Download - Mark Magazine November 2015

Transcript
Page 1: Mark Magazine November 2015

#17 - november 2015

WAT MAAKT EENGEWELDIGEWERKPLEK?

WAAROM NEDERLANDNIET NAAR HET EK GAAT

BEN JIJ TEVREDENOVER JE LOON?

Het brein vanje bedrijf: jijzelfOF LUISTERT ER ECHTNIEMAND NAAR JOU?

5 TIPS OM JEZELFTE VERNIEUWEN

VOLG ONS OP@MARK_MAGAZINE OF WWW.MARKMAGAZINE.BE

Page 2: Mark Magazine November 2015

• Werken aan de toekomst in een omgeving waar nieuwe technologieën ontwikkeld worden, medische vooruitgang geboekt wordt en nieuwe ideeën het licht zien. Zin in vooruitgang?

• Samenwerken met zo’n 13.000 collega’s in een internationale omgeving, waar zo’n 110 nationaliteiten elkaar ontmoeten. Dat schept openheid van geest, nieuwe inzichten, aparte uitdagingen en kansen. Net iets voor jou?

• Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Werk jij hieraan mee?

Kriebelt het? Eén adres: www.kuleuven.be/jobsite.

We blijven onze grenzen verleggen en zoeken permanent nieuwe collega’s (m/v):

INFORMATICI, LABORATORIUMTECHNOLOGEN, TECHNICI EN INGENIEURS, ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE MEDEWERKERS, STAFMEDEWERKERS, ONDERZOEKERS, …

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: www.kuleuven.be/jobsite

Ontdek jezelf. Begin bij je job.

KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid

Creatie? Innovatie? Ambitie?

15884-NL-V1-Ad-MarkMagazine-250x345.indd 1 03/11/15 14:34

Page 3: Mark Magazine November 2015

3

MARKwww.markmagazine.be

Overwerk4 Goed om weten

Waarom we altijd ontevreden zijnover ons loon

6 “We vergelijken ons altijd met anderen”

Een goede stage krijg je niet zomaar10 Potentiële stagiairs krijgen grondige selectieprocedure

Negen geheimen voor jevolgende presentatie

12 “Sommige presentaties veranderen de wereld”

Dossier Samen Slim15 Nodig de buitenwereld uit

16 Op de Speelplaats bloei je open

“De Ark van Noach is gebouwd door amateurs,17 deTitanic door professionals”

18 “We hebben een enorm collectief brein”

Het merk IK19 5 tips om jezelf te vernieuwen

Wat zet je in je sollicitatiebrief?20 De dunne lijn tussen opscheppen en jezelf verkopen

Het geheim van een ‘great workplace’21 Wat maakt een geweldige werkplek?

Twee jobs combineren: een goed idee?22 185.000 Belgen hebben twee jobs

Tien signalen dat een collegahet bedrijf zal verlaten

23 Is jouw collega plots minder actief tijdens vergaderingen?

Het verschil tussen halve finale envroegtijdige uitschakeling

24 Vijf coachingtips van Louis van Gaal

Brandline26 Het verhaal vanVan Marcke: Belgische specialist in warmte en water

Kan jobhopportunisme schaden?28 Jobhoppen of net investeren in je carrière

Infografiek30 Wat je nog niet wist over je woon-werkverkeer

INTRO

INHOUD

Edito

AllesVan ATOt Z

De topmanageren de taxichauffeurFrank Van Massenhove, voormalig hoofd van de over-heidsdienst Sociale Zaken, zei ooit dat als je echt wouweten hoe een organisatie draaide, je zeker moest gaanpraten met het kuispersoneel. Dat deed Frank ook. Deeerste meeting die hij had in zijn nieuwe functie was metde poetsvrouwen.

Deze MARK Magazine staat in het tekens van ‘samenslim’. Hoe iedereen jouw bedrijf vooruithelpt. Of popu-lair: tous ensemble. Het gaat er ook om of je baas echtnaar jou luistert. Topondernemer Richard Branson zeiooit: “Luister naar iedereen, niet enkel naar diegenen dieje wilt imponeren.”

Ook Branson vond ieders opinie belangrijk. Ik denk al-tijd aan de legendarische anekdote van de taxichauffeurdie Branson in de topperiode van het muzieklabel VirginRecords aansprak. De man zei dat hij naast chauffeur ookdrummer was in een popband. De chauffeur stelde voorom Branson naar het huis van zijn moeder te rijden, waarze even de opnametape zouden kunnen beluisteren.

Branson wees erop dat hij al ruim te laat was voor een za-kenafspraak,maar hij zou zijn geduld op die ene dag nooitberouwen. Uit de luidsprekers van de moeder schalde‘I can feel it in the air tonight’. De chauffeur heette PhilCollins. En niet veel later was hij wereldberoemd.

De volgende MARK Magazine verschijnt op 17/12 bijDe Standaard en op 18/12 bij Het Nieuwsblad.

WilliamVisterin, hoofdredacteur MARK Magazine

MARK Magazine is een realisatie van Content Connections, dat alsContent Marketing Divisie van Mediahuis merken en bedrijven dekans geeft om hun ideeën en visie te delen met de community vanDe Standaard en Het Nieuwsblad. Content Connections draagt deredactionele verantwoordelijkheid voor deze publicatie.

Jouw mening?@mark_magazine

“Soms moet ik ‘s nachts opstaanom alles te beredderen.”GEERT MULLENS,advocaat en docent op pagina 23.

Page 4: Mark Magazine November 2015

MARK

4

OVERWERKOVERWERK

Employerbrandingvooralingezetvoorwerving vanpersoneel,niet voorhun behoudUit een internationaal onderzoek blijktdat bedrijven die investeren in employerbranding, oftewel in merkbekendheidals werkgever, dat vooral doen omnieuw personeel te werven. En dus nietzozeer om de bestaande medewerkersaan zich te binden. 83 procent van debedrijven met een tekort aan arbeids-krachten zet employer branding in. Datblijkt uit een onderzoek van WorldcomPR Group. Het gebrek aan medewer-kers met specifieke competenties blijkthet hoogst in de IT-sector. Al duikt het indiverse sectoren op.

Slechts een kleine 40 procent van de res-pondenten zet employer branding-cam-pagnes in voor het behoud en debetrokkenheid van het bestaande per-soneel. Google en Starbucks worden,zo blijkt uit het onderzoek, aanzien alsboegbeelden voor employer branding.

HELFT MINDER BEDRIJFSWAGENSVOOR VROUWENNiet alleen verdienen vrouwen een stukminder dan hun mannelijke collega’s, zekrijgen ook veel minder extralegale voor-delen. Dat blijkt uit de Loonwijzer 2015van Jobat.

Gemiddeld verdient een vrouwelijkewerknemer 580 euro minder aan bru-toloon dan een man. Bovendien krijgenze ook minder extralegale voordelen.Vrouwen krijgen de helft minder een be-drijfswagen met tankkaart en een gsm,en in verhouding ook minder vaak een

groepsverzekering, een hospitalisatie-verzekering, een onkostenvergoedingof een laptop. Alleen bij de tussenkomstvan de werkgever in de kostprijs van hetopenbaar vervoer doen vrouwen hetbeter. Mannen bekleden goed betaaldeposities zoals in management of finance,en in ‘mannelijke’ sectoren als chemieof consulting, die bovendien genereu-zer zijn met extralegale voordelen. In hetonderwijs, een sector waar veel vrouwenwerken, worden veel minder extralegalevoordelen toegekend.

Vier op tien werknemersvindt werkplek niet proper39 procent van de werknemers geeft aandat de hygiëne op de werkvloer te wensenoverlaat. Dat blijkt uit een onderzoek vanWetten van de Werkvloer, een platformvan Nationale Vacaturebank bij duizendNederlandse werknemers.

Medewerkers vinden het vooral vervelendals ze op hun werk vuile toiletten (44 pro-cent) aantreffen of aan een smerig bureau,toetsenbord of telefoon (39 procent) moe-ten zitten. Uit het onderzoek blijkt dat erbij 40 procent van de werknemers dage-

lijks wordt schoongemaakt. Bij 20 procentgebeurt dit volgens hen gewoon niet, ten-zij ze dit zelf doen.

Een vieze werkplek is niet de enige doornin het oog van werknemers. Ook het ge-brek aan persoonlijke hygiëne bij sommigecollega’s (zoals hinderlijke zweet- en rook-geurtjes en een slechte adem) stoot tegende borst. Andere ergernissen zijn het nietwassen van de handen na het bezoek aanhet toilet en niezen zonder de hand voorde mond te houden.

OVERWERK

Page 5: Mark Magazine November 2015

5

MARKwww.markmagazine.be

Technologiebovenaanbij dewaardevolstemerken terwereld

Net als vorig jaar staat Apple op deeerste en Google op de tweede plekals kostbaarste merk. In de top tienstaan zes technologiemerken. Dit allesblijkt uit onderzoek van Interbrand,dat elk jaar een lijst maakt van dehonderd waardevolste merken. Hetbedrijf baseert zich onder andere opde financiële prestaties van het merken de mate waarin ze de consumentkunnen beïnvloeden.Apple en Google staan al drie jaar oprespectievelijk de eerste en tweedeplek. Daarvoor nam Coca-Cola dertienjaar lang de eerste plek in. Technolo-gie- en automerken domineren met28 vermeldingen de top honderd, va-riërend van merken als Toyota, BMWen Mercedes-Benz.De hoogste stijgers in ‘brand value’zijn ook gerelateerd aan technologie:Facebook, Apple en Amazon. Nieu-we merken in de lijst zijn, naast ondermeer Lego, PayPal en Lenovo.

De top 10 van waardevolste merken:1 Apple (170 miljard dollar / +43 %)

2 Google (120 miljard dollar / +12 %)

3 Coca-Cola (78 miljard dollar / -4 %)

4 Microsoft (68 miljard dollar / +11 %)

5 IBM (65 miljard dollar / -10 %)

6 Toyota (49 miljard dollar / +16 %)

7 Samsung (45 miljard dollar / 0 %)

8 General Electric (42 miljard dollar / -7 %)

9 McDonalds (40 miljard dollar / -6 %)

10 Amazon (38 miljard dollar / +29 %)

BACKGROUND EDUCATION ZETVLUCHTELINGEN VOOR DE KLASBackground Educations, de Mechelsestart-up die een jaar geleden het levens-licht zag, zet in haar avondopleidingenvluchtelingen voor de klas. Het gaat omdocenten die voorheen al les gaven, maarhun land moesten ontvluchten. De toe-gang voor hun lessen is gratis, een vrijwil-lige bijdrage gaat naar de vluchtelingenzelf. De lessen van de vluchtelingen , tel-kens georganiseerd in Brussel, lopen door-

heen het opleidingsprogramma dat Back-ground Educations aanbiedt. BackgroundEducations (backgroundeducations.eu)biedt flexibel en haalbaar avondonderwijsvoor volwassenen op academisch niveau.De programma’s bevatten filosofie, lite-ratuur en psychologie, maar je kunt ookkiezen voor nieuwe thema’s als Europesepolitiek, economie, klimaat, wereldcultu-ren, biologie en digitale technologie.

Bedrijven worden het vaakst verklikt ophet gebruik van illegale software doorex-werknemers.Datblijktuit een internon-derzoek van de BSA The Software Alliance,een vereniging van softwarebedrijven alsMicrosoft en Adobe.

In totaal gaat het om 60 procent van hettotale aantal leads dat de BSA in handenkrijgt van informanten en onderzoekers.Het werkelijke percentage van verklikkerszou nog hoger kunnen liggen omdat eenkwart van de informanten anoniem woublijven. Van alle meldingen die de BSAontvangt, komt de overgrote meerder-heid van informanten die bedrijven rap-porteren bij de BSA.

24 procent van alle software in Bel-gië wordt gebruikt zonder licentie. Be-

drijven zijn zich vaak niet bewust vande risico’s hiervan, benadrukt de BSA.Daarom organiseert de organisatie eeninformatiecampagne, met onder meerenkele webinars. “Hierbij wijzen weop het belang van het in kaart bren-gen van de eigen softwaresituatie”, al-dus Georg Herrnleben, Senior DirectorCompliance EMEA bij BSA.

Vooral ex-werknemersverklikken illegale software

van de meldingenover illegale software

komt van ex-werknemers

60%

Page 6: Mark Magazine November 2015

MARK

6

VROUWEN MEER ONTEVREDEN OVER SALARIS DAN MANNENONDERZOEK JOBAT:

Waaromwe altijdontevreden zijn over ons loonWe zijn steeds minder tevreden over wat we verdienen. Datblijkt uit de jaarlijkse Loonwijzer van Jobat. Maar de redenenhiervoor zijn divers.“We vergelijken ons altijd metanderen. En dat is gevaarlijk.”Al zijn we nietde enige die ons loon aftoetsen metanderen: dieren doen dat ook.

