Download - Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

Transcript
Page 1: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

11 28 april 2016 Tel. 0255-540765 www.heemskerksecourant.nl

Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar, boven-dien betrof het dit jaar naast drie solo onderscheidingen ook twee echtparen, waarvan beide partners werden be-noemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Het echtpaar Dantuma zet zich al vele jaren in voor Stichting Europa Kinderhulp. De heer W. Dantuma (67) is er penningmeester, zijn echt-genote E.M.J. Dantuma-Van Lint (65) vervult er eveneens een bestuursfunctie. Bei-den hebben daarnaast een indrukwekkende staat van

dienst als vrijwilliger bij di-verse organisatie. Het twee-de echtpaar dat samen een Koninklijke Onderschei-ding in ontvangst mocht ne-men, is het echtpaar Van de Kamp. Zowel de heer H. van de Kamp (75) als mevrouw J. van de Kamp-Commissa-ris (75) is vele jaren verbon-den geweest aan de Vrijwilli-ge Bloemendaalse Reddings-brigade. Ook de heer A.W. Heesterbeek (55) ontving dinsdag een lintje. Hij is sinds 2000 werkzaam als hoofd-conducteur van de NS en sinds 1991 lid van de vrijwilli-ge brandweer in Heemskerk. De heer F.E.A. Koster (62) werkt als veiligheidskundi-

ge bij Tata Steel en is voorzit-ter van recreatie zaalvoetbal-vereniging ‘De Waterakkers’. Hij fl uit ook wedstrijden, doet sportverslag voor Heemskerk FM en is tegenwoordig ook gemeenteraadslid. Dit alles leverde hem een Koninklij-ke Onderscheiding op. Deze eer viel ook de heer H.J. Lin-delauf (78) te beurt. Zijn ja-renlange inzet voor voetbal-vereniging DEM te Bever-wijk, het Tata Steel Orkest en afdeling Beverwijk-Heems-kerk van het Nederlands Ro-de Kruis lagen ten grondslag aan het besluit om hem te benoemen tot Lid in de Or-de van Oranje-Nassau. (Foto: Leo Tillmans)

Heemskerk - De ouderen-middag in buurtcentrum d’Evelaer stond op 14 april in het teken van ‘Oranje’ met een bijzondere lunch en een Oranjequiz. De deelnemers genoten van een heerlijke lunch met Koningssoep, pan-nenkoeken en oranjevla. On-der het genot van een oranje tompouce en een advocaat-je met slagroom werd daar-na de Oranjequiz gedaan. Op een groot scherm werden ou-de Polygoonbeelden getoond van verschillende leden van het Koninklijk huis. Zo za-gen de aanwezigen een jon-ge Beatrix met zwemband-jes in een zwembad sparte-len en een emotionele Julia-na op het bordes. De uitein-delijke winnaar ontving een

prachtige bos Hollandse tul-pen, uiteraard oranje. De volgende ouderenmid-dag in d’Evelaer staat ge-pland voor 12 mei en staat in het teken van Italië. Er zal een lunch geserveerd worden met een pasta, een glaasje wijn en Tiramisu. Ook deze zomer gaat d’Evelaer gewoon door met het organiseren van activi-teiten voor ouderen. De zo-merperiode is traditioneel een periode waarin oude-ren zich wat eenzaam kun-nen gaan voelen, doordat fa-milie of bekenden afwezig zijn. Aanmelden voor deelna-me kan via telefoonnummer 0251 244544. Buurtcentrum d’Evelaer is gevestigd op Lut-tik Cie 35 te Heemskerk.

Gezellige middagen voor ouderen in d’Evelaer

TELSTARHELMOND

SPORTvrijdag 29 april 20.00 uur

Burgemeester mieke Baltus

schrijft om de week een column

in deze krant.Iedere week

In deze

krant het

gemeentenIeuws

Deze week in De krant!

De Goedkoopste Notarisin de regio

vraag vrijblijvende offerte

Kerklaan 11, HeemskerkTelefoon (0251) 203 203

e-mail: [email protected]

Gratiswaardebepaling?

0251-218027

Lintjesregen in Heemskerk

V.l.n.r. de heer Koster, de heer Heesterbeek, de heer Dantuma, mevrouw Dantuma, mevrouw Van de Kamp, burgemeester Baltus, de heer Van de Kamp en de heer Lindelauf (foto: Leo Till-mans)

In verband met

HEMELVAARTSDAGverschijnt deze krant volgende week op

vrijdag 6 mei

Page 2: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

2 28 april 2016

COLOFON

Verschijnt donderdag EDITIE 10:BEVErwIjk En wIjk aan ZEEEDITIE 11:HEEMSkErkkantooradres:Zeeweg 189-1911971 HB IJmuiden Tel. 0255-540765Fax 0255-518875

Openingstijden:ma. t/m do. van 9.00-17.00 uurvrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:Dinsdag voor 17.00 [email protected]@heemskerksecourant.nl

advertentieverkoop:Burt van der MeijMobiel: 06-41621766

advertentietarieven:op aanvraag

aanleveren van kopij:Dinsdag voor 14.00 [email protected] [email protected]

redactie:Linda StalsRaimond Bos

Directie: Frits RaadsheerMobiel 06-53951836

Bladmanager:Veroni PereboomMobiel 06-30695175

Druk:Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding enbezorgklachten:www.verspreidnet.nlTel. 0251-674433

Centrale administratie:Visserstraat 101431 GJ AalsmeerTel. 0297-341900

Uitgave van:IJmond PERS BV

OplaGE: 39.200Ingezonden brieven:Eenieder staat het vrij te reage-ren op artikelen of zijn mening te geven op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden brief dient echter ondertekend te zijn met naam en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het recht brieven in te korten of te weigeren.

let op:Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toe-stemming van de uitgever!

www.BEVErwIjkEr.nlwww.HEEMSkErkSECOUranT.nl

1 mei 1936 - 1 mei 2016 (slot)Beverwijk - Aanstaande zondag 1 mei is het tach-tig jaar geleden dat Wijk aan Zee en Duin met Beverwijk een fusie aanging. Vandaag het laatste deel over deze toch wel moeizaam tot stand gekomen fusie. Uit het officiële program-maboekje, juli 1936, het voorwoord van de Voorzit-ter Hoofdcomité, A. Moens; ,,Beverwijk maakt zich we-der op feest te vieren. Thans ter gelegenheid van de sa-menvoegigng der vroege-re gemeenten Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin tot een nieuwe gemeente Be-verwijk. Groot-Beverwijk, zo-als men pleegt te zeggen en inderdaad te recht. Het ste-deke, hetwelk in 1927 ten tij-de van de viering van het feit, dat het op 19 juni 1926 650 jaar geleden was dat Graaf Floris V een weekmarkt ver-gunde, 9400 zielen telde, is thans tot een stad van onge-veer 20.000 inwonenden ge-worden en telt met zijn naas-te omgeving medegerekend wel 35.000 zielen. Het mo-ge gewaagd schijnen om on-danks de nog steeds slech-te omstandigheden, waaron-der wij leven, feesten als de-ze te organiseren, inderdaad is dat niet, daar hetr de mo-gelijkheid tot vermeerdering van welvaart vergroot. Laten we ons daarom opmaken om, zooals wij dat gewoon zijn, eendrachtig te zamen feest te vieren ter bevestiging van

den goede naam, welke ons stedeke steeds had en steeds behouden zal, omdat meer en meer blijkt, dat het leven hier tal van voordeelen boven an-dere plaatsen biedt. Centrum als marktplaats, centrum van den handel, centrum van ge-zelligheid en steeds meer centrum der gansche omge-ving, hoofdplaats van Mid-den-Kennemerland. Mogen wederom velen, niet alleen uit de omgeving, maar uit ge-heel Noordholland en verder Nederland in dezen feesttijd naar hier komen om het ve-le, wat dan geboden wordt, te aanschouwen. Moge de dan in een pracht van licht in den avond stralenden to-ren uitnoodigen tot een be-zoek. Bezoekt vooral het landspel ‘Kennemerland’s Glorie’, het voor deze gele-genheid vervaardigde open-luchtspel, waaraan een 500-tal personen medewerken en het welk u zal geven een kijk-spel van onvergetelijken aan-blik. Bezoekt de harddrave-rij op de Breestraat, een der mooiste banen in ons land. Bezoekt de tentoonstellingen en geniet in ‘t bijzonder van de schitterende bloempracht, welke deze bieden. Bezoekt het vermakelijkheden-park. Maak u op tot sterritten, gij automobilisten, motorrijders, wielrijders, wandelaars en ruiters. Maar bovenal viert al-len het feest wederom waar-dig en zonder overdrijving, geniet zooveel gekunt, doch

laat geen wanklank klinken. Dit was onze trots in 1927. Laat dit weder zoo zijn even-als onze leuze blijft: Bever-wijk vooruit”, aldus de voor-zitter van het comité, de heer A. Moens. Ter gelegenheid van de samenvoeging van de gemeente Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin wordt er een herdenkingsbord Groot-Beverwijk uitgegeven. Dit bord kost 8 gulden en 25 cent. In dit programma-boekje staan diverse adver-tenties. De meest opvallende zijn: Wijnhandel J. de Zwart aan de Breestraat 63. Voor de feestdagen heeft hij een literkruik oude jenever van 3 gulden, een fles advocaat kost bij hem tijdens de feest-week 1 gulden en 25 cent. De luxe bakkerij Piet van den Berg uit de Zeestraat 2 heeft een vruchten Pelikaantje voor maar 20 cent. Herbert Blom aan de Breestraat 56 adver-teert met jongens-kleeding. De meest in het oog sprin-gende advertentie is van Stoutenbeek; wollen bad-pakken voor dames;1 gulden en 95 cent, wollen gestreep-te badpakken 2 gulden en 10 cent en als klapper de bad-mutsen voor 35 cent. De fo-to is genomen op de kruising Velserweg - Koningstraat en Breestraat (bron: HGMK/MK, foto: Stg. Prentenkabinet van der Linden)

Ansicht op Beverwijk: tekst: Co Backer

Woensdag is het Koningsdag en is ons dorp weer een com-plete en gezellige vrijmarkt. Een heerlijke dag, waar veel kinderen naar uitkijken. Twee weken schoolvakantie is ook iets waar kinderen (en vaak ook ouders) heerlijk van ge-nieten. Perry onze jongste zoon doet dit jaar eindexa-men en dat betekent dat hij in de meivakantie moet le-ren. Iets minder leuk, maar na het examen heeft hij een ex-tra lange zomervakantie.

Traditiegetrouw is er daags voor Koningsdag de dag van de lintjesregen. Dit jaar is het in Heemskerk ook echt re-gen: ik mocht maar liefst ze-ven koninklijke onderschei-dingen uitreiken. Het is voor mij één van de hoogtepun-ten van het jaar om dit te mo-gen doen. Het maakt me altijd nederig als ik zie wat de ge-decoreerden hebben gedaan voor de samenleving. Zeven bijzondere mensen, die ik uit-gebreid heb toegesproken en in het zonnetje heb gezet. Dat is uitzonderlijk, want meest-al zetten deze mensen ande-ren in het zonnetje en cijferen ze zich volledig weg. Helaas is deze column te kort om uit-gebreid bij elke gedecoreer-de stil te staan, maar ik kan u wel zeggen dat dit jaar extra bijzonder was omdat er twee echtparen werden gedeco-reerd. Al deze mensen bewij-zen dat vrijwilligerswerk van onschatbare waarde is. Vrij-willigers zijn de kurk waar-op onze samenleving drijft. Ik heb dit al eerder gezegd en kan het niet genoeg bena-drukken. Daarom vind ik het ook zo mooi om op die ene dag, eind april, enkele top-pers onder onze vrijwilligers namens de k oning te mogen decoreren. Chapeau en gefe-liciteerd!

Mieke BaltusBurgemeester van [email protected]

Chapeau!

Page 3: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag
Page 4: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

4 28 april 2016

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: beverwijker.nl oF heemskerksecourant.nl

Bobs Party & Events biedt ultieme moederdagtip: Abba!

Uitgeest - Abba Gold uit En-geland komt naar Nederland. Deze formatie is benoemd tot beste ‘tribute’ van Abba we-reldwijd en bestaat uit de ori-ginele cast van Mamma Mia London. Op Moederdag, 8 mei, is het zover. De kaart-verkoop is in volle gang. Het unieke aan het concept is dat het ultieme Abba-gevoel in concertvorm wordt gecom-

bineerd met een High Tea. De mogelijkheid bestaat om een normale ticket te kopen voor het concert, maar ook als combiticket met High Tea voor een zeer scherpe prijs. De High Tea is inclusief ont-vangst met een feestelijk glaasje Prosecco.Gedurende de High Tea met natuurlijk diverse soorten thee of koffie, zullen er diver-

se gerechtjes worden geser-veerd bestaande uit tal van zoete lekkernijen en harti-ge hapjes. Zoals een glaas-je soep, diverse minisandwi-ches en wraps, bladerdeeg-hapje met een hartige vulling, petit fours, muffins en choco-lade. De High Tea is ook te re-serveren exclusief Ticket Ab-ba Gold. De High Tea begint om 14.00 uur gevolgd door het concert. Het wordt dus geen nachtwerk. Ideaal om eens iets anders te doen op deze dag. Tickets zijn te be-stellen via www.a9studios.nl.Toch zin in iets anders? Re-serveer dan bijvoorbeeld een plekje in het vernieuwde à la carte restaurant gecombi-neerd met een uurtje bow-len of schuif eens aan in het nieuwe Teppanyaki restau-rant waar iedereen zelf de lekkerste vlees- en vissoor-ten kan bereiden met een klein Japans tintje. Meer informatie staat op www.bobs.nl of bel met een van de partyplanners: tel.: 0251-315150.

