Download - Gilde presenteert wereldwinkels

Transcript
Page 1: Gilde presenteert wereldwinkels

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Zaterdag 21 oktober 200623e jaargang no. 37

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Wichmond

Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

BoggelaarLeesten

Warken

ColofonUitgave: Drukkerij Weevers BVNieuwstad 30 - Postbus 227250 AA VordenTelefoon (0575) 55 10 10Fax (0575) 55 10 86E-mail: [email protected]: www.contact.nlRabobank: 3664 02 374Lid

Aanleveren advertenties/berichten:Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel Spiker 33, 7231 JL Warnsveld tel. (0575) 52 34 70 of (06) 18 60 74 31

Han Groot Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveldtel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan

edi t ie warnsve ld

! nnp

In uitnodiging en inleiding werd hetlabyrint gepresenteerd als rode draadvoor de avond. Het labyrint is een sym-bool van de levensweg. Op die levens-weg kan een mens vastlopen. Soms isdat vanwege psychische klachtenwaardoor men met de geestelijke ge-zondheidszorg in aanraking komt.Mensen kunnen ook door een spiritu-ele bril naar hun leven kijken en ant-woorden zoeken op de levensvragendie ze op hun tocht tegenkomen.

De psychiatrische bril en de spirituelebril verschillen weliswaar van elkaar,maar kunnen elkaar wederzijds aan-vullen. De spirituele tradities zijn zichin de loop der eeuwen bewust gewor-den dat het niet alles goud is watblinkt op spiritueel gebied. Ze hebbenop hun eigen wijze geprobeerd kri-

tisch te onderscheiden tussen gezon-de en ongezonde vormen van spiritua-liteit.

In het vervolg van de avond gingen weervaringsgewijs aan het werk met spi-ritualiteit. En wel langs twee wegen:de weg van drama en de weg van me-ditatie. In een bibliodrama-oefeningstapten we in het bekende verhaal vande barmhartige Samaritaan en ver-beelden we de rollen van dit verhaalin de ruimte. Op deze manier legdenwe een verbinding met ons eigen le-vensverhaal. Het verhaal van de barm-hartige Samaritaan blijkt nog steedsuiterst actueel in een tijd dat te hulp-schietende voorbijgangers en hulpver-leners zelf slachtoffer van geweld drei-gen te worden. Na deze actieve vormvan bezinning maakten we de over-gang naar verstilling en meditatie. Erwerden verschillende vormen van me-ditatie geprobeerd en de ervaringenwerden uitgewisseld. Meditatieve er-varingen van mensen kunnen varië-ren van een stiltemoment in een kapeltot het uitlaten van de hond aan heteind van de dag. Ieder naar zijn ofhaar eigen maat. De avond werd besloten met het daad-werkelijk lopen van het labyrint in dedonkere stiltetuin van GGNet. Mettwee stallantaarns om bij te lichtenwaren de deelnemers weer even pel-grims op de melkweg.

Terugblik avond spiritualiteit

en geestelijke gezondheidOp 9 oktober jl. werd in de kapelvan GGNet in Warnsveld in het ka-der van het aanbod van het Spiritu-eel Centrum te Zutphen een avondgehouden over spiritualiteit engeestelijke gezondheid. De avondwerd verzorgd door Jacques Vos enGerry Spekkink namens de DienstGeestelijke Begeleiding van GGNet.Aan de avond werd deelgenomendoor cliënten, vrijwilligers, geeste-lijke verzorgers van andere zorgin-stellingen en belangstellenden uitZutphen en Oost-Gelderland.

In augustus hield de Rabobank in sa-menwerking met Interpolis de actie

'Schat de schade' in het centrum vanZutphen. Het Rabobankpromotieteam

vroeg het winkelende publiek het be-drag te schatten van de schade aaneen personenauto en dit op een for-mulier in te vullen. In de afgelopenmaanden werden alle formulierenverwerkt. De heer Perenboom bleek debeste schatting gemaakt te hebben enwerd daarmee winnaar van de actie.

Navigatiesysteem voor Rabobankklant

Afgelopen woensdag werd de heer Perenboom uit Warnsveld door Rabo-bank Berkel-IJssel in het zonnetje gezet op het hoofdkantoor van de bankin Zutphen. Hij was de gelukkige winnaar van de actie Schat de Schade.Frédéric Mensink van de Rabobank overhandigde hem een compleetdraagbaar GPS autonavigatiesysteem.

Prijswinnaar de heer Perenboom en mevrouw Frédéric Mensink van Rabobank Berkel-IJssel

De marktondernemers staan elkewoensdaochtend voor u klaar opde Dreiumme. Met o.a. vis, groenteen fruit, bloemen, kaarten, been-mode, onder- en nachtkleding,kinderkleding, brood en koek,kaas en bedmode willen zij ugraag van dienst zijn. Tevens kuntu bij hun nog steeds gratis parke-ren. Graag tot ziens op de markt.

Actie op de marktWarnsveld

Op woensdag 25 oktober, in deherfstvakantie, willen de markt-kooplieden iedereen even inhet zonnetje zetten. Deze dag ishet extra gezellig op de markt,want dan zijn er voor de kin-deren gratis poffertjes en devolwassenen kunnen genietenvan een heerlijk bakje koffie.Uiteraard ook gratis.

Op 1 November , aanvang 20.00 uur inhet voormalige Gemeentehuis, houdtde Dorpsraad Warnsveld een extra ver-gadering waarin o.a. aan de orde komtde rapportage n.a.v. het onderzoeknaar locatie en voorzieningenniveauin Warnsveld.

Extra vergadering

In veel plaatsen in Nederland zijn we-reldwinkels te vinden. Daar wordenproducten aangeboden die de derdewereldbewoners door eerlijke handelkansen bieden om zelf een bestaan op

te bouwen, zonder liefdadigheid enzonder uitbuiting en met respect voormens en milieu.Twee vrijwilligstersbij de wereldwinkel in Eefde vertellenvoor het Gilde Zutphen over de achter-gronden van de organisatie, over deproducten, maar vooral ook over de in-teressante verhalen daarachter. Zij zul-len ook verschillende producten latenzien. Deze Gildemiddag wordt gehou-den op woensdag 1 november van14.00 tot 16.00 uur in het PCM gebouwaan de Tengnagelshoek nr. 6 (bij deNieuwstad) in Zutphen. Iedereen ishartelijk welkom. Inlichtingen AtieDerksen tel. (0575) 51 18 58.

Gilde presenteertwereldwinkelsDe komende Gildemiddag staat inhet teken van het werk van de We-reldwinkels. De Stichting Wereld-winkels is ontstaan uit een groepidealistische mensen, die de ar-moede in de derde wereld willenhelpen bestrijden. Inmiddels uitge-groeid tot een professionele enwijdvertakte organisatie, die nietmeer weg te denken is.

Op zondagavond 29 oktober om 19.00uur is er in de Dorpskerk van Vordenweer een zangdienst met liederen opverzoek. Deze keer is er ook medewer-king van gospelkoor Kwadrant uitWarnsveld en verder zal Inge Lotter-man (dwarsfluit) en Cees van Dussel-dorp (orgel en piano) medewerkingverlenen. Het belooft dus een afwisse-lende zangdienst te worden die velenzich zal aanspreken, jong en oud. Tus-sen dit alles door is er een kort medi-tatief moment door de bekende ds.Pieter Boomsma uit Nijverdal over hetthema: 'Zingen is twee maal bidden'.Na afloop is er koffiedrinken in hetkerkelijk centrum 'De Voorde'.

Zangdienst

LO C AT I E Twenteroute 8 7055 BE Heelweg

Voor informatie, reseveringen of een afspraak kunt u bellen naar:

0544 - 48 12 220315 - 24 13 07

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

E I N D E L I J K !

CHEVROLETCAPTIVASTANDAARD MET 7 ZITPLAATSEN!

KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF€30995,-

Page 2: Gilde presenteert wereldwinkels

� Kom voor een gratis ad-vies en info. over Herbalifeop maandagavond langs ofbel voor een ander tijdstipmet Suzanne Bosch 52 23 26.

� Zonnehemels/banken.Nergens goedkoper! Recht-streeks verkoop vanuit maga-zijn, vanaf € 125,- ook B-keus16 modellen, kijken na tel.afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Te koop: regelmatig jongeleghennen 18-20 wekenoud. Ten Hagen, Waliënsestr.178, Winterswijk, tel. (0543)52 36 63.

� Dagelijkse verzorgingop basis van pure Aloë veraproducten. Wie wil met onssamenwerken? Jannie Nij-kamp, Warnsveld, tel. (0575)52 13 16.

� Uw planten krijgen Pokonuw huisdier een uitgebalan-ceerde brok. Herbalife is ervoor U! Nieske Pohlmann,tel. (06) 54 32 66 69 of (0314)64 13 09.

� Aankomen, afslanken(vet verbranden!), meerenergie? Via voedingskun-dig programma. Geweldigeeindejaarsaktie voor alle(oud-)klanten. Bel JernaBruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Leer op de juiste manierNordic Walking volgens hetauthentieke Alfa 247 bewe-gingsconcept. De nieuwsteinstructiemethodieken. Bel(0575) 46 36 03 of kijk opwww.vitalnowa.nl

� Te koop: kippen aan deleg. Goossens, Voortseweg 6,Toldijk, tel. (0575) 46 16 70of 46 37 43.

� Informatie en advies bij Uthuis over Herbalife? Ik helpu graag. Bel. (06) 52 03 59 18.

� De stichting veiling com-missie Vorden houdt elke 1een 3e zaterdag van demaand meubelverkoopvan 9 tot 12 uur aan deSchuttestraat 20 te Vorden.

� Concert met muziekvan Tjechische componis-ten door het Devich piano-trio op 21 oktober om 20.15u. in de Orangerie te Ruurlo-Kaartverk. v.a. 19.00 u. a.d.zaal.www.kunstkringruurlo.nl

� Nieuwe cursussen Nor-dic Walking Ruurlo. V.a.dinsdag 7 november 9.00 -10.30 uur en zaterdag 11november 9.00 - 10.30 uurvertrek v.a. kasteel Ruurlo.Inl. tel. (0573) 45 33 54 bijGerlande Gude.

� Wij zoeken voor ons fan-fare-orkest enthousiastemuzikanten. De Harmonie -Zutphen, 0575) 51 54 41 ofinfo: [email protected]

� Ruurlo compleet verzorgden veilig wonen. Particulierpension biedt u verschillendemogelijkheden. Bel dan (0573)45 37 60.

� Te koop: Opel Astra G. cc1.6 SZR, bj. ’99, automaat,110.000 km, 5-drs, grijs me-taal. APK gekeurd, € 5.900,–,tel. (0575) 46 27 79.

� Geluk vinden in jezelf-cursus “Heilig Pad” voorvrouwen- start 22 oktoberte Warnsveld. Kijk opwww.dhanwantari.nl of vraaguitgebreide brochure via tel.nr.0573-441138 (zie ook artikel).

� Te koop gevraagd: antiek,curiosa en alles wat ver-zameld wordt. Ook comple-te inboedels. VerzamelhuisWarnsveld, Rijksstraatweg 35,tel. (0575) 52 29 19.

� Te koop gevraagd: inboe-dels en zolderopruimingen.Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)51 98 46.