Tekst:WilliamVisterin

Page 7: Mark Magazine November 2015

7

MARKwww.markmagazine.be LOON

Wie verdient meest(en wie minst)? (maandelijks bruto gemiddelde)

Top 5 : meest verdienende functies1. Algemeen management\directie:

€49272. Juridische functie: €37893. Onderzoek: €36784. ICT en internetfuncties: €35495. Engineering: €3532

Top 5: minst verdienende functies1. Horeca: €21752. Verkoop intern: €24363. Kunst: €25704. Administratieve functie: €27365. Logistieke functie: €2899

Top 5: best betalende sectoren1. Internationale instellingen: €40512. Farmaceutica: €40293. Chemie en petrochemie: €40004. Energie- en watervoorziening: €38915. Telecommunicatie: €3463

Top 5: minst betalende sectoren1. Horeca & Catering: €24082. Toerisme en vrijetijdsbesteding: €26073. Reclame en communicatie: €27464. Textiel-, schoen-, kleding- en leder-

nijverheid: €27565. Professionele diensten: €2776

Typ ‘Equal Pay for Monkeys’ in op Googleen je komt bij een opmerkelijk YouTube-filmpje. Onderzoekers laten twee apen,die afgesloten zitten in een kooi, een be-paalde taak uitvoeren: het teruggevenvan steentjes. De twee apen worden erallebei voor ‘vergoed’. Alleen krijgt deene aap komkommer als beloning, en deandere druiven, wat als een veel beterebeloning kan worden ingeschat.

De aap, die ‘maar’ de komkommer krijgt,wordt boos en zelfs agressief, zodra hijzijn soortgenoot druiven ziet toegespeeldkrijgen. De minder bedeelde aap begintwoest op de kooi te slaan en met desteentjes te smijten. Ook hij wil de drui-ven. “Dit experiment toont aan dat ookdieren hun beloning met elkaar vergelij-ken”, illustreert Frank Vander Sijpe, Direc-teur HR Research bij Securex.

1.WE VERGELIJKEN (ALTIJD)

Mensen vergelijken hun loon overigensook, en zelfs een stuk meer. Vooral datblijkt de hoofdreden voor onze ontevre-denheid. “Een bekend experiment toontdit ontegensprekelijk aan”, merkt VanderSijpe op. Het komt erop neer dat mensenzich beter voelen in een wereld waarin zij3.500 euro als loon ontvangen , terwijlhun buurman er 3.000 euro zou vangen.Terwijl ze zich minder goed zouden voe-len in een wereld waarin zij 5.000 eurozouden verdienen, wat meer is, terwijlhun buurman 6.000 euro zou opstrijken.

De twee onderzoeken laten een duidelijkbeeld blijken. Zolang het over loon gaat,zijn blijkbaar zowel mens als dier niet (snel)tevreden. “Daarom dat ik cijfers over loon-tevredenheid toch altijd erg voorzichtig be-nader. De meeste mensen vinden sowiesodat ze te weinig verdienen, misschien openkele uitzonderingen na.”De hoofdreden hiervoor is dus dat mensen

zich altijd meten met anderen. “En daarword je niet blij van. Er is altijd wel iemandin je omgeving die meer verdient dan jij.Daarom is vergelijken ook meestal ge-kleurd”, stelt Vander Sijpe, die benadruktdat we door al dat vergelijken al bijna perdefinitie ontevreden zijn over ons loon.

2. ER ZIJN SOMS GROTELOONVERSCHILLEN

Doordat we vergelijken, zijn we snel-ler ontevreden. Zeker als het resultaatvoor ons niet positief uitdraait. Door-dat vrouwen gemiddeld 580 euro brutominder verdienen - zoals blijkt uit de re-cente Loonwijzer van Jobat - heeft datook zijn weerslag in de tevredenheids-cijfers. Vrouwen blijken in verhoudingmeer ontevreden over hun loon, en danvooral in vergelijking tot wat ze ervoormoeten doen.

Meer dan de helft van de vrouwen (58procent) is ontevreden over de verhou-ding tussen loon en prestaties, terwijl ditbij mannen iets minder dan de helft is

(48 procent). Al nam de ontevredenheidbij beiden toe, de voorbije vijf jaar.

Deze ontevredenheid speelt nog meer bijsectoren die gemiddeld minder betalen zo-als de horeca, toerisme& vrijetijdsbesteding,en de textiel-, schoen- en kledingnijverheid.Daar is ruim zes op tien ontevreden.

3. DE WERKDRUK NEEMT TOE

Ook al komt het grootste deel van dezeontevredenheid uit de constante vergelij-king met anderen, en nemen we de trendvan toenemende ontevredenheid dus metde nodige reserves, toch ziet Vander Sijpenog andere elementen die onze tevreden-heid rond ons loon niet ten goede komen.“Je merkt bij veel mensen en sectoren datook de stress en werkdruk toeneemt. Erwordt veel van mensen verwacht. Som-mige bedrijven of sectoren voelen zichgenoodzaakt om de productiviteit telkensde hoogte in te jagen omdat de lonen an-ders onbetaalbaar worden. De loonkostin België ligt namelijk vrij hoog, dus daarmoet wat tegenover staan.”

Page 8: Mark Magazine November 2015

MARK

8

LOON

@MARK_MAGAZINEWaarom we altijd ontevreden zijn over ons loon

De toenemende druk is overigens niet al-leen op het werk, maar ook daarbuiten.“Ook in hun privéleven leggen mensenzichzelf vaak hoge eisen op. De niet altijdeven geweldige mobiliteit en fileproble-matiek spelen hier ook wel een rol. Ookdat kan de druk verhogen en de algeme-ne tevredenheid doen dalen”, stelt hij.

4. LONEN ZIJN IN ONS LANDWEINIG FLEXIBEL

Wat nog meespeelt, is dat de lonen in onsland weinig flexibel zijn. “Er is bij de werk-nemers zeker een vraag naar flexibeleverloningspakketten, maar in de praktijkkunnen werkgevers dit door de strakkewetgeving erg moeilijk in de praktijk om-zetten”, vertelt Frank Vander Sijpe. “Eenconcept als het cafetariaplan bevindt zichbijvoorbeeld al snel in de illegaliteit.” Ditgebrek aan flexibiliteit is jammer, vindt hij.“Want een jongere werknemer heeft bij-voorbeeld inzake verloning andere wen-sen dan een oudere.”

Belg verdient gemiddeld3200 euro bruto

Hoeveelverdient ...?*

Een Belg kan gemiddeld rekenen op een maandelijks brutoloon van 3200 euro. Al blijkter een behoorlijke loonkloof. Zo verdient een man maandelijks 580 euro meer dan eenvrouw. Dat blijkt uit de Loonwijzer van Jobat. Het ging om een rondvraag bij 26.870respondenten, verdeeld over heel België.

Het loonverschil wordt bovendien ook nog versterkt door het feit dat mannen gemid-deld gesproken op meer extralegale voordelen (bedrijfswagen, maaltijdcheques, gsm,groeps- of hospitalisatieverzekering, …) kunnen rekenen dan vrouwen. Een man heeftgemiddeld 4,8 extralegale voordelen, zo stelde Jobat vast, een vrouw slechts 3,6. Vooralinzake gsm, laptop en bedrijfswagen met tankkaart worden mannen veel beter bediend.

Het loonverschil vloeit ook voort uit het feit dat een man werkzaam is in functies dieeenvoudigweg beter betalen, zoals algemeen management en ICT. Beroepen en secto-ren waar ze ook iets genereuzer zijn met extralegale voordelen.

Man: €3495Vrouw: €2916

Arbeider: €2398Bediende: €2992

Ambtenaar: €3455Kaderlid: €5132

Starter: €2229Iemand met twintig jaarervaring: €3850

Secundair: €2654Bachelor: €3136

Master: €3738Doctoraat: €4743

Ook het hele loonbeleid zelf is in ons landvrij rigide. “Je zit met een situatie dat delonen in ons land eigenlijk alleen maarkunnen stijgen. Dit heeft ook als gevolgdat je jezelf als vijfenvijftigplusser zonderdat te willen al snel uit de markt prijst.Met de toenemende anciënniteit neemtook de loonmassa toe. Ik kan me voor-stellen dat dit ook niet bijdraagt aan eengrote tevredenheid”, stelt Vander Sijpe.

Ondanks dit algemeen ontevredenheids-gevoel sluiten we af met een positievenoot. Als we het vergelijken met onzebuurlanden verdient een Belg gemiddeldgesproken goed zijn kost. “Vergelijkenis natuurlijk moeilijk omdat je moet we-ten wat je mee rekent en wat niet. Gaathet bijvoorbeeld enkel over loon, of ookover extralegale voordelen”, nuanceertVander Sijpe. “Maar over het algemeengesproken zitten we in België niet slechtqua lonen. De Belg verdient gemiddeldgesproken niet slecht. Ook al staat dat opde lange termijn wel onder druk.”

* maandelijks bruto gemiddelde

Frank Vander Sijpe, directeur HR Research bij Securex:“Je merkt bij veel mensen en sectoren dat ook de stress enwerkdruk toeneemt. Er wordt veel van mensen verwacht”

Page 9: Mark Magazine November 2015

9

MARKwww.markmagazine.be STORYTELLING

“Ik ben begonnen bij Cigna in 2011”, ver-telt Gilles. “Wereldwijd zijn we de grootsteprovider van medische verzekeringen voorbuitenlandse werknemers van inter- enniet-gouvernementele organisaties (igo/ngo’s). Wij begeleiden wereldwijd hon-derdduizenden expats, maar ook lokalemensen. En het gaat over meer dan verze-keren: we bieden allround ondersteuningin health & wellbeing. We bereiden men-sen voor op hun buitenlandse opdracht.Daarbij leveren we maatwerk: een expatmet diabetes kunnen we bijvoorbeeld metinsuline bevoorraden in een land waar datniet verkrijgbaar is. Veiligheid en comfortvoor expats, én meer rendabiliteit voor or-ganisaties is het resultaat.”

Je bent begonnen in consultancy: hoekom je dan bij Cigna terecht?“Als TEW’er was ik eerst drie jaar auditorbij Ernst & Young, maar ik wou graag eencommerciële uitdaging. Bij mijn sollicitatiesvoor salesfuncties bij andere bedrijven wasmijn financiële achtergrond een breekpunt.Bij Cigna vonden zemijn ervaringmet auditsvan verzekeringsbedrijven wél een plus. Ikbegon als accountmanager: eerst voor part-nerships, daarna voor corporate accounts inEuropa. Sinds dit jaar ben ik Business De-velopment Manager Africa. Dat betekentdat ik nu ook nieuwe business binnenhaal,een pure salesrol dus. Antwerpen geldt bin-

nen de Cigna-groep als center of excellencevoor Afrika. Ons portfolio telt verschillendegrote internationale, intergouvernementeleorganisaties en grote ngo’s als klanten. Al-lemaal organisaties met enorm veel ledenin Afrika. Die terreinervaring is een grootvoordeel voor een uitbreiding naar corpo-rate klanten. Met onze productmanagers,marketingcollega’s, financiële afdeling enexterne input hebbenwe een eigen productontwikkeld, Cigna Africa, aangepast aan deAfrikaanse context, met bijvoorbeeld 100%dekking van preventieve vaccinaties.”

Cigna is een multinational waar zelfsde lokale teams internationaal zijn sa-mengesteld. Toch heb je een persoonlij-ke impact op situaties.“Bijzonder is dat je hier met zoveel cultu-ren en nationaliteiten in contact komt. Wehebben wereldwijd klanten en verzeker-den die we helpen via onze servicecentersin Antwerpen, Miami en Kuala Lumpur.Voor mij ligt de weg nu helemaal open ombusiness te ontwikkelen en multinationalsmet standplaats Nairobi, Luanda of Lagoseen one-stop shop te bieden. Ik heb in con-sultancy binnen een Big Five-bedrijf veelgeleerd, maar hier kan ik mijn capaciteitenbeter ontwikkelen. Consultancy zal je pasop seniorniveau zo’n kans bieden. Bij Cig-na heb ik méér impact op mensenlevensdan ik ooit had durven dromen. Door onze

kennis over het functioneren van lokalegezondheidssystemen kunnen we mensenecht bijstaan van A tot Z. Dankzij deze sup-port kunnen mensen zich focussen op hungenezing. Het biedt veel voldoening.”

