Download - De Betuwe week40

Transcript
Page 1: De Betuwe week40

Kijk verderop in deze krantvoor de Superdeals!

Coop SUPERACTIE van de week:

Aanbiedingen zijn t/m 4 oktober geldig bij:

Coop Post Coop Herveld Dodewaard

Zie voor meer superacties verderop in deze krant.

VARKENSFILET ROLLADE 1 kilo van 12,49 voor € 6,98

3 OKTOBER

11:00 - 15:00 uur

3 WEKENGRATIS KRANTEN KANS OPBRUGMANKEUKEN T.W.V.€15.000,-*

Kijk niet alleen op funda,ervaar uw favoriete huizen ‘live’!*Kijk voor informatie en de voorwaarden op www.nvm.nl/actie.

Aamsestraatat

Cein

tuur

baan

Ol piasingelymp

Rijksw

egZuid

Indu

stri

eweg

Oos

t

Rijk

swooooo

No

NNeg

Nrrrdddd

Lange Dreef

A325

A15

KnooppuntRessen

< Ti< Tie< Tie< Tie< Tie< lllll

Arn

he>>>>>

m>

< N

ijmeg

en

AfslagElst

AfslagElElsstt

Broekhuis ElstNieuwe Aamsestraat 86(T) 0481 - 37 29 38broekhuisgroep.nl

Aamsestraatat

ONS DOEL:enthousiaste klanten

doe mee!elke werkdag 11.10 uur

elke zondag 18.20 uur

Heeft u een vraag of iets aan te bieden?

helpt

kijk op: www.gelderlandhelpt.nl

Huis. Tuin. Formido.

zie achterpagina van deze krant

verfvier

daagse

Gemeentelijkepublicaties vindt u

in het hart vanDe Betuwe

  ‹www.debetuwe.netWoensdag 30 september 2015

Elst cEntrum krijgt 7,3De verscheidenheid in aanbod en de sfeer van Elst springen er positief uit bij onderzoek.

2 en 3»

4 oktobEr is DiErEnDag Extra lief zijn voor dieren ge-beurt op Dierendag, maar elke dag hoort dat te gebeuren.

7»Met Landerij De Park komt droom uit

Door Vincent BosElst/arnHEm - Ruiken, voe-len, proeven, zien. Landerij De Park moet je beleven. Het is een bijzonder project. Het brengt vrijwilligers, profes-sionals, leerlingen en men-sen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijeen. Het is om die reden dat bestuurs-lid René Hanssen bij de

opening ervan stelt dat een droom is uitgekomen.Landerij De Park is een pro-

ject van de lange adem. Acht jaar geleden is het initiatief genomen. Om het project van de grond te krijgen was 1,3 miljoen euro nodig. Er moesten veel hobbels geno-men worden. Er zijn twintig-duizend vrijwilligersuren in het project gestoken. Hans-sen vergeleek het proces met de Springprocessie van Echternach. “Het betekent dat we drie stappen vooruit deden en twee achteruit.”Landerij de Park is een plek geworden waar mensen de natuur kunnen horen, rui-ken en proeven. Waar kinde-ren de natuur spelenderwijs leren ontdekken. Waar jong en oud speelt, leert, ervaart

en geniet. Waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk doen.

PartnersEr was zaterdag al van alles te doen. Er was een breed programma opgezet waarbij alle aan het project deelne-mende partners de kans kregen zich te presenteren. Gelders Gedeputeerde Josien Meijers opende een kinder- en struinpad en er werden

door (oud)wethouders van Overbetuwe kippen losge-laten. Burgemeester Toon van As-seldonk van de gemeente Overbetuwe is onder de in-druk van het project. “Op een zonnige zaterdag heb ik al even rondgekeken. Je zag mensen op de boerderij, in de tuin, de moestuin en de bakkerij. We hebben op een gegeven moment gehoord dat de initiatiefnemers zo

wanhopig waren dat ze de handdoek in de ring wilden gooien. Maar het college heeft gezegd dat zoiets niet mag gebeuren”, herinnert Van Asseldonk zich. Het doorzettingsvermogen heeft tot Landerij De Park geleid. Geen wonder dat donderdag iedereen bij de officiële opening zo enthou-siast rondliep.

Lees verder op pagina 2.

‘Je zag mensen op de boerderiJ, in de tuin, de moestuin en de bakkeriJ’

Acht jaar na het burgerinitiatief voor Landerij De Park, centrum voor natuurbeleving, is het complex in Park Lingezegen officieel geopend. Er is hard gewerkt om het project te laten slagen. Er zijn veel mensen bij betrokken en die stonden terecht een keer in de schijnwerpers.

Ruiken, voelen en proeven

De feestelijke opening van Landerij De Park aan De Park in Elst vond afgelopen donderdag plaats. Team Kinderboerderij boerderij presenteert zich op de groene loper. Foto: Kirsten den Boef

Controle in de horecaoPHEusDEn - Onder het motto ‘Samenwerken aan veiligheid’ hebben op vrij-dagavond 25 september twaalf horecagelegenheden in Neder-Betuwe onaange-kondigd een bezoek gehad. Politie, brandweer, gemeen-te Neder-Betuwe, Avri, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Belastingdienst deden hieraan mee. De uitkomst is dat de horecagelegenheden zich redelijk tot goed hou-den aan de regels en wetten maar dat hier en daar wel de puntjes op de i moeten wor-den gezet.Zes cafés, twee restaurants en vier cafetaria’s werden onder de loep genomen. De betrokken horeca-onderne-mers werkten goed mee. De controle per bedrijf duurde zo’n vijftien minuten en de algemene conclusie is dat het niet onveilig is in de Ne-der-Betuwse horecabedrij-ven. Wel moet er meer aan-dacht zijn voor het kunnen tonen van de vergunningen, dat was vijf keer niet het ge-val, en werd één keer een waarschuwing afgegeven omdat de Drank- en Horeca-wet werd overtreden. Zie: www.debetuwe.net

KLIK & WIN ACTIE

Win de knappe thriller van Jens Henrik JensenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Renovatie stuwensemble voor SiemensDRIEL - De stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek zijn na zo’n 50 jaar toe aan een groot­schalige renovatie. Rijkswa­terstaat gunt de renovatie

van het stuwensemble aan Siemens Nederland N.V. Met het vervangen van techni­sche installaties, bewegings­werken en de invoering van

Bediening op Afstand, kun­nen de stuwcomplexen hun belangrijke taken ook in de toekomst veilig en betrouw­baar blijven vervullen.

KorendagOOsterhOut - In de St. Leona-rudskerk aan de Dorpsstraat 16 in Oosterhout vindt op zondag 4 oktober vanaf 14.00 uur een Korendag plaats. Er doen elf koren hieraan mee.

Boeken, cd’s, wijnenen meer

in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL

Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

SCHRIJF JE NU IN OPWWW.SWEETDEAL.NL

EN ONTVANGDE VOORDELIGSTE

AANBIEDINGENUIT JE EIGEN REGIO

Page 2: De Betuwe week40

In de Betuwe

Ruiken, voelen en proeven

Vervolg van voorpagina.Die opening werd verricht door locoburgemeester Johan Sluiter van Linge-waard, en de burgemees-ters van Arnhem (Herman Kaiser), Nijmegen (Hubert Bruls) en Overbetuwe. Nog belangrijker was daarna de parade over de groene loper van alle mensen die bij Landerij De Park zijn betrokken. En ondanks de regen was dit een bijzon-dere manier om alle be-trokkenen in het zonnetje te zetten.

Kerkdiensten 3 t/m 9 oKtobeRPROT. GEMEENTEElst: Zo. 10.00 uur: Kerk, Ds. D.J.A. Snijders; 19.00 uur: Ds. D.J.A. Snijders, ademviering. Heteren (De Vloedschuur) Kerklaan 4a: Zo. 10.00 uur: Ds. F.D. Meijnhardt, Leersum: w w w.vloedschuu r ge -meente.nl. Driel: Zo. 10.00 uur: Mw. Ds. P. Kamper, Oecu.viering in de Prot.Kerk. Herveld & Slijk-Ewijk: Zo. 10.00 uur: Ds. T. Doornebal, doopdienst, na de dienst koffie drinken.Huissen: Zo. 10.00 uur: Ds. Matthijs Glastra. www.pknhuissen.nl. HERVORMDE KERKENHeteren: Zo 10.00 uur: Ds. M. Roelofse, Heteren, ge-zinsdienst; 18.30 uur: Ds. M. Roelofse, Heteren. Val-burg: Zo. 18.30 uur: Prop. J.W. Verboom. Homoet: Zo. 09.30 uur: Ds. B. van Leeu-wen. Zetten: Zo. 10.00 uur: Ds. J. Geene, Katwijk aan Zee; 18.30 uur: Ds. J. Belder, Dordrecht. Zet-ten Vluchtheuvelgem: Zo. 10.00 uur: Meespeelvie-ring. Hien-Dodewaard: Zo. 10.00 uur: Hien, Ds. K.F.W. Borsje, Katwijk aan Zee; 18.30 uur: Hien, Ds. G.J. Codée, Maars-sen. Hemmen: Zo. 10.00 uur: Ds. Heuvelman. An-delst: Zo. 10.00 uur: Ds. A.J. Schalkoort, Lunteren; 18.30 uur: Ds. S.T. Lagen-dijk, Zwartebroek. Rand-wijk: Zo. 10.00 uur: Dr. J. van Beelen; 18.30 uur: Ds. E. Kroon.R.K KERKENGeen opgave ontvangen.GEREF. KERKENZetten: Zo. 10.00 uur: Ds. G.C. Flobbe, Israëlzondag.BAPTISTENGEMEENTEZetten (HPC): Zo. 10.00 uur: Egbert van Rhee. www.baptistenzetten.nl.

Werkzaamheden A15 bij ochtenoCHteN - Rijkswaterstaat voert tussen vrijdagavond 2 oktober en zaterdag-ochtend 10 oktober werk-zaamheden uit op de A15 ter hoogte van Ochten. De op-en afrit Ochten is afge-sloten voor verkeer uit Tiel en Rotterdam en richting Arnhem en Nijmegen. Op gele borden staan omlei-dingsroutes aangegeven. Automobilisten moeten rekening houden met een langere reistijd. De A15 blijft open voor verkeer in beide richtingen.

eerbetoon in Heteren aan veteraan Charles Reeves

Herdenking aan de dijk tussen Heteren en driel, bij de noordhoeksestraat, is op 3 oktober. Vorig jaar was dat nog met Charles Reeves. Foto: Björn Reusink

HeteReN – Stichting Never Forget Them in Heteren houdt in oktober een aantal herdenkingen voor de sol-daten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Betuwe zijn gesneuveld. Op zaterdag 3 oktober is er een herden-king om 18.30 uur voor het Britse Hampshire Regiment. Deze soldaten kwamen op 23 september 1944 in en rond Heteren aan en zijn hier gebleven tot 3 oktober 1944. In deze periode zijn 43 soldaten van dit regiment

gesneuveld door gevechten om de voormalige steenfa-briek ‘de Korevaar’. Dit jaar heeft de stichting tijdens de herdenking speciale aan-dacht voor oorlogsveteraan Charles Reeves, die op 15 maart jongstleden op 90-jarige leeftijd is overleden. Reeves was een veteraan van het British Hampshire regiment tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij leerde hier destijds een Nederlandse vrouw kennen waar hij la-ter mee trouwde. Hij kwam

in Nederland wonen en on-derhield jarenlang de oor-logsbegraafplaats in Ooster-beek en later in Holten. Hij was op vele manieren bezig met het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Maar hij was ook mede-oprichter van het monument voor het Britse Hampshire Regiment dat aan de dijk tussen He-teren en Driel staat. Reeves sprak altijd een woordje over zijn kameraden en liet witte vredesduiven los. Zie: www.never-forget-them.nl

elst scoort op voorzieningenmix en sfeer

Bezoekers geven Elst centrum 7,3Het Overbetuwse elst blijkt veel bezoekers goed in de smaak te vallen. uit een onafhankelijk vergelijkend (benchmark) onderzoek, uitgevoerd onder bezoekers van middelgrote winkelcentra, scoort elst met een 7,3 bovengemiddeld goed.

eLSt - Met name de verschei-denheid in aanbod en de sfeer springen er positief uit. Waar Elst wel aandacht aan dient te besteden zijn parke-ren en de uitstraling van de straten. Met deze resultaten kan Centrum Elst, opvolger van de EOV, mee aan de slag. Opvallend is hoe hoog de voorzieningenmix scoort. De bezoekers waarderen het gevarieerde en hoogwaar-dige aanbod in Elst. Ook de sfeer en de uitstraling van de panden dragen bij aan de gemiddeld hoge waar-dering. De uitstraling van de straten levert de laagste score op. Niet verwonderlijk als we weten dat dit onder-zoek voor de herinrichting plaatsvond. Als na afron-ding van de werkzaamhe-den de inrichting geheel vernieuwd en mooi is, zal dit leiden tot een nog hogere score voor Elst. Het parkeren en de bereikbaarheid scoren echter juist slechter dan de benchmark.De meeste bezoekers komen,

na Elst, uit Arnhem. Ze be-zoeken gemiddeld 3 bedrij-ven en verblijven gemiddeld een uur in het centrum van Elst. Dat Elst landelijk tot de centra met de laagste win-kelleegstand behoort, wordt door de bezoekers duidelijk herkend. Dat Elst zo goed scoort is een goede start voor Centrum Elst dat begin dit

enkele maanden geleden zag een deel van het centrum van elst er nog zo uit. Inmiddels is het straatbeeld behoorlijk verbeterd.

jaar de Elster Ondernemers Vereniging (EOV) is opge-volgd. Stichting Centrum Management Elst werkt on-der de naam Centrum Elst en in de eerste nieuwsbrief worden de ondernemers geïnformeerd over alle ont-wikkelingen en de nieuwe

huisstijl. Centrum Elst ziet in de resultaten van het onderzoek, naast de goede resultaten, ook de bevesti-ging van de noodzaak om blijvend in te zetten op be-tere bereikbaarheid en meer parkeervoorzieningen. Het onderzoek is in 12 mid-

delgrote centra uitgevoerd. Daarbij zijn 3.800 mensen geïnterviewd. Het onder-zoek van DTNP is uitge-voerd door studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. De gemeente Overbetuwe heeft financi-eel bijgedragen.

VALbURG/Homoet - Dorps-raad Valburg/Homoet nodigt inwoners van Valburg en Homoet uit om op 6 oktober met hen mee te praten, mee te denken en mee te luiste-ren tijdens een inspraak-avond. De dorpsraad wil zo, samen met inwoners, de leefbaarheid in het dorp ver-beteren en deze toekomstbe-stendig en aantrekkelijk(er) maken. De avond begint met een inloop vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur wordt het programma geopend. De inspraakavond vindt plaats bij het Wapen van

Valburg aan de Tielsestraat 69 in Valburg. Tijdens de inspraakavond komen er di-verse onderwerpen aan bod: verkeer en veiligheid, zorg en welzijn, natuur, vrije-tijdsbesteding en voorzie-ningen. Aansluitend aan de inspraakavond wordt er een presentatie gegeven over het MFC. Dorpsraad Valburg/Homoet hoopt op een grote opkomst. Voor informatie over de inspraakavond kun je contact opnemen met Es-ther Fintelman, [email protected] of 06-48769467.

Inspraakavond dorpsraad

Contactgegevens redactieMercatorweg 28, ArnhemPostbus 601336800 JC ArnhemI www.debetuwe.netPaul Lapian (eindredacteur)t (088) 013 24 27e [email protected] Kuijpers (algemeen redactiechef)e [email protected]

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopDennis van Kesteren (accountmanager)e [email protected] t 06 - 206 175 93Marjo Limpens (accountmanager)e [email protected] t 06 - 533 246 74Patrick Verheij (salesmanager)e [email protected] Harms (commercieel directeur)e [email protected] contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:e [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:t 088 - 013 9 986

bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 57 26

Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

De betuwe is een uitgave van Wegener media bVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

CoLoFoN

Mona’s Nijmegen (Oosterhout) Griftdijk 201 - T (024) 348 11 11

www.monasrestaurant.nl

Eet- & drinkfestijn

Reserveer nu!

Vitello Tonato € 11,95 Salade met een pastrami van duif € 9,75

Lauw warme salade van geitenkaas omwikkeld met parmaham € 11,95

Super biefstuk met stroganoff saus € 24,95 Kalfsmedaillons

met champignonroomsaus € 21,75 Snoekbaars filet

in een kruiden korstje € 20,95 Pittig gekruide Black angus rib eye € 21,75

Mixed grill ± 400 gram € 24,75

modelkeukens sterk afgeprijsd!Konrad-Zuse-Ring 36 · 48691 Vreden · Tel. 0049 2564 [email protected] · www.grotholt-kuechen.deMaandag – vrijdag: 9.00 – 18.00 uur · Zaterdag: 9.00 – 14.00 uur

›› 1200 m2 showroom›› ook keukens op maat

uit eigen werkplaats!

van

KEUKENZAAK HUISSENBegonialaan 5 - 6851 TE Huissen

“Nobilia”, “Hácker”, “Beckermann” en “Nolte”, in eiland-, hoek en rechte opstellingen, design,modern en landelijk;

KEUKEN (INBOUW)APPARATUUR o.a. “Boretti”, “Siemens”, “Whirlpool”, “Falcon” ,“Etna”, w.o. 2 vrijstaande 6-pits gasfornuizen, koel-/vriescombinaties, koelkasten, inductie/gaskookplaten, ovens, magnetrons en afzuigkappen; showroominventaris w.o. eetkamer tafelsets, 2werkplekken, wandkasten en verlichting, etc.;

Bezichtiging: donderdag 8 oktober van 10.00 tot 16.00 uur FOTO’S / Catalogus:

www.TroostwijkAuctions.com

36 (Showroom)Keukens

SLUITING: maandag 12 OKTOBER

ONLINE VEILING

Wij zijn dealer van: VTWonen buitentegels, Redsun,Wienerberger en Bylandt straatbaksteen

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 2

Page 3: De Betuwe week40

In de Betuwe

Ruiken, voelen en proeven

Vervolg van voorpagina.Die opening werd verricht door locoburgemeester Johan Sluiter van Linge-waard, en de burgemees-ters van Arnhem (Herman Kaiser), Nijmegen (Hubert Bruls) en Overbetuwe. Nog belangrijker was daarna de parade over de groene loper van alle mensen die bij Landerij De Park zijn betrokken. En ondanks de regen was dit een bijzon-dere manier om alle be-trokkenen in het zonnetje te zetten.

Kerkdiensten 3 t/m 9 oKtobeRPROT. GEMEENTEElst: Zo. 10.00 uur: Kerk, Ds. D.J.A. Snijders; 19.00 uur: Ds. D.J.A. Snijders, ademviering. Heteren (De Vloedschuur) Kerklaan 4a: Zo. 10.00 uur: Ds. F.D. Meijnhardt, Leersum: w w w.vloedschuu r ge -meente.nl. Driel: Zo. 10.00 uur: Mw. Ds. P. Kamper, Oecu.viering in de Prot.Kerk. Herveld & Slijk-Ewijk: Zo. 10.00 uur: Ds. T. Doornebal, doopdienst, na de dienst koffie drinken.Huissen: Zo. 10.00 uur: Ds. Matthijs Glastra. www.pknhuissen.nl. HERVORMDE KERKENHeteren: Zo 10.00 uur: Ds. M. Roelofse, Heteren, ge-zinsdienst; 18.30 uur: Ds. M. Roelofse, Heteren. Val-burg: Zo. 18.30 uur: Prop. J.W. Verboom. Homoet: Zo. 09.30 uur: Ds. B. van Leeu-wen. Zetten: Zo. 10.00 uur: Ds. J. Geene, Katwijk aan Zee; 18.30 uur: Ds. J. Belder, Dordrecht. Zet-ten Vluchtheuvelgem: Zo. 10.00 uur: Meespeelvie-ring. Hien-Dodewaard: Zo. 10.00 uur: Hien, Ds. K.F.W. Borsje, Katwijk aan Zee; 18.30 uur: Hien, Ds. G.J. Codée, Maars-sen. Hemmen: Zo. 10.00 uur: Ds. Heuvelman. An-delst: Zo. 10.00 uur: Ds. A.J. Schalkoort, Lunteren; 18.30 uur: Ds. S.T. Lagen-dijk, Zwartebroek. Rand-wijk: Zo. 10.00 uur: Dr. J. van Beelen; 18.30 uur: Ds. E. Kroon.R.K KERKENGeen opgave ontvangen.GEREF. KERKENZetten: Zo. 10.00 uur: Ds. G.C. Flobbe, Israëlzondag.BAPTISTENGEMEENTEZetten (HPC): Zo. 10.00 uur: Egbert van Rhee. www.baptistenzetten.nl.

