Download - Dr 20141029

Transcript
Page 1: Dr 20141029

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

R O O S E N D A A L S EMIDWEEKEDITIE29 OKTOBER 2014WEEK 44

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 3 5 . 0 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @R_daalseBode

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

STEKKER UITZIEKENHUISOMROEP

OEI-OEI

EIGENAREN KLEINE CAFÉS NIET BLIJ MET

ROOKVERBOD

ROOSENDAAL – Een 25-jarige Roosenda-ler is vorige week woensdag rond 14.30 uur aangehouden bij een autocontrole op de Kloosterlaan in Etten-Leur. Toen de agenten klaar waren met het doorzoeken van de auto, wilden zij de bestuurder fouil-leren. Dat ging echter anders gedacht, want de man ging er te voet vandoor. Na een korte achtervolging werd de man als-nog gepakt en gefouilleerd door de politie. De man bleek 4700 euro contant geld op zak te hebben. De Roosendaler is aange-houden en meegenomen naar het bureau voor onderzoek. Tijdens het ritje naar het politiebureau vond de verdachte het ook nog nodig de agenten uit te schelden.

Man met 4700 euro op de vlucht na controle

WOUW - Louis van der Kallen van de BSD-fractie wil dat de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal aan de slag gaan met het veel gebruikte fi etspad tussen Bergen op Zoom en Heerle/Wouw. “Dit fi etspad is een belangrijk onderdeel van de doorgaande en toeristische routes in onze regio”, aldus het Bergse raadslid die stelt dat het fi etspad op zowel het Roosen-daalse als het Bergse er bedroevend bij ligt. Hij spreekt zelfs over een deel van vijftig meter ‘categorie wasbord of rib-belroute’ “Niet echt goed voor de nieren en kwetsbare mannelijke delen”, zegt Van der Kallen die wil dat beide gemeenten de fi etsroute gezamenlijk aanpakken.

Zorg over pad tussen Bergen en Wouw

ROOSENDAAL - De jongerenraad en de cli-entenraad van Juzt gaan met een pop-up theater in het stadskantoor van zich laten horen. Op die manier willen zij aandacht vragen voor de overheveling van de jeugd-zorg aan gemeenten. “Er moet nog onge-loofl ijk veel gebeuren. Er is nog niet zeker waar jongeren en ouders moeten aanklop-pen. Jongeren en ouders maken zich hier zorgen om”, zeggen zij. Om de aandacht op het onderwerp te vestigen houden zij op 30 oktober om 14.00 uur in het stadskantoor een pop-up theater met de boodschap: Het gaat om ons! Iedereen die bezig is met de zorg voor jeugd en andere belangstellen-den mogen komen.

Pop-up theater in het stadskantoor

ROOSENDAAL - Arwen van Gestel geeft zijn bestuursfunctie binnen stichting Draai van de Kaai op. Hij begon in het Dance-team Roosendaal, daarna bij de werk-ploeg en later als aspirant-bestuurslid. De afgelopen twee jaar werd hij volwaardig bestuurslid Hij stopt ermee, omdat hij meer wil doen alleen de Draai. Van maart tot augustus stond zijn leven bijna geheel in het teken van de Draai. Nu wil hij graag ook zijn energie steken in andere uitdagin-gen, zoals voor carnaval en de politiek. Ook wil hij graag weer een keer op vakantie, iets wat door gemeentewerk alleen in de zomer mogelijk is. In combinatie met de Draai in de zomer was dat niet haalbaar.

Arwen van Gestelweg bij de Draai

ROOSENDAAL - Een avondje stappen ein-digde voor een 19-man uit Roosendaal in de nacht van donderdag op vrijdag tegen de gevel van een huis. Dat gebeurde op de Flintdijk. Omstreeks 04.30 uur raakte hij als bestuurder van een auto de macht over het stuur kwijt. Zijn auto kwam op zijn kant terecht en knalde hard tegen de voorgevel van de woning. Bij deze manoeuvre is ook een geparkeerde auto beschadigd geraakt. Bij deze aanrijding zijn geen gewonden gevallen. De tiener werd door de politie meegenomen naar het bureau. Daar bleek hij drie maal de toegestane hoeveelheid alcohol heeft genuttigd (695 u/gl). Zijn rij-bewijs is hij kwijt.

Alcomobilist ramtvoorgevel huis

MAROKKAANSEMOSKEE

FEESTELIJK GEOPEND

ROOSENDAAL - Een 72-jarige man uit het Belgische Mortsel is donderdagavond aangehouden tijdens een drugscontrole op het perron van treinstation Roosendaal. De bejaarde werd betrapt door een speci-aal opgeleide politiehond. Die gaf bij zijn begeleider aan te ruiken dat er drugs in de tas zat toen de man werd gefouilleerd. Uit de tas kwamen acht gripzakjes hennep, twee plakken spacecake en vier voorge-draaide joints tevoorschijn. De bejaarde Belg is na de vondst meegenomen voor verhoor naar het politiebureau. Daar legde hij een verklaring af. Na het afl eggen van een verklaring en betaling van een boete van 250 euro mocht hij zijn reis vervolgen.

Bejaarde Belg betraptmet spacecake

ROOSENDAAL - Twee jongemannen van 17 en 18 jaar uit Roosendaal zijn zaterdag-avond opgepakt na een mislukte overval op een tankstation aan de Antwerpse-weg. Twee in het zwart geklede personen kwamen rond 21.10 uur met bivakmutsen de winkel van het pompstation binnen. Zij bedreigden de verkoopsters met een steekwapen. Toen ze niets kregen, renden ze de zaak uit. De politie kwam snel ter plaatse en kon twee verdachten na een achtervolging aanhouden in de Laan van Vlaanderen en de Laan van Henegouwen. De tieners zijn na hun voorgeleiding aan de hulpoffi cier van justitie opgesloten. Tijdens dit incident is niemand gewond geraakt.

Tieners opgepaktna mislukte overval

ROOSENDAAL- Terwijl op de oude Markt uit de speakers het geluid van de dj’s van de STTRBSTN blaast, speelt de Rockband, Heavy Duty Rock, covermuziek op de Nieuwe Markt. Voor het eerste jaar worden optredens tijdens het Ear Candy Festival Roosendaal ook in de buitenlucht gehouden. Traditioneel klinkt in de kroegen het geluid van cultureel Roosendaal en omstreken. FOTO CORINE ROKS

ROOSENDAAL - De gemeente staat op de lijst voor het gebruik van sociale media op een 103e plaats in de ranking met alle Ne-derlandse gemeenten op frankwatching.com. Qua reactiesnelheid zit de gemeente op een derde plaats. Na een vraag rea-geert de gemeente gemiddeld binnen 1 uur en 36 minuten. In het tweede kwartaal van dit jaar verstuurde Roosendaal 48 berich-ten. 20,8 procent van deze tweets werd ‘geretweet’.. De gemeente geeft zichzelf een 8 voor de inzet van sociale media. Uit onderzoek blijkt dat collegeleden, ge-meenteraadsleden, communicatieprofs en het klantcontactcentrum het meest gemo-tiveerd zijn om sociale media in te zetten.

Roosendaal 103e bijgebruik sociale media

DOOR MONIQUE JANSEN

Yap wijst het college erop dat de gemeen-ten Breda en Tilburg actiever zijn met de koopkrachttegemoetkoming. “In deze gemeenten krijgen inwoners die een uit-kering of bijzondere bijstand ontvangen, automatisch de tegemoetkoming op hun rekening gestort. Dat geldt ook voor men-sen met kwijtschelding gemeentelijke be-lastingen of inwoners die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering minima”, legt Yap uit. Hij wil dat Roosendaal hier-aan een voorbeeld aanneemt.

OnbekendStaatssecretaris Jetta Klijnsma van Soci-ale en Werkgelegenheid heeft het start-schot voor de campagne ‘koopkrachtte-gemoetkoming’ al gelost. Het ministerie stelt voor gemeenten campagnemateri-

aal en communicatiemiddelen beschik-baar om de lokale bevolking te informe-ren. Dat is volgens Yap nog niet gebeurd: “We streven er ook naar dat de gemeente Roosendaal zoveel mogelijk mensen zal bereiken om zo de koopkrachttegemoet-koming beschikbaar te stellen. Navraag bij de afdeling Sociale Zaken afgelopen week leverde op dat de gemeentelijke or-ganisatie nog niet bekend was met deze koopkrachttegemoetkoming, ook op de gemeentelijke website is niets hierover te vinden.”

RaadsvragenDe PvdA heeft daarom raadsvragen gesteld. Yap wil weten op welke wijze het college omgaat met de koopkracht-tegemoetkoming voor inwoners met een laag inkomen. Ook vraagt hij zich af op welke wijze het gemeentebestuur gaat

communiceren over deze regeling naar inwoners die recht hebben op deze een-malige fi nanciële tegemoetkoming. Niet alleen huishoudens met een bijstandsuit-kering kunnen deze bijdrage aanvragen. Dit geldt ook voor werknemers en zelf-standigen met een laag inkomen. Voor samenwonenden/gehuwden is honderd euro beschikbaar, voor een alleenstaande ouder negentig euro en voor een alleen-staande zeventig euro. De raadsvragen worden uiterlijk woens-dag 29 oktober beantwoord in de ge-meenteraadsvergadering. Daarnaast kan iedereen op www.laag-inkomen.nl checken of die wel of niet in aanmerking komt voor de tegemoetko-ming. Gemeenten mogen zelf weten of ze het bedrag direct uitkeren aan recht-hebbenden of dat mensen het geld zelf dienen aan te vragen.

PvdA: ‘Aandacht voor extra geld minima’Fract ieleider Michael Yap wil act ief communicat iebeleid over regel ing

ROOSENDAAL – De PvdA Roosendaal vraagt het college van burgemeester en wethouders aandacht om de huishoudens met een laag inkomen te attenderen op de extra fi nanciële tegemoetkoming die het kabinet heeft ingesteld om het koopkrachtverlies voor deze groep te beperken. Volgens PvdA-fractieleider Michael Yap heeft de gemeente hier nog niet actief over gecommuniceerd.

Bij deze Bode Autostad.De enige echte autodealerkrant van West-Brabant.

Met deze week o.a.: • Maak kennis met Cindy IJzenbrandt • Allrent autoverhuur kiest voor de

lokale dealer • Nissan Cube: Outside the box • Belona Oud Gastel en Auto Borchwerf

autostadr o o s e n d a a l I b e r g e n o p z o o m

a u t o n i e u w s u i t d e r e g i o

o c c a s i o n s e n n o g v e e l m e e r !

VANDAAGIN DE BODE

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

&Overlijden Herdenken

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Allerzielen en Allerheiligen

Oase van leven en dood

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Allerzielen en Allerheiligen

Oase van leven en dood

Page 2: Dr 20141029

Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg in Nederland anders georganiseerd en dat veroorzaakt nogal wat on-zekerheid. Misschien vraagt ook u zich af wat de gevolgen van al die veranderingen zullen zijn. Seniorenvereniging KBO-Brabant kan uw vragen beantwoorden, en – belangrijker nog – u direct onder-steunen bij uw zorgaanvraag.

Wat gaat er veranderen in de zorg?Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verant-woordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die dan Wmo-2015 gaat heten. Deze wet regelt

dat thuiswonende ouderen en mensen met een beperking ondersteuning en begeleiding krij-gen. Gemeenten mogen grotendeels zelf bepa-len hoe ze hun nieuwe taak gaan invullen.De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierin is de intensieve zorg geregeld. Zorg en onder-

steuning worden voortaan vergoed door de gemeente of door uw zorgverzekeraar.

Waarom al die veranderingen?Een belangrijk doel van de verandering is: mensen langer thuis laten wonen en zo veel mogelijk zelf laten regelen voor ze bij de over-heid aankloppen voor hulp. De verandering is ook een bezuinigingsmaatregel: de rijksover-heid hoopt zo ruim 2 miljard euro te besparen. Daarnaast verwacht het Rijk dat gemeenten beter in staat zijn om zorg op maat te leveren.

Wat betekenen de veranderingen voor u? Concreet betekenen de veranderingen dat u wat minder snel recht hee� op zorg. De over-heid verwacht dat u eerst bekijkt wat u zelf nog kunt en op welke manier familie, vrien-den, buren of andere vrijwilligers u hierbij kunnen helpen. Pas daarna kunt u bij de over-heid aankloppen. De overheid wil hiermee de participatiemaatschappij stimuleren: een samenleving waarin mensen elkaar helpen.

Wat kan KBO-Brabant voor u doen? Om vanaf 1 januari 2015 uw zorg of onder-steuning zo goed mogelijk geregeld te krijgen, is het belangrijk dat u goed beslagen ten ijs komt. Zorg dat u weet waar u aan toe bent en waar u aanspraak op kunt maken! KBO-Brabant kan u daarbij helpen, u staat niet alleen. • De senior cliëntondersteuners van

KBO-Brabant ondersteunen u bij gesprek-ken met de gemeente en helpen u bij uw aanvraag. Zij weten van de hoed en de rand

en komen – kosteloos en ona� ankelijk! – op voor uw belangen.

• Afdelingen van KBO-Brabant organiseren voorlichtingsbijeenkomsten waar speciaal daarvoor opgeleide seniorenvoorlichters u informeren over de veranderingen.

• Als lid van KBO-Brabant kunt u, via onze senior cliëntondersteuners, zelfs een beroep doen op een gespecialiseerde juridische helpdesk.

• De lokale KBO-Afdelingen behartigen de collectieve belangen van senioren in uw gemeente, ook waar het de Wmo-2015 betre� .

Let op! De komende maanden kunnen de plannen voor de nieuwe wetgeving nog ver-anderen. Op www.kbo-brabant.nl kunt u de actuele ontwikkelingen volgen. Wilt u deskundige en

Word dan nu lid van bij uw zorgaanvraag in 2015?

Wilt u deskundige en

bij uw zorgaanvraag in 2015? persoonlijke ondersteuning

KBO-Brabant!

Ongerust over uw zorg in 2015?KBO-Brabant ondersteunt bij uw aanvraag

advertorial

Kom met ons op voor de belangen

van 50-plussersen word lid van KBO-Brabant!

Het lidmaatschap biedt vele voordelen:

• deskundige en persoonlijke ondersteuning

bij uw zorgaanvraag

• belangenbehartiging van senioren:

inkomen, mobiliteit, welzijn, wonen en zorg

• heel veel activiteiten bij u in de buurt:

ontspanning, sport, cultuur, zingeving

en educatie

• toegang tot de contactwebsite

Groet & Ontmoet

• mogelijkheden te over om vrijwilligers-

werk te doen

• collectiviteitskortingen op onder

meer uw zorgverzekering

• het laagste energietarief van Nederland

via Ons Energiecollectief

• korting bij lokale bedrijven met uw

ledenpas van KBO-Brabant

• korting op uw medische keuring

voor het rijbewijs

• elke maand het informa-

tieve ledenmagazine Ons

• deelname aan het

KBO-tabletproject en

toegang tot Ons Platform

Meld u aan via onze website

www.kbo-brabant.nl of bel ons op

(073) 644 40 66.

132.000 leden 300 lokale KBO-Afdelingen

Lidmaatschap tot 2015 gratis Lidmaatschap tot 2015 gratis

daarna circa € 25 per jaar

Waar ga jij naartoe vandaag?

Comfortabel van én naar het station met NS Zonetaxi.Maak van uw treinreis een comfortabele reis van deur tot deur met NS Zonetaxi. Hiermee reist u gemakkelijk én snel van en naar het station tegen een

aantrekkelijk vast tarief per zone. U heeft al een taxirit van € 6 voor de 1ste zone tot 2 kilometer. Voor iedere volgende zone van 2 kilometer betaalt u

€ 3 per zone. U boekt de NS Zonetaxi eenvoudig online waarbij de ritprijs direct inzichtelijk is. Bovendien betaalt u pas achteraf via automatische incasso.

ns.nl/zonetaxi

Al op meer dan

100 stations!

21726 NSR Adv Zonetaxi_264x200.indd 1 22-10-14 15:03

Page 3: Dr 20141029

actualiteit

PaGiNa 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR MONIQUE JANSEN

Voorzitter Raymond van Oosterbos is al sinds 1969 betrokken bij de ziekenhuisom-roep. Toen werkte hij als verpleegkundige in het Franciscus. “Je mocht toen pas bij de omroep als je ook werkzaam was in het Franciscus. Alles was toen een stuk stren-

ger. Er werd een stemtest afgenomen en een ballotagecommissie besloot of je ge-schikt was”, vertelt Van Oosterbos. In de eerste jaren had Oei-Oei een belangrijke functie. Patiënten lagen gemiddeld acht tot tien weken in het ziekenhuis en boven het bed hing nog geen televisie. De radio was vaak hun enige afleiding tijdens hun

opname. Ook het personeel bij Oei-Oei was fanatiek. Van Oosterbos: “Je paste gerust je dienst aan om te kunnen draaien.”

StoffigVan Oosterbos verliet het ziekenhuis na enkele jaren, maar mocht wel bij de om-roep blijven werken.

Dat heeft hij tot op de dag van vandaag volgehouden. De verschillende DJ’s heb-ben allemaal hun eigen programma waar ze hun favoriete muziek draaien. Van Oos-terbos is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de uitzendingen van ‘Stoffig, maar …’ met liedjes uit de jaren vijftig en zes-tig. Daarnaast kunnen patiënten ook nog genieten van onder meer lovesongs, licht klassiek, country en blues.

VerzoekplatenprogrammaHeilig is het verzoekplatenprogramma dat standaard elke woensdagavond wordt ge-draaid en een dag later wordt herhaald. “Dat is de corebusiness van de omroep. Elke vrijwilliger in de presentatie en tech-niek draait in de cyclus mee, daaraan wordt niet gemorreld”, zegt Van Oosterbos stellig. Ondanks de toename van concurre-rende media waar patiënten zich mee kun-nen vermaken, zoals televisie en internet zit het programma met 29 liedjes altijd vol. Dat is ook te danken aan de gastheren en gastvrouwen die een praatje met de pati-enten maken en verzoeknummers noteren en doorgeven aan Oei-Oei. Aanvragen zijn altijd heel gevarieerd. “Het is een heel gemêleerd programma en gaat van Ne-derlandstalig tot hiphop. Frans Bauer is het populairste”, vertelt Van Oosterbos. De omroep kan elk liedje draaien. Oei-Oei ging ook met de tijd mee. Door een abon-nement op muziekdienst Spotify ligt elke song binnen handbereik.

HerhalingVia de kabelkrant van het ziekenhuis kun-

nen luisteraars van het verzoekplatenpro-gramma bovendien live meekijken in de studio van Oei-Oei. De omroep zit diep weggestopt in de kelder van het Franciscus Ziekenhuis. De rode knop bij de deur geeft aan dat er een opname aan de gang is. De meeste programma’s worden opgenomen en daarna een aantal weken herhaald. Dat betekent wel dat de DJ’s het bijvoorbeeld nooit over het nieuws of het weer kunnen hebben. “Daar word je wel creatief van”, laat Van Oosterbos weten.

DoorstartDe vrijwilligers schenken het historische materiaal van Oei-Oei aan de Heemkun-dekring De Vrijheijt van Rosendale. Van Oosterbos hoopt op een doorstart van de omroep bij een andere instelling als seni-orenhuisomroep. Als dat lukt zal dat onder een andere naam gebeuren: “We hopen dat we de spullen van de studio van het Franciscus Ziekenhuis voor een symbolisch bedrag mogen overnemen om dit mogelijk te maken”, besluit Van Oosterbos.

Verzoekplatenprogramma was heilig voor Oei-OeiStekker gaat op feestel i jke wijze na 46 jaar ui t z iekenhuisomroep

Boven vlnr: Jan Schouw, San Shams, Ineke Aerts en Gérard Maas. Onder vlnr: Nell Zellman, Raymond van Oosterbos, Lia Hopstaken en Jack van den Bogart. FOTO MONIQUE JANSEN

ROOSENDAAL – Na 46 jaar valt het doek voor ziekenhuisomroep Oei-Oei in het Franciscus Ziekenhuis. Door ver-anderend beleid is besloten om de activiteiten van Oei-Oei te staken. De vrijwilligers bouwen de activiteiten voorzichtig af, maar zijn voornemens om de ziekenhuisomroep nog één keer te laten knallen. Op feestelijke wijze gaat de stekker daarna uit het stopcontact.

