Download - De Sumatra Post 11-11-1930

Transcript
 • S2ste JAARGANG DINSDAG 11 NOVEMBER 1930 DIT NUMMER'BEST AAT UIT VIER BLADEN

  De Sumatra PostNo.

  Verschijnt dagelijks, Zon- en Feestdagen uitgezonderd.Abonnementsprijs per kwartaal (Medan) 7,50, (Ned. Indi) f 9., i(Buitenland) 12.Men abonneert zich voor volle kwartalen. Abonnementsgelden z^jn bijvooruitbetaling te voldoen.

  Uitgevers en Drukkers:N. V. BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ v/h VAREKAMP & Go., MEDAN.Hoofdredacteur: A. p. A. A. BESNARD.Tel. Nos: Redactie 259 (locaal) en 691 (interlocaal), Huis Hoofdredacteur 293,Huis Redactie 1341, Administratie 211, Huis 470.

  Kantoor te Amsterdam: Corn. Krusemanstraat 3. Tel. 22945.

  ADVERTENTIE-TARIEF.Prijs per regel 0.35, met een minimum van 10 regels. Plaatsing bin-nenzijde eerste blad f 0.70 per regel.Advertentin moeten vooruit betaald worden.

  DE GRATIE VERLEENING

  Het bericht, dat deterdoodveroordeeldenwegens den moord op den heer Walierhun vennis gewijzigd hebben gezien inlevenslange gevangenisstraf, en dat destraftijd der overige veroordeelden tot on*geveer de helft is teruggebracht, heefteenigen Java-bladon aanleiding gegeven totcommentaren, die kei;merkend zijn.

  De.-Java Bode" keerde zich tenjxcherp.tetegen de gevallen beslissing en sprak alshare meening uit, dat het gevoel vanrechtszekerheid een gevoeligen schok heeftgekregen. Het blad werd over deze uit-lating forsch onder handen genomen doorhet -Nieuws van den Dag" .

  Wel wat hardhandiger dan bet verdien-de. Immers het .Nieuw/ gaat zoover de-Java Bode" toe te voegen:

  Er zija journalisten, die niet gelukkigzijn, als zij niet ten minste eens per maand.kunnen uitroepen Ad patubulum" en inhun Hetze halen zij het prestige vandenLandvoogd en van hetrecht vlotjes omlaag!''

  Als men daarbij dan nog eenigszins opde hoogte is van onze vaderlandschegeschiedenis, dan zal men zich herinneren,dat deze vriendelijke woorden -ad pati-bulum" berucht zijn gemaakt door hetbekende lid van den Bloediaad Hessels,die na elk vonnis uit een zachte sluime-ring ontwakende, aldus zija oordeel uitte.

  De Java bode" kan het voorloopig metdeze collegiale opmerkingen doen.

  Toch was er werkelijk wel eenige aan-leiding voor het blad om te schrijven al-leen de conclusie, waartoe het kwam wasverkeerd.

  Inderdaad U de beslissing, die de gouverneur* generaal nam zear opvallend.

  Niet de verandering van de doodstraf inen idvfiii]f,p[r voroord-ciii-s.

  Daarin behoefde niets anders te wordengezien dan een uitwerking van het begi -sel, dat de doodstraf zoo weinig mogelijkmoet worden toegepast. Men kan indit opzicht een andere meening zijn toe-gedaan maar het zwaartepunt van hetonderhavige gratiebesluit ligt niet hier.

  In het aanzien van het gevelde vonnisbrengt het geen verandering.

  Dit wordt er niet in het minst dooraan -getast. Maar de halveering van de ge-ch iets ongemaakbaars, athans iets terughoudendshad. Egenlijk leek hij overgestapt uit eenanderen tfld. Uit de jaren van tusschen1860 en 1870. Mr. Patyn's uiterlijke verschij -ning werd geheel getypeerd door zijn ge-kleedejas. Ofzijn opvolger het met den col-bert stijl aan zal durven ? Wij worden eenmoderne stad en willen datookweluit den stijlvan onze overheden merken. Het kan welwat losser, wat sportiever. Van represen-tatieve persoonlijkheden in binnen** enbuitenland verwacht men niet meer datzij stadhuispleehtigaeid met zich voeren.

  De nieuve burgemeester heeft trouwenseen reputatie meegebracht, dio hem odat de hulp van de politiemoest worden ingeroepen. E?n afdeelingvan twaalf agenten kon tenslotte de ordeherstellen.

  Carl Froelicb. de regisseur van DieNacht gelrt uns." werkt thans aan eennieuwe film Hans in allen Gassen", naardr. Bruno Frank's roman Smarra", Bet-'y Amann, Camilla Hom. Hans AlbersGustav Diesel en Max Adalbert spelende hoofdrollen in de Duitsche editie: inde Fransche staan Mary Bell en JeanMurst op den voorgiond.

  AH. AMORY OVERLEDEN.Op 68-jarigen leeftijd den morgen van

  14 Oct is in het Sint Elisabethsgasthuis teArnhem ten gevolge van een hartkwaaloverleden de heer A.H. Amory een kun-stenaar die in de muziekwereld een rol vangroote beteekenis heeft vervuld. De over-ledene, die een geboren Arnhemmer wasen daar zijn gansene leven heeft gewoondgaf als leeraar in de muziek lessen voorpiano, viool en theorie. Voornamelijk doorzijn opleiding voor examens bad hijnaam gemaakt. Verschillende compositiesvan zijn hand zagen het licht Eenigentijd was hij muziekrecensent bij de Nieu-we Arnhemsehe Courant" Zijn streven alapaedagoog bracht hem op den voorgrondbij de Ned. Toonkunstenaarsvereenigingenwaar bij als examinator en secretaris ve-le jaren ziju diensten heeft verricht.

  In 1908 werd door hem in samenwerking met Arnold Wagenaar en mr, Michiel-sen opgericht de Arnhemsehe Vereeni-ging voor kamermuziekuitvoeringen.

  EEN AUTOGRAAF VAN FAUST?

  -Heeft Paust ooit bestaan ?"Goethe heeft nooit precies de bronnenopgenoemd waaruit hij de inspiratie voorFaust putte. Men heeft er altijd aangetwijfeld of dr. Faust ooit bestaan heeftbuiten de verbeelding van den dichter om",schrijft Comoedia welkerredactie blijkbaarniets afweet van de oud-Duitsche Faust-legenden lang voor Goethe en zelfs nietvanMarlowe. Maar daar heeft nu prof. ArthurRickel conservator van de GemeentelijkeBibliotheek van Frankfort in een zeeroude bibliotheek die vroeger aan eenDominicaner klooster behoorde een La-tijnsche editie ontdekt van de werken vanJustinus den Martelaar dat als frontispiceeen eigenhandig geschreven opdracht aande monniken van het klooster draagt metde handteekening van dokter JohannesFaustus. Men kan er deze phrase in lezenin 't Latijn en in *t Grieksch: Bidt voormij! De God der zondaren heeft mijn zielgevonden",

  Deze merkwaardige ontdekking heeftnatuurlijk lal van commentaren uitgelokt.