Werkzaamheden A15 bij ochtenoCHteN - Rijkswaterstaat voert tussen vrijdagavond 2 oktober en zaterdag-ochtend 10 oktober werk-zaamheden uit op de A15 ter hoogte van Ochten. De op-en afrit Ochten is afge-sloten voor verkeer uit Tiel en Rotterdam en richting Arnhem en Nijmegen. Op gele borden staan omlei-dingsroutes aangegeven. Automobilisten moeten rekening houden met een langere reistijd. De A15 blijft open voor verkeer in beide richtingen.

eerbetoon in Heteren aan veteraan Charles Reeves

Herdenking aan de dijk tussen Heteren en driel, bij de noordhoeksestraat, is op 3 oktober. Vorig jaar was dat nog met Charles Reeves. Foto: Björn Reusink

HeteReN – Stichting Never Forget Them in Heteren houdt in oktober een aantal herdenkingen voor de sol-daten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Betuwe zijn gesneuveld. Op zaterdag 3 oktober is er een herden-king om 18.30 uur voor het Britse Hampshire Regiment. Deze soldaten kwamen op 23 september 1944 in en rond Heteren aan en zijn hier gebleven tot 3 oktober 1944. In deze periode zijn 43 soldaten van dit regiment

gesneuveld door gevechten om de voormalige steenfa-briek ‘de Korevaar’. Dit jaar heeft de stichting tijdens de herdenking speciale aan-dacht voor oorlogsveteraan Charles Reeves, die op 15 maart jongstleden op 90-jarige leeftijd is overleden. Reeves was een veteraan van het British Hampshire regiment tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij leerde hier destijds een Nederlandse vrouw kennen waar hij la-ter mee trouwde. Hij kwam

in Nederland wonen en on-derhield jarenlang de oor-logsbegraafplaats in Ooster-beek en later in Holten. Hij was op vele manieren bezig met het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Maar hij was ook mede-oprichter van het monument voor het Britse Hampshire Regiment dat aan de dijk tussen He-teren en Driel staat. Reeves sprak altijd een woordje over zijn kameraden en liet witte vredesduiven los. Zie: www.never-forget-them.nl

elst scoort op voorzieningenmix en sfeer

Bezoekers geven Elst centrum 7,3Het Overbetuwse elst blijkt veel bezoekers goed in de smaak te vallen. uit een onafhankelijk vergelijkend (benchmark) onderzoek, uitgevoerd onder bezoekers van middelgrote winkelcentra, scoort elst met een 7,3 bovengemiddeld goed.

eLSt - Met name de verschei-denheid in aanbod en de sfeer springen er positief uit. Waar Elst wel aandacht aan dient te besteden zijn parke-ren en de uitstraling van de straten. Met deze resultaten kan Centrum Elst, opvolger van de EOV, mee aan de slag. Opvallend is hoe hoog de voorzieningenmix scoort. De bezoekers waarderen het gevarieerde en hoogwaar-dige aanbod in Elst. Ook de sfeer en de uitstraling van de panden dragen bij aan de gemiddeld hoge waar-dering. De uitstraling van de straten levert de laagste score op. Niet verwonderlijk als we weten dat dit onder-zoek voor de herinrichting plaatsvond. Als na afron-ding van de werkzaamhe-den de inrichting geheel vernieuwd en mooi is, zal dit leiden tot een nog hogere score voor Elst. Het parkeren en de bereikbaarheid scoren echter juist slechter dan de benchmark.De meeste bezoekers komen,

na Elst, uit Arnhem. Ze be-zoeken gemiddeld 3 bedrij-ven en verblijven gemiddeld een uur in het centrum van Elst. Dat Elst landelijk tot de centra met de laagste win-kelleegstand behoort, wordt door de bezoekers duidelijk herkend. Dat Elst zo goed scoort is een goede start voor Centrum Elst dat begin dit

enkele maanden geleden zag een deel van het centrum van elst er nog zo uit. Inmiddels is het straatbeeld behoorlijk verbeterd.

jaar de Elster Ondernemers Vereniging (EOV) is opge-volgd. Stichting Centrum Management Elst werkt on-der de naam Centrum Elst en in de eerste nieuwsbrief worden de ondernemers geïnformeerd over alle ont-wikkelingen en de nieuwe

huisstijl. Centrum Elst ziet in de resultaten van het onderzoek, naast de goede resultaten, ook de bevesti-ging van de noodzaak om blijvend in te zetten op be-tere bereikbaarheid en meer parkeervoorzieningen. Het onderzoek is in 12 mid-

delgrote centra uitgevoerd. Daarbij zijn 3.800 mensen geïnterviewd. Het onder-zoek van DTNP is uitge-voerd door studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. De gemeente Overbetuwe heeft financi-eel bijgedragen.

VALbURG/Homoet - Dorps-raad Valburg/Homoet nodigt inwoners van Valburg en Homoet uit om op 6 oktober met hen mee te praten, mee te denken en mee te luiste-ren tijdens een inspraak-avond. De dorpsraad wil zo, samen met inwoners, de leefbaarheid in het dorp ver-beteren en deze toekomstbe-stendig en aantrekkelijk(er) maken. De avond begint met een inloop vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur wordt het programma geopend. De inspraakavond vindt plaats bij het Wapen van

Valburg aan de Tielsestraat 69 in Valburg. Tijdens de inspraakavond komen er di-verse onderwerpen aan bod: verkeer en veiligheid, zorg en welzijn, natuur, vrije-tijdsbesteding en voorzie-ningen. Aansluitend aan de inspraakavond wordt er een presentatie gegeven over het MFC. Dorpsraad Valburg/Homoet hoopt op een grote opkomst. Voor informatie over de inspraakavond kun je contact opnemen met Es-ther Fintelman, [email protected] of 06-48769467.

Inspraakavond dorpsraad

Contactgegevens redactieMercatorweg 28, ArnhemPostbus 601336800 JC ArnhemI www.debetuwe.netPaul Lapian (eindredacteur)t (088) 013 24 27e [email protected] Kuijpers (algemeen redactiechef)e [email protected]

Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopDennis van Kesteren (accountmanager)e [email protected] t 06 - 206 175 93Marjo Limpens (accountmanager)e [email protected] t 06 - 533 246 74Patrick Verheij (salesmanager)e [email protected] Harms (commercieel directeur)e [email protected] contact op met uw accountmana-ger of mail/bel met:e [email protected] 088 - 013 999 1Vragen over Wegener Media Manager:t 088 - 013 9 986

bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 57 26

Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

De betuwe is een uitgave van Wegener media bVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV© Wegener Media BV

CoLoFoN Slagerij Diepeveen HerveldRomeplein 2, Herveld-Noord (bij Andelst)

Telefoon: 0488 - 451460 / Fax: 0488 - 455001www.slagerijdiepeveen.nl

Zet- en drukfouten voorbehouden

Hamschijf € 3,00 kilo Shoarma € 3,50

Rosbief € 8,00 kilo Schnitzels € 7,50 kiloMagere runderlappen € 7,00 kilo Frikandeau € 4,25 kiloRunderpoulet € 6,00 kilo Haas-/ribkarbonade € 4,50 kiloSchenkel € 4,50 kilo Speklappen € 4,25 kiloRunder verse worst € 4,00 kilo Verse worst € 3,50 kiloRundergehakt € 3,40 kilo Krabbetjes € 3,75 kiloRookworst grof/fijn € 6,75 kilo Gehaktballen € 0,60 p/stZure zult € 5,50 kilo Gehakt H.O.H € 3,10 kilo

Geopend: donderdag van 13.00 tot 16.30 uurvrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

CONIFEREN

per stuk

2 meter hoog € 5,-

KNUIMAN Oosterhoutsestraat 87, Oosterhout (Gld.)

Tel. 0481-482057

Leibomen ook groenblijvend en vele andere tuinplanten o.a. Hedera’s, Laurier, Taxus,

Beuken enz. en kuipplanten.

www.knuimantuinplanten.nl

100% NIEUWE COMPATIBLEinkt- & tonercartridges

Tot80%BESPARENop uw printkosten

Email: [email protected] • Tel: 026 - 364 65 62Bezoekadres: Einsteinweg 7 Elst

ALTERNATIEVE INKT EN TONER CARTRIDGES VOOR O.A.

op uw printkosten

Email: [email protected] • Tel• Tel• T : 026 - 364 65 62Bezoekadres: Einsteinweg 7 Elst

ALTERNATIEVE INKT EN TONER CARTRIDGES VOOR O.A.

uw specialist voor : ramen - deuren - serres - veranda’s- zonwering - rolluiken - raamdecoratie

telefoonnummer 0485 - 516232

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE SIERTUIN7 DAGEN PERWEEK GEOPENDKeigoed!

€ 17,95 m2

€ 17,95 m2

MIAMI met eenslijtvastere deklaagen geïmpregneerd50x50 of 60x60

WWW.VANESSENWESTERVOORT.NLDe Smidse 1-3 | Westervoort

Tel: 026-3118317

Natuursteen Grind en splitBetonstraatsteen Verhuur gereedschapTegels Opsluitbanden en palissadenGebakken stenen Tuinhout en schuttingenGratis leen aanhanger Zand

Keigoed!

€ 10,95 m2

€ 10,95 m2€ 10,95 m2

€ 9,75 m2

MIAMI stenen meteen slijtvastere

deklaag 20x30 cmgrijs/antraciet

MIAMI stenenmet een slijtvasteredeklaag 20x30 cm

antraciet

MIAMI met eenslijtvastere deklaag engeïmpregneerd 50x50 cmof 60x60 cm antraciet

VEGAS

20x30x6 cmantraciet

MIAMI stenenmet een slijtvasteredeklaag 20x30 cmbrons genuanceerd

VAN ESSEN SIERBESTRATING

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 3

Page 4: De Betuwe week40

Plameco vakbedrijf Rosa, Ravelijn 18a3905 NV Veenendaal of bel: 0318-555 500

DE GEWELDIGE VOORDELEN VAN PLAMECO

Gezelligheid kunt u horen

• Schone montage in één dag.• Zonder hakken en breken.• De meubels kunnen blijven

staan.

• Voor elke interieurstijl.• Verlichting naar wens.• Uit één geheel op maat

gemaakt.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke

en beproefde plafondsysteem. De koffi e staat klaar!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

PLAFONDSHOWVrijdag 2 en zaterdag 3 oktober

van 10.00 tot 16.00 uur

Een nieuw plafond in 1 dag!

Voor elke ruimte

Hoe klinkt uw huis? Daar staan we eigenlijk helemaal niet bij stil. Toch heeft onze keuze voor onderhoudsvriendelijke materi-alen als harde vloeren, lederen meubels, rolgordijnen of plissés ook een nadeel, het absorbeert

nauwelijks geluid. Of nog erger weerkaatst het geluid, waar-door een vervelende nagalm ontstaat. Dat was pakweg 25 jaar geleden heel anders. Toen absorbeerden vloerbedekking, vitrage, dikke gordijnen en ta-felkleden het geluid, waardoor die “ouderwetse gezelligheid” ontstond.

Naarmate we ouder worden, wordt het lastiger om de ach-tergrondgeluiden weg te fil-teren, waardoor we de spraak slechter gaan verstaan. Eerst een leesbril en dan nu ook nog slechtere oren? Toch is dit vrij eenvoudig op te lossen, door

het geluid weer te gaan absor-beren. En dan niet door weer te kiezen voor dikke gordijnen, vloerbedekking en tafelkleden, maar door het aanbrengen van een absorberende laag boven het nieuwe plafond. Het onder-houdsvriendelijke blijft en het is ook nog eens veel voorde-liger dan bijvoorbeeld nieuwe gordijnen. Vraag uw Plameco-adviseur naar de mogelijkheden.

Team Plameco Rosa nodigt uuit om aanstaande vrijdag en zaterdag zelf een kijkje te ko-men nemen aan de Ravelijn 18a in Veenendaal. De koffi e staat klaar!

ADVERTORIAL

laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke Voor elke ruimte

Terwijl de meubels blijven staan

400.-voordeel

Toe aan een nieuw meubel?Dat komt mooi uit, want uw oude meubel is nugeld waard!* Koopt u een nieuw meubel? Neemdan een foto van uw huidige meubel mee, wijgeven u een aantrekkelijke inruilpremie.

U happy, zij Heppie!Alle oude meubels worden verzameld en geveild.De opbrengst schenkt Eijerkamp aan Hotel Hep-pie; een bijzondere plek waar kinderen uit heelNederland die – om wat voor redenen dan ook– niet onbezorgd kind kunnen zijn, even heerlijkkunnen ontspannen en spelen. Kijk voor meerinformatie op eijerkamp.nl/Heppie

Inruilen is goed voor uw portemonnee,het milieu en u steunt een prachtiggoed doel!

*Bij aankoop vanaf 1000,- niet geldig i.c.m. acties en aan-biedingen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Deze actieis geldig t/m zaterdag 3 oktober 2015.

Inruilweken bij Eijerkamp Veenendaal

Hoekbank Swing is leverbaar als 2,5-zitsbank (211 cm), 3-zitsbank (231 cm) en in diverse hoekopstellingen. Hoekbank als getoond272 x 230 x 75cm(bxdxh) in diverse kleuren VT Wonen stof Otis van 1999.- voor 1599.-

Tot 500.- inruilpremie op uw oude meubel!

SINDS 1928 | 55.000 M2 WOONINSPIRATIE | GRATIS INTERIEURADVIES | MEER DAN 300 MERKEN | LAAGSTE PRIJSGARANTIE | 24/7 ONLINE SHOPPENSINDS 1928 | 55.000 M2 WOONINSPIRATIE | GRATIS INTERIEURADVIES | MEER DAN 300 MERKEN | LAAGSTE PRIJSGARANTIE | 24/7 ONLINE SHOPPEN

THUIS BEGINT BIJ

Eijerkamp: elke zondag om 18.30 SBS6

Eijerkamp Veenendaal | wonen, slapen & designEinsteinstraat 1 | direct aan de A12, afslag 23AVeenendaal is zondag altijd gesloten.

Eijerkamp Zutphen | wonen, slapen & designGerritsenweg 11 | T 0575 - 583600Elke zondag open (11.00-17.00)

weer verliefd op je huis!

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 4

026 - 848 53 98 | www.ilya-uitvaartzorg.nl | [email protected]

Omdat het om mensen gaat

Informeel, persoonlijk en liefdevol

Offerte 10 jaar geldig

Termijnen betalen altijd mogelijk zonder extra kosten

Altijd 1 uitvaartleider die alles voor u regelt

Page 5: De Betuwe week40

RANDWIJK, Bredeweg 57

Sneeuwjacht 35 | 6661 RN Elst | T 085 2736105 | M 06 [email protected] | www.besteprijsmakelaars.nl

BEMMEL, Dorpsstraat 15

Vrijstaande karakteristieke woning. Inzetprijs

Appartement op de beganegrond, met garage. Inzetprijs

€178.500

kk

€217.500

kk

NIJMEGEN, Meijhorst 5349 HUISSEN, Vliegaan 3

Royale middenwoning met 5 slaapkamers. Vraagprijs

Vrijstaande woning in hetbuitengebied. Inzetprijs

€169.000

kk

€585.000

kk

VLOOIENMARKT

OLYMPICHALLEN

Nieuwe weg 203

6603 BM

WIJCHENOpen:10.00-17.00 uur

Info: 0161-456 291

ZONDAG4 OKTOBER

Nodigt haar leden uit voor deAlgemene

LedenvergaderingDonderdag 22 oktober 2015

Aanvang: 20:00 uur

Locatie:Zaal “Merkus”

Dorpstraat 12 in OosterhoutDe agenda zal vooraf worden geplaatst

op onze website www.GBO.nuBent u nog geen lid maar wel

geïnteresseerd in de lokale politiek?Word lid en praat mee.

U bent van harte welkom!

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 5

IN De BetuweParkeerterrein op ‘Land van tap’eLSt - Vanaf vorige week vrijdag 18 september kun-nen bezoekers van Elst ook parkeren op het voormalig Land van Tap. Parkeer-plaats Land van Tap. De eerste fase met ongeveer 60 parkeerplaatsen is na-melijk gereed. Het parkeer-terrein biedt straks plaats aan ongeveer 150 auto’s. In verband met aangetrof-fen vervuiling gaat de aan-nemer de parkeerplaatsen in twee fasen aanleggen; de tweede fase met circa 87 plaatsen is eind 2015 gereed. Het terrein ligt tussen de Dorpsstraat, Wagenmakers-straat en Rijksweg Zuid. De toegang tot het parkeer-terrein ligt aan de Wagen-makersstraat, waar nu een kleine parkeerplaats is. Hier mag straks alleen in de vakken worden gepar-keerd. Borden wijzen automo-bilisten naar het nieuwe parkeerterrein.

Kijk ook op de site: www.centrumelst.nl

Lammerts van BuerenschoolZetteN - Het was op woens-dag 23 september een bijzondere dag op de Lam-merts van Buerenschool, het was de eerste zogeheten Kanjerdag.Na de onthulling van

het bordje ‘Kanjerschool’ schalde het nieuwe school-lied over het plein. ‘Op de Lammerts van Bueren,beleef je avonturen! We bloeienen we groeien er als kool! Voorbij vliegen de uren, ‘t zou eeuwig mogen duren, op de Lammerts van Bue-renschool!’Na de stoelenestafette en een slingerparcours werden er allerlei kanjeroe-feningen gedaan. Samen-werken, elkaar vertrouwen en elkaar helpen stonden hierbij centraal. Veel ou-ders hadden een heerlijke tulband gebakken en die smaakte goed na alle activi-teiten.

Zie: www.debetuwe.net

Creatief Collectief elst opent seizoeneLSt - Creatief Collectief Elst opende vorige week vrijdag 18 september het nieuwe cursusseizoen. Er werd geopend met een thema-avond over Dieren in de Kunst. De aanwezigen werden toen vermaakt door kenner Ron Augustus, die met een knipoog naar de kunst een vlotte lezing over het dierenrijk hield. Zoals ge-bruikelijk werd deze avond gehouden bij de Openbare Bibliotheek in Elst. De vol-gende thema-avond is op vrijdag 9 oktober. Kunsthistorica Marieke

van der Heijden vertelt dan over schilder Hendrik Wil-lem Mesdag, schilder met talenten.

Najaarskoopzondag elst CentrumeLSt - Ondanks dat het cen-trum van Elst op de schop ligt, zijn veel winkels open op zondag 4 oktober. De werkzaamheden gaan, volgens een woordvoerder, voorspoedig. Een mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen om te zien hoe het dorp eruit gaat zien.Om het allemaal wat gezel-liger te maken zal er hier er

daar muziek klinken. Het promotieteam deel leuke attenties uit aan de bezoe-kers. Elst heeft een cen-trum waar het trots op is. Er zijn veel winkels in alle verscheidenheid. En als het weer het toelaat zijn de terrassen die zondag weer hartstikke vol.De winkels zijn geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Fineke Janssen over zendingswerkZetteN - Fineke Janssen vertelt tijdens de inter-kerkelijke samenkomst van stichting De Schakel over haar zendingswerk in

Bolivia. Op donderdag 8 oktober is haar verhaal vanaf 20.00 uur te horen in ontmoe-tingscentrum De Verbin-ding aan de Stationsstraat 1 in Zetten. Fineke Janssen werkt al jaren als zende-linge in Bolivia en geeft leiding aan opvanghuizen voor verslaafde jongeren. Janssen groeide op in Randwijk. Nu werkt zij al jaren als zendelinge in Bolivia en geeft leiding aan opvanghuizen voor verslaafde jongeren. Fineke Janssen is een vrouw met durf. Op va-kantie in Bolivia raakte ze zeer onder de indruk van

de armoede en straatpro-blemen in La Paz. Allerlei vragen kwamen op haar af, onder andere of ze de te voeren strijd met een en ander wilde aangaan. Haar conclusie: “Als je niets doet en alleen maar gaat zitten afwachten, kom je er nooit achter of God wil dat je erheen gaat.”Er is op 8 oktober in De Verbinding ook een boe-kentafel aanwezig en een stand met producten uit Is-raël. Voor meer informatie: www.deschakelzetten.nl.

try-out concert Stadskoor GraveHeRVeLD - In zorgcentrum De Hoge Hof aan het Hoge Hof in Herveld wordt op maandag 5 oktober om 19.00 uur een try-out con-cert gegeven door Stads-koor Grave. Het koor bestaat dit jaar 60 jaar en de leden willen hun diamantenjubileum vieren met twee prachtige jubile-umconcerten in Grave. Om alles goed te laten verlopen willen zij eerst een try-out concert geven buiten de regio Grave. Het gezelschap heeft ervoor gekozen dit optreden in Herveld te doen. Het koor wordt die avond ondersteund door hun vaste pianiste, een combo, 2 violen en een cello. Het optreden van Stadskoor Grave staat onder algehele leiding van Geert Verhal-len.

Het was op woensdag 23 september een bijzondere dag op de Lammerts van Buerenschool, het was de eerste zogeheten Kanjerdag met onder meer een stoelenestafette. Foto: Mieke van den Brandhof

Page 6: De Betuwe week40

P D N E E R E D I E K

W D N E E G R E W D O

T I D E E K J E S N R

H K T R E T I L A E T

C U N K E S T K R E E

U S I N O O E N G E P

L T N S P P W E E E O

V A G P E E E R L Z T

M V E T R E S E R V E

B R O E D E N V N E N

K U I F E E N D N D D

A D V E R T E N T I E

5x

cadeaukaar t €2050x

1x

Bel uw oplossing door via

0800 -1123(gratis)

Tweede prijs: Postcode Loterij Koffer t.w.v. € 99,-

Een stevige reiskoffer die u overal als handbagage mee naartoe kunt nemen. Stijlvol en gemakkelijk!

