Download - Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Transcript
Page 1: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamContext Passend Onderwijs

NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO

“Invoering passend onderwijs in gevaar: ‘Dekker moet ingrijpen’ “

Page 2: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamContext Passend Onderwijs

ECPO Advies: Routeplanner Passend Onderwijs

Persbericht: Passend Onderwijs: Code Oranje

Advies voorzitter ECPO Jan Gispen:

Niet remmen maar gas geven

Page 3: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamContext Passend Onderwijs

Conclusies en Adviezen ECPO m.b.t Passend Onderwijs- Belangrijke bestuurlijke en onderwijskundige ontwikkeling, maar

een moeilijk te beïnvloeden en te beoordelen stelselwijziging- Niet goed te beoordelen of het veld – schoolleiders, leraren,

ouders – voor augustus 2014 voldoende voorbereid is. - Schoolleiders te weinig in beeld. Leerkrachten nog onvoldoende

op de hoogte en ‘vrezen’ niet te hanteren toename van problematiek in de klas

- Ouders voelen zich onvoldoende geïnformeerd- Passend wordt grotendeels beleidsarm ingevoerd- Invoering wordt vertroebeld door beeld van bezuinigingen en ‘veel

meer moeilijke leerlingen in de klas’- Spanning tussen diffuus worden van de doelgroep (definiëring

zorgleerlingen) behoefte aan transparatie en verantwoording

Page 4: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamContext Passend Onderwijs

Conclusies en Adviezen ECPO m.b.t Passend Onderwijs- Evalueren en beoordelen van resultaten moeilijk door ontstaan

van niet vergelijkbare contexten, regio’s en strijdigheid van doelen- Bevorderende factor en succes is: positieve verwachting van de

direct betrokkenen- Vereveningskwesties kunnen de invoering sterk belemmeren- De belangrijkste factor is de kunde en de deskundigheid van de

man of vrouw in de klas. Die vormt de sleutel tot het succes van Passend Onderwijs

Page 5: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamDoelen Passend Onderwijs

School heeft zorgplicht School regelt onderwijs en zorg op de eigen school of op

een andere school of setting in het samenwerkingsverband Meer kinderen thuisnabij opvangen Vergroting van de zorg-breedte van de school Van medisch labelen naar handelingsgericht arrangeren en

denken in termen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

Integraal arrangeren en indiceren van onderwijs en jeugdzorg

Koppeling van onderwijs en jeugdhulp (transitie en transformatie jeugdhulp, overheveling AWBZ-taken)

Uitgangspunt van Eigen Kracht in jeugdhulp en onderwijs

Page 6: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamOndersteuningsstructuur van het SWV

Belangrijk onderdelen ondersteuningsstructuur van het SWV- Zorg Advies Team / Het Loket met de taken

- Informeren- Handelingsgericht Adviseren- Arrangeren en/of indiceren: onderwijs- en zorgtoewijzing op

het niveau van het SWV- Trajectbegeleiding en Monitoren

Van ouders, leerkrachten, scholen, deskundigen

- Het Loket = loketfunctie op het niveau van het SWV- Brede Ambulante Dienst

Page 7: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamOndersteuningsstructuur van de school

Ondersteuningsteam – zorgteam van en in de school = loketfunctie van de school

Doelen en kenmerken- Vroegtijdig en sneller signaleren van de onderwijs- en

ondersteuningsbehoeften van een kind - thuisnabij, niet medisch, maar handelingsgericht- Nauwe samenwerking met ouders- Nauwe samenwerking met jeugdhulp: cruciale koppeling- Tijdig, effectief en multidisciplinair integrale ondersteuning bieden

aan het kind, de ouders en de leerkracht- Gericht op eigen kracht ouders en leerkracht- Arrangeren in de school- Professionaliseringslag van de (zorgbreedte) van de school

Page 8: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamOndersteuningsstructuur van de school

Page 9: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Ieder zijn talent, ieder zijn onderwijs

