Download - Onderbouwing toename aantallen Winterganzen: In de laatste 30 jaar zijn aantallen verachtvoudigd. Dit is duidelijk onbetaalbaar geworden. Onbeperkte opvang.

Transcript
 • Dia 1
 • Onderbouwing toename aantallen Winterganzen: In de laatste 30 jaar zijn aantallen verachtvoudigd. Dit is duidelijk onbetaalbaar geworden. Onbeperkte opvang in de winter kan daarom niet meer onderdeel van een reele G7 doelstelling zijn: Dringende behoefte aan Versie 2.0 !
 • Dia 2
 • Gemiddelden Grauwe gans tov opvangverplichting* NOJG 2013
 • Dia 3
 • Gemiddelden Kolgans tov opvangverplichting* NOJG 2013
 • Dia 4
 • Gemiddelden Brandgans tov opvangverplichting* NOJG 2013
 • Dia 5
 • Werkelijke aantallen nu NOJG 2013
 • Dia 6
 • Seizoensgemiddelden op basis getelde seizoensmaxima Kolgans 880.000x12/8= 586.666 Grauwe gans 510.000x12/8=340.000 Brandgans 661.000x12/8=440.666 NOJG 2013
 • Dia 7
 • Ganzen foerageer behoefte: Geschatte omvang foerageergebied (in agrarisch grasland!), om al deze snavels te voeden groeit: 80.000 ha, 90.000ha, trend lijkt naar 200.000ha Discussie: Winter Ganzen willen liever eiwitrijk gras, geen schraal natuurgras, en ze kunnen vliegen. Indien alleen natuurgras (type Oostvaarders- plassen): dan moet er zijn: > 350.000 ha, etc etc! GOED STUREN naar fourageer gebieden IS DUS NOODZAKELIJK! NOJG 2013
 • Dia 8
 • EU Opvangverplichting NL*/ in seizoensgemiddelden / werkelijk Kolgans 218.000*/ 327.000/586.666 Grauwe gans 86.000*/129.000/340.000 Brandgans 140.000*/210.000/440.666 Smient 258.000* /387.000/ ---------- Drie ganzen samen: 666.000/1.367.332 Verschil( kost extra geld! ): 701.332 ganzen * EU Opvang normen NL, Brief staatssecretaris aan NOJG dd 10 juli 2012 kenmerk 283433. NOJG 2013
 • Dia 9
 • Natura 2000 schiet te kort Van de 162 zijn 53 Natura 2000 gebieden die een ganzendoelstelling hebben. Die gebieden voldoen samen niet aan de EU beleidsdoelstelling met betrekking tot opvangen ganzen: 41 van 53 gebieden hebben niet genoeg opvangcapaciteit, dit vooral ten aanzien van voedsel. Er is niet meer dan10.000/11.000 ha geschikt foerageergebied binnen alle N2000. NOJG 2013
 • Dia 10
 • Fourage op boerenland, rustgebieden vlgns doelstellingen OK, mits: Vrijwillig overeengekomen. Structurele begroting. Geen zone vorming natuurbestemming. Geen effecten op randbedrijven. Niet onbeperkt uitbreiden!! Meer ontlasten door groter N2000 draagvlak. Buiten die gebieden, schade/aantal reductie niet beperken! NOJG 2013
 • Dia 11
 • Boerenland buiten rustgebieden: Geen aantasting /beperking bestaand wettelijk kader in de winter. (vrijstellingen art 65 conform Fauna Schade Besluit Fryslan 2005) Schade bestrijding als voorheen in November en December: (regulatie=schade vermindering!!) Behoud recht schade bestrijding grasland (meld aan FBE) ter voorkoming zode beschadiging: Januari, Februari. (bedrijfniveau) Vrijwillig rust: Alle ganzen gedurende Januari en Februari (convenant Boeren/jagers/FBE) tenzij acute bedreiging eerste snede/gras zode. NOJG 2013
 • Dia 12
 • Wettelijke kaders: Artikel 65 versus 68 Brief Staatsecretaris: ( 2 juli 2013,DGNR-PDJNG ) : Beogen te voorkomen dat ontheffing art 68 wordt verleend als schade met vrijstelling art 65 afdoende bestreden kan worden. Vrijstelling is niet vatbaar voor bezwaar en beroep: Degelijke wettelijke kaders = G7 doel! Huidig art 68, per gans, per periode, per perceel, zeer complex: jagertje pesten is niet afgesproken in G7: Art 65: veel meer vrijheid! NOJG 2013
 • Dia 13
 • Rustgebied moet na 2013 efficient: Volgens onderzoek Fauna Fonds SOVON 2012/3: (Van der Jeugd et al, 2008), 3 oorzaken aanpakken: 1.Rendement hoger, als aantallen lager worden. 2.Grotere verjaaginspanning = betere sturing. 3.Verbeteren locaties/opvangcapaciteit: (G7actie) 1 en 2: wordt geleverd, door hele, ipv halve dag schade bestrijding in november,december toe te staan (=100% beter dan voorheen!!). NOJG 2013
 • Dia 14
 • Waarom noodzaak G7, versie 2.0? NEGATIEF GEVOLG HUIDIG G7 WINTERBELEID: Beperken afschot winter: meer ganzen, meer schade,meer overschrijding norm, meer onbetaalbaar en meer onbeheersbare schade doende Ganzenpopulaties. Beperken rechten grondgebruikers & onderscheid gewas, afdwingen rustperiode: meer conflicten, meer vertraging, minder resultaat, minder schade vermindering en: minder draagvlak voor het G7 akkoord en Regelgevende Overheden. NOJG 2013
 • Dia 15
 • Optie, zonder verliezers? Convenant: met alle grondgebruikers en jagers buiten opvang gebieden inzake VRIJWILLIGE winterrust voor alle ganzen gedurende januari en februari, tenzij.. Doelen: gebaseerd op haalbare, betaalbare winter populaties en flyway management. (rapportage EU) Populatie beheer: doelen vaststellen op basis inbreng van WBE/jagers en tel /afschot gegevens FRS. Vervang wantrouwen door vertrouwen: gelijkwaardig overleg, solide onderbouwing en afrekenen op resultaten met ALLE betrokkenen als eerste stap. VRAAG G7/IPO: Mogen (boeren) jagers hieraan bijdragen? NOJG 2013