Cigna kijkt nu uit naar een directecollega voor jou: een sales associateAfrica. Maar er vallen nog meernieuwe kansen te rapen.“Cigna in Antwerpen telt ongeveer 470medewerkers en is superdivers qua per-soneelssamenstelling. Binnen Operati-ons heb je bijvoorbeeld de medewerkersdie op basis van hun medische kennis dewereldwijde schadeclaims verwerken. Wehebben ook een clinical department metdokters en verpleegsters.”“Dat we zo sterk verweven zijn met de in-ternationale Cigna-organisatie, vind ik heelstimulerend. Op die manier maak je deeluit van een groter geheel. Interne en exter-ne opleidingen zijn dus ruim voorhanden,je stelt gewoon zelf je noden voor. Daarbijzijn we een gezond groeibedrijf met veelpotentieel en zijn er de laatste jaren tweekantoren bijgekomen. Zelf heb ik nu eenrechtstreekse nieuwe collega nodig: eensales associate die mee ons salesverhaal inAfrika ondersteunt. Meertalig en commu-nicatief zijn is het belangrijkste, de rest leerje on the job. Dan kunnen we er samen alsteam tegenaan gaan!”

“Nooit verwacht dat je in een salesfunctiezóveel impact kunt hebben”Cigna – voorheenVanbreda International – specialiseert zich in employee benefits enhet beheer van medische verzekeringsplannen voor expats. Gilles Nyssens (31) is ersinds januari Business Development Manager Africa. Een prachtuitdaging die hij eldersmisschien pas had kunnen opnemen met meer jaren ervaring.

STORYTELLING

Page 10: Mark Magazine November 2015

MARK

10

STAGES

Een goede stageplaatskrijg je niet zomaarVia stages leren studenten en bedrijven elkaar kennen. Schoolse kennis ondergaat een grondigepraktijktoets, en docenten en professoren krijgen feedback van studenten en bedrijven overde toepasbaarheid van wat in de cursus staat. Opvallend: je komt niet zomaar aan een goedestageplaats.Vooraleer ze bij accountants- en adviesorganisatie PwC of badkamerspecialist VanMarcke aan de slag kunnen, doorlopen stagiairs een grondige selectieprocedure.

Tekst:TimothyVermeir

POTENTIËLE STAGIAIRS DOORLOPENVAAK EERSTEEN GRONDIGE SELECTIEPROCEDURE

Ingenieurs, uiteraard. En technici. Maarook studenten bedrijfsmanagement,communicatiewetenschappen of marke-ting: allemaal worden ze bij Van Marckemet open armen ontvangen. Wie sollici-teert voor een stageplaats en succesvolde selectieprocedure doorloopt, krijgt dekans om uiteenlopende dingen te doen.

Van Marcke, dat is toch die badkamerspe-cialist? Ja, maar veel meer dan dat, legtValentine De Jaeger van de HR-dienst uit.“Van Marcke is een groothandel voor al-les wat met water en warmte te makenheeft, van chauffages tot zonnepanelen,van installatiemateriaal tot keukens. Wezijn ook erg actief op het vlak van wa-ter- en energiebesparende technieken.In eigen land zijn we marktleider, maarwe zijn ook actief in Nederland, Frank-rijk, Luxemburg, Zwitserland, Malta en deV.S.. Wereldwijd is dat goed voor 1.500medewerkers.”

“In België hebben we 83 Van MarckeTechnics, servicewinkels voor de instal-lateurs, en 18 vestigingen van Van Mar-cke Inspirations, gericht op particulie-ren. In Zaventem hebben we Big Blue,ons kennis- en expertisecentrum dat

zich richt op energiezuinige oplossin-gen voor warmte en water, en in achtvan onze showrooms is er een Big BluePoint waar klanten informatie kunneninwinnen. Er is ook nog Van MarckeBlue, de e-commerce website, en VanMarcke Distribution, ons eigen trans-portbedrijf.” Tegen 2017 plannen wein Kortrijk een nieuw Europees distribu-tiecentrum, zo geeft ze nog mee. In allevestigingen en afdelingen verwelkomthet bedrijf stagiairs met open armen. “Demeeste mogelijkheden zijn er in Kortrijk,maar stagiairs zijn ook welkom in onzeverschillende winkelpunten en solutioncenters. We bieden stageplaatsen aan inalle departementen. Er zijn ook studentendie aan de slag gaan op specifieke projec-ten, bijvoorbeeld rond continuous impro-vement, of warmtenetten. Ook stages inhet buitenland zijn mogelijk.”

HELEMAAL OPEN

Maar Van Marcke doet voor scholen meerdan stages aanbieden. Van Marcke Col-lege verwelkomt niet alleen eigen werk-nemers en installateurs voor allerlei tech-nische opleidingen, ook leerkrachten endocenten leren er de nieuwste technieken

kennen. “We staan echt helemaal openvoor technische scholen, hogescholen enuniversiteiten”, zegt Valentine. “We zit-ten met veel plezier ook in de jury vooreen eindwerk of begeleiden studententijdens hun thesisonderzoek.”

Om bij Van Marcke stage te lopen, stel-len studenten zich kandidaat via de VanMarcke-jobsite. “We houden een intake-gesprek en kijken of we de verwachtingenvan de student kunnen inlossen, maar weoverleggen ook met hen. Waar liggenzijn of haar interesses, waar kunnen wijmogelijkheden bieden? We betrekkenook altijd de afdelingsverantwoordelijkebij dat gesprek zodat iedereen zich goedvoelt bij de samenwerking.”

“Ja, de lat ligt hoogvoor stagiairs.Maar daarstaat wel wat tegenover”, stelt Valentine.“De voordelen die we stagiairs bieden,vind je terug in onze waarden leiderschapen innovatie. Voor onze stagiairs betekentdit dat zij veel vrijheid krijgen om bepaaldeprojecten uit te werken, veel kansen krijgenom uiteenlopende dingen te doen, maarook dat we hun kritische, vernieuwendekijk waarderen.” Ze denkt daarbij spontaanterug aan de student die voor het magazijneen heel project rond voice picking heeftuitgewerkt. “Die hebben we dan ook met-een een contractvoorstel gedaan”, lacht ze.

VAN MARCKE LEGT DE LAT HOOG VOOR STAGIAIRS

“We waarderen hun kritische, vernieuwende kijk”

Page 11: Mark Magazine November 2015

11

MARKwww.markmagazine.be

Tijdens hun stage bij PwC leren studen-ten wat de werkelijke inhoud is van eenjob en zetten ze hun schoolse kennis omin de praktijk. Ze krijgen ook een ideevan de sfeer en cultuur van een onder-neming. “Jaarlijks zijn er hier meer danhonderd stagiairs, stuk voor stuk strenggeselecteerd.”

Sam Borms is 22 jaar en volgt de mas-teropleiding Business Economics aande Solvay Brussels School. Sinds beginseptember is hij bij PwC aan de slag alsstagiair. Vijf maanden lang zal hij mee-draaien in het departement CorporateFinance, waarna hij terug naar Solvaykeert voor het laatste deel van zijn oplei-ding. “Toen ik een stageplek moest kie-zen, was PwC een van mijn voorkeurs-bedrijven”, vertelt hij. Het voordeel vaneen - bij Solvay overigens niet verplich-te - stage? Dat je als student in contactkan komen met verschillende sectorenen jobs, zodat je als afgestudeerde beterweet welke richting je uit wilt.” Boven-dien kun je je als student op de arbeids-markt onderscheiden door de stages dieje hebt doorlopen.

Elk jaar krijgt PwCmeer dan honderd stagi-airs over de vloer, en dat biedt ook voor deorganisatie een duidelijk voordeel. Na vijfmaanden heeft de organisatie een duide-lijk beeld van de stagiair. “Als beide partij-en tevreden zijn, kan een aanbod volgen -dat zeggen we hen ook van in het begin”,vertelt Laura Rampelberg, Career EventsOfficer. Geen wonder dat PwC niet overéén nacht ijs gaat wanneer ze een stagiairaanwerven: net zoals sollicitanten nemenze deel aan de selectiedagen en doorlopenze de volledige selectieprocedure.

Iedereen tevreden? Ja, ook bij Solvay zelf,zegt Estefania Fuentes, Career ServicesManager bij de Brusselse Business School:“Belangrijk is dat studenten na hun sta-ge terug naar de school moeten om hunstudies af te maken. We krijgen dus di-recte feedback vanuit de markt over onzeopleidingen.”

WIT BLAD

Elkaar uittesten? Fijn, maar uiteindelijkmoet er ook gewerkt worden. “Het isnatuurlijk de eerste keer dat deze jonge

mensen in een bedrijf aan de slag zijnen wat ze geleerd hebben op de school-banken in de praktijk brengen”, zegtChristophe Cleeren, Senior Manager bijPwC en begeleider van Sam. “We willenvooral dat onze studenten nieuwsgierigen gemotiveerd zijn, en willen leren.”

“Sam is een snelle leerling”, vervolgt hij.“We tonen hem wat we verwachten enleggen uit wat de verschillende stappen zijn.Dan kan hij aan de slag en houden we heelregelmatig feedbacksessies.” Sam werktbinnen het team van Christophe ondermeer aan pitch books, voorstellen voor eendienstverlening gebaseerd op de problema-tiek waar de klant mee worstelt. Dit gebeurtaltijd op basis van een grondige bedrijfs- enmarktanalyse. Het is een Senior Managerzoals Christophe die met dat voorstel naarde klant trekt. “Gisteren was ik nog bij eenklant met een presentatie waaraan Sam hadmeegewerkt. Hopelijk komt er een nieuweopdracht uit - fingers crossed.”

Zou Sam solliciteren na zijn stage, nadat hijafgestudeerd is? “Ja”, klinkt het. “Ik vindhet hier fijn. Wat ik het meest apprecieer,is dat ik me alleen de eerste paar uren alseen stagiair heb gevoeld. Nadien krijg je jetaken en ben je deel van het team.” Eenteam waar hij binnen een jaar misschienopnieuw deel van kan uitmaken.

ALS STAGIAIR PROEVEN VAN JOB EN SFEER BIJ PWC

“We willen vooral dat onze studentennieuwsgierig en gemotiveerd zijn.”

“Ik heb me alleen de eerste paar uren als een stagiair heb gevoeld”, aldus Sam Borms, op de foto tussen Laura Rampelberg en Christophe Cleeren van PwC.

Page 12: Mark Magazine November 2015

MARK

12

PERSONAL BRANDING

Negen geheimen voorje volgende presentatieOf het nu een belangrijke presentatie is voor de board, een salespitchof een informeel woordje aan het begin van een receptie: sprekenvoor een publiek moet je toch. Met deze negen tips kom je al eenheel eind.“Sommige presentaties veranderen de wereld.”

Tekst:WilliamVisterin

VANALEXAGNEWTOTAL GORE

We halen onze tips uit ‘Spreken als TED’,waarbij auteur Carminne Gallo honder-den presentaties analyseerde uit de be-kende TED-presentatiereeks. TED is uitge-groeid als de standaard voor spreken inhet openbaar. Maar wat maakte die spee-ches zo bijzonder?

1. VOEL DE PASSIE

Dat is de eerste stap. Als je anderen wiltinspireren, moet je in eerste instantie zelfgeïnspireerd zijn. Met andere woorden:waar gaat jouw hart sneller van kloppen?De beste speeches op TED kwamen vandie mensen die heel erg betrokken warenbij hun onderwerp en dat ook uitstraalden.Een van de populairste TED-presentatieskomt van de neurowetenschapper Jill Bol-te die zelf een beroerte kreeg en gedeel-telijk verlamd raakte. Maar ze putte er netkracht uit; hoeveel hersenonderzoekershebben de kans om hun eigen vakdomeinvan binnenuit te onderzoeken? Haar be-roerte werd haar roeping. En dat straaldeze uit met passie.

Passie wekt enthousiasme op. “Tegelijkis dat als spreker ook wel een gevaar”,merkt Sarah Van Diesel, Experte PublicSpeaking bij het Belgische Faster SalesEvents, op. “Je kunt ook te enthousiast

zijn en te veel willen vertellen. Dan moetje jezelf voornemen om je in te tomen.”

2. VERTEL EEN VERHAAL

Bryan Stevenson, de spreker die de lang-ste staande ovatie uit de geschiedenis vanTED kreeg, besteedde een kwart van zijnpresentatie aan het vertellen van verha-len. Hij begon met het verhaal over zijnfamilie en bouwde een persoonlijke bandop met zijn publiek. Pas dan verschenende eerste statistieken die lieten zien hoe-veel (zwarte en arme) mensen zich inAmerikaanse gevangenissen bevinden.Mensen horen graag verhalen.

3. OEFENING BAART KUNST

Het is een bekende theorie die zegt dat je10.000 uur aan oefening nodig hebt omje een bepaalde vaardigheid eigen te ma-ken: van tennissen tot piano spelen. “Ookkan iedereen leren spreken”, vindt SarahVan Diesel. “Alle feedback kan je hierbijhelpen.”