De laatste uitzenddag van Oei-Oei is op zaterdag 8 november vanuit een mobiele studio in de hal van het ziekenhuis. tussen 8.00 en 12.30 uur draaien alle DJ’s voor de laat-ste keer een half uur lang hun pro-gramma. Vanaf 15.30 uur vindt de countdown plaats. Om 15.46 trek-ken twee genodigden de stekker uit de omroep.

Laatste uitzenddag

DOOR ROEL DE HAAN

Burgemeester Niederer prees de Marok-kaanse gemeenschap in Roosendaal voor haar inzet bij de bouw. “U heeft heel veel zelf gedaan. U heeft de kosten van de bouw op u genomen en u heeft zelf het casco van de moskee afgebouwd. Dat heeft geresul-teerd in een moskee met de uitgesproken ambitie om open te staan voor alle inwo-ners van Roosendaal. Een moskee die ac-tief de dialoog opzoekt en die aanstuurt op onderling begrip en integratie.” Niederer benadrukte het belang van tolerantie en respect in een samenleving met verschil-lende culturen en gemeenschappen. Hij sloot zich aan bij de woorden van imam Charif Slimani: “Dat is een verantwoorde-lijkheid van twee kanten.” Applaus kreeg hij voor zijn opmerking trots te zijn op het feit dat Roosendaal onderdak biedt aan de grootste moskee van West-Brabant.

Salaam AleikumDe Marokkaanse ambassadeur wees op de sociale rol van de moskee, naast de rol als spiritueel centrum. “De ware Islam staat open voor dialoog, is tolerant en ge-matigd. Wij begroeten elkaar met ‘Salaam

Aleikum’, dat betekent ‘Vrede zij met u’. Ik ben er van overtuigd dat deze moskee die boodschap gaat uitdragen.” De voorzitter van de Europese Raad van Marokkaanse Geleerden in het Buitenland, Taher Toujka-ni, sloot zich daar bij aan. Daarbij citeerde hij een vers uit de Koran: “Oh, mensdom! … Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt ken-nen.”

Streven naar tolerantieMohamed Amezian is voorzitter van het Marokkaans Islamitisch Centrum Roosen-daal (MICR). In zijn welkomstwoord laat hij er geen twijfel over bestaan: het MICR distantieert zich van de beweging ISIS. “Een wreedaardige beweging die de is-lam bezoedelt.” Anderzijds betreurt hij de opstelling van populistische politici, die de samenhang tussen autochtone en allochtone burgers van Nederland onder-mijnen. “Wij identificeren ons vooral met het Nederland dat bekend staat om zijn to-lerantie. Daar willen wij een bijdrage aan leveren. Deze moskee is gebouwd als ont-moetingsplaats voor alle Roosendalers.” In diverse presentaties wordt uitgelegd hoe aan dat voornemen nu en in de toekomst

invulling wordt gegeven. Bijvoorbeeld door jongeren voor te bereiden op verantwoor-delijke maatschappelijke en politieke func-ties. Ook worden er lessen georganiseerd voor vrouwen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Loop eens binnenIbrahim Bouhretit was projectleider tijdens

de bouw van de moskee. Hij herhaalt het nog maar eens: “Iedereen is hier welkom.” Maar ja, in de praktijk loop je natuurlijk niet zo gemakkelijk een moskee binnen. “Waarom niet? Wij lijken in dat opzicht meer op een vrij toegankelijke katholieke kerk dan op een protestantse, waar je meestal niet zo ge-makkelijk binnenstapt.

Kom gewoon langs, er zijn altijd wel men-sen om je welkom te heten en om je even op de ‘do’s en dont’s’ te wijzen wanneer je die niet kent. En dat geldt voor vrouwen net zo goed als voor mannen.” Dat het MICR een open houding aanneemt blijkt ook uit de voor iedereen toeganke-lijke website die ze aan het opbouwen zijn: www.micr.nl

Veel belangstelling voor opening Marokkaanse moskeeMarokkaans Is lamit isch Centrum wil ontmoetingsplaats aan al le Roosendalers bieden

Burgemeester Niederer (li) met naast hem de ambassadeur staan klaar om de moskee officieel te openen. FOTO ROEL DE HAAN

ROOSENDAAL - Burgemeester Jacques Niederer en de Marokkaanse am-bassadeur, de heer Abdelouahab Bellouki, hebben samen de Marokkaanse moskee aan de Burgemeester Schneijderlaan geopend. Zij deden dat af-gelopen vrijdag in aanwezigheid van autochtone en allochtone Roosenda-lers. De feestelijke opening droeg als motto: “Laten we elkaar beter leren kennen.”

Page 4: Dr 20141029

De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) maakt, ter voldoening aan de artikelen 3:42 en 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

Voor vier Natura 2000-gebieden: Kennemerland-Zuid, bekendmaking 7 mei 2013 (Stcrt. 2013, nr. 12211), Eilandspolder, bekendmaking 7 mei 2013 (Stcrt. 2013, nr. 12211), Brabantse Wal, bekendmaking 7 mei 2013 (Stcrt. 2013, nr. 12211) en Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen, bekendmaking 7 mei 2013 (Stcrt. 2013, nr. 12211) heeft de staatssecretaris van EZ de reeds genomen aanwijzingsbesluiten gewijzigd.

De aanwijzingen in het kader van de Habitatrichtlijn geschieden op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 en zijn het gevolg van de vaststelling door de Europese Commissie van de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (Uitvoeringsbesluit 2013/26/EU van 16 november 2012; eerste versie december 2004). Tevens worden aan de gebieden die reeds in het kader van de Vogelrichtlijn zijn aangewezen, de instandhoudingsdoelstellingen toegevoegd. Aan deze besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorafgegaan. Tijdens deze procedure hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen en is de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. Voor deze vier Natura 2000-gebieden heeft de staatssecretaris van EZ de eerder genomen aanwijzingsbesluiten gewijzigd naar aanleiding van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: ‘de Afdeling’).

De besluiten

Kennemerland-Zuid (88)Dit besluit behelst een grenswijziging die noodzakelijk is geworden naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 23 juli 2014 (zaaknummer 201305108/1/R2). De grenswijziging betreft uitbreiding met een kleine oppervlakte bos nabij het verzorgingshuis Wildhoef (Bloemendaal).

Eilandspolder (89)Dit besluit behelst grenswijzigingen die noodzakelijk zijn geworden naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 27 augustus 2014 (zaaknummer 201305362/1/R2). De grens langs de bebouwing van Noordeinde en die ter hoogte van de Raadhuisstraat te Graft waren op onjuiste wijze getrokken. Dit betekent dat de oorspronkelijke grens Vogelrichtlijngebied (zoals aangewezen in 2000) op deze plekken weer is hersteld.

Brabantse Wal (128)Dit besluit behelst een grenswijziging die noodzakelijk is geworden naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 23 juli 2014 (zaaknummer 201305332/1/R2). De grenswijziging betreft uitbreiding van het Habitatrichtlijngebied met het natuurontwikkelingsgebied Jagersrust (gemeente Woensdrecht). Verder is ingevolge de uitspraak de oorspronkelijke grens van het Vogelrichtlijngebied (zoals aangewezen in 2000) op twee plekken hersteld.

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (131)Dit besluit behelst grenswijzigingen die noodzakelijk zijn geworden naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 2014 (zaaknummer 201305364/1/R2). De grenswijzigingen betreffen uitbreiding van het gebied langs de Groenstraat ten noorden van Udenhout en verkleining van het gebied ten noorden van Loon op Zand.

Hoe kunt u beroep instellen? Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuurs-recht naar voren hebben gebracht of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de wijzigingsbesluiten ter inzage zijn gelegd en loopt van woensdag 29 oktober 2014 tot en met dinsdag 9 december 2014. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar:

Raad van State Afdeling bestuursrechtspraakPostbus 200192500 EA Den Haag

U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met dat besluit. De behandeling van het beroep verloopt verder via de Raad van State. De meest recente informatie over de beroepsprocedure is te vinden op de website van de Raad van State op www.raadvanstate.nl > Onze werkwijze > Werkwijze bestuursrechtspraak > Algemene kamer (beroep). Op deze plek vindt u ook de informatie over de hoogte van het griffierecht. Dit is de financiële bijdrage die de Raad van State vraagt voor de behandeling van een beroepschrift.

Waar en hoe kunt u de besluiten inzien? Tijdens de terinzagelegging van dinsdag 28 oktober 2014 tot en met dinsdag 9 december 2014 kunt u de wijzigingsbesluiten digitaal raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Daarnaast kunt u de papieren versie inzien op de vestiging van het ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag. Houd daarbij rekening met de reguliere openingstijden.

Nadere informatie Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Via deze website kunt u ook de documenten die ter inzage liggen downloaden.

Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)-documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 - 042 42 42 (lokaal tarief ).

Ministerie van Economische Zaken

Bekendmaking vier wijzigingsbesluiten Natura 2000-gebieden Kennemerland-Zuid (88), Eilandspolder (89), Brabantse Wal (128) en Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (131)

Let op: nu elke woensdag

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Goudwisselkantooris eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar

expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust

van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar

grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat

uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van

Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het

willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

www.goudwisselkantoor.nl

Meer dan 50

locaties door heel

Nederland!

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

Locatie Roosendaal Winkelcentrum Kroevent.o. President Kennedylaan 864707 BD [email protected]

OpeningstijdenElke woensdag van 10.00 - 16.30 uur

Locaties bij u in de buurtBreda, Sophiastraat 11 (di. t/m za.)Hoogerheide, Sint Lucasplein (elke woensdag)

Page 5: Dr 20141029

actualiteit

DOOR MONIQUE JANSEN

Café De Bakker in Moerstraten is nog een typisch ouderwets bruin café. Eigenaar Ad Bartels viel nog onder het uitzonderingsbe-leid waardoor klanten met een gerust hart een sigaretje konden opsteken. “Ik vind het rookverbod heel vervelend. Een paar jaar geleden mocht er ook niet gerookt worden en toen kwamen er ook minder mensen naar het café”, vertelt Bartels. Hij was toen ook blij dat de asbak terug op de toog mocht. De klanten wisten de weg snel weer te vinden. De Bakker trekt een brede mix van publiek met onder meer ouderen, jongeren en sporters die na het voetballen nog even binnenvallen. Velen van hen roken. Bartels heeft geen plek om rokers een aparte ruimte toe te wijzen: “Ik weet niet hoe ik dat moet regelen. Ik ben bang dat dit omzet gaat kosten.”

UitzonderingsbeleidOok in café De Ram in de wijk Kalsdonk viel onder het uitzonderingsbeleid. Uitba-ter Peter van Dongen maakte eerder het rookverbod mee en is bang voor een om-zetdaling: “De mensen bleven weg en de gezelligheid was weg uit het café. Bij een

biljarttoernooi stonden mensen tussen-door buiten te roken, waardoor het plezier weg was”, meldt Van Dongen. Daarnaast laat hij weten altijd rekening te hebben gehouden met mensen die niet tegen de rook kunnen: “Daarvoor is altijd begrip.

Dan staan de rokers in een hoekje of gaan ze naar buiten.” Toen de sigaret weer aan-gestoken mocht worden, keerde de klandi-zie gelukkig weer terug. Daarnaast wil Van Dongen de klanten niet aanspreken op hun gedrag: “Ik wil de taak van de politie niet op me nemen. Dan raak ik klanten kwijt. Mensen komen voor de gezelligheid.”

Asbakken van tafelEigenaar Rien Timmermans van café ’t Trefpunt aan de Kade is juist blij dat het rookverbod nu voor alle zaken gelijkgetrok-ken is. Een paar jaar geleden had hij de as-bakken nog op tafel staan tot hij een boete kreeg. Hij heeft geen personeel in dienst, maar viel door de grootte van zijn café net buiten het uitzonderingsbeleid. Iets wat hij niet meer erg vindt: “Ik rook zelf als een ketter, maar ben voorstander van het

rookverbod. Het café stinkt niet meer en de vuile asbakken staan er niet meer.” Hij ziet ook geen terugloop onder zijn klanten. Die hebben er juist begrip voor en lopen even naar buiten om te roken. Dat doet Tim-mermans zelf ook en het bevalt hem:“Pas geleden kreeg ik nog complimenten van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA).”

Oneerlijke concurrentieTot kort geleden stond de asbak ook nog op tafel bij café La Carambole in Kortendijk, hoewel die met personeel al wel onder het rookverbod viel. Uitbater Eddy Voeten koos eieren voor zijn geld toen hij een fikse boe-te kreeg van de VWA: “We gaan het niet uitlokken.” In zijn café is een rookruimte, maar hij zag dat klanten door de tweede-ling onder wel of niet roken zijn zaak links lieten liggen.”Dat was oneerlijke concur-rentie”, vindt Voeten. Hoewel de regels nu gelijk getrokken zijn, zou hij roken het lief-ste toelaten: “We zijn het verlengstuk van de huiskamer en een biertje en sigaretje gaan toch samen.” Dat ziet Voeten niet meer gebeuren omdat in veel landen in Eu-ropa inmiddels ook een rookverbod geldt: “We zullen er mee moeten leren omgaan en positief blijven.”

PaGiNa 5

‘Mensen bleven weg’ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Roosendaalse Bode

R_daalse Bode

Redactie Monique JansenCorrespondenten René Bruijnincx, Roel de Haan, Mieke Spekman, Cuny SuselbeekAcquisitie Eduard van ElsackerDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 44De oplossing van deze puzzel is in week 45 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Eigenaren kleine cafés vrezen omzetverlies door rookverbod

Andere horeca-ondernemers juist bl i j met gel i jktrekken regels

Van de overheid mag in geen enkele horecazaak nog worden gerookt. FOTO DAGMAR ZECHEL/PIXELIO.DE

ROOSENDAAL/MOERSTRATEN – Eigenaren van kleine cafés zonder personeel zijn niet blij met het rookverbod. De Hoge Raad bepaalde dat de uitzonderingsposities voor deze kroegen niet meer van toepassing is, waardoor het rookverbod nu overal geldt. De meningen onder café-eigenaren in de gemeente Roosendaal zijn verdeeld. De kroegbazen die tot vorige week nog wel een sigaretje mochten toestaan vrezen voor omzetverlies.

De herfst is nu echt begonnen

ROOSENDAAL - Na de heerlijke nazomerdagen lijkt de herfst nu echt begonnen. De afgelopen dagen daalden de temperaturen en doken mensen weg in hun winterjas door de gure kou. Overal verkleuren de bladeren en verliezen bomen hun bladeren. Zo ook aan de Van Leeuwenhoeklaan waar Bodelezer Arjaan Knook deze foto nam vanuit zijn appartement op de vierde verdieping. Wilt u ook uw lezersfoto in de krant? Dat kan! Mail hem naar [email protected]. LEZERSFOTO ARJAAN KNOOK

Meestal zie ik niet alles meer even scherp aan het einde van mijn hardlooprondje, maar dit gebeurde vrijdag toch echt. Terwijl ik zuchtend aan mijn laatste meters bezig was, zag ik aan de andere kant van de straat een mevrouw in een scootmobiel. Ze stopte bij een oprit, pakte twee brieven uit haar mandje, stapte af en liep naar de deur waar ze de brieven in de bus deed. Bij het volgende huis en dat daarna herhaalde het tafereel zich. Eenmaal thuis wist ik niet wat ik hiervan moest denken. Was haar via de wmo ooit een scootmobiel toegekend, terwijl ze hem eigenlijk niet nodig had? Ze liep niet als een gazelle, maar het leek haar redelijk goed af te gaan. Of had ze haar hulpmiddel wel degelijk nodig, maar was ze door steeds strengere regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid gedwongen elk baantje wat op haar pad kwam te accepteren? Vanaf 1 januari verandert er veel in de zorg. Toch is er nog niet veel meer zeker dan dat er minder geld beschikbaar is. Met dat in het achterhoofd kun je het bovenstaan-de van twee kanten bekijken. Stel dat de vrouw onnodig een scootmobiel heeft, je er voor het gemak van uitgaat dat ze niet de enige is, is het goed dat opnieuw naar alle zorgvragers wordt gekeken en kan er flink op de budgetten worden gekort. Als de vrouw hem wel degelijk nodig heeft, ze mede door haar beperking moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen en ze wel moet werken, gaat het de verkeerde kant op in Nederland. De postbezorgende mevrouw in haar scootmobiel heeft uren door mijn hoofd ge-speeld, maar ik weet nog steeds niet hoe ik haar moet plaatsen. Er kan natuurlijk ook iets anders spelen wat ik niet weet. De komende tijd moeten deskundigen vele tienduizenden mensen (opnieuw) beoordelen, indiceren in jargon. Ik hoop dat de des-kundigen in deze beoordelingsmarathon scherp blijven, ze alles goed afwegen, zodat ze de juiste keuzes maken en alle veranderingen fatsoenlijk vorm krijgen. Het zou niks voor mij zijn. Zelf zie ik het na een paar kilometer al niet meer scherp.

Postbode in scootmobiel

ColumnEugène de Kok

Page 6: Dr 20141029

DOOR VERA DE GEUS

Antoon en Ruud zijn beiden enthousiast over het Sinterklaasdfeest. Ruud heeft kleine kinderen, Antoon kleinkinderen. Voor hen willen de heren het Sinterklaas-feest in de oorspronkelijke vorm ere hou-den. Inclusief de karakteristieke Zwarte Piet. Ze storen zich van meet af aan aan de discussie omtrent Zwarte Piet. “Op Face-book heb je het ene na het andere state-ment dat je kunt delen, liedjes, landelijke discussie, noem maar op”, weet Antoon. “Ook ik deed fanatiek mee, maar besefte me steeds meer dat mijn bereik echt niet zo groot was. Ik bedoel, het blijft dan wel beperkt tot je eigen familie, vrienden en kennissen. Toen heb ik het idee opgevat om vlaggen te laten maken. Dan is het bereik veel groter en het fleurt Nederland op!”

LetterlijkAntoon vond een mede-enthousiasteling in zijn collega Ruud Schrooyen. “Hij heeft kleine kinderen en stoorde zich ook aan de hele discussie. Hij was dan ook meteen enthousiast om de actie op te zetten. Ruud

heeft ook de vlag ontworpen. Het is een hele vrolijke, kleurrijke vlag geworden. Gewoon met de boodschap ‘Zwarte Piet is hier welkom’.

Zo brengen we onze boodschap letterlijk naar buiten. Als je de vlag aan de gevel hangt, fleur je de buurt op én je maakt duidelijk dat Zwarte Piet moet blijven zoals ie altijd al geweest is. Einde discussie”, verduidelijkt Antoon.

LeveranciersDe Roosendaler en Oudenbosschenaar hebben inmiddels vijftig vlaggen besteld en deze worden komende week geleverd. “Het succes overvalt ons een beetje”, zegt Antoon lachend. “We dachten dat vooral buurtgenoten de vlag wel wilden heb-ben, maar inmiddels was er al iemand die ze alle vijftig wilde kopen. Ook zijn er al heel veel particulieren die de vlag hebben

besteld, uit heel Nederland, dus ik vrees dat we het niet gaan redden met de exem-plaren. Maar goed, dat is geen probleem. Leveranciers genoeg die op korte termijn vlaggen kunnen leveren”, zegt hij. Ruud en Antoon beseffen zich dat ze niet rijk zullen worden van de actie. “Dat is ook helemaal niet de bedoeling, we willen gewoon iets doen met die hele Zwarte Pieten-discus-sie. Er is grote vraag naar dus we zijn niet de enige. Het is mooi om zo een bijdrage te leveren”, besluit hij. De vlaggen zijn te be-stellen via de Facebookpagina van Antoon Neefs uit Oudenbosch.

PAGINA 6

‘We brengen de boodschap letterlijk

naar buiten’

Antoon en Ruud steunen Zwarte Piet met vlaggenactie

‘Het succes overval t ons een beet je , maar we doen er al les aan om hal f Nederland van een vlag te voorzien’

Antoon Neefs (rechts) uit Oudenbosch en Ruud Schrooyen uit Roosendaal met het ontwerp. FOTO BERT SALARI

ROOSENDAAL- Miljoenen mensen delen en liken berichten op Facebook om Zwarte Piet een hart onder te riem te steken. Dat deden ook Antoon Neefs uit Oudenbosch en Ruud Schrooyen uit Roosendaal, maar zij besloten ook een fysieke actie op touw te zetten. Ruud ontwierp een vlag met daarop een karakteristieke Zwarte Piet en de tekst ‘Zwarte Piet is hier welkom’. In eerste instantie bedoeld als lokale actie, maar nu regent het bestellingen uit het hele land. “We hebben niet genoeg aan het aantal dat we nu besteld hebben. Het overvalt ons echt een beetje, maar we doen er alles aan om half Nederland van een vlag te voorzien”, zegt Antoon.