Derde prijs: HEMA Cadeaukaart t.w.v. € 20,-

Met de HEMA Cadeaukaart kunt u zelf een keuze maken uit het ruime assortiment van de winkels van HEMA.

Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de letterbrij te zoeken en deze te omcirkelen. Als alle woor-den omcirkeld zijn, blijven er nog enkele letters over die samen de op lossing van de woordzoeker vormen.

Bel de oplossing door via 0800-1123 (gratis). Op werkdagen van 9-21 uur en op zaterdag van 10-16 uur.

Woordzoeker. De overgebleven letters vormen de oplossing.

• BROEDEN• DWERGEEND• EIDEREEND• HUISEEND• KORTE POTEN• KUIFEEND• KUST• LEGRAS• MANNETJE

• TOPPER• VERENKLEED• VETRESERVE• VLEESEEND• VLUCHT• WITKOPEEND• WOERD• ZEEEEND

Puzzel mee & maak kans op € 2.500,-Eerste prijs: € 2.500,-

Het zou zomaar kunnen dat u binnenkort een mooi bedrag rijker bent! Bent ú straks de gelukkige winnaar van € 2.500,-?

Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Als u belt naar 0800-1123 zult u de vraag krijgen of er een aanbod tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij of de BankGiro Loterij mag worden gedaan. Medewerkers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en de BankGiro Loterij zijn uitgesloten van deelname. De looptijd van de actie is van 29 juli 2015 tot en met 28 oktober 2015. Alle winnaars ontvangen persoonlijk bericht per telefoon en worden vanaf 25 november 2015 gepubliceerd op postcodeloterij.nl/puzzel. Hier vindt u ook de volledige actievoorwaarden. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 8787 d.d. 25/11/2014.

(adv

erto

rial

)

Oktober is de herfstmaand en de start van het wildseizoen. Restaurant Campman organiseert voor het eerst in haar 161 jarige bestaan een eigentijdse WildFair met alles er op en er aan.

Iedereen, jong en oud, is die dag welkom om in de bossen tussen Renkum en Wageningen te genieten van alles wat het bosbuitenle-ven en de wildkeuken ons te bieden heeft.

WildstoofOp de WildFair kunnen bezoekers tegen betaling ge-nieten van allerlei culinaire

lekkernijen, wild wijnen en bockbieren. U kunt zelfs voor thuis een heerlijke Campman wildstoof met bijpassende wijnen kopen. Tal van life-style producten zoals schoenen, kleding en accessoires voor jagers, struiners en wandelaars, worden gepresenteerd. Een valkenier demonstreert zijn ambacht. Er is een heuse schietbioscoop, waarin jong en oud zijn of haar trefze-kerheid kan meten.Wie dat wil kan met de boswachter op stap voor een interessante rondlei-ding door het bos. Een jachthoornblazers ensemble zal de hele dag acte de pré-sence geven. En alles wat u nog niet weet over jagen

en jachthonden kunt u ook op de WildFair te weten komen.Het uitgebreide programma loopt van 11.00 tot 17.00 uur. Parkeren kan op eigen terrein en in de nabije omgeving. Bent u in de gelegenheid, kom dan op de fiets: een heerlijk tochtje door het herfstbos. Restau-rant Campman is gevestigd aan de Hartenseweg 23 te Renkum. Meer informatie vindt u op www.restau-rantcampman.nl of op onze facebook pagina.Vanaf 15 oktober serveren wij heerlijke gerechten van onze nieuwe menukaart. Kom genieten van de na-jaars –en wildspecialiteiten in ons gezellige restaurant.

Restaurant Campman heeft in de herfstmaand oktober een eigentijdse WildFair op het programma staan.

WildFair bij Restaurant Campman

RestauRant Campman

**

9 JUNI T/M 14 JUNI

MAAR DAN OOK OP ALLES!

9 T/M 14 JUNI

*

Van der Stad | Energieweg 5 | Nijmegen | 024 – 377 39 42 | [email protected] | www.vd-stad.nl

*vraag in de showroom naar de voorwaarden

ZONDAGS GEOPEND

3 & 4 oktober

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 6

Page 7: De Betuwe week40

Help de stoelgang opnatuurlijke wijze

Een regelmatige stoelgangVoor een regelmatige stoelgang is het van belang om de darmen in beweging te houden. De in-name van voldoende voedings-vezels, samen met genoeg vocht, is hiervoor uiterst belangrijk. Met name de vezels uit groen-te en fruit zijn essentieel voor het goed functioneren van de darmen. Toch redt slechts een

Natuurlijke ondersteuningLinoforce van A.Vogel is een zui-ver natuurlijk middel dat de na-tuurlijke stoelgang bevordert*. Het ondersteunt een goede darmpassage en helpt zo de ont-lasting zachter te maken*.

kwart van alle Nederlanders het om dagelijks 200 gram groente en 2 stuks fruit te nut-tigen. Daarnaast beweegt ruim 30% van de mensen te weinig en hebben 7 op de 10 vrou-wen regelmatig gevoelens van stress. Ook een reis naar het buitenland – waar de voedings-gewoonten vaak anders zijn – is soms van invloed op de werking van onze darmen.

Te weinig groente en fruit op het menu, periodes van stress of een gebrek aan beweging. Iedereen heeft er wel eens mee te maken. Het kan allemaal zo zijn uitwerking hebben op de werking van onze darmen en onze ontlasting. Uit onderzoek blijkt dat 46% van de Neder-landse vrouwen ondersteuning voor de spijsvertering zou kunnen gebruiken. A.Vogel Linoforce is een zuiver natuur-lijk middel dat de natuurlijke stoelgang bevordert* en de ontlasting zachter helpt te maken*.

‘ Helpt op natuurlijke wijze ontlasting zachter te maken*’

VerkrijgbaarheidA.Vogel Linoforce is ver-krijgbaar bij drogist, gezond-heidswinkel en apotheek in een verpakking van 200 gram voor een adviesprijs van €8,49.

* Op basis van Sennablad

Heeft u vragen over uw spijs-vertering of gezondheid? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl.

ADVERTORIAL

Openingstijden:

Di t/m Za: 10:00 - 17:00 uur

CP Sports

Rijksweg Zuid 1A

Elst

T. 0481-842682

www.wielerkleding.nl

wielerkleding.nlWintersetWielerjack + Lange broek

(diverse kleuren)

Kom ook binnen voor:

- Overschoenen

- Handschoenen

- Thermokleding

- ATB Schoenen

- Castelli wielerkleding

- Etc.

ACTIE ROLLUIKEN!tevens reparatie

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 7

Niet alleen op 4 oktober, maar elke dagOp 4 oktober is het weer Werelddierendag. Op deze dag herdenkt men van oudsher vanuit de Katholieke Kerk het overlijden van Sint Franciscus, de heilige Fransiscus van Assisi (4 oktober 1226). Hij bekommerde zich om het lot van zwervers, armlastigen, planten én dieren.

LINGEWAARD/OVERBETUWE - Volgens de legende kon hij met dieren praten. Zijn sterfdag werd tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de be-scherming van dieren in 1929 in Wenen uitgeroepen tot Werelddierendag. De eer-ste Dierendag was op 4 okto-ber 1930. De meeste huisdieren wor-den op Dierendag extra ver-troeteld door hun baasjes. Baasjes van wie het huis-dier al geruime tijd vermist wordt, worden op deze dag nog eens extra geconfron-teerd met het verdriet over het gemis van hun huisdier en de onzekerheid over hun lot. Dagelijks raken er honder-den huisdieren vermist en dat zorgt voor veel leed bij eigenaren. Er worden ook veel dieren gevonden die in een dierenasiel, of soms ge-

wond bij een dierenarts, op hun baasje zitten te wach-ten. Vrijwilligersorganisatie Amivedi-Nederland is al ruim 82 jaar landelijke ac-tief en heeft als taak het re-gistreren van vermiste en gevonden huisdieren in Ne-derland. Het doel is om deze huisdieren te herenigen met

hun eigenaar. Amivedi pro-beert zoveel mogelijk mel-dingen in een centrale da-tabase te registreren. Door de inzet van Amivedi en de samenwerking met die-renasiels, dierenartsen en dierenambulances worden jaarlijks ruim 30.000 huis-dieren herenigd met hun eigenaar.

Amivedi heeft 110 meld-punten, verspreid over het land en ruim 140 vrijwil-ligers. Alle meldingen van vermiste en gevonden huis-dieren worden geplaatst op de website www.amivedi.nl en de melders krijgen advie-zen over wat ze verder kun-nen doen om hun dier terug te vinden of om de eigenaar

van een dier te traceren.Het aanmelden van een ver-mist of gevonden huisdier bij Amivedi is kosteloos. Heeft u vragen over de wijze van melding van vermiste of ge-vonden huisdieren, of wilt u ook vrijwilliger of donateur worden van Amivedi, kijk dan op de website www.amivedi.nl

De meeste huisdieren worden op Dierendag extra vertroeteld door hun baasjes. Eigenlijk horen de huisdieren dagelijks te worden vertroeteld. Foto: Paul Lapian

kORT NIEUWs

Muziek en vertellingen GENDT - Bij de Piramide aan de Waal in Gendt zijn zaterdag 3 oktober om 20.00 uur twee muziek-vertellingen. Voor de pau-ze treedt tekstschrijfster Nora van Dam op, samen met Eugene Flören op de marimba en Fred van Duijnhoven op slagwerk, met de vertelling WIT-ROOD. Daarna spelen ze Frogtime Poetry – soapy poetry from your pond. Beide zijn gesproken uit-voeringen, ondersteund door muzikale geluiden. De locatie is de Konings-kamer van de Piramide aan de Waal op de Mun-nikhof. Entree is 10 euro per persoon.

Wandelaars en mindfulnessHEMMEN - Wandelgroep Hemmen biedt in de twee-de week van oktober een workshop mindfulness aan. Dit gebeurt tijdens de reguliere trainingen Spor-tief Wandelen op dinsdag 6 oktober, woensdag 7 ok-tober en vrijdag 9 oktober. Mindfulness betekent be-wust de aandacht richten op het huidige moment. Door een gediplomeerde coach worden tools aan-gereikt om met aandacht voor de individu, de na-tuur te wandelen. Info: 0488-454729 of www.wandelgroephemmen.nl.

Page 8: De Betuwe week40

Ze

t-e

nd

ruk

fou

ten

vo

orb

eh

ou

de

n.

Kijk voor ons complete assortiment,openingstijden en koopzondagen op:

totaalbed.nlKOOPAVOND DonderdagKOOPAVOND Vrijdag

KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR

DOETINCHEM Doetinchemseweg 89a, 0314 36 61 86ELST (GLD) Aamsestraat 44a, 0481 35 02 23NIJMEGEN Wijchenseweg 172 (woonboulevard), 024 344 87 38VEENENDAAL Groeneveldselaan 41, 0318 50 16 86

U vindt ons ook in: Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Assen,Deventer, Drachten, Enschede, Groningen, Harderwijk, Lelystad, Utrecht en Zwolle

CO

MFO

RT1593

2275

compleet

BOXSPRING KARLSTADT

Incl. hoofdbord + 2 elektrischverstelbare pocketveer boxsprings +2 pocketveer matrassen (300 veren/m2)+ comfortschuim splittopmatras.140/200 van 2275 voor 1593,160/200 nú 1691,180/200 nú 1789,200/200 nú 1887.Diverse hoofdborden, splittopmatrassen,bijmeubelen en lengtematen 210 en220 verkrijgbaar.

Niet verstelbaar vanaf 993.

altijd 5 jaar garantie 80% uit voorraad leverbaar90 dagen omruilgarantieop alle (top)matrassen

gratis bezorgingen montage

opruimingbij totaalBED

opruimingnú

30%korting

1 LEDIKANT MANHATTAN. Antraciet of lichtgrijs. 140/200 van 625 voor 399. 2 MATRAS JASMINE. 400 pocketveren per m2 / 7 slags. 70/200 van 419 voor 293.3 BOXSPRING NIGHTLINE. 2 elektrisch verstelbare pocketveer boxsprings + 2 pocketveer matrassen (500 pocketveren/m2) + koudschuim HR-50 splittopmatras.140/200 van 3139 voor 2197. 4 BEDBODEM VLAK MEDI. Niet verstelbaar. 42 kantelbare beuken latten. 70/200 van 139 voor 97.5 KAST X-TEND. Breedte: 181 cm, hoogte: 235 cm van 1093 voor 938. 6 KUSSEN SILVANA. Diverse hardheden verkrijgbaar. 3 bovenvakken. 60x70x10 nú 99.

Alle ledikanten, (top)matrassen, boxsprings, bedbodems en kasten zijn verkrijgbaar in diverse (lengte/breedte) maten.

BOXSPRINGNIGHTLINEvanaf 2197

BEDBODEMVLAK MEDIvanaf 97

3

4

Hieronder een selecte weergave van ons complete slaapkameraanbod!

KAST X-TENDvanaf 938

5

MATRAS JASMINEvanaf 293

2vanaf 293

KUSSEN SILVANA99

6

DELUXE

140/200 vanaf 1189140/200 vanaf 895

kunstleernubuck look

EXCELLENT

140/200 vanaf 1497

kunstleergrof

140/200 vanaf 895

COMFORT

LEDIKANTMANHATTANvanaf 399

1

Nijmegen is elke zondag geopend van 12-17u

Page 9: De Betuwe week40

KOOPZONDAGKOOPZONDAG4 oktober 13.00 - 17.00 uur

Parkeren in Elst Centrum is gratis. Gebruik blauwe parkeerschijf is verplicht.Parkeren in Elst Centrum is gratis. Gebruik blauwe parkeerschijf is verplicht.

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 9

Op zaterdag 3 oktober speelt Martijn Hillenius zijn voorstelling ‘De man in bonus’ bij Theater De KiK in De KultuurKlup in Elst. Foto: PR

Theater De KiK aan de Dorpsstraat 39B in het Overbetuwse Elst ontvangt zaterdag 3 oktober cabare-tier Martijn Hillenius. Hij brengt vanaf 20.30 uur zijn voorstelling ‘De man in bo-nus’ op het plankier.

ELST - Het gaat goed met Martijn Hillenius. Vindt hij zelf. En als je zelf vindt dat het goed met je gaat, vinden anderen dat meestal ook. En wanneer niet alleen jijzelf, maar ook de anderen vinden dat het goed met je gaat, ja, dan zal het wel waar zijn.In zijn derde soloprogramma

‘De man in bonus’ gaat Hil-lenius op zoek naar het ge-heim van de voorspoed. Met hilarische muzikale acts, rake typeringen en scherpe overdenkingen neemt hij u mee op zijn zoektocht. Ook u zult in de plus eindigen. Dat is beloofd.Martijn Hillenius werkt voor ‘Het Klokhuis’ en ‘Spij-kers met Koppen’ en was on-langs te zien in de met drie Gouden Kalveren bekroon-de fi lm ‘Aanmodderfakker’.Op zaterdag 3 oktober brengt Hillenius zijn voor-stelling bij Theater De KiK in De KultuurKlup in Elst.

De voorstelling begint om 20.30 uur. Kaarten en meer informatie op www.theaterdekik.nl.Stichting Theater De KiK heeft als doel het organise-ren van professionele the-atervoorstellingen en fi lms voor een breed publiek en het bevorderen van cultuur-beleving in de gemeente Overbetuwe. De voorstellingen en fi lm-vertoningen worden gehou-den in de theaterzaal van de KultuurKlup in Elst. In de KultuurKlup zijn tevens gevestigd Muziekschool All Music en De Balletboetiek.

‘De man in bonus’ in De KiK

Ruim 43.000 euro voor KWFBemmel/elst - De landelijke collecte voor KWF Kan-kerbestrijding heeft in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe een mooi bedrag opgebracht van 43.111 euro. De collecte was Lingewaard in Angeren, Bemmel, Door-

nenburg, Gendt, Haalderen en Huissen goed voor 21.304 euro. In Overbetuwe was dat in Andelst, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren, Ooster-hout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten goed voor 21.807 euro. Met het geld

dat de collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kan-kerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwa-liteit van leven voor kanker-patiënten. Doneer online via: kwf.nl/doneren

ReGIO - Met maar liefst twee nieuwe horror-spookhuizen en twee nieuwe shows ver-welkomt Movie Park Ger-many vanaf 1 oktober haar bezoekers voor het Hallo-ween Horror Feest in okto-ber. Een bijzondere primeur: dit jaar hebben we voor het eerst ook een horror-labyrint in de openlucht. Op een ter-rein van 2.000 m² ontvoert ‘Evil Dead’ moedige bezoe-kers naar het demonische woud van de horrorfilm-remake ‘The Evil Dead’. In ‘The Slaughterhouse’ wor-den vanwege een mysterieus virus onder alle dieren van de voedingsketen nieuwe, monsterachtige manieren bedacht om de mensheid toch van vlees te voorzien. Hier kunnen de bezoekers van 1 tot en met 31 oktober elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 18.00 tot 22.00 uur griezelen in maar liefst 6 horror-spookhuizen. Niet alleen in de spookhuizen, maar ook op de straten van het park zorgen 250 monsters

voor de passende sfeer. Halloween-entertainment van de bovenste plank wordt de gasten ook bij de twee nieuwe shows geboden. In de dichte nevelflarden boven het water van de Santa Mo-nica Pier proberen rusteloze zielen uit de onderwereld te ontsnappen. Epochale film-muziek en de strijd van het licht tegen de duistere scha-duwwereld veranderen dit

deel van Movie Park Germa-ny in een imposant platform voor een unieke lasershow. Op de bühne van het ‘New York Plaza’ begint de boze heks in ‘The Scary-Tale Ter-ror’ een bloedige ‘kruistocht’ om alle bekende sprook-jeswezens van het leven te beroven. De halloween-at-tracties zijn bij de entreeprijs inbegrepen. info: www.hal-loween-horror-fest.nl.

movie Park Germany met nieuwe Halloween-attracties

Met maar ltwee nieuwe horror-spookhuizen en twee nieuwe shows verwelkomt Movie Park Germany vanaf 1 oktober haar bezoekers.

Page 10: De Betuwe week40

SANIDUMP VEGHELPoort van Veghel 4996

SANIDUMP WIJCHENGraafseweg 777

ZON 4 OKT

MA 28 SEPT

ZON 4 OKT

MA 28 SEPT

TOILET ACTIE SET*- VILLEROY & BOCH WANDCLOSET- COMPLEET MET ZITTING- GROHE INBOUWRESERVOIR- GROHE AFDEKPLAAT

NORMAAL € 695,-

269,-€NORMAAL € 695,-

62%KORTING!

MEENEEM ACTIE

DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE MET SANITAIR EN TEGELS

KIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL27

ZONDAG4 OKTOPEN

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 10

Poolse Arnhemmer spreekt na 70 jaar met zijn Rode KruisboekIn 1945 kwam het relaas over de oorlogservaringen van de Poolse Arnhemmer Chil Szerkowski in boek-vorm in vele honderden huiskamers. Uit dankbaar-heid voor de hartelijke ont-vangst in Nederland door het Rode Kruis na WO II was hij actief lid. Met hart en ziel gaf hij zich geduren-de de zware oorlogsperiode ’40-’45.

ARNHEM - In het boek ‘Zij, die voor U paraat stonden’ beschrijft Szerkowski op indrukwekkende wijze wat hij als hulpverlener sa-men met zijn mede Rode Kruismensen meemaakte. Het gaat over de Grebbe-berg, de bombardementen op Nijmegen, Arnhem, de Operatie Market Garden en de evacuatie vanuit onze regio. De persoonlijke her-inneringen van deze Rode Kruisveteraan bevatten een schat aan informatie. “In 2014 werd het boekje door het Exoduscomité na over-leg met het Rode Kruis Arn-hem opnieuw uitgegeven en uitgereikt aan de Poolse ambassadeur. Daartoe werd het met respect voor de oor-spronkelijkheid geredigeerd om een breed publiek te be-reiken”, licht Martien van Hemmen van het Exodusco-mité toe. “Ook is de nadruk meer komen te liggen op de

schrijver zelf. Uit contacten met de familie bleek, dat hij diverse oorkondes heeft ontvangen, onder meer van president Eisenhower ‘for galant service in assisting the escape of Allied soldiers from the enemy’. Ook werd duidelijk, dat de moeder van Chil Joodse was en is overle-den in Auswitsch.” Van Hemmen vervolgt: “Met nog meer respect kijken wij nu naar de man, die zowel vriend als vijand hielp van-uit de Rode Kruisgedachte, maar daarnaast bijzonder goed wist te kiezen tussen goed en fout. ‘Chil was een man waaraan wij ons allen kunnen spiegelen’, heeft Job Cohen in het voorwoord ge-schreven.” Szerkowski geeft inzicht in wat grote delen van Gelder-

land hebben meegemaakt op de Veluwe, in de Liemers, in de Betuwe en steden zoals Nijmegen en Arnhem. Het boek geeft een inkijk in het Normandië van Nederland vanuit het perspectief van de hulpverlener. “Om deze reden heeft de heer Cle-mens Cornielje, onze Com-missaris van de Koning, op vrijdag 18 september van het Exoduscomité het eerste exemplaar van de herdruk in ontvangst genomen. Daar-naast is dit het relaas van de voormalige vluchteling en moedige burger. Bijna van-zelfsprekend kijkt de lezer naar de huidige actualiteit”, aldus Hemmen. Het boekje is te koop voor 6,50 euro in de lokale boekwinkel of via www.exodushuissen.nl, of via: 026-3251009.