Grootse heropeninG noppes KrinGloopwinKel

Frozen/Minions PartyBeverwijk - Moeders uit Broekpolder (MuB) organi-seert een bijzondere dag voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 10 jaar. Op 29 mei staat een Frozen / Minions Party op de agenda in Grand-café Overbos. De opbrengst van deze dag is bestemd voor het Prinses Beatrix Spier-fonds.Voor deze gelegenheid ko-men Anna en Elsa naar Be-verwijk om live te zingen. Zij zijn uitgeroepen tot de bes-te Frozen cast van Neder-land en zullen alle tijd ne-men voor de kids om te knuf-felen en mooie tekeningen in ontvangst te nemen. Menig

(groot)ouder zal een traantje wegpikken tijdens deze bij-zondere meet & greet. Verder kunnen de kinderen hun na-gels laten lakken en hun ha-ren laten vlechten. Er worden suikerspinnen en bekers li-monade uitgedeeld en al-le kinderen krijgen ook nog wat lekkers mee naar huis. Kaarten kosten 12,50 euro per stuk, begeleiders mogen naar binnen voor 2,00 eu-ro. Voor reservering en ove-rige informatie kan een be-richt naar [email protected] worden ge-stuurd. Grandcafé Overbos is gevestigd aan de Hoflander-weg 104 te Beverwijk.

Zaterdag 30 april in Assendelft

Bintangs bluestraxAssendelft - Op zaterdag-avond 30 april geeft de be-kende en oudste formatie uit de IJmond de ‘Bintangs’ een speciaal optreden in ‘Tap-perij de Verwachting’ te As-sendelft. Iets minder luid dan normaal het geval is en in een speciale bezetting.

Naast de al jaren spelende Bintangs is er sinds een aan-tal jaren een bezetting van de Bintangs bijgekomen. De-ze variant bestaat uit huidi-

ge leden, ex-leden en nieu-we muzikanten. Vele namen kwamen voor deze bezetting voorbij, zoals; Bintangs Oer-trax, Bintangs unplugged, en Bintangs acoustic. Wat als een paal boven water staat, is dat de jongens putten uit het bijzondere en vele mate-riaal wat er van de Bintangs voorhanden is. De toevoeging achter de naam Bintangs is dus niet belangrijk, het zijn de Bin-tangs.

Bij voorkeur speelt deze be-zetting het oudere werk, zo-als van de bekende elpees, Genuine Bull en Blues on the ceiling. Ook bekende hits van de Bintangs worden niet ver-geten zoals ‘Riding on the L&N en Alright alright’. En er komt soms zelfs huidig ma-teriaal voorbij. Bintangs staat voor vuige rock en blues ook bekend als ‘Hoogovensrock’. Op geheel eigen wijze en al jaren lang een eigen sound. In de Bintangs ‘bluestrax’ bezetting spelen in Assen-delft: Bintang oervader Frank Kraaijeveld, Dagomar Jansen, Marco Nicola en Burt van der Meij. Frank Kraaijeveld als oprichter van de band speelt al 55 jaar! De Bintangs be-staan dit jaar 55 jaar. Reden om er een speciale avond van te maken. De toegang tot dit bijzondere optreden is gratis. Op deze avond is de recent uitgekomen dubbel cd ‘Gol-den years of Dutch Pop Mu-sic’ van de Bintangs zeker te koop.

Zaterdagavond 30 april in Tapperij de Verwachting, Dorpsstraat 584 in Assen-delft. Aanvang: 21.00 uur. Toegang vrij.

Beverwijk - De Noppes Kringloopwinkel aan de Pa-rallelweg 10 heeft een op-pervlakte van 3.600 vierkan-te meter en zal uiteindelijk uitgroeien tot het grootste kringloopwarenhuis van Ne-derland. Op zaterdag 30 april om 13.00 uur zullen wethou-ders De Rudder en Erol de of-ficiële opening verrichten van de fantastisch mooie nieu-we winkel, die dit weekeinde door talloze koopjesjagers uit Beverwijk en omgeving kan worden (her)ontdekt.

De nog maar redelijk kor-te geschiedenis van Noppes heeft de afgelopen jaren be-wezen een enorm succesver-haal te zijn. In 2009 is Noppes verzelfstandigd en per regio ondergebracht in een stich-ting zonder winstoogmerk. Het winkelend publiek in de regio’s IJmond, West-Fries-land, Zaanstreek/Waterland en Midden-Holland weet on-dertussen maar al te goed, dat je niet zoveel geld hoeft uit te geven om leuke spul-len in huis te halen. Noppes

heeft een duidelijke, dubbe-le missie. De kringloopwinkel beperkt namelijk de hoeveel-heid grof huisvuil door her-gebruik te stimuleren, met balans tussen milieu, mens en maatschappij. In de kring-loopwinkels krijgen 688 min-der kansrijken op de arbeids-markt de mogelijkheid zich op werkgebied te (her)ont-wikkelen. Kortom, Noppes Kringloopwinkels zijn milieu-bewust, maatschappelijk be-trokken én een voordeel voor iedereen. Door de hoge door-loopsnelheid van de goede-ren worden deze bij Noppes Kringloopwinkels aangebo-den tegen zeer lage prijzen. Het is elke dag weer span-nend wat voor nieuwe spul-len er in de winkel opduiken. Zowel particulieren als be-drijven kunnen bij Noppes op werkdagen spullen aan-bieden. Wie iets aan Noppes kwijt wil maar geen vervoer heeft, kan de gratis ophaal-dienst inschakelen. Bel 0251 745700 of kijk op www.nop-peskringloopwinkel.nl voor uitgebreide informatie.

Page 5: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag
Page 6: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag
Page 7: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag
Page 8: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

8 28 april 2016

Van Acker tot Burcht (Jacqueline van den Berg) - Tussen 21 en 22 april is er ingebroken in een woning op de Walenburg. Via een open-staand bovenlicht kon men de woning in, waarna diver-se goederen werden wegge-nomen.- Op de Johan Brouwerstraat heeft men geprobeerd een Opel Corsa weg te nemen. Het rechter zijruitje werd in-geslagen, waarna men de bedrading probeerde door te verbinden, hetgeen echter niet lukte.- Vanuit een afgesloten ach-tertuin van een woning op de Schilp Acker is een zwar-te Piaggio Zip weggeno-men, die op slot stond (twee-maal). Mogelijk zijn er eer-der de dag huissleutels ver-loren of weggenomen, waar-door de diefstal werd verge-

makkelijkt.

Van Duin tot Dorp(Ron Schut)- Bij basisschool De Zilver-meeuw heeft men weder-om overlast van geparkeerd staande auto’s bij het ha-len, evenals het brengen, van schoolgaande kinderen. Na de vakantie zal hier controle gaan plaatsvinden.- Bij de Albert Heijn aan de Rijksstraatweg werd een man aangehouden voor het weg-nemen van 6 flessen cham-pagne ter waarde van 260 euro. De man is ook verdacht van eerdere diefstallen van champagneflessen. Voor de man was het geen reden om een feestje te vieren, er stond ook nog een boete open van 450 euro. - Bij een verkeerscontrole op de Rijksstraatweg werd een

bromfietser gecontroleerd. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, ook kon hij geen ID kaart to-nen.

Hart van Heemskerk (Stefan van Broekhuijsen)

- Bij de Prinsengalerij is een ruit vernield. Omstanders hebben een groep jeugd zien wegrennen van de plek. On-derzoek volgt.- In cafe Jack’s is een man aangehouden omdat hij be-zoekers geïntimideerd heeft met een mes wat hij telkens tevoorschijn haalde. De man was behoorlijk paranoïde en sprak over het vreemdelin-genlegioen, alsmede diver-se motorclubs. De man krijgt een proces-verbaal en te-vens zal hij worden beoor-deeld door de crisisdienst.- Bij de Jumbo is een klant aangehouden voor niet afre-kenen van een flesje ener-gydrank ter waarde van 0.90 eurocent. De rest van de boodschappen was wel be-taald.

Optreden theatergroep in De Stut groot succesHeemskerk - Zaterdag was er een grandioos optreden in De Stut van haar eigen the-atergroep. Iedereen die het heeft gemist kan op woens-dag 1 juni het revueprogram-ma ‘Het bad- zee- en strand-leven van de 20e eeuw’ als-

nog komen bekijken in het ontmoetingscentrum aan de Maasstraat 3 te Heemskerk. Aanvang 14.30 uur. De toe-gang bedraagt 5 euro incl. pauzedrankje. Vooraf reser-veren wordt geadviseerd, tel. 0251-248648.

Heemskerkse Rosella Chialastri is Miss Globe Netherlands 2016Heemskerk - Rosella Chi-alastri is gekroond tot Miss Globe Netherlands 2016. De 19-jarige Heemskerkse nam zondag deel aan de verkie-zing, die in Amsterdam werd gehouden. Roselle behoorde tot de 9 finalisten, van totaal 80 aanmeldingen, die zondag streden om de prijzen. La-ter dit jaar in oktober zal ze Nederland mogen vertegen-woordigen tijdens de interna-tionale verkiezing, die ofwel in Canada, ofwel op de Filip-pijnen zal worden gehouden. Roselle hoopt dat het de Fil-lippijnen gaan worden.

Rosella volgt aan het No-va College een opleiding om laborante te worden. Ze be-sloot zich in te schrijven voor de Nederlandse editie van Miss Globe en verscheen af-gelopen zondag in bikini en in galakleding op de catwalk. Daarbij wist ze de jury te im-poneren, want aan het eind van de dag mocht ze het fel-begeerde kroontje dragen. Tot aan de internationale ver-kiezing krijgt ze van de orga-nisatie fotoshoots, een cat-walktraining en een training presentatietechniek aan-geboden, zodat ze optimaal voorbereid aan het internati-onale avontuur kan gaan be-ginnen.

Rosella Chialastri samen met de bekende stylist en modeont-werper David Cárdenas, één van de juryleden tijdens de zondag gehouden finale van Miss Globe Netherlands 2016

Heemskerk - Zaterdag 30 april opent wethouder Cees Beentjes om 14.00 uur de ex-positie ‘Meester van licht en beweging’ van schilder te-kenaar Ferry Reijnders in de hal van het gemeentehuis Heemskerk. Deze bijzondere tentoonstelling is te zien tot en met vrijdag 3 juni.

Het werk van Ferry Reijn-ders, Amsterdam 1963, lijkt bijna te leven. Zijn schilderij-en zijn op het eerste gezicht statisch maar de geschilder-de en getekende figuren zit-ten op wonderbaarlijke wij-ze vol licht en beweging. Dit komt doordat de kunstenaar erin slaagt het vluchtige mo-ment van een beweging die nog verder gaat op het doek te vangen. Daardoor komt zijn werk op een magische manier tot leven. Reijnders speelt met verschillende the-ma’s in zijn werk. Zo obser-veert hij mensen op straat die naar binnen gekeerd zijn, zich hebben teruggetrokken en zich niet bewust zijn van hun omgeving. Naast de be-weging weet hij ook het licht te vangen. Door de hoogste lichten extra aan te zetten gaan deze glinsteren en ont-staat er een levensechte sug-gestie van diepte. Het is als-of hij schildert met licht. Een hoofdrol in deze expositie is ingeruimd voor het hoogte-

punt in zijn oeuvre: de serie Voyage II, hij heeft hier ruim een jaar aan gewerkt. Ferry Reijnders is een geboren en getogen Amsterdamse kun-stenaar, heeft de Estor Studio Academie voor art direction en design gedaan en door-liep daarna de Wackers Aca-demie waar hij les kreeg van de bekende kunstenaar Sam Drukker. De afgelopen jaren heeft Ferry geëxposeerd in vele galerieën en musea. Er is op elke woensdagmid-dag in de maand mei en op 1 juni een Meet en Greet. De kunstenaar is dan aanwe-zig om achtergronden en het ontstaan van zijn werken uit de doeken te doen, achter ie-der kunstwerk schuilt ten-slotte een boeiend verhaal.

Page 9: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

Gemeentenieuws28 april 2016

GE

ME

EN

TE

HE

EM

SK

ER

K

kle

ure

np

ale

t v

ers

ch

ille

nd

e m

ed

ia

PMS 115CMYK CMYK E5-3 C:0 M:10 Y:80 B:0 / Avery 951 QM Primrose Yellow / (RAL 1021)

PMS Process Yellow CMYK E1-3 C:0 M:0 Y:100 B:0 / Avery Pantone Yellow / (RAL 1016)

PMS Process Cyaan CMYK E232-1 C:100 M:0 Y:0 B:0 / Avery 942 QM Light Blue / (RAL 5012)

PMS 021 CMYK E36-1 C:0 M:60 Y:100 B:0 / Avery 910 QM Dark Orange / (RAL 2009)

PMS 287 CMYK E205-1 C:100 M:70 Y:0 B:10 / Avery 933 QM Midnight Blue / (RAL 5002)

PMS Process Blue CMYK E236-3 C:100 M:10 Y:0 B:10 / Avery 935 QM / (RAL 5015 )

PMS 1665 CMYK E56-1 C:0 M:80 Y:100 B:0 / Avery 980 QM Spanish Orange / (RAL 2001)

PMS Green CMYK E262-1 C:100 M:0 Y:70 B:0 / Avery 970 QM Bottle Green / (RAL 5021)

PMS 3258 CMYK E262-5 C:60 M:0 Y:40 B:0 / Avery 946 QM Caribean Agua / (RAL 5018)

PMS 115 c PMS Process Yellow c PMS Process Cyan c

PMS Orange 021 c PMS 287 c PMS Process Blue c

PMS 1665 c PMS Green c PMS 3258 c

zijn hier ook in opgenomen.

In verband met de komende feestdagen zijn de balies in het gemeentehuis van Heemskerk op de volgende dagen gesloten voor publiek: - donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag en Hemel-vaartsdag) - vrijdag 6 mei (overbruggingsdag) - maandag 16 mei (tweede pinksterdag)Dit geldt ook voor de telefonische bereikbaarheid van het klantcontactcenter.

De bibliotheek is eveneens gesloten op Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag en tweede pinkster-dag, maar is op vrijdag 6 mei geopend volgens de reguliere openingstijden.

Vanaf maart 2016 houdt de medewerker van begraafplaats Eikenhof maandelijks een in-loopuur in de bezoekersruimte. Het inloopuur is iedere eerste woensdag van de maand van 09.00 tot 10.00 uur met uitzondering van de maand augustus. U kunt zonder afspraak bin-nenlopen en advies krijgen over beplanting op de graven, werkzaamheden op de begraaf-plaats en dergelijke.

Regelmatig hebben bezoekers van Eikenhof een vraag voor de medewerker van de be-graafplaats. Door de omvang van Eikenhof is het in de praktijk soms lastig om hem te vin-den. Om onnodig zoeken te voorkomen, heeft de beheerder een terugkerend spreekuur in-gesteld op de eerste woensdag van de maand. U kunt hiervoor terecht in de bezoekersruimte van Eikenhof.