ROOSENDAAL - De Roosendaalse Jongerenraad heeft op zondag 26 ok-tober een nieuw bestuur verkozen. Voorzitter Koen Serno (20) draagt na 2 jaar bestuurslidmaatschap de voorzit-tershamer over aan Menno Nefs (16).

Nefs is al vanaf de oprichting betrokken bij de Jongerenraad. Eerst als lid en actief bij verschillende werkgroepen en commissies, later als be-stuurslid secretaris. Gert-Jan van Ooster-bosch (23) is gekozen tot de rechterhand van Nefs. Hij gaat voor de tweede opeen-volgende periode het vicevoorzitterschap op zich nemen. Ook Dusty Hermans (21) is herkozen in zijn positie van penningmees-

ter. Nieuw Binnen het bestuur is Juliën Voets (19). Hij is gekozen tot secretaris.Het huidige bestuur is tijdens de vergade-ring in het Fractiehuis, unaniem verkozen. Ook het bestuur onder leiding van Nefs gaat zich voornamelijk bezighouden met het adviseren van het college van B en W. Binnenkort zal de jongerenraad het lo-pende dossier met betrekking tot de jonge-renhuisvesting afronden en presenteren. Verder is verdere profilering en het creë-ren van naamsbekendheid een belangrijk speerpunt. Tot slot wil Nefs zorgen voor een betere samenwerking met de omringende jonge-renraden, om te zorgen voor een betere

vertegenwoordiging van het geluid van de jongeren in West-Brabant.Het afgelopen jaar heeft het bestuur on-der leiding van Koen Serno zich gericht op de continuering van de jongerenraad. Ook voor het huidige bestuur is het van groot belang dat de continuïteit gewaarborgd wordt. Enkele activiteiten van de jonge-renraad het afgelopen bestuursjaar be-stonden o.a. uit advisering over de Nieuwe Drank-en Horecawet en carnaval.De jongerenraad kijkt tevreden terug op het afgelopen bestuursjaar en wil Koen Serno hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de jongerenraad.Natuurlijk zijn nieuwe leden en geïnteres-seerden altijd van harte welkom.

Menno Nefs nieuwe voorzitter JongerenraadJONG Roosendaal

HEERLE - Stichting Leefbaarheids-groep Heerle houdt op vrijdag 31 ok-tober tussen 18.30 en 20.30 uur een Halloweentocht. Met diverse kramen waar leuke spelletjes gespeeld kun-nen worden, en bij de vele vrijwilli-gers thuis die een act hebben bent u van harte welkom. Ook wordt aan an-dere bewoners gevraagd een kaarsje buiten te zetten als ze ook bij u mogen aanbellen voor een traktatie.

Hoogtepunten deze avond: Een veroorde-ling bij Café ‘t Schelmke, Zombies en vam-pieren in de Herelsestraat 107, Spoken in het spookhuis in de Kapelstraat 9 en grie-zelen in diezelfde straat (Kapelstraat) op nr 6 & 2c. Ook Eeterie Die3 in de Torenbaan zal ook weer iets griezeligs vertonen en vanuit

daar kunt u verder gaan naar de Herel-sestraat 81 waar een (H)eerle-lijke keuken op u wacht. Ook in de Kastanjelaan 4 kunt u verder eten bij Ruby the Clown Restau-rant. Alsof het nog niet genoeg is, kunt u lekker verder griezelen in de Acacialaan 14 tijdens een Halloween Adventure en wordt u getrakteerd op een heuse lichtshow in de Ekelstraat 79. Ook worden de stuipen op het lijf gejaagd door een Rondlopende groep die overal op kan duiken. Harmonie Juliana verzorgt een griezelig concert in de Herelsestraat 136 bij Garage Rommens.De kramen van de leefbaarheidsgroep Heerle vindt u in de Herelsestraat voor de supermarkt, In de Lindestraat, In het parkje van de Elzenstraat, in het Berkenpad en in het Kerkpad waar ook een heus spektakel plaats zal vinden.

Het spookt in Heerle

ROOSENDAALBingo: Op zondagmiddag 2 november wordt in Het Fatimahuis een bingo georganiseerd. De aanvang is 13.45 uur. De zaal is open om 13.00 uur.Eucharistieviering: Vrijdag 31 oktober om 14.30 uur wordt in de ontmoetingsruimte van de Wildenborch eucharistie gevierd. Deze keer zal er aandacht besteed worden aan St. Franciscus en worden de nieuwe kerkboekjes in gebruik genomen. Voorganger is Claude Covemaeker.Kledinginzameling: Zaterdag 1 november kledinginzameling voor Cordaid-Mensen in Nood van 10.00-12.00 uur in de St. Josephkerk. Ook spullen voor de volgende rommel-markt, boeken, platen en cd’s, voor de boekenmarkt worden ingezameld en oude mobiel-tjes en oude draagbare telefoons voor Cordaid-Mensen in Nood. Ook oude brillen zijn welkom.Seminar Financieel gezond: Ziet u op tegen de dure maanden die er weer aankomen? Hoe gaat u dat allemaal weer betalen? Blijven rekeningen onbetaald liggen? Krijgt u post van een deurwaarder of incassobureau? Kom dan op vrijdag 7 november naar de Centrale Bibliotheek VANnU in Roosendaal voor het gratis seminar Financieel Gezond, 10.30-11.30u, Bibliotheek Roosendaal, Markt 54a (achterin de bibliotheek). Aanmelden: [email protected]: Zondag 2 november houdt Valley Sound Big Band Herfstmatinee in Het Kadehuis, Roosendaal. De Donuts uit Dordrecht is gastorkest. Zaal open 14.30 uur open, toegang is gratis. www.valleysoundbigband.nl

KORTE BERICHTEN

ROOSENDAAL - Er is een open dag bij de ouderensoos Onsmarie op zater-dag 1 november van 13.30-17.00 uur.

Onsmarie is een ontmoetingsruimte van Allee Wonen voor bewoners uit de binnen-stad van Roosendaal van 55 jaar en ouder. Onsmarie is gevestigd in Parrotia, Markt

54, ingang aan de parkzijde.Onsmarie wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers die verschillende activiteiten organiseren, zoals bridge, PC heldpdesk, bingo, rikken, sjoelen, bloemschikken, koersbal, biljart, teveel om op te noemen.

Info: www.onsmarie.com

Open dag ouderensoos

ROOSENDAAL - Een fantastische ten-nisdag was er bij Tennis Vereniging Roosendaal op donderdag 16 oktober, voor het goede doel Pink Ribbon.

De opkomst van deelnemers was groot. De weersvoorspellingen waren erg slecht voor deze dag, maar tot hun verbazing heb-ben ze een hele mooie droge dag gehad. Een half uur na de laatste wedstrijd viel er regen. Ze hadden mooie wedstrijden, lekkere lunch en na afloop prijsuitreiking en verlo-

ting. Op zo’n dag wordt er toch stil gestaan bij het onderwerp ‘Borstkanker’,. Iedereen heeft wel iemand in zijn of haar omgeving die met deze ziekte te maken heeft gehad. Met geld van Pink Ribbon worden onder-zoeken gedaan op het gebied van o.a. behandeling en nazorg en lange termijn effecten van borstkanker, met als doel een beter en langer leven voor borstkankerpati-ent. Ze hebben met tevredenheid deze dag afgesloten en gaan er volgend jaar weer voor. De opbrengst van deze dag was € 900,-.

Tennissen voor Pink Ribbon

Ann en Marianne

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Profi teer nu vanverlaagde BTW-tarief!

Page 7: Dr 20141029

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165-53 02 00, Boerhaavelaan 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekDienstapotheek Roosendaal naast de huisartsenpost bij het Franciscus Ziekenhuis, Boerhaavelaan 21, tel. 0165 591 400TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt. DierenartsHet antwoordapparaat van de eigen dierenarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13

Openingstijden Gemeente Roosendaal Stadserf 1 4701 NK Roosendaal Tel: 14 0165 Op afspraak: Maandag t/m woensdag 12.00 – 16.00 uur Donderdag 08.00 – 19.30 uurZonder afspraak: Maandag t/m woensdag 08.00 – 12.00 uur Donderdag 08.00 – 19.30 uur Vrijdag 08.00 – 12.00 uur

DANKBETUIGING

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven

bij het overlijden van onze moeder en oma

Anny Jansen – Van Sprundel

Uw aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst en

alle andere blijken van deelneming zijn voor ons

een grote steun.

Familie Jansen

“Joke (81), liefdevolle moeder en oma, zij stond altijd klaar voor iedereen.”

Elke uitvaart verteltzijn eigen verhaal.

0165 - 801 999www.zuylen.nl

Openingstijden: maandag - vrijdag 08 - 20 uur,

zaterdag 08 - 18 uur, zondag 10 - 18 uur

500 gram

2.50™3.99

Openingstijden: maandag - woensdag 08.00 - 20.00 uur, donderdag 10.00 - 18.00 uur, vrijdag 08.00 - 20.00 uur, zaterdag 08.00 - 18.00 uur, zon-

Gommers | Roosendaal | Dijkcentrum 24 | T: 0165 54 22 99

Asperges Vers van het brabantse land500 gram

Geldig in week 20 tot en met zondag 18 mei

Geldig van donderdag 30 oktober t/m zondag 2 november

2.5010 stuks

3.78 2.83

2eHALVEPRIJS

Hubkes naturelmet een vleugje kaneel en anijszak a 10 stuks

Ambachtelijke salades De Kroon bijv. kip-kerrie pikantbakje ca. 150 gram

Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 10.00 - 18.00

Gommers | Dijkcentrum 24 | Roosendaal |

2.5010 stuks

3.78 2.83

2eHALVEPRIJS

Hubkes naturelmet een vleugje kaneel en anijszak a 10 stuks

Ambachtelijke salades De Kroon bijv. kip-kerrie pikantbakje ca. 150 gram

Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 10.00 - 18.00

Gommers | Dijkcentrum 24 | Roosendaal |

2.5010 stuks

3.78 2.83

2eHALVEPRIJS

Hubkes naturelmet een vleugje kaneel en anijszak a 10 stuks

Ambachtelijke salades De Kroon bijv. kip-kerrie pikantbakje ca. 150 gram

Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 10.00 - 18.00

Gommers | Dijkcentrum 24 | Roosendaal |

2.5010 stuks

3.78 2.83

2eHALVEPRIJS

Hubkes naturelmet een vleugje kaneel en anijszak a 10 stuks

Ambachtelijke salades De Kroon bijv. kip-kerrie pikantbakje ca. 150 gram

Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 10.00 - 18.00

Gommers | Dijkcentrum 24 | Roosendaal |

2.5010 stuks

3.78 2.83

2eHALVEPRIJS

Hubkes naturelmet een vleugje kaneel en anijszak a 10 stuks

Ambachtelijke salades De Kroon bijv. kip-kerrie pikantbakje ca. 150 gram

Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 10.00 - 18.00

Gommers | Dijkcentrum 24 | Roosendaal |

2.5010 stuks

3.78 2.83

2eHALVEPRIJS

Hubkes naturelmet een vleugje kaneel en anijszak a 10 stuks

Ambachtelijke salades De Kroon bijv. kip-kerrie pikantbakje ca. 150 gram

Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 10.00 - 18.00

Gommers | Dijkcentrum 24 | Roosendaal |

2.5010 stuks

3.78 2.83

2eHALVEPRIJS

Hubkes naturelmet een vleugje kaneel en anijszak a 10 stuks

Ambachtelijke salades De Kroon bijv. kip-kerrie pikantbakje ca. 150 gram

Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 10.00 - 18.00

Gommers | Dijkcentrum 24 | Roosendaal |

2.5010 stuks

3.78 2.83

2eHALVEPRIJS

Hubkes naturelmet een vleugje kaneel en anijszak a 10 stuks

Ambachtelijke salades De Kroon bijv. kip-kerrie pikantbakje ca. 150 gram

Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 10.00 - 18.00

Gommers | Dijkcentrum 24 | Roosendaal |

2.5010 stuks

3.78 2.83

2eHALVEPRIJS

Hubkes naturelmet een vleugje kaneel en anijszak a 10 stuks

Ambachtelijke salades De Kroon bijv. kip-kerrie pikantbakje ca. 150 gram

Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 10.00 - 18.00

Gommers | Dijkcentrum 24 | Roosendaal |

Openingstijden: ma - vr 8.00 - 20.00 | za 8.00 - 18.00 | zo 10.00 - 18.00

Gommers | Dijkcentrum 24 | Roosendaal |

worstebroodjesvers van bakker de rooy4 stuks

4.76

3.00Jupilerkrat

13.39

MAAK NU BIJ AANKOOP VAN

EEN KRAT JUPILER KANS OP EEN

WEEKENDJE ANTWERPEN (2 PERS.)

999krat

Page 8: Dr 20141029

Paasdijkweg 33, Poortvliet, infolijn 0166 619100

TV Dressoir Tine, 160x45x55cm

(ook 120cm breed leverbaar)

Ladenkast Tine, 50x45x120cm

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

geheel verniewde

Sfeervol landelijk vormgegeven woonpro-gramma. De bovenbladen en deuren zijn gemaakt van massief vergrijsd eiken. De geraffineerde combinatie tussen elegante vormgeving en een stoere afwerking van de deuren en bladen vormen de basis voor een exclusief interieur.

Sfeervol landelijk vormgegeven woonpro-gramma. De bovenbladen en deuren zijn gemaakt van massief vergrijsd eiken. De geraffineerde combinatie tussen elegante vormgeving en een stoere afwerking van de deuren en bladen vormen de basis voor een exclusief interieur.

Tafel Tine, 200x100x78cm

TineProgramma

gratisinterieur

adviesOp zoek naar een nieuwe zithoek of bent u toe aan geheel nieuw inter-ieur? Een nieuwe indeling of wilt u hulp bij het integreren van de laatste woontrends? Ons team van interieuradviseurs helpen u graag! In een vrijblijvend adviesgesprek geven onze interieuradviseurs een ant-woord op al uw woonvragen en samen zoekt u naar de perfecte oplos-sing voor het ideaalplaatje dat past bij uw woonstijl en budget. Maak uw woondroom waar en kom langs in onze showroom in Poortvliet voor het beste advies en een gezellig dagje uit.

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE BEZOEK OOK ONZE WEBSITE MET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENMET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGENWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NLWWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

interieuradvies

Op zoek naar een nieuwe zithoek of bent u toe aan geheel nieuw inter-ieur? Een nieuwe indeling of wilt u hulp bij het integreren van de laatste woontrends? Ons team van interieuradviseurs helpen u graag! In een vrijblijvend adviesgesprek geven onze interieuradviseurs een ant-

Bowl salontafel 239.-

Vancouver999.-1699.-

Carpet Patchwork 239.-

50.000 m2 winkeloppervlakte 28 woonwinkels Laagste prijzen sinds 1919 5 jaar garantie

Dressoir Tine, 189x47x95cm

Buffetkast Tine, 119x50x225cm

Stoel Chloe, stof Monet taupe, zand, bruin en antraciet

2.5 + 2 zits Vancouverin microleder.

van 1699.- voor 999.-

Paasdijkweg 33, Poortvliet, infolijn 0166 619100

(ook 120cm breed leverbaar)

Salontafel Tine, 100x100x45cm

Stoel Do, stof allure bruin, zwart, beige of antraciet

Openingstijden: Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur | Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uur | Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur | Zondag en maandag gesloten

1599.-

479.-

169.-199.-

169.-189.-

399.-

599.-799.-

970.-

Ook leverbaar in160x90 en 220x90cm

Vitrinekast949.-120x46x220cm

Page 9: Dr 20141029

Voordelige bloemen

0.79v van 1.25

0.69v van 0.99

0.89v nú voor

14%goedkope

r

37%goedkope

r

30%goedkope

r

3.39

speciale aanbieding

1.59

speciale aanbieding

4.492.19

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

1.19v van 1.39

1.29v van 1.39

1.29v van 1.39

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

PRIJSVERLAGINGEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VOORDEELVOORDEELVOORDEELWEEKEND

Lengte 40 cm, 22 stelen of lengte 50 cm, 12 stelen.

Rozen**

Pompoen* 250 gHokkaido, per stuk

Snoep-tomaatjes*

4 STUKS

Varkenssaté*

500 g

Stokbrood*

Ca. 400 g

Boomstammetjes*

400 g

* Bron: Consumentengids april 2014

* Aanbiedingen geldig vanaf 31 oktober 2014.

** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

** Geldig t/m zondag 02-11-2014

Lengte 50 cm, max. 20 stelen.

Bloemenboeket**

Reinigingsmelk, oogmake-up remover, of tonic met of zonder alcohol. 250 ml

Gezichts-reiniging

75 ml

Handcrème Q10 2x 100 stuks.

Watten-schijfjes

U wilt meervisie...

“Bijna iedereen binnen uw bedrijf heeft wel een eigen mening wanneer het gaat om

ondernemen. Maar toch mist u echte visie”

Dat kan dus beter! Kijk op www.dgdroosendaal.nlof neem meteen contact met ons op.

Dé zakelijke dienstverleners waar u écht wat aan heeft.

Rechtzaad 5 4703 RC Roosendaal, Tel 0165 - 39 56 77.

ROOSENDAAL | VOLTASTRAAT 9 | MAROS.NL 44

4.99VARKENSFILET KGPAARDENBIEF KG RUNDERLAPPEN KG RIBKAR- BONADE KG 3.99 PAARDEN

KOGELBIEF ½KG 3.99 SPARE RIBS KG 3.99 HAASKAR-

BONADE KG 4.49

BUIKSPEKLAPPEN KG 2.99nergens goedkoper

STOCK 1000VELDWEG 46 - 2910 ESSEN - TEL. 0032 (0) 667 35 96

Di-zat OPEN van 10.00 tot 17.30 uur. Zondag tot 16.00 uur - ma gesloten

OP HET SPEELGOED

OP HET KERSTGERIEF

VANAF 4 NOVEMBER 2014

-50%-50% OP=OP

stichting de bergkristalfoto´s van overledenen

door johan van voorthuijzen

donderdag 6 november 2014Aanvang 20.00 uur. Entree e 6,-

Zalencentrum ‘De Raayberg’Antwerpsestraatweg 267 Bergen op ZoomInlichtingen: 0167-565444 of 0167-565185

www.debergkristal.nl

Paranormale avond

Wij helpen bij:Lotgenotencontact

VoorlichtingBelangenbehartiging

Juridische zaken

Heeft u of iemand uit

uW omgeving brandWonden?

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Page 10: Dr 20141029

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 29 oktober t/m dinsdag 4 november 2014

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Het pakt voordelig uit bij Action

KIJK OP ACTION.NL

KERSTHOBBY ARTIKELENmaak je eigen MDF kersthangers of –fi gurendiverse leuke varianten

029

STEEKSCHUIMBLOK23x11x7.5 cm

THEELICHTEN75 STUKSca. 6 branduren

CADEAUTIP

PER STUK

DAMESHUISPAKfl eecediverse kleurenmaten S-XL

7 95

DAMESJACKPUdiverse kleurenmaten S-XL

LANTAARNGRIJS16x16x38 cm

DAMES/HERENFLEECEVESTdiverse kleurenmaten S-XL

249

175 7 99

449 1295

HUIL BABYPOPmet reiswieghuilt als ze haar speen verliest, met slaapoogjes, afmeting ca. 38 cmkeuze uit 2 varianten

7 95

229

299

199

NIVEABADCREMEdiverse soorten 750 ml

XL SOFTDIEROF HANDPOP DINOkeuze uit dino's of wilde dieren

THERMOLEGGING OF PANTYpolyester/elastan100 deniermaten S-XXXL

EXTRA DIKKEKWALITEIT

895

LAVALAMPterug van weggeweest!een zeer mooie designlamp voor ontspanning en decoratie kleur of glitter incl. adapter

22x22x50 cm 7.9528x28x68 cm 14.95

DECORATIESTEKERnajaar0.59

DECORATIEMOSMIX100 gram0.69

RUITENSPROEIERANTIVRIESbescherming tot -15 °C5 liter2.19RUITENSPROEIERANTIVRIESbescherming tot -25 °C5 liter2.99

THEELICHTHOUDERhuis met tekstmetaal9.5x9x18 cm1.4913.5x9x31 cm2.99LED DISCO

PROJECTORvoor een fantastisch licht effect 10W 220-240V14.95

DIVERSEHOBBY ARTIKELENideaal voor het beplakken van MDFvoor het creëren van de leukste creaties0.59

POPPENKLEDINGdiverse modellen voor poppen van 40-45 cm1.99

SANEXDEOSPRAYdiverse soorten150 ml1.49

SPAANSESLOFFENdiverse kleurenmaten 36-411.85

MAGNUMRUITENWISSERdiverse matenhoogwaardige kwaliteiteenvoudig te monterenmade by

449

149

lange levensduur en aerodynamisch

90x200 cm 2.3990x220 cm 2.49140x200 cm 3.49180x200 cm 3.99180x220 cm 4.49

JERSEYHOESLAKENgeschikt voor een ledikantwit of off-white60x120 cm

Page 11: Dr 20141029

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

&Overlijden Herdenken

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Editie Roosendaal | Rucphen

Stap voor stap toewerken

naar het afscheid

Besparen op uitvaart is vrij

eenvoudig

Allerheiligen enAllerzielen

Gedenken kan op vele manieren

Page 12: Dr 20141029

Wat is er nu mooier dan een uniek sieraadaangepast aan uw herinneringen van een geliefde die u mist. Omdat afscheid nemen iets is wat we niet graag doen draagt u op deze manier uw geliefde voor altijd dichtbij. Vanwege de vele mogelijkheden die bijna oneindig zijn en ieder zijn persoonlijke wensen heeft verdiepen wij ons graag in uw wensen enherinneringen om samen met u tot iets moois tekomen. Een uniek herinneringssieraad is mogelijkin goud, zilver, staal of leder.