Contactjeszijn uitsluitend bestemd voor parti-culieren en verenigingen, géén hande-laren. Minimumprijs € 5,50 voor viergezette regels; elke regel meer € 0,50.Vermelding brieven onder nr. of inlich-tingen € 2,50 extra. Tarieven geldenbij contante betaling; als een rekeninggezonden dient te worden, wordt hier-voor € 2,50 administratiekosten in re-kening gebracht.

Protestantse Gemeente Warnsveld/LeestenZondag 22 oktober 10.00 uur ds. D. van Alphen-Ubbens.

Protestantse Gemeente Zutphen i.w.Zondag 22 oktober de Wijngaard 10.00 uur ds. H.M. deBruyn, Arnhem.

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Zutphen-WarnsveldZondag 22 oktober 9.30 uur ds. K.v.d. Geest, Hengelo,16.30 uur ds. W. Scherff, Spakenburg.

Kapel GGNetZondag 22 oktober 10.30 uur Mevr. G. Pols, Zutphen.

RK Kerk Zutphen-WarnsveldZaterdag 21 oktober Kapel St. Elisabeth 18.30 uur Oecume-nische viering.St. Jan 19.00 uur Eucharistieviering.

Evangelische Gemeente ZutphenZondag 22 oktober 10.00 uur dhr. O. ten Napel.

Doopsgezinde Gemeente ZutphenZondag 22 oktober 9.45 uur ds. E. Borren.

Chr. Geref. Kerk Zutphen-WarnsveldZondag 22 oktober 10.00 uur en 16.30 uur ds. R.G. Hertog.

Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstrekenU krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voorhet spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zomaar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Omiedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zoveel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgensafspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staatbent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een‘rijdende huisarts’ bij u thuis.Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de handals u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op dehuisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in hetEntreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.Huisartsenpost Zutphen, tel. (0900) 200 9000.

Apotheekdienst Zutphen/WarnsveldDe avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgddoor: apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld,tel. 57 24 95.

Politie WarnsveldTel. (0900) 88 44.

Streekziekenhuis Het SpittaalOoyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking enintensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur;za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Tandartsenkring Zutphen en omstrekenTelefoon (0575) 51 22 88. Voor spoedhulp tijdens avond-en weekenddienst. Spreekuren: Zaterdag 10.00-10.30 uur en17.00-17.30 uur. Zondag van 12.00-12.30 uur.

Dierenartsenpraktijk Zutphen e.o.Huisdieren R. Barendrecht, Dr. Visserstraat 1a, Zutphen,tel. (0575) 52 77 20. Kleine huisdieren/duiven R.G. Joling,Bieshorstlaan 71, Warnsveld, tel. (0575) 52 11 90.

De Graafschap dierenartsenDependance Leesten, Marga Klompélaan 126, Zutphen,tel. (0575) 57 11 01. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van17.00-17.30 uur en volgens afspraak.

GGNet, alle afdelingen, bezoekurenZaterdag en zondag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur,woensdag 14.00-16.00 uur, verder volgens afspraak. In deInloopen de hal van het Laakveld dagelijks van 18.30-21.00uur. Tel. (0575) 58 08 08.

Sensire algemeen maatschappelijk werkTel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaandtelefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nlZutphen: Nieuwstad 51.Vorden: Zutphenseweg 1c.

Sensire thuiszorgdiëtiek, maaltijdservice, personenalarmering.Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl - E-mail: [email protected] 6 in Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief)Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.Algemeen maatschappelijk werk.Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Sensire sociaal raadsliedenwerkTel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereikbaar.Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoon-nummer bellen of kijken op www.sensire.nlZutphen: Marsweg 59.Zutphen: Nieuwstad 51.Zutphen: ‘de Waaier’ dr. De Visserstraat 4.

Yunio Oost GelderlandTelefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur perdag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,kinderopvang.

Rode KruisVan Drinenstraat 4, 7203 EL Zutphen, tel. 51 34 70.Secretariaat (0575) 54 34 22. Zorg en Welzijn (0575) 51 92 64Zutphen, (0575) 55 05 21 Vorden. Vakantieprojecten (0575) 51 95 89. Medische Sociale Hulpverlening (0575) 52 41 29.

TrombosedienstTel. 59 28 58. Postbus 9020, 7200 GZ Zutphen.

Openbare bibliotheek WarnsveldRijksstraatweg 65, tel. 52 84 24. Maandag 14.00-20.30 uur,dinsdag 9.00-12.00 uur en 14.00-17.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag 14.00-20.30 uur.Deze openingstijden gelden zowel voor de jeugd- als devolwassenenafdeling.

AmivediTel. (0575) 52 06 12, stichting vermiste/gevonden huisdieren.

DierenbeschermingInfo, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer dieren-mishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,tel. (0900) 99 91 999.

Stichting Bevordering Welzijn OuderenRijksstraatweg 65, tel. 52 45 84. Spreekuur dinsdag van10.30-12.00 uur. U kunt hier terecht voor o.a. personen-alarmering, maaltijdvoorziening, klussendienst, boodschap-pendienst, ouderenadviseur en telefooncirkel.

Stichting Algemene Hulpdienst Zutphen-WarnsveldVoor tijdelijke hulp in noodsituaties bellen met het CentraalMeldpunt Vrijwillige Hulpverlening. Bereikbaar maandagt/m vrijdag 9.30-11.30 uur, tel. 51 98 76.

SlachtofferhulpTel. (0575) 54 12 22.

Stichting Terminale Thuiszorg NoaberhulpSecr.: postbus 283, 7200 AG Zutphen, tel. (0575) 54 33 66dagelijks van 7.00-23.00 uur. De verleende zorg is kosteloos.

Klachten/informatieburo gezondheidszorg StedendriehoekSpreekuur elke woensdagmorgen van 9.30-13.30 uur, OudeBornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagenvan 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. (055) 54 14 618.

UitvaartverzorgingMonuta Zutphen, tel. (0575) 51 29 31 of (0800) 02 30 550.Eppink/Ruiterkamp, tel. (0575) 45 20 20. Yarden Uitvaartzorg Warnsveld. Tel. (0575) 52 13 00.

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische enacute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03en mobiel (06) 13 80 17 29.

Gemeente ZutphenBelastingen & Burgerzaken gevestigd aan de Rijksstraatweg 65te Warnsveld is geopend op:Maandag van 14.00 uur tot 20.30 uur.Dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.Woensdag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

ETJ-WitgoedserviceRepareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Rampen vallen niet te plannen.

Voorbereidingen wel.

Typ uw postcode in op www.crisis.nl

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

NU AL AANBIEDINGENBIJ GOOSSENS ATOMICA

Nu diverse 4400%% KK OO RR TT II NN GG op

winterjassen, blouses,fleecejassen en bodywarmers(dames/heren)

OP = OP • • • KOM NU NAAR

Wat is klassieke Shiatsu?Shiatsu als geneeskunst bestaat al meer dan 3000 jaar en is eenonderdeel van de algehele chinese geneeskunde.

Shiatsu is een vorm van accupressuur die bestaat uit het geven vandruk met behulp van de duimen, vingers en handpalmen met alsdoel het functioneren van de inwendige organen te corrigeren engezondheid te bevorderen/handhaven en een groot aantal ziektente behandelen.

Shiatsu behandeling werkt bij klachten als:• Hoofdpijn • Stress• Vermoeidheid • Depressie• Rug/schouder/nekklachten • Slapeloosheid enz.

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al snel kuntmerken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbetert of omdatslaap en concentratiestoornissen verdwijnen.

De behandeling wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een behandeling op afspraak:

shiatsutherapeutJet Scholtz-HartmanRuurloseweg 95, VordenTelefoon (0575) 55 65 00

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lllVincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden.

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uurof op afspraak: 06-17 236 100

Page 3: Gilde presenteert wereldwinkels

UITVAARTVERZORGING

HOLTERMAN

Larenseweg 49, LochemTel. 0573 - 254019www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten inLochem, Vorden, Ruurlo,Zutphen, Warnsveld, e.o.

“This is my song”

Frederike Josephine Wullink“Sophie”

Het is voor ons onmogelijk om u allen persoonlijk tebedanken. Zoveel belangstelling, kaarten, bloemen,lieve woorden die wij van u kregen, nadat natuur-geweld onze dochter en zusje Sophie, in de bloeivan haar leven heeft meegenomen.Het verdriet is bijzonder groot, maar u allen hebben eraan meegewerkt om de pijn een klein beetje teverzachten. Onze bijzondere dank hiervoor.

Jan, Joke en Marloes Wullink

Vorden, oktober 2006

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onzedochter en zusje

Florieke Josephine Caroline Spa

Dochter van: Martin Spa en Hélène GarssenZusje van: Léon

7241 JK Lochem, 6 oktober 2006Molenbelt 49

Uw uitvaart in vertrouwde handen.Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdientongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:A. Ruiterkamp J.B. EppinkAlmen Steenderen

Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderentel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

TE KOOP GEVRAAGDAlle merken en bouwjaren

AUTO’S ENBEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André BoschkerRuurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682www.boschker.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.Sinds 1908

Voor een:

passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies

en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken� rechtzetten� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6(Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP ZutphenTel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN� nieuwe grafmonumenten� restauratie grafmonumenten� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 2157251 WH VordenTelefoon (0575) 55 29 28

Kipfiletkilo €5.99

vaste lage prijs 2 kilo €9.98

Hazenbouten vers, kilo € 9.98

kilo Verse worst +kilo Gekruid gehakt voor € 5.98

Tam konijn boutenOP = OP kilo € 8.95

Gegrillde spareribsvarkensvlees

kilo €9.98 2 kilo € 15.00

OP = OP

Zie voor meer aanbiedingen in onze winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig vanmaandag 23 oktober t/m zaterdag 28 oktober 2006

Grillpoelier Van HunenWinkel Dreiumme 53 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 25 94

Zetfouten onder voorbehoud

ELKE MAANDAG:

Gegrillde kip per stuk € 2.50

Gep. schnitzelsheel kilo € 7.98

Rib eye2 stuks € 3.98

Kip cordon bleu4 stuks € 3.98

Rookworst fijn/grof

3 voor € 4.98

Weekaanbiedingen

AMBACHTELIJKE

SLAGERIJDREIUMME

Zaterdagaanbiedingen

Woensdag gehaktdag

Aanbiedingen geldig vandinsdag 24 oktober t/m

zaterdag 28 oktober 2006

Vleeswaren vers van ’t mes

Rundergehakthéél kilo € 3.98

H.o.h. gehakthéél kilo € 3.89

Boerengehakthéél kilo € 3.98

Rosbief 100 gram +

Fricandeau 100 gram

samen voor € 2.49

100 gram katenspek +100 gram schouderham

samen voor

€ 1.98

Dreiumme 23-25 Warnsveld Tel. (0575) 52 21 17

Dinsdagactie

Verse Worsthéél kilo € 3.99

“Achillia” Pedicuresalon• Voor uw totale voetverzorging (ook diabetes en

reuma).• Herstel van schimmel, ingroeiende en bescha-

digde nagels d.m.v. acryl techniek.• Benen harsen, hot-stone massage voor voeten

en benen.• Workshops Nail Art.

A. Adrianivan Hoornlaan 45 • Zutphen • (0575) 52 01 66

Vacumove therapie

FITTER EN SLANKER

Remove – Vorden

Telnr: (0575) 55 33 83(06) 20 77 59 17

Wasmachineof droger defect?Bel Tonnegie’s direct!