  In Bulgarije is een centrale censuuringesteld, en de gemeentelijke censuurafgeschaft. In de nieuwe Bulgaarschebioscoopwet komt het eigenaardige voor-schrift, voor dat in ieder bioscoopprogram-ma ten minste tweehonderd meter filmvan opvoedkundige of wetenschappelijkewaarde moet worden vertoond.

  Deze films, hetzij van inheemsch, hetzijvan buitenlandsch fabrikaat, zijn vrij vanalle belas tin-.

  Ramon Novarro wil trachten zijn sporente verdienen als regisseur. Zijn eerstefilm zal zijn Call of the Flesh", welkein het Engelsen, Spaansch en Franschwordt opgenomen. In alle drie de filmsspeelt Novarro tevens de hoofdrol.

  DE ONUITPUTTELIJKE BRON VAN INVENTIE- Thomas AlvaEdison, de onvermoeibare Amerikaanschezoeker en vinder isi nui weer bezig^met deverdere uitwerking van de cinematografie. In een theater teDetroit heeft lij op t doek een tafereel geprojecteerd, dat zich op vijf mijlen afspeelde.

  DE SUMATRA POST VAN DINSDAG 11 NOVEMBER 1930 TWEEDE BLAD

  WAAR JACK DIAMOND WERD BESCHOTEN - De kamer in hotel Monticello teNew Vork, waar de beruchte bendeleider Jack Diamond door zijn vrienden" metrevolverschoten ernstig werd gewond. Het gat in het venster is een stille getuigevan dezen oaverhoedschen overval.- Detectives nemen den toestand op, geholpendoor een vrouwelijk employ van het hotel.

 • UIT HET MOEDERLAND

  Kellogg in Den Haag

  ZIJN OORDEEL OVER DE ALGEMEENEDEPRESSIE. WAARDEEREN DE

  WOORDEN 7EN OPZICHTEVAN ONS LAND

  Eind O^tobsr is met de Statendam" ieNederland aangekomen de nieuv e rechterin het Permanente Bof van InternationaleJustitie, de oud- tiassecretaris voor buitanlandsche zaken der Vereenigde Sta en.Kellogg.

  In d eij mi driftnaareen ijzeren staaf greep en hiermede denheer De Bic twee slagen op bet hoofdtoebracht. De beer De Bic zaktein el-kaar en werd in levensgevaarlijken toe-stand opgenomen en naar het algem.nburgergasthuis overgebracht. De daderheeft zich onmiddellijk daarop bij de poli-tie aangemeld.

  DE VERDWENEN DIENSTBODE.In aansluiting op het bericht betreffende

  de verdwijning van een 27-jarige dienst-bode te Apeldoorn, in betrekking bij hetoude-Mannen en Vrouwenhuis aldaar,meldt het Hbl. dat zij door de politie teApeldoorn is gevonden in de bosschenvan het Leesten, tusschen Apeldoorn enHoender 100. Zij verkeerde in een zoo-danigen versuften toestand, dat haar noggeen verhoor kon worden afgenomen,

  Het is echter gebleken dat zij is aan-gerand en daarna het bewustzijn heeftverloren.

  In dien toestand heeft zij den geheelennacht in het bosch gelegen, tot zij werdgevonden.

  Uit enkele mededeelingen bleek dat hetslachtoffer haar aanrander van aanzienkent, echter niet bij name. Uit het on-derzoek is komen vast te staan dat dedienstbode tegen twee uur naar Beek-bergen is gegaan om aldaar bijkennisseneen bezoek af te leggen. Deze kennissenbrachten haar 's avonds tegen halftienterug tot bij Apeldoorn, waar men afscheidnam. Even later werd zij nog geziendoor eenige andere bekenden. Een onop-gelost raadsel is nog, hoe het mogelijk isdat het meisje acht kilometer van dezeplek verwijderd is gevonden.

  EEN TOEVALLIJDER ACHTER 'T STUUROnlangs is te Terborg een vrachtrijder

  uit Doetinchem met zijn auto tegen eenboom gereden, waardoor de boom geklofodwerd en de wagen totaal vernield

  Vermoedelijk heeft de bestuurder, dieaan toevallen lijdt, even voor de botsingeen flauwte gekregen. Hij is in bewuste-loozen toestand naar Doetinchen vervoerd'maar schijnt er goed afgekomen te zijn.

  BOERDERIJ EN WAGENMAKERIJ AFGEBRAND.

  Te Wyckel (Fr.) zijn de boerderij metschuur en ttalling van J. Visser en dewagenmakerij van J. Das afgebrand. Vand . inboedel en de gereedschappen werdwe nig gered.

  DE NEDERLANDSCHE SCHAAKKAMPIOEN TERUG IN HOLLAND.-Dr. Max Euwe, die een tourn door Ned.-Indi maakte waar bil inverscheidene plaatsen tegen Hollandsche en Inlandsche schakers speelde, is weer te Amsterdam aangekomen, dr. Euwe werd voor het ftamLyceum voor meisjes waar bij les geeft in wiskunde, als een held ontvangen.

  OUD-MINISTERKELLOGGWERD23OCTOBER IN HET VREDESPALEIS TEsi? li f?STALkLPP reCDter in het Permanent Hof van Internationalejustitie. ue Jaer van het anti-oorlogspact tijdens zijn toespraak, in antwoord op deverwelkoming door den president van het Hof, prof. Anzilotti,

  DE SUMATRA POST VAN DINSDAG 11 NOVEMBER 1 930 TWEEDE BLAD

 • EllilS Hl /*j_r^ _____*__

  JBrnmm* MMfHBVHI W Wmf OBW-88-i

  V*^" ._^___^__^_^_t_____>4>^^_r__'r:-_:r_P^^^F

  " _______S__s_______s_S_EB______^* i . i i ,, - i "--'' i______________ _____________________________-

  Delische -KunstkringDinsdag lSJNovember a. s.

  9 uur jfr m. in deW iTTE SOCITEIT

  B AYA N"RUSSISCH BALALAIKA ORKEST

  en

  KOZAKKENKOOR.Kntie:

  leden D. K. K. f 3.-1 exclniet leden 1' 5. jbelast.

  Plaatsbespreking:vanaf 14 dezer in de Witte Sociteit(leden D. K K, bewijs van lidmaat-schap toonen s. v. p.)