Molenstraat 42 4881CS ZundertTel. (0031) 076-5972620

[email protected]

Landelijk gelegen in een Oase van Rustmet Ruime Parkeergelegenheid

Open vanaf 11.30 uur. Woensdag gesloten. Keuken doorlopend geopend tot 21.30 uur. www.kwizien.eu | [email protected] | T. +31 (0) 165 329785

Schouwenbaan 4 | 4725 SV | Wouwse Plantage | LIKE ons op facebook

Page 13: Dr 20141029

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

Het voelt bijna onwerkelijk. Op het moment dat u uw dierbare verliest, wordt er gelijk veel van u verwacht. De uitvaart moet geregeld worden, een kist of urn uitgezocht worden en een laatste rustplaats gekozen worden. Niet iets waar u in de eerste uren na het verlies op zit te wachten. Toch helpen al deze ‘gedwongen’ regelzaken u om uw gedachten te verzetten en toe te werken tot het echte afscheid. Met deze tips helpen wij u graag op weg.

DOOR RIA VAN MEIR

De eerste stap na het overlijden van een persoon is altijd de offi ciële

vaststelling door een arts. Neem daarom direct contact op met de

huisarts of de behandelend arts in het ziekenhuis om een verklaring van

overlijden te laten opstellen. Deze verklaring is nodig om aangifte van

het overlijden te doen bij de gemeente. U ontvangt dan een akte van

overlijden, die weer nodig is om een begrafenis of crematie te regelen.

UitvaartverzorgerDe aangifte bij de gemeente hoeft u overigens niet zelf te doen. Meestal

doet de begrafenisondernemer voor u de aangifte. U bent vrij om zelf een

uitvaartverzorger te kiezen die u zal begeleiden bij het afscheidsproces. Het

regelen van een uitvaartverzorger is dan ook de eerstvolgende stap, na het

inschakelen van de arts. De begrafenisondernemer kan u immers veel werk

uit handen nemen en wijzen op de juiste dingen die geregeld moeten worden,

al is het niet wettelijk verplicht om een uitvaartondernemer in te schakelen.

VerzekeringEen volgende stap is om na te gaan om de overledene een

uitvaartverzekering had, zodat u weet welke kosten er gedekt zijn. Indien

het overlijden gebeurde tijdens een reis, moet u ook de alarmcentrale

op de hoogte stellen. Bij een dodelijk verkeersongeluk moet ook de

maatschappij waar de autoverzekering loopt gebeld worden.

Laatste wilsbeschikkingHet kan zijn dat de overleden persoon een laatste wilsbeschikking

heeft opgesteld. In dat document staan de wensen voor de uitvaart

omschreven. De beschikking moet voorzien zijn van een datum en

een handtekening en het liefst ondertekend zijn in het bijzijn van een

tweede persoon. Het is ook mogelijk dat de laatste wilsbeschikking

is opgenomen in het testament. In dat geval zult u contact moeten

opnemen met de notaris over de inhoud van beide documenten.

RouwkaartenU kunt ervoor kiezen om de overledene thuis op te baren, zodat de naasten

persoonlijk afscheid kunnen nemen. De verzorging van de overledene vindt

plaats waar en wanneer de familie dat wenst. Dit kunt u zelf voor uw rekening

nemen, maar ook overlaten aan de begrafenisondernemer. Het is belangrijk

dat u zo snel mogelijk een datum, tijdstip en locatie kiest voor het offi ciële

afscheid, zodat de rouwkaarten de deur kunnen uitgaan. Tot slot zullen een

aantal praktische zaken, zoals het vervoer, de bloemen en de muziek, tijdens

de uitvaart geregeld moeten worden. Uw uitvaartverzorger zal u helpen in de

moeilijke keuzes, zodat u straks op een waardige manier afscheid kunt nemen.

Stap voor stap toewerken naar het AFSCHEID

Page 14: Dr 20141029

Uw condoleance in De Reiskoffer

Voor een informeel

samen zijn

na het afscheid

van een dierbare...

Hotel De Reiskoffer - Pastoor van Breugelstraat 45 - BosschenhoofdT: 0165 - 316 310 E: [email protected] www.hoteldereiskoffer.nl

UitnodigingHet Advocatenkantoor Asselbergs en Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, dat de belangen behartigt van een aantal gedupeerden van neuroloog Sanders van het Amphia ziekenhuis, organiseert een algemene informatiebijeenkomst op maandag 18 februari a.s. om 19:30 uur in het Trivium Hotel & Spa, Trivium 72 te Etten Leur. De informatiebijeenkomst, die vrij toegankelijk is, heeft tot doel mogelijk gedupeerden te informeren over hun juridische positie en mogelijkheden. Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen dan kunt u op www.letselzaken.com uw gegevens achterlaten waarna een van de letselschade advocaten persoonlijk contact met u zal opnemen.

Bredaseweg 161 4872 LA Etten-Leur t. 076 502 20 80 [email protected] www.ak-advocaten.eu

Verlies, rouw en het verdelen van de erfenis vormen een emotioneel levensfeit waarmee iedereen onherroepelijk wordt geconfronteerd. Alles wat zich in de familie heeft afgespeeld aan liefde, erkenning en waardering wordt in de heftige fase rond het overlijden van ouders door de broers en zussen gewogen en verrekend.

Aan het woord zijn Sanne Odekerken en Anoeska van Ginderen van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, specialisten op het gebied van erfrecht.

Sanne vertelt: “Erfgenamen kunnen het vaak niet eens worden over de afwikkeling van de erfenis. Bijvoorbeeld omdat er in het verleden schenkingen hebben plaatsgevonden of dat één van de erfgenamen zich bevoordeeld of juist benadeeld voelt bij de overname van de ouderlijke woning of het familiebedrijf. Ook kan onenigheid bestaan over de uitgevoerde taken of de toegekende bevoegdheden van de executeur.

Anoeska ziet in toenemende mate discussies over de erfenis ontstaan. “We ervaren dat het voeren van gerechtelijke procedures prevaleert boven het aanzien van de familie dat wordt geschaad. Een andere oorzaak zit in het steeds vaker voorkomen van samengestelde gezinnen. Het belang van het intact houden van de familiebanden is dan minder aanwezig. Denk aan het hertrouwen van een van de ouders waardoor stiefouders een rol kunnen gaan spelen. De aanwezigheid van eventuele stiefkinderen maakt de zaak nog complexer.”

Sanne en Anoeska kunnen aan de hand van hun expertise een objectieve analyse geven. Is de verdeling eerlijk verlopen? Zijn er mogelijkheden voor het voeren van een gerechtelijke procedure? Heeft een executeur zijn werk naar beste vermogen gedaan? Uit ervaring weten zij dat het onderliggende probleem heel vaak zit in frustraties uit het verleden: “Als we die angel eruit kunnen halen, dan ligt de oplossing dichtbij”.

Tijdens het gratis spreekuur: iedere donderdag tussen 09:00 – 10:00 uur kunnen allerhande vragen met betrekking tot het erfrecht gesteld worden.

UitnodigingHet Advocatenkantoor Asselbergs en Klinkhamer Advocaten te Etten-Leur, dat de belangen behartigt van een aantal gedupeerden van neuroloog Sanders van het Amphia ziekenhuis, organiseert een algemene informatiebijeenkomst op maandag 18 februari a.s. om 19:30 uur in het Trivium Hotel & Spa, Trivium 72 te Etten Leur. De informatiebijeenkomst, die vrij toegankelijk is, heeft tot doel mogelijk gedupeerden te informeren over hun juridische positie en mogelijkheden. Bent u niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen dan kunt u op www.letselzaken.com uw gegevens achterlaten waarna een van de letselschade advocaten persoonlijk contact met u zal opnemen.

Bredaseweg 161 4872 LA Etten-Leur t. 076 502 20 80 [email protected] www.ak-advocaten.eu

Een objectieve analyse

Rozenvendreef 2, RoosendaalTelefoon: 0165 - 536629E-mail: [email protected]

OPENINGSTIJDENMaandag 10:00 – 23:00Dinsdag 10:00 – 23:00Woensdag 10:00 – 23:00Donderdag 10:00 – 23:00Vrijdag 10:00 – 23:00Zaterdag 10:00 – 23:00Zondag 10:00 – 23:00

- Rustige omgeving

- Volop parkeergelegenheid

- Stijlvolle aparte ruimte

Het team van uitvaartverzorging Jack Mathijssen nodigt u uit voor

ONZE OPEN DEUR DAGop zondag 2 november tussen 11.00 en 15.00 uur.

In beide Afscheidshuizen bent u welkom om met ons kennis te maken.In Rucphen: Schijfse Vaartkant 1 B In Rijsbergen: Sint Bavostraat 18

Tarievenboekje, wilsbeschikking en de regionale Afscheidswijzer liggen voor u klaar.U kunt dan met ons ook afspreken om een wilsbeschikking door te nemen

“Laat uw nabestaanden niet achter met vragen”.

Kantoor:Sint Bavostraat 36, 4891 CJ Rijsbergen.Telefoon: 076-5963698 of 06-13185863

Kantoor:Sint Bavostraat 36

Afscheidshuizen:Sint Bavostraat 18

RijsbergenSchijfse Vaartkant 1b

Rucphen

076 5963698 www.jackmathijssen.nl

U kunt bij ons ook terecht als u elders bent verzekerd.In Rucphen houden we iedere eerstedonderdag vande maand tussen 10.00 en 12.00 uureen inloopochtend.

“Specialisten in kostbare

herinneringen”

www.janineverhoeven.nl0165-396609

Molenstraat 61, Roosendaal

Tel: 0165-396609

Page 15: Dr 20141029

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

Gemiddelde uitvaart kost al snel zo’n 7000 euro

Besparen op uitvaart is vrij eenvoudig

Het is misschien niet het leukste om te doen, maar het loont te kijken naar de kosten van een uitvaart. Door keuzes te maken kun je makkelijk honderden euro’s besparen waardoor je ook een fors lagere uitvaartverzekering kunt afsluiten.

VAN ONZE REDACTIE

Kies je voor een marmeren grafsteen of eentje van graniet? Wil je in

het uitvaartcentrum een traditionele koffi etafel met cake na afl oop, zie

je het liefste dat de gasten wat drinken en eten bij jou thuis of laat je

ze na de plechtigheid meteen vertrekken? Laat je een kist dragen door

werknemers van het uitvaartbedrijf dragen of is het mooier als familieleden

en naaste vrienden dit doen? En misschien wel de belangrijkste vraag

die je je moet stellen is of je wilt worden begraven of gecremeerd?

Het zijn stuk voor stuk vragen die misschien geen gezellig, maar wel een

nuttig gesprek opleveren. Het geeft je namelijk een goed inzicht in de

kosten van een uitvaart. Volgens de bekende vergelijkingssite Independer

kost een gemiddelde uitvaart zo’n 7000 euro. Op basis van dit bedrag kun

je op zoek naar de meest voordelige uitvaartverzekering, maar je kunt

het zelf ook goedkoper maken door te bepalen wat je wel en niet wilt.

De kosten van een uitvaart bestaan onder meer uit bepaalde basiskosten,

een grafkist en bijbehorende steen, een rouwadvertentie in een lokale of

regionale krant, bloemen en rouwkaarten en dankbetuigingen, die vaak een

paar weken na de plechtigheid naar de nabestaanden worden verstuurd.

Op al deze uitgaven kun je eenvoudig besparen. Zo kun je kiezen voor

een betrekkelijk goedkope kist van eikenhout printfolie of eentje van

massief notenhout om maar wat te noemen. Het scheelt zo honderden

euro’s. Daarnaast is het natuurlijk een eenvoudige keuze om geen

dankbetuigingen te sturen of af te zien van een koffi etafel.

RechtenEen hele belangrijke keuze is die tussen cremeren of begraven. Het

grootste verschil zijn de grafrechten. Die verschillen sterk per gemeente.

Volgens de eerder genoemde website Independer zit er tussen de

duurste en goedkoopste gemeenten een gat van wel 6500 euro. Woon

je in een gemeente waar de kosten laag zijn, dan hoeft een begrafenis

niet veel duurder te zijn dan een crematie, maar als jouw gemeente wel

veel in rekening brengt voor de jaren na het overlijden, is het zeker de

moeite waard om vanuit kostenoogpunt over cremeren na te denken.

Lang niet iedereen zal het willen, maar het is het goedkoopste om je lichaam

na overlijden beschikbaar te stellen aan de wetenschap. Het wordt dan door

een anatomisch instituut van een universiteit gebruikt voor onderwijs aan

studenten en medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wie dit wilt, moet een

codicil invullen dat zowel door u als het anatomisch instituut bewaard wordt.

Het aantal mensen dat deze keuze heeft gemaakt is de laatste jaren overigens

enorm gegroeid. Er is zelfs sprake van een overschot aan lijken. Daarom

hanteren veel universiteiten momenteel een inschrijfstop voor onbepaalde tijd.

Ruim 15 jaar staan wij garant voor originele en persoonlijke sieraden in Roosendaal en wijde omgeving. Wij ontwerpen een sieraad speciaal voor u, want iedere herinnering is uniek.

Bijvoorbeeld kan uw trouwring samengesmeed worden met die van uw partner, maar kan ook

worden opgedeeld in verschillende stukken en zo in meerdere sieraden verwerkt worden.

Een haarlok, as of een vingerafdruk behoort ook tot de mogelijkheden.

Ontwerpen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

Wij dragen graag een stukje bij in het verwerken van uw verlies.

U bent van harte welkom op de Molenstraat 61 te Roosendaal, een afspraak maken kan natuurlijk ook.

0165-396609

Dennis en Janine Crusio- Verhoeven

Specialisten in kostbare herinneringen”

Janine Verhoeven Designer Goudsmit

Page 16: Dr 20141029

Met dank aan rouwadvertenties.nu (Hellenique)

Een laatste groet, een intense uiting van liefde

Ondanks zijn strijdkracht is onze Twan op dinsdag 14 augustus rustig ingeslapen. We zijn verdrietig maar ook dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft.

Henk en Els van Oosten - KlaarJasper Denise & Edward Asraël

Twan is thuis. Je kunt Twan nog een bezoekje brengen op donderdagavond van 19.00 - 19.30 uur.

De afscheidsbijeenkomst is op vrijdag 17 augustus om 10.00 uur in de aula van ‘De Kievitsbloem’, Oostranddreef 1 in Lelystad. Aansluitend brengen we Twan naar zijn graf.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het restaurant van Natuurpark Lelystad, Vlotgrasweg 11.

Corr. adres: Familie Van Oosten, Waterland 5, 8245 GG Lelystad

Twan van Oosten

* 9 juni 1993 † 14 augustus 2012

Rouwadvertenties worden om verschillende redenen geplaatst. Het kan een aankondiging zijn om familie, vrienden en bekenden van de overledene te bereiken en tevens kan de advertentie dienen als een laatste groet, een intense uiting van liefde, vriendschap en respect.

Rouwadvertenties worden steeds persoonlijker. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van opmaaktechnieken om afbeeldingen, foto’s kleuren en speciale vormgevingen in het familiebericht te verwerken.

Met het lokale huis-aan-huis bereik van De Bode komt uw rouwadvertentie ook daadwerkelijk bij degenen die u dierbaar zijn.

Page 17: Dr 20141029

T

" D

e

Bolusberg "

Gerard Buys

Boerenweg 74622 RT Bergen op Zoom

0165 - 30 37 08 [email protected] www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf "De Bolusberg"

• Diverse tuin- en kamerplanten• Potterie• Bemesting- en bestrijdingsmiddelen• Potgrond• Snijbloemen• Sfeerartikelen• Tuin aanleg en onderhoud

T

" D

e

Bolusberg "

Gerard Buys

Boerenweg 74622 RT Bergen op Zoom

0165 - 30 37 08 [email protected] www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf "De Bolusberg"

• Diverse tuin- en kamerplanten• Potterie• Bemesting- en bestrijdingsmiddelen• Potgrond• Snijbloemen• Sfeerartikelen• Tuin aanleg en onderhoudT

" D

e

Bolusberg "

Gerard Buys

Boerenweg 74622 RT Bergen op Zoom

0165 - 30 37 08 [email protected] www.debolusberg.nl

Tuincentrum Hoveniersbedrijf "De Bolusberg"

• Diverse tuin- en kamerplanten• Potterie• Bemesting- en bestrijdingsmiddelen• Potgrond• Snijbloemen• Sfeerartikelen• Tuin aanleg en onderhoud

Wij verzorgen ook uw

rouw- en trouw-

arrangementen

In de week voor Allerheiligen (week 44) staan wij met potchrysanten

bij begraafplaats/ crematoriumZoomstede.

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

WAARVOOR STAAN DEZE VIERINGEN OP 1 EN 2 NOVEMBER?

Allerheiligen & Allerzielen

Over de hele wereld vieren mensen op 1 november Allerheiligen. Een dag later is het Allerzielen. Waarbij staan mensen stil op deze dagen?

Allerheiligen is een christelijk feest

ter nagedachtenis aan alle heiligen

en martelaren. Martelaar - afgeleid

van het Griekse woord martus, dat

getuige betekent - was de eretitel voor

mensen die bij de christenvervolgingen in

het Romeinse rijk hun trouw aan het christelijke

geloof met de dood moesten bekopen.

In het jaar 837 riep paus Gregorius IV 1 november

uit als katholieke gedenkdag. Onder meer in België,

Frankrijk, Italië, Polen en Spanje is het een nationale

feestdag. In ons land werd deze vrije dag in 1968

verplaatst naar de eerste zondag na 1 november.

Allerheiligen en Allerzielen zijn nauw met elkaar verbonden.

Allerzielen zou in het jaar 998 voor het eerst gevierd zijn,

maar pas in de dertiende eeuw de naam Allerzielen hebben

gekregen. Op deze dag herdenken mensen overledenen.

Nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. Soms worden

er in familiekring wafels of pannenkoeken gebakken.

Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de

rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven

na de dood aan de orde komen. Bij de kerkelijke viering

van Allerheiligen wordt het thema van het einde der

tijden behandeld. Er worden missen opgedragen aan

alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de

heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en

als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.

De voorbereidingen voor beide dagen vinden vaak plaats op

allerheiligenavond. In de middag en avond van Allerheiligen

worden voorbereidingen getroffen voor Allerzielen.

In rooms-katholieke streken maken mensen kerkhoven

schoon en versieren deze met bloemen. In veel parochies

is het gebruikelijk dat wanneer er een parochiaan uit de

kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met

daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende

Allerzielen komt de familie van de overledene naar

de mis om het kruisje in ontvangst te nemen.

HalloweenAllerheiligenavond heet in het Engels Halloween. In Engeland heeft

Halloween zich sinds de reformatie in de zestiende eeuw als wereldlijk

feest verder ontwikkeld. Nadat het door kolonisten naar Amerika was

overgebracht, heeft het zich de laatste decennia van daaruit weer over

Europa verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween

niets meer te maken.

