang geschikt. Je Profielschept daarmee voorwaarden voor een gemixte Johannes Doumaleefomgeving waarin plaats is voor jong en oud. Manager verhuur en bewonerszaken.Daar zijn wij een groot voorstander van. VooropleidingOog voor mensen MEAO, MBA.De SWA heeft ook een sociale functie en steekt Loopbaandaar veel energie in. We werken met een sociaal Gemeente Achtkarspelen afdelingteam waarin allerlei instanties zitting hebben sociale zaken en financin.zoals de politie, GGZ, maatschappelijk werk, HobbysGGD, verslavingszorg, sociale dienst, Zienn en Sport (voetbal(-trainer), skin,woningcorporaties, vertelt Johannes Douma, wielrennen, schaatsen), lezen.
 • 20. BOUWMATERIALENVOOR AL UW KLUSSEN! bestel via internet of kom langs
 • 21. ONDERNEMEND NOORDOOST frysln regio nieuws 21Ondernemersprijs AchtkarspelenLand Transport, wie volgt?Ook dit jaar is er weer de uitreiking van de ondernemersprijs van Achtkarspelen. Welk bedrijfwordt de volgende winnaar in het rijtje van VDM, Speak en Land Transport ?Na drie edities van de Ondernemersprijs is wel duidelijk zicht- De jury, die dit jaar de zware taak heeft om de kandidaten tebaar geworden wat voor prachtige bedrijven er in de gemeente beoordelen en de keuze te maken voor de winnaar, is aange-Achtkarspelen zijn. Alle drie de winnaars zijn bedrijven die het, ook vuld met de winnaar van vorig jaar, mevrouw Henny Oost vanin deze moeilijke tijden, nog steeds goed doen. Natuurlijk is het Land Transport. Verder zitten in de jury: staatssecretaris Joopjammer dat het succesvolle bedrijf Speak uit de regio is verdwenen Atsma, ABC voorzitter Ale Procee, wethouder Jan Lammers, Tomrichting Heerenveen. Blijkbaar was het bedrijf toe aan een vol- de Boer en Henk Everts. Deze deskundige jury beoordeelt degende stap. Dit geeft ook weer ruimte voor anderen om te groeien. kandidaten op tal van onderdelen, zoals innovatie, duurzaam-Opvallend is ook dat de bedrijven VDM en Land Transport ook nu heid, werkgelegenheid, positief in het nieuws, groeipotentie,nog zeer succesvol zijn terwijl de meerderheid van het branche- uniekheid en betekenis voor de regio.genoten hun jaarcijfers met een rode pen moeten schrijven. Heeft u een bedrijf op het oog die u wilt voordragen voor deDe jury van de ondernemersprijs heeft er dit jaar voor gekozen prijs? Dat kan! U kunt kandidaten aanmelden tot 1 april.om de uitreiking van de prijs te doen op d netwerkbijeen- Op www.achtkarspelen.nl en op www.abc-achtkarspelen.nl kuntkomst van dit voorjaar; de EXPO Achtkarspelen in Harkema. Op u het nominatieformulier invullen en versturen. Of u kunt hetdonderdagavond 10 mei vindt er op de EXPO een onderne- sturen naar de gemeente Achtkarspelen, t.a.v. dhr. A.P. van dermersavond plaats en dan zal de Ondernemersprijs van Achtkar- Meulen, (accountmanager bedrijven, gemeente Achtkarspelen),spelen worden uitgereikt. Dit gebeurt in samenwerking met de Antwoordnummer 2313, 9285 VZ Buitenpost. Ook kunt u eenOndernemersvereniging ABC. Het programma vindt u op e-mail sturen naar [email protected] metwww.achtkarspelen.nl en op de site van de Expo Achtkarspelen uitgebreide motivatie.www.expo-achtkarspelen.nl.
 • 22. 22 ONDERNEMEND NOORDOOST frysln achtkarspelen kort nieuws out en Bouwmaterialen H ulticopy Drachten/Surhuisterveen in M Surhuisterveen in nieuwe top10 multicopy-2011 huisvesting Lammert Stavast en Andries Knol hebben hun plaats in de MultiCopy Top 10 van Per 1 januari jl. heeft Hout en Bouwmaterialen uit grootste MultiCopy bedrijven geprolongeerd. Tijdens een feestelijke jubileumconventie Surhuisterveen het nieuwe bedrijfspand in gebruik genomen van MultiCopy namen zij deze prijs in ontvangst.De MultiCopy ondernemers werden in aan de Rooilijn 7 op bedrijventerrein Lauwerskwartier in het zonnetje gezet omdat zij ook in moeilijkere tijden een groot succes van hun bedrijf Surhuisterveen. Eigenaar Tienko van der Vaart: In het pand maken.Algemeen directeur Gerard Slot van MultiCopys Franchise Services Europe aan de Zoom 37 groeiden we na drie jaar alweer uit ons vatte het zo samen: Lammert en Andries zijn toegevoegde communicatiewaarde gaan jasje. Voordelen voor het nieuwe pand zijn legio; ruime bieden die hen onderscheidt van andere grafische bedrijven. Zij bieden creatieve totaal- parkeergelegenheid met ruimte om te draaien met een auto oplossingen, nemen zorgen van klanten uit handen en maken alles waar wat ze beloven. met aanhanger, betere locatie, grotere showroom, ruim Bovendien steken zij hun nek uit, waardoor zij tegen de markt in blijven groeien. showterrein. En dus ruimte voor een uitgebreider assortiment. Het bedrijf, Houtenbouwmaterialen.nl startte 3 jaar geleden