  _____

  1 CANADIAN PACIFIC 8 ... NAAR .fi EUROPA VIA CHINA JAPANEN CANADA *8 Veertiendaagsche Dienst van Hongkong -A8 Ernpres-s cf Kraic- jj!8 Empreaa oi Hussfa8 Empress of Asia ft5 Empress cf Japanft Bezoekt tic tuieren* ij8 PACIFIC tn ') fi scHt ,- ";>8 Van Wcntrefll ftn uebe--- (in d ij:X Van Bt. Johi/a New Br__.BwijS Winuij 8ft Passage var !Jon:*ory* >.___ f tl 88 Noordzee Uavti - ijl,8 Itte kla-st' fe'oC.t "" ftg |.< lc 1 0 gg lste K!*e* l"n*>i :j:8 Ft-n K la&s^ hu; .v; *8 li.L-ti. < "oi : ft| Farrisons & Crostield, Lmited ftft AFD SCHK+-J ZAKKN. AGJ-ViKN 88 Ttltfcon aOMda '2 ft

  WHITEAWAY'SSPORT AFDEELING

  Tem--*- * etteti. D bekmde Excelcus '-.&, %| V^netten, volle grootte en voorzien van sterke m *kabels, speciaal vervaardigd voor de tropen, _u*&l \met dubbele of enkele bovenstukken. ,-M *y*W \Prijs F 21.50, .F 33.50 en F 42.50 per stuk

  Sndows SpringGrip dumb bells, als af- Mi ,beelding, 7 veeren. bandow s Developers

  . Prijs F U.50 Compleet met oefe-

  Punch Ball Veldflessclten i _______P^___________________l"Sp al ding's de\^LeaJf]! Av afbeelding, met *=^j^^Punch Ballen, "^^^^Se pSgT^j \ ..__> "' ,.model precies beste .kwaliteit al- Lfl]=f _jj

  lumiomm en over- I|S. :,M|als afbeelding, trokken met dik fl|j||M 'j jPrijs F 79.50 Prijs F 6.50 iSsifjd

  _^ir^_^^_l^^SH___a_\ m .. _ i COLF - STOKKENJ 2S____Rl voor alle doel- Een groote voorraad?CT^ \&MmjM*mr einden, voor- golfstokken voor hee-komt het roes- ren. Ook speciale Da-VOETBAL GOAIAE TEN ten van ge- mes-clubs verkrijgbaar.Volle grootte, zonder palen. weren" Complete stellen.

  Prijs F69SO per paar. Prijs Fl Prijs F850per stuk

  M. V. WHITEAWAT LAIDLAW

  Paleisweg Medan Telefoon 1200501 *

  -.----_-________ IMelkzure

  KalktablettenHet kalkvoedsel bij uitnemen'!-heid voor a. s. moeders,en op-groeiende kinderen.

  per i'lesch van100-ptnlts F I.

  CHEMICAIIEVHANDLINBULINDEHe-"-'!) 7fi Teltfxvi) 100

  Wj

  , i

  | T WOONHUYSII ' ]Nl 1!! __ii TK-2A ~TL '5"laxminsterlIKARPETTEN I

  200 x 300

  1F2gg|

  1 /t_K " r

  jj^ Oie feuk is ontzettend! *VJeuk is tergend Hu werkt zenuwtnoordend en maakl

  PJ? zenuwachtige menschen Men zou zoo graag willen krabben, \L.X * maar de wellevendheid noodzaak! dil na ie laten,IL\ " nog afgezien van her feit, dat na krabben de jeuk in **%

  1 ernstiger male terugkomt. gc II Toch kuni U hem onmiddellijk kwiit zijn. \iCZ. Er is een ideaal middel tegen ieder eczeem;... er is en _LJK\\ 4POTHIKEN middel . Het vermoordt de jeuk en bevrijdt U van /f/*

  rathkamp die enervcerende neiging tot krabben Probeer eens a

  j& Ercee ~ Eczeem - Zalf Jp|VOORKOM TJ/""7CM CDrCE ECZEEMPOEDEjl GENEES EI^Z.EEM MET EKt_.EE ECZEEMZALF K .

  .54

  I|^s_s-S_-_-_-_5--_-_-_-____________________^^s_____s_s__?_

  I Frese & Hogeweg - Loyens & Volkmaars 1Accountants Belastingconsulenten

  Amsterdam, 's Gravenhage, Haarlem. 245Batavia, Soerabaia, Semarang, Bandoeng, Medan.

  Kantoor Medan, Kesawan 76a, Telefoon 129 31:,-5-sas_s____--rl--5---S-----s_--^

  Afkomst verloochentzich niet!

  Ook de goedkoope Philips Luidsprekerno. 2016 bezit de kenmerkende eigen- Ischap van alle PHILIPS producten- debeste te zijn in zijn prijsklasse.Radio-experts hebben unaniem hun be-wondering uitgesproken voor de klank-kwaliteiten van dit nieuwe Philips product.Het is dan ook alleen onze grootstenationale industrie weike door haar grooteproductie in staat is een dergelijken

  iuitstekenden luidspreker tegen zoo lagen 'prijs te leveren.

  Prijs type no. 2016 f $H.50.Prijs type no. 2017, dezelfde luidspreker doch

  met regelbaar timbre f 37.50 I

  PHILIPSHoofdvertegenwoordigers: N.V. Radio-Verkoopkantoor - A.K.I.Z. Radio-Holland

  Medan - Tel. No. 719 6564

  DE SUMATRA POST VAN DINSDAG 11 NOVEMBER 1930 TWEEDE BLAD

 • I DE POOLSTREEK op weg naar de overwinteringBbema_ning op Franz Josepbeijfind, zagen de profe.oren.moilowltsch en Schmidt (rechts) zich genoodzaakt hun hondenslede te repareeren. Op hun tocht ontmoetten

  zij een baardrob, den wandelenden vleeschwinkel, die een geliefde jachtbuit is.

  TIJDENS DEN AUTO-SALON TE PARIJS word een auto gedemonstreerd,waarvan de carrosserie naar achteren omgeklapt kan worden;

  bij ongelukken zou dit de bevrijding der inzittenden bespoedigen.

  HET NIEUWE RAADHUISTE HILVERSUM nadert zijnvoltooiing; het moderne gebouwgezien van den Hooge Naarder-

  weg. TWEE KONINGEN. Nadat de moeilijkbeden van godsdienstigen aard door den Paus warenopgeheven heeft koning Bori van Bulgarije zich met Prinfee Giovsnna van Itali verloofd,

  Koning Victor Emmanuel (links*) in gesprek met Bulgarije's koning.

  KROMME EN RECHTE SPRONGEN. In BatterseaPark te Londen werden de athletiek wedstrijden ge-houden om het dames-kampioenschap van Engeland,miss Menzies verbeterde het record vr springen.

  KINDEREN DER ARMEN. Alle vregtijdigezorgen angstvoor het onbarmhartige levm aprcken uit de trekken van

  deze beide Mexicaansche kinderen.

  IN HET DRIJVENDE BERSTELLINGSCOED de Willem Fenerga in den Amste te Amsterdam heeft dedeclamatrice. Maarlje Bierrren uit Oosthuizen, onlangs als Maartje van West-Friesland" rechts) den patinten

  een genoeglijken middag bezorgd met haar vroolljke voordrachten en monologen.

  DEMPING VAN DEN GRIMBURGWAL. Zonder medewerkingvan den bestuurder reed te Amsterdam een leege per-

  Bonenauto in den Grimburgwal. Hetzwemlustige vehikel dookzoo diep in het troebele water wep, dat (?e reddingwagenvan de brandweer niet bij machte was den eigenaar zijnbezitterue te geven. Wat rr vgr drr tii'o ncgr'eri'ii Veof.