Vlnr: Exoduscomitéleden Jan Castelein, Henk Eerden, Cornielje, Martien van Hemmen en Hanny Harrewijn. Foto: Wim Woudt

KrijgdeKleertjes begint in Elst met een ‘ruilpunt’ELST - Wat doe je met de shirtjes waar je kind niet meer in past? Die ruil je. Al ruim 3400 ouders uit heel Nederland ruilen kinder-spullen bij ruilpunten in hun buurt of via de website KrijgdeKleertjes.nl. Nu start ook in Elst een ruilpunt. Wie kinderkleding overheeft kan deze hier langsbrengen en meteen iets leuks in ruil uitkiezen. Dat is goed voor het klimaat en bovendien ook nog gezellig.In heel Nederland zijn Krijg-deKleertjes ruilpunten waar ouders bij vrijwilligers thuis hun kinderkleding kunnen ruilen. Amanda Mens is in Elst de voortrekker van KrijgdeKleertjes. Zij beheert een voorraad schone en hele kleertjes. Wie kinderkleer-tjes over heeft kan deze, gewassen en wel, langsbren-gen bij Amanda Mens aan de Vogelzang 46 in Elst. De

gever mag in ruil kiezen uit kleertjes in alle maten. Al-leen doneren van kleding mag ook.“Ik vind het heel leuk om met kleding bezig te zijn. En ik wil me graag inzet-ten voor onze gemeenschap. Toen ik hoorde van de Krijg-deKleertjes ruilpunten heb ik me meteen aangemeld als vrijwilliger. Nu sla ik twee vliegen in een klap: ik ont-moet veel leuke mensen en help kinderkleertjes aan een tweede leven”, licht Mens toe. Op haar adres aan de Vogel-zang is elke eerste dinsdag van de maand een ruiloch-tend. De eerstvolgende ruilochtend is op dinsdag 6 oktober van 09.00 tot 11.00 uur. Daarnaast kan op af-spraak geruild worden.Zie voor actuele openingstij-den de website www.krijg-dekleertjes.nl/elst

Amanda Mens in Elst begint in haar woonplaats met een ‘ruilpunt’ van KrijgdeKleertjes. Foto: KrijgdeKleertjes

Lezing van dominee Carel ter LindenHUISSEN - Dominee Carel ter Linden is donderdag 1 okto-ber te gast in het kerkgebouw aan het Raadhuisplein 35 in Huissen. Om 19.30 uur geeft hij daar een lezing. Ter Lin-den is oud-predikant van de Kloosterkerk in Den Haag en ‘hofpredikant’ schreef het boek ‘Wat doe ik hier in Godsnaam?’. Geïnspi-reerd door de mensen om hem heen, ervaart Carel ter Linden tijdens zijn leven een verandering in de wijze waarop hij zich verhoudt tot het geloof en de verhalen uit de bijbel. Toegang tot deze lezing is gratis. Wel vooraf aanmelden via [email protected] o.v.v. ds. Carel ter Linden of 026-3118408.

Finale Watervoetbal in Grote KoppelARNHEM - In Zwembad De Grote Koppel in Arnhem is op dinsdag 22 december de finale van het NK Water-voetbal. Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen er op dins-dag 27 oktober ook meedoen aan 1 van de 14 voorrondes. Watervoetbal is een voet-balwedstrijd waarbij in een zwembad met beweegbare bodem een klein laagje wa-ter van 15 centimeter staat. Je moet hierdoor veel meer kracht gebruiken om de bal te schoppen. Potjes duren 8 minuten en worden gespeeld met teams van 4 personen zonder keeper. Inschrijven: www.nkwatervoetbal.nl

Page 11: De Betuwe week40

Prijsverlagingen

500 G 500 G

1 KG

0.79WEEKEND

1.29WEEKEND

2.29WEEKEND

1.39WEEKEND

0.89WEEKEND

0.79WEEKEND

0.89WEEKEND

12 STUKS 5 STUKS

4 STUKS

3.19vvan 3.69

2.49vvan 2.59

2.99vvan 3.29

3.39vvan 3.69

3.49vvan 3.79

1.5 KG

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Tompoucen*

Broccoli

300 g

Mini gehaktballetjes*

Witlof

Hollandse Elstar appelenConference peren

2 T/M 4 OKTOBER 2 T/M 4 OKTOBER 2 T/M 4 OKTOBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

300 g

Kalfsbraadworsten*

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

Goud ofdark roast.

Koffie

Koffierood

Koffie-bonen

Koffiecafeïnevrij

KoffiepadsDark roast, cafeïnevrij, mild, regular, mocca of extra dark roast.

WOONBOULEVARDNIJMEGEN.NLWIJCHENSEWEG (NABIJ NS-STATION DUKENBURG EN A73)

ELKEZONDAG

OPEN 12 - 17

VOLOP VARIATIE OP EEN TOPLOKATIE...LAAT ONS UVERRASSEN

Page 12: De Betuwe week40
Page 13: De Betuwe week40

Bezoek de ruim 40 attracties en shows en laat je na zonsondergang de stuipen op het lijf jagen! Elke do, vrij, za in okt. Nieuw 2015: The Slaughterhouse, Evil Dead en de shows Lake of Lost Souls en The Scary Tale Terror.

€ 10 KORTING P.P.! Lever deze bon in aan de kassa van Movie Park en ontvang €10 korting op je entree voor volw/kind. Of bestel online op www.moviepark.nl/actiecode met de code MPWEEKBLAD. Tickets geldig t/m 1 nov 2015, m.u.v. 10, 17, 24 en 31 oktober.

Max 4 tickets per bestelling. Niet combineerbaar met an-dere acties, niet verhandelbaar. PLU Erw. 3199 Kind 3200 www.moviepark.nl

€10 p.p. KORTINGvolw. €27 €37kind €19 €29

www.de-beijer.nl

TAnKen en VOOrdeliG AUTOwASSenBij iedere tankbeurt van tenminste 20 liter

ontvangt u in de maand oktober

Knoppersweg 9 • 6668 AT Randwijktel. 0488 491503 • [email protected]

50%korting50%korting

op een carwashkaart naar keuze!

OKTOBER CARWASHMAANDBIJ TANKSTATION DE BEIJER

aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 13

agendaWOenSdag 30 sepThemabijeenkomst VVD Overbetuwe: 19.30 uur, raadzaal gemeentehuis Elst, Dorpsstraat, ELST. Bijeen-komst onder leiding van Pe-ter de Waard met thema’s: economische agenda en re-gionale samenwerking.

dOndeRdag 1 oktOpen Eetcafé: 17.30 uur, Dom i n ica nen k loos ter, Stadsdam 1, HUISSEN. Voor 4 euro aanschuiven voor maaltijd bereid door vrijwilligers. Zie: www.sw-lingewaard.nlLezing: 19.30 uur, Kerkge-bouw, Raadhuisplein 335, HUISSEN. Gegeven door ds. Carel ter Linden. Toe-gang gratis. Graag vooraf aanmelden via [email protected] o.v.v. ds. Carel ter Linden of 026-31184 08.Najaarstraining skeeleren: 19.30-20.30 uur, atletiek-baan Drieske 7, BEMMEL. Begin van traditionale na-jaarstraining van b.o.d. De Sprinters Bemmel.

VRIJdag 2 oktLezing: 20.00 uur, Bezoe-kerscentrum ’t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, HEM-MEN. Natuurfotograaf Kees Jager vertelt over natuur in herfst en winter. www.pak-huishemmen.nlToneelstuk ‘Gebroken ijs’: 20.00 uur, zalencentrum De Bongerd, Flessestraat 54,

HETEREN. Stuk van Haije van de Heide opgevoerd door Toneel en Amuse-mentsvereniging Expansie. Entree: 10 euro. Zie: www.toneelverenigingexpansie.nl. Of: 0488-422246. Open Eetcafé: 12.00 uur, O nt moet i ngscent r u m, Kerkstraat 3, DOORNEN-BURG. Voor 4 euro aan-schuiven voor maaltijd be-reid door vrijwilligers. Zie: www.swlingewaard.nl

ZaTeRdag 3 oktSnuffelmarkt: 10.00-15.00 uur, Randwijks Hof, Brede-weg 8A, RANDWIJK. Aan-bod aan boeken, kleding, brocante, zelfgemaakte pop-penkleertjes, zelfgemaakte kaarten en meer. Landelijke open dag die-renartsen: 10.00-16.00 uur. Zie: www.dierenarts.nl/opendagHerfstmarkt: 11.00-15.00 uur, schoolplein bij Dorps-huis, HEMMEN. Markt met eigen gemaakte producten. Kinderkleding- en speel-goedbeurs: 13.00-14.30 uur, De Wanmolen, Schweitzer-park, ZETTEN. Ruime keu-ze aan spellen, puzzels en speelgoed.Herdenking aan de dijk: 18.30 uur, gedenkteken, Noordhoeksestraat, HETE-REN. Initiatief van Stich-ting Never Forget Them.Korenavond: 19.30 uur, So-ciaal Kultureel Centrum De Leemhof, Dorpstraat 1, GENDT. M.m.v. Gospelkoor Promises Huissen, Popkoor

Vivace Groesbeek en Jubi-late Gendt.Toneelstuk ‘Gebroken ijs’: 20.00 uur, zalencentrum De Bongerd, Flessestraat 54, HETEREN. Stuk van Haije van de Heide opgevoerd door Toneel en Amuse-mentsvereniging Expansie. Entree: 10 euro. Zie: www.toneelverenigingexpansie.nl. Of: 0488-422246. Voorstelling ‘U bevindt zich hier’: 20.30 uur, cultureel centrum De Kinkel, Van Ambestraat 1, BEMMEL. Cabaretier Arno van der Heyden brengt veel nieuwe liedjes en oude verhalen in Bemmel. Info: www.top-bemmel.nl.Voorstelling ‘De man in bo-

nus’: 20.30 uur, Theater De KiK, Dorpsstraat 39 , ELST. Martijn Hillenius gaat op zoek naar het geheim van de voorspoed. Info: www.theaterdekik.nl.

ZOndag 4 oktVogel natuurtocht: 08.30 uur, hoek Oude Groe-nestraat/Waaldijk, LENT. Onder leiding van IVN-gids Ben Brouwer. Deelname hieraan is gratis. Trek wel stevige schoeisel of laarzen aan. Info: 06-53927477 en www.ivnrijnwaal.nlEen zegen voor de dieren: 10.00 uur, RK kerk, Kerk-plein, DRIEL. Speciale zon-dagsdienst met m.m.v. Koor

zonder Grenzen uit Elst.Herfst fietstocht: start van 11.00 tot 13.00 uur, Mu-seumboerderij den Tip, Merkenhorststraat 2, HER-VELD. Afstand 25 en 40 km binnenkomst voor 17.00 uur, deelname 5 euro, inclusief routebeschrijving. www.museumboerderijdentip.nlOrgelconcert: 12.00 uur, Grote Kerk, Grote Molen-straat, ELST. Organist Ber-ry van Berkum bespeelt het Van Leeuwenorgel en doch-ter Cecilia begleidt hem op viool. Vrijwillige bijdrage na afloop.Najaarskoopzondag Elst: 13.00-17.00 uur, centrum, ELST. Het Elster promotie-team deel leuke attenties uit

aan bezoekers.Open dag Marithaime: 13.00-17.00 uur, Het Ambst-huis, Dorpsstraat 8, ELST. Georganiseerd door Histo-rische Vereniging Marit-haime.Openstelling Grote Kerk: 14.00-16.30 uur, Grote Kerk, Grote Molenstraat, ELST. Ook tempel/kerkmuseum met unieke vondsten uit de Romeinse tijd is open. Korendag: 14.00 uur, St. Le-onarduskerk, Dorpsstraat 16, OOSTERHOUT. M.m.v. 11 koren uit de regio. Na af-loop collecte voor de stich-ting ‘Het vergeten kind’.Wijnbeurs: 14.00-18.00 uur, Restaurant De Engel, Waalbandijk 102, DODE-WAARD. Vooraf reserveren via: [email protected]

Maandag 5 oktTry-out concert: 19.00 uur, Zorgcentrum De Hoge Hof, Hoge Hof 1, HERVELD. Con-cert door Stadskoor Grave onder algehele leiding van Geert Verhallen.Historische avond over openbaar vervoer in Over-betuwe: 20.00 uur, Rand-wijks Hof, Bredeweg 8A, RANDWIJK.

dInSdag 6 oktOpen Eetcafé: 17.30 uur, Creatief centrum Hofstede, Hoefslag 28, BEMMEL. Voor 4 euro aanschuiven voor maaltijd bereid door vrijwilligers. Zie: www.sw-lingewaard.nl

Cabaretier Arno van der Heyden brengt zaterdag 3 oktober de voorstelling ‘U bevindt zich hier’ in De Kinkel in Bemmel. Info: www.topbemmel.nl Foto: PR

Page 14: De Betuwe week40

WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!WEEKACTIE!

Zet-en

drukfouten

voorbehouden.

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 september t/m dinsdag 6 oktober 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

ACTIONHEEFTHEELVEELA-MERKEN

PSST..

595

099

169

CHENILLEBADMATdiverse kleuren60x90 cm

TWIXWHITE184 gram4-pack

HERMANMAALTIJDdiverse varianten

olijfolieextra vierge500 ml

2.95

1795

MEISJES/DAMESBEDSOKKENdiverse kleurenpolyester/elastansuperzachtmaten 23-42

149

595

398MEISJESTEDDY BOOTSTPR zoolzwart, camel of fuchsiamaten 30-35

dames teddy bootszwart of camelmaten 36-41

6.49

KINDERSWEATERmet printlange mouw100% katoenmaten 92-146

31OKTOBERHALLOWEEN

TAFELSCHILDERSEZELverstelbaar tot 56 cmhout

795

PARTYSPEAKERbluetooth speaker metdisco lichtshowvoor het draadloosafspelen van al jefavoriete muziekmaakt van elk feestof borrel een succes!Ø 15 cm

995

SCHILDERSDOEK30x30 cm

1.49

PENSELENSET10-delig

1.49

HERENSWEATVESTmet capuchonmaten S-XXL

7.95

099

VANILLE/CHOCOMUFFINS270 gram

IMPULS LEDWEKKERRADIOsnooze enback-up functiezilver of zwart

499

KANT-EN-KLAARGORDIJNENdiverse varianten140x260 cm 2 stuksof 275x260 cm 1 stuk

149 595

DOLCEDAMESSLIPmidi of maxikatoen/elastandiverse kleurenmaten M-XXL

595

KEUKENGEREISETdiverse kleurensoft-grip handvatincl. opbergrek

495 069

HALLOWEENVERKLEEDSETjongens en meisjesdiverse variantenmaten 116-140

INNOVITBRUISTABLETTENdiverse varianten20 tabletten

099

GEURTHEELICHTENdiverse geuren24 stuks

maxigeurtheelichten8 stuks

1.49

HERENSWEATERronde halspolyester/katoenmaten M-XXL

295295

LUXEBADDOEKsuper soft100% katoen60x110 cm

washand2 voor

0.98

VERDUISTEREND

HOTELKWALITEIT

KASSAKOOPJE

2PAAR

NIEUW6-DELIG

KATTENSPEELKLEEDmet speelgoeddiverse dessins54x54 cm

Page 15: De Betuwe week40

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 7,0 – 4,1; km/liter 14,3 – 24,4; CO2 gr/km 160 – 109.Deze actie betreft een niet-doorlopend kredietaanbod via Opel Financial Services (GMAC Nederland N.V. te Breda KvK nr. 24107861,AFM registernr. 12013025). Informeer in onze showroom naar de voorwaarden of bel Opel Financial Services (076 - 544 89 32). Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken.

• Apeldoorn• Arnhem• Barneveld• Deventer• Doetinchem• Dronten

• Ede • Elst • Epe • Harderwijk • IJsselmuiden• Lelystad

• Nunspeet • Nijkerk • Wageningen• Zeewolde• Zwolle

• Aalten, Auto Kempers • Bunschoten-Spakenburg, Wijnand’s Auto Service • Elspeet, Autobedrijf Franken B.V. • Wapenveld, Autobedrijf van Winsum • Zutphen, Auto Hillen www.broekhuis.nl

Vanaf:

€ 21.995

DE MOKKA

ÉÉN EN AL ACTIE.De Opel Mokka combineert de stoere uitstraling en hoge zit van een SUV met het praktische en wendbare karakter van eencompacte auto. Dit veelzijdige model is efficiënt in de stad en groots in het wild. Onze exclusieve voordeelacties maken hemnóg aantrekkelijker. Zo profiteert u nu tijdelijk van 3 jaar lang 0% rente op de financiering, 2 jaar lang gratis onderhoud én1 jaarlang gratis all risk verzekering. Dus voordat u in uw nieuwe Mokka zit, zit u al goed. U bent van harte welkom in onze showroom.

MODELADVIESCONS. PRIJS

AANBETALING KREDIETSOMLOOPTIJDIN MND.

TOTAAL TEBETALEN BEDRAG

MAANDLASTVASTE DEBET-RENTEVOET

JAARLIJKSE KOSTEN PERCENTAGE

Mokka 1.6 Selection € 21.995 € 16.631 € 5.364 36 € 5.364 € 149 0% 0%

Mokka 1.4 Turbo Edition 2WD € 23.995 € 16.831 € 7.164 36 € 7.164 € 199 0% 0%

Mokka 1.4 Turbo Cosmo 2WD € 25.595 € 16.631 € 8.964 36 € 8.964 € 249 0% 0%

jaar 0% rente

jaar gratisonderhoudjaar gratis all risk verzekering

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 15

De offi ciële onthulling van het bord werd gedaan door van rechts naar links: Herman Kaiser (burgemeester Arnhem) , Johan Sluiter (locoburgemeester Lingewaard) Toon van Asseldonk (Overbetuwe) en Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen. Foto’s: Kirsten den Boef

Het was tijdens de offi ciële opening van Landerij De Park een drukte van jewelste. Er waren op die bijeenkomst uitsluitend genodigden.

Na afl oop van het offi ciële gedeelte was het de beurt van een parade van vrijwilligers, betrokken bij Landerij De Park. Een beetje onwennig, maar enthousiast gaan zij over de groene loper.

Meest verrassende middag in het groen

Feestelijke opening van Landerij De Park in Park Lingezegen

Afgelopen donderdag 24 september werd educatiecentrum Landerij De Park in Elst feestelijk geopend. Vier burgemeesters van gemeenten, waar Park Lingezegen deel uitmaakt, hadden de eer de offi ciële handeling te verrichten. Foto: Landerij De Park

Page 16: De Betuwe week40

Bestel nu

weekkrant.nl/

webw

inkel

Altijd en overal klaar voor iedere klus!

elders499,-

199,-199,

Deze gereedschapswagen is uitermate

handig voor in uw werkplaats, garage

of schuur en geschikt voor professioneel

gebruik!

Elk gereedschap heeft zijn eigen plekje

in de la waardoor u direct kunt zien of

uw 92-delige gereedschapswagen weer

compleet is nadat de klus is geklaard.

in de la waardoor u direct kunt zien of

uw 92-delige gereedschapswagen weer uw 92-delige gereedschapswagen weer

compleet is nadat de klus is geklaard.

Kijk in de webwinkel voor de volledige inhoud van de gereedschapswagen

Vanaf 19 oktober overal verkrijgbaar

Een boek over de rijkdom van de Nederlandse natuur. Dat is Ode aan het Wild, het tweede boek van schrijfster Ellen Willems. Over het klaarmaken van wild, paddenstoelen plukken, eet-bare planten en kruiden en jagen.

Ellen en fotograaf Jan van den Brink (beiden werk-zaam voor dagblad De Gelderlander) struinden afge-lopen maanden door bossen met jagers en plukkers. Om zelf te ondervinden hoe het is om een haas te schieten of een eetbare paddenstoel te plukken. In het boek staan veel mensen uit de Achterhoek en is de schoonheid van de streek vastgelegd.

ODE

WILDAAN HET

van haas tot paardenbloem

door Ellen Willems

ACTIE!Tijdelijk slechts€ 14,95Tot 19-10, daarna€ 19,95

Boek over de eetbare natuur!

Bestellen? Ga naar Odeaanhetwild.nl

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 16

Page 17: De Betuwe week40

21758,-___________________________

10879,-

21758,-

10377,-___________________________

6226,-

10377,-

UITVERKOOP showroommodellen

Wij maken plaats voor de nieuwste trends!

-50%

-40%Eigenmontageteams

+

AVANTI KEUKENS BATTERIJENWEG 13B, 4041 DA KESTEREN T (0488) 474490 W WWW.AVANTIPARK.NL

In de showroom nog meer keukens in de uitverkoop!

Leef-en-Doe boerderij De Minkhof is een vrijwilligersorganisatie die staat voor ontmoeting en activering van de oudere Lingewaarder.Het bestuur is op zoek naar een enthousiaste coördinator voor de vrij-willigers en de deelnemers die wekelijks op De Minkhof actief zijn. Een coördinator die mede inhoud geeft aan de opdracht die De Minkhof zichzelf stelt : de senioren van Lingewaard actief de dag laten door-brengen in een groene omgeving en op een wijze die zij zelf wensen.