06-10 876 357ook voor nieuwe machines

www.wasmachinereparaties.nl

pannenkoekenhuis

“het brave beertje”

Lochemseweg 16

7231 PD Warnsveld

tel. (0575) 43 13 36

Tevens uw adres voor

feestjes, recepties, buffetten, etc.

www.hetbravebeertje.nl

pannenkoek met

WILDRAGOUT voor €10.-

De hele maand

OKTOBER

Problemenmet uw pc?reparatie aan huiswww.pcbusters.nltel. 0575-570512

Zondag 22 oktober

VLOOIENMARKTSporthal ’t Jebbink, Vorden

van 10.00 tot 16.00 uurKraam € 20,00 (4mx1,20m)

,,REAN’’Tel. 06 5148 1527

TT II JJ DD II GG BB OO EE KK EE NN !! !! !!

De mensenvan Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31Uw uitvaartverzorgers:

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.

Uw verzekeringsadviseur:Pauline Niezen, Tel: (0575) 54 44 21.

Het is bijna weer zover:

de OpenOpen HuizenHuizen DagDagbij van Zeeburg & Visser makelaardij.

Noteert u alvast in de agenda:

4 nov4 nov embemb erer a.s.

Let komende weken op onze advertenties

voor de deelnemende panden.

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. afdeling makelaardij 0575-55 57 33Tel. afdeling assurantie/hypotheken 0575-55 15 31 • Fax 0575-55 43 50Internet www.vanzeeburgvisser.nl • E-mail [email protected]

Page 4: Gilde presenteert wereldwinkels

Succesvol weekend Dijkman/WSVZaterdag 14 oktober was een bijzondergoede competitiedag voor Dijkman/WSV. Nadat s'ochends al enkele jeugd-teams hun wedstrijden gewonnenhadden, was het s'middags Dames 1dat Victoria met nul punten huis-waarts stuurde. Met een duidelijke 4-0overwinning waren de warnsveldsedames duidelijk te sterk. In de tochsterk bezette Promotieklasse bezet ditteam een toppositie. Meisjes A1 had inVolga A1 een gewillig slachtoffer. Bei-de spelverdelers Ellen Driever en Evavan Wely hadden veel voldoening vanhet aanvallende geweld van LisanneJolink 25-12. Het slimme spel van SaraPost op mid betaalde zich uit door een25-16 winst in de 2e set. In de derde setwerd het tempo wat opgevoerd en wasNienke Traanman niet te stoppen ookdeze set pakten de meisjes met 25-14.In de 4e set liep de concentratie wat te-rug en kon Volga goed volgen. echtertoen Dianca v.d. Meer en Marlies Grob-ben het op hun heupen kregen washet snel gebeurd met Volga 25-19. De

meisjes hebben vooral geconcentreerdgespeeld en hun taken goed uitge-voerd was het commentaar van trai-ner/coach Dick van Slooten, die directna deze wedstrijd met Dames 3 aan debak moest tegen Gorssel 1.In de 1e set had het team moelijkhe-den met vooral de serve van Gorsseldat met 20-25 won. Duidelijk was dater uit een ander vaatje diende te wor-den. Bianca van Geel speelde BiancaZwiiers en op mid Irma Arendsengoed aan en wisten de dames de 2e setin winst om te zetten 25-17. Eva v. We-ly verzorgde de spelverdeling in de 3eset en vond in Wendy Thomassen eengedegen aanspeelpunt, veel taktischgeplaatste ballen werden verzilverdterwijl Ellis Scholten de verdedigingonder druk hield 25-19.In de zo be-langrijk 4e set hadden Willeke v.dWielen en Erna Beeftink met goedeservice series succes en met 25-17 pak-ten de dames 4 punten."Het blijkt dathet team het wat hogere tempo aan-kan "was het complimenterende com-mentaar van coach Dick van Slooten.

Vo l l e y b a l

De Warnsveldse Sportvereniging WSVwas met 33 turnsters ruim vertegen-woordigd. Voor een aantal was dit huneerste turnwedstrijd en dus best welspannend.

Hieronder volgen de puntentotalenvan de WSV-deelneemsters, gerang-schikt op leeftijd en het niveau waar-op wordt geturnd.

Pre instap, niveau 17: Hilde Hooge-veen: 34,85 punten (10e), Iris Eikel-boom: 33,05 punten (22e), CheyenneSpee: 32,45 punten (27e), Elsa Heuve-link: 29,30 punten (39e). Pre instap, niveau 15: Romy Kranen-dijk: 35,35 punten (3e), - Amber vanEijk: 33,30 punten (5e).

Pre instap, niveau 14: Sylvana Frisart:33,80 punten (2e). Instap, niveau 17: Kaylee Spee: 32,80punten (3e), Nadine Lebbink: 34,10punten (10e). Instap, niveau 15: Nina van Zijl: 33,80punten (8e). Instap, niveau 14: Lynn Broodman:31,75 punten (5e). Pupil 1, niveau 16: IJeoma Owolewor:33,65 punten (4e). Pupil 1, niveau 14: Daphne Zilvold:32,35 punten (1e), Hanna Knol: 31,85punten (2e).Pupil 1, niveau 12: Adinde Koree: 30,50punten (3e), Esther Baars: 30,20 pun-ten (4e), Noah Stegehuis: 29,75 punten(7e), Naomi Hofman: 29, 55 punten(9e), Romy Klein Kranenberg: 29,40

punten (10e). Pupil 2, niveau 16: Renate Buitenhuis:34,20 punten (7e). Pupil 2, niveau 15: Aaliyah van Wij-nen: 31,90 punten (6e). Pupil 2, niveau 12: Marieke Heuvelink:35,10 punten (1e), Saskia Verhoef:32,25 punten (6e), Nikee Derks: 30,95punten (11e). Pupil 2, niveau 11: Vanija Rossel: 32,00punten (1e), Irene van der Beek: 30,80punten (2e). Pupil 2, niveau 10: Pascale Eskes: 28,70punten (2e), Ilse Gerritsen: 27,70 pun-ten (3e). Jeugd, niveau 13: Marissa Blankhorst:32,45 punten (3e), Maike Hoogeveen:31,65 punten (4e). Jeugd, niveau 12: Esther van Pernis:32,95 punten (1e), Marjolein Keijser:30,85 punten (4e). Senior, niveau 15: Cissy Hartwich:33,75 punten (1e). Senior, niveau 12: Cornelieke Werk-man: 32,05 punten (1e).

Turnseizoen van start

Op zaterdag 7 oktober jl. is voor de meisjes en dames het wedstrijdseizoenturnen weer van start gegaan. In Lochem werd de eerste wedstrijd gehou-den voor alle leeftijden en niveau's. Tijdens diverse wedstrijdrondes na-men honderden turnsters. De organisatie was in handen van verenigingBrinio in Lochem.

Marieke Heuvelink mocht van de twintig turnsters in categorie pupil 2, niveau 12 de hoogste plaats op het podium beklimmen.Dit jaar werd door minder collectan-ten (84) toch meer geld opgehaald danvorig jaar, namelijk € 4.649.04. Eenprima resultaat, waarvoor wij onzevrijwilligers en gevers hartelijk willen

bedanken! Een extra bedankje was erdit jaar voor Mevrouw Wonnink, zijcollecteerde dit jaar voor de 35e keer!De Nierstichting heeft haar dan ookmet een boeket hiervoor bedankt.Heeft u ook 1 à 2 uurtjes per jaar overin september? Geef u dan op als collec-tant. De Nierstichting kan altijd extrahanden gebruiken! Informatie: Anja Haggeman, telefoon528947 contactpersoon NierstichtingWarnsveld.

Collecte Nierstichting WarnsveldDe collecte stond dit jaar in hetteken van de "Niercheck". Mensenwerden hierbij opgeroepen om viawww.nierstichting.nl een pakketjeaan te vragen om hun urine te tes-ten op teveel eiwit.

Warnsveld 1 stevig aan de leidingDankzij een 7-3 overwinning op con-current Overa 1 uit Almen is ttvWarnsveld steviger aan de leiding ge-komen in de tweede klasse. Met namede dubbel was een spannende aange-legenheid. In de derde game wistenRob van Sloten en John Nijhof driematchpoints weg te werken om vervol-gens de partij op hun naam te schrij-ven. In de singles waren Ronald vanAmersfoort en John Nijhof superieur.Ze wonnen ieder drie partijen. Ookhet tweede en derde team trokken inhun wedstrijden aan het langste eind.Team twee won met 4-6 in Apeldoorntegen De Veluwe 5, en team drie won

haar thuiswedstrijd tegen degradatie-kandidaat ABS 3 uit Bathmen met 7-3.John Scholing en Mark van den Brinkhaalden een 100% score. Team vierging kansloos ten onder tegen MTC 3uit Markelo: 0-10. Dit team lijkt degra-datie naar de vijfde klasse nog moei-lijk te kunnen ontlopen.

De uitslagen op een rij: Warnsveld 1 - Overa 1: 7-3De Veluwe 5 - Warnsveld 2: 4-6Warnsveld 3 - ABS 3: 7-3Warnsveld 4 - MTC 3: 0-10

Voor meer informatie zie:www.ttvwarnsveld.mine.nu

T a f e l t e n n i s

Autowascentrum David op de Dien-stenweg in Vorden heeft zijn nieuweChrist Roll-over (autowasmachine) ingebruik genomen. Deze autowasma-chine wast en droogt auto's tot eenhoogte van 2.60mtr en is uitgerustmet Sensotex® textiellappen die zor-gen voor een schone en glimmendeauto. Deze lappen veroorzaken geenspoorvorming zoals bij de traditioneleborstel autowasmachine. Het uniekevan deze machine is dat de zijtextiel-borstels zich aanpassen aan de carros-serievorm van de auto waardoor dezebeter wordt schoongemaakt.

Dit gepatenteerde zijknikborstel sys-teem van Christ wassystems AG isuniek en word al 15 jaar toegepast ophun machines. Direct bij binnen-komst in de washal wordt door de vas-te medewerker uw auto zeer ruimvoorgewassen, inclusief het reinigenvan ramen en velgen. Vervolgenswordt een persoonlijke code inge-toetst, hiermee start de machine enwerkt het gekozen programma af. Methogedruk (85bar) wordt de zijkant ende wielen van de auto afgespotenwaarna de machine actiefschuim opde auto sproeit en hierna gaat sham-poo wassen met de textielborstels.

WASPROGRAMMA'SDe klant kan kiezen uit diverse pro-gramma zoals, actief- voorschuimen,wassen en glanswax wat zorgt voor ex-tra bescherming van de lak. Ook aan

de onderzijde van de auto is gedacht,met name in de winter wanneer erzout op de wegen is gestrooit, zal hetonderwassen vaak gebruikt worden.Tegen elkaar draaiende norzels spui-ten met 85 bar de onderzijdeschoon.Het schoonmaken van de wie-len gebeurt bij elk programma. Hetwassen met Textielborstels geven eenspectaculair effect op de lak van uwauto, deze is nog nooit zo glimmenden diep van kleur geweest na een was-beurt bij Autowascentrum David inVorden. Ook aan bestelwagens en bus-jes is gedacht want tot een wagen-hoogte van 2,60 mtr kunt u terechtvoor een Superwasbeurt zodat uw be-drijfswagen weer een reclame plaatjezijn voor uw bedrijf. Het droogprocesis spectaculair de luchtsnelheid vanpl/m 200km per uur zorgt voor eendroge auto. Met deze nieuwe auto-wasinstallatie biedt AutowascentrumDavid Vorden en wijde omgeving eengeheel nieuwe service aan.