  EEN NIEUWE AANWINST VOOR DEN LONDENSCHENDIERENTUIN is d*> gi^on" een op dejmenschapen gelijkendrfpje van de familie der Hy'obattfr e. Het dier heeft geenf aart, maar wel zeer large armer, die hem bij zijn klimpar-

  tfjen in de wouden van Sutratra goed te, pas komen.

  Een drijvend herstellingsoord Itali's koning begroet koning Boris

 • ARCHIPEL

  GASMASKERS VOOR HET' LEGER.

  Oorlog in de Toekomst.De Loc. had een onderhoud met kolo-

  nel dr. H. J. van Giffen, die kort geledenis teruggekeerd van een reis naar Singa-pore, om daar de eerste partij van eenzending gasmaskers voor het Neder-landsch Indische leger te keuren.

  Men is zoo verstandig geweest, om de-ze eerste levering heel klein te nemen.(200 stuks) met liet doel de maskers stukvoor stuk te laten controleeren.

  Dat is dan ook gebeurd, met het resul-taat, dat er inderdaad nog enkele onvol-komenheden zijn ontdekt, die door denfabrikant nog werden verbeterd en diedoor kolonel Van Giffen werden gecon-troleerd, terwijl de verbeteringen directin de nieuwe modellen werden aange-bracht.

  Het fabrikaat is zeer mooi.De fabriek is een Nederlandsche fa-

  briek, de Nederlandsche GuttaperchaMaatschappij die 28 September j.l. isovergegaan in handen van de Factorij derNederlandsche Handel Mij., en die hetplan heeft het volgend jaar op Java eensul) fabriek op te richten, die uitsluitendde rubberonderdeelen van de gasmas-kers, dus de gelaatsstukken, de slangenen de ventielen, vervaardigt.

  De metalen onderdeden worden in deArtillerie Constructie-werkplaatsen ge-maakt.

  F.en voornaam ding zoo niet hetvoornaamste van de maskers is hetvullen van de bussen, die schadelijkegassen tegen moeten houden.

  Deze bus is in (wee deden verdeeld,het eerste moet de vergiftige nevels, hetandere de vergiftige gassen ontvangen.

  Men heeft twee soorten van vullings-bussen, die, waarmede men in vredestijdoefent, en die met een oorlogsvulling,welke geheim blijft en door liet gas la-boratorium zelf wordt gevuld.

  Men heeft ons weleens verweten, datwij zulke moorddadige middelen Jvooroorlogvoering te baat namen, maar het istoch niet wreed om de soldaten tegenvreeselijke gas aanvallen te bescher-men," zei dr. Van Giffen. De volgendeoorlog zal nog veel verschrikkelijker wor-den dan de laatste is geweest, in hoofd-zaak bacterin- en gasoorlog maar datheeft men al zoo lang geleden in prac-tijk willen brengen, alleen was men tech-nisch toen nog niet zoo bij"! In den Pe-loponesischen oorlog, 431 jaar v. Chr.,heeft men al getracht, gassen te vervaar-digen van een mengsel van zwavel, peken stroo en deze verbrandingsgassen inuitgeholde boomstammen of door middelvan den wind, naar de vesting te drijven.Ook door de Romeinen werden al ne-vels" gebruikt.

  In de Middeleeuwen benutte men z.g.stinkpotten, en men heeft in den Krim-oorlog in vollen ernst voorgesteld omSebastopol uit te rooken, met izwavel.

  Door de geheele geschiedenis heenheeft men den gasoorlog geprobeerd, betis heusch niets nieuws".

  Zijn de meeste gassen eigenlijk doo-delijk?" vroegen wij.

  Neen, omdat zij meestal in een te ge-ringe concentratie worden gebruikt, zijstellen doorgaans de menschen tijdelijkhuitengevecht".

  Het komt echter wel voor dat gassen,in een groote concentratie gebruikt, in-eens den dood ten gevolge hebben, zooalsphosgeengas, dat dan ineens een shock"veroorzaakt.

  Een eigenaardig verschijnsel van ditgas is dat de werking meest pas 24 uurnadat men het heeft binnen gekregen, temerken is.

  Een heel eenvoudig middel om te con-stateeren of iemand met dit gas is ver-giftigd, is: hem een cigarette aan te bie-den; in de meeste gevallen zal hij be-danken, maar als hij haar al aanneemten opsteekt zal hij ze direct weggooien.

  dergelijke patinten hebben een onover- !wiuneiijkcn afkeer van nicotine. Menbehandelt de patinten met emetine in-jecties.

  ,En hoe stelt u zich dien bacterin-oorlog eigenlijk voor?

  Och, u moet zich denken dat men b.v.een groot aantal griep-bacillen kan pre-pareeren en die tusschen de vijandelijketroepen kan strooien, dan liggen den vol-genden dag 80 pCt. van de manschappenop apegapen, en dan bindt je er kalmeen touwtje om!" zei dr. Van Giffenlachend.

  Zouden ze alleen maar griep bacte-rin rondstrooien?" vroegen wij.

  Ik vrees van niet", was het antwoord.Er is nog een ander gas, dat aller-

  geksl werkt", merkte dr. Van Giffen opdat is het z.g. mosterdgas, dat blaar trek-kend is en waarvan de inademing long-ontsteking veroorzaakt. De andere gas-sen zijn eigenlijk nog vrij humaan in hunuitwerking."

  HERZIENING DER VERLOFSBEPALINGEN.

  Het hoofdbestuur van den AlgemeenenRond van politie-personeel in Ned.-Indiheeft aan de commissie tot herzieningvan het verlofsreglement een schrijvengezonden met voorstellen terzake inhou-dende, dat aan ambtenaren van alle land-aarden na zes jaren dienst buitenlandschverlof kan worden verleend, zoo zijbloedverwanten tot in den tweeden graadin Europa hebben. Hierdoor wordt voor-komen, dat Indische ambtenaren met ver-lof gaan enkel om een pleizierreisje tekunnen maken. Aan de niet onder dezecategorie vallende ambtenaren kan danna tien jaren dienst verlof worden ver-leend. Het hoofdbestuur becijfert dat eeneaanzienlijke bezuiniging wordt verkre-gen, zonder dat tot vermindering der ver-lofstraktementen of verhooging der be-zoldigingsgrens zal behoeven te wordenovergegaan.

  VALSCHE ACTE VAN VESTIGING.Lic Jin stond voor den landraad te

  Soerabaja terecht, beschuldigd van in hetbezit te zijn van een valsche acte vanvestiging.

  Tijdens de terechtzitting is gebleken,.!""/," in*n' die Bedert Jaren hier ver-mijt hield, nooit een acte van vestiginghad bezeten. Ook gedurende zijn vijftien-jarig verblijf te Batavia van _909*af toten met 1923 was beklaagde niet in hetbezit geweest van zulk een acte.

  Een jaar geleden, toen het toezicht opde totok-Chineezen intensiever ter handwerd genomen, had hij deze valsche actevafn een helper van een wijkmeester voorJ :.iO.-_ gekocht. Zij is op naam van eenzekeren Tjong A Fiat, die reeds lang isoverleden, gesteld en daarna voorzienvan beklaagde's foto, nadat het portretvan den overleden Tjong A Fat was ver-wijderd.

