Download - Mark Elchardus [email protected]

Transcript
 • * | pag. * Jong in Gent en Antwerpen

  een inleiding waarin ook de besluiten al worden verklapt

  (tevens een poging om heel veel logos op n slide te krijgen) Mark [email protected]

 • Er zijn te veel onzichtbare mensen in deze samenleving

 • Recent onderzoek, % Moslims in Vlaanderen (18-75): 3%

  Brussels secundair onderwijs 1 op 2Antwerps secundair onderwijs 1 op 3Gents secundair onderwijs 1 op 4

 • Geldt niet alleen voor Moslims, maar voor alle kwetsbare groepen,onder meer door taal.

  Verschijnen niet op het beeldscherm van desamenleving, wordenniet herkend en daarom niet erkend

 • Een oplossing is het scholenonderzoek, een manier om (bijna) alle jongeren te bereiken

 • Brussel 2010 Jong in Brussel 2011

  Antwerpen en Gent 2012 Jong in Gent en Antwerpen (het moet je maar overkomen) 2013

 • De andere hoofdstukken moet u zelf lezen

 • Een paar besluiten,

  geen beleidsaanbevelingen, maar aandachtspunten

 • We stellen vast dat voor de meeste dingen die we hebben onderzocht (delinquentie, ervaring overlast, academische motivatie, (school)welbevinden, buurtbeleving, homofobie, islamofobie etc. etc.)De materile situatie van het gezin er nauwelijks of helemaal niet toe doet

 • Er zijn verschillende bevindingen in de wetenschappelijke literatuur en theoren die in die richting wijzen,

  Maar meten we de materile situatie van gezin wel goed via bevraging jongeren?

  Jongeren en hun ouders bevragen

 • Voor het bevorderen van wederzijds begrip en verdraagzaamheid streven naar een mix in scholen en verenigingenMix werkt voor autochtonenBij Moslims wordt verdraagzaamheid, verkleinen sociale afstand tot anderen bevorderd door kennis en gebruik van de Nederlandse taal(hoofdstuk Jessy Siongers)

 • Antisemitisme lijkt bij Moslimjongeren haast een onderdeel van de identiteit te zijn geworden (het is hoog ongeacht sociale, economisch condities en culturele factoren)

  Hoe kan dat worden aangepakt?

  (hoofdstuk Mark Elchardus)

 • Een traditionele geloofsbeleving blijkt gepaard te gaan met islamofobie, antisemitisme, homofobie en genderstereotypering.

  Hier ligt een taak voor het levensbeschouwelijk onderwijs(hoofdstukken Lilith Roggemans en Mark Elchardus)

 • Het ervaren van overlast in de buurt heeft niet alleen te maken met zogeheten objectieve factorenEr dient genvesteerd in het scheppen van vertrouwen en in het verstevigen van het sociaal weefsel en het scheppen van positieve relaties tussen de generaties(hoofdstukken Diederik Cops, en Laura Jacobs en Diederik Cops)

 • Het schoolwelbevinden wordt grotendeels meegebracht naar school, komt in grote mate buiten de school tot stand( hoofdstuk van Nicole Vettenburg, Dries Cardoen, Tineke Van de Walle, Ruben Brondeel)Dat welbevinden is in Vlaanderen vrij hoog (idem, en hoofdstuk Laura Jacobs en Diederik Cops)

 • De groep jongeren die geweld goedkeurt is betrekkelijk klein, maar de mate waarin geweld wordt goedgekeurd werkt gewelddadig gedrag in de hand(hoofdstuk Evi Verdonck en Stefaan Pleyzier)De auteurs pleiten voor het erkennen van die fascinatie voor geweld bij een deel van de jongeren en voor het zoeken naar een sociaal aanvaardbare omgang met die drang naar geweld

 • De waardering voor de school is hoger bij de Moslimjongeren; hun academische motivatie even hoog .Hun geringer schools succes kan dus niet aan een gebrek aan motivatie worden toegeschrevenWaarom is het er dan, en waarom zoveel talent laten verloren gaan(hoofdstuk Filip Van Droogenbroeck)

 • Die academische motivatie en de beroepstekomstperspectieven blijken minder sterk benvloed door gezin dan doorgaans wordt aangenomen(hoofdstuk van Dries Cardoen, Freya Geinger, Lieve Brandt, Tineke Van de Walle)School is belangrijk, onder meer door de relatie met de leraar(hoofdstuk Filip Van Droogenbroeck)