WASBOXENNaast de autowasinstallatie beschiktAutowascentrum David ook over driewasboxen. In deze boxen kan de autodoor de klant zelf gewassen worden,uiteraard met gebruik van hogedruken shampoo. Uniek is de aangebrachtevloerverwarming, deze zorgt ervoordat er ook bij vorst nog veilig gewassenkan worden. Ook is er de mogelijkheidom de auto uit te zuigen met en pro-fessionele stofzuiger.

Zaterdag 28 oktober gratis wassen

Autowascentrum David gaat officieel open

Zaterdag 28 oktober is het dan zover: Autowascentrum David gaat officieelopen. Het centrum is al enige weken in bedrijf, door alvast te beginnen metwassen zijn alle afstellingen nu naar wens en gaan ze nu volop aan de gang.

Page 5: Gilde presenteert wereldwinkels

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

De Uitnodigingcoaching & begeleiding

Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,bij het maken van keuzes, in een conflict?

“ ‘s Nachts moet je slapen niet piekeren. ”

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

Het aanbod: � jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement � studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren� persoonlijke begeleiding/counseling� bemiddeling (privé, arbeidsrelatie)� gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)

Halle Nijmanweg 5

7025 EX Halle

www.deuitnodiging.nlT: 0314 631 446

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

NU AL AANBIEDINGENBIJ GOOSSENS ATOMICA

diverse Kinderjassen voor €15,00(fleece- of winterjassen)

Kinderbodywarmers voor € 9,95(kleur: rood of blauw)

OP = OP • • • KOM NU NAAR

ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18

NEVENVESTIGINGEN:ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID

BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

WeeversdrukkerijNieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: [email protected]

Internet: www.weevers.nl

FA M I L I E D R U K W E R Kgeboortekaartentrouwkaartenuitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTINGop uw geboorte- of huwelijksadvertentieals u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

HERBERGDE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorsttel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

[email protected]

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

N I E U W

VANAF 23 SEPTEMBER

SS pp ii ee ss ee rr ii jj dd ee LL ee ee uu ww ee nn dd ee ee ll

Spiesenrestaurant voor de hele famil ie

Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

Elke 2e gast eet gratis meeElke 2e gast eet gratis meetegen inlevtegen inlev ering van deze bonering van deze bon

Actie is geldig tot en met 31 oktober 2006

CHRISTOFFELVLAAI

KLEIN

€ 6.35

GROOT

€ 9.60

NIEUW • NIEUW • NIEUW

GILDEMAÏS

Met extra pompoenpitten,vit. E, B, A en IJzer

ca. 800 gram € 2.15

De Echte Bakker Dat proef je!Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte BakkerAanbiedingen zijn geldig van 23 t/m 28 oktober.

LEKKER-NIJTJES

4 voor

€ 3.50

De enige echte ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

WarnsveldLochemseweg 26(0575) 43 12 04

BorneDe Bieffel 15(074) 266 95 77

ArnhemVlamoven 47(026) 363 79 34

AaltenVarsseveldsestraatweg 108(0543) 46 12 05

RaalteZompstraat 10(0572) 39 43 35

GRATIS25

www.wittesmid.nl

Kinderdagverblijf Ieniemienie heeft in

Warnsveld en Doetinchem sfeervolle

groepsruimtes en veel buitenruimte. Bij ons

worden kinderen van 10 weken tot 4 jaar

professioneel opgevangen.

Iedere werkdag zijn wij geopend van 8.00 tot

17.00 uur. Vervroegde en verlengde opvang

is mogelijk vanaf 7.00 uur tot 18.00 uur.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Locatie Doetinchem; Kruisbergseweg 82

0314 - 35 42 36

Locatie Warnsveld; Vordenseweg 12

0575 - 58 08 99WWW.KDVieniemienie.nlE-mail: [email protected]

Uw huis snel en professioneelverkopen?

• Verkoop

• Taxatie

• Aankoop

• Deeldiensten

Telefoon: 0575- 55 55 82e-mail: [email protected]: www.dirkvanderhouwen.nl

Dirk van der HouwenMakelaardij

Vorden

KOOPZONDAG22 oktober van 11.00 tot 17.00 uur

Babyspeciaalzaak ’t KraamparadijsDe Hoven 27, 7122 BJ Aalten tel.: (0543)[email protected]

• Dé Positiemodewinkel van Nederland.Vraag naar onze voordeelkaart.

• Prachtige kinderwagencollectie.Een groot deel van de collectie afgeprijsd.

• Aktieprijzen op showroombabykamers.• Babykleding o.a. Noppies, Baby Face, Name It.

Een genot om tussen te kijken en heel betaalbaar.• Natuurlijk is een bezoekje aan onze winkel (2000 m2)

altijd een feest en zeer zeker de moeite waard. Er wachten tal van aanbiedingen op U.

Van harte welkomDemonstraties

van het aller aller nieuwste

op het gebied van veilig slapen;

dit produkt heeft al verschillende

prijzen in de wacht gesleept.

Moet u beslist komen zien!!

Aalsvoort 4, Postbus 117, 7240 AC LochemTelefoon (0573) 441 248, Fax (0573) 441 802, [email protected] / www.bouwbedrijfschot.nl

Bouwbedrijf Schot B.V. is een regionaal werkendbouwbedrijf met momenteel 25 medewerkers.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar

ERVAREN TIMMERLIEDEN en LEERLING TIMMERLIEDEN

Uw sollicitatie kunt u richten aan:Bouwbedrijf Schot B.V.dhr. D. PapenAalsvoort 4, Postbus 117, 7240 AC [email protected]

Page 6: Gilde presenteert wereldwinkels

ACTIVITEITEN NUTSGEBOUW, BREEGRAVEN 1ARGENTIJNSE TANGODansen is gezond bewegen, ga de uitdaging aan! Donderdagavonden. Kerkhofweg 15. Inlichtingen 51 55 67.Dinsdag 24 oktober 14.00 uur Sjoelen in voorzaal 't Nut.Dinsdag 31 oktober 13.30 uur Kaarten in voorzaal 't Nut.

BASKETBAL VOOR RECREANTEN Voor meisjes van ongeveer 14 tot 18 jaar bij Dragon*:

elke donderdag in De Kei van 16.30 tot 18.00 uur. Voor senioren dames en heren vanaf 18 jaar bij HO!?!: elkewoensdag van 20.30 tot 21.45 uur in De Kei. Inlichtingen bij Leo Nevenzeel, tel. 52 44 58.

TAFELTENNIS IN DE KEIIedere maandagavond van 20.15 tot 23.30 uur kunt u (m/v),zowel recreatief als in wedstrijdverband, lekker een balletjeslaan (vanaf 18 jaar). Inlichtingen bij Dinand Bröcker 57 39 32.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN Naast het aanbod van de Stichting Sociaal Cultureel Werk wordter ook gymnastiek voor ouderen gegeven in de Triangel aan deKerkhofweg te Warnsveld.

Op de maandagmorgen kunt u hiervoor terecht van 10.30 uurtot 11.15 uur. Voor meer informatie kan men contact opnemenmet mevr. van Schooten, tel. 52 04 18.

Wie ons binnenkort belt, kan al snelgenieten van een fris en kleurig inte-rieur. Bovendien geven wij een aan-trekkelijke korting van € 25,- per manper dag op alle binnenschilderwerk enwandafwerking (ongeacht het aantalmandagen); de winterkorting voorzakelijke opdrachtgevers bedraagt

€12,50 per man per dag. Tevens betaaltu als particuliere opdrachtgever geen19% maar slechts 6% BTW voor schil-derwerk aan woningen van 15 jaar enouder! Kortom redenen genoeg om nueen afspraak te maken met uw winter-schilder: schildersbedrijf Boerstoel Vor-den (zie advertentie elders in dit blad).

Uitgekeken op uw interieur?De voordeligste manier om weer kleur in uw huis te brengen is het inscha-kelen van de Winterschilder. Moeiteloos schilderen wij uw kamers weerfris en brengen wij de fraaiste wandafwerking aan, zodat u met veel meerplezier in us huis woont en uw woning in topvorm blijft. De schilder istenslotte de beste vriend van uw huis.

Een avondvullend programma voor ie-dereen die van muziek houdt. Popclas-sics, feel good muziek, muziek meteen dot emotie en schwung. Allesovergoten met een sprankelende

show, veel kleurrijke kleding en span-nende choreografie.

Laat u inspireren en meeslepen in eenwervelende show van ritme en female

power. Voor een adembenemendintermezzo wordt gezorgd door eenoptreden van de slagwerkgroep Multi-percussion o.l.v. Aldert Glas.

De show begint om 20.00 uur. Kaartenzijn verkrijgbaar aan de kassa bij deHanzehof. www.no-nuts.nl

No Nuts in Hanzehof

Zaterdagavond 11 november treedt het muzikaal vrouwencollectiefNo Nuts op in de Buhrmann Ubbens zaal van de Hanzehof in Zutphen.

De leden van de HOG kunnen doorhuurders en bewoners die hij verte-genwoordigt worden aangesprokenover zaken die in de betreffende wijkspelen. Het HOG-lid brengt dit in heteerstvolgende overleg met WBW in.

Op maandag 23 oktober 2006 zal deeerstvolgende vergadering van deHOG met het bestuur van Woningbe-drijf Warnsveld plaatsvinden.

DE AGENDA VOOR DIE AVOND ISALS VOLGT:1. Opening en mededelingen.2. Notulen van de overlegvergadering

van de huurdersoverleggroep methet bestuur gehouden op 24 april2006.

3. Ingekomen stukken.4. Concept Begroting 2007.5. Planmatig- en strategisch onder-

houd 2007.6. Voortgang (nieuwbouw)projecten.7. Rooster van aftreden aftredend en

herkiesbaar mevrouw W. van derVeer-Bosveld; aftredend en herkies-baar de heer J.W. Burger; aftredenden niet herkiesbaar de heer C. Be-rendsen

8. Wat verder ter tafel komt.9. Sluiting.

Indien u vragen heeft of iets te meldenschroomt u dan niet contact op te ne-men met de HOG vertegenwoordigervan uw wijk.

De samenstelling van de HOG is inonderstaande tabel aangegeven.

1 Dhr. J.W. Tamminga (voorzitter),Laan 1940-1945 nr. 40, 7231 GM, tel.52 97 88; Dhr. J.W. Burger, Bieshorst-laan 45, 7231 EG, tel. 52 27 41.

2 Mevr. J. Goorman, Van Nagellplein68, 7231 KE, tel. 52 07 71.

3 Mevr. W. van der Veer-Bosveld, Dors-kamp 8, 7231 JZ, tel. 06 - 14 47 88 72;dhr. M. de Vries, Molenstraat 17,7231 KM, tel. 52 41 81.