  De beklaagde werd door den landraadtot 9 maanden gevangenisstraf veroor-deeld meldt de Ind. Crt.

  GEEN SALARISVERLAGINGEN.Het Bestuur van het V.V.L. verzoekt

  ons te melden:Door het Verbond van Vereenigingen

  van Landsdienaren werd op grond vanberichten in de pers, uitlatingen in denVolksraad en mededeelingen van Volks-raadsleden en uit andere bronnen, be-sloten tot een actie tegen de bij de Re-geering veronderstelde voornemens totverlaging van de salarissen van ambte-naren.

  De actie was bedoeld als preventief.Naar aanleiding van de actie had opMaandag, 3dezer te Bandoeng een onder-houd plaats tusschen den Regeeringsge-machtigde voor Algemeene Zaken en hetBestuur van het V.V.L.

  De heer Kiewiet de Jonge kan bij diegelegenheid met de meeste stelligheidverzekeren, dat de veronderstelling datthans bij de Begeering in verband met debegrooting voor 1932 plannen zouden

  bestaan tol salarisverlaging, dan wel totverscherping van de z.g. afvloeiingsbe-palingen ten eenenriiale onjuist is.

  Dergelijke maatregelen zijn noch inoverweging, noch in voorbereiding.

  De eenige uitzondering hierop vormthet voorstel tot vermindering der verlofs-salarissen, waarvan het resultaat uiter-aard nog onzeker is.

  Het V.V.L.-bestuur meende, de amb-tenaren met deze verheugende niededee-ling, zoo spoedig mogelijk in kennis temoeten stellen.

  Het komt er binnenkort uitvoerig opterug.

  Intusschen zegt bot der Begeeringdank voor deze openhartige mededee-lingen welke de meest positieve zeker-heid verschaffen, dat thans aan salaris-verlaging niet wordt gedacht-

  De ambtenaren kunnen op dit punt ge-rust zijn en de actie ter voorkoming vaneen verminderen van hun inkomstenwordt gestaakt.

  DE OPLEIDING VAN INLANDSCHEPREDIKANTEN

  Deze week hebben Ie Weltevreden be-langrijke besprekingen plaats gehad tus-schen vertegenwoordiger*!- van de Prot.kerk ca eenige _endins

 • SPORT

  De competitie in Holland

  AJAX DOOR Z. F. C. GESLAGEN - DEEERSTE NEDERLAGEN VAN P.E.C.

  EN ti.O-A.D. P.B.T. LKIDIIN HET ZUIDEN

  Een Aneta^telegram van eenige dagenher, datmelding maakte van dezeer skc&teweerson_iaud;ghtdon in het moederland,deed ons hei ergste voor de velden vreezen.De buit ia knusschen zeer meegevallen.Op vier wedstrijden na, kon het geheelecompetitieprogramma afgewerkt worden.Daarenboven neeft de afgeloopen Zondagons, dit seizoen voor het eerst, weer eensde grilligheid van het voetbalspel aange-toond, waar in alle 5 de afdeeimgen uit-slagen gevallen zijn, die men niet directverwachtte. Hetgeen intusschen maargelukkig is. De competitie zou anders teveel van rekensommetje-.-adja Krijgen.

  In afdeeling 1 is de nederlaag vanAJ..X tegen Z.F.C, wel het vermelden waar-digst. Ook al behoort deze uitslag nu juistniet tot de verrassingen, Immers eer-gisteren had Z.F.C, reeds den kop en zijheeft deze thans op niet geringe wijzevergroot, zeer zeker tot teleurstelling vanduizenden Amsterdammers, die gezienhetfe it dat Ajax in de -gemakkelijkste" weste-lijke co.mpetieafdeeling ingedeeld is, dezevereeniging waar.chijaiijk reeds kampioenzagen. Meer verrassend is de 3o overwinning van H.D.S.V. over V.U.C. H.B.S.ging op den, de laatste weken ingeslagengoeden weg voort en klopte thans Storm-vogelsmet 2o, met gevolg dat H.B.S. dateenige weken geleden nog onderaan bengel-de, thans de vijfde plaats bezet, 't Gooiwon ten slotte nog met den oneven goalvan Excelsior en is daardoor tot devierdeplaats gestegen, terwijl Excelsior tot op eenna de laatsto plaats is afgezakt, welkebezet wordt door H.F.C., welke laatstevereeniging, gezien ook de doelpuntcijfers29, over een zeer zwakke voor hoedeschijnt te beschikken,

  In afdeeling2won R.C.H, met 2lvan Blauw Wit, waardoor de Zebra's, diemet overwinningen op Feyenwoord enSparta debuteerden, ook te wijten aan deverleden week geleden 24 nederlaagtegen H.V.V., voorloopig uit de runningzijn. H.V.V, deed ook ditmaal goed werk,door, zij het ook slechts met de odd-goal,van V.S.V. te winnen, zoodat de H.V.V.ers thans de derde plaats bezetten, achterFeyenoord en Sparta, een plaats, dieafgaande op de nederlagen der eerste we-ken, wel niemandaan H. V. V. zou hebbendurven toekennen. Feyenoord gaf weerondubbelzinnig uiting aan haar zinnigheidin een hernieuwd kampioenschap, gezienhaar 52 overwinning op A. D. 0., waar- idoor A. D. O. tot de onderste helft is af-gezakt. Ook Spara won, zij het ook metslechts Io van Hilversum, waardoor deSpartanen hun stadgenooten op den voetbinven volgen.

  In het Oosten led het Zwolsche P.E. C. na een verbluffende reeks van 5 ach "tereenvolgende overwinningen, waarbijzij de sterkste clubs met afdoende cijfers

  wist te kloppen, haar eerste nederlaag.En nog wel met 4l tegen Wageningen,en op eigen veld. Uit dezen unlag volgtwei dat P.E.C, geenszins onoverwinlijk isen het is zelfs zeer de vraag of dezezware nederlaag niet het begin zal zijnvan meer teleurstellingen. Intusschen gaitP. E. C. nog stevig aan bet hoofd, mededoor het gelijke spel van Enschede tegenZ.A.G welke laatste vereeniging hierdoorhaar tweede puntje behaalde en zich daardoor boven Vitease gewerkt heeft. De Ambemmers verloren eventjes met niet min-der dan 25 van Robur en Veio.itas, eenuitslag die te denken goeft. Ten slottewon Heracles liefst met 4o van Tuban*tia, waardoor Heracles aantoont, evenalsverleden jaar, tot het leidende pdetonte behooren.