MarktenEr zijn speciale markten ter ere van Allerheiligen. De

grootste allerheiligenmarkt van Nederland vindt jaarlijks

plaats in het Groningse Winschoten. Hier komen zo'n

tachtig- tot honderdduizend bezoekers op af.

Page 18: Dr 20141029

- OVERL IJDEN & HERDENKEN -

In 2015 viert Stichting Crematoria en Begraafplaatsen

Zoom- en Zegestede haar 25-jarig bestaan. Naast een

aantal bijeenkomsten medio mei 2015 wil SCB Zoom-

en Zegestede volgend jaar een cyclus van lezingen

aanbieden die gerelateerd zijn aan het overlijden,

het afscheid en de rouwverwerking. De avonden

met bekende inleiders worden aangeboden aan

allerlei groeperingen in de regio met wie de Stichting

zich verbonden weet zoals uitvaartondernemingen,

rouwgroepen, werkgroepen palliatieve thuiszorg,

huisartsen, pastores en predikanten, individuele

rouwbegeleiders, maatschappelijk werkers en

beheerders van begraafplaatsen maar eveneens

aan allerlei geïnteresseerden en betrokkenen.

Hiernaast treft u een vooraankondiging

van de cyclus zoals deze is voorzien.

26 februari: Claudia Venhorst Onderzoeker religie, diversiteit en zorg

28 mei: Manu Keirse Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven

24 september: Marieke de Bruijn Psychosociaal therapeute, docente verlieskunde

25 november: Marjeet Verbeek Theologe

Toegang tot deze avonden is gratis en u wordt

voorzien van een bakje koffi e. De avonden

vinden plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in de

Schelde aula van crematorium Zoomstede in

Bergen op Zoom. Voorafgaand aan de avonden

zal meer informatie verstrekt worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op

www.zoomenzegestede.nl.

25 Jaar SCB Zoom- en Zegestede

Zoals in alle branches zijn er ook in de uitvaartbranche verschillende trends te vinden, zo ook als het gaat over urnen en grafstenen. Een staande of juist een liggende grafsteen van hout, graniet of glas. Je kan het haast zo gek niet bedenken of het is mogelijk. Hoewel je de keuze misschien liever overlaat aan nabestaanden kan het geen kwaad om je toch te verdiepen in de mogelijkheden.

DOOR REMKO VERMUNT

Dé trend op het gebied van grafstenen is op

dit moment grafversiering op plexiglas of zwart

graniet. Door het inbranden van een foto, een

bijzondere tekst of tekeningen wordt de grafsteen

op een unieke manier versierd, waardoor het een

zeer persoonlijk monument wordt. De laatste

woorden van een dierbare, een mooi gedicht

of een brief van lang geleden schitterend op

het glas. Het behoort tot de mogelijkheden

om een grafsteen een eigen ‘touch’ te geven.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere

mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het combineren

van verschillende materialen. Zo wordt hout

gemakkelijk gecombineerd met natuursteen en

robuuste stenen kan je combineren met ijzeren

smeedwerk. Designs verschillen van strak en

modern, naar rond en klassiek. Alles is mogelijk,

ook traditionele grafzerken behoren vandaag de dag

nog tot de opties. Simplistisch, statisch en vredig

voor hen die niet houden van te veel poespas.

CrematieSteeds vaker wordt er gekozen voor een

crematie na het overlijden van een dierbare. De

as wordt vaak bewaard in een urn, maar wordt

ook regelmatig uitgestrooid in zee, in een bos of

uit bijvoorbeeld een vliegtuigje. Wie kiest voor

een urn heeft daar ook verschillende keuzes in.

Zo is er de duo urn die het mogelijk maakt om

bijvoorbeeld een echtpaar samen te gedenken in

één urn. Duo urnen komen er in vele soorten en

maten, zo kan je kiezen voor een urn in de vorm

van een bronzen Boedha, maar ook in de vorm

van een zilver hartje of een simpele vierkante

urn gemaakt van natuursteen. Andere opties

zijn mini reisurnen, een beschilderde urn of een

simpele urn die je in een gedenkmuur weg kan

zetten. Voor de mensen die niet kunnen kiezen

tussen begraven en cremeren is er ook nog de

urnenkelder. Een urnenkelder biedt de oplossing

voor het bijzetten en begraven van maximaal 4

urnen of 4 asbussen. De kunststof urnenkelder is

weersbestendig en zwaar genoeg om de druk van

grondwater te weerstaan. Het is een combinatie

van begraven en cremeren. Zo zie je maar, iemand

gedenken kan op heel veel verschillende manieren.

VoorwaardenLet wel op, iedere begraafplaats hanteert andere

voorwaarden waaraan een grafsteen moet voldoen.

De verschillen zitten hem in de afmetingen,

materiaalkeuze en soms ook de vormgeving van de

steen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om juist

dat ene mooie monument op het graf te plaatsen,

daarom is het belangrijk om van tevoren goed te

kijken naar de voorwaarden waaraan het graf moet

voldoen. Neem daarom altijd eerst contact op met

de gemeente, de desbetreffende begraafplaats

of vraag ernaar bij de begrafenisondernemer.

Gedenken kan op vele manieren

Page 19: Dr 20141029

BIJ ONZE KLANTEN IS HET MUISSTIL

Duurzame oplossingen bij vliegen, houtworm, mollen, ratten, muizen, papiervisjes, vogeloverlast, wespen enz.

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Uit eigen timmerfabriekIedere houtsoort leverbaarVervang Uw vlizotrap door een vaste trap

Ambachtenstraat 5b 4731 RE Oudenbosch Tel. 0165 - 31 33 54

Ingrid van Iersel - van MarissingGsm: 06 - 51 86 20 51E-mail: [email protected]

NOVEMBER AANBIEDINGWEG MET DE VLIZOTRAP?

vaste trap naar zolderin vuren hout,

ingemeten en geplaatst€1300,- incl. BTW

OPENDEURDAGEN

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41 • www.bruvo.beALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR • Geen voorschotten, u betaalt pas na afwerking!

DE MOOISTE SERRE´S & KOZIJNEN

Bezoek onze

vernieuwde

showroom

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

BEL VOOR EENGRATIS

OFFERTE

Bezoekonzewebsite

Page 20: Dr 20141029

ROOSENDAAL - In Foz do Iguacu, Brazilië, vond het WK raften plaats van 8 tot 19 oktober.

Aan dit WK namen 52 teams uit 19 verschillende landen deel. Nederland was vertegenwoordigd met 2 teams. In het open klassement wisten de mannen

een 6e plaats te behalen. Het Brabantse team For-ward Motion eindigde in het jeugdklassement op een 10e plaats.

Erg goede prestatieOp zondag 26 oktober vond op Dutch Water Dreams

in Zoetermeer nog een laatste Nederlands Kam-pioenschap plaats, waar beide teams aan zullen deelnemen. Dit zijn tevens kwalificatiewedstrijden voor volgend jaar WK in Indonesië. Meer informatie: www.raftbond.nl

Nederlands jeugd raft team vaart top 10 op WK raftenForward Motion Raf t ing team terug ui t Brazi l ie

ROOSENDAAL - De KNNV afd. Roosendaal houdt een lezing over houtzwammen in het MEC T- huis Visdonk, Dennescheerderdreef 11 op dinsdag 4 november.

De avond begint om 19.30 uur en wordt verzorgd door Jeanne Vos. Toegang is gratis en iedereen is welkom.

Houtzwammen zijn het hele jaar door te vinden. Veel houtzwammen zijn parasieten en nestelen zich op een wond in een levende boom. Deze parasieten zijn heel schadelijk. De houtzwammen leven soms nog lange tijd voort op de inmiddels gesneuvelde boom. Het zijn zwam-men die men moet ontdekken. Ze missen, als men ze sowieso al opmerkt in het voorbijgaan, de aan-

trekkingskracht die andere paddenstoelen vaak wel hebben. Pas als men de houtzwammen van dicht-bij gaat bekijken, raakt men in de ban van al die buisjes- en plaatjespatronen. Jeanne Vos zal een ieder meenemen in de wereld van deze prachtige houtzwammen.Meer informatie over de activiteiten van de KNNV kan men vinden op www.knnv.nl/roosendaal

Avond over houtzwammen

ROOSENDAAL - Biljarten Regio Competitie 2014-2015, na-ronde 11.

A-Teams: 1. Welberg 1 510,168 12, 2. Steenbergen 2 494,902 12, 3. Vossemeer 1 479,447 11, 4. Oud Gastel 1 478,389 12, 5. Lepelstraat 1 475,739 12, 6. Halsteren 2 469,942 12, 7. Halsteren 4 469,386 12, 8. Oud Gastel 2 463,587 12, 9. S.B.Ponderosa 1 457,429 11, 10. S.B.Ponderosa 2 456,285 12, 11. Hoeven 1 452,843 12, 12. Welberg 2 449,172 11,

13. Lepelstraat 2 446,375 11, 14. Steenbergen 1 441,086 11, 15. Halsteren 5 433,685 11, 16. Keijen-burg-1 433,376 12, 17. de Heen 1 430,114 11, 18. Welberg 3 423,044 11, 19. Halsteren 3 411,756 11, 20. Halsteren 1 408,610 11.

B-Teams: 1. Stampersgat 1 510,833 12, 2. de Heen 3 490,056 12, 3. Steenbergen 3 487,224 12, 4. Halsteren 8 483,089 12, 5. de Duiventoren 1 480,146 12, 6. de Heen 2 475,437 12, 7. Oud Gastel

5 474,278 12, 8. Steenbergen 5 465,872 12, 9. Hal-steren 10 461,498 11, 10. Halsteren 6 456,126 11, 11. de Duiventoren 2 447,263 11, 12. S.B.Ponderosa 3 444,885 12, 13. Halsteren 9 435,240 11, 14. Hal-steren 7 428,668 11, 15. Welberg 4 426,716 11, 16. Welberg 5 423,814 11, 17. Oud Gastel 4 421,879 12, 18. Steenbergen 4 420,092 11, 19. het Fort 1 407,878 11, 20. Oud Gastel 3 401,291 11.

Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn0800 - 022 66 22

iedereenverdient eenmorgen

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn0800 - 022 66 22Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw eigen accountmanager of Kim Kustermans of Koen Emmers op 076 - 599 81 11 of via: [email protected]

ZUNDERT - Als ondernemer in Etten-Leur iemand uit Vlissingen een virtu-ele rondleiding geven door je bedrijf of als horeca ondernemer online de sfeer van uw restaurant laten proe-ven? Het kan nu met ‘Binnenkijken bij...’ van Uitgeverij De Bode.

VAN ONZE REDACTIE

Google Street View is voor de meesten een bekend begrip. Wie heeft er vanachter zijn of haar computer nog niet ‘rondgelo-pen’ door de Kalverstraat in Amsterdam, de Ramblas in Barcelona, Bondi Beach in Sydney of door de eigen straat? Tegen-woordig is de techniek van Google Street View ook interessant voor ondernemers. Door middel van kwalitatief hoogstaande panoramafoto’s kunt u mensen namelijk rondleiden door uw bedrijf. Waar ter we-

reld zij ook zijn, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Op hun pc, laptop, tablet of telefoon kunnen zij een virtuele tour krijgen en alle producten in uw schappen bekijken. Uitgeverij de Bode biedt deze dienst vanaf nu aan onder de noemer ‘Binnenkijken bij...’. “Als modern mediabedrijf springen we graag in op dit soort ontwikkelingen”, zegt directeur Luuk Roozeboom. “We wil-len onze klanten een totaalpakket kun-nen aanbieden. ‘Binnenkijken bij...’ is een mooie toevoeging op onze weekbladen, onze website en de digitale producten die we al aanbieden.” Lijkt het u interessant? Neem dan contact op met Uitgeverij De Bode. Wij sturen dan een Google gecertificeerde fotograaf langs die 360 graden-panoramafoto’s maakt van uw bedrijf. Vervolgens zorgen wij ervoor dat klanten ook virtueel in uw winkel kun-

nen wandelen, dat u extra opvalt in de zoekresultaten van Google, mensen uw bedrijf direct kunnen binnenwandelen via Google Street View, er afbeeldingen zijn te zien van uw zaak in Google Maps en u alles makkelijk kunt delen via internet en sociale netwerken.

Vindbaar in GoogleIn de Google zoekresultaten wordt uw bedrijf opvallend vermeld door uw Bin-nenkijken vermelding. Overigens wordt het fotomateriaal uw eigendom en is het rechtenvrij te gebruiken.

Een paar klikkenDaarnaast kunt u tegen een aantrekkelijk tarief in de papieren editie van Weekblad De Bode in de rubriek ‘Binnenkijken bij...’ laten zien dat uw bedrijf online is te bezoe-ken. Wij kunnen de rondleiding verder op

onze website www.internetbode.nl plaat-sen. Mensen die het laatste lokale nieuws willen lezen, kunnen dan met een paar klikken uw bedrijf binnenwandelen. Als u wilt dat wij de fotograaf bij u langs stu-

ren, bel dan met Uitgeverij de Bode: 076-5998111. Of kijk op www.internetbode.nl.

Meer informatie is te vinden op:www.internetbode.net/streetview

Waar ook ter wereld altijd binnenkijken bij...Bijzondere dienst van Ui tgeveri j De Bode

BEDRIJVIG NIEUWS

U valt extra op in de zoekresultaten van Google door uw Binnenkijken vermelding.

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Communicatie:Een goed gesprek met lastige types (start 2 juni)Om de tafel met de medewerker (start 23 mei)Als de telefoon gaat….(start 7 mei)

Management:Personele Zaken in een notendop (start 19 mei)Alleen een hond heeft een baas (23 mei)Even op de stoel van de werkgever (5 mei)

Managementsuppport:En zo is het afgesproken (notuleren) (start 7 mei)Van factureren tot incasseren (start 9 mei en 25 juni)Het mysterie van financiën (start 2 juni en 29 augustus)Engels voor de secretaresse (start 6 mei en 27 augustus)

Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Nieuwsgierig geworden? Wij sturen u graag informatie toe. Ook kunt u een afspraak maken voor een (gratis) intakegesprek.

Roselina

Energieweg 11B

4691 SE THOLEN

Telefoon: 0166-603036GSM: 06-20626810

E-mail: [email protected]: www.roselina.nl

Coaching & Officemanagement

Wilt u op een leuke manier wijzer worden?

Lorentzweg 204691 SR Tholen

Telefoon: 0166-603036

E-mail: [email protected]: www.roselina.nl

Bij ons heeft u de garantie dat onze opleidingen altijd doorgaan!

Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen,trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.:

Managementopleidingen Basiskennis Management start 10 november 2014 Middle Management start 8 januari 2015 HRM Management start 5 januari 2015 Verbeteren met daadkracht 28 januari 2015 (workshop) Financieel Management voor de niet-financiële manager

Kantooropleidingen Administratief medewerk(st)er start 17 en 20 november 2014 Secretaresseopleiding start 12 januari en 4 februari 2015 Managementassistente start 26 november 2014 Excel basis start 19 november 2014 Pathologie start 25 november 2014 Acquisitie en klantcontact voor managementsupporters start 2 december 2014

Financiële opleidingen (start wekelijks wo.avond en do.middag) Basiskennis Boekhouden Praktijkdiploma Boekhouden Moderne Bedrijfsadministratie

Workshops Notuleren met de laptop 31 oktober 2014 Effectief, kort en krachtig (NLP) 7 november 2014 Plannen en organiseren in Outlook 25 november 2014 Omgaan met feedback 7 januari 2015 Een rondleiding in de Anatomie 9 januari 2015

Wij zijn erkend opleider voor LSSO, Nemas en de Associatie. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegesprek mogelijk.

KERS

TREI

ZEN

DA

GTO

CHT

EN &

MEE

RDA

AG

S

DAGTOCHTEN: Kerstmarkt Duitsland v.a. € 19,50 Düsseldorf, Essen, Keulen en Oberhausen! Kerst in België & Frankrijk v.a. € 15,00 Antwerpen, Lille, Hasselt & Brugge Kerst in Nederland v.a. € 12,50 Valkenburg, Maastricht en Gouda NIEUW: Kerstshow Intratuin € 10,00 Halsteren Amsterdam & Rijksmuseum € 37,50 Margriet Winterfair v.a. € 29,50 Verrassingsreis 2e Kerstdag € 85,00 MUSICALS & EVENTS: Theatervoorstelling Anne € 85,00 Moeder ik wil bij de revuev.a. € 65,00 NIEUW: Billy Elliot v.a. € 62,50 Soldaat van Oranje v.a. € 77,50 Hij gelooft in mij v.a. € 62,50 Holland zingt Hazes v.a. € 85,00 Schalke 04 v.a. € 99,00 MEERDAAGS & SPECIALS: Parijs Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 129,00 Londen Dagtocht € 52,50 2-Daagse reis v.a. € 119,00 3-Daagse reis v.a. € 159,00 Disneyland Paris Dagtocht v.a. € 50,00 2-Daagse reis v.a. € 165,00 Luxemburg 3-Daagse reis v.a. € 119,00 Winterberg / De Brabander 5-Daagse reis v.a. € 319,00

www.brabantexpres.nl

KE

RSTR

EIZE

N D

AG

TOC

HTE

N &

MEE

RDA

AG

S

DAGTOCHTEN: Kerstmarkt Duitsland v.a. € 19,50 Düsseldorf, Essen, Keulen en Oberhausen! Kerst in België & Frankrijk v.a. € 15,00 Antwerpen, Lille, Hasselt & Brugge Kerst in Nederland v.a. € 12,50 Valkenburg, Maastricht en Gouda NIEUW: Kerstshow Intratuin € 10,00 Halsteren Amsterdam & Rijksmuseum € 37,50 Margriet Winterfair v.a. € 29,50 Verrassingsreis 2e Kerstdag € 85,00 MUSICALS & EVENTS: Theatervoorstelling Anne € 85,00 Moeder ik wil bij de revuev.a. € 65,00 NIEUW: Billy Elliot v.a. € 62,50 Soldaat van Oranje v.a. € 77,50 Hij gelooft in mij v.a. € 62,50 Holland zingt Hazes v.a. € 85,00 Schalke 04 v.a. € 99,00 MEERDAAGS & SPECIALS: Parijs Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 129,00 Londen Dagtocht € 52,50 2-Daagse reis v.a. € 119,00 3-Daagse reis v.a. € 159,00 Disneyland Paris Dagtocht v.a. € 50,00 2-Daagse reis v.a. € 165,00 Luxemburg 3-Daagse reis v.a. € 119,00 Winterberg / De Brabander 5-Daagse reis v.a. € 319,00

www.brabantexpres.nl

Page 21: Dr 20141029

het leven is samen zo veel mooier

Blijf niet langer alleen. 75% slagingskans bij Mens & Relatie. Persoonlijke bemiddeling.

Bel nu: Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

Snuffelmarkt “Nieuwe Nobelaer” Etten-leur

Anna van Berchemlaan 2 Zondag 2 november 2014 van 09:00-16:30 ***Gratis Parkeren*Gratis Parkeren***

www.snuffelmarktetten-leur.nl

Markt 15 Roosendaal 0165-533327 [email protected] www.heinmanne.nl

4 Kamers • Oppervlak 120 m2 • DakterrasAfgesloten berging • Privé parkeerplaatsZeer ruime zolder met extra slaapkamers.

Per 01-06-2014 beschikbaar. Inlichtingen tijdens kantooruren: 0165-536404

TE HUUR: Appartement Domineestraat 1, Roosendaal

0165 319 319www.kkm-makelaars.nl

076 504 15 00 www.heijblommakelaardij.nl

De bouw gaat van start bij La Chapelle!start bij La Chapelle!Nog enkele woningen te koop, informeer naar de beschikbaarheid

Aanvangbouwjanuari 2015

■ Op steenworp afstand van de dorpskern■ Met uitzicht over weilanden en bossen■ Ruime, op het zuiden gelegen tuinen

Landelijk en royaal wonen al mogelijk vanaf € 258.000,- v.o.n.www.lachapelle-bosschenhoofd.nl

Akrol B.V. KUNSTSTOF KOZIJNEN, ZONNESCHERMEN, SCREENS, MARKIEZEN, VERANDADAKEN,

ROLLUIKEN EN GARAGEDEUREN

GEHELE MAAND OKTOBER

15%KORTING

OP ROLLUIKENNIJVERHEIDSWEG 29 OUDENBOSCH • 0165 314878 • WWW.AKROL.NL

Akrol B.V.

NIJVERHEIDSWEG 29 OUDENBOSCH • 0165 314878 • WWW.AKROL.NL

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.