Toerusting vanuit identiteit en kwaliteit

ZELF, samen, gemeente

Gemeente Barneveld Passend onderwijs en JeugdzorgPILOT

OnderwijsZorg en opvoeding

Zorgteam VO

Kerken-raden

Veilig en verantwoord

Ruimte voor ontwikkeling

Page 10: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamArrangeren in school

Arrangeren =

een proces waarbij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind én de leerkracht gematchd worden met een bij dit

kind en deze leerkracht passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod

Page 11: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamArrangeren in school

Kenmerken

- Van curatief naar preventief- Kind, leerkacht, groep, voortraject in beeld- Vroegtijdig signaleren en handelen- Voorkomen van probleem-escalatie- dichtbij, licht, zo mogelijk kort

- Van indiceren naar arrangeren- Niet medisch labelen / DSM-denken- Denken in termen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften- 1 kind, 1 gezin, 1 plan en regie

- Van sectoraal naar integraal- Gelijktijdig in de groep, school, gezin, omgeving/sociale context

Page 12: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamArrangeren in school - structuur

Samenstelling ondersteuningsteam- gezin: ouders / verzorgers kind, eventueel

ondersteuners- Onderwijs/school: IB’er, leerkracht, onderwijs- en/of

gedragsdeskundige (orthopedagoog, ambulant begeleider, schoolpsycholoog, enz.)

- Jeugdhulp: jeughulpdeskundige (schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige, jeugdarts, enz.)

- Flexibel / oproepbaar deel: zie voren

Page 13: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamArrangeren in school - structuur

Werkwijze en protocollen- Procesdocument met routes voor onder andere:

aanmelding, inschakelen externen, doorverwijzing- Dataverzameling: leerling, leerkracht, groep, gezin, kerk,

jeugdhulp, sociale omgeving- Groeidocument / Kindkans- Vergaderfrequentie in relatie tot andere leerlingbesprekingen (3-4)- Agendering: slim inrichten agenda- Technisch voorzitterschap: IB’er niet de directeur- Notulering- Gespreksleidraad- Toestemmingsverklaring ouders

Page 14: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamArrangeren in school - structuur

Werkwijze en protocollen- Protocol en criteria voor arrangeren / toewijzen van

ondersteuning: wat zijn de criteria voor de inzet van de beschikbare zorgmiddelen

- Welke vragen waar neer leggen- Sociale kaart / Deskundigennetwerk opbouwen- Collegiaal netwerk- Systeem van verantwoording en besluitvorming: wie is

verantwoordelijk voor wat m.n. voor de besluiten- Protocol bezwaar/klachten van ouders- Beschrijving inrichting en werkwijze OT in schoolgids

Page 15: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteamArrangeren in de school - Cultuur

Kenmerken- Positie en betrokkenheid ouders: in principe altijd aanwezig bij

bespreking van hun kind (in het ondersteuningsteam)- Ouders als (niet gelijkwaardige) partner / ouderfolder - Informatievoorziening ouders: transparant, volledig, tijdig,

zorgvuldige verslaglegging in dossier- Let op: gemeenschappelijke / verschillen in taal van onderwijs en

jeugdzorg- Cultuur van vertrouwen: in ouders en in professionals- Niet medisch labelen, maar handelings- en praktijkgericht

werken- Kern is: afstemming onderwijsbehoeften en onderwijssituatie- Welbevinden van kind, ouders, leerkracht centraal- Met geld zijn niet alle problemen op te lossen

Page 16: Arrangeren met het ondersteuningsteam Context Passend Onderwijs NRC – maandag 25 november 2013 over Eindrapportage ECPO “Invoering passend onderwijs in.

Arrangeren met het ondersteuningsteam

Tot slot

(De leraar moet) onderzoeken op welke wijze de geest van de leerling het best aangepakt kan worden.

Er zijn leerlingen wier concentratie verslapt als men er niet voortdurend bovenop zit, anderen kunnen

niet tegen bevelen; sommigen worden door vrees in toom gehouden, terwijl dit anderen juist verlamt;

continuïteit vormt sommigen, anderen moeten het van vlagen hebben

Quintilianus – Opleiding tot redenaar – Ca. 95 na Christus