  Evenals in hot Oosten verloor ook inhet Zuiden de leidende club haareersteewedstrijd. Was zooal. wij zoo juist zagende positie van P.E C stevig go.ioeg om deleiding te behouden, in het Zuiden heeftdoor de nederlaag van N.O.A.D. P.S.V. deleiding overgenomen, en het wil onsvoorkomen cat de P_lipsm_n_chen zichniet meer spoedig van de eerste plaatszuhen laten verdringen. Het merkwaardi-ge van de nederlaag van N.O.A.D. is weldat zy deze leed tegen op een na num-mer laatst Wilhelmina, welke vereenuingihaas tot de vijfde plaats gestegen is Wil-lem 2 stelde opnieuw teleur door hettegen B.V.V. niet verder te brengen danhet gelijke spi 5 5, waaruit wei b'ijkt.dat niettegenstaande van Loon, de achter-hoede van de Tricolors al zeer zwak isAan een hernieuwd kampioenschap derTilburgers valt dan ook niet to denken.P.S.V. won met 3 1 van M.V.V., waardoor de Maastrichtenaren thans, modedoor de reeds gemelde overwinning vanWilhemina en de 3 2 overwinning vanLonga over Eindhoven, de laatste plaatsbezetten en naar het ons wil voorkomen,moeite genoeg zullen hebben om daarvandaan te komen.

  In het Noorden konden al de 5 wedstrijden doorgang vinden, waarbij Frisiadat totdantoe nog geen enkel puntje hadweten te behalen, voor de verrassingzorgde door no 2, Be Quick, te kloppen.Door deze nederlaag bezet Velocitas datgezien de 62 overwinning op Frieslandniet al te veel moeite had, te vaster deeerste plaats en hier 1.kt ons een her-nieuwd kampioenschap van Velocitas hetmeest voor de hand liggend, ook al deedno 3. uitstekend werk door de jongsteeerste klasser M. C. S. in Meppel metsl te slaan. Achilles blijkt dit seizoenwerkelijk tot de zwakke zusjes te bebco-ren. Na de teleurstellende resultaten dervorige weken, verloren de Assenarenthans men 3l van Leeuwarden, waar'doorzij op de laatsteplaats beland zijn. Tenslotte verraste G. V, A. V. dooreen 4ooverwinning op Alcides, waardoor deGroningers tot de vijfde plaats gestegen,Alcides daarentegen tot de zesde plaatsafgezakt is.

  De stand is momenteel als volgt s

  _g 8 _> s o _. _>O OC? > C-i > HOAfdeeling 1:

  Z.F.C. 7 5 2 12 19-13 1,71.Yjax 6 3 2 18 14- 5 1.33D.F.C. 6 3 2 1 8 9- 8 1.33H.D.S.V. 6 2 3 17 1412 1.17H.B.S 5 2 12 5 97 I.'t Gooi 7 2 14 5 9-15 0.71Stormvogels 12 3 4 Bl 20.67V.U.C. 5 113 3 912 0.60Excelsior 4 1-3 _ 79 0.50H.F.C. 422 2 2 9 0.50

  Afdeeling 2:Peyenoord 6 5 - 1 10 20 8 1.67Soarta 5 4lB 13 5 1.60H.V.V. 6 3 12 7 1115 1.17Blauw Wit 8 4 1 3 9 1510 1.13K.F.C. 6 2 2 2 6 1313 I.A.D.O 6 336 1213 I.R.CH. 7 346 1717 0.86E.D.O. 5 234 Blo 0.80Hilversum 7 254 616 0.57V.S.V. 6 152 7-14 0.33Afdeeling 3:P.E.C. 6 5 1 10 26- 8 167Heracles 5 3 117 14 9 1.40Enschede 6 3 2 18 18-10 1.33Go Ahead 5 326 1513 1.20A.G.O.V.V. 4 2-24 9-81.-Wageningen4 224 10-11 I.

  Rob. et Vol. 5 234 1317 0.80Tubantia 4 112 3 8-13 0.75Z.A.C. 5232 514 0.40Vitesse 6 1-52 1023 0.33Afdeeling 4:P.S.V, 6 5 1 -11 31 9 183N.O.A.D. 7 5 1 1 11 25- 9 1.57N.A.C. 4 2 26 15-11 150Willem II 5 2 12 5 2018 I.Wilhelmina 234 1012 0.80B.V.V. 6 12 3 4 17-23 0.67E ndhoven 6 12 3 4 1422 067LO.N.GA. 6 2 44 12-28 0.67De Valk 5 113 3 9-15 0.60M.V.V. 4222 3- 9 0.50

  Af de eling 5;Vdocitas 3 3 6 13 5 2.-Be Quick 5 3.1 17 12- 7 1.40Veendam 6 428 20 8 133Leeuwarder 7 4 12 9 2815 129GV.A.V. 73137 19-19 1-Alcidss 5 2-34 13-12 0.80M.S.C. 5 234 1013 080Friesland 5 11 3 3 1023 0.60Frisia 4 1 32 4-19 050Achillos 5 1-42 413 0.40

  FEUILLETONEER GEVAARLIJKE VROUW

  Naar het Engelsch van Effie A. Rowlands.

  (Nadruk verboden.)

  21)

  Als je soms eens een uur kunt missen,Liltth, zei hij, beloof me dan dit arme kindte gaan opzoeken. Ze schijnt zooveel te heb-ben en ze heeft zoo weinig. Ze is een van dielieve hulpelooze wezens, die voortdurend sym-pathie en begrijpende vriendschap noodighebben.

  Liliih beloofde het te zullen doen. Ik ben erg ongerust over Meg, vervolgdehij, en heel bang voor haar toekomst. Ik zouhaar wel uit dit huis willen wegdragen. Miineenige troost is, dat ze iemand bij zich heeft,die haar vertrouwde en liefhebbende vrien-din is. Je had vanavond geen gelegenheid omRachel goed te leeren kennen, maar als jebaar goed kent, zul je het wel met me eenszijn, dat Meg een groot geluk heeft in haarleven dat dit meisje haar vriendin is.

  Hij drukte nog eens I/lith's hand en toenreed de auto, die een meisje met een hart volellende en pijn naar huis terugbracht, weg.Voor haar kunst was het een avond *aaschitterend succes, maar ze was te veel vrouw

  om succes boven liefde te stellen en met plot-selinge hartstocht zei ze tegen zichzelf, datze graag voor altijd alle aanspraak op roemzou willen opgeven, als ze in ruil daarvooreen plaats mocht innemen in het hart van

  John Milbrooke en ala dezo van haar hondenzon, zooals hij na van Rachel hield.

  HOOFDSTUK XI.

  Het zou voor de hand hebben gelegen, datLord Templeton met zijn vrouw's Intiemstevriendin, mijn Debenham, over den opge-vangen brief had gesproken.

  Maar lord Templeton deed niets van dienaard. Bij was een zeer voorzichtig man enhij wilde vr alles zooveel mogelijk omtrenthaar, die hem zoo sterk interesseerde, teweten komen.

  Natuurlijk bad zijn vrouw hem verteld vanRaohel's woning in Eensicgton en van delieve oude tante, die voor niks Debenhamzorgde en in het begin had lord Templetondit alles tamelijk onverschillig aangehoord.

  Hij had Rachel een knap, interessant, verstaniig meisje gevonden en verder ging zijnbelangstelling niet.