4 Dhr. C. Berendsen, Scheurkamp 48,7231 ED, tel. 52 06 97.

Plaatsvervangende leden1 Mevr. G. v. Dijck, De Timpe 24, 7232

HH, tel. 52 06 26.2 Dhr. H. Goorman, Van Nagellplein

68, 7231 KE, tel. 52 07 71.3 Mevr. M. Riezebos, Dorskamp 16,

7231 JZ, tel. 53 00 85.4 Dhr. M.P. Krijgsman, De Timpe 20,

7231 HH, tel. 52 27 76.

Wijkindeling1 Landweg, Prunuslaan, Berkenlaan,

Meidoornlaan, Oranjelaan, Oranjes-taete, Bieshorstlaan en Scheurkamp

2 Frederikseplein, 'tSpiker, Visserlaan,Callenfelsplein en B.van Nagellplein

3 Molenstraat, Breegraven, Kremers-kamp, Verzetslaan, Bevrijdingslaan,Dorskamp, 'tSpiker en Hunnekink

4 De Gaikhorst en De Timpe

Huurders Overleg Groep van Woningbedrijf

VergaderingDe huurdersoverleggroep (HOG) isde in het belang van de huurdersvan woongelegenheden van deStichting Woningbedrijf Warns-veld (WBW) werkzame organisatie,die door de stichting als zodanig iserkend en benoemd in artikel 4van de statuten.

De tuin is in 1832 in Engelse land-schapsstijl aangelegd en uit dat jaarstammen nog de honingboom en deenorme kastanjeboom. Ook is er eenkleine bongerd, waar de rijke herfstook dit jaar voor een goede opbrengstheeft gezorgd. Er zijn fruit en noten inovervloed en deze dag staat er dan ooktaart op het menu met fruit en notenuit eigen tuin.In de herfstzon is het goed toeven ophet terras en mocht het weer van min-dere kwaliteit zijn dan kan men ookbinnen op de deel terecht. Tevens isdaar een tweedehands boekenver-koop. In de galerie op de deel is werkvan de Warnsveldse schilderes IngridZonneveld te bezichtigen. Ingrid schil-dert voornamelijk figuratief, met zo

nu en dan een uitstapje naar het ab-stracte. Momenteel houdt zij zich be-zig met landschappen en mensen -portretten en figuren. Het Franse plat-teland, maar ook de Achterhoek en deIJssel vormen een bron van inspiratie.Zelf zegt zij van haar werk: "schilderenis een passie geworden en mijn schil-derijen zijn de weergave van mijn per-soonlijke kijk op de wereld". Op hetmoment is ze bezig met een serie klei-ne doeken, onder de titel: Kinderka-merkunst. Zij werkt voornamelijk metacryl op doek.Wie gelnteresseerd is doet er verstan-dig aan om zondag te komen kijken.Het is namelijk de enige dag dat dezeexpositie te bezichtigen is. Openings-tijden van 11.00 - 17.00 uur. U vindt deingang van de Overtuin aan Molen-straat 6 in Warnsveld. Verdere informatie; www.overtuin.nlof [email protected] of telefoon (0575)55 99 89. In december is de Overtuinop de vier Adventszondagen open.

OvertuinOp zondag 22 oktober zet de Over-tuin de poort wijd open voor deherfstopenstelling.

Afgelopen zaterdag speelde het dames-en heren mixedteam van HO!?! thuistegen het nog onbekende herenteamvan Avanti uit Lochem. Onder leidingvan een sterk spelende Marcel Pelgrimstartte het HO!?!-team voortvarend ennam al snel een 6-2 voorsprong. Avantikwam echter na zo'n vijf minuten spe-len goed terug, kwam langszij en namvervolgens een 15-8 voorsprong. JanHendrik Krook kwam in de laatste mi-nuut nog tot scoren, waarna de eersteperiode werd afgesloten bij de stand10-17. Direct in de tweede periode zagHO!?! nieuweling Casper Spijkers uit-vallen, waardoor voor Avanti een dui-delijk lengteoverwicht ontstond. Goedspel en met scores van Radboud Petersen Jaap Berg zorgde er niettemin voordat de tegenstanders niet echt verderkonden uitlopen. De ruststand wasdan ook 23-31. In de derde periode lie-pen de Lochemse spelers mede doorhet missen van een aantal vrije wor-pen door HO!?! uit tot 23-35, maar wa-ren het daarna vooral Anny Koorstraen Tjitske Postma die met fraaie scoreshet verschil weer terug brachten tot 7punten. Avanti had in het derde kwarttoch weer het laatste woord, zodat devierde periode werd begonnen bij destand 30-41. De eerste 5 minuten bleefHO!?! tegen zo'n 10 punten achter-stand aankijken, maar na een time-outzette HO!?! een alles of niets slotoffen-sief in. Met snelle breaks van de PoolseGosia Leszczyk en jeugdspeelster JoséNevenzeel kroop het thuisteam lang-zaam dichterbij en had twee minutenvoor tijd nog maar een punt achter-stand: 52-53. In de spannende slotmi-nuten had Avanti tot twee keer toe hetgeluk aan zijn zijde en kwam HO!?! indeze zeer sportieve wedstrijd nog maareen keer tot scoren. Eindstand 54-59.

B a s k e t b a l l

In uitnodiging en inleiding werd hetlabyrint gepresenteerd als rode draadvoor de avond. Het labyrint is een sym-bool van de levensweg.

Op die levensweg kan een mens vastlo-pen. Soms is dat vanwege psychischeklachten waardoor men met de gees-telijke gezondheidszorg in aanrakingkomt. Mensen kunnen ook door eenspirituele bril naar hun leven kijkenen antwoorden zoeken op de levens-vragen die ze op hun tocht tegenko-men.

De psychiatrische bril en de spirituelebril verschillen weliswaar van elkaar,maar kunnen elkaar wederzijds aan-vullen.

De spirituele tradities zijn zich in deloop der eeuwen bewust geworden dathet niet alles goud is wat blinkt op spi-ritueel gebied. Ze hebben op hun ei-gen wijze geprobeerd kritisch te on-derscheiden tussen gezonde en onge-

zonde vormen van spiritualiteit.

In het vervolg van de avond gingen weervaringsgewijs aan het werk met spi-ritualiteit. En wel langs twee wegen:de weg van drama en de weg van me-ditatie. In een bibliodrama-oefeningstapten we in het bekende verhaal vande barmhartige Samaritaan en ver-beelden we de rollen van dit verhaalin de ruimte.

Op deze manier legden we een verbin-ding met ons eigen levensverhaal. Hetverhaal van de barmhartige Samari-taan blijkt nog steeds uiterst actueelin een tijd dat te hulpschietende voor-bijgangers en hulpverleners zelfslachtoffer van geweld dreigen te wor-den.

Na deze actieve vorm van bezinningmaakten we de overgang naar verstil-ling en meditatie. Er werden verschil-lende vormen van meditatie gepro-beerd en de ervaringen werden uitge-wisseld.

Meditatieve ervaringen van mensenkunnen variëren van een stiltemo-ment in een kapel tot het uitlaten vande hond aan het eind van de dag. Iedernaar zijn of haar eigen maat.

De avond werd besloten met het daad-werkelijk lopen van het labyrint in dedonkere stiltetuin van GGNet.

Met twee stallantaarns om bij te lich-ten waren de deelnemers weer evenpelgrims op de melkweg.

Terugblik avond spiritualiteit

en geestelijke gezondheidOp 9 oktober jl. werd in de kapelvan GGNet in Warnsveld in het ka-der van het aanbod van het Spiritu-eel Centrum te Zutphen een avondgehouden over spiritualiteit engeestelijke gezondheid. De avondwerd verzorgd door Jacques Vos enGerry Spekkink namens de DienstGeestelijke Begeleiding van GGNet.Aan de avond werd deelgenomendoor cliënten, vrijwilligers, geeste-lijke verzorgers van andere zorgin-stellingen en belangstellenden uitZutphen en Oost-Gelderland.

Page 7: Gilde presenteert wereldwinkels

Actie op de markt WarnsveldOp woensdag 25 oktober, in de herfstvakantie, willen

de marktkooplieden iedereen even in het zonnetje

zetten. Deze dag is het extra gezellig op de markt,

want dan zijn er voor de kinderen gratis poffertjes en

de volwassenen kunnen genieten van een heerlijk

bakje koffie. Uiteraard ook gratis.

De marktondernemers staan elke woensdagochtend voor u

klaar op de Dreiumme. Met o.a. vis, groente en fruit,

bloemen, kaarten, beenmode, onder- en nachtkleding,

kinderkleding, brood en koek, kaas en bedmode willen zij

u graag van dienst zijn. Tevens kunt u bij hun nog steeds

gratis parkeren. Graag tot ziens op de markt.

Brood van de week 3 voor € 2.50

Koek van de week 8 voor € 2.50

Holland Kaascentrum RijssenMarkt merk

Classe Royale één kilo € 6,99Parmesan één kilo € 11,95Jong Speciaal één kilo € 4,95Jong Komijn één kilo € 4,99

Op de markt van 25 oktober voor elke klant dubbele zegels en voor de allerkleinsten een pluchen knuffel

De TuinplantenmanWintervaste heide 6 voor € 5,00

Bolchrysanten 3 voor € 5,00

Azalea’s en Cyclamen 2 voor € 5,00

Sierkransjes € 5,00Volop wintervaste violen en bloembollen

J.I.C. BEDMODEGoed voor uw bed

Bij aanschaf van een dekbedovertrekop de markt van 25 oktober a.s.

een bijpassend Jersey hoeslakengratis

Alleen bij J.I.C. Bedmode (tegenover AH)

Wekelijks op de markt in WarnsveldFranken v.o.f. BodywearWekelijks aanbiedingen op de kraam!

Ondermode – Lingerie – NachtkledingTextiel – Thermo-ondergoed

Wij voeren o.a. de merken: Beerend Bodywear – RackyGino Santi – First OwnerSensi – JKBenz.

FB

J. ten KatenWenskaarten en HobbyartikelenAPELDOORN

De grootste Hobbykraam in de regio.

Iedere woensdagmorgen in Warnsveld!

Versspecialist Erwin JansenAardappelen, Groente en Fruit

Elstar appels 3 kilo € 2,50Doyenne du Comice peren 3 kilo € 2,50Clementine mandarijnen 20 stuks € 3,50

Ook is er weer volop Boerenkool en Zuurkool

Tevens ookROOKWORSTEN grof of fijn 4 stuks € 5,00

Page 8: Gilde presenteert wereldwinkels

Juweel stond afgelopen maand in definale van het Open Podium in Amphi-on. Dit leverde niet alleen een mooi ju-ry-verslag op en veel podium ervaring,maar tevens kwam het maken van deeerste CD in een stroomversnelling te-recht. Er werd intensief gezongen enpiano gespeeld en na vele uren maste-ren en mixen in een professionele stu-dio te Naarden leverde dit uiteindelijkde CD "Fijn Geslepen" op.

De dames zijn er trots op, want het iseen prachtige CD geworden met eenboeiende afwisseling tussen nummersuit eigen hand (veelal Nederlandsta-lig) en weergaloze covers. Tijdens deCD presentatie op 5 november zal hetduo live nummers van hun CD latenhoren, gelardeerd met juweeltjes uitde muziekgeschiedenis. Denk daarbij

aan nummers als: "het Dorp" van WimSonneveld en "Wonderful World" vanLouis Armstrong. De officiële 1e over-handiging van de CD vindt een avondeerder plaats en wel tijdens het optre-den in schouwburg "het BarghseHuus" te 's Heerenberg. PresentatorBen Beijer zal de eerste CD uitreiken.

U bent van harte uitgenodigd voor deCD presentatie. Kaarten zijn verkrijg-baar in de voorverkoop (en indien nogverkrijgbaar, 5 november aan de deur).Ze zijn verkrijgbaar bij "de Herberg",Dorpsstraat 10 te Vorden, bij WendyAddink op tel. (0575) 52 10 53 of viade site www.juweelmuziek.nl

En…..een entreebewijs van dit concertgeeft 5 november recht op een eurokorting op de nieuwe CD!