Door te blijven oefenen, zorg je ervoor datje de inhoud van je speech je helemaal ei-gen maakt, net alsof je een gesprek hebtmet een vriend. Tijdens de eerste lance-ring van de Macintosh in 1984 was Steve

Jobs zichtbaar nerveus, hij las zijn tekst afen hield zich vast aan zijn lessenaar. Maarelk jaar werd hij beter en uiteindelijk dereferentie voor spreken in het openbaar.

4. VERTEL IETS NIEUWS

“Niets van wat ik jullie ga laten zien, stondooit in mijn schoolboeken”, zo begon debekende Titanic-onderzoeker Robert Bal-lard zijn speech. En hij had meteen alleaandacht. Mensen willen nieuwe dingenhoren. Het menselijk brein smult ervan.“Nieuwsgierigheid is je belangrijkste be-zit”, stelde James Cameron zijn TED-pu-bliek ooit voor. Cameron vertelde dat hijzijn beroemde film Titanic had gemaaktomdat hij zelf vooral naar het wrak wouduiken voor de openingsscène van zijn film.

5. WEES ONVERWACHT

De beste presentaties bezorgen mensenmomenten waar het publiek hun mondvan open valt. Toen Bill Gates het in zijnpresentatie had over malaria en kinder-levens die gered kunnen worden, liet hijook muggen los in de zaal. Dat momentherinnerden mensen zich het best. Injournalistieke termen heeft men het ookwel over een hook of haakje: het waw-effect dat de aandacht trekt.

Page 13: Mark Magazine November 2015

13

MARKwww.markmagazine.be

Spreek als TED – De negen geheimen van de beste sprekers ter wereld, Carminne Gallo, Business Contact, 2015, ISBN: 978 90470 08446, 284 pagina’s.

6. DOE EENS LEUK

De meest bekeken presentatie ooit opTED is niet die van een of andere super-ster, maar van Sir Ken Robinsons over- godbetert - onderwijshervorming. Ro-binsons vertelde nieuwe dingen, maardeed dat op een leuke manier, met al vanin het begin ruimte voor humor.

“Stel dat je wordt uitgenodigd voor eenfeestje en de gastheer vraagt: ‘wat doe jevoor werk’”, zo begon hij zijn speech. “Alsik dan vertel dat ik in het onderwijs werk,dan zie je ze wit wegtrekken. En dan den-ken ze: waarom moet dit mij overkomen,net op mijn enige avondje uit.” De zaalbegon te lachen en hield daar niet meermee op. Sprekers die nieuws met humorgoed kunnen combineren, hebben goudin hun handen.

Humor is tegelijk erg subjectief en gevaar-lijk. Wat voor de ene grappig is, is voorde andere er ver over. “Winston Churchillzei ooit dat humor een zeer ernstige zaakis. Hij heeft gelijk. Je moet er mee oplet-ten”, bevestigt Sarah Van Diesel. “Vooralherkenbare humor werkt goed”, bena-drukt ze. “’Zelf ben ik in dat kader ergfan van Jerry Seinfeld. Ook de bekendesupermarktsketch van Alex Agnew vind ik

zo sterk omdat iedereen de situatie her-kent. Al zijn andere grappen van Agnewer soms behoorlijk over.”

7. HOU HET KORT

Elke saaie speech begint met de belofte omhet kort te houden. Bij TED is 18minuten deideale lengte van een presentatie: lang ge-noeg om serieus te worden en kort genoegom de aandacht vast te houden. Uiteraardzijn er presentaties die langer (moeten) du-ren, maar zorg er dan voor dat je om de tienminuten een luchtige pauze inbouwt, onderde vorm van een video, demo of verhaal.

8. SPREEK MEERDERE ZINTUIGEN AAN

Onze hersenen schenken geen aandachtaan saaie dingen. Maar ze raken haastnooit verveeld door betoverende beelden,intrigerende attributen of indrukwekken-de video’s.Wil je echt inspireren, wees danzuinig met woorden op je PowerPoint-slides, als je die zou gebruiken. De ge-middelde PowerPoint-slide bevat veertigwoorden. Maar je zal van alle TED-presen-taties haast geen slides vinden die veertigwoorden bevatten.

De wereldberoemde presentatie van AlGore over ‘An Inconvenient Truth’ sloeg in-

dertijd aan omdat Al Gore de gevolgen vande klimaatverandering liet zien en voelen.Als Gore zijn tekst had getoond of voorge-dragen zonder ondersteunende beelden,dan waren slechts weinig mensen geboeiden geïnspireerd geraakt. “Sommige pre-sentaties kunnen echt de wereld doen ver-anderen”, bevestigt Van Diesel.

9. VAAR JE EIGEN KOERS

Toen Sheryl Sandberg, de bekende COObij Facebook, een TED-presentatie gaf in2010 vertelde ze eerst dat ze haar klei-ne dochter de dag ervoor had afgezet aande westkust en gezegd dat ik ze ’s avondsniet ging zien. Waarop het dochtertje haarbenen vastnam en smeekte dat ze niet zougaan. “Als moeder breekt dan je hart”.

Sandberg twijfelde of ze deze anekdotemoest vertellen, maar de host overtuigdehaar om het toch te doen. Met haar introvertelde Sandberg eigenlijk: ik kan ookniet alles. “Het voelde heel goed aan datik mijn onmacht niet alleen toegaf aanmezelf, maar dat ik dat kon delen metanderen.” De meeste mensen voelen hetaan wanneer iemand niet echt is. Als jeprobeert iets of iemand te zijn die je nietbent, zal je nooit het vertrouwen van jepubliek winnen.

Page 14: Mark Magazine November 2015

MARK

14

Samen slimSpecialisten in een lab hebben niet langer hetmonopolie op innovatie. Leren van je collega’s enklanten, en spontaan samenwerken leiden ooktot slimme nieuwe oplossingen. UNILIN, ColruytGroup en Securex zijn drie grote bedrijven diede ruimte bieden om mee te denken en samente ‘ondernemen’. Het resultaat?Meer motivatie en werkplezier,en enthousiaste klanten.

TEKST:Wieland De Hoon

DOSSIER INNOVATIE OP DEWERKVLOER

Page 15: Mark Magazine November 2015

15

MARKwww.markmagazine.be INNOVATIE OP DE WERKVLOER

Openstaan voor wat buiten je organisatie gebeurt, is de basis voor innovatie.De buitenwereld biedt je volop nieuwe mogelijkheden. Je moet ze alleen willenzien. UNILIN maakt er werk van met een breed opgezette innovatiedag.

“Onze Innovation Day zet heel wat in be-weging”, zegt Chief Information OfficerJan Dewitte. “Nieuwe diensten en produc-ten halen we die dag letterlijk naar binnen.’s Morgens hebben diverse sprekers hetover trends en technologie. In de namiddagwisselen onze mensen met elkaar en metonze sprekers van gedachten. Het is eenintern seminarie met alles erop en eraan.”

Een ‘intern seminarie’ lijkt eerder ietsvoor het management …“Nee, iedereen is uitgenodigd. Onze me-dewerkers maken er kennis met bestaan-de oplossingen die nuttig kunnen zijn vooronze business. Daar kunnen we mee expe-rimenteren. Een Innovation Day organise-ren was een experiment op zich, want ‘jeleveranciers uitnodigen’ levert niet per seveel belangstelling op. Toch was er tijdensonze eerste editie twee jaar geleden met-een een grote opkomst. Het was echt eenvoortdurend komen en gaan.”

Voor technologie die je niet meteenlinkt aan jullie bedrijfsactiviteit.“Klopt. Een bouwer van sensoren voor deauto-industrie kwam vertellen hoe zij in-novatie aanpakken. Er was aandacht voorslimme brillen zoals Google Glass. Er wa-ren demo’s van apps waarmee je via spel-principes processen kan verbeteren, …

Microsoft was er met een Technology Ta-ble, er waren 3D-printingdemo’s uit onzeeigen R&D-afdeling, … Heel interessant.En je kon zelf de snufjes uitproberen.”

Is innovatie voor iedereen?“Innovatie gaat over vérder kijken danwaar je mee bezig bent. Om innovatie telaten leven, koppelen we ook een spel-element aan de Innovation Day. Iedereenmag een idee voorstellen. Vorige keerwaren het er meer dan honderd, van eentoepassing op de iPad voor sales tot eenbetere manier om vrachtwagens te laden.De drie beste bedenkers krijgen de tijd enmiddelen om hun idee uit te werken. Ideageneration is een continu proces. Daarraakt iedereen dankzij Innovation Day welvan overtuigd.”

1. LAAT MENSEN EXPERIMENTEREN

Men neme: wat oog voor verbetering,veel goesting en één Kinect-camera vanMicrosoft. Dat apparaatje geeft op basisvan gebaren commando’s door aan eenXbox-spelconsole tijdens het gamen.

Goed voor een schitterende toepassingvoor UNILIN, én vijf weken plus 5.000euro om het uit te werken. Tijdens de In-novation Day kon het hele bedrijf ermee

kennismaken. “Super wat een klein, spon-taan projectteam kan bereiken”, zegt eentrotse David De Geyter uit de IT-afdeling.“Mijn collega uit Engineering en ik wildenmet de Kinect de automatisering van onzeproductie verbeteren. Bij UNILIN zijn westerk in cameratoepassingen voor controleop de productie en machinesturing. Metde Kinect krijg je 3D-beelden en dat is eenhele verbetering. Hoe het werkt? Tijdenshet gamen met een Xbox-console capteertde Kinect je positie en bewegingen en dievan je tegenspeler. Met die data kondenwij aan de slag. Bijvoorbeeld voor een toe-passing waarmee productiearbeiders dooreven te zwaaien een machine kunnen op-starten. Leuk is dat je met een toestel van150 euro even goede resultaten boekt alsmet een gesofisticeerde camera van 5.000euro (lacht). Door op de productievloermet de Kinect rond te lopen, kwamen erspontaan mensen op ons af met nog meerideeën. Ook heel wat collega’s uit andereafdelingen hadden belangstelling.”

2. LEREN VAN ELKAARTIJDENS DE LUNCH

Organiseer iets informeels buiten de op-leidings- en trainingspakketten, opperdenenkele collega’s. “Lunch & Learn kwamer als initiatief van de medewerkers zelf”,

Nodig de buitenwereld uit“Op onze Innovation Portal ontstaan levendige discussies tussen medewerkers die anders weinig of nooit met elkaar in contact komen”,

aldus Manager Productontwikkeling Jorrit Gillijns, op de foto samen met Marketing Manager Veronique Mattheeuws.

Page 16: Mark Magazine November 2015

MARK

16

INNOVATIE OP DE WERKVLOER

Op De Speelplaatsbloei je open

“Een ideeheefteen heelprocesnodig omte slagen”

Explorer en Connector staat op haar kaartje, maar Katrien DeClercq is ook de ‘juf ’ van de Speelplaats, het informele lerendnetwerk bij HR-dienstverlener Securex. Streng ziet ze er dankzijhaar pretogen alvast niet uit.

“De Speelplaats is een lerend netwerk voor en door medewerkers”, glimlacht Katrien.“Je deelt met je collega’s iets waarover je veel weet, maar daarom niet gebruikt in jejob. Onlangs had iemand het over non-verbale communicatie: interessant voor het sa-lesteam of de leidinggevenden. Iemand die kinderboeken schrijft, is dan weer goed instorytelling”, stelt ze. Ook praktijkervaringen die collega’s verwerven tijdens vormingenkomen aan bod, bijvoorbeeld over hoe je na een brainstorm tot concrete actie komt.“Iemand deelde zijn inzichten daarover op de Speelplaats. Die methode gebruiken col-lega’s nu overal. Op de Speelplaats testen we onder collega’s ook nieuwe producten.Soms nodigen we daarvoor ook klanten uit”.

We moeten elkaar - over afdelingen en regio’s heen - vooral persoonlijk blijven ont-moeten, benadrukt ze. “Kennis delen, levert je een gevoel van erkenning en zingevingop. Daar haal je nieuwe energie uit. Je wordt aangesproken op je zijn. Dat zetten wenet als je kennis en knowhow in. Komen daaruit ook nieuwe diensten, dan is dat eenaangenaam gevolg. Maar het hoeft niet meteen.”

Patrick Lootens, Innovatiemana-ger bij Securex: “Klanten zettentegenwoordig zelf heel snel din-gen in beweging. Omgekeerdkan je dat als medewerker zelfook. In een innovatieve bedrijfs-cultuur zijn medewerkers vrij ommet een idee aan de slag te gaan.Maar dat moet de organisatiewel faciliteren: via processen overhoe je iets bedenkt, prototypeert,test, realiseert en snel op demarkt brengt.”

zegt Lies Langedock, Talent DevelopmentPartner. “Collega’s delen graag kennis: Hoewordt het design van onze vloeren bepaald?Hoe is het om zaken te doen in China? ….Tijdens een Lunch & Learn komt een col-lega uitleg geven over een bepaalde topic.Alle onderwerpen kunnen aan bod komen.Heb je iets interessants te delen, dan kunje dit zelf voorstellen en hierover tijdens demiddagpauze komen vertellen. HR onder-steunt je bij de concrete organisatie van deLunch & Learn. Iedereen steekt er iets vanop én het is heel informeel. Collega’s uit alleafdelingen leren bij van elkaar.”