ndernemers, denk aan uw huwelijkse voorwaarden O en is nu dus flink gegroeid. Van der Vaart: Hierdoor kunnen De afwikkeling van huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding vormt vaak een gevaar we groter inkopen en kunnen we de prijs voor de klant laag voor de onderneming.In huwelijkse voorwaarden werden veelal zogenaamde houden. De meeste klanten kiezen ervoor om de goederen te Amsterdamse jaarlijkse verrekenbedingen opgenomen inhoudende dat het overge- laten bezorgen. Hout en Bouwmaterialen doet dat grotendeels spaarde inkomen moest worden verrekend. Bijna niemand heeft zich gerealiseerd dat bij in eigen beheer. Mensen die snel wat nodig hebben kunnen niet nakoming van deze bedingen al het aanwezige vermogen wordt vermoed te zijn ge- dat uiteraard ook zelf ophalen. We hebben verstand van vormd uit te verrekenen vermogen. De aanstaande ex-echtgenoot kan aanspraak maken bouwmaterialen, aldus Van der Vaart, doordat we ruim 15 op de helft van het aanwezige vermogen. Het is dan aan de ondernemer om te bewijzen jaar als timmerman hebben gewerkt. Hierdoor hebben we de dat er geen sprake is van opgepotte winsten en dat er geen te verrekenen vermogen is kennis en kunnen we de verwerking van het materiaal goed genvesteerd in de onderneming. Al te vaak een ingewikkelde bewijslast. Een klap in het uit leggen. Het bedrijf verkoopt ook steigerhouten meubelen, gezicht voor de ondernemer die de voorwaarden met name heeft laten opstellen om de voorzien van het eigen huismerk, Steigerplanken.com. onderneming buiten de risicosfeer van het huwelijk te houden.Het is van groot belang www.houtenbouwmateriaal.nl om uw huwelijkse voorwaarden niet in het stof te laten liggen en deze door een advocaat www.steigerplanken.com tegen het licht te laten houden. Voor meer informatie kijk op www.machielsadvocaten.nl of neem contact op met ons kanoor in Buitenpost via 0512 515999. tyling by Annemarie interieurstylist S voor woning of bedrijf! Onlangs is in Buitenpost een nieuw bedrijf er sfeer in te brengen met uw eigen meubels en van start gegaan.Deskundig interieuradvies accessoires waar u waarde aan hecht, misschien voor de indeling van uw bestaande of nog te nog van een familielid of meegenomen van een bouwen woning of bedrijf -dat krijgt u van reis. Dit advies kan uiteenlopen van alln een Styling by Annemarie. Met mijn ruime erva- kleuradvies tot een totaal stylingplan. Ik sta voor ring en creativiteit weet ik voor u een passend creativiteit en zorg dat u als opdrachtgever on- ontwerp te maken. Ook ben ik gespecialiseerd der meer door nauw overleg zeer tevreden zult in verkoopstyling: de kracht van de eerste indruk. zijn. Voor meer informatie of een afspraak kunt Interieuradvies en -styling door Styling by contact opnemen met: Styling by Annemarie Annemarie omvat advies in o.a. kleur, meubelen, 06-36157828 of [email protected] verlichting, raamstoffering, vloeren en verbou- www.StylingbyAnnemarie.nl wingen, aldus eigenaresse Annemarie. Door n Volg ons nu ook via en
 • 23. DE VRIES CAMPERSal jaren specialist in campers Ons succes is ons grote en gevarierde aanbod van nieuwe en gebruikte campers van hoge kwaliteit tegen lage prijs.Einsteinstraat 49285 WP BuitenpostTel.: 0511 47 58 79www.devriescampers.nl v IJ b ! ER st rste en W o U u O p at u H n n B V E i EN in te enp ost ST u ten Bis Bij Steenhouwerij Buitenpost bv. uit ij B al draait het om de liefde voor het vak. te , a Sta teen uwer ci De gevel van het Provinciehuis in Groningen, in sm ards enho spe een spiegelgladde 2000 vierkante meter o n R sch H r Ste granieten tegelvloer in het WTC te Leeuwarden, hunebedden, de beroemde Portugese Synagoge in alk elgi dooB B Amsterdam, de restauratie van Rinsma State d uit lever in Driesum en de transparante vloer in de Sint Agnes kerk van Goutum en of het nu gaat om de ge restauratie van een 18e eeuws grachtenpand, een aanrechtblad, de inrichting van een badkamer, een terras of een persoonlijk grafmonument, bij Steenhouwerij Buitenpost zien ze alles als een uitdaging. Jeltingalaan 13b Zelf genieten ze steeds weer van het eindresultaat. 9285 WH Buitenpost Tel. (0511) 54 12 12 Wat is natuursteen toch mooi! Fax (0511) 54 16 70 Internet: www.steenhouwer.nl Wilt u wat meer zien van ons werk? E-mail: [email protected] Dat kan op onze website: www.steenhouwer.nl
 • 24. BRANDSMA BOUW DIENSTVERLENING BR Digitaal uitzetten in B&U, INFRA, GROND-, WEG EN WATERBOUW Robotic Total Station, n man doet het werk GPS / Glonass toepassing, binnen 5 minuten meten Nieuw in 2012: 3D-laserscannen!Kijk voor informatie overal onze activiteiten op:www.bbdbv.nlwww.3d-laserscan.nlwww.profileerdienst.nl