  Maar dat was vr zijn huwelijk geweest.Nu was Margaret zijn vrouw en hij wilde haargraag toestaan de vriendschap met Rachelvoort te zetten; maar tegelijkertijd vond nij,dat hij verplicht was, meer gewaar teworden over dit meisje, wier schoonheid al_. rsa ie begon te veroorzaken oneer zijnkennissen.

  Zooals hij Sir John verteld had, geloofdedeze cynicus in de oprechtheid van geenenkele vruw en bij was er op voorbereiddat de.studie van Rachel hem heel wat we-tenswaardig zou opleveren.

  Hij besloot voorloopig niet over dcc briefte .preken en zijn oogen goed de kost tegeven. Na de verklaring, van John Mibrookewas hij vast overtuigd, dat zijn vrouw eenonschuldig kind was, maar een kind kan eenbruikbaar werktuig zijn in de handen vansluwe, gewetenlooze menschen. En Templeton

  had z!ch genoeg vijanden in de wereld ge-maakt om het noodzakelijk te vinden zichtegen iederen aanval t beschermen.

  Als het waar wa, dat Lady Margaret vrhaar huwelijk op de een of andere manierdoor dezen secretaris was gecompromittaerd,zou hij het ce ouders van zijn vrouw betaaldzetten, dat zij hem erin hadden laten kopen.Hij was buitengewoon gavoeiig vcor het oor-deel van de wereld on h*t zou een geweldigeklap op zijn ijdelheid zijn, als het huwelijk,dat hij met zooveel cphef had aangekondigd,stof vco. een schandaaltje bevatte.

  Rachel Debenham merkte dienselfdenavond nog een verai dering in lord Temple-ton's houding tegenover haar ze had eenuiterst fijn zintuig voor de stemmingen vananderen en hoewel er veel rooalg was omhaar van haar stuk te brenger, voelde zetoch iets van angst. Misschien overschatte zetenslotte h_ar macht tegenover dezen man.

  Toen John Milbrooke afscheid nam, zei Z4tegen hem: Tcmplnton ziet er uit al.of hij zich ergerten ik ben bang, dut het een beetje mijnschuld is, want net was op nijn aandrli gendat Meg vanavond muziek heeft laten makenen nu boor ik, dat lord Templeton een hekelheeft aan srHe?, wat muziek is.

  Integendeel, het was een heel goede daadvan je om M g over te halen miss Grahameen kana te geven, zei John hartelijk, finwat Templetoti betreft, ik geloof juist, dathij erg enthousiast was over Ltlith. Maar bijheeft zich wel ergens over gt rgerd, dat weetik 'oeva'lig, omdat hij het ir ij verteld heeff,zei Milbrooke argeloo?.

  Kachel keek glimlachend naar hem op,hoewel haar polsen heftig klopter. Opeenswist ze, dat er iots gebeurd mo^ot zijn en hetkoste wat het wilde, zij moest weten wat hetwas.

  Ik hoop dat hij Meg niet overstuur zalmaken, zei ze vol sympathie. Dat hoop ik ook, antwoordde Sir John,maar ik geloof niet dat hij haar dit nu juistzal vertellen.

  Dij zweeg een oogenblik en toen ontloktede blik in Kaohel's oogen hem de waarheid.

  -Uchel's hart stond bijna stil van schrik,toen ze van den brief hoorde. Wat bad zegoed gezien, dat er gevaar dreigde. Z > hadbaar vuisten wel kunnen ballen en met haarvoet stampen van hartstochtelijke woede,niet alleen tegen Wlnohmore, maar ook tegen1 a-rzelf. Gek dat ze was I Waarom bad zeniet voorzien, dat Colin natuurlijk zou pro-beeren zijn .lag te slaan ?

  Kon er iets gevaarlijker zijn voor haarzelfen haar plannen V

  Als John Milbrooke haar dit niet toevallighad verteld, wat zou er dan van alles terechtzijn genomen V

  Toen John Milbrooke naar haar keek,vond hij dat er een schaduw over haarschoonheid lag.

  Je ziet er vermosid nit, zei hij metbelangstellende teederheid, je moest maardadelijk naar bed

  Rachel schudde het hoofd. Ik ben niet moe, ik ben vreeselijk ge-schrokken. Ik wilde dat ik ronduit met jekon spreken. Waarom kun je dat niet?Rachel zuchtte.

  Ik maak me ougerust over wat je meverteld hebt, zei ze gejaagd, voor n keerde waarheid iprekend, lord Templeton Is geengemakkelijk man en zij arm schaap I we moeten alles doen wat we kunnen omhaar te beschermen. Die man denk je datje kunt uitvinden waar bij is?

  Als ze Winchmore te spreken kon krijgen,daoht ze, zon ze hem wel kannen Jntlmi-

  doeren en tot zwijgen brengen.Hoe durfde hij het wagen haar plannen te

  doorkruisen ? Waarom bad ze met JosephMartin geen maatregelen besproken om eenflater als deze onmogelijk te maken ?

  John Milbrooke dacht, dat haar emotie eengevolg was van ongerustheid over Meg. Hij

  Erobeerde zich het adres van den brief teerinneren, maar hij had dit in de haast overhet hoofd gezien en dat zei hij haar,

  Doet er niet toe, zei Rachel na een tijdjestilzwijgen we moeten afwachten. Misschienschrijft hij nog eens of komt hij zelf. Alshij in nood zit, zal dat zekor gebeuren. Ik zalalles doen om mijn lieve Meg te besehermentegen den man, dien ze misschien eens ge-meend heeft lief te hebben. Arm kind. Ikkan natuurlijk op je kuip rekenen?

  Nu en altijd, zet Milbrooke uit dengrondvan zijn hart. Haar woorden vervulden hemmet grooten angst over Meg's toekomst. Hijherinnerde zich Templeton's gezicht en hijhuiverde, toen hij naar huis liep.

  Toen hij weer aan Rachel Debenham dacht,was dat met een gevoel van groote teeder-heid. Wat goed en trouw was ze toch en wateen liefhebbend hart had ze!

  En in haar weelderige kamer liep Rachelheen en weer als een gekerkerde tijgerin.

  Wat moest ze doen ? Hoe moest ze handelenmet Wiuchmore ?

  Salon nautique te Parijs

  TENTOONSTELLINGVOORAL VAN BETEEKENISVOOR DMOTOREN. VOOR ZEILLIEF

  HEBBERS IS ER NIET VEEL TE ZIEN

  Ah gein Parijs zijt voor dan Salon de.'Automobile, dan is het van Grand Palaianaar den Salon nautique qu'ua pas". Eage doet die stap met liefde om tevens eenseventjes uit hot geroezemoes van de auto-show weg te komen. Want al is het be-zoek van den Salon dit jaarblijkbaar veelminder groot dau het vorige jaren weleens placht te zijn. er komen toch heuschnog genoeg menschen kijken om hier endaar ia de breede gangen opstoppingente veroorzaken, die het wandelen over detentoonstelling tot eea schuifelen en eenzeer vermoeiend schuifelen maken.