3. ELK IDEE ZICHTBAARVOOR IEDEREEN

De Innovation Portal is een digitale ideeën-box, waardoor ideeën die medewerkersposten zichtbaar worden voor iedereen bin-nen UNILIN, Division Insulation. “Reagerenkan meteen. Zo ontstaan er levendige dis-

cussies tussenmedewerkers die anders wei-nig of nooit met elkaar in contact komen”,zegt Manager Productontwikkeling JorritGillijns. “Je vindt er bovendien alle hulp-middelen om je project mee uit te voeren.De Portal is een groeiende database en duseen nuttige bron van informatie voor hethele bedrijf. Ideeën delen staat centraal. Viaeen link naar Yammer, dat we gebruiken alssociaal netwerk, update je je collega’s enhet management over je vooruitgang.” DeInnovation Portal helpt om mensen te latensamenwerken over afdelingen heen, be-aamt Marketing Manager Veronique Mat-theeuws. “De productie kan bijvoorbeeldmeevolgen wat leeft op de marketingafde-ling. Stap voor stap leidt dat tot een enormecultuurverandering. Dat we innovatief zijn,nemen we graag mee in ons externe mer-kimago, ook al is er nog werk aan de win-kel. Wij staan open voor nieuwe ideeën endoen er ook iets mee. Logisch dat we onzeklanten daar bij betrekken.”

David De Geyter uit de IT-afdeling van UNILIN hielp samenmet een collega op basis van de technologie van de XboxKinect de automatisering van de productie te verbeteren.

Page 17: Mark Magazine November 2015

17

MARKwww.markmagazine.be

SAMEN MET JE KLANT IN ÉÉN COMMUNITY

“De Ark van Noach werdgebouwd door amateurs,de Titanic door professionals”Avond- en weekendwerk, een stuk zomervakantie: enkele deelnemers hebben er vééltijd voor over gehad… en toch voelde deelnemen aan als een beloning. Innovationpartners Michiel Crommelinck en Karine Kostek vertellen over het eerste groteinnovatietraject bij Securex.“Entrepreneurship en de start-up mindset stimuleren wasde bedoeling. Maar veel mensen leerden gewoon voor het eerst wat ‘innovatie’ inhoudt.”

Wat is disruptie voor een beest, enwaarom hoor je er tegenwoordigzoveel over?“Disruptie wil zeggen dat bestaande busi-nessmodellen overhoop gehaald wordendoor jonge, innovatieve bedrijven (zoalsUber en AirBnB, wdh). Ons DisruptionFestival in juni was een manier om mede-werkers te laten inzien dat ze ook innova-tief kunnen zijn. Tien teams moesten eenoplossing bedenken voor een concreetvraagstuk bij Securex. Daar heb je entre-preneurs voor nodig, mensen die zelfstan-dig iets in handen willen nemen. Er wasook een Crazy Ideas Challenge waarbijde teams helemaal vrij waren om zelf ietsnieuws te bedenken. Maar het bleek eenstuk lastiger te zijn om op die manier ietsdisruptiefs of innovatiefs te bedenken.”

De beste ideeën mochten na een pitchdoor naar een ‘hackathon’…Karine: “Enkele teams werkten de helezomer door aan hun concept. Net als eenechte start-up kregen ze dan tien minuten

om het overtuigend voor te stellen. De vijfbeste mochten door naar de driedaagsehackathon. Daar ontwikkelden ze hunprototype - een app, een landingspagina,een nieuw digitaal product - heel snel ver-der én testten het uit bij een klant. Heelspannend. Tegelijk toetsten we af of hunidee levensvatbaar is. Legal en finance de-den snelle haalbaarheidschecks. Innovatieis teamwork: je idee moet passen in deglobale offerte van je bedrijf. Maar vooralgoed in het oog houden wat je klant echtnodig heeft, is de boodschap.”

Zijn hieruit nieuwe diensten ontstaanvoor Securex?Karine: “De twee overblijvende teams ko-men deze maand met een concrete busi-ness case. Sterk toch, dat je op zo’n kortetijd prototypes in de markt kan lanceren.Er namen mensen deel die nooit aan pro-ductontwikkeling hadden gedaan, zoalsmedewerkers van ondernemersloketten.Belangstelling voor innovatie hebben zenu zeker wel. En we hebben het verschil

duidelijk gemaakt tussen creatief en in-novatief zijn: je kan honderd ideeën heb-ben, maar innoveren betekent dat je zeook concreet uitwerkt. Daarvoor heb jemethodiek en testing nodig.”

Wat blijft er vooral hangen na ditavontuur?Michiel: “Dat mensen er enthousiast vanworden en dat dat aanstekelijk werkt.Voor een echte community van innova-toren moet je on- én offline mensen bijelkaar brengen. En klanten erbij betrek-ken zodat ze deel gaan uitmaken van jenetwerk. Onze cel Innovatie zorgt enkeldat dat mogelijk wordt. Niet te veel stu-ren, maar collega’s zelf de middelen inhanden geven om iets te doen.”Karine: “De boodschap is dat iedereenkan innoveren als je maar durft: de Arkvan Noach werd gebouwd door ama-teurs, de Titanic door professionals. Ieder-een ziet wel iets dat beter kan. Op ter-mijn is dat een meerwaarde voor de heleorganisatie.”

Page 18: Mark Magazine November 2015

MARK

18

INNOVATIE OP DE WERKVLOER

INNOVATIE BIJ COLRUYT

“We hebben een enorm collectiefbrein. Dat moeten we gewoonnógmeer gaan inzien”Innovatie zit in het DNA van Colruyt Group.Waarom heb jedan nog een innovatiemanager nodig? JeanVan Damme overhet hoe en waarom van zijn job, over leren van je klanten enover de grenzen aan innovatie.

“Dingen beter of anders, efficiënter ofeenvoudiger doen, zit inderdaad sterk inonze cultuur. Dat maakt het makkelijkerom te innoveren. Ik reik de business units- Colruyt, Dreamland, Bio-Planet, OKay…- innovatiemethodieken aan”, verteltJean Van Damme. “Ook losse projectentrek ik mee op gang. Door mijn functieis innovatie nu formeel een pijler binnende groep. Mijn rol daarbij is ondersteunenen faciliteren. Leren doen we vooral vanonze klanten. Veel ideeën komen recht-streeks uit de winkels.”

Hoe motiveer je 28.000 medewerkersom samen slimmer te gaan werken?“Tja, en die 28.000 medewerkers heb-ben dan ook nog eens totaal verschil-lende profielen (lacht). Met binnen elkeberoepsgroep eigen manieren om ideeënuit te wisselen… wij gaan dus heel breed,met digitale tools en live momenten. Wijwakkeren op verschillende manieren hetvuur overal aan.”

Wat zou je innovatieve merkenkunnen noemen binnenColruyt Group?“Een mooi voorbeeld is Cru in Overijse,onze eerste winkel die partners, klantenen medewerkers samenbrengt rond eenpassie voor lekker eten: een idee van eenmanager. Een projectteam met mensenuit de operationele organisatie en eenprojectmanager uit Finance ontwikkeldetijdens een bootcamp samen met studen-ten Disj, maaltijden die echt werken voordie doelgroep. Een mooi staaltje cocrea-tie. In drie maanden hebben ze het in demarkt gezet.”

Krijg je zo geen bedrijf met tweesnelheden: de innovatoren en‘de anderen’?“Nee. Wie zin, ondernemerschap en ta-lent heeft, willen we het zo gemakkelijkmogelijk maken. Dient zich een opportu-niteit aan, dan gaan we vissen in die talen-tenpool. We ‘lenen’ innovatoren bij hun

operationeel leidinggevende. Binnen dewerkuren, al is voor sommigen op zater-dag een workshop volgen geen bezwaaromdat ze zo achter hun idee staan. Eenbonus staat er niet tegenover. Persoon-lijke groei wél, door buiten je alledaagseworkload ervaring op te doen. Je wordt erbeter en slimmer van. Onverwacht talentkomt plots bovendrijven. Iemand bleeknaast zijn job geregeld een mega-eve-ment te organiseren. Dan kom je snel opde radar voor andere initiatieven.”

Stopt innovatie volgens jou ergens, enwaar dan?“Ons collectieve brein is enorm. We heb-ben veel talent aan boord, maar we we-ten het niet altijd. Voor een workshopover wijn hebben we hier minstens hon-derd oenologen rondlopen. Het netwerkblijven versterken is dus de boodschap.Goesting stimuleren door de operationelewerking flexibeler te maken, maar zonderdie te verstoren. Aan wat Colruyt Groupgroot gemaakt heeft, komen we niét. Hetevenwicht tussen vernieuwen en behou-den is dus wel een uitdaging. Maar wedenken wel aan overmorgen, en met demensen die we in huis hebben zijn we aleen heel eind op weg.”

Page 19: Mark Magazine November 2015

19

MARKwww.markmagazine.be TIPS & TRICKS

hetmerk

IKVerbeter de wereld en je bedrijf,begin met jezelf.We geven je vijf

tips om te kijken of je zelf nog welop het goede spoor zit. En dus:

om jezelf te vernieuwen.

Tekst:WilliamVisterinFoto:WimVan de Genachte Geena Lisa

“Toen mijn job als oproepster wegviel,wou ik wel nog bij deVRT blijven wer-ken. Maar alleen als ik iets kon doen watik graag doe en goed kan. Ik ben voort-aan het aanspreekpunt voor scherm-gezichten. Eigenlijk heb ik voor mezelfeen jobgecreëerd.Maar hetwas ietsvoor mij. Ikkan goedpraten enluisteren.”

gecreëerd.

voor mij. Ik

praten en luisteren.”

Tip 1 Kijk wat je graag doet (in je job)In eerste instantie ga je na wat de zaken zijn waar je energievan krijgt. Vooral die dingen die weinig of geen moeite kos-ten, zijn van tel. “Deze zaken kunnen, afhankelijk van wie jebent, uiteenlopend zijn: van houtbewerking tot een strategieuitdenken”, illustreert loopbaancoach Annelies Quaegebeurvan A-Lissome. Naast de elementen die je graag doet, zet jede zaken die je niet graag doet, of zelfs verschrikkelijk vindt,bijvoorbeeld in je huidige job. “Daarnaast bekijk je welkevaardigheden je graag in de plaats zou willen gebruiken opje werk, die je wel graag doet. Vaardigheden die je dan kangaan inzetten in de toekomst.”

Tip 2 Kijk waarin je jezelf wil ontwikkelenVeel mensen houden ervan om af en toe iets bij te leren en zoverder te ontwikkelen. “Stel dat je in een job zit waar je nietsmeer bij kan of mag leren, hoe blij word je daar dan van?”,vraagt Quaegebeur zich af. “Hierdoor is het belangrijk dat weook allemaal een aantal punten definiëren waarop we graagvooruitgang zouden willen boeken.” Dat is niet: wat vindt mijnbaas dat ik moet ontwikkelen of wat vind ik dat ik moet ont-wikkelen. Het verschil zit ‘m in het ‘wil ik zelf graag’. “Je zou erbij manier van spreken graag je vrije namiddag mee bezig zijn.”

Tip 3 Maak je balans opBij elk van de bovenstaande vragen kan je je een ideaal scena-rio voorstellen in wat je graag doet en waarin je je wil bekwa-

TIPSOM JEZELFTEVERNIEUWEN5

men. “Daar tegenover kan je de huidige realiteit van je jobinvullen. Hoeveel ben je vandaag gevoelsmatig met elk van diedingen bezig? Zo merk je het verschil tussen de huidige engewenste situatie. Hoe hoger het verschil, hoe groter de klooftussen de realiteit vandaag en wat je graag zou willen.”Het isoverigens niet alleen belangrijk om stil te staan bij wat je graagdoet of ontwikkelt, maar even goed bij wat jij belangrijk vindtbij de organisatie waarvoor je voor werkt. “Stel dat je tweedezelfde jobaanbiedingen krijgt, ze zijn alleen in verschillendeorganisaties, wat maakt dan dat je toch voor job x of y kiest?”,stelt Annelies Quaegebeur.