Op vrijdag 22 april heeft ba-sisschool De Kariboe in het kader van de Koningsspelen 2016 een sponsorloop gehou-den. Financieel doel hiervan was om voldoende geld op te halen om komend schooljaar alle kinderen dagelijks een stuk fruit te kunnen geven. Dit jaar doet de school mee aan EU-Schoolfruit. Scholen die meedoen met EU-Schoolfruit ontvangen 21 weken gratis drie stuks groente/fruit per leerling per week. En dat smaakt naar meer. Wethouder Aad Schoorl heeft de sponsorloop geopend en liep het eerste rondje mee.Inmiddels is bekend dat er meer dan 2500 euro is opgehaald.

Inloopuur begraafplaats Eikenhof

Sponsorloop voor fruit

Dodenherdenking in Heemskerk op woensdagavond 4 mei 2016

Het programma van de herdenking begint om 19.05 uur met het verzamelen van de deelnemers aan de stille tocht op het plein voor het gemeentehuis. Onder hen zijn veel scholieren van Heemskerkse basisscholen, van het Kennemer College en van scouting Sint Adelbertus. De scholen hebben elk één van de zeven graven van de Britse oorlogs-vliegers geadopteerd. Voorafgegaan door muziekkorps St. Caecilia vertrekt de stoet – met tal van schoolkinderen – om 19.15 uur van het gemeentehuis met als einddoel het Vredesmonument in de kerkhofmuur op het Kerkplein. De route voert over Karshoffstraat, Zaalberglaan (linkerzijde), Vredesmonument.Na aankomst bij het Vredesmonument in de kerkhofmuur van de N.H. Kerk draagt Gerard Castricum een gedicht voor. Burgemeester Mieke Baltus houdt een toespraak. Vervol-gens brengt het gemengd koor Recreation hun eerste lied ten gehore. Na het voordragen van een gedicht door een leerlinge van ba-sisschool de Ark volgt het spelen van de ‘Last Post’ door een trompettist van St. Caecilia.

Twee minuten stilteVanaf 20.00 uur worden twee minuten stilte

in acht genomen. Daarna speelt St. Caecilia het Wilhelmus. Aansluitend leggen leden van het gemeentebestuur en vertegenwoor-digers van het Comité Herdenking 4 mei en de Britse Ambassade kransen bij het Vre-desmonument. Voor en na de kranslegging voert het gemengd koor Recreation weer een muziekstuk uit. Om 20.20 uur gaan leden van het Comité 4 mei, Scouting St Adelber-tus, schoolkinderen en de Historische Kring Heemskerk vanaf het plein voor de N.H. Kerk naar de oorlogsgraven om daar bloemen te leggen. Het defi lé langs het Vredesmo-nument en de graven wordt vervolgd door burgers en vertegenwoordigers van vereni-gingen. De scouting Sint Adelbertus vormt hiervoor een erehaag en legt bloemen bij de door hen geadopteerde graf van A.G.R. Cowdrey. Meer informatie is te verkrijgen op www.4meiheemskerk.nl.

ThemaHet thema van de nationale dodenherdenking op 4 mei en de viering van bevrijdingsdag 5 mei is dit jaar ‘de vrijheid omarmd’. Meer informatie hierover is te verkrijgen op de website www.4en5mei.nl.De Lunetten

Sinds november vorig jaar wordt op De Lunet-ten, op de dagen dat zij EU Schoolfruit ontvan-gen, water gedronken. Om hun inspanningen te belonen nam de wethouder het certifi caat Heel Heemskerk drinkt water! mee. Daarnaast overhandigde hij aan hen het drankenbord met ondersteunend lesmateriaal, zodat zij in alle klassen en op alle niveaus nog aandacht kunnen besteden aan water en aan de hoeveelheid sui-ker in gezoete drankjes.

Het RinketOp 21 april was wethouder Cees Beentjes aan-wezig bij de maandafsluiting van Het Rinket.

In alle klassen was aandacht voor voeding en water met behulp van het thema Couscous en Appelmoes van de Cultuurbrigade. Daarnaast kwam Druppie, de mascotte van PWN, iedere dag op bezoek. En tijdens de gymlessen leerden de kinderen van de vakleerkracht van Sportser-vice Kennemerland de waterdans. De waterdans werd op 21 april gedemonstreerd tijdens de bijeenkomst. Wethouder Cees Beentjes over-handigde het certifi caat Heel Heemskerk drinkt water!

Het certifi caat Heel Heemskerk drinkt water! is zowel een beloning als een aanmoedigingsprijs. Dit certifi caat reikt de gemeente Heemskerk uit aan partijen die een zichtbare bijdrage leve-ren aan de doelstelling van JOGG in gemeente Heemskerk: ‘Een gezonde jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving’.

Wethouder Beentjes overhandigde op twee basisscholen het certifi caat Heel Heemskerk drinkt water! Op woensdag 20 april reikte wethouder Cees Beentjes het Heel Heemskerk certifi caat uit aan basisschool De Lunetten. Op donderdag 21 april was hij met certifi caat op Het Rinket. Beide scholen hebben de afgelopen weken een actieve bijdrage geleverd aan het project JOGG van de gemeente Heemskerk. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De scho-len hebben onder meer het drinken van water gestimuleerd.

Openingstijden gemeentehuis rond de feestdagen

Op woensdag 4 mei vindt de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede We-reldoorlog in Heemskerk plaats. Naast het gemeentebestuur en het Comité Herdenking 4 mei zijn ook vertegenwoordigers van de Britse Ambassade aanwezig. Het vertrekpunt van de stille tocht is het gemeentehuis aan het Maerten van Heemskerckplein.

Page 10: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

10 28 april 2016

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze sites: beverwijker.nl oF heemskerksecourant.nl

Heemskerk - Omdat de top twee, Huizen en Odin’59, du-re punten lieten liggen in de strijd om het kampioenschap wordt het steeds spannender in de hoofdklasse A. Daar-door werd Achilles Veen za-terdag letterlijk en figuurlijk de lachende derde en heeft deze ploeg door de 1-3 winst op LRC Leerdam nog ruim zicht op de titel. Ondanks een 3-3 remise in de confrontatie met laagvlieger Bennekom nam Odin’59 de koppositie over Huizen, die 4-2 verloor van Eemdijk. De Heemsker-kers hebben daarom voorals-nog de beste papieren voor de titel van de hoofdklasse A.Zonder de selectie tekort te doen begon Odin’59 enigs-zins gehandicapt aan het du-el. Trainer Richard Plug kon geen gebruik maken van de diensten van de geblesseer-de aanvoerder Ron Schef-fer en van Milo Cremers. De centrale verdediger was ge-schorst. Toine Merk en Amin Ouass mochten daardoor vanaf het eerste fluitsignaal starten. De bezoekers waren de eer-

ste helft de meest kansrijke ploeg. Bennekom leek op ge-lukkige wijze naar de macht te grijpen toen scheidsrech-ter Ruud Bossen naar de stip wees omdat Tim Koops, bin-nen de zestien, de 24-jarige Martijn Klein Holte de pas af sneed, die daardoor een makkelijke duikeling maak-te. Aanvoerder Laurens Rijn-beek zag zijn pingel gestopt door Barry van Dijk en kon ook de rebound niet verzil-veren omdat Rijnbeek de herkansing verprutste door voorlangs te schieten. Toch kwam Bennekom nog voor rust op voorsprong door nie-mand minder dan Kevin Sis-sing. Hij lepelde de bal van ver op fraaie wijze over Van Dijk heen, 0-1. De tweede helft tapte Odin’59 uit een heel ander vaatje. De ploeg van Plug ging vol voor de winst. Dat resulteerde in een grote kans voor Eel-ke de Graaf. Die werd echter nog niet verzilverd. Slechts minder dan een minuut la-ter werd dezelfde De Graaf binnen de zestien tegen de grasmat gewerkt. Scheids-

Ondanks remise tegen Bennekom

Odin’59 op kop in hoofdklasse Arechter Bossen wees zonder twijfel wederom naar de stip, waarop Jim Hulleman, al vlak na rust, de gelijkmaker mocht aantekenen, 1-1. Odin’59 kon niet lang genieten van de ge-lijke stand, want slechts en-kele minuten later duikelde de 31-jarige Mike Peters op-zichtig over de knie van Jor-di Tiktak. Bossen wees voor de derde keer deze mid-dag makkelijk naar de stip, waardoor Bennekom weder-om aan de leiding ging door-dat centrale verdediger Mar-co van Rooijen Barry van Dijk vanaf 11 meter overtuigend passeerde, 2-1. De nieuwe achterstand leek de equipe van Plug niet te deren. Eerst was ’t de ingevallen Bart Boogaard die onfortuinlijk te-gen de lat kopte, met nog een halfuur op de klok. Even la-ter ging Bennekom keeper Sjoerd Rensen ongelukkig in de fout na de inzet van Amin Ouass. De goalie van de be-zoekers liet de bal buiten zijn bereik stuiten, waarna de De Graaf zeer alert reageerde en de gelijkmaker aantekende, 2-2. De na rust ingevallen Ray-mond Kolder, uit ’het vierde’ geplukt en al enkele weken in training bij de Heemskerk-se selectie, was zichtbaar van waarde voor de ploeg van Plug toen hij Jim Hulle-man aan de linkerkant diep stuurde. Hulleman bereikte De Graaf die zijn team aan de verdiende 3-2 leiding schoot. Met nog een klein kwartier voor de boeg strafte Martijn Klein Holte een fout in de de-fensie bij Odin’59 af en te-kende alsnog voor het ver-diende punt, 3-3.

Volgende weer een ‘finale’ voor Odin’59. De Heemsker-kers treffen dan de huidige nummer 3, Achilles Veen.

Zaterdag weer Discozwemmen in Beverwijkse Sportfondsenbad

Beverwijk - Op zaterdag 30 april knallen van 19.00 tot 21.00 uur de laatste top 40 hits weer uit de boxen van het Beverwijkse Sportfond-senbad. Er komt een DJ en het zwem-bad wordt omgetoverd tot

een spetterend disco. Het discozwemmen is voor iedereen van 6 tot en met 12 jaar, die minimaal in het bezit is van een A-diploma. De toegang voor het disco-zwemmen is 5 euro per per-soon en kaartjes zijn ook te

Beverwijk - Ruimte, aan-dacht, warmte en betekenis; deze begrippen zijn kenmer-kend voor de werkwijze van Warnaar Uitvaartverzorging. Eigenaar Rob Warnaar zit al ruim twintig jaar in het vak en startte op 1 mei 2014 zijn ei-gen uitvaartbedrijf. Met pas-sie vertelt hij over zijn werk-wijze: ,,Om werkzaam te zijn in het uitvaartwezen moet je van mensen houden. Dage-lijks ben ik met emotie be-zig. Het is daarom belangrijk goed te luisteren naar de fa-milie en te weten wanneer je iets zegt. Je begeleidt naas-ten in hun meest kwetsba-re periode en adviseert hen daarbij wat er mogelijk is. De uitvaart is van hen en niet van mij. Adviseren wat er mag en kan tijdens een plechtigheid,

of aangeven wat de mogelijk-heden van een thuisopbaring zijn. Ook het betrekken van kinderen bij de uitvaart is be-langrijk, dit stimuleer ik dan. Wij verzorgen uitvaarten voor elk budget, ongeacht waar u verzekerd bent of waar u een lidmaatschap heeft.” Warnaar Uitvaartverzorging creëert samen de nabestaan-den een laatste mooie herin-nering aan de dierbare. Uw verhaal wordt gehoord, zodat u weet dat de uitvaart past bij degene van wie u afscheid neemt. Uw dierbare wordt op passende wijze geëerd: met humor, positiviteit, persoon-lijke verhalen enzovoorts. In de dagen tussen overlijden en uitvaart worden de nabe-staanden op zorgzame wij-ze en met extra warmte be-geleid. Rob Warnaar: ,,Ook tijdens het afscheid nemen mag er een positief, hoopvol gevoel ontstaan. Juist die positieve afsluiting van een uitvaart is wat deze dag transformeert in een onvergetelijke herin-nering.”

Warnaar Uitvaartverzor-ging is bereikbaar via tele-foonnummer 06 43279474. Kijk op www.warnaaruit-vaartverzorging.nl voor uitgebreide informatie.

Warnaar Uitvaartverzorging:

Kleine onderneming met ruime ervaring

FAMILIEBERICHTENNu ook oNLINELongpuntbijeenkomst

Beverwijk - In het Ro-de Kruis Ziekenhuis wordt woensdag 4 mei weer een Longpuntbijeenkomst ge-houden. Voor patiënt, part-ner, familie en/of mantel-zorger dé plek om ervarin-gen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen. De-ze keer vertelt mevrouw M. Van ’t Klooster (psychologe) over omgaan met verander-de relaties door een chroni-sche ziekte.

De bijeenkomst wordt ge-houden van 14.30 tot 16.00 uur (inloop vanaf 14.15 uur) in het personeelsrestaurant op de tweede etage van het Rode Kruis Ziekenhuis. De toegang is gratis. Voor aan-melden en/of informatie: 0251-654060 of tel.nr. 072-5336395 of per e-mail: [email protected]. Er wordt verzocht (i.v.m. allergieën) geen geurtjes te gebruiken.

koop in de voorverkoop. Kun je er deze keer niet bij zijn?

Ook op 28 mei en 25 juni is er weer discozwemmen. Voor meer informatie, kijk op www.sportfondsenbadbeverwijk.nl of bel met 0251-234363.

Page 11: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag
Page 12: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

12 28 april 2016

Beverwijk - Elf jongeren ont-vingen vorige week donder-dag een lintje van de Oran-jevereniging Beverwijk. Vorig jaar werden deze jeugdlint-jes voor het eerst uitgereikt, om jongeren uit Beverwijk en omstreken te bedanken voor bijzondere prestaties. Waar-nemend burgemeester Freek Ossel reikte de lintjes uit en sprak met de jongeren over de bijzondere prestaties die ze hebben geleverd.