  Zoo is dan hot; bezoek aan die water-sporttentoonsteliing aan don oever van deSeine deingang is bij de Pont des In-valides een echt uitje. Er wat men erte zien krijgt op hei gebied van motor-booten en aauhangmotoren is ook wel demoeite waard, dat bet een gang daarheenvolkomen loont.

  * *Dit is de vijfde tentoonstelling reeds dieop dit gebied te Parijs gehouden wordt,lezen wy in het H. 81. Lucien Rosengarthis er de stichter van en hij is op het mo-ment nog -leeds de spil, waarom alleshierbij draait. Hij was van meening, dat,waar er zooveel gedaan werd voor deauto-industrieeien van Frankrijk, ook zij,die zich met de constructie van motorenvoor vaartuigen en met die van die vaar-tuigen zelf bezig hielden, eveneens rechthadden op wat meer bekendheid, ten eindehun industrie wat meer den volke bekendte maken. Natuurlijk is de belangstellingvoor dia dingen vooral in Parijs lang nietalgemeen vanwege het feit, dat de meestemenschen hier er maar zoo weinig v_nkomen te _ien in het algemeen, maar dedaad van Rosengarth hetft dan toch ditgevolg gehad, dat d. belang-telling zichtoch, zij het dan langzaam, in een -tijgendelijn beweegt. Ea daarmede heeft hij welbewezen ecu goeden kijk te hebben gehadop de beluLgrijkheid van een dergelijkejaariijkBche demonstratie van dio industrie.Het is een fer, dat de watersport in hetalgemeen mee geprofiteerd he:ft van ditgeb.aren, zeedat het aantal b.oefenar.nvan die spert juistin denloop van do laatstevijf jaren sterk is gestegen.

  Waa het in d_ eerste jaret alleen daFransche industrie, die hier haar pro-ducten te zien gaf, thans is de?,e tentoon-stelling reeds veel meer internationaalgeworden, al valt er te dien opzichtnatuurlijk nog veel te wenschen.

  Esn algemeen overzicht van dezebetrekkelijk kleine expositie, die be&'a&tuit een groo'e ter', wairbiunen verschil-lende staeds zijn ondergebracht, beneveiruit eea aaatsl opinlucas-^tand^, g^tf;dddelik den indiuk dat tr aan dtzlemoonstelliDg wel een bee'j;? een een-

  I

  -hdig karakter is gebleven: in Hoofdzaakzijn het motoren en wat daaraan zit, ter-wijl het andere eigenlijk er zoon beetjebij aanhaDgt. Te begrijpen is dat wel,want al in den opzet zat het karaktervan speciaal te zijn gemaakt voor hetmotorisch gedeelte van de watersport,ook al omdat zeilen iets is, wat in dezeomgeving slechts heel sporadisch kanworden beoefend. En waar roeimateriaaleigenlijk geheel ontbreekt, daar kan dusmoeilijk van een echte watersporttentoonstelling worden gesproken.

  Niettemin heeft deze showhaarverdien-ste. ZtJ toont ons een heel nauwkeurig envrij volledig beeld van hetgeen er opmnorbootgebied zoo al te zien is en al-leen daarom al is deze jaarlijksche terugkoerende salon toe te juichen.

  Er is een sterke neiging naar kleinebooten met motoren van weinig cvpacitei*,die toch in staat zijn om een behoorlijkebnelheid op het water te ontwikkelen. Eenneiging, die zich in de eerste plaats de-monstreert in hei vele, wat er op aanhangmotorgebied hier te zien is, maar toenook wel op het terrein van de ingebouw-de motoren.

  Goedkoop en handig, niet al te ingewikkeld, dat is het wat er gewenscht wordt.Gelijk dat trouwens ook bij de automobielzoo sterk naar veren komt. Ge ziet hierbijv. kano's voorzien van kleine handigemotortjes. Ea de demonstraties met diedingskes op de Seine doen zien welk eengraad van betrouwbaarheid die rankescheepjes hebben Op handige wijze zijnde boorden verhoogd, zoodat het water erniet inspa* bij de snelle voortbeweging.Sommige van die kano's zijn van achterenafgeplat zoodat zij hun eigenlijk kaaokarakter daardoor venoren hebben.

  Snelle motorbo.ten he.ft men op dezetentoonstelling zeer vele en veelsoortige.

  Zoals gezegd, de zeilsport is maar al->leen pouracquit decon_cieiice" aanwezig.Een paar op het water: een aardig schoe-nertje en eenkotterije en dan in de open-lucht' op het laad een paar modellen vankajuitjachtjes met hulpmotor. Verder ligter een soort Scheldejol en daarmede ishet wel verteld. Van de zeilen zelf en vanhet zeilmaken zoo g>ed als niets.

  Wel is er veel werk gemaakt van demarine. Ie dat opzicht geeft deze shoween heel aardig overzicht, ook uit denouden tijd doormodellen en doorgeschrifijten en teekeningen.

  Den heelen dag door zijn er demonstra-ties met motorbooten, diezeor de aandachttrekken, ook van het publiek op de brug-gen. De Seine daar met zijn geringe scheep-vaart, leent zich daarvoor uitstekend. Eazoo nu en dankomen er dan officieele, doororerheidspersonen bijgewoonde demon-straties bij, waarbij de fabrikanten in depraciijk de hoedanigheden van hunproducten kunnen iaten bewonderen.

  DE CRISIS IN DEN NEDERLANDSCHENBILJARTBOND

  Verieden maand heeft de heer J. Sandersvoorzitter van den Nederl. Biljart Bondaun eenige persvertegenwoordigers uiteenge_e* no_ de huidige crisis voigen. zijuai.eiiing in d.n K. .B. ontbtaan u.

  De questie is betrekkelijk eenvoudigaldus oegon de heer Sanders. Sr zijn inhet bestuur harde werkers en als eerstenoemdespr- de heer Smit die op elk gebiedden toon aangeeft. Maar behaive hij zijner ook anderen, o.a, de heer Wittebol diehard we-.ker. Docr al die harde werkers-tja botsingen ontstaan, waarbij al spoeaighet verwijt volgde dat de een harderwerkte_*n de ander. In verband hiermede komtop do agenda voor do buitengewone ajgc-meene vergadering welke inKrasnopolskyte Amsterdam wordt gehouden hetvolgendepunt voor; benoeming van een bezoldigdlidmiiiiMt-atc-ur. Dit om voortaan te voorkorten het verwij': Ik werk harder danUl*

  De quaestie is geleidelijk -gegroeid".Zoo heeft men o.a, den heer Sanders hetvolgende verweten. Bij den vaststellingvaa het nationale Ie klasse kampioen-schap in April werd de leiding daarvanopgedragen aan de 'o GraveuhaagecheBi!j_rt C'ub. Deze vereening meende omie ho&go Kosten voor de eer te moetenbtdauken waarna de leiding aan Victo-

  ria* te Amsterdam werd gegund. Tooneenige leden van de 'sGrav. B.C. daaropeen garantiefcnds vormden, waardoor hetslagen van die wedstrijden vrijwel ver-zekerd was heeft de heer Sanders zichrechtstreeks met het Victoriabeatuur in

  " verbinding gesteld met gevolg dat orga