Middagconcert Juweel

Het duo Juweel (Juliette Dumore en Wendy Addink) presenteert op zon-dagmiddag 5 november haar debuut-CD "Fijn Geslepen" in café-restaurant"de Herberg" te Vorden. Vanaf 14.00 uur bent u van harte uitgenodigd omdit concert bij te wonen.

Juweel presenteert CD tijdens middagconcert in Vorden

De koningsvarens kleuren, en wordenweerspiegeld in het donkere watervan de beek die de tuin doorsnijdt. Hetloof van de moerascypres verkleurtlangzaam naar roodbruin bij de vij-vers in de 'Wilde Tuin'. Mispels wach-ten op de eerste nachtvorst om eet-baar te worden en in het informele ge-deelte van de tuinen spuiten de fontei-nen voor het laatst dit jaar. Nog eenpaar weken, en de tuinbeelden zullenvoor de winter worden ingepakt.Maar in de 4 ha grote binnentuinbloeien nog steeds rozen. Hun bloe-men kleuren mooi bij het naar licht-geel verkleurende blad van de 30 me-ter hoge tulpenboom aan het taludvan de binnengracht.

De 16 hectare grote tuinen liggen mid-denin het 300 hectare grote histori-sche landgoed dat familie- eigendom

is sedert 1678. De tuinen veranderenmet iedere generatie en groeien metde tijd mee, ver weg van de rusteloos-heid van ons drukke, moderne leven.De inrit naar De Wiersse staat aange-geven bij km 16,7 op de N319 tussenVorden en Ruurlo. Honden wordenniet toegelaten.

Tijdens de open dag worden er lichtemaaltijden geserveerd in het koets-huis, waar de bezoeker aan de handvan tekeningen en foto's tevens kanvolgen hoe de tuinen sedert 1860 zijnontwikkeld. Voor meer inlichtingenen een afspraak voor een specialerondleiding buiten de open dagen(evt. met lunch of thee) als bezoekersmet een groep willen komen: telefoon(0573) 45 14 09, fax (0575) 55 62 40, e-mail: [email protected] of website:www.dewiersse.nl

Buitenplaats de Wiersse in de AchterhoekIngang bij km 16,7 aan de N319 tussen Vorden en Ruurlo

De laatste openstelling van 2006 is op zondag 22 oktober van 10.00 tot17.00 uur. Nergens is de herfst zo doordringend te ervaren als in de tuinenvan de Wiersse in het najaar.

U kunt voor een klein bedrag voorde rest van dit jaar elke dag onbe-perkt overdag tennissen. Als het ubevalt dan wordt u vanaf 1 januari2007 definitief lid en gelden geenbeperkende voorwaarden meer.

U kunt vanaf dan ook 's avonds van detennisbanen gebruik maken. Tennis-vereniging Welgelegen ligt aan de La-ge Weide en heeft zes tennisbanenwaarop u zomers en winters op kuntspelen. Neem alvast eens een kijkje.

Wilt u meer informatie dan kunt u te-recht bij Andries Boekholt, telefoon0575-520837. Ook kunt u de websitevan Welgelegen voor meer informatiebekijken: www.tc-welgelegen.nlVia het internet kunt u ook een in-schrijfformulier downloaden. U ver-stuurt het formulier naar het adresdat is aangegeven op het inschrijffor-mulier en geeft op het formulier aandat u kennis wilt maken met TC Wel-gelegen. Met u wordt dan contact op-genomen.

Wilt u ook een keertje tennissen? Dat kan bij tennisvereniging Welgelegen!

Probeer de tennissport bij TC Welgelegen MEISJES A1 DIJKMAN/WSV INGOEDE DOEN.Na de eerste competitiewedstrijd te-gen Bovo al met 4-0 te hebben gewon-nen, was het zaterdag 7 oktober jl. uittegen het sterke Bas/Wivoc A1 in Win-terswijk. Trainer/coach Dick van Sloo-ten had het team de opdracht meege-geven vooral foutloos te serveren het-geen direct resluteerde in een mooieserie van Mariska Brinkman. Hetteam zag dat er kansen lagen en op dediagonaal positie had Dianca v.d.Meer op aangeven van spelverdeelsterEllen Driever succes met haar ge-plaatste ballen. 21-25. Marlies Grob-ben nam in de tweede set de spelver-deling over en het was goed om tezien dat ze bijna foutloos de aanval-lers aanspeelde.

Nienke Traanman had op de midposi-tie regelmatig mogelijkheden om tescoren, hetgeen ze naar hartelustdeed en met 19-25 was de winst in de2e set binnen.De derde set kenmerktezich door wat onrust en gerommel, depassing kwam niet goed aan en Wivocmaakte hier dankbaar gebruik van 25-15.

In de vierde set waren alle neuzenweer de goede kant opgericht enspeelden Lisanne Jolink en MarloesMeerman bijna foutloos en met eenenorme inzet sloegen zij hun smashesin de tere verdediging van Wivoc. Met21-25 pakten de meisjes de 4e set enmet 1-3 en een glimlach van de coachschreef het team 4 punten op het kon-to bij.

Vo l l e y b a l

Pilates bestaat uit tientallen oefenin-gen voor beginners, mensen met lich-te lichamelijke klachten en ervarensporters, dus al met al voor iedereen.Alle bewegingen gaan uit van een cor-recte lichaamshouding en wordenvanuit een gestabiliseerde romp (hetpowerhouse) uitgevoerd. De bewegin-

gen zijn vloeiend en ademhaling enconcentratie spelen een belangrijkerol. Door regelmatig Pilateslessen tevolgen versterkt u uw spieren, verbe-tert u uw flexibiliteit, vergroot u uwlongcapaciteit en verbetert u uw li-chaamshouding. Op maandag 30 endinsdag 31 oktober houdt StudioMind Your Body een inloopavond van19.00 tot 21.30 uur. Op deze avond ishet mogelijk om deel te nemen aaneen demonstratie/proefles van eenhalf uur en wel om 19.30 uur en 20.30uur. Voor deze demonstratie/proefleskunt u zich telefonisch aanmelden.

De lessen starten op maandag 6 no-vember. Voor meer informatie kanmen bellen met 57 25 73 of mailennaar [email protected]

Studio Mind Your BodyOp 30 oktober a.s. opent StudioMind Your Body aan de Bosrand138 in Leesten haar deuren. De stu-dio zal Pilateslessen in kleine groe-pen (maximaal 8 personen) verzor-gen onder professionele leidingvan Esther Knol. Door de kleinegroepssamenstelling is er veel indi-viduele begeleiding en de lessenvinden plaats in een rustige enprettige sfeer.

Volgens recencies passen ze naadloosin het rijtje Kenny Rogers & Dolly Par-ton, George Jones & Tammy Wynette.Christine Albert bezit een geweldigezangstem, indringend en toch graci-eus en integer. Ze treedt regelmatig opin Amerikaanse TV-programma's - soloof met haar duetpartner Gage. Daar-

naast is ze ook nog te zien in diversereclamespots. Chris Gage is een uitZuid-Dakota afkomstige singer/song-writer en multi-instrumentalist. Ophet podium steekt de zachte, slankeschoonheid van Albert contrastrijk aftegen de krachtige, stoer aandoendeuitstraling van Gage. Hun stemmenvullen elkaar perfect aan waardoor zeals het ware een echte twee-eenheidvormen. De band bestaat naast Albert(gitaar/zang) & Gage (gitaar/dobro/mandoline/keyboard/accordeon/zang)verder nog uit David Carroll op bas enOscar Abelli op drums. In het voorpro-gramma staat Aurora, een zangeresdie ooit aan de pers werd voorgesteldals het grootste country zangtalentvan Nederland. Intussen staat ze weermet beide benen op de grond en gaatze haar eigen weg. Het liefst blijft zeeen beetje op de achtergrond want aldie heisa om haar heen vindt ze maarniks. Haar grote hobby manifesteertze in haar eigen band waarmee zeheel veel plezier en waardering oogst,en zingen kan ze nog steeds als de be-ste. Kaarten aan de zaal of telefonischreserveren. Voor info (0544) 37 23 27.

Stone Valley presenteert: Prachtige duetzang

van Abert & Gage bij Erve Kots Lievelde

De stichting Stone Valley presen-teert op zondag 22 oktober eenvoor Nederland éénmalig optreden(middagconcert) van de Ameri-kaanse top-formatie The Albert &Gage Band. Christine Albert enChris Gage genieten in het zuidenvan de U.S.A. grote bekendheiddoor hun fantastische duetzang.

SKI-FIT BIJ STRADA SPORTSNa het succes van de afgelopen jarengaan we ook dit jaar beginnen met Ski-fit. Onder begeleiding van een gediplo-meerd ski- en fitness-instructor kunt uzich op een professionele en gezelligemanier voorbereiden op het komendewinterseizoen. Op woensdagavondvan 21.00 tot 21.30 uur is er een halfuur in de aerobicszaal waar allerleiskispecifieke oefeningen worden ge-daan. Het halfuur vooraf of achterafkunt u onder begeleiding een speciaalSki-fit programma volgen in onze fit-nessruimte. Leden van Strada Sportskunnen gratis gebruik maken van de-ze service, niet leden kunnen lid wor-den of los per keer betalen voor elkeles. Dus geen spierpijn meer en verant-woord op wintersport, geef je snel op!kom naar Strada Sports Vorden.

SENIOREN FITNESS BIJ STRADAU bent nooit te oud om te sporten!Kom dit met eigen ogen bekijken bijStrada Sports aan de overweg in Vor-den. Ervaar de gezelligheid en het lek-kere gevoel van sporten, vooral metleeftijdsgenoten! Iedere woensdag van10.00 tot 11.00 uur kunt u eerst in dezaal warm worden door beweging opmuziek met enkele grondoefeningen,vervolgens gaat u onder begeleiding inde fitnesszaal of aan uw conditie wer-ken of aan uw spieren. Uiteraard kanje ook een combinatie van conditie enspieren trainen. Meer info, iedere werkdag tussen 9.00en 22.00 uur, tel. (0575) 55 34 33.

Spreekuur houding- enbewegingstherapeutIedere woensdag van 10.00 - 11.30 uurkunt u terecht met al uw vragen overlichamelijke klachten in relatie tot uwsportactiviteiten. Het werkt als volgt;u schrijft zich in voor een bepaaldetijd op de woensdag, dit kan aan de ba-lie of telefonisch. Er volgt na een korteintake van ongeveer 15 minuten waar-in de klachten worden besproken.Hierna zijn er twee mogelijkheden; Aer wordt een afspraak gemaakt voorindividuele begeleiding of B er wordtdoorverwezen naar Cesar, Fysio,groepsles binnen Strada etc. Zowel le-den als niet leden van Strada Sportskunnen uiteraard ook gebruik makenvan deze service, indien er een vervolgbinnen Strada Sportsplaats vindt dankan men gewoon lid worden van onscentrum. Voor meer informatie of vra-gen kunt u contact opnemen metAlinda Scheeper op maandag, woens-dag of vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur,tel. (0575) 55 34 33.

In "Heilig Pad", een cursus voor vrou-wen,leer je jouw werkelijkheid vormte geven door te werken met de krachtvan gedachten, en door inzicht te krij-gen in je eigen overtuigingen.