Stijn Prudhomme van Rei-ne kreeg zijn lintje omdat hij, ondanks zijn pas 15-jari-ge leeftijd, al zeer verdienste-lijk heeft gemaakt voor voet-balvereniging DEM. Hij is er trainer/coach van de F-pu-pillen, fluit wedstrijden, or-ganiseert toernooien en weet zelfs prijzen los te praten bij winkeliers. Fleur Piers en Ro-my Rouwendaal hebben hun

jeugdlintje te danken aan hun profielwerkstuk over de veiligheid van informatienet-werken in Nederland door RSA-encrypties. Ze won-nen er de tweede prijs mee in een prijsvraag van wiskun-detijdschrift Pythagoras. De drie lintjes die Diandra Le-nes, Christina Cario en Char-lotte Taats in ontvangst na-men, waren symbolisch voor hun drie schoolklassen van het Kennemer College Be-roepsgericht. Ze hebben, vlak voor kerst, cliënten van Voedselbank IJmond-Noord een verwendag bezorgd. De uit Heemskerk afkomstige Richard de Bree (27) doet in zijn vrije tijd veel voor het kin-der- en jongerenwerk in Be-verwijk en Heemskerk. Zijn grote en veelzijdige inzet le-verde hem een jeugdlint-je op. De 20-jarige Ufuk Ul-ker geniet landelijke bekend-

Elf jongeren ontvangen jeugdlintje

Tien van de elf jeugdige gedecoreerden, samen met waarnemend burgemeester Freek Ossel en (uiterst links) Vincent Kellenaar, voorzitter van de Oranjevereniging Beverwijk. Op de foto ont-breekt Stijn Prudhomme van Reine, hij moest wegens andere verplichtingen de uitreiking voor-tijdig verlaten

heid als panna voetballer en brengt via het voetbalspel jongeren in de Pilotenbuurt dichter tot elkaar. Iets soort-gelijks geldt voor de twee-lingzusjes Wiktoria en Wero-nika Grabowska. De van oor-sprong Poolse meisjes orga-niseren in de Pilotenbuurt al-lerlei activiteiten voor jon-ge kinderen, zoals schmin-ken. Het laatste jeugdlintje ging naar Zoë de Bruijne, zij reist regelmatig af naar Oe-ganda en werkt daar mee aan projecten voor gehandi-capte jongeren. Ook draagt ze haar steentje bij aan wa-terprojecten en het bouwen van woningen. Elf jongeren uit Beverwijk en omgeving met een bijzonder verhaal, dat volgens het bestuur van de Oranjevereniging Bever-wijk ook bijzondere aandacht en waardering verdient. (Bos Media Services)

Project Meerplein definitief van de baanBeverwijk - Wat insiders al een hele tijd mompelden, maar niemand hardop durf-de uit te spreken, is nu for-meel bevestigd. Het project Meerplein is van de baan. Het miljoenenproject omvatte de bouw van een parkeerkel-der, winkels en woningen op het huidige Meerplein. Een voorstel om de stekker eruit te trekken is afgelopen don-derdag door het college naar de gemeenteraad gestuurd.Het college en de VOF Meer-plein zijn tot de conclusie ge-komen dat uitvoering van het project niet meer haal-baar is. Stopzetten schept volgens het college duide-lijkheid en biedt kansen voor zowel het centrum van Be-verwijk als de ontwikkelcom-binatie. ,,Nu stoppen is het beste scenario’’, aldus wet-houder Tim de Rudder. Hij stelt dat het economisch kli-maat nu heel anders is dan bij het tekenen van de over-eenkomst in 2009, bovendien

is er minder behoefte aan grote winkelruimtes. Hoewel je zou kunnen spreken van een fiasco, wijst het college in een persverklaring voor-al op de positieve aspecten. Er komen geen extra vierkan-te meters winkelruimte in het centrum, hetgeen perspectief biedt aan de ondernemers in het centrum om te investe-ren in de huidige winkello-caties. Het maakt bovendien op korte termijn woningbouw mogelijk op de Boogaard- en Nagellocatie. Dat betekent een impuls voor de kwaliteit, leefbaarheid en levendigheid van de Meerstraat en het Slangenwegje. De gemeen-te kan investeren in onder-houd en verbetering van het Meerplein als parkeerplein en het perceel blijft beschik-baar voor toekomstige ste-delijke ontwikkelingen. In de persverklaring wordt niet ge-rept over de enorme kosten die al waren gemaakt voor het project.

Beverwijk pakt winkelleegstand aanBeverwijk - Terwijl enerzijds hard wordt gewerkt aan het verbeteren van het stads-centrum, neemt anderzijds de leegstand zorgwekken-de vormen aan. Om die situ-atie en halt toe te roepen is recent de Vereniging van Ei-genaren Beverwijk Centrum (VvE-BC) opgericht. Via de nieuwe website www.bever-wijkstartup.nl wordt bemid-deld tussen ondernemers met nieuwe plannen en eige-naren van panden.De website is vorige week gelanceerd en vormt daar-mee het eerste concrete re-sultaat van de samenwerking van VvE-BC met stichting Be-verwijk Centrum, gemeente Beverwijk, Pop-up Solutions,

makelaars, INretail en diver-se andere partijen. Doelstel-ling is om de winkelleegstand terug te dringen, door leeg-staande ruimtes al dan niet tijdelijk in te vullen. Ruimte-vragers en -aanbieders ma-ken online een gratis profiel aan en komen op laagdrem-pelige wijze in contact met elkaar. Een verbinder coör-dineert matches, acquireert actief en zoekt samenwer-king met diverse partners in de stad. Het project richt zich niet alleen op detailhandel, maar ook op horeca, creatie-ve ondernemers en startups, en het zoekt ook verbinding met maatschappelijke- en culturele organisaties. Het tij-delijk invullen van leegstaan-

de ruimtes helpt om verloe-dering in stadsdelen tegen te gaan, de profilering als aan-trekkelijke winkelstad te ver-sterken en ondernemerschap te stimuleren. Daarnaast kan het nieuwe initiatieven een impuls geven en naar een hoger niveau brengen, bij-voorbeeld naar structurele vestiging. Dit geldt voor zo-wel tijdelijke als lange termijn concepten. Lokale, nationa-le en internationale retailers en (startende) ondernemers, alsmede vastgoedeigenaren, makelaars en beheerders van de leegstaande panden wor-den opgeroepen zich aan te melden bij VvE-BC en ge-bruik te gaan maken van de website.

65 jaar getrouwdBeverwijk - Ze zijn 65 jaar getrouwd en, zoals uit de foto blijkt, stralen ze nog al-tijd van geluk.

Geboren Beverwijker Matth de Regt (1925) trouwde op 26 april 1951 met Willemien (‘Mien’) Witkamp (1931).Het huwelijk werd des-tijds voltrokken in het dorp-je Jisp, gemeente Wormer-

land, de geboorteplaats van de bruid. Ter gelegenheid van hun briljanten huwe-lijksband kregen ze afgelo-pen dinsdag niet alleen be-zoek van de eigen familie, ook waarnemend burge-meester Freek Ossel zocht het echtpaar op om hen na-mens het stadsbestuur te feliciteren met het jubileum.(Foto: Bos Media Services)

Wijk aan Zee - Op zondag 1 mei wordt in het beelden-park Een Zee van Staal bij Wijk aan Zee een rondleiding van ongeveer een uur gege-ven. Een gids neemt de deel-nemers mee langs de zestien

Rondleiding monumentale beelden. en vertelt iets over de inspiratie-bronnen van de kunstenaars die tot de werken hebben ge-leid. Aanmelden is niet nodig.

Er wordt verzameld om 14.00 uur bij de ingang van het park, aan de Reyndersweg, De toegang is gratis.

Page 13: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag
Page 14: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

14 28 april 2016

Heemskerk - De raadsfrac-tie van GroenLinks is niet te-vreden met de antwoorden die het college heeft gegeven op een reeks vragen die twee weken geleden werd inge-diend. De vragen hadden be-trekking op de betrokkenheid van wethouder Frank Frowijn bij een gesprek met een Be-verwijkse ambtenaar over de Goede Raadkerk. Hij nam aan dat gesprek deel als be-stuurslid van de parochie Sint Eloy.De betrokkenheid van Fro-wijn heeft voor veel op-hef gezorgd. De wethouder heeft intussen erkend dat

hij zich beter buiten het ge-sprek had kunnen houden. De gemeenteraad ontving een brief met uitleg en excu-ses voor de gang van zaken, GroenLinks ontving een ant-woord op de gestelde vragen. Die partij neemt daar echter geen genoegen mee, omdat de antwoorden niet voldoen-de overtuigend waren. Zo wil men nog weten hoe Fro-wijn’s deelname aan het ge-sprek zich verhoudt met zijn portefeuille ruimtelijke orde-ning binnen het Heemskerk-se college. Ook heeft men graag meer duidelijkheid over wat de gevolgen zijn

Basisschool Anne Frank de zesde schooltuin in Heemskerk

Heemskerk - Directeur Tom de Boer van basisschool An-ne Frank heeft vol trots het bord onthuld: Schooltuin het Groene Hart van de An-ne Frank school. Hij verricht-te de openingshandeling sa-men met Cindy Henneman van het schooltuinen infor-matiepunt ’Het Groene Hart’ van Buurtcentrum d’Evelaer. Na de Leonardus, de Zilver-meeuw, de Lunetten, de Ba-reel en de Tweespan is An-ne Frank de zesde school die het model van plant-opa’s zal volgen.

De aangesloten zes scho-len hebben meer dan 2.000 leerlingen die kennis kunnen maken met alles wat groeit

en bloeit. Dat geldt zowel voor groente, kruiden en fruit als voor de siergewassen. De kinderen van de Anne Frank zetten de happening kleur bij door de zelf geteelde tul-pen ‘Queen of Marvel’ uit de tuin te plukken om er later de ouders mee te verrassen.

Het festijn vond plaats onder het toeziend oog van ervaren plant-opa’s Kees D., Jan H. en Jacques H. en de nieuwe plant-opa van de Anne Frank Kees Zonneveld. Binnenkort zal de zevende school volgen in de reeks schooltuinen met een Groen Hart.

Kwestie Frowijn opnieuw aangekaartGroenLinks niet tevreden met antwoorden

van Frowijn’s handelen voor de goede betrekkingen tus-sen Beverwijk en Heemskerk. GroenLinks wijst ook op de gedragscode voor politieke ambtsdragers in Heemskerk, die in 2012 is opgesteld. Men wil weten of het college vindt dat Frowijn zich aan die co-de heeft gehouden. In de be-antwoording van de eerde-re vragen verwijst het colle-ge ook naar de brief die Fro-wijn aan de raad stuurde. De fractie wil daarom weten of het college zich verantwoor-delijk voelt voor de brief en of de brief in het college is be-sproken.

Jubileum Toos Straatorkest

Straatorkestenfestival in en om de Grote KerkBeverwijk - Op zaterdag 30 april vindt in en om de Gro-te Kerk aan het Kerkplein in Beverwijk een straatorkes-tenfestival plaats. De aanlei-ding voor dit evenement is het 30-jarige jubileum van Straatorkest Toos, dat spe-ciaal voor deze gelegenheid drie bevriende straatorkesten bereid heeft gevonden om haar lustrumoptreden kracht bij te zetten. Vanaf 14.00 uur vinden er onder de Wijker-toren optredens plaats van Tegenwind (Utrecht), Eigen Hulp (Den Haag), het Haar-lems Straatorkest en Straat-orkest Toos. De middag wordt afgesloten met een optreden van Toos in de kerk zelf. Dit zal circa 16.30 uur plaatsvin-den.Al vele jaren is Straatorkest Toos een graag geziene gast bij evenementen en (culture-le) manifestaties. Dit regio-nale muziekcollectief, dertig jaar geleden ontstaan uit het

Heemskerkse fanfareorkest St. Caecilia, speelde bij Sail, op de Floriade, op het strand van Wijk aan Zee, maar ook op Oerol en onder de Eiffel-toren. Straatorkest Toos bestaat uit vijftien geschoolde mu-zikanten, die vooral blaas- en slaginstrumenten bespe-len. Zoals een echt straat-orkest betaamt, wordt ge-speeld zonder gebruik te ma-ken van speakers of verster-kers. Het repertoire is zeer di-vers en varieert van stukken voor groot orkest tot Frank Zappa, Italiaanse fi lmmuziek, opera-aria’s en aangepas-te versies van popklassiekers als ‘Old and wise’. Met haar geraffi neerde arrangemen-ten en haar aanstekelijke en-thousiasme weet Toos over-al waar wordt opgetreden het publiek voor zich te winnen.De toegang is gratis, ook voor het concert in de Grote Kerk zelf.

Dodenherdenking in Beverwijk

Beverwijk - Zoals elk jaar vinden op 4 mei diverse plechtigheden plaats om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken. Het programma wijkt niet af van dat in voorgaande jaren.Om 11.30 uur vindt een kranslegging plaats bij de muurplaquette aan het Sta-tionsplein. Hiermee worden de slachtoffers van de razzia op 16 april 1944 herdacht. Na afl oop zal er koffi e en thee worden geschonken in het stadhuis. Om 12.30 uur start een kranslegging bij het mo-nument aan het Kuenenplein. Voor de eenentwintigste maal worden hier de tien Bever-wijkse jongens herdacht die

in het voormalige Indië het leven hebben verloren. Bij het monument op het Wester-houtplein vindt om 18.30 uur een kranslegging plaats ter herdenking van alle oorlogs-slachtoffers. Tenslotte is er ‘s avonds een herdenkingspro-gramma in de aula van Be-graafplaats Duinrust aan de Bankenlaan. Dit programma start om 19.15 uur. Om 20.00 uur wordt, zoals overal in het land, twee minuten stilte in acht genomen. Aansluitend volgt een stille tocht langs de oorlogsgraven, met daarna een kort herdenkingsconcert door het Tata Steel Orkest. Kijk op www.4meibeverwijk.nl voor meer informatie.