Tip 4 Doe de lotto-testDe lotto-test kan je helpen in je zoektocht naar vernieuwing. Hier-bij stel je jezelf de vraag of je je job zou blijven doen moest jeineens de lotto winnen. “Je bedenkt wat je graag zou doen alsgeld, opleiding of locatie niet meer relevant zijn”, stelt AnneliesQuaegebeur. Dit helpt om na te gaan hoe je ideale werkdag eruitzou zien: om hoe laat sta je op, wat doe je overdag, met welksoort mensen, in welke omgeving, enzovoort.

Tip 5 Wees realistischDé ideale situatie is niet altijd gemakkelijk te vinden. Wat isdan je beste alternatief? Van welke waarden of vaardighedenzou je eventueel een (stukje) afstand kunnen doen? Of om hetanders te stellen: wat krijg je mogelijk in de plaats van datgenewaarop je inboet?”

Page 20: Mark Magazine November 2015

MARK

20

SOLLICITATIEBRIEF

WAT ZET JE IN JE SOLLICITATIEBRIEF?

De dunne lijn tussenopscheppen en jezelf verkopenIs het intussen al even geleden dat je nog eens hebtgesolliciteerd? Dan is het schrijven van een sollicitatiebrief nietevident.“Solliciteer je voor een bank, dan moet een brief heelanders klinken dan voor de sociale sector.”

Tekst:Wieland De Hoon

“Het is te gek voor woorden dat iemanddie geknipt is voor een job door een slech-te brief niet door de eerste selectieronderaakt.” Dat zegt Christine Bonheure, eenGentse copywriter met een duidelijk doel-publiek: iedereen die solliciteert.

EERSTE HEFBOOM

Bonheure helpt mensen die de juiste ca-paciteiten hebben, maar zich op papierniet kunnen verkopen. “Klassieke hand-boeken met taaltips zijn vaak niet mee: ineen brief hoef je echt niet in je eerste zinte vermelden waar je een vacature gespothebt. Dat zet je gewoon kort in de onder-werpregel”, stelt Bonheure. “Je valt betermeteen met de deur in huis, waarbij je jepersoonlijkheid laat spreken. Jonge men-sen durven dat niet goed.” Tussen pochenen jezelf in de verf zetten, ligt een dunnelijn. “Maar ze is er wel”, vindt ze.Een kandidaat wordt nooit aanvaard opbasis van een sollicitatiebrief. “Maar eenbrief kan iemand wel de kans geven zich-zelf te mogen voorstellen.” Bovendienzijn de verschillen tussen de kandidatenklein. “Zeker voor white-collar jobs heeftiedereen een hoger diploma op zak. Eengoede brief is dus de eerste hefboom.”

VLOT MAAR ZAKELIJK

Hoe ziet de ideale sollicitatiebrief eruit?“Je tekst begin je meteen met je motiva-tie”, zegt Bonheure. “To the point en vlot.Dan ga je technisch in op de jobinhoud: ikkom in aanmerking om die en die reden.

In de derde alinea ga je dan nog eens inop je sterktes, en in de vierde stuur je aanop een gesprek.”

Belangrijk om weten: er wordt bijnaenkel nog digitaal gelezen, dus je briefmoet scanbaar zijn met veel kopjes enkorte alinea’s. “Enkel via de titeltjes zoude hele inhoud je duidelijk moeten zijn.Stuur je een e-mail, verzorg dan je lay-out. De toon pas je aan aan de vacature:zet jezelf ‘vlot’ maar zakelijk in de pic-ture voor een commerciële functie, ennog eens extra vlot voor een job in decommunicatiesector waar creativiteit eentroef is. Solliciteer je voor een bank, danmoet een brief heel anders klinken danvoor de sociale sector.”

Haar advies is: klink jong en vlot, ook ineen zakelijke brief, en vermijd jargon.“Wees ook uniek”, stelt ze. “Overhedenliggen wat moeilijker: ik solliciteerde ooitzelf voor een overheidsfunctie en kreegde vraag of ik die schrijfstijl ook intern zougaan gebruiken. Als gemeentelijk com-municatieambtenaar merkte ik zelf ooitduidelijk dat je bij de overheid niet voorbijeen bepaalde schrijfstijl kunt. Al is dat inveel sectoren zo.”

LOON ONDERHANDELEN

Wat je gaat verdienen, kan ook een re-den zijn om ergens te solliciteren. Bon-heure: “Ik zou er sowieso nooit iets overschrijven in een brief. Bewaar ‘loon’ voorje gesprek. Vooral jongeren willen veel

verdienen en extralegale voordelen in dewacht slepen, maar je jobinhoud is veelbelangrijker. Verdien je veel in een job dieje niet graag doet, dan steven je af op eenburn-out.”

Doe je je werk graag en goed, dan zit ersneller dan verwacht misschien toch eenloonsverhoging in. “Maar solliciteer jevoor pakweg een commerciële functie,dan is het juist wél verstandig om een dui-delijke lijn te trekken. Bij sommige werk-gevers is een assertieve houding tijdensde loononderhandeling net een onder-deel van je troeven als sollicitant.”

De structuurvan desollicitatiebrief

Alinea 1.Eerst je motivatie.To the point en vlot.

Alinea 2.De technische jobinhoud: ik kom inaanmerking om die en die reden.

Alinea 3.Je benadrukt je sterktes.

Alinea 4.Je stuurt aan op een gesprek.

Er wordt bijna enkel nog digitaal ge-lezen, dus je brief moet scanbaar zijnmet veel kopjes en korte alinea’s.

Page 21: Mark Magazine November 2015

21

MARKwww.markmagazine.be WERKGEVER

Trots, plezier en vertrouwen. Dat blijken de cruciale criteria opdat werknemers sprekenover een geweldige werkplek.Vooral vertrouwen is hierbij de sleutel tot succes.“Derelatie met het management blijkt in de praktijk het moeilijkst voor veel bedrijven.”

Tekst:WilliamVisterin

Wat hebben bedrijven als Carglass,McDonalds, Mediamarkt, ALD Automoti-ve, Ormit, KBC en Torfs met mekaar ge-meen? Ze zijn eerder dit jaar uitgeroepentot ‘Best Workplace’, dat de beste werk-plekken in de kijker zet. Het Great Placeto Work Instituut, met in ons land VlerickBusiness School als partner, doet dit opbasis van een enquête bij de werknemersvan een bedrijf en een bevraging van hetbeleid van hun HR-afdeling.

De bonte waaier aan namen bij de win-naars verklapt meteen dat de titel ‘BestWorkplace’ niet is bestemd voor die sectordie bijvoorbeeld hun mensen het meestbetaalt. “In principe kan elke organisatieeen ‘great workplace’ worden”, stelt Kris-tien Van Bruystegem, projectmanager bijde Vlerick Business School. Dat is het goe-de nieuws. Maar de keerzijde van de me-daille is dat er geen toverformule bestaatom een geweldige werkplek te worden.

Doe de testvertrouw jij je werkgever?Kameraadschap en trots, respectievelijk de relatie met je collega’s en met je eigen baanbepalen of je in een great workplace werkt. Maar vertrouwen en de relatie met hetmanagement doen dat nog veel meer. Voor het management geldt een soort van regelvan drie: is jouw management:

WAT EN HOE?

Twee zaken moeten organisaties doenom door hun medewerkers als geweldigewerkplek te worden bestempeld. “Ener-zijds moeten ze vanuit de HR-afdeling eenraamwerk opstellen dat hun visie en stra-tegie uitdraagt”, stelt Van Bruystegem.Maar naast het ‘wat’ is er ook het ‘hoe’.Bedrijven moeten die uitgestippeldestrategie ook effectief uitdragen. “Voor-beeldgedrag vanuit het management ishier een belangrijke factor. Als je vanuitde top uitschreeuwt dat klantvriendelijkzijn belangrijk is, moet je die klantvrien-delijkheid ook zelf aantonen in je daden.”

Vaak zit het in de details. “Meer dan eenshoren wij bij gesprekken met werkne-mers de simpele klacht dat ‘de baas geengoeiedag zegt tegen mij in de gang’. ‘Ofdat hij mijn naam niet kent’”, stelt ze.Als leidinggevende moet je het goedevoorbeeld geven. Maar het is ook geeneenrichtingsverkeer, benadrukt Kristien.Je moet als leidinggevende vertrouwenschenken, maar de medewerker moet datvertrouwen ook waard zijn. “Het is eenwederkerig geschenk. Wie meer krijgtdan verwacht, geeft ook meer terug. Ge-lukkig beseffen managers dat meer enmeer. Het is in het bedrijfsleven ook echtwel de trend om meer op mensen in tezetten. Want dan gaan ze het ook in deorganisatie beter doen, en gaat iedereener op vooruit.”

Watmaakteen geweldige werkplek?

1. GeloofwaardigMaakt het management haarverwachtingen duidelijkkenbaar?

Krijg je een duidelijk antwoordwanneer je het managementeen vraag stelt?

Is het management integer encompetent om de organisatiete leiden?

Doet het management wat hetzegt?

Communiceert het helder entransparant?

2. EerlijkWorden mensen rechtvaardigbetaald voor het werk dat zijverrichten?

Worden promoties toegekendaan personen die ze het meestverdienen?

Trekken managers niemandvoor?

Worden mensen gelijkwaardigbehandeld ongeacht hun func-tie, leeftijd, geslacht, afkomst,…?

3. RespectvoLIs er voldoende ondersteuningom je job te doen (werkomge-ving, middelen en materiaal)?

Toont het management zorgvoor medewerkers en waarde-ring voor hun werk?

Biedt jouw organisatie trainingen opleidingen aan om jezelf teontwikkelen?

Stimuleren ze samenwerkingen betrokkenheid?

Waardeert en reageert hetmanagement op je suggestiesen ideeën?

Is je management geïnteres-seerd in jou als persoon en nietenkel als werknemer?

Is er voldoende aandacht voorhet evenwicht tussen je werk-en je privéleven?

Page 22: Mark Magazine November 2015

MARK

22

TWEE JOBS

Twee jobs combineren:een goed idee?Voltijds docent aan de hogeschool en daarnaast een praktijk als advocaat.Bezig met kinderopvang, maar tegelijk ook uitbaatster van een frituur.Ongeveer 185.000 mensen hebben in ons land twee jobs. Maar achter ditcijfer zit een verhaal van mensen en keuzes.Twee voorbeelden.

Tekst: Kurt Meers – Foto: Sven Dillen

ZOWAT 185.000 BELGEN HEBBENTWEE JOBS

Juffrouw Adinda, al zo’n 15 jaar een ver-trouwd gezicht op de speelplaats van ba-sisschool De Kievit in Hasselt, baat nogveel langer samen met haar man eenfrituur uit. “Het is hard werken, maar ikben het gewoon en zou niets anders wil-len”, zegt ze.

“Toen mijn kinderen nog in het lager on-derwijs zaten, kregen de ouders van dedirecteur een briefje toegestopt met devraag wie mee wou instaan voor de op-vang van de kinderen op de speelplaats”,vertelt Adinda Coteur. “Blijkbaar was ik deenige die gereageerd heeft. Vrijwilligers-werk, maar ik doe het heel graag. Nog elkedag ben ik om 7u45 op de speelplaats omvanaf 8 uur de kinderen en hun ouders teverwelkomen. ‘s Middags ga ik dan terugnaar de school om de kinderen soep enwarm eten te geven. Ik zou de zorg voordie kinderen niet meer kunnen missen. Hetis een opdracht die je met veel liefde moetdoen, anders hou je het niet vol.”

‘s Namiddags begint juffrouw Adinda aanhaar andere job: de uitbating van Frituur

De Heide, die ze samen met haar manMarc runt. “We houden al meer dan 20jaar een frituur open”, zegt ze. “Daar-voor was de zaak van mijn schoonmoe-der. Op deze locatie in Kuringen (Hasselt),bestaat de frituur al meer dan 40 jaar.”Adinda en Marc sluiten de deur om tienuur ‘s avonds. “Daarna moeten we nogeen uurtje poetsen en opruimen, en dankunnen we naar huis. Meestal wacht daarnog een mand met strijk of andere huis-houdelijke taken. Vermoeiend, dat wel,maar ik zou het niet anders willen.”

LOLLY

Tijd voor andere dingen dan werken, iser haast niet. “Ik ga ook nog iedere dagmijn vader bezoeken, doe op de vroeg-markt de aankopen voor de frituur, en

help op vrije dagen ook nog een beetjemet de verbouwingen van mijn kinderen.Stilzitten is duidelijk niets voor mij. Hetis allemaal kwestie van een goede plan-ning op te stellen. Ook toen de kinderenkleiner waren, hebben we altijd gezorgddat er iemand thuis was als ze van schoolkwamen. Het was hectisch, maar het luk-te allemaal.” De jobs in de school en in defrituur hebben soms wel wat raakvlakken.“De kinderen vertellen op de speelplaatsdat de frietjes de dag voordien gesmaakthebben. Of ze kondigen aan dat ze ‘savonds zullen langskomen en zeggen dandat ik alvast een lolly voor hen moet klaarleggen.” Adinda wil de combinatie vanbeide jobs volhouden tot aan haar pen-sioen. “Ik ben het nu zo gewoon en doealles nog altijd even graag. Ik zou niet an-ders willen.”