Voor meer informatie bekijk de vacature op www.minkhof.nl.

Stichting De Minkhof | Molenwei 57 | 6681 BS Bemmel | www.minkhof.nl

zoekt voor drie jaar, 16 uur per week

een Coachend en Coöperatief

Coördinator

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 17

Page 18: De Betuwe week40

In speelronde acht van seizoen 2015|2016 ontvangt Vi-tesse in GelreDome FC Groningen. De Trots van het Noor-den won afgelopen seizoen de KNVB-beker en staat op dit moment op de achtste plaats in de Eredivisie. Afgelo-pen weekend verloor de ploeg van trainer en oud-Vites-se-speler Erwin van de Looi van Ajax. Via doelpunten van Nemanja Gudelj en Viktor Fischer waren de Amsterdam-mers met 2-0 te sterk voor de Noorderlingen.

Vitesse staat met elf punten uit zeven wedstrijden op de zesde plaats. In de afgelopen thuiswedstrijd werd met 3-0 van De Graafschap gewonnen. Namens de Arnhemmers scoorden aanvoerder Guram Kashia, Valeri Qazaishvili en Mi-lot Rashica. Afgelopen zaterdag speelde Vitesse gelijk tegen sc Heerenveen. De ploeg van trainer Peter Bosz speelde bij vlagen goed voetbal, kreeg veel kansen, maar kwam niet tot scoren. Eindstand in Heerenveen: 0-0.

FC Groningen was afgelopen seizoen een lastige tegenstan-der voor Vitesse. Van de drie ontmoetingen wist Vitesse er geen één winnend af te sluiten. In de competitie speelde het zowel uit als thuis gelijk, het werd twee keer 1-1. In de beker waren de Noorderlingen Vitesse met 4-1 te slim af. Later won FC Groningen ten koste van PEC Zwolle de KNVB-beker.

Zoals vermeld speelde Vitesse vorig seizoen in GelreDome tegen FC Groningen gelijk. Op 4 april 2015 werd de wedstrijd gespeeld. De uitploeg kwam na een klein kwartier spelen op een 0-1 voorsprong, door een doelpunt van Rasmus Lindg-ren. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd kwam dan toch de verdiende gelijkmaker. Met een uitstekende schijn-beweging passeerde Zakaria Labyad een Groningen-verde-diger, waarna zijn schot via de paal en doelman Sergio Padt in het doel belandde.

De laatste thuiswedstrijd tegen De Graafschap had een bij-zondere tint. Het duel stond in het teken van Airborne, de Slag om Arnhem. Dit was de veldslag die in september 1944 in en rond Arnhem plaatsvond, als onderdeel van Operatie Market Garden. Voor deze bijzondere wedstrijd waren, net als in de voorgaande jaren, veteranen uitgenodigd. Verder werd er speciale muziek gedraaid en maakten doedelzak-spelers in de rust hun opwachting. Vanaf het dak van de tri-bunes zijn er abseilers naar het veld gedaald. Vitesse speelde de wedstrijd in een exclusief Airborne-tenue.

VITESSE VS FC GRONINGENZondag 4 oktober | 16.45

VITESSE VS AJAXZondag 25 oktober | 14.30

KAARTVERKOOPVITESSE VS FC GRONINGEN Kaarten voor deze wedstrijd zijn bij MijnVitesse (GelreDome) en Vitesse.nl/online verkrijgbaar op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Bij TicketBox is wel een seizoen- of fankaart nodig.

VOORVERKOOPKaarten zijn verkrijgbaar bij MijnVitesse (GelreDome), Online (www.vitesse.nl/online) en TicketBox.

DAGVERKOOPOp de wedstrijddag zijn de stadionkassa’s bij GelreDome vanaf 12.30 uur geopend. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 18,- euro (jeugd t/m 16 jaar vanaf 11,- euro).

VITESSE ONTVANGT FC GRONINGEN IN GELREDOME

VITESSE-THUIS

Uitblinker Dominic Solanke in actie. Bron: Vitesse | Paul Meima

Denys Oliinyk in actie tijdens Vitesse vs FC Groningen van vorige seizoen (1-1)Bron: Vitesse | Paul Meima

Vitesse speelde tegen De Graafschap haar jaarlijkse Airborne-wedstrijdBron: Vitesse | Paul Meima

Page 19: De Betuwe week40

Voor iedereen die nu wel eens wil weten wat het verschil is tussen Curves en een ‘gewone’ sportschool, houdt Curves Elst een open dag op 10 oktober van 10.00 tot 14.00 uur.

Tijdens de open dag wordt uitgelegd wat het geheim van Curves is en wordt informatie gegeven over het unieke trainings- en voedingsprogramma. Ook kan er kennis gemaakt worden met de 30-minuten work-outs en staan deskun-dige coaches van Curves Elst klaar om alle vragen te

beantwoorden.

Voeding en bewegingCurves zet zich al jaren in om vrouwen te laten bewegen en biedt haar leden de mogelijkheid om een bewegingsprogramma te combineren met een voe-dingsprogramma: Curves Complete. Wie een gezonde voeding en beweging com-bineert, boekt namelijk een beter resultaat. Tijdens de open dag van Curves Elst leggen de coaches uit hoe het speciaal op vrouwen afgestemde programma werkt en waarom het zo effectief is. Wie persoon-lijk advies wil, kan een

afspraak maken voor een fitness assement en een week gratis sporten. Snel de knoop doorhakken loont de moeite, want Curves heeft nu een tijdelijke actie waar-mee nieuwe leden 25 euro korting kunnen verdienen op een lidmaatschap.

Vrouw-vriendelijke sportschool Curves Elst opent 10 oktober van 10.00 tot 14.00 uur de deuren voor nieuwsgierige dames.

(adv

erto

rial

) Curves Elst houdt Open Dag

Curves elst

Curves Elst Europaplein 396662 DD Elst

T (0481) 350040W www.curveselst.nl

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 19

Regiovoorstel voor inpassing A15/A12De colleges van de vier gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar hebben ingestemd met het Regiovoorstel Inpassing A15/A12. Deze gemeenten worden geraakt door de voorgenomen verbreding en verlenging van de A15 en verbreding van de A12.

LINGEWAARD/OVERBETUWE - Na overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de vier gemeenten met de provincie Gelderland het initiatief genomen om ge-zamenlijk met één voorstel te komen. Dat regiovoorstel is klaar en bevat maatregelen voor een zorgvuldige inpas-sing van de A15 en A12, uit-gaande van het eerder vast-gestelde voorkeurstracé van de minister.Op het grondgebied van de gemeenten Duiven, Linge-waard, Overbetuwe en Ze-venaar is de verbreding en verlenging van de A15 gepro-jecteerd, in combinatie met een verbreding van de A12. Deze aanleg heeft gevolgen voor de woon- en leefkwa-liteit en het landschap. Om de nadelige gevolgen zo veel mogelijk te beperken heb-ben de vier gemeenten met de provincie Gelderland een gezamenlijk document opge-steld. Dit bevat een Ruimtelijk Kwaliteitskader met nadere

studie en analyses en een Ruimtelijk Kwaliteitsplan met concreet uitgewerkte voorstellen. Daarbij is geheel gekeken naar de omgeving rond het beoogde tracé van de A15/A12. Zodoende bevat het plan ook voorstellen voor goede verkeersaansluitingen op het onderliggend wegen-net. De betrokken gemeen-

ten hebben eensgezind met de provincie gewerkt aan de totstandkoming van het re-giovoorstel. Zij beschouwen het totale pakket aan maat-regelen noodzakelijk voor een zorgvuldige inpassing. Het regiovoorstel is door de betrokken wethouders, Sjef van Groningen (Duiven), Theo Peren (Lingewaard),

Jan van Baal (Overbetuwe) en Toon Albers (Zevenaar) en de betrokken gedeputeer-de, mevrouw Conny Bieze aangeboden aan verantwoor-delijke hoofdingenieur-di-recteur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, mevrouw Joke Cuperus. Zij is positief over de wijze waarop dit ge-zamenlijke plan tot stand is

gekomen.De komende weken worden de voorstellen doorgerekend. Partijen verwachten dat op 5 november 2015 in een be-stuurlijk overleg met lands-deel oost, het zogenaamde BO MIRT, tussen de gedepu-teerde en de minister verde-re afspraken zullen worden gemaakt.

De colleges van de vier gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar hebben ingestemd met het Regiovoorstel Inpassing A15/A12.

kORT NIEUWs

Info-avond over VormselELsT - Er is nog plaats voor meer kinderen bij de in-formatie-avonden voor het Vormsel van de St. Be-nedictusparochie in Elst. Op donderdagavond 15 oktober van 18.30 tot 20.00 uur is er een extra kennis-making in de Hoeksteen aan de Prinses Irenestraat 58 in Elst. Deze info-avond is bedoeld voor iedereen met een kind in de brugklas uit parochie De Levensbron of St. Be-nedictus. Opgave via: [email protected] of [email protected].

‘sporen naar Arnhem Centraal’ ARNHEM - Bij Uitgeverij Matrijs verschijnt vrijdag 16 oktober het boek ‘Spo-ren naar Arnhem Cen-traal’ van Ton Burgers en Jan Vredenberg. Op 19 november 2015 wordt het vernieuwde station ge-opend. Sinds 1845 heeft de stad 4 opeenvolgende stationsgebouwen gehad. Verder zijn er in de loop van jaren nog verschillen-de kleine stations en hal-tes bijgekomen, zoals Vel-perpoort, Presikhaaf en Arnhem Zuid. De voltooi-ing van het nieuwe station is aanleiding terug te blik-ken op de spoorwegge-schiedenis van Arnhem. Info: www.matrijs.com

KOM GEZELLIG SCHAATSENOOK VOOR GROEPSUITJES EN KINDERFEESTJESwww.triavium.nl

Page 20: De Betuwe week40

More Inclusive FreudenstadtBij dit arrangement logeertu aan de rand van het bos.Trekt u de wandelschoenenaan? Of maakt u een ritjeover de Schwarzwaldhoch-strasse, Duitslands oudstepanoramaroute? Ook Tri-berg, met de hoogste wa-terval van Duitsland is eenbezoekje waard. Freuden-stadt zelf heeft het grootstemarktplein van Duitsland.

Uw verblijfHotel Schwarzwald ligt inhet groen, aan de rand vanFreudenstadt. Het is voor-zien van restaurant, bistro-café, kegelbaan en een well-nesscentrum met zwembad,stoombad en Finse sauna.Alle kamers kijken uit ophet groen.

Inbegrepen• 3, 5 of 7x overnachting met

ontbijtbuffet• 3, 5 of 7x driegangenmenu

met saladebuffet• 1x welkomstdrankje

• gebruik wellnesscentrum• gebruik badjas• gratis gebruik bussen en

treinen in Zwarte Woudmet de KONUS kaart

• 1x kegelen

Prijzen 4-d 6-d 8-d27/9-15/10 169 275 38516/10-22/12 139 239 3352/1-31/1 139 239 3351/2-15/2 159 259 36516/2-23/3 139 239 33524/3-31/3 179 279 385Prijzen in € p.p. o.b.v. 2-/3-en 4-persoonskamer. Nietinbegrepen: reserverings-kosten (€ 20,-) en kosten Ca-lamiteitenfonds (€ 2,50).

Kinderkorting (bij 2 volbeta-lenden op de kamer):0 t/m 11 jaar gratis12 t/m 15 jaar 50% korting

Informatie en reserveringenwww.pharosreizen.nl/weekkrant of bel- via 023 -55 42 870 (lokaal tarief) metzoekcode 32140.

SPROOKJESACHTIG SCHWARZWALD

Ga snel naarwww.deweekkrant.nl/actie

WinDe honden-moorden,de razendspannendethriller vanJens Henrik

Jensen

25xBOEK

Klik&Win

• Incl. uitgebreid ontbijtbuffet €74,50

korting47%

4-daags verblijf voor 2 personen inVan der Valk Hotel Moers in Duitsland!

normaal €140,-

Sweetdeal.nl wordt vanaf 1 oktober:

weekkrant.nl/dagdeal

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 20

Op het kunstgrasveld van de Elster hockeyclub HCOB konden de deelnemers zich bekwamen met de hockeystick. Amber van de Belt toont aan dat zij aardig kan hockeyen. Foto’s: Ellen Koelewijn

Er waren diverse clubs present op deze G-sportdag, die de deelnemers met hun sport kennis willen laten maken. Ilse Kepers probeert hier het Franse spel Jeu de Boules.

Als bewijs van deelname aan deze G-sportdag kregen de jeugdige sporters een medaille. Yasmine Roelofsen krijgt haar medaille, die omhangen wordt door een organisatielid.

Heerlijk bezig zijn tijdens G-sportdag

Sportpark De Pas in Elst locatie van G-sportdag

Stralende gezichten waren er vorige week zondag op sportpark De Pas in het Overbetuwse Elst. Mensen met een beperking ervaren op die dag hoe leuk het is om te sporten. Zoals Bram Bouma, die leefde zich uit op de golfsport.

Page 21: De Betuwe week40

De heer Verhagen (77) heeft een turbulente periode achter de rug, samen met zijn vrouw (76). Thuis kreeg het echtpaar het huishouden niet meer gebolwerkt, waardoor de problemen zich opstapelden. Nu geniet hij in zijn eigen appartementje in Zaltbommel. Zijn vrouw en hij hebben alles weer op de rit en zien de toekomst zonnig tegemoet.

“We wonen al jaren met veel plezier in Zaltbommel. Onze kinderen zijn dan wel uit-gevlogen naar de Randstad, we hebben hier nog altijd heel goede vrienden en door geregeld een belletje hebben we ook nog contact met onze

kinderen en kleinkinderen. Vorig jaar beleefden we een mindere periode. Eigenlijk begon het eerder al: we konden het huishouden niet meer aan. Mijn vrouw is licht dementerend en ik ben niet gewend een huishouden te draaien. Langzamerhand werd het huis steeds meer een rommeltje. Uiteindelijk kwam er in overleg met de huisarts een maatschappelijk werker langs. En dat was precies wat we konden gebruiken.”

Midden in het levenDe maatschappelijk werker van STMR ging in gesprek met de heer Verhagen en zijn vrouw en overlegde met hen de opties. Belangrijk

voor het echtpaar was om wel een eigen huis te houden mét ondersteuning als ze daar om vroegen. “We zijn verhuisd naar een ruim appartement in ’t Schootsveld, gehuurd bij de woning corporatie. Als het nodig is, krijgen we zorg en de thuis begeleiding komt geregeld overleggen hoe het gaat. Onze sociale contacten zijn gebleven, omdat we nog steeds in de wijk wonen. Sterker nog, we zijn socialer dan ooit. We eten geregeld hier in het ontmoe-tingscentrum om de hoek, waar ook onze kennissen uit de buurt naar toe komen. Ook de activiteiten die we eerst deden, doen we hier. We staan dus midden in het leven!”

#2 oktober 2015

E [email protected] www.stmr.nlmet elkaar!

MEEr wETEN? Bel met onze Klantenservice, telef oonnummer 0900-8433 (1 0 ,45 per gesprek) of ki jk op www.stmr .nl

“We genieten van ons eigen appartement”

Ook de heer en mevrouw Bouman genieten in hun eigen woning

Samen in de wijkIedereen die ouder wordt en zorg of onder-steuning nodig heeft, kan de komende jaren steeds minder terugvallen op voorzieningen van de overheid. Dat is even wennen. we moeten vaker een beroep op elkaar doen om een goede kwaliteit van leven en wonen te houden; zelfredzaamheid door samenred-zaamheid.

Een goed gesprekSamenwerking is heel belangrijk als u zelfstan-dig wilt blijven wonen. Een sterk sociaal netwerk van buren, vrienden, vrijwilligers en familie kan u ondersteunen. Natuurlijk zijn er ook vragen en zorgbehoeften, die dit sociaal netwerk niet kan opvangen. Soms is een steuntje in de rug al voldoende om zelf weer vooruit te komen, een andere keer hebt u langer professionele ondersteuning nodig.

Altijd dichtbijDe professionals van STMR staan middenin de wijk en zijn altijd bereikbaar voor uw vragen, ondersteuning en zorg op maat. Daarom maakt STMR in veel gemeenten ook deel uit van de sociale wijkteams of de gebiedsteams jeugd en gezin. Deze multidisciplinaire teams begeleiden u bij uw zorg- en ondersteunings-vragen. Zij schakelen met uw sociale netwerk en hebben direct contact met welzijnspartijen en vrijwilligersorganisaties.

Gratis inloopspreekuurIn de gebieden rivierenland, de Betuwe, de Bommelerwaard en de gemeente Arnhem en Leerdam kunt u ons op allerlei manieren tegenkomen. Op verschil-lende plaatsen houden onze wijkver-pleegkundigen, maatschappelijk werkers, sociaal raads lieden en collega’s van het consultatie bureau gratis spreekuur. U kunt daar terecht voor informatie, advies en voor lichting over uw gezondheid, welzijn, woonsituatie en zorg en dienstverlening thuis. Kijk voor het inloopspreekuur bij u in de buurt op www.stmr.nl.

Vertrouwd gezichtDaar waar u professionele hulp nodig hebt, biedt STMR deze vertrouwde zorg en begelei-ding vanzelfsprekend ook; van (tijdelijke) thuiszorg, maatschappelijk en sociaal raads-liedenwerk tot thuisbegeleiding of jeugdhulp. Zelfs specialistische verpleging, die ziekenhuis-zorg kan vervangen en ondersteunen bieden wij bij u thuis, in uw vertrouwde omgeving. En altijd in samenspraak met uw huisarts en specialisten. Doordat STMR de ondersteuning organiseert in de wijk, kunt u er op rekenen dat de zorg toegankelijk blijft. Voor iedereen: van 0 tot 100 jaar. Niemand kan het helemaal alleen, maar samen komen we heel ver!

Aangenaam en veilig wonen in een huurappartement met de mogelijkheid van zorg en dienst-verlening dichtbij? Het kan! Samen met woningcorporaties zet STMR zich in voor het ontwikkelen van unieke woonlocaties. Door middel van arrangementen die u zelf samenstelt, inzet van (thuis)technologie en onze goede zorg, creëren we op verschillende locaties in Rivierenland een beschutte omgeving. Eigentijds wonen voor senioren met zorg op maat, aangevuld met services zoals een maaltijdvoorziening en personenalarmering, in een omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daar voelen mensen zich veilig en vertrouwd. Geïnteresseerd? Kijk dan voor de STMr bij u in de buurt op www.stmr.nl of bel voor meer informatie met onze Klantenservice.

Veilig en Verzorgd wonen

Zelf kiezen of een all-in pakket?Ongeacht uw indicatie of subsidie kunt u bij STMR voor zorg- en dienstverlening terecht, want onze diensten zijn ook particulier af te nemen. U kunt deze dienstverlening direct online afsluiten via www.stmr.nl of u belt met onze Klantenservice. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over personenalarmering, eventueel aangevuld met professionele opvolging, het regelen van een maaltijdservice of het aanvullend inkopen van extra (thuis)zorg en ondersteuning. En woont u of gaat u naar een van onze unieke woonlocaties? Dan hebt u de keuze uit losse diensten of een all-in pakket. De Klantenservice informeert u graag over deze en andere mogelijkheden.

Hét antwoord op het verdwijnen van verzorgingshuizen

Page 22: De Betuwe week40

Mondverzorging aan huis. Voor ouderen en mensen met een beperking in verpleeg- en zorginstellingen is dat ideaal. Pro-Da uit Arnhem levert die service.

Door Vincent Bos

Het neusje van de zalm. Dat is de mobiele tandart-senpraktijk van Pro-Da, een in 2008 door Walter Daems opgericht mondzorgbedrijf. De praktijk is uitgerust met een aparte ruimte met rönt-genapparatuur. Er kan vier uur zonder stroom gewerkt worden. En dankzij een ver-plaatsbare stoel kunnen zo-wel links- als rechtshandige tandartsen er uit de voeten. Pro-Da is een mondzorgbe-drijf met een uniek concept. Medewerkers helpen hun cliënten in zorginstellingen op hun eigen kamer of in

de mobiele praktijk. Steeds meer verpleeg- en zorginstel-lingen in het hele land doen een beroep op het bedrijf. De behandeling van patiënten op locatie spreekt hen aan. De kwaliteit van de behande-lingen en de deskundigheid van de vijftien medewerkers zijn sterke troeven van het bedrijf. Pro-Da rust op twee pijlers. De eerste is de professio-nele Tand- en Mondzorg BV waartoe tandartsen, mond-hygiënisten en tandprothe-tici behoren. De andere pij-ler is de Tandprothetische Praktijk BV. De eerste groep medewerkers mag alle han-delingen in de mond uitvoe-

ren. De tweede groep is werk-zaam in het laboratorium en beperkt zich uitsluitend tot het maken van kronen, brug-gen en dergelijke. Als het om implantaten gaat, schakelt het bedrijf implantologen in. De werkwijze van Pro-Da is transparant. Een tandarts bezoekt de cliënt en stelt een rapport op. Het advies wordt schriftelijk aan de betrokke-nen voorgelegd. Daarna kun-nen afspraken ingepland worden en gaan de mede-werkers door het hele land op pad. Ook particulieren kunnen van deze service aan huis gebruik maken. Pro-Da heeft daarnaast een gewone tandartspraktijk in Arnhem.