Page 15: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag
Page 16: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

16 28 april 2016

Beverwijk - Het was stil, doodstil. Je kon een speld horen vallen. In de aanloop naar Dodenherdenking ver-zorgde voormalig stadsarchi-varis Jan van der Linden za-terdagmiddag een informa-tieve bijeenkomst over Be-verwijk en Wijk aan Zee in de Tweede Wereldoorlog. Zijn inleidende verhaal, over de achtjarige Henk, geboren in de Wijk, raakte de ruim vijftig bezoekers in de koffiekamer van Duinrust. De weliswaar fictieve Henk was getuige van gebeurtenissen die echt hebben plaatsgevonden.Zo kwam ook voor de jonge-re bezoekers de oorlog tot le-ven, met naast het verhaal

een serie foto’s. ‘Henk woon-de naast een NSB’er, in de straat woonde ook een goe-de politieman met zijn gezin en was in een andere woning een Joods meisje onderge-doken. Er werd gevochten, er kwam noodgeld, soms was er te weinig eten, de voedsel-droppings’, verhaalde Van der Linden: ‘En dan eindelijk de bevrijding’. Het was de eerste openba-re informatiemiddag die de Stichting 4 mei Beverwijk hield. Jan van der Linden en Mark Haije (bestuurslid van de stichting) organiseren al zo’n twaalf jaar soortgelijke activi-teiten voor groepen school-

‘Oud-stadsarchivaris Jan van der Linden vertelt…’Stil, doodstil tijdens verhalen over de Tweede Wereldoorlog

kinderen, vaak in combina-tie met een fietstocht door Beverwijk. Een tocht die leidt langs monumenten die her-inneren aan de oorlog. Zo-als het razziamonument op het Stationsplein, het bevrij-dingsmonument op het Wes-terhoutplein en het Joodse monument op de plek van de voormalige synagoge bij de Beverhof in de Breestraat. Deze keer was er op Duinrust heel veel belangstelling van de Beverwijkse scouts. Wel-pen van Die Wijcker Duinja-ghers, scouts en een explo-rer van de Admiraal van Kin-sbergengroep. De meeste van deze jongeren staan op 4 mei op de plekken in Be-verwijk waar de oorlog wordt herdacht en houden zij de wacht bij een aantal graven op Duinrust. ’s Morgens was er al een speciale informatie-bijeenkomst voor scouts. Ook deze middag werd een korte film vertoond over de Oorlogsgravenstichting en werden tot slot de oorlogs-graven bezocht. Zoals het graf van de Beverwijkse ver-zetsman Theo Reijnders, de vermoorde arts Laurens Bül-ler, Engelandvaarder Ger-rit Jan Kuenen en een aantal graven van omgekomen ge-allieerden. (foto: L. Tillmans)

Dodenherdenking bij Tata Steel

Velsen-Noord - Op woens-dag 4 mei vindt bij Tata Steel de herdenking plaats van al-le burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoor-log zijn omgekomen in oor-logssituaties en bij vredes-missies. Hans van den Berg (directeur van Tata Steel in IJmuiden) en een vertegen-woordiger van de Centra-le Ondernemingsraad zul-len namens directie en me-dewerkers van Tata Steel in Nederland een krans leggen bij het oorlogsmonument aan de Wenckebachstraat. Er is tevens een kranslegging bij het gedenkteken ter herin-nering aan de dwangarbei-ders uit de oorlogsjaren. Tij-dens de herdenkingsbijeen-komst wordt in het bijzonder stilgestaan bij de 69 mede-

werkers van het staalbedrijf die tijdens de Tweede We-reldoorlog zijn omgekomen. Hun namen staan op het oor-logsmonument en zullen één voor één door medewerkers van Tata Steel worden opge-lezen tijdens de plechtigheid. Leerlingen van basisschool De Plataan uit Velsen-Noord wonen de plechtigheid bij. Twee van hen dragen een ge-dicht voor. Leden van het Tata Steel Orkest zullen de plech-tigheid begeleiden. Tata Steel nodigt iedereen die belang-stelling heeft uit om de her-denking bij te wonen.De herdenking begint om 9.45 uur en eindigt om 10.30 uur. Na afloop is er gelegen-heid om een kop koffie te drinken in het Hoogovens Museum.

Dodenherdenking bij Tata Steel in 2015

Dodenherdenking in Wijk aan Zee

Wijk aan Zee - In Wijk aan Zee worden woensdag 4 mei de dorpsgenoten en al-le andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van het oorlogsgeweld sinds-dien herdacht. Het Nationa-le thema van 2016 is ‘de vrij-heid omarmd’. Het staat cen-traal in de herdenkingsdienst die op 4 mei wordt gehouden in de dorpskerk van Wijk aan Zee. In verband met de toene-mende belangstelling voor deze herdenking is besloten om de aanvang van de dienst een kwartier te vervroegen naar 18.45 uur. Voorgangers zijn pastoor R. Putman en drs. M. Lindeman. Het The-makoor, het Odulphuskoor en leerlingen van basisschool De Vrijheit verlenen hun me-dewerking aan de dienst.Om 19.30 uur start de stille

tocht met een kranslegging bij het graf van de onbeken-de Engelse oorlogsvlieger op het naastgelegen kerk-hof. Via de De Zwaanstraat gaat de tocht verder naar het monument bij de strandop-gang Zuid. Daar zullen kran-sen gelegd worden door ver-tegenwoordigers van het ge-meentebestuur van Bever-wijk en afgevaardigden uit de samenleving. Hier zal een gedicht worden gelezen door een leerling van De Vrijheit, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen, afgesloten met het Wilhelmus. De muzikale om-lijsting is dit jaar in handen van het Wijk aan Zees Col-lectief WAZCO. Na afloop is er in de pastorie aan de Odulfstraat gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nog na te praten.

Lezing over oud BeverwijkBeverwijk - Fred Schweitzer zal donderdagavond 28 april bij het Historisch Genoot-schap de aanwezigen mee-nemen langs stukjes uit de geschiedenis van Beverwijk. Zijn motto is: ‘Niet treuren om wat verdwenen is, maar kijk vooral naar wat onze leefom-geving te vertellen heeft’. De spreker neemt iedereen mee langs verschillende locaties in Beverwijk om te laten zien dat er nog veel uit het verle-den zichtbaar is. Punt is na-tuurlijk wel: je moet het kun-

nen en willen zien. Zijn le-zing draagt dan ook de titel: ‘Herkenbaar Verleden’. De le-zing van het Historisch Ge-nootschap Midden-Kenne-merland wordt gehouden in het BHK-gebouw, Groenel-aan 74 in Beverwijk en begint om 20.00 uur (zaal open van-af 19.30 u). De toegang be-draagt 4 euro, maar voor le-den van het HGMK gratis op vertoon van hun ledenpas. Meer informatie over de acti-viteiten van het HGMK: www.hgmk.nl.

Beverwijk - Op dinsdag 3 mei is er weer een Alzheimer Café in Beverwijk. Het onder-werp is: ‘Dementie en man-telzorg’. Steeds meer mensen worden betrokken bij de zorg voor hun naaste. En dat com-bineren met de eigen huis-houding, gezin en baan is niet altijd even gemakkelijk. Als mantelzorger wil je niet altijd hulp vragen en soms krijg je hulp die je helemaal niet wilt hebben. Hulp vragen en goedbedoelde hulp wei-geren, dat kan soms een di-lemma zijn. Hoe kun je dan toch voorkomen dat het je boven het hoofd groeit? Gespreksleider Anke Beerla-ge gaat hierover in gesprek met Patrick Bellaart van MaatjeZ.Het Alzheimer Café is van 19.30 tot 21.00 uur in wijk-centrum Prinsenhof, Beatrix-laan 2. De toegang én het eerste kopje zijn gratis. Aan-melden vooraf is niet nodig. Er is een tafel met brochures en andere literatuur om thuis eens rustig na te lezen.

Alzheimer Café

Page 17: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag
Page 18: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

18 28 april 2016

Discussie rond Kennemerlijn:

Wethouder blij met kamervragenBeverwijk - Wethouder Jaqueline Dorenbos is blij met de vragen die de VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft gesteld over de verso-berde dienstverlening van treinen op de Kennemer-lijn. Dit zei de PvdA-wet-houder donderdag 14 april tijdens de vergadering van de raadscommissie. Doren-bos gaf daarmee antwoord op vragen van VVD-fractie-voorzitter Ferraro in de Be-verwijkse gemeenteraad.

Ferraro vroeg de wethouder of zij de PvdA-fractie in de Tweede Kamer kon polsen om ook druk uit te oefenen op de minister van Verkeer en Waterstaat. ,,U kent de samenstelling van het kabi-net’’, zei hij, verwijzend naar

de coalitie van VVD en PvdA in de Tweede Kamer. Deze partijen hebben sa-men een meerderheid.

Dorenbos gaf aan dat ze haar partijgenoten in de Tweede Kamer al eer-der heeft gevraagd vragen te stellen aan de minister. ,,Daar is geen gevolg aan gegeven. Ik ben dan ook ontzettend blij met de VVD-Tweede Kamerfractie’’, zei Dorenbos.Ze gaf aan ‘niet blij’ te zijn met de opstelling van de PvdA in de Kamer en vroeg de commissieleden van de landelijke partijen in de raadscommissie hun Twee-de Kamerfracties aan te spreken over de Kennemer-lijn.

Hospice Groep heeft plaats voor vrijwilligersBeverwijk - Bij de Stichting Hospice Groep Midden-Ken-nemerland is plaats voor ge-motiveerde vrijwilligers. De-ze vrijwilligers ondersteunen mensen die in de laatste fa-se van hun leven zijn.

Veel mensen sterven liever thuis dan in een ziekenhuis of verpleeghuis. In de laatste weken of maanden van hun leven hebben ze vaak dag en nacht intensieve verzorging nodig. Voor familie en vrienden is deze zorg soms moeilijk vol te houden.De Hospice Groep wil hier de helpende hand bieden bij de mensen thuis. Het werkge-bied van de stichting is Be-verwijk, Castricum/Bakkum, Heemskerk, Uitgeest en Wijk aan Zee.

Naast thuisinzet biedt het Hospice (bijna-thuis-huis) aan de Zeestraat 92 in Bever-wijk, plaats aan vier gastbe-woners, ieder met de eigen zorgbehoefte en vooral hun eigen wensen en verwach-tingen.Om dit werk te kunnen doen hoeft men geen specifi eke opleiding te hebben, wel krij-gen de vrijwilligers een inter-ne basistraining van vier dag-delen. Voorwaarde is wel dat men per week twee dagdelen (van 4 uur) beschikbaar is en in het weekend 1 dagdeel per 6 weken.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met één van de coördinatoren, tel. 06-51174089 (www.hospice-be-verwijk.nl).

Heemskerk - Vanaf maan-dag 9 mei worden er 7 lessen zomeryoga aangeboden in buurtcentrum De Schuilhoek van 19.30 tot 20.30 uur. Een ideale kans om kennis te ma-ken met yoga. De lessen zijn gericht op het verhogen van de vitaliteit, levenslust en het ervaren van een diepe, me-ditatieve ontspanning en het verhogen van het lichaams-bewustzijn. Buurtcentrum de Schuilhoek ligt aan de Van Bronckhorststraat 1 in Heemskerk. Inschrijven is mogelijk via www.welschap-welzijn.nl of in het buurtcen-trum. Voor meer informatie bel met het Cursusbureau van Welschap, tel. 207725.

Zomeryoga in De Schuilhoek

Lezing door Govert de RoosBeverwijk - - In het fotogra-fi ecentrum ISOO.nu wordt maandag 9 mei een unie-ke lezing gegeven. Fotograaf Govert de Roos vertelt over alle facetten van zijn loop-baan. Hij is een mensenfo-tograaf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat menig na-tionale en internationale be-roemdheid zich in de afgelo-pen 35 jaar graag door hem liet fotograferen. Het publiek

betitelt hem dan ook regel-matig als de grondlegger en bekendste exponent van de Nederlandse glamourfoto-grafi e. De lezing wordt ge-houden in het fotografi ecen-trum ISOO.nu, Stationsplein 46 in Beverwijk, aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn vooraf per e-mail te reserveren via [email protected] en kosten 7 euro per stuk in de voorver-koop (8 euro aan zaal).

David Bowie (foto: Govert de Roos)

Repair Café in Buurt-centrum De Schuilhoek

Heemskerk - Zaterdag 7 mei is er weer een Repair Café in buurtcentrum De Schuilhoek. Wie kapotte spullen heeft op het gebied van kleding (ook re-styling), elektrische ap-paraten, fi etsen, speelgoed, computers etc., kan langs-komen. Enthousiaste repara-teurs kijken samen met jou of

het nog te maken is en laten het aan de bezoekers over welk bedrag zij de reparatie waard vinden.

Het Repair Café is elke eerste zaterdag van de maand ge-opend van 10.00 tot 14.00 uur in het buurtcentrum aan de Van Bronckhorststraat.

Heemskerk - Het Informa-tieSteunPunt (ISP) houdt op woensdag 4 mei weer een gespreksmiddag in de serie ‘Wie-ben’ik’ in de ruimte van Cultureel Centrum de Jans-heeren aan het Maltezerplein te Heemskerk. Het onderwerp is deze keer ‘Wie ben ik en hoe ga ik om met mijn zorgen?’ Ton de Vries is voor deze bij-eenkomst beschikbaar als gespreksleider. De gespreksmiddag be-gint precies om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De toegang is gratis, evenals de drankjes. Voor meer informatie: Mar-tien Luijcks, tel. 023-5402030 of b.g.g. 06 50486221.

Gespreks-middag ISP

Heemskerk - De oude-rengroep van Hengelsport-vereniging Het Snoekje uit Heemskerk heeft de eerste wedstrijd van de 55-plus-competitie van dit seizoen gevist in de ringvaart van Heerhugowaard. De 19 deelnemers wisten sa-men 394 vissen en 22,6 kilo te vangen. Jan Beers werd op de kop-stek eerste met 58 vissen en 6 kilo, terwijl Johan Kloes op de staartstek tweede werd met 55 vissen en 4,1 ki-lo. Roel Meijer werd met 32 vissen en 1,3 kilo derde. De grootste vis, een brasem van 52 cm, werd gevangen door Johan Kloes. Alle deelnemers hadden iets gevangen.

Jan Beers wint viswedstrijd

Beverwijk - Er waren dit weekend niet veel wedstrij-den. Op zaterdag speelde al-leen de zaterdag 1 de uitwed-strijd bij Olympia H. De ploeg kwam al snel geheel verdiend op 2-0 voorsprong, maar om-dat men naliet om nog verder uit te lopen behield Olympia het gevoel toch niet kansloos te zijn. En dat bleek, want Olympia kon terugkomen tot 2-2. Gelukkig wist Beverwijk de 3-2 te scoren en zodoen-de opnieuw een zege bij te schrijven. Zaterdag 1 staat nu vierde op de ranglijst in de competitie. Op zondag was het der-de thuis niet bij machte om Stormvogels te verslaan. In een doelpuntrijke wedstrijd wonnen de IJmuidenaren uit-eindelijk met 4-7. Het vierde was vrij en moet nog even wachten op de kampioens-wedstrijd. Het vijfde hield de nummer twee ADO’20 keurig op 2-2 en dat was meer dan verdiend.