Met dit gevoel hebben Alzheimer-patiënten dagelijks te kampen.

Waar drinkt u koffie uit?

1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

Page 22: Dr 20141029

PAGINA 22

ROOSENDAAL - Hieronymus 2 zwom haar wedstrijd in het huisbad in Roosendaal op 12 oktober.

Een zwemteam bestaat uit minimaal 40 zwemmers, waarbij elke leeftijdscategorie van minioren tot senioren open moet zijn vertegenwoordigd. Hieronymus 1 zwemt ook dit jaar voor het 3e achtereenvolgende jaar in de Landelijke A klasse en hoort daarmee tot de landelijke top. Hieronymus 2 start in de regio klasse 1 en hoort daar-mee ook tot de top 30 van de regio Zuid Nederland (Zeeland, Brabant en Limburg). Hieronymus 2 zwom in Roosendaal een zeer drukke thuiswedstrijd, waarbij teams van Zeeuwse Kust 2, Scheldestroom, ZC Koewacht en zwemmers van DWK en HPC aan de start kwamen.

Prestatie Roosendaalse Hieronymus 2Jordi van Akkeren zwom school- en wis-selslag, Sander van Akkeren zwom een pr op de vrije- en schoolslag. Isa Bakker

zwom een pr op de rugslag en startte op de schoolslag. Kim Becx zwom in de esta-fette een pr op de 50m vrij en in de series op de 50m rug-school en 100m schoolslag. Sebastiaan Broere verbeterde zijn tijd op de schoolslag en werd 1e. Hij zwom esta-fette en rugslag. Julie van Dijk zwom een pr op de 25m rugslag. Nienke van den Hout zwom pr’s op de 50m rug-en schoolslag en 100m schoolslag. Lotte van Ineveld zwom een pr op de 100m schoolslag. Esmee Ker-sten haalde een tijd op de vrije slag. Kevin Kersten werd 3de op de schoolslag met een pr en zwom rugslag. Julia Koen zwom voor het eerst wisselslag. Catalina Lodiers uit Nispen zwom een pr op zowel de vrije- als rugslag. Anne van Loon zwom een pr op de vrije- en wisselslag. Julia van Loon zwom een pr op de vrije slag en startte op de rugslag. Lars Lootens zwom een pr op de rugslag en startte op de vrije slag. Laura Looy haalde een eindtijd op de 50m rugslag. Rana Mabrouk zwom een pr op de 100m vrije- en wisselslag. Said Mabrouk

deed dit ook op de vrije- en schoolslag. Stijn Nagtzaam haalde op de 200m school-slag, zowel na 50, 100 als 200m een pr. Hij startte ook op de vrije slag. Robin de Neef zwom een pr op de vrije- en rugslag, Lotte Paulussen deed dit ook.Lotte van Ruiten zwom school- en wisselslag. Sanne Schee-pers zwom rug- en schoolslag. Schoolslag zwom ze voor het eerst in een wedstrijd en ze stond meteen op het erepodium voor een 3e prijs. Daan Trinh werd 2e op de rugslag, met een pr. Hij zwom ook een pr op de schoolslag. Lisa Trinh zwom vrije en schoolslag. Jessie Vercauteren haalde een pr op de 100m vrije slag.Melissa de Wit zwom 3pr op de school- en rugslag. Max van Zeijl zwom een pr op de rugslag en startte op de schoolslag. Zara van Zeijl zwom een pr op de vrije slag en startte ook op de rugslag. Linda van Zundert zwom school- en wisselslag. Voor de complete uitslag en meer info: www.zpv-hieronymus.com of op facebook @zpvhieronymus.

Goede prestaties bij thuiswedstrijd Hieronymus

Wedstr i jdzwemmen zwem- en polovereniging Hieronymus

ROOSENDAAL - Na een voetballoos weekend trad Roosen-daal zondag 26 oktober aan tegen VV Gestel. Na een 0-0 ruststand wist Roosendaal in de 2e helft de 3 punten in Roosendaal te houden. Door doelpunten van Joris van de Lande en Robin Franken wist Roosendaal met 2-1 te win-nen.

VV Gestel werd vorig jaar kampioen in de 2e klasse. De ambi-ties van de vereniging reiken echter verder. De doelstelling bij de start van de competitie was promoveren naar de hoofdklasse. Gesteund door de voormalige sponsor heeft VV Gestel zich de af-gelopen jaren flink verstrekt met spelers met hoofdklasse of zelfs Jupiler League-ervaring. Het beloofde een lastige middag voor Roosendaal te worden. Trainer Jeroen van Bezouwen stuurde een gewijzigde basisformatie t.o.v. de afgelopen weken het veld in. Alex van Eekelen maakte zijn debuut in de basis en Kevin Jurgens was terug van een blessure. De wedstrijd stond o.l.v. dhr. Tempe-laar die deze middag de assistentie van 2 assistent scheidsrech-ters in opleiding kreeg. De clubgrensrechters kregen zo een vrije middag.Het 1e kwartier van de wedstrijd liet 2 aftastende ploegen zien, waarbij Roosendaal zich liet terugzakken en VV Gestel het balbe-zit had. De 1e grootte kans van de wedstrijd was voor Roosendaal. Een schot van Wesley van Zundert belandde in 28ste minuut op

de paal. Daarna kreeg VV Gestel de kansen om op voorsprong te komen. Ze lieten echter de kansen onbenut, waardoor de rust-stand 0-0 was. In de 9e minuut na rust kwam Roosendaal op een 1-0 voorsprong. Joris van de Lande werd in de 16 meter aange-speeld door Jaimy Bakkenes. Joris speelde zich knap vrij en liet de keeper van VV Gestel kans-loos. Na deze treffer ging VV Gestel nog meer druk zetten. Met het inbrengen van ex betaald voetbalspits Nelemans probeerde VV Gestel de gelijkmaker te forceren. De Roosendaal-defensie o.l.v. Roy de Weert gaf echter nauwelijks kansen weg. Tien minu-ten voor tijd kwam Roosendaal op een 2-0 voorsprong. Joris van de Lande werd op randje buitenspel de diepte ingestuurd. Alleen voor de keeper van VV Gestel gaf Joris de bal breed op Robin Franken, die de 2-0 aantekende. VV Gestel bracht in de 6e minuut van de blessuretijd nog de 2-1 op het scorebord. Het was echter te laat om nog de gelijkmaker te forceren. Na ongeveer 8 minuten blessuretijd kwam het verlossende eindsignaal van de uitstekend leidende scheidsrechter Tempelaar.Door dit resultaat gaat Roosendaal over VV Gestel heen in de ranglijst. Met 12 punten uit 7n wedstrijden staat Roosendaal op de 6e plaats. Volgende week reist Roosendaal af naar Heesch om te spelen tegen de plaatselijke HVCH. Deze ploeg hield deze week koploper DESO knap op een gelijkspel. Roosendaal zal vol aan de bak moeten om een goed resultaat te behalen.

Roosendaal verslaat op vechtlust VV Gestel

ROOSENDAAL - Het spelen van een competitiewedstrijd op zaterdag-avond 25 oktober is goed bevallen. Ruim 400 toeschouwers waren op het duel tegen buurman NSV afgekomen. Zij zagen RBC met 4-0 winnen.

Daarnaast was er gisteravond nog een an-dere primeur. De spelers van RBC kwamen uit de cata-comben met op het shirt het logo van de nieuwe hoofdsponsor. Met deze trouwe sponsor sloot RBC deze week een overeen-komst tot het eind van dit seizoen met een optie voor een meerjarige overeenkomst. Omdat het de voorlaatste wedstrijd in de 1e periode was, had de jarige trainer-coach Erwin van der Woerdt zijn mannen met slechts één opdracht het veld in ge-

stuurd: winnen met zoveel mogelijk goals. In de 21e minuut opende Skender Memisi de score. Memisi en de ploeg doken mas-saal op verzorger Leen Boer en droegen de goal op aan zijn onlangs overleden vader, mooi gebaar. De jacht op meer doelpunten had gedurende de 1e helft geen verder succes, met name door het stug verdedi-gen van NSV.Na een klein kwartier in de 2e helft brak echter het Nispens verzet, nadat Gino Pieter RBC op een 2-0 voorsprong had gezet. Daarna voltrokken aanvoerder Lars de Voogd en Anouar el Khassim het defi-nitieve vonnis over NSV: 4-0. Met de 4-0 overwinning kreeg Erwin van der Woerdt zijn gewenste verjaardagscadeau en blijft RBC aan kop, samen met SC Gastel en Steenbergen. Zondag 2 november valt de

beslissing in de 1e periode. De naaste concurrenten spelen dan tegen elkaar en RBC gaat op bezoek bij ODIO, dat 1 punt minder heeft dan de 3 koplopers. Het 1e periodekampioenschap in de 4e klasse B wacht een spannende ontknoping.

Programma Zaterdag 1 november09:00 uur RBC U10-MOC ‘17 E310:15 uur Roosendaal D1-RBC U1310:30 uur RBC U11-Halsteren D210:30 uur Kogelvangers D1-RBC U1211:15 uur Internos C1-RBC U1412:30 uur RBC U15-Oranje Wit C114:30 uur RBC U17-Unitas ‘30 B1Zondag 2 november12:00 uur RBC 2-DOSKO 314:30 uur ODIO-RBC 1

Geslaagd avondje RBC

ROOSENDAAL - Voor de dames van Bristol/Facility Point stond de 1e bekerwedstrijd in de KNVB beker op het pro-gramma.

De 1e helft begon erg rommelig. Thuisploeg leunde achterover en liet de Roosendalers het spel maken. Door veel balverlies veroor-zaakt door slordige passing en een matige veldbezetting, kwamen de dames van Bristol/Facility Point geen moment in de wedstrijd.Daarbij hielp de scheidsrechter ook niet echt mee door iedere keer af te fluiten als één van de Bristol-speelsters hardop de naam riep van een teamgenoot. De verklaring van de leidsman was dat dit de tegenstander zou afleiden. Zo werd de 1e helft dan ook afgesloten met een 0-0 tus-senstand. In de rust werd er afgesproken om meer rust in het spel te bren-

gen door van achteruit minder snel de diepe bal te zoeken maar eerst zorgvuldig de bal in de ploeg te houden en geduldig de mo-menten af te wachten waarop er één voorin meer ruimte kwam. Hierdoor kwamen er steeds meer kansen, die er echter niet ingin-gen. Na één van de vele corners was het dan eindelijk raak. Wahi-ba schoot bijna vanuit de achterlijn raak. De ban was gebroken en er werd bij vlagen gevoetbald, zoals men van de dames gewend is. Frouke bewees met een goede actie en 2 assists dat ze veel beter als aanvalster uit de voeten kan. Na een goede inspeelpass van achteruit, draaide ze handig weg en schoot ze de 0-2 binnen. Kort hierna verzorgde ze, na een vlotte combinatie, de assist op Marieke die goed en hard inschoot. Amanda was een paar keer dichtbij met goede schoten. Eindstand van 0-4 werd door Marieke bepaald na wederom een goede combinatie met Frouke. Op naar de volgende bekerwedstrijd in deze poule.

Bristol dames pakken winst

ROOSENDAAL - De jongens van ODT Klaverblad Verzekeringen 1 hebben op zaterdag 25 oktober een keurige 9-1 overwinning behaald in de tafel-tenniscompetitie tegen Westa 1 uit Wessem.

ODT 1 heeft hiermee de koppositie in de Landelijk B klasse verstevigd. ODT had het geluk dat Westa met een invaller kwam en vaste speelster Jade van Schaik na 1 wedstrijd door ziekte uit moest vallen. Paul Verhaard verloor met 11-13 in de 5e game van Aleksandra van der Linden. Jelle wist al zijn partijen in 3 games te winnen. Rick Prinsen won met 14-12 in de 5e game van Aleksandra van der Linden en met 11-8 in de 5e game van de invaller. Een iets geflat-teerde overwinning, maar een goede stap vooruit voor het 1e jeugdteam van ODT op

weg naar de landelijk A.Het 1e herenteam moest het deze keer doen zonder Sjoerd Broos. Joost Schoen-makers viel in voor Sjoerd. Werd vorige keer nog een keurige 5-5 gespeeld tegen Pecos 3, deze keer werd het thuis een 2-8 nederlaag. Het werd zelfs 0-8, voordat Wouter van Eekelen en Jeroen Christianen iets terug konden doen. Joost speelde 2 partijen in 5 games, maar kwam helaas niet tot een overwinning. Jeroen Christi-anen verloor zijn partijen ook in 5 games. Pecos speelde een goede partij, en bij ODT zat het helaas niet mee. ODT gaat het nu moeilijk krijgen om zich in de 3e divisie te handhaven. Ook al omdat van de reste-rende 4 partijen, er nog 3 met een invaller moeten worden gespeeld.Kijk voor meer informatie over tafeltennis-vereniging ODT op www.ttv-odt.nl

Winst van jongens ODT 1, verlies door heren ODT

Programma jeugdZaterdag 1 novemberCluzona A2-Rood Wit W A2 av.14.30uCluzona B1-Victoria’03 B2 av.14.30uCluzona MB1-MOC’17 MB1 av.14.30uCluzona MC1-SJO Prinsenland MC1 av.13.00uCluzona D1-De Fendert D1 av.13.00uCluzona MD1-WVV’67 MD1 av.11.45uCluzona E1-FC Bergen E1 av.10.30uCluzona E2-ODIO E2 av.10.30uCluzona F2-DVO’60 F2 av.09.30uCluzona F4-MOC’17 F10 av.09.30uCluzona M1-Alliance M1 av.09.30uVVC’68 A1-Cluzona A1 av.09.30uHSC’28 B1-Cluzona B2 av.12.30u

WVV’67 C1-Cluzona C1 av.12.30uDOSKO D2-Cluzona D2 av.10.30uRoosendaal D6-Cluzona D3 av.13.15uHSC’28 E1-Cluzona E3 av.10.00uWernhout ME1-Cluzona ME1 av.11.00uSC Gastel F1-Cluzona F1 av.09.00uDOSKO F2-Cluzona F3 av.09.00u

Programma seniorenZondag 2 novemberRKTVV 1-Cluzona 1 av.14.30uSVC 2-Cluzona 2 av.12.00uWVV’67 2-Cluzona 3 av.11.30uCluzona 4- Lepelstr. Boys 3 av.10.15uCluzona 5-Vivoo 4 av.10.00uCluzona VR1-SC Kruisland VR1 av.10.30u

Programma Cluzona

NISPEN - Kerkvieringen Allerzielen in Nispen. De viering van zondag 2 november 09.30 uur staat in het teken van Allerzielen. Deze speciale viering heeft de laatste jaren in Nispen en omstreken een enorme bekend-heid en belangstelling gekregen door een variëteit van overledenen die worden her-dacht.De afgelopen jaren heeft duidelijk ge-maakt dat de behoefte aan verbondenheid bijzonder leeft in een dorpsgemeenschap en in de naaste omgeving. In de viering wordt geprobeerd door het luisteren naar een ander ieder het gevoel van die verbon-denheid te geven.Tijdens de viering wordt traditioneel stil gestaan bij de overledenen van het afge-lopen jaar, bij de door nabestaanden opge-geven intenties en bij een bepaalde groep opgegeven overleden in het verleden. Dit jaar zijn de laatste, de overleden broers en/of zussen, die door hun broers en zus-

sen geheel belangeloos zijn opgegeven. Tot en met donderdag 30 oktober is opgave nog mogelijk bij het secretariaat H. Maria Hemelvaart in Nispen.Alle namen van de 3 diverse herdenkingen worden tijdens de viering genoemd met bijbehorende symbolen, zoals voor ieder een kaars te ontsteken en/of een roos te plaatsen. Bij de offerande worden herinne-ringsprentjes uitgereikt. De viering wordt opgeluisterd door zangkoor St. Caecilia met speciale gepaste liederen en begelei-dende orgelmuziek o.l.v. dirigent en orga-nist Dirk Wauters uit België.Het is bekend dat dit alles de laatste ja-ren als zeer indrukwekkend ervaren. Na de viering wordt er een bezoek gebracht aan de begraafplaats, waar de pastor een wij-ding zal verzorgen en men de gelegenheid wordt gegeven uw of andere dierbaren te bezoeken. Als de weersomstandigheden het toelaten zullen na de viering op de begraafplaats brandende graflichtjes ver-krijgbaar zijn tegen een vergoeding.

Speciale Allerzielenviering

ROOSENDAAL - De tentoonstelling ‘Van bezetting tot bevrijding’ in het Heemhuis van Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale is op zaterdag 1 november niet opengesteld voor be-zoekers.

De reden hiervan is dat op die dag in het Heemhuis de Dag van de Brabantse Volks-

cultuur wordt gehouden. Ook de open huis dag die gepland staat voor 1 november gaat om diezelfde reden niet door. Het eerstvolgende open huis is op zaterdag 8 november van 10.00-12.30 uur in Heem-huis Mariadal, Vincentiusstraat 7, Roosen-daal met mogelijkheid tot bezichtiging van de tentoonstelling tot 15.00 uur. Toegang is gratis.

Tentoonstelling geslotenHeemkundekring De Vri jhei j t van Rosendale

Magazijnverkoopzondag 2 noveMber 2014 • 11-15 uur

SteenStraat 2 • dongen • www.MontiS.nlbetreft showroom- en beursmodellen. betaling à contant (bij voorkeur per pin). aankopen direct meenemen. de Montis showroom is deze dag ook geopend.

Page 23: Dr 20141029

ElisE DansschoEnEn50% kortingop de gehele voorraad

0167-522939 / 06-10807891

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Dakkapellen - Aanbouwen - VerbouwenNieuwbouw - Dakrenovatie - Kozijnrenovatie

Moleneindsestraat 394741 RH HoevenE-mail: [email protected]

Telefoon: 06-29482405Fax: 0165-317175

www.bbrschepers.nl

Vraag een gratis offerte aan.

r. schepers

Nu ook kuNststof kozijnen

Voor het mooiste gazon.

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. de Bomde meubelvriend

marijke meustraat 32, Breda 076-5141601

ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

“Vakmanschap voor particulieren en bedrijven”Tel: 0165-341600

www.ossenblokhovenier.nl

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

GASTELSEWEG / BOSSTRAAT 38, 4704 RL ROOSENDAAL

HOGE KORTINGENtot wel 70%

GROTE MAGAZIJN UITVERKOOPDIVERSE Loungesets, Dinnersets, Parasols,

Gazebo’s, BBQ’s en Buitenkeukens, etc.Vrijdag 31 oktober van 10.00 tot 20.00 uur. Zaterdag 1 november

en zondag 2 november van 10.00 tot 17.00 uur

Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 [email protected]

www.VanStr ienHoveniers .n l

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

Profiteer nu van het 6% BTW tarief

Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZONDAG 9 NOVEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

Van den Broek Bestratingen Bosstraat 6 - 4714SB SPRUNDEL T. 0165-352222 - [email protected]

KORTINGEN TOT 70% Vrijdag 31 okt en Zaterdag 1 nov

WWW.VANDENBROEKBESTRATINGEN.NL

[email protected]

Zaterdag 1 nov

BLOKHUT LILLY 612X312CM OP=OP

RIVAS WILDVERBAND 6cm gehamerd

diverse kleuren leverbaar

NU

NU

14,50 ,

Per m²

NU 1399,-

KRINGLOOPWINKEL HET INBOEDELTJE

bestaat 33 jaar!

33 dagen =33% KORTING!!!

m.i.v. 27 sept. t/m 1 nov.

Koele Mei 10 4816 JD Breda

Geopend: ma van 13 – 17 uur,di t/m za van 11 – 17 uur.

www.hetinboedeltje.nl

Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

Irritant hè, wachten?! Een nierpatiënt wacht ook. Tot z’n bloed is gespoeld, tot er een donornier is, of… tot het te laat is.

Page 24: Dr 20141029

sport

pAGINA 24

NISPEN - De wedstrijd RBC-NSV werd op verzoek van RBC op zater-dagavond gespeeld. Er kwamen 417 bezoekers op af.

Het kunstlicht en het kunstgras hadden echter geen heilzame invloed op de Nis-penaren. Er werd met 4-0 verloren van de leider in de 4e klasse B. RBC bezorgde met deze overwinning zijn trainer Erwin van der Woerdt een gepast verjaardagscadeau. In de 1e helft wist NSV de schade door stug verdedigen nog enigszins te beperken (1-0), na een klein kwartier in de 2e helft brak het Nispens verzet. Het werd uiteindelijk 4-0. De Nispenaren werkten naar vermo-gen, maar het klasseverschil was simpel-weg te groot. RBC was duidelijk niet voorbereid op de komst van het bourgondische NSV, want in de rust was het bier op. Na enkele nood-grepen werd dit euvel opgelost, tot grote opluchting van de talrijk meegereisde be-zoekers uit Nispen. Door dit resultaat zal NSV echter in de komende weken alle zeilen bij moeten zetten om niet definitief

in de degradatiezone te belanden. Dat kan zondag 2 november al als Noordhoek naar Nispen komt. Drie punten zijn meer dan welkom. De wedstrijd op Sportpark De Wallen begint om 14.30 uur. NSV-2 ging naar Wouw. Het nam het op tegen Cluzona-2. Het was een wedstrijd onder gelijken. In de dying seconds van de 1e helft kwam Cluzona op voorsprong, maar kort na rust stelde NSV orde op za-ken met 2 goed uitgespeelde doelpunten. De 1-3 werd op advies van de Wouwse grensrechter terecht afgekeurd, wat een stormloop op het Nispense doel tot gevolg had. De gelijkmaker kwam er door stug verdedigen van de jonkies echter niet. De 3 punten gingen mee naar Nispen. De miniemen van NSV, NSV M1, namen het eveneens op tegen Cluzona. Na een bloedstollend gevecht werd een 3-3 gelijk-spel overeengekomen.

UitslagZaterdag 25 oktoberNSV B1-Wernhout B1 0-7Internos C4-NSV C1 1-4NSV M1-Cluzona M1 3-3

Zondag 26 oktoberRBC 1-NSV 1 4-0Cluzona 2-NSV 2 1-2NSV 3-SC Emma 4 2-7NSV 4-MOC’17 6 2-1Rimboe VR1-NSV VR1 1-5ProgrammaVrijdag 31 oktoberNSV+ 35-VVR+35 19.30 uurZaterdag 1 novemberNSV A1-De Schutters A1 14.00 uurDSE B2-NSV B1 12.15 uurNSV C1-Wernhout C1 11.30 uurNSV D1-SC Kruisland D1 12.00 uurNSV E1-BSC E3 10.00 uurBSC E6-NSV E2 11.00 uurNSV F1G-Internos F4 10.00 uurNSV M1-Steenbergen M1 10.00 uurZondag 2 novemberNSV 1-Noordhoek 1 14.30 uurNSV 2-Roosendaal 5 12.00 uurOMC 5-NSV 3 10.00 uurRoosendaal 15-NSV 4 09.30 uurNSV VR1- Achtmaal VR1 10.00 uurAlle info over NSV: www.nsv-nispen.nl, op Facebook: www.facebook.com/Rkv-vNsvNispen

NSV verliest van RBC

WOUW/NISPEN - Misstap van de koploper in biljartcompetitie senioren regio Wouw/Nispen laat het hele veld in elkaar schuiven. Het blijkt moeilijk te zijn om vastigheid in te bouwen?

Een gewone winstpartij van Marijn Hel-mons (LEO) tegen Cees van Trijp luidde al gelijk de noodklok voor OG-Wouw-2 tegen HeMo-3. Alleen Kees van Tiggelen (OGW) bleef keurig overeind door in 24brt Ad de Kok te verslaan. Het slot was simpel voor Frie Wierckx(HMO). Gezien de uitslag zou men denken dat het een makkie was van W-Plantage-1 tegen Leonardushof-1. Niets was minder waar. Christ Govaerts (WPL) schoot danig uit zijn slof door in 16brt Theo Goossens een illu-sie armer te maken. Het overige was allemaal nipt. Man in vorm moet men meenemen, zal W-Planta-ge-3 gedacht hebben op bezoek bij HeMo-2. Christ Govaerts (toegevoegde waarde) en Jan Elst gebruikten beiden slechts 21brt tegen Johan de Groot en Harry Schij-

ven. Piet Verbeek (22brt) en Piet Kriesels zorgden ook voor schade bij W-Plantage. Nisipa-1 en OG-Wouw-1 maakten er een mooie show van, maar beiden zullen zij er niet gelukkig mee geweest zijn. Prachtige start van Louis Hasselton (OGW) in 19brt werd weggepoetst door Kees Mens (NIS) in 23brt. Piet Swaanen (22brt) zette Nisipa op voorsprong, maar het slot was voor Toon Mol (OGW) in eveneens 22brt. Vlag kon halfstok bij het treffen van Leonar-dushof-2 en HeMo-1. Cees Roeken (LEO) en Rinus van Oorschot (HMO) speelden gewoon hun gemiddelde en remiseerden. Daarna duurde het alleen lang. W-Plan-tage-4 denderde in sneltreinvaart voorbij OG-Wouw-3. Leon Bogers (21brt), Ben Brans (25brt) en Jac Elst (23brt) kenden geen pardon met hun opponenten uit Wouw waarna Jan Luijks het karwei keu-rig afrondde en de 100% was een feit. Ondanks 3x verlies van W-Plantage-2 op bezoek bij Leonardushof-3 zal men toch tevreden geweest zijn met het eindresul-taat. De enige winst was voor Frans van

Eekelen (WPL) die een uit vorm zijnde Riet Thomassen ruim aftroefde. Supersub Wim Jansen (LEO) vloerde in slechts 18brt een hevig tegenstribbelende Guust Sneep. Nestor Lee van Loenhout (WPL) verliet met opgeheven hoofd het strijdperk tegen de wedstrijdleider.Uitslag per 25 oktober: OG-Wouw-2-He-Mo-3 34,78-39,22, W-Plantage-1-Leonar-dushof-1 40,64-33,91, HeMo-2-W-Planta-ge-3 34,30-37,91, Nisipa-1-OG-Wouw-1 31,11-30,99, W-Plantage-4-OG-Wouw-3 44,00-24,20, Leonardushof-2-HeMo-1 37,01-41,56, Leonardushof-3-W-Planta-ge-2 39,89-36,98.Stand: 1. W-Plantage-4 8 304,80; 2. Leo-nardushof-2 8 301,12; 3. Nisipa-1 8 297,40; 4. HeMo-3 8 294,49; 5. W-Plantage-2 8 290,63; 6. OG-Wouw-2 8 290,27; 7. W-Plantage-3 8 281,45; 8. Nisipa-2 7 274,76; 9. W-Plantage-1 7 264,23; 10. HeMo-1 7 262,44; 11. OG-Wouw-1 7 256,73; 12. Leo-nardushof-1 7 253,54; 13. Leonardushof-3 7 249,77; 14. HeMo-2 7 244,40; 15. OG-Wouw-3 7 232,58.

Zwarte dag voor Nisipia-1

WOUWSE PLANTAGE - Nadat men vo-rige week de 1e competitiehelft met een nederlaag had afgesloten, moet de tafeltennissende jeugd van het 1e team van De PinPongers plaatsnemen achter de tafel, hopelijk kon men die nare ervaring weer snel doen verge-ten.

Hun collegaatjes van het 2e konden met een riante voorsprong aan deze 2e helft beginnen, maar ze kregen direct al de num-mer 3 op bezoek. Het jongens junioren-team van de tafeltennissers, kreeg laag-vlieger Hotak’68 over de vloer. De gasten uit Hoogerheide verschenen verzwakt aan de start, daar 1 speler ziek thuis was ge-bleven. Dit was voor De PinPongers J1 een lekker begin, het team dat ook nog eens op volle oorlog sterkte (Thijs Balemans, Thijs van Damme en Jim Raats) klaar stond om de klus te klaren.Het trio van De PinPongers bleef ongesla-

gen en hoefde slechts 1 enkele gamever-lies toe te staan. Maar met een eclatante 10-0 was het team zeer hoopvol aan de 2e helft begonnen en doet men nog volop mee om de podiumplaatsen. Op tafel was het affiche PinPongers J2 versus Tanaka 7, respectievelijk de koploper tegen de num-mer 3. De wedstrijd in Etten-Leur was met 8-2 het startschot van de zegetocht van jongste spelers uit de Wouwse Plantage, maar er stond een zeer weerbaar Tanaka tegenover. Paul van Overveld bracht De PinPongers nog op 1-0, maar de 2 daar-opvolgende wedstrijden leverden punten op voor de gasten. Door winst van duo van Overveld/Elle Augustijn op de jonge dames Mouwen/Van Vlaardingen werd de stand weer in evenwicht gebracht.Het 2e blok enkelspelen leverde 2 pun-ten op Tanaka, terwijl Paul van Overveld nog 1 puntje voor PinPongers scoorde en dus moesten de PinPongers in de laatste 3 wedstrijden de mouwen opstropen en

nog 1 keer alles geven om een nederlaag te voorkomen. In de laatste wedstrijd voor Karin van Overveld tegen Laila Mouwen hervond Karin zichzelf en boekte ze soe-verein haar 1e en enige winstpartij van de dag. De hoop was op Jelle Augustijn gevestigd. Kon de kleine man uit de Pin de kleine man (Huub Mertens) uit Etten aan de zegekar binden. In deze kleine tita-nenstrijd was het de man uit Etten die het gastteam op voorsprong zette en was de druk nu supergroot bij Paul van Overveld. Maar Paul liet zien uit het juiste hout te zijn gesneden en de man of the match te zijn, want ook zijn 3e wedstrijd wist hij in zijn voordeel te beslechten en een neder-laag van zijn team te voorkomen.Door de andere resultaten in hun poule is de concurrentie dichterbij gekomen, maar met een goed vervolg vanaf komende week kan men een stap dichter bij het kampioenschap zetten en het spelen als koploper moet vertrouwen geven.

Prima herstel team 1 jeugd

Programma seniorenZaterdag 1 november14.30u Stavenisse 1-DVO’60 114.00u Kogelvangers 3-DVO’60 213.00u DVO’60 3-SAB 313.00u DVO’60 4-Vrederust 315.00u DVO’60 5-Seolto 512.30u PCP 4-DVO’60 6

Programma jeugd13.00u DVO’60 A1-Klundert A1

15.00u DVO’60 A2-Internos A210.45u Yerseke B1-DVO’60 B111.00u DVO’60 B2-BSC B211.30u TPO B1-DVO’60 B311.30u DVO’60 C1-VCK C112.30u SVC C1-DVO’60 C211.15u Odio C2-DVO’60 C310.00u Virtus D1-DVO’60 D110.00u DVO’60 D2-Roosendaal D311.00u Lep.Boys D1-DVO’60 D310.00u DVO’60 D4-SJO Prinsenl. D3

10.00u DVO’60 E1-Sc Gastel E109.30u WVV’67 E1-DVO’60 E208.45u DVO’60 E3-Alliance E410.00u MOC’17 E7-DVO’60 E410.00u DVO’60 F1-Alliance F209.30u Cluzona F2-DVO’60 F211.30u Roosendaal MB-DVO’60 MB08.45u DVO’60 MD-De Fendert MD

Zondag 2 november12.00u Internos VR2-DVO’60 VR2

Programma DVO’60

ROOSENDAAL - Het werd eens tijd voor 3 punten voor Jogadores CF. Na de verliezen tegen ZVG en CFM Transito moest er vrijdagavond tegen Bristol Team/Osaka scheepsrecht ge-haald worden.

Vanaf minuut één liep Jogadores CF al achter de feiten aan. Het vizier bij de ploeg uit Roosendaal stond messcherp en in de omschakeling werd het snel 0-3. Bristol Team/Osaka had echter geen boodschap aan een gevaarlijker wordende thuisploeg en gooide nog voor rust de wedstrijd op slot. Bij rust stond het al 1-6. Na rust ging Jogadores CF vol voor een stunt. Het initia-tief werd meteen genomen door de Gorcu-mers, maar al vrij snel kregen ze het deksel op de neus. De 1-7 viel kort na rust. Dit was tevens één van de weinige doelpunten die niet tot stand kwam door een persoonlijke fout van de thuisploeg.Het leek de definitieve knock-out. Verdedi-gen was er even niet meer bij de thuisploeg en de 1-8 was dan ook een logisch gevolg.

Gifbeker moest leeg. Helaas had die gifbe-ker niet het formaat van een bidon, maar van een gigantische Duitse bierpul. On-danks de flinke achterstand gaf Jogadores CF niet echt op. Aanval bleef gezocht wor-den en er werd met een vliegende keep gepeeld. In ieder geval werd het voor de thuisploeg iets draaglijker: 3-8. Zoals men inmiddels weet: in zaalvoetbal is alles mo-gelijk. Helaas bleek het onmogelijke echt onmogelijk. Doordat Jogadores CF zonder vaste keeper speelde, was het voor Bristol Team/Osaka een koud kunstje om de bal in het lege doel te schieten. Al bleek dat de eerste 4 keren nog best lastig. De 5e en 6e keer was het raak: 3-10.Wedstrijd was gespeeld, maar de doel-punten bleven vallen. Nadat de thuisploeg voor de 4-10 had gezorgd, dacht men de 5-10 binnen te schieten. Bal was echter niet helemaal over de lijn. Door de verwar-ring stond Jogadores CF even niet op te letten en besloot keeper Tim Kerseboom uit de bal uit zijn handen het doel in te schieten: 4-11. Door dit resultaat klimt het naar de 4e plaats.

Bristol klimt naar de 4e plek

ROOSENDAAL-Schaakvereniging De Pion, uitslag 24 oktober.

A-groep: Koen Riemens-Noud Riemens: 0.5-0.5Cees IJzermans-Marc Naalden: 1-0B-groepJan van Oosterhout-Ad Bruijns: 1-0Henk Alberts-Ton van der Werf: 0-1Laurens Quinten-Erik van Elven: 0-1C1-groep

Peter Huijser-Bas Robben: 0.5-0.5Ger IJzermans-Ferdin de Graag: 0.5-0.5C2-groepJacques Smits-Pieter de Nijs: 1-0Jan Rijkse-Robin Verbeek: 1-0Visie CupTheo Potjes-Patrick Peeters: 1-0Ted van Eck-Jan Schuurmans: 0-1Tom Goorden-Victor van Oosterhout: 1-0Surf voor meer informatie naar: www.depion.nl

Schaakvereniging De Pion

Joris Kok

WOUW- ZV Heerle/FC EL is er niet in geslaagd om te stunten in het landelijk bekertoernooi. In een goedgevulde Sporthal ‘De Omganck’ was de huidige nummer 2 uit de Ne-derlandse Eredivisie TPP Rotterdam een paar maatjes te groot voor de ploeg van trainer/coach Bedel Kara-han. Na een 0-7 ruststand liepen de Rotterdammers na rust uit naar een riante 0-11 overwinning.

In de voorbereiding werd nog nipt met 1-2 verloren van de Rotterdammers. Met die wetenschap begon de thuisploeg met een gesloten verdediging en loerde het op de spaarzame counter mogelijkheden. Dit had in de 2e minuut van de wedstrijd bijna resultaat. Na een van de spaarzame aan-vallen schoot Bunyamin Karahan de bal op de paal. TPP Rotterdam speelde met veel positiewisselingen en liepen door enkele fraaie treffers al snel uit naar 0-3. Michael Thijs was hierna dichtbij de aansluitings-treffer, zijn 2 pogingen werden gepareerd door doelman Koen van der Leeden. Na een overtreding van doelman Scott Colkin in zijn 5-meter gebied kreeg TPP Rotter-dam een strafschop. Aanvoerder en inter-

national Karim Mossaoui schoot dit bui-tenkansje eenvoudig binnen:, 0-4. Hierna volgde de doelpunten zich in rap tempo op en gingen beide teams rusten met een 0-7 voorsprong in het voordeel van TPP Rot-terdam.ZV Heerle/FC EL werd op alle fronten af-gebluft. Het met veel beweging spelende TPP creëerde veel mogelijkheden en het publiek werd dan ook getrakteerd op hoog-staand zaalvoetbal, waar de thuisploeg enkel toeschouwer was. Nadat kort na rust Souffian Charraoui de 0-8 op het sco-rebord had gezet, ontving Bunyamin Kara-han de rode kaart (2x geel) na herhaaldelijk commentaar op de leiding. Nadat TPP via goals van Sherwin Sarakari en de 3e van Souffian Charraoui op 0-10 was gekomen namen de bezoekers wat gas terug. Vlak voor tijd zette Shibi Rojer de eindstand van 0-11 op het scorebord en hiermee plaatste TPP Rotterdam zich voor de laatste 16 in het landelijk bekertoernooi.

Volgende week vrijdag 31 oktober speelt ZV Heerle/FC EL voor de competitie. Dan ontvangen zij in eigen huis FCW/Event Plaza uit Honselersdijk. De wedstrijd zal aanvangen om 21.15 uur.

TPP vernedert ZV Heerle/FC EL in het bekertoernooi

Page 25: Dr 20141029

auto’s

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

Smoorstraat 1a, RoosendaalTel. 0165 - 549860

ook voor onderhoud alle automerken

op zoek naar een goede occasionmet tot wel 7 jaar garantie?

www.autoromme.nlhoeven • etten-leur • roosendaal

DE NATIONALE OPEL TESTDAG

SPECIAAL VOOR ALLE OPELRIJDERS.Bent u een Opelrijder? Dan bent u speciaal uitgenodigd voor de Nationale Opel Testdag op zaterdag 1 november. Tijdens deze feestelijke dag lopen wij uw auto GRATIS na op maar liefst 18 punten en kunt u pro teren van ons voordelige Opel Winterplan certi caat; uw garantie voor een zorgeloze winter. Kom langs in onze showroom of kijk voor meer informatie en aanbiedingen op opel.nl

Opel doneert € 1 per aangeschaft Opel Winterplan certi caat tijdens de NOTD aan de Hartstichting.

Bergen op Zoom (0164) 27 92 00Roosendaal (0165) 57 85 78Goes (0113) 23 79 23Vlissingen (0118) 46 17 10

www.autoteam.nl

Breda (076) 587 79 50Etten-Leur (076) 502 06 52

www.vriensopel.nlOnderdeel van Automotions Groep

APK - REPARATIES ALLE MERKEN - AIRCO SERVICE - OCCASIONS RUITENREPARATIE - SCHADEREPARATIE

Voor ons complete aanbod:www.CAOOMEN.NL

airco service en onderhoud

St. Janstraat 147, Sprundel Tel: 0165 - 382 [email protected]

Geselecteerd uit onze voorraad

6 11.950,-incl. afleveringsbeurt en

6 maanden bovag garantie

opel astra 1.6 station pdc leder interieur navigatie, telefoonvoorbereiding, lm velgen, privacy glass.

Page 26: Dr 20141029

PAGINA 26

PINKSTERGEMEENTE DE WIJNRANKAzaleastraat 1, Roosendaal. Voorganger Br. Rohoman 0165-751883, www.pink-stergemeentedewijnrank.orgWoensdag 29 oktober: gebedsavond: 19.30uZondag 2 november: Eredienst 10.30u met avondmaal, thema: gaven van de geest. Zondagsschool en crèche aanwezig.Maandag 3 november: fundamenten v.d. bijbel.

RK SINT NORBERTUSPAROCHIE

Parochiekern EmmaüsSt. JosephkerkVrijdag 31 oktober 18.30u Eucharistievie-ring, Voorganger: Em. Pastor J. v. OersZaterdag 1 november 19.00u Allerheili-gen, Eucharistieviering m.m.v. gem. koor St. Joseph. Voorganger: Pastor J. v. Oers. Verkondiging: Pastor P. VersnelZondag 2 november 11.00u Allerzielen, Eu-charistieviering m.m.v. Gelegenheidskoor St. Joseph. Voorganger: Pastor J. Hoeve-naars. Verkondiging: Pastor P. VersnelDinsdag 4 november 14.30u Rozenkrans-gebed daarna ontmoeting met koffie en thee

Parochiekern De ArkMoeder GodskerkZaterdag 1 november 17.00u Allerheiligen, Woord- en Communieviering met samen-zang. oorganger: Pastor P. VersnelZondag 2 november 09.30u Allerzielen, Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor. Voor-ganger: Pastor P. Swinne

De Goede HerderZondag 2 november 11.3u Allerzielen, Eu-charistieviering m.m.v. Dameskoor. Voor-ganger: Pastor P. Swinne

H. Maria HemelvaartZaterdag 1 november 19.00u Allerheili-gen, Eucharistieviering m.m.v koorgroep Cadans. Voorganger: Pastor P. Swinne. Verkondiging: Pastor G. KokZondag 2 november 09.30u Allerzielen, Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia. Voorganger: Pastor G. KokSint FranciscusElke 4e zondag v.d. maand 11.00u Eucha-ristieviering/Woord- en CommunievieringParochiekern O.L. VrouweO.L. VrouwekerkDonderdag 30 oktober 09.00u Eucharis-tieviering. Voorganger: Pastoor H. Akker-mans; 19.00u Rozenkransgebed. Aanslui-tend aanbidding Heilig Sacrament.Zaterdag 1 november 17.30u Allerheiligen, Woord- en Communieviering met samen-zang. Voorganger: Pastor G. KokZondag 2 november 09.30u Allerzielen, Eucharistieviering m.m.v. Rouwkoor. Voor-ganger: Pastoor H. Akkermans, Pastor E. Ettes; 16.00u Meditatieve Allerzielenvie-ring m.m.v. I. Hack en E. v.d. Berg. Voor-gangers: Pastor P. Versnel, Pastor G. KokDe vieringen door de week worden tot na-der bericht gehouden in Kapel MariagaardDinsdag 4 november 09.00u Eucharistie-viering. Voorganger: Pastor P. Swinne

CENTRA VOOR WONEN EN ZORG EN VERPLEEGHUIZENDe BloemschevaertZaterdag 1 november geen kerkdienst.De Brink-verpleeghuis MoerweideZondag 2 november kerkdienst om 10.00u voorganger pastor Ria Verheul.De ChampetterVrijdag 31 oktober kerkdienst om 10.00u voorganger pastor Jan Bruinsma.HeermastateElke woensdag om 11.00 uur kerkdienst

voor bewoners van de woonerven 4 en 5, om 14.00u voor de bewoners van de woonerven 1, 2 en 3 - voorganger pastor Jan Bruinsma.KroevenhoveElke dinsdag kerkdienst om 14.00u voor-ganger pastor Jan Bruinsma. De WeihoekElke donderdag kerkdienst om 15.30u voorganger pastor Jos Broekmans.WiekendaelZondag 2 november kerkdienst om 10.30u voorganger pastor Jan Bruinsma m.m.v. Toine Nooijens.WildenborchVrijdag 31 oktober kerkdienst om 14.30u voorganger pastor Claude Covemaeker.

EVANGELISCHE GEMEENSCHAP ROOSENDAALLevensschool, Benedendonk 1, Roosen-daal, tel. 0165-556083, [email protected]. Per-soonlijke gesprekken en informatie: kan-toor in de Levensschool. www.egr.nlVrijdag 31 oktober: Alive; bijeenkomst voor jongeren van 12-17 jaar. In een eigen honk een tijd van chillen, lachen, kletsen, maar ook om met elkaar te ontdekken wat God betekent of kan beteken in je leven. Aan-vang 19.45u.

Zaterdag 1 november: De Praise Only groep in concert! Een avond vol hedendaagse muziek, waarin God en zijn liefde voor de wereld, Zijn trouw en verlossing centraal staat. Een band bestaande uit jonge men-sen die zingen, spelen en zij nodigen u uit deze avond met hen mee te maken. Smaak en proef dat het een geweldige ervaring is. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.Zondag 2 november: Eredienst en viering Heilig Avondmaal. spreker Nicolas Pouyet. Aanvang: 10.00 uur.

Er is een crèche en speciale kinderdien-sten voor alle kinderen t/m 12 jaar.Maandag 3 november: 19.30-20.30u wij bidden voor persoonlijke noden en zieken maar ook voor de instabiliteit en grote nood in de wereld, onder vluchtelingen, oorlogsdreiging en escalerende conflicten.Dinsdag 4 november: Bijbelstudie 09.30-11.15u. De deelnemers behandelen de Romeinen brief en beginnen met een inleiding op dit geweldige Bijbelboek. Heeft u interesse? Neem dan contact op met het secretariaat.

PROTESTANTSE GEMEENTEKruiskerk, St. Lucasplein. Elke zondag 10.00u. Voorgangers: ds. F.J. Timmers en ds. M. den Bakker, www.pgrkruiskerk.nl

ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUDInformatie parochie: www.samenkerk.nlZaterdag 1 november (Allerheiligen)Heerle 17.00u eucharistievieringen met tevens herdenking van overleden i.v.m. Allerzielen en m.m.v. het Gertrudiskoor.. Voorganger pastor J. de Kort.

Zondag 2 november (Allerzielen)Wouwse Plantage 9.30u eucharistievie-ring met herdenking van overledenen i.v.m. Allerzielen. Voorgangers pastor R. Smit en pastor J. Houben.Wouw 11.00u eucharistieviering met her-denking van overledenen i.v.m. Allerzielen en m.m.v. het Lambertuskoor. Voorganger pastor J. de Kort.

JEHOVAH’S GETUIGENKoninkrijkszaal van Beethovenlaan 17, tel. 554055, b.g.g. tel. 06-12858792.Gemeente Roosendaal-Centrum: Gemeen-tebijbelstudie/Theocratische bediening

school: donderdag 19.30u. Openbare le-zing/Wachttorenstudie zaterdag 18.00u.Gemeente Roosendaal-Tolberg: Gemeen-tebijbelstudie/Theocratische bediening-school dinsdag 19.30u. Openbare lezing/Wachttorenstudie: zondag 10.00u.

EVANGELIEGEMEENTE DE DEURKerkdiensten: zondag 11.00u en 18.00u, Best Western City Hotel the Goderië, Stati-onsplein 5a Roosendaal , tel. 06-46030695; www.dedeurroosendaal.come2me.nl

GLORY ASSEMBLY ROOSENDAALZondag 14.00u en vrijdag 19.00u. Kruis-kerk, St. Lukasplein 1, 4703 HX Roosen-daal. Info: 06-29103323; [email protected]; www.glohim.org

WIJKCENTRUM DE KORENAEREKorenmarkt 7, Bergen op Zoom Centrum. Dienst: zondag 11.00u en 18.00u, woens-dag 19.30u bijbelstudie. [email protected]; http://dedeurbergen-opzoom.come2me.nl/

CROWN OF LIFE CHURCH INT. ROOSENDAALAanbidding Dienst: Zondag 12.00u, Vrijdag 18.00u Bible Study en Zaterdag 16.00u Foundation school,Fatima Kerk Zaal bij Fa-tima Buurthuis, Doctor Schaepmanlaan 92, 4702 GZ Roosendaal. Informatie: [email protected], 06-81761703.

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGENwww.kerkvanjezuschristus.nlTel. Zendelingen Roosendaal e.o: 06-38772310.Mgr. de Vetstr 112, 4817 JP Breda, tel. 076-5213141. Aanvang zondag diensten: 10.00u.

KERKELIJK NIEUWS

ROOSENDAAL - In het Heemhuis van Heemkundekring De Vrijheijt van Ro-sendale vindt op zaterdag 1 november in Klooster Mariadal de Dag van de Brabantse Volkscultuur plaats.

Deze studiedag is een jaarlijks terugkerend evenement in de Provincie Noord Brabant en wordt gehouden door Erfgoed Brabant i.s.m. de Roosendaalse heemkundekring. Het thema voor dit jaar is ‘Het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog’. Erfgoed Brabant behoort samen met de Leerstoel Cultuur in Brabant van de Uni-versiteit van Tilburg, Brabants Heem en de Historische Vereniging Brabant tot het Samenwerkingsverband Volkscultuur. Omdat aan Roosendaal werd gedacht als plaats van handeling kreeg Heemkunde-kring De Vrijheijt van Rosendale in decem-ber vorig jaar het verzoek tot samenwer-king in de organisatie van deze dag.De Dag van de Brabantse Volkscultuur vindt grotendeels plaats in het voormalige Klooster Mariadal en bestaat na de ont-vangst ‘s morgens uit 4 lezingen, met daar-na een lunch en vervolgens wandelingen door klooster, kapel en tuin van Mariadal en stadswandelingen. Daarna komen alle deelnemers terug in Mariadal voor een filmpresentatie. Na de vertoning met toelichting over de nieuwe documentaire, wordt de tentoonstelling van de heemkundekring over de Tweede Wereldoorlog bezocht en wordt de dag afgesloten met een afsluitend samenzijn in de Ontmoetingsruimte van de heemkun-dekring.

ProgrammaAls 1e komt de lezing ‘Dagelijks leven in Roosendaal in oorlogstijd’ door Joss Hopstaken aan de orde. Joss Hopstaken is gemeentearchivaris van Roosendaal en onder meer redactielid van ‘In Brabant’ tijdschrift voor Brabants Heem en Erfgoed. In deze lezing bespreekt hij de invloed die de Tweede Wereldoorlog heeft gehad op

het dagelijks leven in Roosendaal.Als 2e lezing volgt ‘Zorgvolle tijden of cul-turele bevrijding’ en lezing door Ad van den Oord. Hij publiceert onder meer over de sociale geschiedenis van Brabantse steden en dorpen. Zijn lezing behandelt zaken als het verbod van katholieke jeug-dorganisaties, Arbeidsinzet, Kultuurkamer en de avondklok. Na een korte pauze komt Jan van Oud-heusden aan het woord. Hij is provinciaal historicus en onderzoeksmedewerker bij de Leerstoel Cultuur in Brabant. Hij heeft veel boeken over de Brabantse geschiedenis op zijn naam staan, zoals ‘Verhalen van Brabant’ en een nieuwe publicatie waarin het dagelijks leven in Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt getoond aan de hand van foto’s.Dan komt de 4e lezing aan bod ‘De on-dergrondse pers ontsloten’. Kees Ribbens is senior onderzoeker bij het NIOD en bij-zonder hoogleraar ‘Populaire historische cultuur en oorlog’ aan de Erasmus Univer-siteit Rotterdam. Zijn lezing handelt over de verbetering van de ontsluiting van illegale kranten - de on-dergrondse pers. Het programma wordt afgesloten met de presentatie van een nieuwe documentaire van filmmakers Joost Schrickx en Ludo Keeris onder de titel ‘Bevrijding om nooit te vergeten’. Persoonlijke verhalen over de bevrijding van het grootste deel van Noord-Brabant in het najaar van 1944. De verhalen die zij tonen vinden weliswaar een oorsprong in het verleden, maar door-dat ook nabestaanden en familieleden van direct betrokkenen aan bod komen, hebben deze kleine, persoonlijke geschiedenissen ook nu nog een dramatische impact.Alle sprekers hebben hun sporen verdiend op het gebied van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Daarmee is deze studiedag toch een moment om de Tweede Wereldoorlog in al zijn facetten te -blijven- herdenken.

HeemkundekringDag van de Brabantse Volkscul tuur in Heemhuis Mariadal

ROOSENDAAL - Zeulband Ut Ellufde uit Roosendaal houdt haar traditi-onele baomusconcert op zondag 2 november om 14.30 uur samen met carnavalsband Fuziefonie uit Roosen-daal.

Het concert wordt gehouden in café De Veestallen, Kade, Roosendaal en omdat ze inmiddels in de herfst zijn beland, de bla-deren vallen en de dagen korter worden, willen ze zorgen voor een mooi concert. Het concert wordt dit jaar voor de 12e keer gehouden en Ut Ellufde probeert elk jaar een andere band te zoeken om dit optre-den mede te verzorgen. Dit jaar is Fuziefo-nie bereid gevonden om dit te doen.Beide kapellen hebben hun sporen in de

muziek reeds verdiend en zijn dan ook zeer zeker muzikaal gewaagd aan elkaar, maar de onderlinge vriendschap en sfeer binnen de bands is kenmerkend. Ook kunnen ze beiden putten uit een uitgebreid repertoire van vele nummers zowel binnen- als bui-tenlandse nummers, hedendaagse rock klassiek , nederpop, maar ook gezellige Nederlandse meezingers. Beide kapellen zijn ook in de regio bekend, waarbij Ut El-lufde recent nog mooie punten scoorde tij-dens een kapellenfestival in Prinsenbeek. Ook in Roosendaal komt men de bands te-gen, zoals tijdens de carnaval, avondwan-delvierdaagse, halve marathon, etc.Fuzefonie is ontstaan uit de samenvoe-ging van 2 bands namelijk Hopeloos en De Velouren en timmert geruime tijd aan

de weg o.l.v. Marjolein Roovers. Zeulband Ut Ellufde staat onder muzikale leiding van good old Frans Raijmaekers en draait zo’n 39 jaar mee in de Roosendaalse muziek-wereld. Het baomusconcert begint om 14.30 uur en zal gepresenteerd worden door Peter Luijkx die, hoewel geen lid van de bands, maar de muziek een warm hart toedraagt en de presentatie op onvolprezen wijze al vele jaren voor zijn rekening neemt. Fu-ziefonie en Ut Ellufde heten iedereen van jong tot oud welkom op deze middag en de toegang is gratis.

Baomusconcert Zeulbands ‘Ut Ellefde’ en ‘Fuziefonie’

Ut Ellufde Roosendaal

ROOSENDAAL - Dit jaar zal de nationale natuurwerkdag plaatsvinden op zaterdag 1 november bij de Muizendreef op Landgoed Visdonk te Roosendaal.

Werkzaamheden: jonge boompjes die tussen de heideplanten groeien worden uitgetrokken, uitgestoken of afgezaagd. Zodoen-de krijgen de heideplanten meer licht en ruimte om uit te groeien. De werklocatie ligt aan het begin van de Muizendreef. Aan het eind van de Rozenvendreef (begin Boswachtersdreef) naar links

en dan het eerste zandpad rechts. Bij het heideterrein aangeko-men volgt een korte instructie over de werkzaamheden.Chocomelk, soep en koek is aanwezig. Wel zelf lunch meene-men. Werkmaterialen aanwezig, graag zelf werkhandschoenen meenemen, deze zijn er maar in een beperkt aantal. Goed, stevig schoeisel is aanbevolen, bij nat weer laarzen en regenkleding. We beginnen om 10.00 en stoppen om 15.00 uur. Alleen ‘s morgens of ‘s middags kan natuurlijk ook. Aanmelden: www.natuurwerkdag.nl locatie Visdonk- Muizendreef.

Nationale NatuurwerkdagKNNV Roosendaal

Bosschendijk 140 • 4731 RD Oudenbosch • T: 0165 502512

www.tuincentrumdebont.nl

1973 - 2014na 41 jaar

TIJD VOOR IETS NIEUWS(opening voorjaar 2015)

ALLES MOET WEG!!

TOTALELEEGVERKOOP

ZONDAG A.S.OPEN 12-17 u.

Page 27: Dr 20141029

Demmers InterieurStuc, schilder en klusbedrijf0641211049

www.demmersinterieur.nl

KACHELSHOP RUCPHEN

ZONDAG 2 NOvEmbERvAN 11.00 - 16.00 UUR

DIvERSE AANbIEDINGEN!Raadhuisstraat 30A - Tel. 0165-342750

ELKE 1E EN 3E ZONDAG vAN DE mAAND GEOPEND!www.kachelshoprucphen.nl

Met een gerust hart gaan werken, dat kan,

ik zorg Met liefde voor uw kindjes.

Bel gerust vrijblijvend.Tel. 06 22254906

Klus-it René PeetersGroeneweg 28, 4759 BB Noordhoek

Tel.: 0168-403640 / Fax: 0168-403313Mob.: 06-46193871

Zie onze vernieuwde website: www.klus-it.nl [email protected] / Lid VLOK

Geen vooRRijKosten

Betrouwbaar & Professioneel6% BTW op arbeid per 1 maart 2013

STUNTPRIJS!!Düsseldorf of Oberhausen € 17,50Nu met extra snelle verbinding op 13, 18, 20 dec.

Margriet Winterfair 14 t/m 20 nov.excl. entree € 17,00 Keulen 13-18-20 dec. € 25,00 Brugge 16-18 dec. € 22,50 Maastricht 11-20 dec. € 22,50 Valkenburg 11-20 dec. € 22,50 2 dgn Londen 13 t/m 14 dec. € 99,50 * 2 dgn Disney/Parijs 27 t/m 28 dec. € 109,00 * Prijzen incl. overnachting, ontbijt, entrée *excl. boekingskosten € 15,- per boeking

Voor meer informatie en boekingen kunt u contact met ons opnemen: Muys Reizen Rucphen

Tel: 0165-342351 [email protected]

ervaren schilderzoekt

schilderwerk zsm voor binnen en buiten

tel. 06-31002999

Te huurbedrijfs-ruimtes Mon Plaisir 102-104

Vanaf 225 m2, vrije hoogte ca. 8 m

Industrieterrein Vosdonk

te Etten-LeurFlexibele voorwaarden

www.vbtmakelaars.nlwww.deboerstorimans.nl

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

Voor ons distributiecentrum in Oud Gastel zoeken wij een gemotiveerde klemtruckchauffeur in ploegendienst. U verzorgt het verplaatsen van goederen naar de gewenste locatie en het orderpicken van die goederen.

TAKEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN• Lossen van trucks, containers;• Put awayen naar locatie;• Orderpicken;• Controle bulk (aantal, type en schade);• Veilig werken en zich houden aan alle voorschriften;• Signaleren van defecten aan de heftruck;• Tijdig en veilig laden van de accu’s behorende bij de heftruck op een

zodanig manier dat de machines optimaal ingezet kunnen worden.

FUNCTIE-EISEN• MBO-niveau door opleiding of werkervaring;• Certifi caat heftruckchauffeur. • Nauwkeurig en bewust van de gevaren die zijn werk met zich meebrengen;• Stressbestendig en fl exibele werkinstelling;• Het kunnen vertalen van veiligheidsvoorschriften in werkuitvoering.

Voor meer informatie over de De Rooy Warehousing BV en de vacature, kijk op www.derooy.com of bel (0499) 485 174.

WWW.DEROOY.COM

De Rooy Warehousing BV maakt deel uit van het familie bedrijf De Rooy Holding BV. De Rooy verzorgt vanuit Oud Gastel voor een aantal toonaangevende merken de op- en overslag en de distributie van witgoed in de Benelux.

REACTIES NAAR:De Rooy Warehousing BVT.a.v. Pieter van EetenPostbus 9645600 AZ EindhovenOf e-mail naar:[email protected]

KLEMTRUCKCHAUFFEUR

Voor al uw sinterklaasfeesten

groot of kleinmoet u bij

www.sintwestbrabant.nlzijn

30 jaar ervaring0164-85293206-36186855

Rolluiken?

GOES | T 0113 - 22 77 66 | [email protected]

ROOSENDAAL | T 0165 - 80 01 22 | [email protected]

Bescherming tegen kou, warmte, regen en geluidsoverlast, energiebesparing, zonwering en schrikken inbrekers af!

VENESTRA.NL

TE HUUR ■ ETTEN-LEUR

BEDRIJFSRUIMTES Van 100 m2 tot 225 m2

Industriegebied ‘Vosdonk’ te Etten-Leur Flexibel huurcontract www.drvm.nl/vosdonk

Personeel gevraagd

• Zelfstandig werkende kok

• Gemotiveerde, vlottemedewerk(st)ers bediening ft/pt

reacties: Tel. 0165-558315 [email protected] Café BliTs, Markt 7, roosendaal

“Die enedruppel.Die doeter toe.”- Liliane Brekelmans,oprichtsterLiliane Fonds

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 28: Dr 20141029

Rucphensebaan 184706 PJ RoosendaalTel. 0165 - 566 [email protected]

Kerstdiner 25 en 26 december

Alkoholische dranken bier/wijn: 1 Kook.-munt € 1,50Sterke dranken: 2 Kook.-munten à € 1,50

Reserveer a.u.b. op tijd0165 - 56 68 86Alleen telefonisch reserveren mogelijk.

Ontvangsttijden: 12.00 • 12.30 • 13.00 • 13.30 • 14.00 • 20.30 • 21.00 uur

€ 34,95 p.p. kinderen 3 t/m 11 jaar € 20,95 • kinderen t/m 2 jaar gratis

Ontvangsttijden: 14.30 • 15.00 • 15.30 • 16.0016.30 • 17.30 • 18.00 • 18.30 • 19.00 • 19.30 • 20.00 uur

€ 44,95 p.p. kinderen 3 t/m 11 jaar € 24,95 • kinderen t/m 2 jaar gratis

Diner kerst arrangement is voor 21/2 uur

• Reserveerd u op 13.30, 16.30 of 19.30 uur dan reserveren wij een tafel voor u op de 2e verdieping

Kerstavond

24 december

met Sfeervolle

Live-muziek met o.a.

onbeperkt Kreeft

Kerstavond

res

erve

er n

u!

Rucphensebaan 184706 PJ Roosendaalwww.roosendaal-kook.nl

WereldkeukenOnbeperkt…eten en drinkenvoor een vast bedrag

vanaf 6 25,95

17.00• 16.30

t