Kwestie van een goede planningop te stellen”JUFFROUWADINDAkinderopvang- en frituuruitbaatster

KINDEROPVANG + FRITUURUITBAATSTER

“Vermoeiend, maar ik zou het niet anders willen”

Page 23: Mark Magazine November 2015

23

MARKwww.markmagazine.be

Voltijds docent aan de hogeschool endaarnaast een praktijk als advocaat. Datzijn de twee jobs van Geert Mullens.“Een keuze maken is niet evident, envoorlopig ook niet nodig. Veel tijd voorandere dingen is er niet, maar nu weet iktenminste zeker dat ik me niet zal verve-len”, zegt hij.

Geert Mullens was voorbestemd voor eenjob in het onderwijs. “Mijn vader, moederen grootvader hebben altijd voor de klasgestaan, dus was het logisch dat ik in hunvoetsporen zou treden”, zegt hij. “Ik woudat zelf ook graag doen. Het voornemenwas om geschiedenis te gaan studerenen dan in het onderwijs te stappen. Maarmijn vader vond dat destijds eigenlijk geengoed idee, en raadde me aan om rechtente gaan doen. Op die manier ben ik 20 jaargeleden, met het diploma op zak, aan debalie van start gegaan als advocaat.”

Hij deed de job graag, maar zocht tochbijkomende uitdagingen. “Ik ben gelijktij-dig blijven studeren: fiscaal recht, milieu-recht,... onderwerpen die me interesseer-den. En opeens kwam er een vacature bijde hogeschool PXL in Hasselt, toen nogPHL, om specifiek over die materie les tekomen geven. Gezien mijn interesse voorhet onderwijs, ben ik daar op ingegaanen nu 15 jaar geleden, als gastdocentgestart met een vak. Daarna volgde devraag van de school om vervangingsop-drachten uit te voeren. Een aantal ervanwerd permanent, en zo bouwde het aan-tal uren zich stelselmatig op.” Intussenbleef Geert Mullens actief als advocaat.“Ik ben de advocatuur inderdaad nietgaan afbouwen omdat er meer uren vande PXL zijn bijgekomen”, zegt hij. “Het is

eigenlijk spontaan geëvolueerd naar tweevolwaardige jobs.” Kiezen tussen beideis moeilijk. “In het onderwijs heb je eenstuk zekerheid, terwijl de dossiers als ad-vocaat kunnen variëren van een per weektot soms vier per dag”, legt hij uit. “Hetwerkvolume varieert dus sterk. Toen ikbijvoorbeeld een zaak voor assisen moestpleiten, heb ik een week verlof gekregenop school.”

De agenda’s van beide jobs doorkruisenelkaar niet. “De PXL weet dat de mees-te rechtszaken in de voormiddag wordengepleit, waardoor al mijn lessen in de na-middag geprogrammeerd staan.”

EIGENLIJK DRIE JOBS

Hoeveel uren ben je aan het werk mettwee jobs? “Meestal begin ik om 7 uur‘s morgens, maar het gebeurt ook weldat ik al om 4u30 ‘s nachts opsta ombesluiten te maken”, zegt de advocaat.“Ook ‘s avonds na de les moet er nogdoorgewerkt worden. Dat is standaard.Maar ik doe het graag.” Tijd voor hobby-’s is er daardoor nauwelijks. “Klopt. Ze-ker niet als er op vaste momenten moetafgesproken worden, zoals in een sport-club. Eigenlijk doe ik zelfs drie jobs, wantmet drie jonge kinderen in huis hebbendie ook hun aandacht nodig...” Wat detoekomst zal brengen, weet Mullens nogniet. “Zowel het onderwijs als de advo-catuur zijn voortdurend in beweging.Er worden altijd bijkomende eisen envoorwaarden gesteld, zoals permanentevorming en administratie. We zullen welzien welke richting het uitgaat. Voorlo-pig doe ik beide nog altijd even graag enben ik zeker dat ik me niet zal vervelen.”

DOCENT + ADVOCAAT

“Soms ‘s nachts opstaan omalles te beredderen”

Meestal begin ik om7 uur ‘s morgens, maarhet gebeurt ook weldat ik al om 4u30‘s nachts opsta ombesluiten te maken.”GEERT MULLENSdocent/advocaat

@MARK_MAGAZINETwee jobs combineren. Een goed idee?

Page 24: Mark Magazine November 2015

MARK

24

Tien signalen dat een collega(of jijzelf) het bedrijf zal verlatenCollega’s zijn als buren: van sommigenben je liever verlost, anderen kan je nietmissen. Nu de arbeidsmarkt krap raakt,neemt ook het belang van getalenteerdemedewerkers toe. En dan komt een even-tuele aankondiging van het vertrek vaneen collega erg onverwacht. Als de baasdat van te voren had zien aankomen, hadhij of zij er wellicht iets aan gedaan.

Tim Gardner van de Huntsman School ofBusiness in de V.S. deed recent onderzoeknaar de signalen die werknemers onbe-wust uitstralen als ze andere oorden op-zoeken. In totaal ontdekte hij samen metzijn collega-onderzoekers 18 verschillen-de aanwijzingen voor dreigend verloop.Hieronder tien signalen. Als medewerkers

minstens 6 van deze 10 gedragspatronenlaten zien, kan je hoogst waarschijnlijkvoorspellen dat deze medewerkers (opkorte of middellange termijn) de organi-satie zullen verlaten. Deze werknemers:

OP DE WERKVLOER

1 Dringen niet meer aan op promotie.2 Doen strikt wat bij hun functie hoort,

en niet meer dan dat.3 Vermijden interactie met hun leiding-

gevende en collega’s.4 Zijn minder actief tijdens vergaderingen.5 Zien hun productiviteit naar

omlaag gaan.6 Zijn meer teruggetrokken en gereser-

veerder dan vroeger.7 Verbinden zich minder makkelijk aan

langetermijnprojecten.8 Willen hun baas het niet meer zo

naar de zin maken.9 Dragen minder nieuwe ideeën en

suggesties voor innovaties aan.10 Zijn minder geïnteresseerd in opleidin-

gen en ontwikkelingsprogramma’s.

Nog maar anderhalf jaar werkt AlexanderBrzezicha bij Lidl. “Ik begon er als manage-menttrainee en via dit traject groeide ik uitsalesmanager.” Daarvoor werkte Alexandertwee jaar als salesmanager bij een B2B-fa-brikant van computers. Met de overstapnaar Lidl kwam Brzezicha terug bij eenoude liefde: retail. “Ik betrapte mezelf eropdat ik steeds op details lette telkens ik eensupermarkt binnenkwam. Als student hebik namelijk zeven jaar in de retail gewerkt.”

SALESMANAGER OP Z’N 26ste

Al deze ervaring hielpen hem in zijn car-rièrepad. “Je hebt toch al wat ervaring en

“Ik krijg hier ruimteomme te ontwikkelen”

STORYTELLING

Alexander Brzezicha, salesmanager bij Lidl

kan jezelf ook beter organiseren”, stelt hij.Vandaag staat hij als 26-jarige salesma-nager in voor vier vestigingen in de stadBrussel. “Een interessante en uitdagendeomgeving”, stelt hij. “Deze winkels draai-en een mooie omzet. Al is dat uiteraardteamwerk.” Zijn takenpakket is divers: vanverkoopacties, personeelsbeheer, financi-en tot aandacht voor de orde in de winkelzelf. Een hele verantwoordelijkheid.

Brzezicha is lovend over zijn werkge-ver. “Lidl is een bedrijf dat kansen enverantwoordelijkheden geeft aan jongemensen. Als je als medewerker inzet enhonger toont om vooruit te gaan, word

je er ook voor beloond.” Lidl is, zo opperthij, een snel groeiende en ambitieuze dis-tributiegroep, die beseft dat de mensenhet verschil maken. “Daar hebben ze echteen visie over. Ze trekken ook behoorlijkwat jonge mensen aan.”

POSITIEVE SFEER

De jonge salesmanager voelt zich goed. “Ikdoe mijn job doodgraag. Ik zie mij hier nogjaren werken, mogelijk in een andere func-tie of regio. Dat zie ik dan wel.” Uiteraardkomt niets vanzelf, geeft hij toe. “Het zijnsoms lange dagen en het is ook wel hardwerken, daar ga ik niet flauw om doen.Maar het gebeurt in een positieve sfeer enin team. Tegelijk word je langs alle kantenbegeleid en krijg je mogelijkheden zoals metopleidingen. Lidl blijft in ons investeren.”

Amper 26 is Alexander Brzezicha. En toch is hij al salesmanager bijLidl, waarbij hij vier filialen beheert.“Lidl is een werkgever die in zijnmensen investeert en jonge medewerkers kansen geeft.”

Page 25: Mark Magazine November 2015

25

MARKwww.markmagazine.be COACHING

HETVERSCHILTUSSEN HALVE FINALEENVROEGTIJDIGE UITSCHAKELING

Vijf coachingtipsvan Louis van GaalSpeelde het Nederlands voetbalelftal vorig jaar nog de halve finale van dewereldbeker, dan gingen ze er vroegtijdig uit bij de kwalificatie van het EK.Waar zat het?Waarschijnlijk bij de coach, en wat jij er van kan leren.

Tekst:WilliamVisterin

Tip 1. SLUIT TOEVAL UITNeem je team mee in de mogelijke scenario’s die kunnen ont-staan bij een wedstrijd of project. “Bedenk dat kwaliteit altijdhet uitsluiten van toeval is”, weet Max Christern. Probeer alseen schaker altijd een paar stappen vooruit te denken. Slaat hettoeval toe, dan moet je durven in te grijpen.

Tip 2. KEN JE MENSENAlle mensen zijn gelijk, maar iedere speler in een team is anders.Dat vraagt om een unieke behandeling van elke speler. Hoe be-ter je je medewerkers of spelers kent, hoe meer je aan hen hebt.Durf tijdig te wisselen op posities en geef jong talent een kans.Dat houdt alle betrokkenen scherp.

Louis van Gaal had tijdens de succesvolle wereldbeker door dathet klassieke aanvalsspel geen optie was. Hij wist dat zijn teamdaar niet geschikt voor was. “Weet welk talent je in huis hebt.Maar wat misschien nog belangrijker is: weet ook welk talent jeniet hebt”, aldus Christern.

Tip 3. HET BESTE TEAM WINT, NIET DE BESTE SPELERSMotiveer iedereen om hetzelfde doel na te streven. “De mensendie elke dag de shirtjes wassen zijn net zo belangrijk als de spe-lers en de bestuurders”, weet de auteur.

Teams ontstaan niet vanzelf, in het voetbal noch in het bedrijfs-leven. Maar ze zijn wel essentieel om succes te behalen, duslaat ze groeien. “Geef veel aandacht aan het verbinden van jemensen aan je missie.”

Blijf als coach altijd rustig, ook in tijden van spanning en stress.Weet dat talenten gebaat zijn bij een standvastige en inspireren-de baas. “Zorg dat je als baas zichtbaar bent vanaf het eerstemoment. Je krijgt maar één kans om de toon te zetten.”

Tip 4. DISCIPLINE IS DE BASIS VOOR SUCCESVan Gaal is bekend om zijn ijzersterke discipline. Hoe duidelijkerde noodzaak voor discipline om een bepaald doel te bereiken,hoe makkelijker de acceptatie. “Laat discipline niet als straf wor-den ervaren. Maar zorg voor een duidelijke structuur waarin ie-dereen weet wat van hem of haar kan worden verwacht.”

Tip 5. VERRAS DOOR TE VERANDERENTijdens de kwartfinale verraste van Gaal door tijdens de straf-schoppenreeks een andere doelman op te stellen, dan tijdensde voorafgaande wedstrijd. “Durf te denken in business asunusual”, stelt Christern. Maar wie wil verrassen door het an-ders te doen, moet zijn team intensief betrekken bij het veran-deringsproces.

“Het beste team wint,niet de beste spelers.”LOUISVAN GAALex-bondscoach Nederland

Page 26: Mark Magazine November 2015

MARK

26

BRANDLINE

Raymond Van Marcke richt in Kortrijk het familiebedrijfop dat zijn naam draagt. Oorspronkelijk was Van Marckeeen distributiebedrijf voor sanitaire toestellen en instal-latiemateriaal. Maar op vrij korte tijd zal het uitgroeientot een van de grootste distributeurs in België. Vandaagwordt het bedrijf bestuurd door een telg van de familie:Caroline Van Marcke.