Dan het eerste dat moet pro-beren om de promotie/de-gradatiewedstrijden te spe-len, in plaats van direct te degraderen. Na wat slech-te wedstrijden leek nu thuis tegen Beemster in ieder ge-val de vechtlust terug. Helaas

werd het wedstrijdverloop grotendeels bepaald door de zeer slecht fl uitende scheids-rechter. Hij was verantwoor-delijk voor de 0-1 voorsprong van Beemster. Een speler van Beemster ondernam een knappe solo maar binnen de zestien speelde hij de bal te ver voor zich uit. Een Bever-wijk verdediger had de inten-tie om hem te blokken, maar dit was niet meer nodig want hij was de bal kwijt. Tot grote verbazing van iedereen leg-de de scheidsrechter de bal echter op de stip. Na de rust probeerde SV Be-verwijk met een nog grotere inzet de bakens te verzetten en met de sterke wind nu in de rug lukte dat al snel. Lars van Santen reageerde goed toen de keeper van Beemster de bal niet goed verwerkte, en schoot hard in, 1-1. He-laas zoals zo vaak kwam te snel de 1-2 weer op het sco-reboord. SV Beverwijk mocht de wedstrijd niet verliezen en bleef aanvallen. Gelukkig kon invaller Dave Mello uiteinde-lijk de verdiende 2-2 maken, waardoor het aangedane leed van de belachelijke pe-nalty en de onterechte gele kaarten een beetje werd ver-zacht, hoewel men natuurlijk liever had gewonnen.

Nieuws van SV Beverwijk

Page 19: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag
Page 20: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

20 28 april 2016

Mapleleaves vier keer kampioenHeemskerk - Dit seizoen is bijzon-der goed geëindigd voor Basketbal-vereniging Mapleleaves. Maar liefst vier teams zijn kampioen geworden in hun poule.Al voor het einde van het seizoen was het duidelijk dat het U16-3 team, uit-komend in U16 (onder 16 leeftijds-categorie) kampioen zou worden. Zij waren te sterk voor hun concurren-ten en konden niet meer ingehaald worden. Zij werden dan ook al twee weekjes eerder kampioen. Een te-rechte kampioen, want ook de laat-ste wedstrijden werden winnend af-gesloten. Op zaterdag 23 april was er een uit-gebreid thuisprogramma waar ook de overige kampioenteams aan deelnamen. Allereerst was het de beurt aan U12-1 uitkomend in U12. Zij moesten deze wedstrijd winnen om kampioen te worden. Daar had-den ze zaterdag geen enkele moei-te mee. Zij kwamen al snel op voor-sprong en gaven die niet meer uit handen, waarna direct een prijsuit-reiking volgde.Als tweede was het de beurt aan U14-2, uitkomend in de onder 14 ca-tegorie. Na een spannend seizoen moest deze laatste wedstrijd gewon-nen worden om ook daadwerkelijk kampioen te worden. Na een moei-zame start werd deze wedstrijd uit-eindelijk in het laatste kwart beslist en werd met 39-27 gewonnen. Ook zij kregen gelijk na de wedstrijd hun welverdiende prijs uitgereikt.Als laatste speelde het U16-2 team van Mapleleaves. De spelers hoef-den deze wedstrijd niet te winnen om kampioen te worden, maar daar hadden zij geen boodschap aan. Ze hadden weinig moeite met hun te-genstander en sloten het seizoen af met winst en het kampioenschap.Alle prijzen (beker en medaille voor elke speler) werden uitgereikt door een afgevaardigde van de Neder-landse basketballbond die speciaal was afgereisd naar Heemskerk.

U12-1 met Wessel Brouwer, Levy Perquin, Sude Aijdin, Dag-mar Polhaar, Wessel Molenaar, Berkan Gokuzum, Valentijn Jacobsen, Thijmen Kratzschmar Omer. Trainer/coach: Jes-sica Dekkinga

U14-2: Christos Konstantinidis, Melle Visser, Caelen Gerten-bach, Wouter Bijvoet, Julian Kemp, Diego Ramon, Wessel de Reus, Zoë Konstantinidis, Lucas Nijman, Nino Mastinu. Trainer/coach: Yvo Timman. Assisitent coach: Victor Ramon

U16-2: Arvid Buurmeijer, Mika van Doorn, Jonas Nieuw-straten, Thomas van der Heijde, Lucas Koppies, Thijs Mooi-broek, Kevin. Trainer/Coach: Manon Bergman. Assistent coach: Ruben v/der Meer

U16-3: Marnix v.d. Berge, Sam Rozemeijer, Lars Kuijper, Lars van Son, Sem Vessies, Bram Spoor, Sebastiaan Mo-lenaar, Edwin Vlaar, Levi Jacobsen. Trainer/coach: Stefan van Leeuwen

Laatste competitie-wedstrijd DSS handbalHeemskerk - De Heems-kerkse handbalvereniging DSS speelde zaterdag 23 april een uitwedstrijd in Raal-te tegen handbalvereniging Kwiek.Kwiek schoot uit de start-blokken mede door hun su-persnelle hoekspeelster nr. 9, die meerdere doelpunten scoorde, waar de DSS-ver-dediging en sluitpost Nen-cie Leijenaar geen antwoord op hadden. DSS daarente-gen had grote moeite om te scoren, de stand was na 18 minuten spelen 10-3 in het voordeel van de thuisploeg. Toch kreeg DSS tien minu-ten voor rust weer het juis-

te ritme te pakken. De dames ging fanatieker verdedigen en maakten beter gebruik van de ruimte in de aanval. Daardoor was de stand bij rust 13-8. Na rust ging DSS verder waar het was gebleven, waardoor het zelfs 13-10 werd! Op-nieuw werd de Heemskerk-se ploeg geteisterd door tijd-straffen waardoor Kwiek weer kon uitlopen. Helaas lukte het DSS niet meer om in te lo-pen, de achterstand kon niet meer worden goedgemaakt. Toch kon DSS met opgehe-ven hoofd het veld verlaten. Ondanks dat de wedstrijd verloren ging met 26-17, had DSS mooie staaltjes handbal DSS-speelster Lisa Korver in actie

laten zien.Cirkelspeelster Anne Bleijen-daal en keepster Paulien Mo-lenaar speelden zaterdag-avond hun laatste wedstrijd voor de hoofdmacht van DSS. Tevens speelde het team van DSS haar laatste wedstrijd van dit seizoen. Elke wed-strijd werd er ‘geknokt en ge-vochten’ voor de punten, jam-mer genoeg werden er geen winstpunten behaald. Wel is het voor de jonge ploeg een zeer leerzaam seizoen ge-weest op het hoogste niveau van Nederland - de Eredivisie.

Volgend seizoen zal DSS uit-komen in de eerste divisie.

Page 21: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

Tentviering op Hemelvaartsdag

Wijk aan Zee - Een kerk-dienst houden in een feest-tent op de kermis. In Wijk aan Zee is het traditie geworden. Op donderdag 5 mei, Hemel-vaartsdag, begint om 10.00 uur weer deze bijzondere oe-cumenische viering.De tentviering in Wijk aan Zee is onderdeel van het Meifestival: de opening van het toeristenseizoen in de badplaats. Daarom is dit jaar gekozen voor het thema van de gastvrijheid. Een thema met dubbele betekenis om-dat Hemelvaartsdag dit jaar samenvalt met Bevrijdings-dag.Gast, vrijheid en gastvrijheid zijn de trefwoorden in deze

viering. Voorgangers zijn do-minee Anna Hoekstra, kapi-tein Ria Schuitert van het Le-ger des Heils en diaken Mar-cel de Haas. Zoals gebruikelijk naast woord en gebed, veel zang en muziek in deze viering. Traditionele samenzang met de koren van Wijk aan Zee onder leiding van Mar-ja Westerbeek begeleid door de Muziekkapel van het Le-ger des Heils. Het Wijk aan Zee’s Collectief WAZCO le-vert weer een bijzondere mu-zikale bijdrage met liede-ren van o.a. Claudia de Breij, Frank Boeijen en Mikis Theo-dorakis. Voor de kinderen is er een eigen nevendienst.

ADO’20 MC1 kampioenHeemskerk - Zaterdag 16 april zijn de meiden van ADO’20 MC1 kampioen ge-worden. Er moest nog één puntje gehaald worden. Dit moest gebeuren tegen de nummer twee in de poule FC Castricum MC1, een ploeg waartegen eerder dit seizoen twee keer gelijk werd ge-speeld. Op het hoofdveld van FC Castricum werd de zeer spannende wedstrijd met 1-2 gewonnen door de meiden van ADO’20. Met dit resul-

taat werden zijn zij ongesla-gen voorjaarskampioen in de 1e klasse.Op de foto, boven van links naar rechts: Esmee Nieuwen-huis, Elles Denneman, Emma Dudock, Jennifer van Eerden, Megan Schuijt, Jessi Gelder-mans, Lies de Wit, Melissa Adrichem, Sonja de Laat, Ron Adrichem. Onder: Anna Ver-hulst Melissa Röling, Selma Koper, Lirios Sanchez Olid, Kim van Tunen en Vera van Heerwaarden.

Odin F13 kampioen

Heemskerk - Zaterdag is het sprookje van de kabou-ters van Odin F13 uitgeko-men, zij zijn kampioen ge-worden. Het team is eigenlijk nog een kabouterteam, maar mocht al meedoen bij de F-jes. Ondanks dat ze vaak een ‘kop kleiner’ waren, hebben ze overtuigend het kampi-oenschap binnengehaald.

Ook de gebroken arm van Pepijn kon het team goed op-vangen. Van de tien gespeel-de wedstrijden werden er ne-gen gewonnen en slechts één verloren. Totaal hebben de mannen 63 keer gescoord en slechts 16 doelpunten tegen gekregen. Kleine mannen, maar grote klasse!

MozaiekHeemskerk - Ik las vorige week in het Noordhollands Dagblad dat de gemeente Heemskerk nog geen ‘nieuwe’ bestemming heeft gevonden voor het mozaïekkunstwerk van Stam, dat van de vroegere Adelbertus Mavo afkomstigis. Regelmatig kunnen we in onze bladen lezen dat de turn-sters van TOSS zich plaatsen voor fi nales of halve fi nales van een NK. Een sportieve vereniging om trots op te zijn! De gymzaal van TOSS (waar veel jeugd zich sportief be-zig houdt) met een zéér grote muur aan de Maerelaan lijkt mij een mooie zichtbare plek om ook in de toekomst van dit mooie kunstwerk te kunnen genieten.

Jeanette Ramberg

Beverwijk - Postduivenver-eniging Ons Genoegen nam dit weekend deel aan de wedvlucht vanuit Asse Zel-lik (180 km, 386 duiven). De eerste duif werd bij Kuil-man-Zwanenburg geklokt. De tweede en derde plaats was voor Johan van Vliet, de vierde plaats voor Jan Weel. Plaats vijf, zes, zeven en tien wederom voor Kuilman-Zwa-nenburg. Plaats acht en ne-gen voor: Henk Zoontjes.

Duivensport Ons Genoegen

Beverwijk - Op woensdag 11 mei wordt een Tovertafel voor de cliënten van ViVa! Elsanta in gebruik genomen. De Ac-tive Cues Tovertafel is geheel (ruim 6000 euro) gesponsord door Stichting Vrienden van ViVa! Zorggroep. De Active Cues Tovertafel is een speels product voor ouderen in de midden tot late fasen van de-mentie. Interactieve spellen bestaande uit lichtprojecties op tafel, reageren op hand- en armbewegingen en stimu-leren de cliënten zowel in fy-sieke activiteit als sociale in-teractie.

Tovertafel voor ViVa! Elsanta

Beverwijk - Filmclub IJmond houdt op 10 mei een speci-ale fi lmavond. De program-macommissie is er in ge-slaagd om Theo Kok naar Be-verwijk te laten komen. Theo Kok houdt een presentatie met als hoofdthema ‘camera-voering’. Daarbij zal veel aan-dacht besteed worden aan het maken van fi lms in de va-kantieperiode en wat daar-voor nodig is.Theo Kok is een zeer gere-nommeerde cineast die zijn sporen heeft verdiend met het maken van tal van fi lms voor de bioscoop, televisie en het bedrijfsleven. Jaren-lang begeleide Theo stagiairs van de Filmacademie en gaf les bij fi lm- en videoclubs. Bij zijn betoog zal Theo regelma-tig fi lmpjes vertonen om aan de hand van beelden nader uitleg te geven. Het belooft een zeer interessante avond te worden die gratis toegan-kelijk is. Aanvang 20.00 uur in wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixstraat te Beverwijk.

Filmavond met cineast

Theo Kok

Rondleidingen in Kasteeltuin Assumburg Heemskerk - Begin mei starten weer de maandelijk-se rondleidingen in de Kas-teeltuin. Steeds op de eer-ste woensdag en eerste vrij-dag van de maand. Om te beginnen op woensdagmor-gen 4 mei van 10.30 tot 12.00 uur en daarna vrijdagavond 6 mei van 19.30 tot 21.00 uur. Bezoekers wandelen mee met iemand die veel weet van de geschiedenis en wat er in de tuin te zien is. Zoals de prachtige symmetrische baroktuin, aangelegd naar voorbeeld van de tuin die in 1700 door de Amsterdamse regent, koopman en bankier Jean Deutz achter slot Ass-sumburg werd gerealiseerd. Maar ook het Rosarium, de boomgaard met ruim 150 verschillende hoogstamfruit-bomen, de groente- en krui-

dentuin en nog vele andere zaken zijn een bezoek waard. De deelname aan de rondlei-dingen is nog aantrekkelijker geworden omdat vooraf of na afl oop gebruikt gemaakt kan worden in het nieuw-gebouwde bezoekerscen-trum ‘Het Koetshuijs’. Vrien-delijke gastvrouwen en he-ren zullen bezoekers graag ontvangen, een kopje kof-fi e, thee of frisdrank serve-ren en van informatie voor-zien. Het bezoekerscentrum wordt dan wel op 20 mei a.s. offi cieel geopend, doch is al vanaf 3 mei open voor bezoe-kers van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Verza-melpunt voor de rondleidin-gen, waarvoor aanmelding niet nodig is, is in het bezoe-kerscentrum op de vermelde tijdstippen.