Thema's hierbij zijn: je eigen mogelijk-heden gebruiken, zelfwaardering, jeintuitie ontwikkelen,verwerken vanervaringen, balans denken en voelen,signalen van je lichaam, liefdevol

communiceren, leven in 't NU, krachtvan stilte.

We werken met technieken uit de ou-de culturen en met eigentijdse helen-de krachten. Ook als je hiermee geenervaring hebt ben je van harte wel-kom. De eerste lessen van ̀ Heilig Pad`worden gegeven op de zondagavon-den 22 oktober en 5 november in het`Stientjesboshuis` te Warnsveld doorMarjan de Gans-Grimberg.

Wil je meer weten , kijk dan opwww.dhanwantari.nl of vraag de uit-gebreide brochure aan via tel.nr.(0573) 44 11 38.

Gezondheid, geluk en vredeGezondheid,geluk en vrede - de Ja-panse wetenschapper Emoto laatons d.m.v. kristalpatronen zienhoe we door onze gedachten onzeeigen werkelijkheid scheppen.

Op zondag 22 oktober a.s. zal voorde twaalfde keer de bekende Ruur-lose Snert Fietstocht worden verre-den.

Opnieuw is het commite er in ge-slaagd weer een schitterede route uitte zetten over stille wegen en paden,waar men kan genieten van de prach-

tige herfsttinten. De start en finish isevenals voorgaande jaren bij hetSchietkroontje, achter cafe/restaurantDe Keizerskroon. Na de tocht kan men

genieten van een heerlijk bord snert.De afstand van de tocht is ongeveer40 km en er kan worden gestart van11.00 tot 13.00 uur.

Twaalfde Snert Fietstocht

Page 9: Gilde presenteert wereldwinkels

Vraag naar de

iii nnn fff ooo rrr mmm aaa ttt iii eee fff ooo lll ddd eee rrr

met daarin gegevens over:

- advertentieformaten

- advertentietarieven

- voorbeeldadvertenties

en voorwaarden

Adverteren inAdverteren in

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: [email protected]

Internet: www.weevers.nlWeeversdrukkerij

Woningaanbod in de StedendriehoekApeldoorn, Deventer, Zutphen.

Wekelijkse verspreiding in een oplage van17.500 ex. onder woningzoekenden

De Woningkrant is een initiatief van de Samenwerkende Woningcorporaties in de Stedendriehoek

JAARGANG 4 - NUMMER3425 AUGUSTUS 2006

Doelgericht adverteren?Informeer naar de vele mogelijkheden!

Uitgever van o.a.:

WeeversdrukkerijNieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: [email protected]

Internet: www.weevers.nl

Uitgever drukkerij van Barneveld - Denekamp

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

NU AL AANBIEDINGENBIJ GOOSSENS ATOMICA

Nu diverse:

Werkbroeken en truien €12,50

Werkschoenen 25% KORTINGOP = OP • • • KOM NU NAAR

Winkelcentrum Dreiumme Warnsveld tel. 529511 Gasthuisstraat 9 Zutphen tel 511860

Bij aankoop van een Playstation XboxPSP of Gameboy

Gratis 15,- huurtegoed Nu op voorraad: Nintendo DS Lite

Rookwaren Telefoonkaarten ijs snoep

Winkelcentrum Dreiumme Warnsveld tel. 529511Gasthuisstraat 9 Zutphen tel. 511860

G.K. v. Hogendorpstraat 18, Brummen

0575 - 560512 of 06 - 26858459

ALLE SCHILDERALLE SCHILDERWERKZAAMHEDEN WERKZAAMHEDEN BINNEN EN BUITENBINNEN EN BUITEN

SCHERPE PRIJS-KWSCHERPE PRIJS-KWALITEITS ALITEITS VERHOUDINGVERHOUDING

De Heesterhof Tuinplanten Varsselseweg 20 Hengelo (GLD) TEL: 06-53362300 of 0575-462892

zaterdag de gehele dag of op afspraak.

E-mail : [email protected]

Website: www.deheesterhof.nl

Ook voor aanleg en onderhoud

wij bezorgen gratis in de regio

En kunnen u helpen bij het planten

Kom gerust eens kijken Gerrit en Ada Lubbers

AUTOWASCENTRUM 'DAVID'

VEEL SUCCES IN VORDEN

open wo t/m vr van 13.00 tot 17.00 uur

Het gastouderbureau van Stichting De Blokkentoren

is op zoek naar een:

GASTOUDER m/vdie flexibel opvang wil bieden: 6 tot 7 dagen permaand, gemiddeld 5 tot 8 uur per week.

Bij voorkeur woont de gastouder in de buurt vanBasisschool Arcade (Warnsveld) en is de gastouder bereid kinderen naar school te brengen en weer opte halen.

INTERESSE?Bel op ma., di., of do. van 9.00 tot 11.00 uur: 0575-498145of mail: [email protected].

Meer info: www.blokkentoren.nl.

Sueters • Dorpsstraat 15, Vorden • Tel. 0575-553566 • Fax 0575-553762 • E-mail: [email protected]

o.a. • Wolky • Esprit • Durea• Stone-fly • Verhulst • JJ• X-sensible • Anita • Mephisto• Arriva • Tamaris • Rieker• Floris van Bommel • Lea Foscati

SCHOENMODE HERMANS.

Raadhuisstraat 27, Hengelo, tel. (0575) 46 25 47

Page 10: Gilde presenteert wereldwinkels

De voorzitter van de OostgelderseStichting voor Genealogie en Boerde-rijonderzoek, O.S.G.B., de heer GerritDoornink, opende de middag, waarnahij het woord gaf aan de heer AntonMetz. Deze hield een boeiende lezingover de historie van boeren en boerde-rijen in de voormalige gemeenteSteenderen, aan de hand van oude fo-to’s, archieven, schema’s en over-zichtskaarten.De heer Anton Metz is in Rha geborenen bleef nauw verbonden met zijn ge-boorteplaats. Hij deed nauwgezet on-derzoek in beschikbare archieven,gelnspireerd na het lezen van het ‘Ju-bileumboek 1000 jaar Olburgen enRha’ in 1996. Hij wilde onderzoeken ofer nog oudere gegevens beschikbaarwaren over de bewoning van Olbur-gen, Rha, Luur en Emmer. Na een aan-tal jaren werk, werd de bewoningsge-schiedenis van het zuidelijke gedeeltevan de voormalige gemeente Steende-ren, wat in grote lijnen wordt be-grensd door Bronkhorst, het dorpSteenderen en de Grote Beek, afge-rond met een eerste deel: ‘Rha, huizenen bewoners’.Deel twee over Olburgen en deel drieover Luur en Emmer zullen volgenmet tussenpozen van telkens een jaar.In zijn lezing legde Anton Metz uit dater vanaf 996 tot 1400 weinig bekendwas. Vanaf 1609 is meer bekend, om-dat toen nieuwe regels werden inge-steld, zoals de verpondingsregeling,een grondbelasting. Deze regelingwerd vernieuwd in 1647 door de heerVan Kreynck, waarbij meer persoonlij-ke gegevens werden genoteerd. Van deperiode na 1700 bleek het meest be-

kend over Rha. “Van het compleet ma-ken van het ‘plaatje’ van rond die tijd,heb ik de meeste voldoening,” zo ver-telde Anton Metz trots. Tot 1940 kon-den alle archieven worden ingezien,daarna waren de gegevens niet meeropenbaar. Hij ging dieper in op het nummerenvan woningen van die tijd. In vroegeretijden werden de huizen niet genum-merd, maar hadden een naam. Pas la-ter werden, ook in Rha, de huizen ge-nummerd en weer hernummerd, na-dat er huizen tussen werden ge-bouwd. Weer later werd zelfs elke 10jaar hernummerd, vanwege de hui-zenbouw. De heer Metz maakte van dehuizen en hun nummers een heelschema. Rha was geen geïsoleerde ge-meenschap, maar vrij open en er werdniet in de familie getrouwd. De opvol-ging van boerderijen ging naar deoudste zoon óf de jongste dochter, diede zorg voor de ouders op zich nam.Rha was een forenzenplaats. Er warenveel boeren en er kwamen mensenvan buiten bij deze boeren werken.Ambachtslieden werden hierdoor aan-getrokken, timmerlieden, een schoen-maker, een kleermaker, een smid,maar ook een koedokter en er kwameen café. De molen is van 1856, waar-na een bakker kwam, met later watwinkels en een school (1872).De ambachtelijke bedrijvigheid vanvroeger verplaatste zich op een be-paald moment naar Olburgen en be-staat nu niet meer. Nog wel in Steen-deren overigens. Boeren waren voor1800 geen eigenaren van het land,maar wel de adel, de kloosters en rijkefamilies uit Doesburg en Zutphen. Pas

later werd de grond eigendom. De le-zing werd afgesloten door een diaserieover mensen en woningen van Rha.Het eerste exemplaar van het boekwerd door de heer Anton Metz uitge-reikt aan de wethouder André Baars.Deze bedankte de heer Metz voor hetvastleggen van Rha in het boek. “Deproblematiek van de huisnummers isin het huidige gemeentebestuur ookaan de orde, “ meldde de heer Baars,want er is namelijk een Dorpsstraat inVorden, Hummelo, Steenderen, Wich-mond, Halle en Laag-Keppel. Het boekdraagt volgens wethouder Baars bijaan het vasthouden van historie uithet verleden. Het is van een groot cul-tuurhistorisch en archeologisch be-lang. “Succes gewenst met de volgen-de delen, ook namens het gemeente-bestuur.”Het tweede boek werd uitgereikt aande heer Wim Achterkamp, voorzittervan de Historische Vereniging Steen-deren. Deze was zeer vereerd en be-dankte de heer Metz niet alleen voorhet boek, maar ook voor zijn bijdragenaan de H.V.S., met name de geschiede-nis van de Grote Emmer. Het derdeboek was voor de heer Geert Janssen,die vele oude foto’s voor het boek wistop te sporen.De heer Metz bedankte de bewonersvoor het beschikbaar stellen van de fo-to’s en de Stichting die het maken vanhet boek mogelijk had gemaakt. Devoorzitter, Gerrit Doornink, die alle fo-to’s had ingescanned en de lay-out,het drukwerk en de index verzorgdekreeg een presentje. Daarna werdenalle aanwezigen bedankt voor dekomst en konden de bestelde boekenworden afgehaald.

In dit omvangrijke boek, ruim 300 pa-gina’s op A4-formaat, wordt alle be-schikbare informatie over de huizen

en de bewoners volledig vermeld. Erstaan ongeveer 130 meest oude foto’sen enkele kaarten in. Boeken kunnenworden besteld bij: dhr. J.C. Klompen-houwer uit Warnsveld (0575) 52 15 69of e-mail: [email protected]

Op 29 september 2006 ging het ‘Festi-val Gelderland 1900-2000’ van start,

waarbij het recente Gelderse verledenin de schijnwerpers staat. Aanleidingwas het boek over de twintigste eeuwin Gelderland, gemaakt in opdrachtvan de provincie Gelderland, waar ve-

le organisaties in Gelderland aan mee-werkten. Het festival duurt tot en met7 januari 2007. Meer informatie op despeciale website www.festival-gelder-land.nl

De O.S.G.B. organiseerde de presenta-tie van het boek ‘Rha, huizen en bewo-ners’ in deze festivalperiode en liet te-

vens samenvallen in de week van degeschiedenis 2006. Informatie over de-ze Stichting en het Oostgelders Tijd-schrift voor Genealogie en Boerderij-onderzoek, O.T.G.B.: www.otgb.nl

Week van de geschiedenis & Festival Gelderland 1900-2000

Nieuw boek ‘Rha, huizen en bewoners’ van Anton MetzOp 14 oktober jl. kwamen meer dan 100 belangstellenden naar Zaal ‘Kraan-tje Lek’ in Olburgen. De heer A.J.M. Metz hield een lezing over de ‘Historievan boeren en boerderijen in Olburgen, Rha en Steenderen’. Aanleidingwas het verschijnen van het boek ‘Rha, huizen en bewoners’ van de spreker.