Pro-Da

Eimerssingel-West 41- 436832 EW Arnhem(ALLEEN OP AFSPRAAK)

T (026) 7950010, (06) 43514465E [email protected] www.pro-da.nl

Medewerkers van Pro-Da gaan door het hele land op pad. Ook particulieren kunnen van deze service aan huis gebruik maken. Nordin Kuster in de mobiele praktijkruimte. Foto: Ellen Koelewijn

(adv

erto

rial

) Mondverzorging aan huis is ideale service van Pro-Da

TIJO METAAL RECYCLING NU OOK IN HETERENInkoop van al uw oud ijzer en metalen

Tijo Metaal Recycling is een modern en efficiënt bedrijf voor deinkoop van oude metalen. Een bedrijf met veel ervaring, gedrevenheiden zeer veel enthousiastme.

Wij kopen o.a.: ijzer, aluminium, koper, zink, lood en roestvrijstaal RVS,maar ook kabels, accu’s enz.

Bedrijven en particulieren zijn van harte welkom met hun afvalmetalen.Als particulier kunt u bij ons terecht voor het aanleveren van allerleisoorten ijzerschroot zoals kachels, fietsen, blikjes, velgen (zonderband) en allerlei ander huishoudelijk schroot ook voor uw elektronischeapparatuur.Dit wordt gratis bij u opgehaald en eventueel tegen een vergoeding.

Tijo Metaal Recycling – Industrieweg 17 – 6871 KA Renkum

Nu ook gevestigd in:Poort van midden Gelderland Rood 6 – Heteren

Tel: 06 54 98 56 14 of 0317 31 31 19email: [email protected] – www.tijoreuvers.nl

Let op: nieuw!

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 22

Stichting Kloppend Hart viert tienjarig bestaan in BemmelLINGEWAARD/OVERBETUWE - Stichting Kloppend Hart, actief in de gemeente Lin-gewaard en gemeente Over-betuwe, bestaat tien jaar en viert dat in het weekend van 10 en 11 oktober. Dat gebeurt in de aula van het OBC aan het Drieske 4 in Bemmel en het staat bol van activiteiten op het gebied van reanima-tie en hulpverlening. Rode draad op deze is de 24-uurs reanimatiemarathon, waar-in de stichting gratis de op-leiding Reanimatie en AED geeft. Op dat feestweekend is er ook een live-demon-

stratie, hoe het traject van een oproep tot reanimatie in de meldkamer, tot de daad-werkelijke hulpverlening tot stand komt. De ochtendsessie is voor genodigden van het sympo-sium ‘De keten van hulpver-lening’. Overdag worden er gratis EHBO-workshops gegeven, hoe men adequaat handelt bij ongevallen rondom het huis. Gedurende de dag is er een infomarkt. Voor verenigingen, scholen, politieke partijen en andere instellingen is dit een uitge-

lezen kans om vrijwilligers gratis te laten trainen. Klop-pend Hart vraagt ook graag hierin uw medewerking om mensen te motiveren hier gebruik van te maken. Mocht u geïnteresseerd zijn en u zelf nu al willen aan-melden dan kan dat.Stuur dan nu een bericht naar [email protected] en ver-meld daarbij uw naam, adres, woonplaats, e-mail-adres en geboortedatum. De definitieve plaatsing wordt op volgorde van binnen-komst bepaald.

Het gezelschap van Toneel en Amusementsvereniging Expansie brengt twee dagen, 2 en 3 oktober, de voorstelling ‘Gebroken ijs’ op de planken. Kaarten à 10 euro zijn te bestellen via www.toneelverenigingexpansie.nl. Of op telefoonnummer 0488-422246. Natuurlijk kunt u ook kaarten aan de zaal kopen. Foto via Heidi Luiken

Toneelvereniging Expansie

‘Gebroken ijs’HETEREN - Toneelvereniging Expansie brengt op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober om 20.00 uur in zalencentrum De Bongerd aan de Flesse-straat 54 in Heteren de voor-stelling ‘Gebroken ijs’ op de bühne. Het is een stuk van Haije van de Heide en speelt zich af op het dek van de Maria Stuart, een luxueus cruiseschip met hoofdzake-lijk alleenstaande bejaarde passagiers. Ieder heeft zo zijn eigen beweegredenen om onderdeel te zijn van dit comfortabele ‘drijvend’ bejaardentehuis. Vanuit de dekstoelen stijgt regelmatig de gulle lach omhoog en als het ijs eenmaal gebroken is ligt zelfs de romantiek op de loer.

Enquête over Park LingezegenBEmmEL/ELst - Park Linge-zegen is het nieuwe land-schapspark tussen Arnhem en Nijmegen. De afgelopen jaren heeft de parkorgani-satie op verschillende ma-nieren gecommuniceerd over de aanleg en werk-

zaamheden in het gebied, en ook over de activiteiten en evenementen. Met een online vragenlijst wil Park Lingezegen weten of u deze informatie wel eens gezien of gehoord heeft en wat u daarvan vindt. Zo kan Park

Lingezegen u beter informe-ren. Voor deelname aan de enquête tot 10 oktober kijk op: www.parklingezegen.nl/onderzoek2015. Het in-vullen van de vragenlijst neemt slechts enkele minu-ten in beslag.

Vanaf woensdag 30 september mogen zware vrachtwagens niet meer over de Nijmeegse Waalbrug rijden.

NIJmEGEN - Uit recent onder-zoek van Rijkswaterstaat naar de actuele draagkracht van de brug kwam naar vo-ren dat het betonnen wegdek niet langer voldoet aan de wettelijke minimumeisen. Dat levert geen acute veilig-heidsproblemen op. Maar om verdere verslechtering van het wegdek te voorko-men, mag zwaar vrachtver-keer tot na het groot onder-houd geen gebruik maken van de brug. Rijkswaterstaat is verant-woordelijk voor het onder-houd van de brug en heeft de gemeente Nijmegen naar aanleiding van het onder-zoek gevraagd om geen zwa-re vrachtwagens meer op de brug toe te laten. Hiermee wordt voorkomen dat er ge-vaarlijke situaties ontstaan

door een versnelde ver-slechtering van het beton-nen wegdek. De constructie van de brug verkeert niet in slechte staat. Al het andere verkeer kan gewoon veilig over de brug.De gemeente Nijmegen leidt het zware vrachtverkeer vanaf 30 september om. Dat gebeurt in samenwerking met de regio en de Rijks-dienst voor het Wegverkeer.

Alternatieve routes zijn bijvoorbeeld stadsbrug De Oversteek of de A50-A73. De gemeente gaat de tijdelijk aangepaste verkeersbewe-gingen goed volgen om in voorbereiding op het groot onderhoud door Rijkswa-terstaat alvast op kleinere schaal te bekijken wat het inzetten van alternatieve routes betekent voor de doorstroming.

Zware vrachtwagens even niet meer over Waalbrug Nijmegen

Normaal verkeer, waaronder de bus, mag wel over de Nijmeegse Waalbrug. Vrachtwagens vanaf 30 september niet meer.

Page 23: De Betuwe week40

Giant twist elegance c1 Met bosch middenmotor en 300 watt accu 7 versnellingen met gesloten kettingkast

Normaal € 2399,-Korting -€ 600,-

€ 1799,-*Inruil van uw fiets -€ 200,-

Totaal € 1599,-

Giant Ease e+1 Met voor motor en 2 accu’s (800 watt) ± bereik 150km Met 7 versnellingen,gesloten kettingkast, en rollerbrakes maak het de fiets onderhouds vrij!

Normaal € 2499,-Korting -€ 700,-

€ 1799,-*Inruil van uw fiets -€ 200,-

Totaal € 1599,-

* Gratis bezorgen bij aflevering nieuwe fietsen.* Fietsen staan rijklaar om direct mee te nemen!* Proefritten maken zonder afspraak

*inruil fiets nader te bepalen*Optioneel 400 watt accu tegen meer prijs van €150,-

*inruil fiets nader te bepalen

PLAN HAAFAKKERS-SCHOUTENKAMP HETEREN10 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONINGEN OP RUIME KAVELS

PLAN DE NIEUWE BEEMD HETEREN7 RUIME MAISONNETTES EN 4 PRACHTIGE APPARTEMENTEN

Verkoop & Informatie

T. 0317 319 114www.timmermakelaars.nl

Geweldige appartementen gelegen aan de Flessestraat Compleet met badkamer en keuken Bouw reeds gestart! Prijs vanaf € 162.500,- v.o.n.Kijk voor het laatste aanbod op de websitewww.denieuwebeemd-heteren.nl

Royale twee-onder-één-kapwoningen met garage op ruime kavels Compleet met badkamer en keuken Prijs vanaf € 285.000,- v.o.n. Alle woningen aan Schoutenkamp reeds verkocht!Kijk voor het laatste aanbod op de websitewww.haafakkers-schoutenkamp.nl

OPEN DAGZATERDAG 3 OKTOBER A.S.TUSSEN 11.00 UUR EN 13.00 UUR IN HET INFO-

CENTRUM AAN DE FLESSESTRAAT IN HETEREN

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 23

Page 24: De Betuwe week40

woensdag30 september

- Kijkje in de keuken bij degemeenteraad

- Schrijf je in voor deLingezegenloop!

nieuws

- In oktober worden weerbladkorven geplaatst

deze week

Er is weer door heel veel kinderen hardgewerkt en zij hebben het zwemdiploma inde Helster gehaald.

Afzwemmers A 16 september:Dani Esters

Afzwemmers B 19 september:Daan Janssen, Tina Aynu, Senna Abou,Quinten Verwijmeren, Sten Hagemans, LarsOostendarp, Tijn Rutgers, Noël Vos, Tara Iranshahi, Laurens Besselink, Marit de Vink, Olavvan der Hoek, Sven Bos, Viviën Afman, TomGamelkoorn, Kate Wels, Melissa Schuijl, LiseJanssen, Fayona Lalopua,

Afzwemmers A 21 september:Lotte Zwartjens

Afzwemmers A 26 september:Sanne Teunissen, Isabella Knorth, JamesSmith, Lara Derksen, Milan Wolf, Ravi vanAlst, Jua Geurts, Nienke Janssen, SorayaSlijkhuis, Mika Jansen, Miraç Aydemir, AbelHansen, Dani Veenstra, Jochem Schoon-derwaldt, Marc Hendriks, Bibe van der Welk,Dewi van Zadelhoff, Kirsten Schaberg, Vikavan Gessel, Mila van de Geer.

Zwemdiploma’s

Veilig verkeer: een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Toen ik vrijdagmorgen over deLange Dreef in Elst reed stond daareen jonge moeder met haar dochterom de schoolgaande kinderen eenveilige oversteek te bieden. Ze gafmet handgebaren aan wat haardochter, die aan de andere kant

stond, op welk moment moest doen.Een mooi ingespeeld duo dat uiterstserieus bezig was met belangrijkvrijwilligerswerk.

Ik zie in heel veel dorpen dat deinwoners dit gezamenlijk oppakkenen juist in die dorpen hoor je weinigtot geen klachten over hardrijdersbij scholen! Er is geen duur onder-zoek voor nodig om te weten dat hetsamen werken aan je leefomgevingaltijd meer vruchten afwerpt dan desanctiemaatregelen van een over-heid. Dus hierbij een groot compli-ment voor deze moeder en haardochter!

Drempels nut en noodzaak!?Drempels en allerlei soorten obsta-

kels leveren vaak meer hinder enmeer gevaar op dan we beseffen.Op dit moment zijn we bezig met eeninventarisatie van de vele door drem-pels e.d. veroorzaakte gevolgen.Het betreft onder meer: Schadebe-dragen veroorzaakt aan auto’s e.d.door paaltjes, OV-bussen die nietwillen rijden op drempeltrajecten,mensen die onderuit gaan met fietse.d., schade door verzakken vanriolering onder drempels, woonhui-zen die scheuren gaan vertonen,ambulances en brandweer die nietbinnen de gestelde rijtijden hulp kun-nen verlenen, landbouwvoertuigendie schade oplopen en veroorzakendoordat er weinig tot geen veringop deze voertuigen aanwezig isenz enz.

Dus enerzijds hebben drempelsinvloed op rijsnelheid ter hoogte vande drempel en anderzijds veroor-zaken ze enorme maatschappelijkeschade. Wat is nu wijsheid?

Ook binnen dorpsraden en wijkplat-forms is er discussie over wat nugoede maatregelen zijn. Zo is dewerkgroep Verkeer uit Driel bijnazover dat de vraag wordt gesteld ofhet niet beter is om alle drempelsmaar weg te halen!

Wordt vervolgd, uiteraard nemen weu mee in de discussie.

Hartelijke groet,Jan van Baal

PORTEFEUILLEHOUDER AAN HET WOORD JAN VAN BAAL, WETHOUDER RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Zelfstandig thuis blijvenwonen, ook als u watouder wordt

Tel. 06 49 38 57 [email protected]

Bezoek onze inspiratiewoning en ontdek úwmogelijkheden.

• Inspiratie om langer thuis te kunnen blijven wonen• Advies om het zelf goed te kunnen regelen• Niet alleen technische oplossingen• Niet futuristisch• Zeer geschikt voor mensen van 60 jaar en ouder

Gratis bezoek met bijbehorend adviesU kunt een bezoek aanvragen op www.keuzethuis.nl,[email protected] of bel 06 49 38 57 81. De ‘KeuzeThuis’ woning staat aan de Julianastraat 17 in Andelst.

Samen hardlopen is leukerDoe mee aan de Lingezegenloop!

Fanatieke beginneling ofervaren snelheidsduivel?Zet samen met je vasteloopmaatjes, sportvrienden,collega’s of buren een mooietijd neer tijdens de Linge­zegenloop!

Na het succes van vorig jaar vindtop zondag 11 oktober de tweedeeditie plaats van deze estafette-hard-loopwedstrijd. In een team van vierdeelnemers loopt ieder 5 kilometerover een prachtig parcours in ParkLingezegen, het nieuwe landschaps-park tussen Arnhem en Nijmegen.Teams kunnen zich nu inschrijven.Voor kinderen en scholieren zijnaparte wedstrijden.

Kidsrun en scholierenloopVoorafgaand aan de loop voorvolwassenen is er een kidsrun voorkinderen van 6 tot en met 9 jaar(500 meter) en kinderen van 10tot en met 12 jaar (1.000 meter).Speciaal voor leerlingen uit het voort-gezet onderwijs (12 t/m 18 jaar) is ereen scholierenloop over het gewoneparcours van 5 kilometer. De scholie-renloop en de kidsrun kosten 3 europer persoon.

InschrijvenDeelname aan de Lingezegenloop ismogelijk in de klassen mannen, vrou-wen, mix en jongeren (tot en met 15jaar). Aanmelden gaat per team vanvier personen en kost 25 euro perteam. Ook dit jaar is er een prijs voorde meest originele teamnaam.Kinderen (6 tot en met 12 jaar)kunnen zich individueel inschrijvenvoor de kidsrun. De scholierenloopen kidsrun starten om 11.00 uur. De

estafette voor volwassenen en jon-geren start om 13.00 uur. Voor alleteams en bezoekers is er tot 17.00uur muziek en ander feestelijk ver-maak. Locatie: Projectbureau ParkLingezegen, De Park 10, Elst.

Inschrijven voor zowel de estafette-loop als de kidsrun kan tot 4 oktoberop www.lingezegenloop.nl. Daar isook meer informatie te vinden overdeze estafetteloop.

Bladkorven worden in oktober geplaatstVanaf 12 oktober (in week 42 &43) worden de bladkorven weerin de woonwijken geplaatst. Demeeste bladkorven komen opdezelfde plaats als de vorigejaren. Op de website www.over­betuwe.nl kunt u plattegrondenmet daarop de locaties van debladkorven bekijken. De korvenworden zo geplaatst dat er eengoede spreiding is. Ook lettenwe er op dat de korven bij grote,gemeentelijke bomen staan.

BladafvalDe korven zijn bedoeld voor afgeval-len bladeren afkomstig van bomen

die eigendom zijn van de gemeente.Het is niet de bedoeling ander afvalin de bladkorven te storten zoalssnoeiafval of huisafval. Hiervoor kuntu terecht bij de afvalbrengstationsop de gemeentewerf in Elst en inAndelst. Wij vragen u ook het blad erlos in te gooien. Niet in plastic zak-ken. Van het bladafval wordt namelijkcompost gemaakt. Bij foutief gebruikvan de korven kan het zijn dat dekorf weggehaald wordt.

De bladkorven worden regelma-tig geleegd. De korven worden indecember weer opgehaald als allebomen kaal zijn.

Op maandag 19 oktober 2015 kunnen er geen reisdocumentenen identiteitskaarten worden aangevraagd en opgehaald.I.v.m. werkzaamheden aan de apparatuur die nodig is voorde verwerking van de reisdocumenten en identiteitskaarten.Dit geldt ook voor spoedaanvragen.

Verkeersmaatregelen Heteren/DrielIn verband met een herdenking zijnde volgende straten afgesloten voorhet verkeer.• Drielse Rijndijk tussen kruising

Kastanjelaan/Dorpsstraat(Heteren) en de Driesprong/Kerkstraat (Driel)

• Zijwegen van de Boltweg:Karstraat, Noordhoeksestraat enVredesteinsestraat.

De afsluiting is geldig op zaterdag3 oktober 2015 tussen 17.30 en20.00 uur.

Fotograaf Ivo Hutten

Page 25: De Betuwe week40

OVERBETUWE BEREIKBAAR

ADRESSEN

Gemeente OverbetuwePostadres:Postbus 11, 6660 AA ElstTelefoon: 0481- 362300Fax: 0481- 372482E-mail: [email protected]:www.overbetuwe.nlTwitter: @Gem_Overbetuwe

BezoekadresLocatie Elst: Dorpsstraat 67, 6661 EH ElstLocatie Andelst (alleen op afspraak): Europaplein, 6673 BT AndelstLocatie Arnhem (Werk en inkomen): Boulevard Heuvelink 4a, 6828 KP Arnhem

Gemeentewerf ElstKorte Helster 1, ElstTelefoon: 0481-362300

Milieustraat AndelstEngelandstraat 4, AndelstTelefoon: 0481-362300

Sportcentrum De HelsterSchubertstraat 1, 6661 AWElst Telefoon: [email protected]

Een afspraak met burgemeester of wethouders kunt u makenvia het bestuurssecretariaat,tel. 0481-362300.

OPENINGSTIJDEN

Gemeentewinkel Locatie Elst (Vergunningen en Publiekszaken):maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur,woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur (Publiekszaken),donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur (Publiekszaken).

Vrijdagmiddag tot 17.00 uur geopend om reisdocument of rijbewijs op te halen (mits deze al eerder aangevraagd is bij de balie), stukken in te zien, formu-lieren in te leveren, gevonden en verloren voorwerpen te registreren en voor algemene informatie.

Locatie Arnhem (Werk en Inkomen):maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Loket samenlevenBij loket Samenleven kunt u onder andere terecht voor vragen over de Wmo, de GelrePas, leerlingen-vervoer, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. De openings-tijden van loket Samenleven wijzigen per 1 juli 2015. Het inloopspreekuur is alleen van 8.30 tot 10.00 uur. Verder wordt u op afspraak geholpen. Hiervoor kunt u vooraf een afspraak maken. Op deze manier heeft u geen wachttijd aan de balie. Ook kun-nen we onze deskundigheid zo beter inzetten en u beter van dienst zijn.

Milieustraat AndelstMaandag t/m vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Milieustraat ElstMaandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.30 uur, zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur.

COLOFONDeze informatiepagina’s van degemeente worden samengesteld door de gemeente Overbetuwe. De inhoud valt dan ook geheel onder verantwoordelijkheidvan de gemeente.

Voor bezorgklachten belt uWeekkrant De Betuwe, tel. 0481 378416. Voor vragen over de inhoud kunt u de gemeente bellen, tel. 0481 362300.

woensdag 30 september 2015

VERKEERSHINDER MUSKESHOUWSESTRAAT ELST OP 5 EN 19 OKTOBERWaterschap Rivierenland start op maandag 5 oktober met de inspectie en onderhoud van een stuw in de Linge op de kruising Weteringswal en Mus-keshouwsestraat in Elst. Op 5 oktober na 09.00 uur zal daarom de weg gedurende de dag twee keer maximaal 20 minuten zijn afgesloten. De stuw wordt dan verwijderd. Het verkeer zal hiervan hinder ondervinden. Op maandag 19 oktober wordt de stuw weer teruggeplaatst en ook dan zal de weg twee keer worden afgesloten. Het waterschap plaatst borden in verband met de verkeershinder.

Politieke avondDINSDAG 6 OKTOBER 2015, AANVANG 19.00 UUR IN GEMEENTEHUIS ELST

Raadspreekuur (19.00 uur tot 19.20 uur in raadzaal)Burgers en raads- en burgerleden kunnen hier aandacht vragen voor onder-werpen die niet op de agenda van de politieke avond staan. Als er geen aanmeldingen zijn dan start de politieke avond om 19.30 uur met de voorronden.

Voorronden:

Hal: (aanvang 19.30 uur)Onderwerpen:• *Voorbereidende vergadering Bestemmingsplan Elst Centrum• Voorbereidende vergadering vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied,

Tielsestraat 101 en 111, Valburg• Voorbereidende vergadering vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied,

’t Vlot, Elst • Voorbereidende vergadering vaststellen Bestemmingsplan Elst, Colosseum

19 t/m 27a• Voorbereidende vergadering vaststellen Bestemmingsplan Heteren, Boter-

hoeksestraat 34 en Flessestraat 54 en 56• Voorbereidende vergadering vaststellen Beeldkwaliteitsplan Park 15

Commissiekamer: (aanvang 19.30 uur)Onderwerpen:• *Informatiebijeenkomst van College over de Programmabegroting 2016• Informatiebijeenkomst Stand van Zaken routekaart transformatie-agenda

S02: (aanvang 19.30 uur)Onderwerpen:• *Voorbereidende vergadering verordening speelautomatenhallen• Voorbereidende vergadering opheffen Ondernemersfonds Overbetuwe• Voorbereidende vergadering codes en procedurele afspraken integriteit

*Tijden: De aanvangstijd van onderwerpen met ster is 19.30 uur. Zodra een onderwerp is afgesloten volgt het volgende onderwerp. Er is een pauze van 20.30 uur tot 20.45 uur en de sluitingstijd van deze Politieke Avond is 22.00 uur.

AANMELDEN EN SPREEKRECHT

Raadspreekuur:• Wilt u gebruik maken van het raadspreekuur dan moet u zich eerst aanmel-

den. Raads- en burgerleden en burgers nemen hiervoor uiterlijk maandag 5 oktober 2015 vóór 12.00 uur contact op met de griffie, tel.: 0481 - 362300. Bij het raadspreekuur krijgt u maximaal 10 minuten spreektijd.

Voorronden:• Iedereen kan voor maximaal 5 minuten het woord voeren over de onder-

werpen die op de agenda staan van de politieke avond. Neem hiervoor uiterlijk maandag 5 oktober 2015 vóór 12.00 uur contact op met de griffie,tel: 0481 - 362 300.

• De informatiebijeenkomsten van College kennen geen spreekrecht, hier-voor kunt u zich niet aanmelden om in te spreken.

De agenda’s en de bijhorende stukken kunt u vanaf 23 september 2015 tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Elst, bibliotheken en dorpshuizen. Het is mogelijk de volledige agenda en de achterliggende stukken te bekijken via internet op www.raadoverbetuwe.nl, verder klikken naar Agenda’s en vergaderstukken, daarna keuze maken uit voorronden of raadsvergaderingen en tenslotte de gewenste vergadering aanklikken. Op www.raadoverbetuwe.nl vindt u ook alle informatie over de nieuwe vergader-structuur van de raad in Overbetuwe, de politieke avonden. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de griffie.

Kijkje in de keuken bij de gemeenteraad• Wat doen de gemeenteraads­

leden?• Hoe verloopt een Politieke

Avond?• Welke onderwerpen bespreekt

de raad?

Altijd al eens willen weten hoe de gemeenteraad van Overbetuwe werkt? Dan nodigt de gemeente­raad u graag uit voor ‘Gast van de raad’.

U bent dan de speciale gast van de gemeenteraad en u krijgt een kijkje achter de schermen bij de Politieke Avond. Bovendien maakt u persoon-lijk kennis met enkele raadsleden.

Data en tijdWij nodigen u graag uit als ‘Gast van de raad’ voor de Politieke Avond op 20 oktober of 1 december 2015 vanaf 18.30 uur. Komt u liever een andere keer? Geef dit alstublieft aan, dan nodigen wij u uit voor ee n andere avond. Het maximaal aantal

deelnemers per avond is tien. Meld u snel aan.

ProgrammaVoor de start van de Politieke Avond krijgt u uitleg van twee raadsleden en de griffier hoe de raad werkt. Ookhoren we graag van u wat u van de raad verwacht. Hierna begint de Politieke Avond met de voorronden, waarbij u aanwezig bent. Daarna volgt de raadsvergadering, waarin de raad beslissingen neemt. Tot slot drinken we nog wat en kunt u napra-ten met raadsleden.

AanmeldenU kunt zich vooraf aanmelden (en eventueel uw partner, kennis of een vriend(in)) door een e-mail te sturen naar de griffie op het [email protected]. Heeft u geene-mail? Bel dan met de griffie op tele-foon (0481) 362 300. Dit programma is bedoeld voor inwoners vanaf 16 jaar.

De raadsleden ontmoeten u graag!

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE PROCEDURE:Locatie; Omschrijving; Activiteit (en); Datum verzonden;

- Elst, Industrieweg Oost ongenummerd, het bouwen van een bedrijfspand, activiteiten bou-wen, maken uitweg en uitvoeren werken geen bouwwerk zijnde (23-09-2015)

- Heteren, Uilenburgsestraat 23, het aanleggen van een uitrit en het plaatsen van een dam met duiker, activiteit maken uitweg (23-09-2015)

- Randwijk, Kerkstraat 17, het vervangen en veranderen van een aanbouw, activiteit bou-wen (18-09-2015)

- Zetten, Martin Luther Kingplantsoen 12, het starten van een bed and breakfast, activiteit afwijken van het bestemmingsplan (18-09-2015)

- Zetten, Wageningsestraat 118, het realiseren van een permanente in-/uitrit, activiteit maken uitweg (22-09-2015)

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen****.

Opschorting beslistermijn:Locatie; Omschrijving; opschorting beslistermijn; Datum besluit opschorting;

- Herveld, Onderstalstraat 3, het plaatsen van nieuwe handelsreclame, uiterlijke beslisdatum 4 november 2015 (17-09-2015)

Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 0481 - 362300

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVER­GUNNING:Locatie; Omschrijving; Datum binnenkomst;

- Driel, De Slikkenburg 16, het aanleggen van een inrit (11-09-2015)

- Elst, Dorpsstraat 87, het realiseren van gara-geboxen (15-09-2015)

- Elst, Eisenhowerplas, het plaatsen van drij-vende zonnepanelen (cirkelvormig vlonder) (08-09-2015)

- Elst, Industrieweg Oost 2c, het aanpassen van gevel- en entreereclame (17-09-2015)

- Elst, op perceel kadastraal bekend gemeente Elst, sectie B, nummer 3798 (16-09-2015)

- Heteren, Uilenburgsestraat 23, het aanleggen van een uitrit en het plaatsen van een dam met duiker (14-09-2015)

- Oosterhout, Oosterhoutsestraat 4, het vernieu-wen en vergroten van een garage (14-09-2015)

Informatie: Omgevingsloket Overbetuwe, tel. 0481 - 362300

VERGUNNINGEN

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENINGBesloten is vergunning/ontheffing te verlenenaan:1. Dorpsvereniging Hemmen, Herfstmarkt, 3 okt.

2015, Hemmen;2. SJOC, sandwichborden alcoholvrij feest, week

40 en 41, Valburg, Herveld, Andelst, Zetten;3. SJOC, sandwichborden alcoholvrij feest, week

45 en 46, Valburg, Herveld, Andelst, Zetten;4. SJOC, sandwichborden alcoholvrij feest, week

49 en 50, Valburg, Herveld, Andelst, Zetten;5. Team Kanjers Elst, Kinderdisco Brede School

de Kersentuin, 7 nov. 2015, De Morel 28 Elst;6. St. Samenloop, hardloopwedstrijd, 11 okt.

2015, De Park 10, Park Lingezegen, Elst;7. G.J.H. Jansen, collecte voor Kika, 7 t/m 12

dec. 2015, Driel, Elst, Heteren en Zetten.

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belang-hebbenden bezwaar maken.Zie algemene tekst over bezwaar. ****

Voor informatie: Gemeentewinkel, team Vergun-ningen en Handhaving, tel. (0481) 362 300.

COLLECTEN OKTOBER 2015 - 5 t/m 11 oktober Ned. Ver. tot bescherming

van Dieren- 12 t/m 18 oktober Ned. Brandwondenstichting

O P E N B A R E M E D E D E L I N G E N

Page 26: De Betuwe week40

woensdag 30 september 2015

ALGEMENE TOELICHTING

* InzageU kunt de stukken inzien tijdens ope-

ningstijden bij de informatiebalie gemeente-huis Overbetuwe, locatie Elst (maandag t/mwoensdag 8.30-17.00 uur, donderdag 8.30-20.00 uur en vrijdag 8.30-13.00 uur).

** InspraakreactieAls inwoner van de gemeente Over-

betuwe of als belanghebbende kunt u uwmening geven over een (beleids)voornemenof plan. Het verschil tussen een zienswijze eneen inspraakreactie is dat er bij een ziens-wijze al een ontwerp-besluit ligt. Bij een in-spraakreactie is dat nog niet het geval. U kuntuw inspraakreactie sturen naar burgemees-ter en wethouders, Antwoordnummer 175,6660 VB Elst.

*** ZienswijzeAls belanghebbende kunt u uw me-

ning geven over een ontwerp-besluit (al dan niet op aanvraag). Het ver-schil tussen een zienswijze en een be-zwaar- of beroepschrift is dat een ziens-wijze wordt ingediend vóórdat er een besluitwordt genomen en een bezwaar- of beroep-schrift is gericht tegen een besluit dat al ge-nomen is. U kunt uw zienswijze sturen naarburgemeester en wethouders, Antwoord-nummer 175, 6660 VB Elst.

**** BezwaarBent u het met het besluit niet eens?

Stuur dan binnen zes weken na de verzend-datum van dit besluit een bezwaarschriftnaar burgemeester en wethouders van de

gemeente Overbetuwe, Antwoordnummer175, 6660 VB Elst. U schrijft in uw bezwaar-schrift uw naam en adres, uw (mobiele) tele-foonnummer, de datum en een omschrijvingvan dit besluit. Ook geeft u aan waarom uhet niet eens bent met dit besluit. Vergeetniet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Voorlopige voorzieningHet indienen van een bezwaar-

schrift houdt een besluit niet tegen. Als u wiltdat een besluit niet wordt uitgevoerd, moetu naast het bezwaarschrift ook een zoge-heten verzoek om voorlopige voorzieningindienen bij de Voorzieningenrechter bij derechtbank Gelderland, Sector Bestuurs-recht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.Stuur een kopie van het bezwaarschrift

mee. Houdt u er rekening mee dat u grif-fierecht hiervoor betaalt.

***** BeroepBent u het met het besluit niet eens?

Stuur dan binnen zes weken na de dag dathet besluit ter inzage ligt, een beroepschriftnaar de rechtbank Gelderland, Sector Be-stuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM inArnhem. U schrijft in uw beroepschrift uwnaam en adres, de datum en een omschrij-ving van dit besluit. Stuur een kopie van hetbesluit mee. Ook geeft u aan waarom u hetniet eens bent met dit besluit. Vergeet nietuw beroepschrift te ondertekenen. Houdt uer rekening mee dat u griffierecht hiervoorbetaalt.

Voorlopige voorzieningHet indienen van een beroepschrift

houdt een besluit niet tegen. Als u wilt dateen besluit niet wordt uitgevoerd, moet unaast het beroepschrift ook een zogehetenverzoek om voorlopige voorziening indie-nen bij de Voorzieningenrechter bij de recht-bank Gelderland, Sector Bestuursrecht,Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Stuur eenkopie van het beroepschrift mee. Houdt uer rekening mee dat u griffierecht hiervoorbetaalt.

DigitaalU kunt digitaal om een voorlopige

voorziening vragen via http://loket.rechts-raak.nl/bestuursrecht.

- 19 t/m 25 oktober Bartiméus Sonneheerdt- 26 oktober t/m 1 november Alg. Ned. Gehandicapten

Organisatie

OVERIGEN

BENOEMING OPENBARE RUIMTEBurgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwemaken bekend dat:

Op 22 september 2015 besloten is per 01 januari 2016 eenopenbare ruimte in Valburg te benoemen. Het betreft een ge-deelte van de Hoogsestraat. Het betreft het gedeelte gelegen

tussen de Julianastraat en de Dorpsstraat te Valburg.De toegekende naam is: “Hoogsepad”.

ONTHEFFING LICHTHINDER EN GELUIDHINDERBesloten is op grond van artikel 4:6a van de Algemene Plaat-selijke Verordening, aan Swietelsky Rail Benelux B.V. eenontheffing te verlenen voor:

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Be-tuwe route spoorlijn – A15 tracé in de gemeente Overbetuwe.

De ontheffing wordt verleend voor de volgende periodes:

- Zaterdag 24 oktober 2015 vanaf 01.00 uur tot maandag 26oktober 2015 om 08.00 uur.

Tengevolge van de werkzaamheden kan geluidhinder ont-staan.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Ook kunt u gelijktij-dig een voorlopige voorziening aanvragen *****.

Het besluit ontheffing te verlenen is verzonden op 23 septem-ber 2015 het besluit met bijbehorende stukken is gedurendede bezwaartermijn tijdens openingstijden in te zien op hetGemeentehuis te Elst.

O P E N B A R E M E D E D E L I N G E N

COOP.NLCoop PostHet dorpsplein 8, Herveld

Coop DodewaardMolenpad 1, Dodewaard

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden.

MA - DO 8.00 - 20.00VR 8.00 - 21.00ZA 8.00 - 20.00ZO 13.00 - 18.00

MA - ZA 8.00 - 20.00ZO GESLOTEN

Dubbel friss

Diverse smakenTray met 8 pakkenvan 8,32

VARKENSFILET

RolladePrijs per kilovan 12,49

Molenbrood Bus

Wit, tarwe of volkoren, per stukvan 1,89

Bananen

TrosPrijs per kilovan 1,89

8.32 5.0012.49 6.98

1.89 1.19 1.89 0.89

Dubbel friss

Diverse smakenTray met 8 pakkenvan 8,32

VARKENSFILET

RolladePrijs per kilovan 12,49

GELDIG VAN WO 30 SEPTEMBERT/M ZO 4 OKTOBER

Page 27: De Betuwe week40

Prijzen excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Kijk voor financierings-, actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 6,6 – 5,7; km/liter 15,2 – 17,5; CO2 gr/km 174 – 149.

• Apeldoorn• Arnhem• Barneveld• Deventer• Doetinchem• Dronten

• Ede• Elst• Epe• Harderwijk• IJsselmuiden• Lelystad

• Nunspeet• Nijkerk•Wageningen• Zeewolde• Zwolle

• Aalten, Auto Kempers• Bunschoten-Spakenburg, Wijnand’s Auto Service• Elspeet, Autobedrijf Franken B.V.•Wapenveld, Autobedrijf van Winsum• Zutphen, Auto Hillen www.broekhuis.nl

DE NIEUWE VIVARO

ZE ZULLEN U MISSEN BIJ DE BANK.Met de nieuweVivaro profiteert u nu van 5 jaar lang 0% rente.De nieuwe Vivaro staat nu in onze showroom. Een geweldige bedrijfswagen. Gemaakt om elke klus te klaren. Zo rijdt u meteen gloednieuwe BiTurbo dieselmotor die zorgt voor het laagste brandstofverbruik in zijn klasse. Ookmet zware belading!En als u nu kiest voor de Vivaro Edition dan rijdt u nog luxer en sportiever met de gratis upgrade naar de Sport-uitvoering.Bovendien profiteert u ook nog eens van 5 jaar lang 0% rente! Mooier kan toch niet?

Nu gratis upgradenaar Vivaro Sport

Groot in Gras

Functie-omschrijving

Voor de productie en procescontrole in ons graszaadbedrijf zoeken wij een allround procesoperator. Uw taken zijn: • Coördineren van werkzaamheden

bij de machinelijn.• Instellen, omstellen en bijsturen van

verschillende meng- en verpakkingsmachines. • Oplossen van kleine storingen en verrichten

van klein technisch onderhoud. • Controleren, registreren van productkwaliteit

en de productiviteit van het proces.• Overige werkzaamheden waaronder

het laden en lossen van vrachtwagens, intern transport met vorkheftruck.

Functie-eisen

• Technische opleiding op MBO niveau, bijvoorbeeld procestechniek/VAPRO.

• Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie.

• U bezit een heftruckcertificaat en ruime ervaring.

• Beheersing van de Nederlandse taal.• U woont in de regio Arnhem/Nijmegen.• Fulltime beschikbaar en bereid te werken

in 2-ploegendienst.• Persoonskenmerken: zelfstandig,

probleemoplossend, resultaat gericht, accuraat, teamspeler en flexibel ingesteld.

Procesoperator Nijmegen

Geïnteresseerd?

Mail dan uw sollicitatie met motivatie en CV naar Wout Bouter, personeelsmanager, [email protected]. Voor extra informatie neemt u contact op met Derkjan de Keijzer Manager Operations, tel. 06-5189 1306.

Barenbrug - Groot in Gras

Al 110 jaar loopt de Koninklijke Barenbrug Groep voorop als het gaat om grassenveredeling, productie en marketing & sales van graszaden. Zo treft u onze grassen aan in sportvelden, in stadions - waaronder de stadions van het WK en EK voetbal - op golfbanen, openbaar groen en weides over de hele wereld.

De LPG en airco specialist Car service

In uw eigen auto LPG inbouwen kan natuurlijk ook, nu speciale aktieprijzen.Vanaf €1650,- kan er al een G3 installatie ingebouwd worden.

BEL VOOR MEER INFORMATIE 0481 - 374 090

Platinaweg 16,6662 PP ElstTel. 0481 - 374090www.vilier.nle-mail: [email protected]

Merk Type Brandstof Kleur Bwjr Km-stand Prijs

Audi A6 2.0 Tfsi Pro L. Bns B grijs 07-09 99056 € 16950,00Fiat Panda 1.2 B zwart 06-05 90543 €3950,00Ford Fiesta B grijs 06-08 166289 €4450,00Ford Fiesta 5-drs / eerste eig. 1.0 Champion B zwart 06-13 47024 € 10950,00Ford Mondeo navi/trekhaak 1.6 Tdci Eco. L. Tr. D grijs 06-12 159905 € 14500,00Hyundai I 10 1.1 I-drive Cool B grijs 06-12 50411 €7250,00Kia Carens 2.0 Cvvt X-ecutive G3 grijs 07-08 85470 €7950,00Kia Carens 129000 km !! 2.0 Crdi D grijs 09-03 134182 €2950,00Kia Sportage LPG-G3! 2.0 Cvvt X-pect B grijs 03-09 143884 €8950,00Mitsubishi Space Star 1.0 Entry B zwart 08-14 37352 €9250,00Opel Corsa 5-drs/airco/63000 km 1.216v Edition B rood 06-10 63861 €7350,00Opel Corsa automaat/ navi 1.2-16v Ann. Edition B wit 06-12 78573 €9950,00Peugeot 107 B blauw 06-13 13767 €7500,00Peugeot 206 1.1 3drs X-design B blauw 01-05 171137 €4250,00Peugeot 206 1.4 3drs B zwart 11-04 125346 €3250,00Peugeot 407 leer/lpg-g3 Coupe 2.2 16v G3 zwart 08-09 110859 € 11950,00Peugeot 5008 1.6 Vti B. Lease 7p. B zwart 10-11 155783 € 12500,00Renault Clio 1.2 16v S2005 G3 rood 09-02 221747 €1995,00Renault Megane estate lpg-g3 1.6 Authentique G3 blauw 10-10 138246 €9500,00Renault Megane Scenic lpg-g3 1.6-16v G3 zwart 10-06 191716 €4250,00Renault Scénic 1.6 Parisiènne G3 zwart 04-11 99940 € 14950,00Saab 9-3 2.0 T Cabriolet Aut. B grijs 11-03 199612 €5500,00Saab 9-3 estate lpg-g3/leer/navi 2.0t G3 grijs 03-11 150449 € 14950,00Seat Toledo 1.6 stylance lpg-g3! G 3 blauw 02-07 115019 €8950,00Skoda Fabia 1.2 Classic B grijs 05-08 156240 €5750,00Skoda Fabia station aut. lpg-g3! 1.6-16v Elegance G3 grijs 05-09 104733 €8950,00Skoda Octavia 1.6 HB comfort LPG-G3! 75 Kw G3 oranje 01-04 266287 €2950,00

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 27

Page 28: De Betuwe week40

Mantrazingen - Het Lied van de Ziel o.l.v. Jan KortieTijdens de avond zingen we mantra’s,uit zeer diverse religieuze en spirituelerichtingen, in allerlei talen. Veelal metpianobegeleiding. Een deel van de muziekis ingetogen, een ander deel is uitbundig.

8 oktober 2015www.kloosterhuissen.nl/p/600

Workshop Leef NU!Een dag waarin je meer inzicht krijgt enwat het brengt wanneer je meer in hetmoment leeft: minder stress, meerinnerlijke rust en verbinding met datwat er echt toe doet in jouw leven!

10 oktober 2015www.kloosterhuissen.nl/p/630

KloosterwandelingElke 3e woensdag van de maand eenochtend met wandeling, bezinning enreflectie. We wandelen maximaal 1,5 uuren sluiten af met soep en een broodje.

21 oktober 2015www.kloosterhuissen.nl/p/1030

Kloostertafelgesprek met dinerEen bijzondere middag en avond metontmoeting, meditatie, viering, eeninleiding over een maatschappelijkthema en een themagesprek tijdenseen heerlijk kloosterdiner.