Beverwijk - Ook deze zomer kan iedereen weer vrij brid-gen op de maandagavond in Sportcafé De Walvis aan de Van Loenenlaan in Be-verwijk. Bridgeclub De Com-

mandeurs organiseert deze bridgeavonden vanaf maan-dag 9 mei. Het bridgen be-gint om 19.30 uur en de kos-ten bedragen 5 euro per paar. Aanmelden/informatie: Mie-ke Neeft, tel. 06-19682247 [email protected].

Zomerbridgen

28 april 2016 21

Page 22: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

22 28 april 2016

Heemskerk - In drie lessen van twee uur heel veel leren over het maken van foto’s en video’s met de Samsung-ta-blet of iPad, over het bewer-ken van deze foto’s en vi-deo’s en over het afspe-len en synchroniseren er-van? Dat kan bij SeniorWeb in samenwerking met Biblio-theek IJmond Noord. Zij star-ten in mei met nieuwe cur-sussen. Op woensdag 11 mei start ‘Foto’s en video’s op uw Samsung-tablet’ in de open-bare bibliotheek in Heems-kerk (Maerten van Heems-kerckplein 3) en op vrijdag 13 mei in de bibliotheek van Beverwijk (Kerkplein 5). ‘Fo-to’s en video’s uw iPad’ be-gint op donderdag 12 mei in de bibliotheekvestiging in Heemskerk. De cursustij-den zijn steeds van 10.00 tot 12.00 uur. Ga voor meer informatie en inschrijving naar de biblio-theek of schrijf in via de web-site www.bibliotheekijmond-noord.nl (zie het onderdeel Agenda).

Foto’s en video’s op

tablet

Heemskerk - In verband met het het koude weer werd de vlucht van Quievrain (243 km) ingekort en gingen de ruim dertienhonderd duiven van de liefhebbers van P.V. Heemskerk wederom naar het Belgische Asse-Zellik, 184 km vanaf Heemskerk. In tegenstelling tot de twee an-dere keren werden er geen hoge snelheden behaald. Vlogen de duiven de vorige keren vanuit Asse-Zellik nog over de 100 km per uur, nu haalden de eerste duiven, die tegen de noord-noord-oos-ten wind op moesten boksen, nog geen 74. Gelost om 09.00 uur arriveerde de eerste duif om 11.28 uur bij Dirk Ebbers in de Bilderdijkstraat, dit was tevens de eerste duif van Rayon B. Henk Beentjes zet-te wederom een geweldige uitslag neer met een tweede, derde, vierde en zesde plaats en had 21 van de 26 duiven in de prijzen. Sjaak Weel, die vorige keren nog een eer-ste pakte, behaalde de vijf-de plaats. Zevende werd Ton Dam, Sam de Jong was goed voor plaats acht, Nico van Duivenvoorde werd negende en Gerrie Lotterman jr. sloot de top tien.

Duivensport PV Heemskerk

Heemskerk - Vanaf 7 mei tot 24 juni exposeert amateurfo-tograaf Richard de Regt uit Beverwijk in Woonzorgboer-derij Reigershoeve. De expositie staat geheel in het teken van macrofotogra-fie en het onderwerp is in-secten. Een aantal van de fo-to’s, zoals de sluipvlieg, gro-te dansvlieg, de citroenvlin-der en de schorpioenvlieg zijn gemaakt in de tuinen van de Sint Adelbertabdij te Eg-mond. De overige foto’s el-

ders in ons mooie duinge-bied. De expositie is te bewonde-ren op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zater-dag tussen 10.00 en 16.00 uur in Woonzorgboerderij Reigershoeve aan de Ooster-weg 5a t/m f in Heemskerk.

Voor de veiligheid van de be-woners wordt verzocht even aan te bellen. De gastvrouw van die dag opent dan de poort.

Lentemarkt ReigershoeveHeemskerk - Op zaterdag 7 mei is er weer een lente-markt op woonzorgboerde-rij Reigershoeve. Van 11.00 tot 16.00 uur staan er tal van kraampjes met leuke artike-len. Te denken valt aan sie-raden, zeepjes, kleden, kus-sens, keramiek, kaarsen, kaarten, schilderijen, leuke snuisterijtjes enz. Een mooie gelegenheid om een laatste aankoop te doen voor moe-derdag. Ook kinderen hoe-ven zich niet te vervelen. Voor hen komt er in de buurt van de beweegtuin een kraam

met de mogelijkheid om al-lerlei creatieve dingen te doen. Zo kan er bijvoorbeeld iets voor moeder gemaakt worden. Natuurlijk kan ook de beweegtuin worden ge-bruikt. Binnen zijn diverse versnaperingen te koop. De opbrengst van de markt komt ten goede aan Reigershoeve.Woonzorgboerderij Rei-gershoeve is te vinden aan de Oosterweg 5 at/m f in Heemskerk. Voor de veilig-heid van de bewoners zullen vrijwilligers de hoofdpoort voor bezoekers openen.

Rondje Wijk aan ZeeSeizoensopening met muziek, dans en filmWijk aan Zee - Rondje Wijk aan Zee verzorgt elke eerste zondag van de maand van mei t/m oktober een muziek-programma in de Dorpskerk op het Julianaplein. Speciaal voor deze gelegenheid ver-zorgt het opleidingenorkest van Tata Steel bestaande uit maar liefst 30 muzikanten de opening op 1 mei. Zij bespe-len een keur aan instrumen-ten van klarinet en saxofoon tot hoorn, contrabas en slag-werk. Met klassiek, pop en filmmuziek brengen zij onder leiding van Thomas Geerts een zeer afwisselend pro-gramma. Leerlingen van de DnD dansschool komen dan-sen en de nieuwste film van Jan van der Land met inter-views van ouderen over de Tweede Wereldoorlog wordt vertoond. Kortom een spet-terend begin van het seizoen.Daarna start de wandeling met gidsen langs o.a. de bun-kers, vuurbaak en lunet. Het hele jaar is er hard gewerkt aan de bunkers. De nieuw uitgegraven en gerestau-

reerde bunker met de muur-schilderingen in het Gaas-terbos wordt voor het eerst voor publiek geopend. Er is verlichting aangebracht in de Mannschappenbunker op het Vuurbaakduin, die nu ook voor het eerst openge-steld wordt. Bovendien zijn er prachtige informatiepa-nelen aangebracht. De bun-kers zijn geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Programma 12.15 uur: Openingswoord door Peter Duin; 12.30 uur het Opleidingenorkest van Ta-ta Steel o.l.v. Thomas Geerts met 30 muzikanten van 8 tot 50 jaar met klassiek, pop en filmmuziek, dans van leer-lingen van DnD dansschool; 13.30 uur Film Vrijheid 3 van Jan van der Land met inter-views van ouderen over de Tweede Wereldoorlog. 14.00 uur: start rondwandelingen met twee gidsen.Eerste openstelling van de Küverbunker 451 in het Gaasterbos.

Lotgenotenbijeenkomst mensen met hersenletselHeemskerk - Elke eer-ste maandag van de maand houdt Welschap een maan-delijkse lotgenotenbijeen-komst voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hersenletsel gaat niet over maar men kan er wel be-ter mee leren omgaan. Door te praten over de verande-ringen, te gaan bewegen en energie beter te verdelen. Het kan fijn zijn om tips te horen

van anderen die het leven met hersenletsel makkelijker kunnen maken. De komende bijeenkomst is op maandag 2 mei van 13.30 tot 15.30 uur in buurt-centrum Het Spectrum, Lau-raplein 1 te Heemskerk. Ook partners/familie zijn van har-te welkom. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: Welschap, Gerrit van Gelde-ren, tel. 0251-253054 [email protected].

Wijk aan Zee - Op dorps-huis De Moriaan zijn onlangs 320 zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen leveren jaarlijks evenveel stroom als het dorpshuis gebruikt. Daar-mee is de Moriaan straks energieneutraal voor stroom, een prestatie die aansluit bij de ambities van de gemeen-te. Wethouder Tim de Rud-der: ,,De gemeente Bever-wijk heeft de ambitie om op termijn de gemeente ener-gieneutraal te maken. Daar-

voor is een flinke inspan-ning nodig van iedereen. Ini-tiatieven zoals deze, waar-bij het dorpshuis de Moriaan 320 zonnepanelen heeft laten plaatsen, juich ik dan ook van harte toe.” Vorige week stel-de de wethouder de zonne-panelen officieel in gebruik. Er werden diverse presen-taties verzorgd, onder meer van een groep inwoners uit Wijk aan Zee die duurzaam-heid een stevige impuls wil-len geven.

Page 23: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag
Page 24: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

Foto

: And

y Do

ornh

ein

Plus-Wijzerapril 2016www.50pluswijzer.nl

facebook.com/50PlusWijzer

LOWLANDS van deklassieke muziek

Noord-Hollandvolgens Picasso

Electric Ladyode aan

Jimi Hendrix

Winleuke prijzen!prijzen!

Electric LadyElectric LadyElectric LadyElectric LadyElectric Lady

Veiligactief blijven

met app

Lees de in deze krantopgenomen

50 pLus-Wijzer op WWW.50pLusWijzer.nL

Page 25: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

24 28 april 2016

Donderdag 28 april

Zangpresentatie door leer-lingen muziekschool Heems-kerk om 19.00 uur in de zaal van de muziekschool aan de Kerklaan. Kienen om 20.00 uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhofl aan 2c te Bever-wijk. Clubavond om 20.00 uur bij Schaakvereniging de Wijker Toren, Wijkcentrum Prinsen-hof, Beatrixlaan 2, Beverwijk.Kienen om 20.00 uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhofl aan 2c, Beverwijk. Kennemer Theater: Sa-ra Kroos (cabaret) om 20.15 uur.

Vrijdag 29 april

Peuter-/ouderochtend in buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein te Heemskerk van 9.45 tot 11.15 uur. Kos-ten 1,50 euro.Cupcake wedstrijd voor kinderen van 11 t/m 15 jaar van 10.00 tot 13.30 uur in buurtcentrum De Schuil-hoek, Van Bronckhorststraat te Heemskerk. Deelname 3 euro. Inschrijven noodzake-lijk. www.wwelschapwelzijn.nlKoffi e-ochtend van 10.00 tot 11.30 uur voor buurtbe-woners bij De Fontein, Laan der Nederlanden 70b te Be-verwijk. De koffi e is gratis. Organisatie RIBW i.s.m. So-ciaal Team.Inloop De Ontmoeting voor mensen met beginnen-de vergeetachtigheid van 10.00 tot 12.30 uur in Wijk-centrum Prinsenhof, Beatrix-laan 2 te Beverwijk. Kosten 2 euro incl. koffi e/theeInloop Buuv en Steunpunt Vrijwillige Inzet van 10.00 tot 12.00 uur in buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1 te Heemskerk. Circus Sijm geeft voorstel-ling om 19.00 uur. Tent staat aan de Johannes Poststraat te Heemskerk. Meer infor-matie www.circussijm.nlThemacafé voor en door mensen met een verstan-

delijke beperking in buurt-centrum De Schuilhoek, Van Bronckhorststraat te Heems-kerk van 19.00 tot 20.30 uur. Toegang is gratis. Kienen in Ontmoetingscen-trum de Stut, Maasstraat 3 te Heemskerk om 20.00 uur. Deelname 2,40 euro. Klaverjassen om 20.00 uur bij voetbalvereniging DEM te Beverwijk. Klaverjassen in wijkcen-trum Prinsenhof, Beatrixlaan te Beverwijk om 20.00 uur. Kennemer Theater: Ashton Brothers (show) om 20.15 uur.

Zaterdag 30 april

DSS Carla de Groot hand-baltoernooi voor landelijke spelende B-junioren. Aan-vang 09.30 uur in Sport-centrum de Waterakkers te Heemskerk. Finales rond 17.00 uur. Circus Sijm geeft voorstel-ling om 13.30 en 16.15 uur. Tent staat aan de Johannes Poststraat te Heemskerk. Meer informatie www.cir-cussijm.nlStraatorkestenfestival in en om de Grote Kerk, Kerk-plein te Beverwijk van 14.00 uur tot 16.30 uur. Toegang gratis. Opening expositie om 14.00 uur van schilder/te-kenaar Ferry Reijnders in de hal van het gemeente-huis Heemskerk, Mrt. van Heemskerckplein 1 Discozwemmen van 19.00 tot 21.00 uur in Sportfond-senbad te Beverwijk, Kui-kensweg voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Toegang 5 eu-ro.Kinderdisco in buurtcen-trum Het Spectrum, Lau-raplein 1 te Heemskerk van 19.00 tot 21.00 uur. Leeftijd 8 t/m 12 jaar. Kosten 2 euro. KGIJ viering in de Vrij-burchtzaal aan de Vrijburg- laan te Heemskerk. Aanvang 19.15 uur. Kennemer Theater: Jan Akkerman & Band (theater-concerty) om 20.15 uur. Bintangs bluestrax in ‘Tap-perij de Verwachting’ te As-sendelft. Aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.

Zondag 1 mei

DSS Carla de Groot hand-baltoernooi voor landelijke spelende A-junioren. Aan-vang 09.30 uur in Sport-centrum de Waterakkers te Heemskerk. Finales rond 17.00 uur. Luc Tros toernooi voor C-junioren bij voetbalvereni-ging DEM te Beverwijk van 11.00 tot 16.00 uur. Seizoensopening Rondje Wijk aan Zee in Dorpskerk te Wijk aan Zee met muziek, dans en fi lm. 12.15 uur: Ope-ningswoord; 12.30 uur het Opleidingenorkest van Tata Steel en dans van leerlingen van DnD dansschool; 13.30 uur Film Vrijheid 3 van Jan van der Land met interviews van ouderen over de Twee-de Wereldoorlog. 14.00 uur: start rondwandelingen met twee gidsen.Circus Sijm geeft voorstel-ling om 13.30 uur. Tent staat aan de Johannes Poststraat te Heemskerk. Meer infor-matie www.circussijm.nlSpelletjesmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in buurt-centrum het Spectrum, Lau-raplein 1 te Heemskerk. Kos-ten 1,50 euro.

Kennemer Theater: Won-der School (familievoorstel-ling 6+) Telekids programma om 14.00 uur. Lezing over het bombarde-ment op Rotterdam en de achtergronden daarvan op 14 mei 1940 bij Fort Veld-huis, Genieweg 1 te Heems-kerk. Aanvang 14.00 uur. Zondagmiddagpodiummet The Krom Sailors van 14.00 tot 16.00 uur in Ont-moetingscentrum de Stut, Maasstraat 3 te Heemskerk. Kaarten à 5 euro verkrijg-baar in voorverkoop bij Het Spectrum en Prinsenhof. Electric Lady, Beatrice van der Poel miniconcert, om 15.00 uur in Café Camille, Kerkstraat 37 te Beverwijk. Entree gratis. Coverband MDY speelt in Café Lokaal, A. Verherent-straat te Heemskerk om 18.30 uur. Toegang is gratis.

Maandag 2 mei

Recreatief tafeltennis van 9.30 tot 11.30 uur in Ont-moetingscentrum de Stut, Maasstraat 3 te Heemskerk. Peuter-/ouderochtend in buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein te Heemskerk van 9.45 tot 11.15 uur. Kos-ten 1,50 euro.Inloop Buuv en Steunpunt Vrijwillige Inzet van 10.00 tot 12.00 uur in buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1 te Heemskerk. Inloopspreekuur van Se-niorWeb voor al uw vragen over computers van 13.30 tot 15.30 uur in bibiotheek Heemskerk. Lotgenotenbijeenkomstvoor mensen met niet-aan-geboren hersenletsel van 13.30 tot 15.30 uur in buurt-centrum Het Spectrum, Lau-raplein 1 te Heemskerk. Ook partners/familie zijn welkom. Klaverjassen van 13.30 tot 16.30 uur in buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1, Heemskerk. Kosten 2 euro. Speel-o-theek De Glim-worm van 15.30 tot 16.30 uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Voor een klein bedrag spel-letjes en speelgoed lenen en uitproberen.

Dinsdag 3 mei

Inloop BUUV en Steun-punt Vrijwillige Inzet van 9.00 tot 12.30 uur in Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk (www.vwdoen.nl www.buuv.nu)Ontmoetingsochtend van 9.30 tot 11.30 uur in Wijk-centrum Prinsenhof, Beatrix-laan 2 te Beverwijk. Kosten 2 euro (incl. koffi e/thee).Peuter-/ouderochtend in Buurtcentrum de Schuil-hoek, Van Bronckhorststraat te Heemskerk van 9.45 tot 11.15 uur. Kosten 1,50 euro.Inloopspreekuur van Se-niorWeb voor al uw vragen over computers van 11.00 tot 13.00 uur in bibliotheek van Beverwijk. Huiskamerproject voor 60 plussers uit de wijk Breedweer en wijde om-geving. Aanvang 14.00 uur. Kosten 1,50 euro. Mee-doen of meer informatie bel Marianne Wilms, tel. 06-51469483. Welschap onder-steunt dit project. Inloopspreekuur JIP van 15.00 tot 17.00 uur voor jon-geren van 10 t/m 25 jaar, maar ook voor anderen die veel te maken hebben met jongeren (b.v. ouders, ver-

zorgen, docenten). Kom bin-nen, bel of app en stel vra-gen over dingen die je bezig-houden of waar je zelf geen antwoord op kan vinden. Het JIP Inloopspreekuur is in Place2Be, Wilgenhofl aan 2c te Beverwijk. Meer info op www.nul251.infoInbreng tweedehands zo-merkinderkleding (maat 56 t/m 176) van 18.45 tot 19.30 uur in Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhofl aan 2c te Beverwijk.Alzheimer Café van 19.30 tot 21.00 uur in wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Toegang is gratis. Onderwerp: ‘Dementie en mantelzorg’.

Woensdag 4 mei

Taalcaroussel van 9.00 tot 10.30 uur in Ontmoetings-centrum de Stut, Maasstraat 3 te Heemskerk. Open huis voor belangstellenden die in gesprek gaan met anders-taligen om de Nederlandse taal te oefenen.Meifestival in Wijk aan Zee van 4 t/m 8 mei. Meer infor-matie op www.meifestival.nlSchaapscheerdersfeestop kinderboerderij De Baak om 13.30 uur. Festiviteiten op de kinderboerderij: de-monstratie schapen sche-ren, schapen drijven door twee border collies. Le-ren spinnen, knutselen met schapenwol etc. Toegang en deelname gratis.Gespreksmiddag van het InformatieSteuntPunt van 14.00 tot 16.00 uur in Cultu-reel Centrum de Jansheeren, Maltezerplein te Heemskerk. Toegang gratis. Onderwerp: Wie ben ik en hoe ga ik om met mijn zorgen?Longpuntbijeenkomst in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk van 14.30 tot 16.00 uur. Deze keer onderwerp: omgaan met veranderde re-laties door een chronische ziekte. Toegang gratis. Aan-melden, tel. 0251-654060 of 075-5336395. Bubble voetbal voor kinde-ren van 12 t/m 18 jaar op het voetbalveld aan de Duits-landlaan te Heemskerk. Tijd: 15.00-17.00 uur. Deelname gratis.

Donderdag 5 mei

Tentviering (kerkdienst) om 10.00 uur in feesttent op Dorpsweide Wijk aan Zee. Meifestival in Wijk aan Zee van 4 t/m 8 mei. Meer infor-matie op www.meifestival.nl

Page 26: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag

Mannen AV DEM op koers, vrouwen in degradatiegevaar

Beverwijk - De vrouwen en mannen van atletiekvereni-ging DEM zijn hun vereni-gingscompetitie onder erbar-melijke weersomstandighe-den begonnen. De mannen van DEM had-den de wind op de sprint-nummers bij hun 3e divisie wedstrijd in Gouda pal te-gen (tussen de 4 en 7 me-ter per seconde), wat het lo-pen van snelle tijden onmo-gelijk maakte. Wel was er winst op het koningsnum-mer, de 100 meter, voor de DEM sprinters. Jordy Kluft en Jamaal Awad wonnen ex ae-quo in 11,93 seconden voor gerenommeerde sprinters als Rakeem Zuylen (Utrecht) en Deon Plak (Almere). Joris de

Ruiter won zilver bij het hink-stap-springen met een af-stand van 11,88 meter, even-als Davis Hagedoorn die bij het hoogspringen over 1,80 meter wipte. Derde plaatsen waren er voor Jordy Kluft, Alexander Soethout, Jamaal Awad en Synnargio Ignatia op de Zweedse estafette, Da-vis Hagedoorn op de 110 me-ter horden en Jordy Kluft op de 200 meter. De DEM-ploeg vinden we terug in de boven-ste helft van de tussenstand van de 3e divisie. Wellicht kunnen zij nog gaan strijden om promotie naar de 2e di-visie, zeker als geblesseerde atleten als Rob Moen en Stan Niesten weer hun steentje bij kunnen dragen. De DEM da-

100 meter sprint in Goud, buitenkant Jordy Kluft en binnen-kant Jamaal Awad

mes komen al uit in deze 2e divisie. Na deze eerste voor-ronde zijn de DEM vrouwen echter terug in de degrada-tiezone. Het enige lichtpunt-je in de vrouwenploeg was Mariska Poel, zij liep naar het brons op de 3000 meter in 10.50,61 minuten.

Ook de CD junioren zijn dit weekend gestart met de eer-ste competitiewedstrijden. Hoogst genoteerde DEM ploeg is de ploeg van de jon-gens junioren C. Zij staan landelijk gezien op de 17e plek, waar de eerste 12 ploe-gen na de voorronden recht geven op een startbewijs voor het Nederlands Kampi-oenschap. De grote punten-verzamelaars bij deze C juni-oren waren Dylan Langeveld met 12,47 bij het kogelsto-ten, 38,70 meter bij het dis-cuswerpen en 39,98 meter bij het speerwerpen en Jelle Schaap met 1,65 meter bij het hoogspringen en 5,19 me-ter bij het verspringen. Noa Struyve (JJD) en Nadia Wil-lemse (MJC) noteerden we-derom snelle tijden op de 80 meter sprint. Noa Struyve no-teerde 11,21 seconden, ter-wijl Nadia Willemse 11,28 se-conden op de klokken wist te brengen.

DEM achtste na gelijkspel tegen SoestBeverwijk - Moesten de spelers van DEM zondag nu tevreden zijn met één punt of hadden zij toch twee pun-ten verloren? De afstand met Soest is vijf punten geble-ven en zodoende mag DEM tevreden zijn. Maar door de overwinningen van Zeebur-gia, Quick Amersfoort en VVIJ kruipt het onderin weer dichter naar elkaar toe. In de-ze eindfase van het seizoen komen er steeds weer onver-wachte uitslagen naar voren. Wat hadden de spelers van trainer Rowdy Bakker zich-zelf toch kunnen belonen. Vanaf minuut 1 kwamen er overal op het veld 1 tegen 1 situaties voor. Soest wilde absoluut geen ruimtes weg-geven, en DEM had het daar moeilijk mee. Toch had DEM in plaats van een 0-1 achter-stand in de eerste helft al af-stand kunnen nemen, maar zowel Rik Stals als Roel Pit-stra waren ongelukkig en speelden niet hun beste

wedstrijd. De gelijkmaker in de 43e minuut was sympto-matisch voor de eerste helft, een eigen doelpunt. Na een gevaarlijke aanval wist een verdediger van Soest niet meer wat er aan de hand was en verraste via de bin-nenkant van de paal zijn ei-gen doelman. Rust 1-1. Nog niet alle toeschouwers waren uit de kantine toen Martijn Kuijs in de 46e minuut ge-nadeloos uithaalde. Via een schitterende volley tekende de jongeling een voorsprong op het scorebord. Verdiend. Dat was het moment waarop DEM door had kunnen druk-ken. Alleen speelde DEM wel erg nadrukkelijk op de aan-val. Het middenveld en de verdedigers namen keer op keer deel aan de aanvallen. Zonder echt 100% kansen hadden de spelers van Row-dy Bakker wel een veldover-wicht maar kregen zij de dek-sel op hun neus. De 2-2 was een tegenvaller. Met het in-

brengen van Lensen, Kra-mer en Dooyeweerd werd de druk op het doel van Soest steeds groter. Het was dan ook niet meer dan logisch dat DEM weer op voorsprong kwam, ditmaal via Erik Len-sen. Daarvoor en daarna was er veel paniek voor het doel van Soest maar de defi nitie-ve knock out bleef uit. Wel werden er een aantal corners weggeven door Soest maar geen van deze corners kon worden omgezet in een doel-punt. Het was daarom ook des te vervelender dat via een klutsbal en het been van Twan Verswijveren de gelijk-maker viel. Keeper Sem Blee-ker was kansloos.

De komende wedstrijd, uit tegen Zeeburgia, is van groot belang. De Amsterdammers staan maar één punt ach-ter DEM en het verschil met de nacompetitie voor degra-datie is slechts 5 punten. En dat met nog 3 wedstrijden te gaan. De spanning zit er dus nog dik op. Ook de spanning in de derde periode is groot, daarin staat DEM op een ge-deelde eerste plaats. (Ton Limmen)

Heemskerk - Basisschool de Bareel heeft vrijdag 22 april meegedaan aan ‘De Ko-ningsspelen’. Alle leerlingen en leerkrachten van De Ba-reel verzamelden zich om 8.30 uur op het parkeerter-rein om te dansen en zingen op het lied ‘Hupsakee’ van Kinderen Voor Kinderen. Ver-volgens stond de dag in het teken van sportiviteit en ge-zonde voeding en drinken. De leerlingenraad van de Ba-reel heeft de ‘Koningsloop’ georganiseerd. Dit is een sponsorloop, gelopen door alle leerlingen van De Ba-reel, met als doel: zoveel mo-gelijk geld ophalen voor een kunstgrasveld op het school-plein. Alle leerlingen hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk sponsoren te wer-ven. En vrijdag 22 april was het dan zover. Binnen 15 mi-nuten moesten de leerlin-gen van ieder leerjaar zoveel mogelijk rondes rennen op het parkeerterrein. Ze wer-den aangemoedigd door ou-ders, opa’s en oma’s en zelfs door buurtgenoten! Het was een waar spektakel en wat hebben de kinderen hard ge-rend. Na het harde rennen was het tijd voor een ver-frissend fl esje water en een gezonde pauzehap. De kin-deren hebben les gekre-gen over het belang van wa-ter drinken en fruit eten. En vanaf nu is het iedere vrijdag ‘Vrijdag Fruit- en Waterdag’ op De Bareel. Hopelijk wordt hun inzet beloond met het

kunstgrasveld. De komende weken gaan de kinderen hun verdiende sponsorgeld opha-len bij de sponsoren. En bin-nen een maand kan de leer-lingenraad bekendmaken hoeveel geld er is opgehaald. Als afsluiting van deze dag is door Noëlle en Dagmar uit groep 8, de Bareel Got Ta-lent gepresenteerd. Uit ie-der leerjaar verscheen er een talent op het podium. En De Bareel heeft heel veel uit-eenlopende, fantastische ta-lenten! Verschillende zan-gers, dansers en zelfs een vioolspeler. Ze werden be-oordeeld door een vakjury en een kinderjury. De vakju-ry bestond uit: De zus van Ali B., Trijntje Oosterhuis en Jos-je (ex-K3’er), zij kropen he-lemaal in hun rol en beoor-deelden de deelnemers met cijfers. De kinderen streden voor een mooie prijs, name-lijk: optreden op het ‘grote’ podium van het Erikfestival in Heemskerk. De winnaars van Bareel Got Talent zijn: Eerste plaats: Yaran, Senna en Lie-ve uit groep 5. Tweede plaats: Tijmen en Tristan uit groep 7. Derde plaats: Tim Geijssen uit groep 8. Zij zullen 28 mei op het podium bij De Nozem en de Non staan en hun ta-lent laten zien. De jury zal be-slissen wie de winnaar wordt van een schoolreisje met de klas, door de act en het ap-plausvolume na het optreden te beoordelen. Dus noteer de datum in de agenda en kom de talenten aanmoedigen.

Koningsspelen op basisschool de Bareel

28 april 2016 43

Page 27: Lintjesregen in Heemskerk HEMELVAARTSDAGepaper.rodimedia.nl/Heemskerksecourant_Archief/news_hc_2016_wk17.pdf28 april 2016 Tel. 0255-540765 11 Heemskerk - Aan zeven in-woners werd dinsdag