Wethouder André Baars krijgt uit handen van de schrijver Anton Metz (l.) het eerste exem-plaar van ‘Rha, huizen en bewoners’, voorzitter Gerrit Doornink (m.) kijkt toe.

ASSORTIMENT AUPING PLAZAHet Auping assortiment biedt eenzeer brede collectie van houten be-domrandingen, verstelbare bedbo-dems, matrassen, boxsprings, Scandi-navische boxsprings tot high-techslaapsystemen met noviteiten alsluchtmassage, 5-voudige verstelbaar-heid en matrassen met verwarmingen droogfunctie. Ook levert Auping bij ieder bed een bij-passende kast in dezelfde hoge kwali-teit als u van alle Auping productenmag verwachten.

OVER AUPINGAuping is een Nederlands bedrijf metvestigingen in diverse Europese lan-den. Auping bestaat al meer dan hon-

derd jaar en heeft zich in de loop derjaren ontwikkeld tot dé slaapspecia-list. Aan haar producten stelt Aupinghoge eisen als het gaat om comfort,duurzaamheid, ontwerp en service.Het bedrijf loopt daarin voorop doordat samen te doen met de beste toele-veranciers, gerenomeerde ontwerpersen enthousiaste medewerkers.

VOORDEELDe eerste maanden na de opening zul-len er diverse speciale aanbieding enaktie's zijn op vele producten uit hetAuping assortiment. U vindt AupingPlaza op Woonboulevard DoetinchemIndustrieterrein Wijnbergen (nabij deA18 afslag 3) te Doetinchem tel. (0314)32 50 92.

Auping Plaza komt op woonboulevard Doetinchem

Auping opent op 21 oktober de 6e Auping Plaza van Nederland op dewoonboulevard in Doetinchem. Auping Plaza Doetinchem biedt hetkomplete Auping assortiment op ruim 800m2 winkelvloer en is daarmeeéén van de grootste Auping-speciaalzaken van Europa.

Zo hebben zij in de afgelopen wekennaast het pannenkoekenhuis het Wok& Grill restaurant gerealiseerd. Eenformule die in Nederland al een door-slaand succes is, maar in deze regionog nergens was gevestigd. De locatieen de ruimte van het pand aan deRuurloseweg in Kranenburg leent zichdaar uitstekend voor. Het restaurant,bij de Vordense bevolking altijd nogbekend onder de naam Schoenaker,heeft een ruime oppervlakte die ver-deeld is in meerdere zaaltjes.

Het pand ligt op de doorgaande routevan Vorden en Ruurlo, waar iederedag veel verkeer langs komt. "De loca-tie is perfect" laat Erwin weten. Wijwilden eigenlijk wachten met publici-teit tot alles helemaal klaar is. We heb-ben al een aantal weekenden het Wok& Grill restaurant open gehad, maarin het bijzonder voor mensen die had-den besproken. Eigenlijk wilden we al-les klaar hebben, zowel binnen als bui-ten, maar we kregen steeds meer

vraag naar onze openingstijden, datwe nu toch volledig gestart zijn. Bin-nen is natuurlijk helemaal klaar, bui-ten wordt nu aan gewerkt.

In de zomer zal het pannenkoeken-huis Papa Beer het drukst zijn, onderandere de toeristen die deze streek be-zoeken en ook mensen die lekker eendagje aan het fietsen zijn.

Zij kunnen dit afsluiten met een gezel-lig betaalbaar etentje en niet alleenvoor mensen met kinderen en klein-kinderen.

Nu in het najaar en de winter is hetWok & Grill restaurant uitermate ge-schikt. In een gezellige Mediterranesfeer kun je genieten van koude enwarme gerechten, te beginnen meteen vooraf en af te sluiten met eenijsje.

Het wokken is ontstaan in China, hetis een zeer gezonde manier van eten

bereiden. Door weinig vet of olie te ge-bruiken en de pan dusdanig te verhit-ten, heb je een snelle bereiding vanhet vlees en groenten. Alle gerechtengaan in een keer in de wok.

De gerechten zijn op de zelfde lengteen dun gesneden, waardoor de berei-dingstijd gelijk is. De smaak en het be-houd van de vitaminen zijn dan opti-maal. In China heet dit Ch'au. Het isdus een zeer gezonde en smakelijkemanier van eten.

Van vrijdag tot en met zondag is dekeuken van het Wok & Grill restau-rant geopend van 17.00 uur tot 'savonds 22.00 uur.

Volgens Erwin, kok van het Wok &Grill gedeelte, moet je er om optimaalvan te kunnen genieten, er twee uurvooruit trekken. Je kunt dan onbe-perkt eten en drinken en dat voor noggeen twee tientjes. Reserveren is nietnoodzakelijk, maar wel wenselijk omteleurstelling te voorkomen.

Het restaurant is vooral geschikt voorgrotere groepen, vanaf 20 personenkun je het restaurant ook afhuren. Diemogelijkheid is er vanaf dinsdag toten met donderdag.

De ongedwongen sfeer, die gecreëerdwordt door dat je zelf iedere keer jemenu samenstelt en dit aan de kokgeeft die het voor je neus bereidt,maakt het in het bijzonder geschiktvoor bedrijf- vereniging- en familie-feestjes. Hebt u inmiddels de smaak-papillen geprikkeld en wilt u meer in-formatie, dat kan.

Ga langs en proef meteen de gezelligewarme sfeer binnen of neem telefo-nisch contact op. Het telefoonnum-mer is (0575) 55 65 65.

Pannenkoekenhuis Papa Beer,biedt meer dan alleen pannenkoekWok & Grill restaurant nieuw in de regio

Na een aantal maanden te hebben gedraaid, is het enthousiasme van denieuwe eigenaren van het pannenkoekenhuis Papa Beer op de Kranen-burg alleen maar groter geworden. Patricia en Pascal Huisintveld, broeren zus en de partner van Patricia, Erwin Bos, niet te vergeten zoontje Le-vi, zijn een team en dat merk je, als je vragen stelt aan de een, krijg je vanalle drie hetzelfde antwoord. Duidelijk een visie, over de toekomst van hetrestaurant. Kwaliteit en gezelligheid staan bovenaan de lijst, daarna mis-schien nog verdere ontwikkeling met een café met biljart of dergelijks. Al-le drie hebben ze horeca ervaring op allerlei gebied en van aanpakken we-ten ze ook.

Page 11: Gilde presenteert wereldwinkels

GEBOORTE

DE MEEST

UITGEBREIDE KOLLEKTIE

KA

AR

TE

N

communicatie

conceptontwerpdrukinternet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSENZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!

Kwaliteit en vakmanschap onder één dak

Rijksstraatweg 39 • WarnsveldTelefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:• DMC-borduurgarens• Borduurpakketten

en -stoffen• Beiersbont• Grote collectie haak- en

handwerkboeken• Brei- en haakgarens• Viltpakketten

“De Witte Engel”• Fournituren

Handwerkenuw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

Welkom in onsrestaurant

3- gangen, 5- gangen of een 7- gangen diner

U bepaalt hoeveel en wat u eet en drinkt en allemaal voor 1 prijs van

€ 19,95 per persoon

Voorbeeld soep vooraf

dan gamba's, inktvisringen, zalm, kabeljouwfilet met peultjes, worteltjes,

broccoli met witte roomsaus met knoflook of pesto roomsaus

tussendoor stokbroodje met kruidenboter en garnaaltjes en een zoute haring met

uitjes

dan ossehaas, biefstuk, varkensvleesreepjes met champignons, uitjes met

peperroomsaus of zwarte bonensaus

tussendoor stokbroodje met vleesbeleg, rauwkost of een salade

voor wie nog trek heeft bami, nasi met sate of .............

ijs en koffie toe

U kunt natuurlijk ook op andere manieren combineren of alleen spareribs

met frites eten bijvoorbeeld. U drinkt er bijvoorbeeld bier, rode- of witte wijn

bij of een alcoholvrij drankje.

Open Vrijdag, Zaterdag en Zondag

Keuken open van 17.00 uur tot 22.00 uur. Laatste binnenkomst 20.00 uur

(Reserveren gewenst)

Ruurloseweg 64 Vorden tel (0575) 55 65 65

– Tuinontwerp – Tuinaanleg– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomenplaatsen afrasteringen

Schadeherstelaan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 17207 BG Zutphen(Industrieterrein Revelhorst)Telefoon (0575) 57 16 60

Ambachtelijke Vakschilder met eigentijdse techniek

Ambachtelijke vakschilder, gespecialiseerd in traditioneel schilder- en behangwerk!

Gediplomeerd schildersbedrijf

De Gaikhorst 51 Warnsveld Tel. (0575) 57 11 22

www.kramer-schilderwerken.nl

Henry Kramer

TE KOOP• coniferen• buxus• beuken• etcalles voor hoog-

of erfafscheidingen 100% garantie

veur weinig

Kwekerij de HederaStrodijk 4, Vorden

Tel. 0575 - 55 32 83of 06 - 51 10 69 55

Heb jij stalen zenuwen?Ben je niet bang aangelegd?Kom dan naar de:

HALLOWEENPARTYEen middag lekker griezelen in deherfstvakantie…

Donderdag 26 oktober a.s.14.00 tot 16.00 uur

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Info & Opgave bij BSO QbusTel. [email protected]

[email protected]

Met ons naar:NIGHT OF THE PROMS

22 november 200652,50 per persoon

Met UB40, Ruth Jacott en meer..Sta- of zitplaatsen beschikbaar.

Telefoon: 0544 - 370407

KreaDoe Jaarbeurs Utrecht

2 november 200622,50 per persoon

Inclusief entree, vervoer, koffie en thee met koek in de bus.

Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand toe aan een fris en nieuw gezicht. Vanwege onderhoud ofrenovatie, of omdat u gewoon zin hebt in een anderekleur of nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werksnel en professioneel wordt uitgevoerd. Denk dan aande Winterschilder. Wij bieden niet alleen gemak envakwerk, maar ook vorstelijk voordeel: in de wintermaanden biedt de Winterschilder particu-liere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijkekorting per man per dag!En u hebt ondertussen uw handen vrij voor andere activiteiten.

Neem contact met ons op voorWinterschilder-advies.

Bedrijvenweg 10 - 7251 KX VordenTel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

E-mail: [email protected] - website www.boerstoel.nl

Sinds 1919

De Winterschilder zorgt voorkleurrijk vakwerk. Ook bij u!

Page 12: Gilde presenteert wereldwinkels

met het oog opkw

alite

it...

WeeversdrukkerijNieuwstad 307251 AH VordenTel. (0575) 55 10 10Fax (0575) 55 10 86E-mail: [email protected]: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

LLaat uw drukwerkonze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen