Download - De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

Transcript
Page 1: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

VoorzitterP.J. ter Horst

[email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

020- [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

[email protected]

JeugdcommissieVacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

KantinebeheerderM.C. Bekker

[email protected]

Redactie clubblad M.E. Post

[email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

DeTreffer

Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

Jaargang 78 nr. 7 7 november 2011

Wisselende resultatenHelaas moet ik dit voorwoord beginnen met vervelend nieuws. Hadden wij eerder te maken met diefstal van tassen uit het rek, nu blijkt er op de training uit de, niet afgesloten, kleedkamers 3 en 4 spullen te zijn gestolen van jongens van de C6.Natuurlijk is het verstandiger om kleedkamers op slot te doen en geen waardevolle spullen mee te nemen, maar het moraal is toch: blijf met je handen van andermans spullen af!!Indien wij erachter komen wie deze laffe daders zijn blijft het wat sv Diemen betreft niet alleen bij royeren, maar zullen wij ook aangifte doen bij de politie en je naam doorgeven aan de KNVB.

Dan door naar vrolijker nieuws. Eén van onze hoofdsponsors Bert Steen van RSBS heeft besloten,ondanks de moeilijke tijden in de markt, nog een jaar door te gaan met top sponsoring van onze A jeugd. Mocht u dus een verzekering, hypotheek of andere geld-zaken geregeld willen hebben denk dan even aan RSBS.Ook wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om alle sponsors groot of klein te bedanken voor hun bijdrage aan sv Diemen.Dames en heren denk dus aan onze sponsors!

Voor wat betreft het voetbal, wisselende resultaten. Onder 23 speelde een leuke wed-strijd tegen WVHEDW die ruim gewonnen had moeten worden, echter helaas verloren met 4-3.Onze A1 stond tegenover de koploper Huizen en wist na een 3-0 achterstand er bijna nog een gelijkspel uit te persen, maar helaas bleef het bij 3-2.De zaterdag 1 verloor na twee eerdere winst partijen nu met 2-0 van SIZO, de zondag 2 ging met 2-0 onderuit tegen Jos-Watergraafsmeer en onze zondag 1 verloor onterecht met 1-0 bij Arsenal. Zij zullen zondag tegen Ouderkerk hun hoge positie waar moeten maken en zorgen dat de drie punten in Diemen blijven.

Vorige week donderdagavond was het weer erg gezellig na afloop van de training door de organisatie van een “Pub-quiz” . De organisatie had voor pittige vragen en geluids-momenten gezorgd die beantwoord dienden te worden. Mijn compliment voor de ge-slaagde opzet.

Vanuit de bestuurskamer is deze keer te melden dat wij erin geslaagd zijn een opvolger voor onze penningmeester Roel Stallinga te vinden, waarover ik in de volgende Treffer iets meer zal schrijven.

De KNVB heeft ons benaderd als één van de voorbeeldverenigingen, om een gezamen-lijk traject op te zetten voor een nog beter gestructureerde opleiding ten bate van onze jeugd. Op korte termijn zal (in eerste instantie voor een kleine groep) een presentatie worden gegeven.Ik wens u weer veel sportplezier.

Hans ter Horstvoorzitter

Page 2: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 2 svDiemen  DeTreffer

Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 3,3%

Bel: 020 - 416 26 56

Page 3: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 3 svDiemen  DeTreffer

Op de respectabele leeftijd van 95 jaar is plotseling overleden

Gerrit Smit

Tot midden van dit jaar deed hij nog zelf zijn boodschappen, van Berkenplein naar het winkelcen-trum in Diemen-Zuid en terug en tot op hoge leeftijd kon je hem nog op de fiets tegenkomen in de Diemerdreven.

In 1931 was Gerrit er als 14-jarig jochie bij toen D.V.A.V. werd opgericht, op een foto uit 1932 van het eerste juniorenteam komen we hem tegen, een klein ventje nog, met toen al een fluwelen techniek. Gerrit was 17 jaar toen hij debuteerde in het eerste elftal van D.V.A.V., uit tegen RTS op sportpark Drieburg. In het seizoen 1948/1949 werd D.V.A.V. kampioen, na een zwaar seizoen moest de beslissing vallen in de wedstrijd tegen Madjoe aan de Kruislaan. Vlak voor tijd scoorde Gerrit de alles beslissende 2-1, in de krant kon je lezen dat door dit doelpunt Gerrit Smit wereld-beroemd was in Diemen.

Na zijn voetballoopbaan schreef hij vele jaren onder het pseudoniem “Gejes” stukjes in het club-blad, onder de titel “de wedstrijd die ik zag” volgde hij veel teams van D.V.A.V. En altijd positief, met kritiek op zijn tijd, maar opbouwende kritiek. Ook zijn portretten van de mensen die op de achtergrond veel voor de club betekenden waren van hoog gehalte. Ik zelf heb nog veel stuk-jes mogen plaatsen van Gerrit, een belletje “wat vind je er van als ik over die persoon een stukje schrijf”? en altijd geschreven hè, vaak twee A-viertjes vol en zonder taalfouten!Vele jaren was hij de redacteur van het clubblad, schrijven voor maar ook het clubblad verzorgen, waren bij hem in goede handen.Toen sv Diemen verhuisd was naar sportpark “De Diemen” kon je, als het mooi weer was, hem vaak tegenkomen, dan kwam hij op zijn fiets een rondje Diemen makend even langs een praatje maken. En als dat in het weekend gebeurde pakte hij een wedstrijdje mee, eens een liefhebber altijd een liefhebber.

We nemen afscheid van een man die veel voor onze club heeft betekend en in de geschiedenis van sv Diemen een grote rol heeft gespeeld. Zijn plotselinge dood doet pijn.

Ik wens de kinderen, kleinkinderen en verdere familie de kracht om het grote verlies van hun “lieve vader, opa en oudopa” te dragen.

Tinus Post

Page 4: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 4 svDiemen  DeTreffer

  1 

Algemene Ledenvergadering van sv Diemen Op 21 november 2011.

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw. Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging, zoals teamleiders. Sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het woord te voeren. 

Agenda. 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Ingekomen Stukken. 4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011. 5. Jaarverslag van de secretaris.

In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarverslag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelingen en commissies. Deze verslagen zijn op de website www.svdiemen.nl geplaatst en ook beschikbaar in de zaal. Over deze verslagen kunnen de nodige vragen worden gesteld.  

6. Financiën. a. Vaststelling van de jaarrekening 2010/2011 b. Vaststelling van de begroting 2011/2012

c. Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hibbel, reservelid J. Cousin.

d. Benoeming van de kascontrolecommissie In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd. 7. a. Bevestiging van de vaststelling van de contributie.

In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index voor de kosten van levensonderhoud ( CPI Totaal, alle huishoudens: 100= 2006 afgerond op een geheel percentage naar boven. Het indexcijfer voor 2010 =  107,3 wat een stijging van 1,9 % betekent en dat werd afgerond naar 2 %. Het bestuur heeft u echter op 23 mei een voorstel gepresenteerd met een substantiële verhoging van de contributie en een wijziging van de contributie- structuur . In de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011 is uw vergadering akkoord gegaan met het contributievoorstel en de contributiestructuur voor het seizoen 2011-2012.  

8. Huldiging jubilarissen. 9. Pauze. 10. Bestuursverkiezing.

Het bestuurslid R.(Roel) Stallinga, penningmeester, is aftredend volgens rooster. Hij stelt zich niet herkiesbaar en zal zijn functie uitoefenen tot 30 juni 2012. Ook aftredend volgens rooster is het bestuurslid Voetbalzaken Senioren zondag M.S.( Martien) van der Vegt. Hij stelt zich herkiesbaar. M.C. ( Marc) Bekker, bestuurslid Kantinezaken is op 14-10-2011 met onmiddellijke ingang afgetreden. Er is dus een extra vacature in het bestuur ontstaan. Er bestaat ook nog steeds de vacature “bestuurslid jeugd”. De jeugdcommissie stuurt wel altijd een (wisselende) vertegenwoordiger naar de bestuursvergaderingen maar deze heeft geen bestuursverantwoordelijkheid en in feite geen stemrecht. Het bestuur zoekt dus snel vervangers voor de aftredende leden en kandidaten voor de vacatures. (Tegen) Kandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris. 

11. Rondvraag. 12. Sluiting.  Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen. 

Page 5: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 5 svDiemen  DeTreffer

Officiële mededelingen

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op maandag 21 november.U kunt uw verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van12/13 november inleveren t/m woensdag 16 november 20.00 uur.

Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 19/20 novemberkunt u inleveren t/m maandag 21 november 12.00 uur.

Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.U kunt uw verslagen ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Gele/rode kaart ontvangenWaarschuwing/gele kaartEen spelers die een spelbederf- of een licht gewelddadige overtreding maakt, ontvangt van de scheids-rechter een officiële waarschuwing: de gele kaart. Hiervan wordt melding gemaakt op het wedstrijdformu-lier. Bij twee waarschuwingen in één wedstrijd volgt een veldverwijdering. Twee keer geel = rood.

De tuchtcommissie amateurvoetbal registreert alle overtredingen. Een speler die herhaaldelijk overtredin-gen begaat in één seizoen, wordt (strenger) bestraft. Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk Schorsing/uitsluiting.

Veldverwijdering/(directe) rode kaartBij gewelddadige handelingen en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter een (directe) rode kaart. De speler moet direct het veld verlaten. Door de vermelding van de personalia op het wedstrijdformulier wordt de betreffende speler direct ‘in staat van beschuldiging’ gesteld door de tuchtcommissie.

Vervolgens doet de tuchtcommissie op een zo kort mogelijke termijn een uitspraak. Dit gebeurt aan de hand van de opgestelde richtlijnen voor de straftoemeting bij dergelijke overtredingen.

Lik-op-stukbeleidDe KNVB voert een lik-op-stukbeleid. Dit betekent dat een speler die met een directe rode kaart van het speelveld wordt gezonden (automatisch) niet mag deelnemen aan de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn team. Tot en met de dag waarop dit team één bindende wedstrijd heeft gespeeld, is de speler ook niet gerechtigd om in een ander elftal van de vereniging uit te komen.

De speler wordt hierover niet afzonderlijk aangeschreven. Het is dus de verantwoordelijkheid van de spe-ler én de vereniging om uitvoering te geven aan deze regeling.

Verkorte procedureJaarlijks is er van 15 maart tot het einde van de competitie (zowel veld als zaalvoetbal) een verkorte pro-cedure van kracht voor de afwikkeling van tuchtzaken in categorie A. Deze procedure waarborgt in de eindfase van de competitie een eerlijker verloop.

Meer informatie over deze verkorte procedure en de (financiële) consequenties van gele en rode kaarten is te vinden in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal

Page 6: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 6 svDiemen  DeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren Chiel Simons [email protected]ördinator C-junioren Vacant [email protected]ördinator D-pupillen Pieter Buis [email protected]ördinator E-pupillen Simon Ilcken [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

sv Diemen B4 - Hoofddorp B6 8-3 30 oktoberNa ons vrije weekend op 23 oktober en onze verliespartij bij VSV in Velsen vandaag aan de bak tegen onze directe concurrent Hoofddorp. We moesten vandaag winnen om nog aansluiting bij de top te houden.Allereerst bleek bij het verzamelen dat we nu een luxe hebben. Na de opheffing van de B3 zijn maar liefst 5 spelers onze kant opgekomen. De manier waarop de B3 moest stoppen was niet leuk voor Erwan, Brian, Sergio, Sihar en Shaguille. Ik heb er wel begrip voor dat ze het er de afgelopen weken moeilijk mee heb-ben gehad. Gevolg is natuurlijk wel dat je als coach goed moet gaan opletten om iedereen te laten spelen en het wisselbeleid moet gaan vastleggen. Tel daarbij dat Kamil ook weer was hersteld na een lange af-wezigheid en je reservebank zit dan aardig vol.

Even voor 10.00 (eigenlijk 11.00 want ik stond nog in de zomerstand) gingen we van van start. Op aangeven van Donny kon Mitchell de 1-0 scoren. Dat was dus al vlot. Helaas liep het in de as van het veld niet goed en kon Hoofddorp 2 keer tegen scoren. Dan is het altijd goed dat er een speler opstaat die de zaak kan laten keren. Brian ging dus in de as spelen, Florian vanuit de as naar links en Justin (“ik heb me dag niet vandaag”) ging het als vlagger proberen, terwijl de geblesseerde Dave als centrale verdediger aan de slag ging Ik zag het overigens niet aan zijn manier

van spelen af. Sergio kon maar 10 minuten spelen dus Kamil was al snel op de linksbuitenplek terecht-gekomen. Dat liep dus een stuk beter. Donny (wie anders) liep iedereen er weer uit en scoorde de 2-2 en de 3-2. Die 2 doelpunten, de omzetting in de as en een belangrijke redding van Bas kantelden het spel in ons voordeel. Toen was het weer eens tijd voor onze “koning kluts” Kamil om een paar goals te scoren. Hoe hij het doet weet ik niet maar het lijkt wel of hij een flipperkast bedient. Al klutsend dus de 4-2, met als intermezzo de 4-3 voor Hoofddorp en daarna weer Kamil met de 5-2. Toen de rust.In de 2e helft ging onze betere conditie meespelen. Stein verving Shaguille en dat pakte erg goed uit. Ik zag verschillende prachtige combinaties over rechts maar helaas was er met regelmaat een Hoofddorps been of lichaam wat in de weg stond. Max kon de 6-3 scoren. Hoofddorp kwam er toen al bijna niet meer uit en dus begon het beleg van Hoofddorp. Hier moeten we wel beter mee omgaan in de toekomst want we gingen te compact spelen en dan kom je er bijna niet meer door. Sihar verving Florian en dan ligt de drive nog meer naar voren. Helaas scoorden we nog maar 2 keer uit legio kansen.We gaan hiermee aan de slag mannen. Over de inzet mocht ik niet klagen vandaag. Petje af dus. A.s. weekend 6 november gaan we oefenen tegen Arsenal.( in Amsterdam bij het Olympisch stadion, niet in het Emirates stadion) Trainen mannen want we moeten nog flink aan elkaar wennen.

Ad de Gans

Na een jaar weer nederlaag voor de C1AS’80 C1 – sv Diemen C1 2-0 30 oktoberDat we een keer moesten verliezen zat er natuurlijk aan te komen. Al bijna een heel jaar is de C1 onge-slagen geweest, maar vandaag is die ban gebroken. In het begin konden we nog mee komen met AS’80, met een grote kans voor Yoëll. We waren met 3 man los van de verdediging in een counter, maar Yoëll besloot voor eigen eer te gaan en schoot naast. Bij verkeerd opbouwen van Jeffrey (achterin pingelen) kon Abe ternauwernood nog redden. Schoten van AS’80 gingen eerst nog naast en over maar het volgende schot ging er wel in: 1-0. Die man kon vrij inschieten even buiten de 16 meter. AS’80 viel vooral op door hun goede aanvallers, ook fysiek. Ze waren feller dan onze verdedigers en middenvelders die soms half leken te slapen. Vooral hun rechtsbuiten was zeer sterk en had een goed schot. Lorenzo kreeg nog een kans maar dit werd afgefloten voor buitenspel, dus 1-0 bleef de ruststand.

Page 7: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 7 svDiemen  DeTreffer

In de rust hield Magdy een donderspeech en het werd angstig stil in de kleedka-mer. Het moest beter en feller en er moest snel een goal komen. Nou, die kwam er dus niet, maar wel een tweede voor AS’80. Er was eerst weer een kans voor Lorenzo maar weer was het buitenspel? De meningen waren verdeeld…Eerst was er nog een schot van AS’80 dat via de paal naast ging, maar de 2e goal viel dan toch, na een goed uitgespeelde counter. In een uiterste poging iets te for-ceren werd Abe van het doel in de spits gezet, maar ook dit had geen resultaat. AS’80 kreeg zelfs nog kansen op 3-0, en in de slotminuten krijgt Tim nog een me-

gakans maar zelfs die mocht er vandaag niet in.We wisten dat AS’80 kon voetballen, hun laatste resultaten logen er niet om, dus van onderschatting was geen sprake, maar ze staan wel 7 plaatsen onder ons. Dus hoe kon dit? Ik denk dat het een collectief falen was van de hele groep. We speelden te gehaast, te onrustig en teveel hanteerden we de lange bal. Eén ding is zeker: de concurrentie kruipt vandaag dichterbij.

Martin

sv Diemen D2 – AFC D3 1-5 29 oktoberPaalzitten is een sport, maar de paal raken daar zou de FIFA ook iets mee moeten doen en punten voor moeten geven. Is het eigenlijk geen kunst om een bal precies op het smal-le metalen omhulsel van het doel te raken? Ik moest hieraan denken nadat Lorenzo kort na de aftrap de bal richting goal trapte en de bal tergend langzaam zijn koers vervolgde en precies midden tegen de paal terugketste. Het geeft een typerend beeld van deze wedstrijd. Louis van Gaal heeft eens gezegd, dat je geluk kunt afdwingen en het viel onze jongens moeilijk dwingend naar voren te spelen. Er was veel inzet en er was werklust, maar veel uitgespeelde kansen leverde het helaas niet op. De van een blessure herstelde Lorenzo wist in de eerste helft op de rechterkant onrust te creëren in de verdediging van AFC, maar AFC maakte het onze jongens achterin niet gemakkelijk. Keeper Mitchell kon met een goede redding ternauwernood een doelpunt voorkomen. Na twee afgekeurde doelpunten voor AFC leek de rust-stand 0-0 te worden ware het niet dat AFC nog net 0-1 wist te scoren.In de tweede helft maakte de verdediging een foutje en de individuele klasse van een aantal AFC-spelers leidde binnen 10 minuten tot 0-3. Lorenzo bracht met een goed schot de stand terug tot 1-3, Dris miste vervolgens een penalty na hands van een AFC-speler en Jethro had nog een paar goede schotkansen welke of bij de keeper eindigden of naast gingen.Onze D2 had meer verdiend en ik hoop dat spelers zich niet gepasseerd voelen als zij niet voorkomen in dit stukje. Met een eindstand 1-5 gingen de spelers het veld af en we gaan met een optimistisch gemoed richting de volgende wedstrijd.

René Lammertsen

HBOK E1 – sv Diemen E1 7-6 29 oktoberMet Wester midden-achter, Mats rechts-achter en Bart en Devin in het middenveld begonnen jullie in een nieuwe opstelling. Maar jullie speelden heel erg goed. Jullie konden elkaar goed vinden en er werd echt mooi opgebouwd van achteruit. Heel veel kansen, maar helaas gingen veel ballen recht op de keeper af. Gelukkig lieten jullie je niet ontmoedigen en uiteindelijk kon Devin de bal in de korte hoek schieten en stond er de verdiende 0-1. Nog meer mooie aanvallen volgden en al snel kon Riley de 0-2 maken. Bart ging er een paar keer snel vandoor en helaas konden zijn voorzetten net niet scorend afgemaakt worden, omdat de keeper van HBOK goed stond te keepen. Eéntje ging er wel in, nadat Bradley de bal ineens doorschoot. Hier was de keeper niet op bedacht en een mooie 0-3 was het gevolg. Na een corner werd een tegenaanval in eerste instantie goed weggewerkt maar met een afstandsschot ging de bal toch hoog over Sven het doel in: 1-3 – dit was ook de ruststand.Direkt na de rust was er even een misverstand tussen Wester en Sven waar HBOK van kon profiteren (2-3). En vlak daarna weer door rommelig spel zelfs 3-3. HBOK rook mogelijkheden en zetten stevig door. Jullie lieten je overrompelen en het stond ineens 4-3! Waar was het team gebleven wat de 1e helft zo goed speelde? Even weer een opleving: Milco langs de lijn geeft voor naar Riley die snel doortikt naar Bart. Bart schiet zo hard dat de keeper de bal niet vast kan houden en loslaat. Riley staat op de goede plek en kan toch nog inschieten (4-4). HBOK gaat echter gelijk in de tegenaanval en ongelooflijk maar waar, binnen een paar minuten staat het 7-4! Nu lijkt het alsof jullie weer wakker schrikken en met 2 mooie aanvallen weten Floris en Bradley uiteindelijk de eindstand naar 7-6 te brengen. Het begon zo mooi, maar wat is er na de rust gebeurd? Waren er teveel positie-wissels, waren jullie moe, dachten jullie te makkelijk ‘we staan wel voor’? Jullie waren beter dan HBOK, maar HBOK heeft gewonnen dankzij jullie eigen fouten en rommelige spel. Jongens, jullie moeten NIET door het midden uitverdedigen. Bij een pass moeten jullie wel vóór de bal komen; jullie staan soms te wachten tot de bal bij de voeten ligt waardoor de tegenstander er steeds tussen kan komen. Blijf ook wel je eigen mannetje verdedigen;

Page 8: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 8 svDiemen  DeTreffer

aanvallen is leuk maar bij een tegenaanval moet je wel mee terug. En bij een uittrap/uitgooi van Sven moeten jullie de bal wèl willen hebben.De uitslag staat er helaas, maar laten we de 2e helft maar gauw vergeten. Speel de volgende wedstrijd weer zoals de 1e helft; die was echt prima. Kom op jongens – ge-loof erin en ga ervoor.

Judith

Abcoude E1 - sv Diemen E2 8-1 29 oktoberVanochtend stond de uitwedstrijd tegen Abcoude op het programma. Het bleek een goede les te worden in effectief voetballen. Het was een goede ochtend om te voetballen. Na eerst ’s ochtends de 10-0 winst van de F3 te hebben gezien en op het veld ernaast de E3 die uiteindelijk een 2-2 uit het vuur sleepte, zijn we de E2 achterna gereisd naar het altijd mooie Abcoude. Daar aangekomen schrokken we een beetje van het veld waar de jongens bezig waren aan de warming-up. Was dat nou aarde of een heel slecht gras-veld. Het bleek toch kunstgras te zijn, echter met zoveel rubber korrels dat het wel een vlakte van aarde leek. Gevolg in ieder geval dat we de witte kee-persokken van Sven niet meer wit te krijgen zijn. De tegenstander, Abcoude E1 met waarschijnlijk allemaal tweedejaars, waren flink uit de kluiten ge-wassen. Het lijkt wel hoe verder we van Diemen vandaan gaan, hoe groter de tegenstanders zijn. Maar goed, dat zegt natuurlijk niets over de voetbal kwaliteiten.Maar goed de wedstrijd…Ik probeer het in het verslag al een beetje uit te stellen, maar uiteindelijk gaat het daar toch wel over. Voordat we echt begonnen waren lag de bal al in het doel van Diemen. De combina-ties wilden niet echt lopen, en waar een kans ontstond was Abcoude zeer scherp in de afwerking. Einde eerste helft zorgde nota bene de verdediger Mika voor de treffer van Diemen, waardoor we met 4-1 de rust in gingen.Helaas lukte het Diemen niet om de aansluiting te houden. Waar Diemen de combinaties te ver doorvoer-den richting het doel van Abcoude, bleef onze tegenstander met scherp schieten. Ook onze schietkansen verdwenen helaas in de Abcouder polder. Waar we vorige week konden stellen dat de nederlaag tegen AFC enigszins geflatteerd was, was Diemen nu collectief niet in staat op Abcoude goed partij te bieden. We weten dat we in een zware poule zitten en we dit soort wedstrijden tegenkomen, echter zullen we ons niet uit het veld laten slaan en de punten moeten pakken waar mogelijk is. Komende wedstrijd gaan we strijden in de beker, uit tegen Waterwijk. Uiteraard blijven we positief want voetballen kunnen de mannen zeker. Komende wedstrijd gaat de E2 flink aan de bak en wordt het weer tijd voor een overwinning. Kop op mannen, wat er in zit.. gaat er zeker een keer uitkomen!!

Johan van Es

sv Diemen E4 - DWS E5 4-0 29 oktoberVandaag stond de wedstrijd tegen DWS E4 op het programma. Omdat de tegenstander met 11 spelers kwam speelden we op hun verzoek 8 tegen 8. Wij begonnen in een 1-4-3 opstelling, zo`n 20 minuten lang was het een gelijk opgaande wedstrijd. Jermaine bracht ons op voorsprong en niet lang daarna gingen we met 1-0 rusten.De eerste helft had keeper Lucas ons wel met een paar mooie reddingen voor een achterstand behoed! Afgesproken in de rust zo verder te gaan. De verdediging bleef goed Robin als het slot op de deur Jules daarnaast stond ook zijn mannetje en Jan als bikkelende rechtsback. Lucas ging iets naar voren spelen bleef zijn verdedigende taken uitvoeren, de bal werd rond gespeeld en we kregen corner na corner. Bij een van die corners de mooiste actie van de wedstrijd. Jermaine tikt naar Lucas Ferdinandus hij geeft mooi voor en Dikran kopte op de paal dat had echt een doelpunt verdiend. Niet lang daarna dezelfde variant alleen toen schoot Lucas de bal prachtig in de kruising, de 2-0 was een feit. Dani scoorde de 3-0 en DWS was verslagen, na weer een corner maakten ze een een eigen doelpunt of was het Robin? i.i.g. 4-0. Onze laatste goal kwam op naam van Dikran al denk ik als Dikran en Lennart wat scherper (Lennart was wel een paar keer hard aangepakt) voor de goal waren geweest dit zomaar een monsterscore had kunnen worden.Ik vond het leuk dat de trainer van donderdag naast mij stond en tijdens de hele wedstrijd fanatiek mee coachte. Jammer vond ik dat de jongens van DWS behoorlijk veel krachttermen gingen gebruiken en onze

jongens daar soms ook op reageerde. Tijdens het penalty schieten toonden enkele spelers van Diemen onsportief gedrag door DWS te storen en moesten we als ouders even ingrijpen. Laten wij als Diemen dan maar het voorbeeld geven door sportief te blijven, we moeten immers ook uit spelen tegen DWS.Tot maandag bij de training

Wilbert

Page 9: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 9 svDiemen  DeTreffer

sv Diemen E7 - de Dijk E5 2-5 29 oktoberOnze Ameo-tijgers mochten het sinds vandaag een klasse lager gaan proberen daar de wedstrijden in de 4e klasse toch veel kwaliteitsverschil aangaf. Vandaag dan onze eerste wedstrijd in de 5e klasse tegen de eerstejaars E-tjes van de Dijk E5. De wedstrijd begon zonder onze zieke Timo, dus met een kleine aanpas-sing op het middenveld. De wedstrijd ging gelijk op en waren zoals vaker de betere kansen door o.a. Nick voor onze jongens. Maar door een tactische aanpassing om de laatste man te wisselen kregen we een zeer ongelukkige eigen goal om de oortjes. Nog voordat we van deze schrik waren bekomen lag ook de 0-2 al in het doel, wederom moesten de mannen dus een achterstand ombuigen in een voorsprong, alleen hebben de jongens dit seizoen hier echter enige problemen mee. De ruststand was een zeer geflatteerde 0-4 voor onze tegenstander.Na een donderspeech in de rust werd er in de tweede helft door onze mannen als echte tijgers gevoet-bald. Roy wist een communicatiefout tussen de keeper en hun laatste man genadeloos af te straffen. Een paar minuten later werd Roy onreglementair gevloerd helaas zag de scheidsrechter het voordeel wat we kregen niet, en werd het doelpunt van Dylan Muuren afgekeurd en kregen we een vrije trap. Roy zelf nam deze en hoe, als een ware raket werd de bal hoog in het dak van het doel geschoten. De jongens waren helemaal terug in de race en voor het eerst dit seizoen geloofden zij in een ware metamorfose. Dylan Blom kreeg een geweldige kans alleen kon de keeper zijn schot met zijn nog niet afgeknipte teennagel stoppen, hierdoor zou de aansluitingstreffer voor een ware ontlading bij onze jongens hebben gezorgd, Helaas was de counter van de Dijk desastreus want zij wisten deze binnen te schieten en de 2-5 op het scorebord neer te zetten. De E7 gaf zich nog niet gewonnen onder leiding van onze jongste tijger Roy die vandaag een geweldige wedstrijd op de mat wist te leggen. Ondanks een paar uitstekende mogelijkheden bleef de stand onveranderd.Jongens hou de inzet van de 2e helft vast dan is onze eerste overwinning van dit jaar(!!!) in aantocht.

John

sv Diemen F2 - Fortis F2 14-1 29 oktoberDe wedstrijd begon lekker. De jongens moesten fel spelen en flink doorjagen. Dit wierp al snel vruchten af. Mooie aanvallen van Raashid en Jay zorgden al snel voor 1-0 en 2-0 door prachtige goals van Shay. Daarna ging het snel met 3-0 en 4-0 door Raashid waarbij de vierde een schitterende goal was. Shay en Raashid zorgden voor de 5-0 en 6-0. Daarna kwam Jay steeds meer in zijn spel en scoorde 7-0. Jammer genoeg toch nog een tegendoelpunt dus 7-1. Kort daarna weer Jay met de 8-1. Dit was de ruststand.De doelpuntenmachine ging daarna gewoon door met Raashid, Jay en weer Raashid werd het 11-1. Daar-na was Shay weer aan de beurt met een hele mooie 12-1. Jay zorgde voor 13-1 en de afsluitende 14-1 werd gemaakt door Jody die zichzelf mooi vrijspeelde en scoorde. Kortom een heerlijke voetbalochtend.Door het felle spel en het opjagen van de tegenstander werd snel druk gezet. De verdediging stond onder leiding van Yaron als een huis. Ook de rest van het team Olivier, Deejay en Rafael hebben laten zien dat je met een goede inzet kan winnen. Keeper Joas heeft deze wedstrijd niet zoveel te doen gehad maar wat hij moest doen deed hij goed. Volgende week hebben we tegen IJburg nog wat recht te zetten dus dan verwacht ik weer zo’n inzet en vechtlust als vandaag. Als we weer zo goed samenspelen dan gaan we gewoon winnen!!!

Martin

sv Diemen F3 – Taba F2 10-0 29 oktoberOp deze mooie mistige herfstmorgen moest de F3 thuis aantreden tegen Taba. Ondanks enkele grotere

en oudere tegenstanders begonnen de jongens goed aan de wedstrijd en vanaf de aftrap ontstond dan ook de eerste grote kans. De 1-0 liet dan ook niet lang op zich wachten. Na een snelle counter gaf Jay een mooie voorzet, waarna Joeri de bal achter de keeper schoot. Nieuwkomer in het team Aram speelde moeiteloos mee en na een goede lange pass van deze Aram kon Jay alleen op de keeper af. Jay omspeelde de keeper en tikte de 2-0 binnen. In de 1e helft lieten de jongens nog een aantal zeer goede aanvallen zien, waarbij goed samengespeeld werd. Na één van de vele goede voorzetten maakte Rachid (invaller voor Thijs) de 3-0. Met deze stand ging de F3 de kleedkamer in voor limonade en tactische aanwij-

zingen van de coaches.De mist was inmiddels opgetrokken en een zonnetje brak door. Heerlijk weer voor de toeschouwers om te kijken naar de 2e helft. Waar in de 1e helft de keeper van Taba nog enkele kansen stopte, gingen in de 2e helft deze ballen er wel in. De 4-0 werd gemaakt na een fraai 1-2tje tussen Jeremy en Skip, waarbij Skip de bal van afstand hoog in de hoek schoot. Even later was het Davey die zichzelf goed vrijmaakte met een kapbal en direct uithaalde, 5-0. De 6-0 werd gemaakt door Jayden en de 7-0 viel na een lange rush van Jayden die, met 3 man om zich heen, goed afspeelde op de meegelopen Skip, die de bal eenvoudig

hoog in het dak van het doel

Page 10: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 10 svDiemen  DeTreffer

de goal in kon lopen. Ook in de 2e helft waren er vele voorzetten te zien. Uit één van de voorzetten, in dit geval van Jay, scoorde Davey de 8-0 met een mooi hard schot. De F3 bleef aanvallen en schoten van o.a. Kyan en Aram belandden op de paal. Uiteindelijk maakte Aram met een afstandschot de 9-0. Aangezien de bal niet meer in de buurt kwam van onze keeper Lorenzo, besloten de coaches, Skip op goal te zet-ten en Lorenzo in de spits. In de laatste minuten van de wedstrijd was het Jayden die voor de eindstand tekende. 10-0.Wederom een sterk en goed samenspelend optreden gezien van “onze jongens”.

Ivar

GeuzenM F4 - sv Diemen F7 3-2 29 oktoberEen heerlijk voetbalzaterdagochtend waarbij de ochtenddauw nog over het veld hing. Zonnetje kwam net op en onze mannen hadden er zin in. Na even een weekje niet te hebben gevoetbald moest de opgekropte energie (!!!) er even uit. We gingen flitsend van start, knokten voor elke bal en voor elkaar. Geuzen/Middenmeer wist niet wat ze overkwam. Net toen zij doorkregen dat ze tegen Diemen voetbalden en een beetje op adem kwamen knalde Carlos vanuit de verdediging de bal op de pijlsnelle Kenneth die zijn tweede kans direct verzilverde 1-0. Ondanks dat de tegenstander steeds beter in het spel kwam maakten we ze het bij-zonder lastig. De ballen die onze keeper Daniel kreeg pakte en of stopte hij goed. Dit was mede ook de dank aan een paar “stofzuigers” die voor zijn neus stonden. Een Dani die even liet merken wie de baas achterin was, een Ismael met zijn inzet, een Milan die je als aanvaller 3 keer voorbij moet komen want hij blijft aan je plakken. Toch deze manier van spelen koste een hoop kracht van onze jongens dit was ook wel te merken in het verloop van de wedstrijd. Een hard afstandsschot en een harde bal waarbij het zicht van onze keeper ontnomen werd zorgden voor een achterstand. Ondanks dat bleven de mannen op het middenveld een Jisse, een Jesper en een Daan met een Yannick die zowel voor als achter te vinden was, vol gas gaan. Kenneth maakte nog zijn tweede goal maar kon ook niet voorkomen dat het uiteindelijk Geuzenmiddenmeer was die aan het langste eind trok; 3-2 verloren.Mannen we hebben genoten langs de lijn. Zoals de leider zei jullie houden je veel meer aan je afspraken en dit leidt zeker tot steeds beter voetbal. Volgende week doen we weer een poging.

Ed

sv Diemen F6 – Zeeburgia F7 10-0 29 oktoberDit keer kwam een van de zwakkere broeders in deze poule op bezoek. De eerste minuten bleek daar echter nog niets van, want Zeeburgia gaf goed partij en kwam af en toe dreigend dicht bij onze keeper van de eerste helft Joey. Echer al gauw kwamen de doelpunten. Luciano maakte de eerste met een mooi schot en Ismael zag een voorzet zomaar in de verre hoek landen. Vervolgens klutste een bal via de paal net niet of wel over de doellijn. Deze werd aanvankelijk goedgekeurd, maar later waarschijnlijk toch niet meegeteld, aangezien iedereen na afloop dacht dat het 11-0 was geworden. Vlak voor rust maakte Luci-ano de 3e goal.Na rust was het duidelijk dat de tegenstander kapot was gespeeld. De doelpunten vielen als rijpe appelen uit de boom, ook omdat de keeper van Zeeburgia niet uitschoot, maar de bal vlak bij zijn goal uitgooide. Gelukkig voor hen werden nog heel veel ballen daarna geblokt, maar toch vielen er nog 7 goals in de 2e helft. Tom scoorde een hattrick, Luciano scoorde er ook nog eens 3 en Ismael mocht ook nog een goal bijschrijven. De verdediging bleef makkelijk overeind dankzij het harde werk van Rein en hoewel Zeeburgia nog wel een doelpunt verdiende voor de moeite, kreeg onze kleine keeper voor de 2e helft Luuk bijna geen ballen meer tussen de palen.Kortom, een makkelijke overwinning, waardoor we mee blijven doen in de top met 5 overwinningen en slechts 1 onnodige nederlaag, Over 2 weken volgt Abcoude en die ploeg heeft nog niet verloren en maar 1 keer gelijkgespeeld. Jongens, succes!

Gideon en Peter Benard

Page 11: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 11 svDiemen  DeTreffer

Voorlopig Trainingsschema en velden - versie 12seizoen 2011/2012

C8 traint voorlopig 1 uur (18.00-19.00) totdat er een vaste trainers is gevonden

Dag Tijd Veld Veld Veld Veld

2L 2R 3L 3RMA 16.00 - 16.30

16.30 - 17.00 E717.00 - 17.30 E717.30 - 18.00 E1/E2 E3/E418.00 - 18.30 E1/E2 E3/E4 E8 D5 Raoul18.30 - 19.00 E1/E2 E3 E8 D5 Raoul19.00 - 19.30 D3 Wilco Lichtenberg MC119.30 - 20.00 D3 Wilco Lichtenberg MC120.00 - 20.30 D3 Wilco Lichtenberg MC120.30 - 21.00 A1 MA1 zat 121.00 - 21.30 A1 MA1 zat 121.30 - 22.00 A1 MA1 zat 1

2L 2R 3L 3RDI 16.00 - 16.30

16.30 - 17.0017.00 - 17.30 D7 (Eddy Dijkman) D417.30 - 18.00 C6 (Twan) D7 (Eddy Dijkman) D418.00 - 18.30 C6 (Twan) B4 Ad C8 (Wout)18.30 - 19.00 C6 (Twan) B4 Ad C8 (Wout)19.00 - 19.3019.30 - 20.0020.00 - 20.3020.30 - 21.0021.00 - 21.3021.30 - 22.00

2L 2R 3L 3RWO 14.00 - 14.30 E10 F4/F5/F6/F7 F4/F5/F6/F7

14.30 - 15.00 E10 F4/F5/F6/F7 F4/F5/F6/F715.00 - 15.30 E7 (Yvonne)/E8 (Zakaria) F8/F9/F10 F8/F9/F1015.30 - 16.00 E7 (Yvonne)/E8 (Zakaria E6 Raymond Hartman F8/F9/F10 F8/F9/F1016.00 - 16.30 E6 Raymond Hartman E5 Dino16.30 - 17.00 E5 Dino17.00 - 17.30 keeperstraining F17.30 - 18.00 keeperstraining F18.00 - 18.30 keeperstraining E, C C5 Jakko ME1/MC1 D8 Jelle18.30 - 19.00 keeperstraining E, C C5 Jakko ME1/MC1 D8 Jelle19.00 - 19.30 keeperstraining D,B C5 Jakko19.30 - 20.00 keeperstraining D,B C3 Sahir20.00 - 20.30 MA1 C3 Sahir20.30 - 21.00 MA1 A3 zat 1 vet 121.00 - 21.30 MA1 A3 zat 1 vet 121.30 - 22.00 A3 zat 1 vet 1

B1/B2

B1/B2B1/B2

F1/F2/F3F1/F2/F3F1/F2/F3

A1/A2

D1/D2D1/D2

D1/D2

A1/A2A1/A2

zon 1/2zon 1/2

C1/C2C1/C2

F1/F2/F3

C1/C2

zon 1/2

D1/D2 D1/D2

D1/D2

F1/F2/F3F1/F2/F3

Page 12: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 12 svDiemen  DeTreffer 2L 2R 3L 3R

DO 16.00 - 16.3016.30 - 17.0017.00 - 17.30 D6 Rein D5 Raoul17.30 - 18.00 E1/E2 E3/E4 D6 Rein D5 Raoul18.00 - 18.30 E1/E2 E3/E4 D6 Rein D5 Raoul18.30 - 19.00 E1/E2 E3/E4 B1/2 B1/219.00 - 19.30 B1/2 B1/219.30 - 20.00 B1/2 B1/220.00 - 20.30 zon 1+2 zon 1+220.30 - 21.00 zon3 zon4 zon 1+2 zon 1+221.00 - 21.30 zon3 zon4 zon 1+2 zon 1+221.30 - 22.00 zon3 zon4

2L 2R 3L 3RVR 16.00 - 16.30

16.30 - 17.00 techniek e1 D3 (Arnold Breeveld)17.00 - 17.30 techniek e1 D3 (Arnold Breeveld) D4 Roy17.30 - 18.00 C7 Cor D3 (Arnold Breeveld) D4 Roy A4 Jos V18.00 - 18.30 C7 Cor B4 Ad C3 Sahir A4 Jos V18.30 - 19.00 C7 Cor B4 Ad C3 Sahir A4 Jos V19.00 - 19.30 C4 (Michel/Jos) B4 Ad C1/2 C1/219.30 - 20.00 C4 (Michel/Jos) A3 C1/2 C1/220.00 - 20.30 C4 (Michel/Jos) A3 C1/2 C1/220.30 - 21.00 A321.00 - 21.3021.30 - 22.00

A1/A2

A1/A2A1/A2

Die goeie ouwe tijd-3!!!

Staand v.l.n.r.: Peter van Rooij (leider), Peter Kanters, Erik Lakeman, Cees van Boggelen, Remko van Veen, Frank Schroeijers, Jenne Termeer, Herman van der Vegt (keeper), Henny v.d. Beek (verzorger) en trainer José Da Luz Ferraz.Zittend v.l.n.r.: Michael Buijs, Onno Duinker, Clemens van Roemburg, Ruud Schroeijers, Martien van der Vegt en grensrechter Ton Ruben.

Page 13: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 13 svDiemen  DeTreffer

Sinterklaas komt bij de F-pupillenSinterklaas komt woensdag 30 november tussen 14.30 en 15.00 uur

op bezoek bij sv Diemen.Er zal die middag een toernooi worden georganiseerd voor de F-pupillen

van 14.00 tot 16.00 uur.

KERSTzaalvoetbaltoernooi voor F- en E-pupillenHet Kerstzaalvoetbaltoernooi voor de F- en E-pupillen is op donderdag 29 december.

Nadere informatie volgt nog

Arsenal B2 - sv Diemen B4 (oefen) 3-1 6 novemberVandaag speelden we een ingelaste oefenpartij tegen Ar-senal B2. Nee niet in het Emirates stadion te Londen, maar wel vlakbij het Olympisch Stadion op een prachtig complex met 2 kunstgrasvelden en prachtige kleedkamers. Helaas regende het afzeggingen waardoor het aantal beschikbare spelers daalde tot 13 man. Voeg daarbij dat daar een aan-tal potentiele voorhoedespelers bij waren en dan moet je al snel tot improvisatie overgaan. De achterhoede stond er gelukkig wel maar de rest was schuiven tot en met. Na het 1e fluitsignaal vlot van start en al snel dienden zich aan beide kanten flinke kansen aan. Aangezien het bij Diemen achterin als een huis stond gaven we niks weg. Arsenal had meer problemen maar we waren niet nauwkeurig genoeg. Als je dan maar niet scoort dan valt de score dan heel vaak in je eigen nadeel uit. En zo gingen we de rust in met een 1-0 achterstand.Aan het eind van de 1e helft was onze defensieve steunpilaar Avi ook nog geblesseerd geraakt en heb ik hem uit voorzorg maar aan de kant gehouden. Dat betekende dus ook achterin improviseren. Een oefen-wedstrijd laat je dan de mogelijkheid om iets meer te schuiven. Zo zag ik dat er goed werd gestreden; dus aan de inzet lag het niet. Helaas moest Bas, die overigens een puike wedstrijd speelde, nog 2 keer vissen. Zijn collega Vermeer van Ajax kwam er slechter vanaf want die kreeg er in Utrecht 6 om de oren. Het was bepaald geen eenrichtingsverkeer in de 2e helft want we kregen best wat kansen maar op 1 doelpunt na konden we niet scoren. Net te laat of niet scherp genoeg. Die ene goal was wel een mooie: een prachtige boogbal van Mitchell over de keeper heen.Mannen we moeten weer flink aan de slag deze week, want zondag a.s komt Roda’23 op bezoek en dat is, te zien aan de uitslagen in de poule, een lastige tegenstander. Vol aan de bak dus a.s. zondag.Rest me te melden aan de afzeggers: Als je weet dat je niet kunt spelen meldt dat dan zo spoedig mogelijk. Ik houd namelijk niet zo van de verrassing dat ik enige uren tevoren een SMS krijg dat iemand niet kan.

Ad de Gans

Weesp C1 – sv Diemen C1 0-0 6 novemberNa een week van veel onrust (andere aanvoerder, ander douchebeleid na de training), moesten we aan-treden tegen Weesp. Geen hoogvlieger, dus er moest gewonnen kunnen worden. Maar onrust in het team is natuurlijk nooit goed. Met een andere opstelling dan gebruikelijk begonnen we aan de wedstrijd: Yous-sef begon achterin in plaats van Tijs. De scheidsrechter had eerst niet door dat Weesp net als hij een geel shirt aan had. De eerste kansen waren voor Diemen: Lesley raakte de lat na een voorzet van Lorenzo. Een vrije trap van Weesp ging naast. Nidal kon goed raak koppen uit een corner maar de keeper redde nog knap via de lat. Even later moest Nick een goede redding plegen op een inzet van een Weesp aanvaller.

De stand bleef 0-0 tot de rust.Na rust ging Diemen door met kansen creëren maar vergat ze af te maken. Tijs gaf een te doorzichtige pass naar Bart, en de aanvaller kon ertussen komen: het liep gelukkig met een sisser af. Er kwamen kansen voor Lorenzo op een pass van Youssef en Thierry kreeg een kans uit een corner na een scrimmage voor het doel van Weesp. Ongelooflijk dat er geen bal inging eigenlijk, hoeveel pech kan je hebben? Nou, de grensrechter van Weesp deed er een schepje bovenop: na 2, 3 schoten op doel ligt de bal er eindelijk in door Lesley, maar de goal wordt afgekeurd wegens buitenspel; hoogst twijfelachtig allemaal, maar de scheidsrechter kon het

Page 14: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 14 svDiemen  DeTreffer

ook allemaal niet meer bijbenen (volgens mij was hij al 65+). Diemen ging alles of niks spelen. Hierdoor kreeg Nidal nog een levensgrote kans voor een bijna leeg doel: de bal ging naast. De laatste kans was een vrije trap van Tijs die hoog over ging.Hierdoor verliest Diemen de koppositie aan Swift, maar ook AFC gaat ons voorbij en AS’80 klopt ook al aan de deur.

Martin

Waterwijk D1 - sv Diemen D2 8-1 5 novemberVroeger bij de oude Egyptenaren werden overwinningen breed uitgemeten en nederlagen werden amper vermeld. Uw verslaggever voelt dezelfde drang, maar hiermee doe ik onze jongens tekort.Op deze historische warme novemberdag begon de D2 met goed voetbal en met prima gebruik van de vrijkomende ruimtes. Ik besef het voetbaljargon, maar het snelle doelpunt van Waterwijk was tegen de ver-houding in. Onze D2 wist bij vlagen in de eerste helft druk te zetten op de tegenstander en het 2-1 doelpunt van Jethro was gezien de inzet van iedereen verdiend.Jammerlijk genoeg werden daarna een aantal kansen door Waterwijk knap uitgespeeld en met een eind-stand van 8-1 zit je in het dilemma van de historici in het vroegere Egypte. Jongens, jullie spelen in een niet makkelijke poule. Maar met keihard werken moet het mogelijk zijn nog punten te pakken. In een volgend verslag hoop ik hier graag melding van te mogen maken.

René Lammertsen

sv Diemen E1 – OSV E1 8-1 5 novemberJongens, wat was dit een leuke wedstrijd om naar te kijken. Niet alleen qua uitslag, maar na het verlies van vorige week leek het alsof jullie dit vandaag echt recht wilden zetten. Vanaf de 1e minuut waren jullie lekker fel en werd er echt samengespeeld. Milco scoorde al snel de openingstreffer (1-0) en toen gingen jullie helemaal los. Vlak daarna pikte Mats een bal in en gaf rechtsvoor naar Lukas. Deze keek goed, zag Floris voor het doel staan en gaf voor. Floris schoot hard, maar de bal werd weggewerkt door de keeper. Gelukkig was Lukas slim doorgelopen, dus hij kon de bal alsnog inschieten (2-0). De bal echt willen heb-ben loont, dat bewees Floris door door te gaan en nog net een teen tegen de bal te krijgen, zodat de bal bij Lukas kwam die snel doorliep en de 3-0 kon neerzetten. Daarna toonde Justin dit ook nog eens door een uittrap van de keeper op te vangen, snelle pass naar Riley die met een prachtige lob over de keeper de 4-0 pakte. Jullie wilden de bal en de bal was voor jullie! Mooi ruststand.

Begin van de 2e helft is altijd spannend voor de ouders, want vaak lijken jullie dan in te zakken; alsof jullie elkaar weer moeten vinden. Dit keer lieten jullie zien het goede spel van de 1e helft wel degelijk te kunnen vasthouden. Jullie gingen gelijk in de aanval en na een mooie voorzet van Lukas, kopt Floris net naast. Bart kwam voor de goal, maar schoot iets te zacht. Milco kon echter weer als eerste score met een hard schot dat hoog over de keeper inging; jawel de

5-0 stond. Daarna werd het even iets minder. Er werd iets chaotischer en slordiger gespeeld, maar geluk-kig konden Mats, Bradley en Wester en natuurlijk Sven het achterin toch nog dichthouden. Na een corner van Riley, kon Lukas de bal met één beweging intikken (6-0). En nadat Mats weer goed voor z’n mannetje was gekomen, de bal had overgenomen, kreeg Riley de bal die in alle rust bepaalde waar de bal moest komen: hoog links in de hoek (7-0). Ons laatste doelpunt vond ik ook wel de mooiste. Milco had de bal veroverd en gaf van linksvoor een prachtige voorzet hoog voor het doel. Lukas kwam goed ingelopen en kopte de 8-0. Ge-weldig doelpunt. In de laatste paar minuten kon OSV nog eenmaal een goede aanval opzetten zodat de eindstand op 8-1 kwam.Bradley middenachter stond als een rots en Devin en Bart vingen op het middenveld – vooral in de 1e helft – alle ballen op. Mats rechtsachter deed het werkelijk prima en Lukas en Milco hielden het spel prima breed. Jongens echt prima gespeeld.

Judith

Waterwijk E5 - sv Diemen E2 1-4 5 novemberKwart voor 8 verzamelen op deze prachtige zaterdag om vervolgens in colonne naar Almere te rijden voor een wedstrijd is toch een mooi begin van het weekend. Je hebt nog eens wat aan je dag was een veel-gehoorde tekst! De wedstrijd was voor de KNVB-beker en we wisten vooraf niet of we nog door zouden kunnen gaan in het toernooi of dat het onnodige verlies tegen Taba ons zou opbreken.Er moest dus wel eerst gewonnen worden en zo begon Diemen ook aan de wedstrijd met lekker aanval-lend voetbal. Het spel speelde zich het meeste af op de helft van de tegenstander en na een paar gemiste kansen was het Samuel die scoorde. De E2 ging door met aanvallen en het was niet veel later dat de zeer sterk spelende Samuel de 0-2 binnenschoot. Dat ging toch makkelijker dan vooraf gedacht, Diemen was

Prima gespeeld!

Page 15: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 15 svDiemen  DeTreffer

beter. Er waren ook wel mogelijkheden voor Waterwijk om te scoren maar een alert keepende Sven werkte daar niet aan mee. De ruststand werd 0-3 na een mooie volley van Mika.De 2e helft was het spel van Diemen een beetje slordig, er werden veel ballen zomaar ingeleverd bij de te-genstander. Die werd dan gelijk gevaarlijk en moesten onze mannen vol in de verdediging. De vleugelspe-lers Salim en Davey kwamen bijna niet meer in het spel voor, maar gelukkig was daar nog de ongrijpbare Samuel die de 0-4 optekende. De tegenstander raakte hierdoor behoorlijk gefrustreerd wat zich vertaalde in het ordinair schoppen van Jari. Deze jongen werd, door de overigens goed fluitende scheidrechter, van het veld gestuurd om even af te koelen en na wat verzorging kon Jari gelukkig weer verder. We kregen nog een paar goeie kansen om te scoren maar het was Waterwijk die na wat geklooi in de verdediging hun eretreffer kreeg.Een prima wedstrijd van onze jongens maar helaas is de E2 toch uitgeschakeld in het bekertoernooi.

Peter van Eijk

Eendracht ’82 E1 - sv Diemen E7 5-1 5 novemberVandaag moesten onze Ameo-tijgers een inhaalwedstrijd spelen en wel tegen de nummer 1 van de poule. Eendracht had alle wedstrijden winnend afgesloten. Het veldspel gedurende de 1e helft ging over en weer. Eendracht beschikte over een prima samenspel terwijl onze tijgers vandaag de lijn van vorige week doorzetten en zich op basis van inzet de morele winnaar mochten noemen. Onze tegenstander kwam op voorsprong, maar het antwoord van de E7 kwam al vrij snel. Otniël wist aan zijn bewaker te ontsnappen en speelde Dylan Muuren aan, die bedacht zich niet en knalde met een diagonaal schot de bal in de kruising. Vlak hierna wist Otniël wederom aan zijn bewaker te ontsnappen een vrije doortocht naar de keeper lag voor hem, maar tot verbazing van iedereen floot de scheidsrechter voor een vrije trap tegen. Een corner van onze tegenstander die onhoudbaar werd ingekopt zorgde weer voor de voorsprong van Eendracht. Vlak voor rust passeerde Otniël voor de zoveelste keer zijn directe tegenstander die hem onreglementair neerlegde, nu was de verbazing volledig want in plaats van een vrije trap voor onze tijgers liet de niet ge-heel onpartijdige scheidsrechter het spel doorgaan.In de 2e helft ging de E7 op jacht naar de meer dan verdiende gelijkmaker, echter wist Eendracht de score op te voeren naar 4-1. Toch waren er voor onze mannen nog aardig wat kansen; zo wist Eddie een corner op de stropdas van Jurre neer te leggen alleen ging de bal rakelings langs de verkeerde kant van de paal, wist Roy via wederom een corner Dylan Blom op de rand van de denkbeeldige 16 aan te spelen maar ook zijn inzet ging net langs de kruising, Dylan Blom speelde Dylan Muuren aan die oog in oog met de keeper stond maar helaas met zijn verkeerde linker de bal aan de verkeerde kant van de paal mikte. Uiteindelijk werd er met 5-1 verloren, maar als dit de ongeslagen koploper is, en wij zo blijven voetballen dan komen de punten binnenkort naar Diemen toe.

John

sv Diemen F1 - IJburg F1 2-0 5 novemberMet het toernooi van afgelopen woensdag op De Toekomst bij Ajax nog in de benen, begon Diemen wat rommelig aan de bekerwedstrijd tegen IJburg.Seth, Pelle, Tim en Neal zetten IJburg achterin goed onder druk, maar tot scoren kwam het helaas niet. IJburg bleek sterker dan verwacht en kreeg ook een paar goede kansen. Gelukkig was Donny in topvorm en wist met een van zijn mooie reddingen een doelpunt te voorkomen. Diemen bleef aanvallen. Een schot van Zyad ging net over. De inzet werd beloond, Yannick scoorde 1-0.Ook in de tweede helft was er van beide kanten veel strijd. Ritchie, Kay en Zyad moesten flink aan de bak om de mannen van IJburg te stoppen. Diemen was iets meer op de helft van de tegenstander. Een mooie actie van Pelle eindigde uiteindelijk tegen de paal. Een bal van Zyad ging via Yannick naar Seth, Seth pas-seerde de keeper en scoorde 2-0.Op inzet heeft de F1 uiteindelijk toch de wedstrijd gewonnen! Goed gestreden F1!

Daniëlle

Page 16: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 16 svDiemen  DeTreffer

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 T. Witteveen Tel. 06-43091020Contactpersoon zaterdag-2 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon veteranen A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

sv Diemen 3 - PVCV 3 1-6 30 oktober

In herhaling

Met moeite wist de Diemen 3 vandaag 14 man op de been te brengen, waarbij in de voorbereiding Pe-ter niet kon starten vanwege een ontvreemde sporttas en heer Eef tijdens de warming-up ook nog eens uitviel. Dat de Diemen 3 de laatste tijd wat te kort komt is ook overduidelijk, de beloofde aanvulling van 6 man uit de selectie is vooralsnog beperkt gebleven tot een bijdrage van gemiddeld 3 man en posities staan onder druk door het hogere niveau waarop gevoetbald wordt. En vandaag was de koploper Patronaats Voetbal Club uit Vleuten op bezoek.Met een redelijk voetballend sv Diemen tegen een druk zettend PVCV was het na 30 minuten 0-2, waarna sv Diemen langzaam beter in de wedstrijd kwam, en dankzij de oude meester Dinho weer een wereldgoal was te aanschouwen. Helaas werkte de scheids ook weer eens niet mee door een handsbal in de Patro-naatse 16 niet tot penalty te promoveren, zodat met een 1-2 stand de kleedkamer opgezocht werd.Na de rust werd er lekker gevoetbald, en stond zowaar Vleuten onder druk, waarbij Diemen de kruising wist te raken en een knipoogkopbal van Bart net genoeg snelheid miste om de keeper van PVCV te ver-schalken. Eén snelle counter van PVCV deed echter alle hoop vervliegen, zeker nadat ook Martien was uitgevallen en sv Diemen al uitgewisseld was. De score liep vervolgens het laatste half uur gestaag uit naar 1-6.

De kantine werd deze keer opgefleurd door de rijkelijk aanwezige sporttassen. Een paar weken terug bleken er ook al twee sporttassen ontvreemd te zijn. Tijd

voor camera’s! Hoewel we die liever langs de velden hebben staan om in her-haling nog eens alles rustig door te kunnen nemen hoe het de volgende

keer dan wel moet of in ieder geval dan niet moet…en niet te vergeten die ene wereldgoal!

Booy

PS mocht u nog ergens in de Diem een blauwe sporttas onwennig zien ronddobberen of ergens in de struiken nabij het sportcomplex een achteloos leeggegooide sporttas ontwaren breng deze dan svp naar de club!

Kampong 7 – sv Diemen 3 6-1 6 novemberAl op de heenweg pakten donkere wolken zich samen boven de stad Utrecht. Alvorens de Drie aan de bak moest tegen Kampong 7, ge-lukkig konden we de hockeysticks thuislaten, kreeg op ‘n steenworp afstand Ajax pakkies van de plaatselijke FC. Daarna volgde ’n om-melandsche reis die ons vanuit de catacom-ben van het clubhuis via de cricketafdeling van Kampong naar Veld 7 bracht. Zo’n kilometer afstand lopen. Slechts vier basisspelers wa-ren oorspronkelijke Gogmeboys. Frank, Peter, Michel en JM. We werden aangevuld, voorna-melijk uit het Vierde, door: Vincent, Danny, Da-ve, Jaimey, Robin, Mehmet en Youri. Wissels: Foekje, Manus en Drs. Evil Egel Erwt.Dat de meesten voor het eerst samenspeelden was goed te zien. Ook qua stand want na 20 min. stond het al 4-0 voor de thuisploeg. Laten we zeggen

Page 17: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 17 svDiemen  DeTreffer

dat Sinterklaas nogal vroeg valt dit jaar… Na die desastreuze beginfase begon het beter te draaien maar echte kansen leverde dit niet op.Op verzoek van laatste man Robin werd het elftal in de rust voor de zoveelste keer helemaal omgegooid. Hijzelf had als laatste man maar liefst vijf verschillende voorstoppers voor zich gehad. Nu werd Peter laatste man. Linksback Danny verhuisde naar rechts. Dhr. Visser werd linksback en Youri voorstopper. Deze laatste werd 20 min. voor tijd geblesseerd vervangen door Dhr. Erwt zodat het aantal verschillende voorstoppers opliep tot het recordaantal van 6… Robin schoof naar het middenveld en Jaimey ging naast de Muis in de spits spelen wat ’n prachtige goal opleverde die onze eer lichtelijk redde. Vanuit de draai pegelde hij de 5-1 perfect in de kruising. En o ja, het werd ook nog 6-1, zoals wel vaker de laatste tijd. Alle invallers, harstikke bedankt, bij tijd en wijle was het vertoonde spel zeer acceptabel te noemen. Met hoop op betere tijden,

Evil Erwt

ZaalvoetbalZaalcoördinator T. Roelofs tel. 06-54223192

VOORLOPIG Programma zaalvoetbal 9 november t/m 20 december

14-11-2011 21:05 4858 svDiemen 1 Gooi ‘t sc 1 Sporthallen Zuid J.P.H. Baars21-11-2011 21:05 5673 svDiemen 1 Weesp FC 2 Bijlmer Sportcentrum B.C. Mathot 2-12-2011 22:05 5289 Jos Geerling 2 svDiemen 1 Lunet de G. v. Engelenburg 7-12-2011 20:10 5006 Muiderberg 1 svDiemen 1 Lunet de

9-11-2011 21:00 15323 svDiemen 2 DVVA 4 Oostenburg 16-11-2011 19:55 15895 KDO 3 svDiemen 2 KDO H.E.M. Mac-Intosh22-11-2011 20:00 29601 svDiemen 2 Golden Stars 9 Hogendorp van M. Makdan20-12-2011 19:15 16838 Plein83 13 svDiemen 2 Sporthallen Zuid

16-11-2011 21:55 22195 Arsenal ASV 7 svDiemen 3 Sporthallen Zuid 25-11-2011 22:00 22289 svDiemen 3 Wartburgia 2 Oostenburg 30-11-2011 21:05 22337 svDiemen 3 RKAVIC 8 Emergo hal

Page 18: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 18 svDiemen  DeTreffer

Programma 12 & 13 novemberZaterdag 12 november10:45 52663 svDiemen D1 Argon D1 Hoofdklasse B 9:00 74556 svDiemen D2 Weesp FC D1 1e klasse 6 12:15 86944 svDiemen D4 Buitenveldert D4 3e klasse 18 12:30 84978 svDiemen D7 Dijk De D5 4e klasse 27 9:00 117795 svDiemen E3 WV-HEDW E4 2e klasse 15 10:15 157235 svDiemen E4 Zeeburgia E7 3e klasse 15 10:15 119292 svDiemen E6 JOS/W’graafsmeer E4 4e klasse 16 9:00 159994 svDiemen E7 SDW E2 5e klasse 13 11:30 123613 svDiemen E8 GeuzenM’meer E6 5e klasse 15 11:30 153746 svDiemen E10 Geinburgia E3 6e klasse 13 9:00 108243 svDiemen F2 ZSGO/WMS F1 2e klasse 9 10:00 132200 svDiemen F6 Abcoude F3 4e klasse 14 9:00 110365 svDiemen F7 TABA F3 5e klasse 12 12:45 143803 svDiemen F9 IJburg AFC F9 6e klasse 12 11:15 115435 svDiemen F10 IJburg AFC F11 7e klasse 25

Zondag 13 november14:00 9597 svDiemen 3 RKDES 4 3e klasse F J.J. Hameteman14:00 58688 svDiemen 4 SDZ 3 5e klasse 8 12:00 150845 svDiemen A4 Buitenboys A3 3e klasse 17 10:00 71595 svDiemen B4 RODA 23 B4 3e klasse 9 12:00 53858 svDiemen C1 Purmersteijn C1 Hoofdklasse Q P. Siemens10:00 53653 svDiemen C2 Sporting Martinus C1 1e klasse 34 C.H. Tulleners 9:45 72705 svDiemen C3 Dijk De C1 2e klasse 4 14:00 72691 svDiemen C6 RODA 23 C6 3e klasse 9 12:00 72638 svDiemen C7 Almere FC C5 3e klasse 10

UitwedstrijdenZaterdag 12 november14:30 45726 Bloemendaal 1 svDiemen 1 4e klasse C M. Nat15:00 142152 Buitenboys VE1 svDiemen VE1 1e klasse 35+ E 14:30 47219 Purmersteijn A1 svDiemen A1 4e divisie A R. Appelman12:15 89873 AFC D10 svDiemen D5 3e klasse 19 13:15 90223 IJburg AFC D4 svDiemen D8 4e klasse 28 11:00 31938 Zeeburgia E1 svDiemen E1 Groep 1 16 10:15 121691 Swift E1 svDiemen E2 1e klasse 10 10:30 135172 JOS/W’graafsmeer E3 svDiemen E5 3e klasse 14 12:15 123755 AFC E18 svDiemen E9 5e klasse 17 11:00 130777 Zeeburgia F1 svDiemen F1 1e klasse 7 9:00 143289 GeuzenM’meer F3 svDiemen F3 3e klasse 14 12:30 129475 Overbos F4 svDiemen F4 3e klasse 12 9:30 148374 DWV F3 svDiemen F5 4e klasse 13 9:00 110433 WV-HEDW F5 svDiemen F8 5e klasse 13 9:00 106310 Nieuw Sloten sv MA1 svDiemen MA1 2e klasse B 12:00 107399 Zwanenburg MC2 svDiemen MC1 2e klasse 8 9:00 125250 OSV ME1 svDiemen ME1 1e klasse 9

Zondag 13 november14:30 4730 Ankaraspor 1 svDiemen 1 4e klasse E G.M. Jak11:30 9560 Fortius 2 svDiemen 2 2e klasse C I. Sen14:00 48507 Legmeervogels A1 svDiemen A2 1e klasse 33 M. Schreutelkamp14:45 68812 Buitenboys A2 svDiemen A3 3e klasse 16 11:00 53284 AS 80 B1 svDiemen B1 Hoofdklasse C J. Stensinski13:15 53285 TABA B1 svDiemen B2 1e klasse 6 J. Vissers10:00 72639 CTO 70 C1 svDiemen C4 2e klasse 5 14:00 147537 DCG C3 svDiemen C8 3e klasse 11

Page 19: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 19 svDiemen  DeTreffer

Zaterdag 19 november14:30 45850 svDiemen 1 Hoofddorp s.v. 1 4e klasse C E. Landman14:30 101944 svDiemen VE1 Vlug en Vaardig VE1 1e klasse 35+ E 10:30 85908 svDiemen D3 New Amsterdam D2 2e klasse 15 12:00 87181 svDiemen D5 RODA 23 D8 3e klasse 19 9:00 86248 svDiemen D8 VVA/Spartaan D4 4e klasse 28 10:15 121651 svDiemen E2 RKDES E1 1e klasse 10 9:00 135128 svDiemen E5 Tos Actief E3 3e klasse 14 9:00 123717 svDiemen E9 Pancratius E14 5e klasse 17 9:00 130722 svDiemen F1 RODA 23 F2 1e klasse 7 9:00 143295 svDiemen F3 Meer de F2 3e klasse 14 10:15 129406 svDiemen F4 NFC/Brommer F1 3e klasse 12 10:00 148380 svDiemen F5 IJburg AFC F3 4e klasse 13 11:15 110426 svDiemen F8 Sporting Martinus F4 5e klasse 13 12:30 105947 svDiemen MA1 Forza Almere MA1 2e klasse B 12:30 107405 svDiemen MC1 Nieuw Sloten sv MC1 2e klasse 8 11:30 125193 svDiemen ME1 IJburg AFC ME2 1e klasse 9

Zondag 20 november14:00 1504 svDiemen 1 KDO 1 4e klasse E G.B.J. ten Hoven11:25 9629 svDiemen 2 Sporting Martinus 2 2e klasse C J.A. Brinkman11:55 47228 svDiemen A1 Pancratius A1 4e divisie A 14:00 48536 svDiemen A2 Pancratius A1 1e klasse 33 12:00 68854 svDiemen A3 Overbos A1 3e klasse 16 9:45 72722 svDiemen C4 Sporting Almere C2 2e klasse 5 10:00 72739 svDiemen C5 Legmeervogels C4 3e klasse 8 10:00 147543 svDiemen C8 RKDES C3 3e klasse 11

UitwedstrijdenZaterdag 19 november 8:45 52686 Zaanlandia D1 svDiemen D1 Hoofdklasse B 10:30 74602 JOS/W’graafsmeer D1 svDiemen D2 1e klasse 6 9:00 89820 RODA 23 D7 svDiemen D4 3e klasse 18 11:00 90831 Meteoor D2 svDiemen D6 4e klasse 26 10:30 117852 AFC E6 svDiemen E3 2e klasse 15 9:30 157236 AMVJ E1 svDiemen E4 3e klasse 15 11:00 119329 Tos Actief E4 svDiemen E6 4e klasse 16 10:00 159995 GeuzenM’meer E4 svDiemen E7 5e klasse 13 10:30 123652 AFC E13 svDiemen E8 5e klasse 15 11:30 142896 DCG E6 svDiemen E10 6e klasse 13 12:30 108259 CTO 70 F1 svDiemen F2 2e klasse 9 9:00 142290 Zeeburgia F6 svDiemen F6 4e klasse 14 9:00 110394 Pancratius F7 svDiemen F7 5e klasse 12 9:00 143806 TABA F5 svDiemen F9 6e klasse 12 9:00 115454 Tos Actief F6 svDiemen F10 7e klasse 25

Zondag 20 november11:15 9645 Dijk De 2 svDiemen 3 3e klasse F A.F.M. Kleij11:30 59227 VVGA 2 svDiemen 4 5e klasse 8 12:00 150849 Legmeervogels A2 svDiemen A4 3e klasse 17 12:00 53291 Abcoude B1 svDiemen B1 Hoofdklasse C R.C. Roos12:00 53289 RKDES B1 svDiemen B2 1e klasse 6 M.G Thurnim12:00 158247 Muiden B1 svDiemen B4 3e klasse 9 11:00 53872 Swift C1 svDiemen C1 Hoofdklasse Q R. Hardeman10:00 53659 Abcoude C1 svDiemen C2 1e klasse 34 M. Gomaa10:00 72735 Ouderkerk C5 svDiemen C6 3e klasse 9 10:00 72782 Legmeervogels C6 svDiemen C7 3e klasse 10

Programma 19 & 20 november

Page 20: De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07

  nr. 7  7 november 2011 20 svDiemen  DeTreffer

Minitreffers

Zondag 30 oktober was ik bij een wedstrijd van de C-junioren tussen Waterwijk en sv Diemen. M’n kleinzoon speelt bij Waterwijk en bij de C van sv Diemen speelden Boris en Miguel, de vaders van deze spelers stonden langs de kant evenals mijn zoon, alle drie oud-spelers van sv Diemen, van twee van de drie ben ik lang lang geleden leider geweest in de jeugd en nummer drie was een goede vriend van mijn zoon. Dan zie je de wedstrijd zoals je vroeger de vaders zag spelen, leuk om dat mee te maken en fijn om te zien. En o ja, “we” hebben gewonnen.

Ook op zondag 30 oktober werd de wedstrijd van onze C6 tegen DCG C2 gefloten door de heer Mokhtari van DCG. Hartelijk dank!

In een aantal weken zijn er al drie spelerstassen uit het rek bij de in-gang van de kantine gestolen. Als u iets in die buurt verdachts ziet

waarschuw dan een van de bestuursleden. Als deze diefstal door een van onze leden is gepleegd volgt onmiddellijk een royement.

Jan Muller (bijna 85) is afgelopen woensdag in het OLVG van een poliep op zijn stembanden ont-daan. Om 08.00 uur moest Jan aanwezig zijn, maar om files, brug open en overstekend wild voor te zijn was Jan om 07.30 uur al op de plek des onheils. Om 11.00 uur werd pas begonnen aan de ingreep, gelukkig was hij ‘s avonds weer thuis. Met de opdracht om 24.00 uur niet te praten??? Dat is een opgaaf voor Jan, maar het is gelukt, zijn vrouw Jopie heeft nog nooit zo’n rustige dag gehad. Jan het allerbeste. Vanmorgen (07-11) was hij natuurlijk weer present om de kantine op orde te krijgen.

Door de ziekte van Simon Haas wordt de indeling en coördinatie van de scheidsrechters op de zon-dagen tijdelijk overgenomen door Henk van Dijk.

We wensen Simon Haas het allerbeste in deze moeilijke periode, maandag (07-11) is Simon weer voor drie dagen opgenomen voor een chemokuur in het AMC. Gelukkig bleek afgelopen vrijdag dat de witte bloedlichaampjes weer iets zijn verbeterd zodat deze kuur in ieder geval door kon gaan. Vanmorgen belde Simon van uit het AMC en was hij weer bezig met sv Diemen, rustig aan Simon.

We zijn ondertussen in november beland, in deze maand komt de Goedheiligman altijd een bezoek brengen aan onze jongste jeugd de F-pupillen. Ik heb begrepen dat de Jeugdcommissie contact heeft gehad met de Sint en dat de afspraak is gemaakt dat als het even kan de Sint op woensdag 30 november een bezoek zal brengen bij sv Diemen. Van 14.00 To 16.00 uur is er een toernooi voor de F-pupillen.

Dan, op donderdag 29 december, wordt weer het Kerstvoetbaltoernooi in de zaal voor onze E- en F-pupillen gehouden. De volledige gegevens zullen in een van de aankomende Treffers worden ge-publiceerd.

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO Diemen