Vlak na de oorlog wordt de firma al uitgebreid. Op hetCasinoplein richt Raymond Van Marcke een magazijn eneen toonzaal op. Met twee vestigingen en een centraalmagazijn heeft het bedrijf nood aan een herkenningste-ken. Gelet op de goede persoonlijke relatie tussen Ray-mond Van Marcke en kunstschilder Octave Landuyt ont-werpt deze jonge kunstenaar een zeepaardje als logo,wat vandaag nog altijd het symbool is van de groep. Hetzeepaard, als trouwste dier ter wereld, staat voor trouwen dienstbaarheid naar de klant toe.

Van Marcke is een Belgisch familiebedrijf met traditie. Het bedrijfverzorgt als groothandel de distributie van onder meer badkamers,wellnesssystemen, keukens, verwarmingsinstallaties en sanitair.Vandaagis het bedrijf marktleider in België én wereldwijde challenger inwarmte en water. Een verslag van hun geschiedenis.

TEKST:WilliamVisterin

Een Belgischespecialist inwarmte en water

Hetgeboortejaar1929

Octave Landuytontwerpt zeepaardlogo1950

Page 27: Mark Magazine November 2015

27

MARKwww.markmagazine.be

De Groep Van Marcke trekt vanaf deze eeuw meer dan ooit de kaartvan duurzaamheid rond warmte en water. In 2000 werd het VanMarcke College opgericht om professionals op te leiden in het aan-bieden, promoten en plaatsen van nieuwe, duurzame oplossingen.In 2009 investeert Van Marcke 1.250.000 euro in een CO

2neutraal

expertisecentrum: Big Blue in Zaventem.

Vandaag is het Belgische Van Marcke een wereldwijde groep met ac-tiviteiten in België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, de VerenigdeStaten en Malta. Het bedrijf is een wereldwijde challenger in warmteen water, en marktleider in België in de gespecialiseerde distributie.De groep telt intussen 1.400 medewerkers, 22 showrooms in België,Luxemburg en Noord-Frankrijk, 126 wereldwijde shops voor profes-sionele klanten en is actief in de handel en industrie.

Meer filialen, meer klanten en meer personeel betekenen meer nood aan oplei-ding. Van Marcke richt zijn eigen scholingscentrum op: het Business Training Cen-ter (BTC) in Marke. Klanten en personeel kunnen er de nodige cursussen en uiteen-zettingen volgen, op dat moment een ware innovatie. Vanuit dit centrum is het VanMarcke College ontstaan. Om zijn ontwikkeling te ondersteunen, zal Van Marckenog andere BTC-opleidingscentra oprichten. Intussen zit het bedrijf, mede dooreen aantal overnames, in volle expansie. Zo neemt het in 1978 Transport Interna-tional Nieuwenhuyzen (TIN) over en creëerde in 1991 zijn eigen logistieke activiteitonder de naam Van Marcke Logistics nv. De groep is hierdoor volledig autonoomin de hele waardeketen.

Carl Van Marcke richt een eigen volwaardige bank op voor de groepsbetalingennaar de leveranciers toe. In 2002 richt het Van Marcke BLUE op, waardooralle installateurs via het internet stockartikelen kunnen raadplegen en bestellen.Sinds 2004 levert de internetbank uitgebreide diensten zoals leningen en elek-tronische betalingen aan installateurs die klant zijn bij Van Marcke.

Een eigen banken e-shop1994

Wereldwijdechallenger2015

Een eigenopleidingscentrum1968

Opleidingscentra & CO2neutraal expertisecentrum2009

Page 28: Mark Magazine November 2015

MARK

28

JOBHOPPEN

JOBHOPPEN OF NET INVESTEREN IN JE CARRIÈRE

Kan jobhopportunismeje carrière schaden?“Zorg ervoor dat je minstens twee jaar bij je huidige werkgever blijft envermijd al te lange periodes tussen twee jobs door.” Dat is het adviesdat we sinds jaar en dag meekrijgen als het gaat over onze loopbaan.Maar gelden deze opvattingen over hoe we aan carrièreplanningmoeten doen vandaag nog altijd?

TEKST:Toon Devloo

Een wispelturige economie en een daarbijgepaard gaande innovatiedrang doen dejobmarkt regelmatig op zijn grondvestendaveren. Zowel bij werkgevers als werkne-mers is eenmentaliteitswijzigingmerkbaar.Werknemers zijn minder honkvast gewor-den. En ook bij bedrijven is een en anderveranderd: een bedrijf blijft het natuurlijkwel belangrijk vinden om een waardevoltalent zo veel mogelijk jaren aan zich tebinden, maar het hoeft niet meer per seover een aansluitende periode gaan.

1VOOR JONGE MEDEWERKERSEEN INVESTERING

Verschillende korte jobepisodes op een cvvormen steeds minder een probleem voorbedrijven en de regel van twee jaar lijktop weinig gebaseerd. Vanuit het stand-punt van werknemers wordt de keuze omvan job te veranderen vooral beïnvloeddoor de levens- en carrièrefase waarinmen zich bevindt. Het is evident dat - ze-ker bij het begin van een carrière - mobili-teit (zowel binnen als tussen organisaties)

belangrijke voordelen kan opleveren. Pasafgestudeerden kunnen op die maniereen grotere verscheidenheid aan leererva-ringen opdoen en meer praktische vaar-digheden ontwikkelen. Het is verder eenuitgelezen kans om verschillende carrière-paden uit te proberen en om een stevignetwerk uit te bouwen. In deze contextmoet ‘jobhoppen’ vooral worden gezienals een nuttige investering in een carriè-re waarbij de klemtoon ligt op leren, ex-ploratie, inhoud en autonomie.

Page 29: Mark Magazine November 2015

29

MARKwww.markmagazine.be

2IN HET MIDDEN VAN JECARRIÈRE: MINDER EVIDENT

Voor werknemers midden in een loop-baan is het veranderen van job minderevident. In de eerste plaats door de grote-re verantwoordelijkheden op persoonlijkvlak (zoals het hebben van een familie ofafbetalen van een hypotheek).

Bovendien vereist een professionele her-oriëntatie in deze fase van een carrièreook een veel grotere inspanning. Maartoch kunnen meer ervaren werknemerszeker overwegen om over te stappennaar een nieuwe baan, maar dan voor-al om hun huidige levensstandaard teverbeteren of om carrièrestagnatie tevermijden.

3VOOR BEDRIJVEN:MENSEN AAN ZICH BINDEN

En wat met de stelling dat jobhoppers alsminder loyale werknemers worden ge-zien? Bedrijven dragen alleszins een groteverantwoordelijkheid om na te denkenover strategieën om werknemers langeraan zich te binden.

Zo is het niet aan te raden om systema-tisch loonsverhogingen toe te kennen aaniemand die ergens anders een jobaanbie-ding heeft afgedwongen en een tegen-bod verwacht van zijn werkgever. Deze

onderhandelingspraktijk vormt in de eer-ste plaats een krachtig signaal voor ande-re werknemers dat ze ook actief op zoekmoeten gaan naar externe opportunitei-ten om hun positie in hun huidig bedrijfte versterken.

Nochtans wijst onderzoek uit dat actiefjobhunten de kans vergroot dat werkne-mers echt wel van werk zullen veranderenen dat de beste werkkrachten doorgaansook de beste externe aanbiedingen ont-vangen. Bovendien kunnen werknemerszich zelfs verplicht voelen om te verande-ren van werk, zelfs als men niet helemaalenthousiast is over een externe jobaan-bieding, om geen gezichtsverlies te lijdenwanneer ze geen tegenbod ontvangenvan hun huidige werkgever.

4BIJ VERTREK IS DE DEURNIET TOE

Op basis van dit allemaal, is het cruciaalom ruimte te laten voor open en eerlijkecommunicatie over de verwachtingen diewerknemers hebben over de duur en aardvan hun samenwerking. Als werknemersalsnog beslissen om te vertrekken, hoeftde deur trouwens niet definitief gesloten

te blijven. Integendeel, organisaties heb-ben er belang bij dat werknemers het be-drijf in een goede verstandhouding kun-nen verlaten. Zo stemmen steeds meerorganisaties hun HR-strategie af op deverhoogde mobiliteit van werknemers envoorzien ze zelfs programma’s om terug-kerende personeelsleden aan te werven.

5JOBHOPPEN NIET HOUDBAAROP LANGE TERMIJN

Ondanks de potentiële voordelen vanjobmobiliteit vergt de opstartfase in eennieuwe job en het constant uitkijken naaropportuniteiten veel energie. Vaak is hetook erg stresserend. Op termijn is het dusniet houdbaar om frequent te blijven ver-anderen van job.

Of jobverandering nu al dan niet wenselijkis, is niet in een sluitend antwoord te vat-ten. Het hangt af van heel wat factoren,die telkens opnieuw in de weegschaalmoeten worden gelegd. Jobhoppen maggeen doel op zich zijn, maar het lijkt weleen geschikt hulpmiddel, vooral voor jon-ge professionals, om meer ontwikkelings-mogelijkheden te krijgen en een job tevinden die voldoende uitdagend is.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Mensenkennis.be, een wetenschapsblog opgestart vanuit de Gentse Alumni Psychologie die kennis over mensen brengt op mensenmaat.De blog ontving de jaarprijs wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en vierde recent zijn honderdduizendste lezer.

@MARK_MAGAZINEVanaf wanneer ben je een Jobhopper?

Page 30: Mark Magazine November 2015

MARK

30

INFOGRAM

COLOFON: MARK Magazine is een uitgave van Mediahuis, Content Connections / Verantwoordelijke Uitgever: Hans De Loore / Business Manager: Patrick BoonMarketing & Advertentie: Dries Verhaegen, Sabrina Pinxten / Hoofdredacteur: William Visterin / Redactie: Wieland De Hoon, Toon Devloo, Kurt Meers,Timothy Vermeir / Eindredactie: Delphine Buyle, Robby Sterkens, Ann Schoofs / Fotografie: Koen Bauters, Bart Dewaele, Ivan Mervillie / Vormgeving: Nadruk.beContact: [email protected] - tel: 02/467 48 32

De Belg besteedt gemiddeld 54 minuten per dag aan zijn woon-werkverkeer.Bijna 1 op 4 werknemers wil van job veranderen om dichter bij huis te kunnen werken.

Wat je nog niet wistover je woon-werkverkeer

Wie is het langst onderweg?

Lang pendelen maakt je ongelukkig (en ziek)

Bron: Securex, Universiteit Antwerpen, Britse overheid

Al FIETSEND of TE VOET benje 29 minuten onderweg.

Met een BEDRIJFSWAGENis dat gemiddeld 77 minuten.

Met een PRIVÉWAGEN doeje er 46 minuten over.

Met het OPENBAAR VERVOERben je 96 minuten zoet.

47 min.95 min. 54 min.VLAANDERENBRUSSEL WALLONIË

KLEINE AFSTANDEN= 4,5 DAGEN ZIEK/JAAR

3u/DAG ONDERWEG= 7 DAGEN ZIEK/JAAR

Page 31: Mark Magazine November 2015

— Alexander Brzezicha Sales Manager (gestart als Management Trainee Retail Operations in 2014)

“M’n carrière starten in een sterk groeiend bedrijf? Dat kon zeker in de IT-sector.

Ik koos voor Lidl.”

durfjehetaan.be

Lidl zoekt 50 management trainees die niet bang zijn voor een sprong in het duister.

“ Ik heb mijn buurman een nieuw hart gegeven. Ook al ben ik geen dokter.”

Laura, Functional Analyst

Zin om iets groots te doen?Werk mee aan maatschappelijkeICT-innovaties.

Bij Smals bouw je mee aan

innovatieve projecten voor werk,

gezin en gezondheid. Boeiende jobs?

Jazeker. Maar ook flexibele werkuren,

tal van opleidingen en een goede

balans tussen werk en privé.

Ontdek nu alle vacatures op smals.be en solliciteer meteen online!

Ontmoet ons op 18 november op

Career Launch Leuven.

Page 32: Mark Magazine November 2015

Geef jouw carrière ook de juiste dimensie en solliciteer via t-groep.opzoeknaartalent.be. Want jouw talent versterkt ons talent.

Doe je talent in drie dimensies groeien en kies voor een job met meer diepgang bij t-groep. Bij ons vind je respect en alle kansen die je verdient. t-groep, t-interim en Ascento werken immers iedere dag samen door en voor talenten als jezelf. Voor elke HR-materie hebben we de juiste specialisten in huis. Van uitzendarbeid over rekrutering & selectie, talent &

performance management tot outplacement. Meer dan 2400 enthousiaste medewerkers geven iedere dag het beste van zichzelf en daar is t-groep trots op.

Ontdek alle verhalen van onze enthousiaste medewerkers op facebook.com/t-groep