22 oktober 2015www.kloosterhuissen.nl/p/1032

Lieddag - Zangen van zoeken en zienDeze lieddag staat geheel in het teken vande nieuwe, oecumenische liedbundel‘Zangen van zoeken en zien’. De bundelis dan net ‘vers van de pers’ en wij mogendeze jongste liedbundel presenteren.

24 oktober 2015www.kloosterhuissen.nl/p/1034

Ode aan de dodenWij herdenken onze dierbare overledenenen laten ze voortleven in verhalen enmuziek. Met o.a. lezing van Leo Fijen overomgaan met verlies en een gedachtenis-viering in de kapel van het klooster.

29 oktober 2015www.kloosterhuissen.nl/p/1038

Ook voor zaalhuur, van 20 - 200 personen!Neem vrijblijvend contact op!

kloosterprogramma

Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1Tel: 026 326 44 22 www.kloosterhuissen.nl

Marc Vossen celloWouter Vossen vioolBart van de Roer piano

Beethoven Pianotrio in Es, op. 44Schumann Pianotrio nr. 1 in d, op. 63Schubert Pianotrio in Bes, op. 99

Arnhem | maandag 12 oktober | Musis | 20.15 uur Kijk voor meer informatie of het bestellen van kaarten op www.hetgeldersorkest.nl

Storioni StorioniIntiem concert voor fijnproevers

Trio

DI | 6 OKTNEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLEMORINI - UNA ODISSEA

WO | 7 OKTTHE DUBLINERS DO | 8 OKTSERGEJ KHATCHATRYAN & AMSTERDAM SINFONIETTAMOZART, TSJAIKOVSKI EN ARENSKI

VR | 2 OKTBRAM MOSZKOWICZTHEATERCOLLEGE

ZA 10 (PREMIÈRE) OKT | ZO 11 OKT | ZO 29 NOVSAPPERDEFLAP (6+)INTRODANS ENSEMBLE VOOR DE JEUGD

VR | 16 OKTTONEELGROEP OOSTPOOLDE ONRENDABELEN / JOERI VOS

Met spoed op zoek naarErvaren kipper chauffeurs(bij voorkeur ervaring in het

asfalt)Regio ArnhemBij gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling

Interesse? Bel voor meer informatie met telnr.: 0316-247350,of mail je motivatie en CV naar: [email protected]

A12 Personeelsdiensten BV - Impact 606921 RZ - Duiven - Telefoon 0316-247350

www.a12personeelsdiensten.nl

JUBILEUM35 JARIG* Wij bestaan 35 jaar en

gaan dit vieren!* Voor iedere bezoeker

een leuke attentie!* Zie ook onze jubileum

aanbiedingen opwww.wennekersslapen.nl

* Altijd GRATIS envakkundig advies

* Altijd GRATIS levering* Altijd GRATIS parkeren* Eigen servicedienst* En natuurlijk Altijd een

vers kopje koffie!

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 28

Page 29: De Betuwe week40

Frozen Ratatouille Toy Story Een Luizenleven

Big Hero 6 Binnenstebuiten Monsters en co. Op zoek naar Nemo

Wall•E Up Brave Cars

MAGISCHE LEES- & LUISTERBOEKJES12 legendarische avonturen, leuk en leerzaam tegelijk!

PER DEEL

€ 3,95

BOEK + CD

Bestelling van 3 delen of meer

GRATISverzending

DEEL GEMIST? BESTEL SNEL OP WEEKKRANT.NL/DISNEY

BESTEL SNEL OP WEEKKRANT.NL/DISNEY

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 29

Ode aan Koos van ZomerenZETTEN - Beeldend kun-stenaar Tineke Swieringa toont op zaterdag 3 en zon-dag 4 oktober van 12.00 tot 17.00 uur haar project ‘Een nieuwe schrijver’ in Atelier Ewald Sorbi aan de Kerk-straat 1 in Zetten. Aanlei-ding is het 50 jarig jubileum van Koos van Zomeren die op 3 oktober om 15.00 uur

in de atelier present is. Een nieuwe schrijver is een boek aan de wand. De circa der-tig kunstwerken van A4 for-maat betreffen thema’s, soms een boek in het bijzonder, en de schrijfstijl van Koos van Zomeren. Swieringa is auto-didact en ontwikkelde in de loop der jaren een eigen stijl. Info: www.ewaldsorbi.nl

Marithaime in het AmbtshuisELST - Historische Vereniging Marithaime houdt zondag 4 oktober van 13.00 tot 17.00 uur ‘open dag’ in het Ambts-huis aan de Dorpstraat 8 in Elst. Aan de hand van film-, foto- en kaartmateriaal ma-ken bezoekers kennismaken met de geschiedenis van Elst. Indrukwekkend onder-deel is de film over de ver-

woesting van het dorp en de evacuatie zijn bewoners in 1944-45. Maar ook wordt vertoond de film over de feestelijkheden in 1976 rond het 1250-jarig bestaan van het dorp wordt vertoond. De totstandkoming van de nieuwe wijk Westeraam komt ook aan bod door mid-del van foto- en videopre-

sentaties. Een primeur is de vertoning van honderden dia’s (op DVD) over het oude Elst uit de unieke ‘collectie Nip’. In de Daan Tapzaal, voorheen vergaderzaal van polderdistrict, verzorgen oud-medewerkers een rond-leiding en doen verhaal over de oeroude historie van dit bestuurslichaam.

55.000ste bezoeker van Fort PannerdenDOORNENBURG/ELST - Vorige week zondag werd bij Fort Pannerden in Doornen-burg de 55.000ste bezoeker verwelkomt. Bovenop het fort wordt de gelukkige op-gewacht door soldaten in blauw-rood uniform. In hun hoofddeksel hebben ze een cijfer verborgen. Zodra de 55.000ste bezoeker op het uitzichtpunt is gear-riveerd, nemen ze met een zwierig gebaar, één voor éen, hun soldatenmuts af. De ge-lukkige ziet dan in enkele seconden het cijfer 55.000 ontstaan. De 55.000ste werd op die zondag rond 14.00 uur verwacht en de geluk-kige Wethouder Helga Witjes van de gemeente Lingewaard, die Fort Pannerden in haar portefeuille heeft, reikte aan de 36-jarige Mirjam Bos uit het Overbetuwse Elst een cheque uit voor twee gratis entreekaarten. Deze kun-nen worden ingewisseld als Fort Pannerden zijn deuren

opent als nieuwe Beleefat-tractie.Op 20 september was het fort in Doornenburg voor-lopig voor het laatst open

voor publiek. Nu vinden er werkzaamheden plaats voor de herinrichting. Gebouwd in 1869 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterli-

nie, wordt Fort Pannerden de nieuwe publieksattractie voor de provincie Gelder-land. Zie: www.fortpannerden.eu

Soldaten van Fort Pannerden en wethouder van Lingewaard, Helga Witjes, verwelkomen de 55.000ste bezoeker: Mirjam Bos uit Elst met haar gezin. Foto: Ellen Koelewijn

Korenavond van Jubilate GendtGENDT - Gemengd Koor Ju-bilate uit Gendt houdt op zaterdag 3 oktober vanaf 19.30 uur hun haar jaarlijk-se, succesvolle korenavond. Deze vindt plaats in Soci-aal Kultuur Centrum De Leemhof aan de Dorpstraat 1 in Gendt. Drie gastkoren verzorgen deze avond sa-men met het organiserend gezelschap van Jubilate. Zo verzorgt Gospelkoor Promi-ses uit Huissen swingende, religieuze liederen. Pop-koor Vivace uit Groesbeek brengt muziek in het genre van Sting en James Taylor en wie een oud-leraar, ou-der of klasgenoot van het OBC uit Bemmel wil horen zingen, moet zeer zeker ko-men, want de Heisterkoorle-den geven acte de presence. Jubilate gaat voor klassiek, romantiek en swingende muziek van Jenkins en Josh Groban. In de pauze wordt een verloting gehouden om enigszins uit de kosten te komen. De toegang is gratis.

Herfstexpositie in ’t PakhuisHEMMEN - De herfst is de tijd van paddenstoelen, zaden en vruchten. In ontmoe-tingscentrum ’t Pakhuis aan de Boelenhamsestraat 7 in het Overbetuwse Hemmen wordt dat zichtbaar en tast-baar. De rijkdom aan vor-men is al even intrigerend als de namen. Judasoor en dodemansvingers bestaan echt.Er worden echte padden-stoelen getoond en van kwetsbare soorten zijn er prachtige, professionele fo-to’s aanwezig. Voor kinde-ren zijn er spelletjes en zoe-kopdrachten over de herfst aanwezig. De expositie is nu gratis te bezoeken tot en met 15 november op alle zonda-gen van 13.00 tot 17.00 uur, na 1 november van 13.00 tot 16.00 uur. Zie: www.pak-huishemmen.nl

Lezing van Peter d’HamecourtARNHEM - Bibliotheek Rozet aan de Kortestraat 16 in Arn-hem-centrum ontvangt op dinsdag 6 oktober schrijver en Rusland-correspondent Peter d’Hamecourt, Hij geeft van 20.00 tot 22.00 uur een lezing over Rusland. Peter d’Hamecourt vertelt over dit grote land, dat opgesloten zit in zijn eigen geschiedenis. Verhalen uit het dagelijkse leven tussen de Russen illu-streren zijn betoog, getiteld ‘Poetins Rusland: tussen Droom en Daad’.

Page 30: De Betuwe week40

Kortenray Auto’sBemmel

In/verkoop van uw auto.*APK keuring. Banden,Reparatie en onderhoud.

70 auto’s op voorraad.Karstraat 44, Bemmel.

0481-422071 / 06-53231107www.kortenray.nl

Familie & Relatie

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben een leuke vrouw van 46 jaar en ik kom uit Scherpenzeel. Ik wil graag een leuke man leren kennen. Wil je een leuke date? Reageer en bel. 0906-10.10.162 Box:179774

Ik ben Annemarie een leu-ke vrouw van 55 jaar en ik zoek een leuke vriend die vrijgezel is. Ben jij die leuke man en heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:328581

Ik ben een slanke blondine van 35 jaar. Ik heb veel ta-toages. Ik ben op zoek naar een leuke man voor een gezellig contact. Wie wil er met mij afspreken? Bel me 0906-10.10.162 Box:302315

Dag mannen hier met Cor-rie een vrouw van 58 jaar uit de regio van Breda, Ik zoek een sportieve, lieve man. Ik ben op zoek naar een serieuze relatie jij ook? 0906-10.10.162 Box:218117

Hoi ik ben Lian een leuke roodharige dame en ik zou graag een avondje met je willen stappen. Interesse? 0906-10.10.162 Box:934380

Ik ben een lieve vrouw van 76 jaar. Graag zou ik een leuke beschaafde man willen ontmoeten 75+. Ik woon in Nijmegen. Bel je? 0906-10.10.162 Box:343451

Ik ben Eline en ik ben op zoek naar een lieve en spontane man voor vriend-schap. Ik zie er leuk en ver-zorgd uit. Wil je meer we-ten? Laat dan een berichtje achter op mijn boxnummer 0906-10.10.162 Box:835312

Ik ben een vlotte vrouw 70+ Ik ben erg sportief en sta nog volop in het leven. Bel 0906-10.10.162 Box:601376

MARSJA 46 JAAR. Hoi ik ben een volslanke dame

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder-wetend en werk met gidsen. Ubent welkom met al uw vragen.Samen komen we eruit!

Bel 0909-1447 Box: 3681

LOES Box: 3727Medium-Tarotiste. Schroomniet om mij te consulteren, en-kel uw voornaam is voldoende.Ik ben eerlijk en duidelijk.

Bel 0909-1447 Box: 3727

MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er enlevenscoach help ik u om hetbeste uit uzelf te halen. Ik ana-lyseer uw dromen en ziektes.

Bel 0909-1447 Box: 3780

Feestdagen & EvenementenBraderieën & Markten

XXL VLO-MARKT WIJCHENZondag 4 okt.: 10-17uur. Olympic-hallen: Nieuweweg 203

6603 BM - Wijchen. Mega !!!! Stands : 0161 - 456291

Mega Snuffelmarkt17 + 18 Oktober

ArnhemGelredome0492-525483 / vanaerlebv.nl

VLOOIENMARKT GraveZondag 4 Okt. 10 - 17 uurLaco Sp.Hal Op Den Ham.Inf. Kr.Hr. 06 - 39108152Animo-vlooienmarkten.nl

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Werk & Inkomen

Industrie & Bouw

Per direct zoeken wij meer-dere LASSERS/CONSTRUC-TIEBANKWERKERS. Vastebaan! Bel 06-31642901 voormeer info.

Logistiek & Transport

VRACHTWAGENCHAUF-FEUR voor distributiewerk.CE rijbewijs verplicht. Bel0318-581813

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

$'#'!'$(%&'"&(! )#)%"$$$'

FG?CU?;>E

"$"#%$"#$"!#8=<=!(> (= *!7+9((5 49((>*%@@=:

*2* +&&,$,/&# 03% ./*()/'% 1--, !"!"

&E ?EED4<96A>E 8D!;$E";<> 9E E<BE" 0;;D>%

0O-: ?S?$B$S$S,,, FG?CU?;>E

FG?CU?;>E

LR 9@@R5( #(> @@= (= #!T N@7 M<AAA6OJ ?S?$B$SA$SA,,) OH J.L0/O1 8H3HLOI IOO

F,UDC ,Q,Q +#@5C G &CB ;(9 +#@5C !='<Q NNNA7>7*@5@A=PE

F,UDC ,Q,Q +#@5C G &CB ;(9 +#@5C !='<Q NNNA7>7*@5@A=PE

FG?CU?;>E

F,UDC ,Q,Q +#@5C G &CB ;(9 +#@5C !='<Q NNNA7>7*@5@A=PE

0I0 1LK2 H881 "&"&

7E6A#E> :32@=8D!;$E"/

34/ 4/ ""/ *#-/&$$)&2",(0( 1-#")

. 2" +-(&'-%" /**) 5!5!

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-8686.

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 30

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

de

krac

ht

van

du

bb

el

Prive Lijnen & SMS-diensten

Prive & Erotiek

Kijk ook op

deweekkrant.nl

www.kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

Auto & Vervoer

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Page 31: De Betuwe week40

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$GL"G AE

S!)= T) R!_D& BA&&&)<C%4?=#)#:3)YR!_D)D 7JHJ '-22!$

B( F)\ +!?),;'*'089*0* NGL`AEM

ZZZJ)Y;?))E-``GJD\NGL$GAIEM'*'089,,'&&&[.24[[Q-``G&&&

06R[.24[Q[0461/[P

5:77B+5"$+4?=#'' :[P25[4QUP112&&&

'*'089*0'

P6P6P3[P3[ RU0[K3[.&&&&'*'08*,*, GL$GAE

X[/66P UP *G=), RU0[&

3)]=)DLVZ);)DL]?)9D)DL;B;+H; _) E) #)\)EHH\%)79\+ #)F;& !] A?HH; _)]\HH?& NGL''AEM'*'0+'*'2

R)]])?/!_( @ <)\ '222&&&NGL22AEM !D 2 =), RU0[

G^G$CG2224!_A) [\= \))?; _) %?HH%

#B) _) #HH? \)]])? ]HD ]\HH?EH])D&R9!=;)? EHH?&

NGL$GAEM '*'0+'*'6

.?C>&(G^G$K-''G&<)\\)DL S!)V)D )D SBE)D&GL'' AE 0)?#H\)D )D R!7)

$$ (*&+(&# $$X))DE)D9 ])9V)=& GL''AEUD -'=),J OD #);) E)!+ HJ+ \!_D&

%,%")'!!%

P!); H\\)+HH%=)<@3;1/A@<&&0)?FB+)D =A)\\);_)= E); +) FHH=&3:W>P8[JJJ &&& NGL"GAEM'*'0+9,99

+1# ":#?<->--3 ;*;,

4'.3,26;,89/637&

,2(

!'$%'&"#

"

$!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

*-*1890/*

%"!#%!$ !'

$%'&"#

"

*-*18*-/

17% 9

* CE$#

%"E% EE%<D#>(

66%"E:?=%

!'$%'&"#

"

*-*18-1-

2

@D#A?C$

BE<EDB6:E%

3E;;ED

:>?CAEDE%+

.E:E;;EDCAE

*-*1 CE':?=%E

% #! 9

(E4C?AE))

(((,*

-*1,%:

!'$%'&"#

"

*-*189

011

,-$6)(4

!(4)(

*03-'

(4#$"4

4-32

#3(!

411057&

% +34.

1+./

5(!!(0

9$*(888

!'$%'&"#

"

-1--

8*-*

1

5#: E'ADE&E <D#>(E%5#: E'ADE&E <D#>(E%&"#$%%!&"#$%%!

Erotische Dating Vrouw zoekt Man

SEX DATINGAnnet wil afspreken. Ik vindhet lekker om je te verwen-nen. Ik ben dol op allerleihete standjes en plaatsen.Wil jij een hete date. Bel nu0906-10.10.190 Box:752006

Ik ben op zoek naar deperfecte slaaf. Ik ben zeerstreng maar rechtvaardig.Ik zie er goed uit en benvoor veel in. Reageer direct0906-10.10.190 Box:279144

Ik heb zo'n zin in sex. Welkehete man wil een ondeu-gende dame zalig verwen-nen. Ik wacht op je schatje.Laat wat van je horen. Bel.0906-10.10.190 Box:360460

Hallo mannen van Neder-land. Ik ben Petra een leukedame die op zoek is naarmannen met pit. Ben jij watik zoek? Reageer dan snel.0906-10.10.190 Box:510699

Heet contact gezocht. Hallomet Daisy Ik heb zin in eenlekker heet contact methete mannen. Ik zie er heelsexy uit. Interesse? Bel meme dan en wie weet zienwe elkaar snel. Dikke kus.0906-10.10.190 Box:633491

Hey hete kerels hebbenjullie zin in een spannendavontuurtje? Ik ben heelondeugend. Reageer nu...0906-10.10.190 Box:285446

Rijpe vrouw wil jou. Ik ben39 en ik wil met een jongejongen 18+ lekker genietenvan een avondje hete sex.Heb jij er ook zin in? Bel me0906-10.10.190 Box:197308

Hallo mannen ik zou graagmijn fantasie willen waar-maken, met jullie. Meerweten? Reageer dan opmijn boxnummer en bel. Ikhoop je te ontmoeten. Kus0906-10.10.190 Box:233218

ESME 28 JAAR. Ik ben Es-

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.19045cpm

GRATIS SEX VOOR VROUWENVrouwen bellen naar 0800-4122

mannen bellen naar 0906-10.10.190

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.190* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Man zoekt Man

GAY DATING Hete man van 40+ wil sex. Ik ben op zoek naar een ou-dere man voor een lekkere sexdate. Je mag mij lek-ker verwennen. Lijkt het je wat? Reageer dan snel. X 0906-10.10.156 Box:981215

Dag ik ben Andre een 42 jarige man van 42 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man voor een lekker con-tact. Bel me nu op en wie weet zien we elkaar snel. 0906-10.10.156 Box:174353

Hoi met Rene 37 jaar en op zoek naar een hete oudere man waarmee ik een leuke avond kan beleven. Heb je interesse? Reageer en bel. 0906-10.10.156 Box:383767

Ik ben David en ben op zoek naar mannen voor lekkere sex. Wie wil er met mij afspreken? Je mag me op mijn 06-nummer bellen. 0906-10.10.156 Box:535777

Ik ben John een jonge knul 18+ en lig nu lekker op bed en heb zin om zalig met ie-mand te vrijen. Heb jij zin om naar mij toe te komen? 0906-10.10.156 Box:957349

Philip wil een lekkere date. Dag mannen ik ben een leuke jongen en zoek een man om leuke dingen mee te doen. Ik zoen je en jij masseert me. Klinkt dat naar meer? Wacht dan niet langer en reageer dan op mijn boxnummer. Tot snel 0906-10.10.156 Box:536889

Bas, leuke jongen van 23 jaar. Ik ben Bas een blonde jongen van 23 jaar. Ik ben 192cm lang en wil een keer met een man of jongen sex hebben. Ik ben op zoek naar regelmatig contact. X 0906-10.10.156 Box:866927

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.15635cpm

Voor direct leuke mannen aan de lijn kies dan een 1 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.156* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

De Zandakkers 2 | 6674 DJ Herveld | [email protected] | www.hetwoonhart.nl

verkoop | aankoop | taxaties | bedrijfstaxaties

OPEN HUIZEN DAG 3 OKTOBER

De Zandakkers 2 | 6674 DJ Herveld | 0488-481566

verkoop | aankoop | taxaties | bedrijfstaxaties

voor de deelnemende woningen zie onze website www.hetwoonhart.nl

OPEN HUIZEN DAG 3 OKTOBER

voor de deelnemende woningen zie onze website www.hetwoonhart.nlvoor de deelnemende woningen zie onze website www.hetwoonhart.nl

‹ www.debetuwe.net/www.nieuwekrant.nl De Betuwe/De Nieuwe Krant · woensdag 30 september 2015 · 31

Prive & Erotiek

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Page 32: De Betuwe week40