Download - ABAB info, juli 2015

Transcript
  1. 1. ABAB info Doe er uw voordeel mee ABAB info juli 2015 Eurostars: Subsidie voor internationale marktgerichte R&D Belangrijke doorbraak geruisloze overgang vermogen naar winstsfeer Voorkom extra heffing, zorg voor tijdige ingang pensioen of lijfrente-uitkering
  2. 2. abab.nl2 Subsidie voor innovatieve R&D- samenwerkings- projecten Op 19 mei 2015 is de regeling Mkb- innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) opengesteld. Mkb-ondernemers die aansluiten bij n van de themas uit de Topsectoren kunnen via de MIT-regeling subsidie krijgen voor innovatie. Het gaat om de Topsectoren Agri en Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, High- Tech Systemen & Materialen (inclusief ICT), Chemie en Energie, Water, Logistiek, Creatieve Industrie en Life Sciences & Health. Binnen de MIT kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor R&D-samen- werkingsprojecten. Hieronder valt industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, diensten of productieprocessen. Vereist is dat het onderzoek voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een samen- werkingsverband van minimaal twee mkb- ondernemers. Aanvragen worden beoordeeld op technologische vernieuwing, de economische waarde die wordt ge- creerd, de kwaliteit van de samenwerking en de mate waarin sectoroverstijgend gewerkt wordt. De looptijd van een R&D- samenwerkingsproject bedraagt maximaal twee jaar. Aanvragen Maximaal 35% van de kosten wordt vergoed met een minimum van 50.000 en een maximum van 200.000. Aanvragen kunnen tot en met 1 september 2015 regionaal worden ingediend en zullen vervolgens via een tender worden beoordeeld. Indien de aanvraag niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie of als het instrument niet regionaal wordt aangeboden, kan de aanvraag landelijk worden ingediend. Landelijke aanvragen kunnen tot en met 15 september 2015 worden ingediend. Eurostars: Subsidie voor internationale marktgerichte R&D Voor onderzoekuitvoerende mkb- ondernemingen die samenwerken met ondernemingen uit andere landen is het Europese innovatieprogramma Eurostars mogelijk interessant. Doel van het pro- gramma is het stimuleren van een snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven. Het onderzoekuitvoerende mkb wordt gestimuleerd om marktgerichte technologi- sche ontwikkelingen uit te voeren. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten. Alle technologie- en toepassingsgebieden zijn welkom. Het onderzoekuitvoerende karakter wordt getoetst aan de hand van het aandeel van Research en Development (R&D) binnen de organisatie. Leidend hierin is een minimum aantal ftes en een minimum omzetpercentage. In het schema is dit overzichtelijk weergegeven. Er moet minstens aan n van onderstaande minima worden voldaan: Mkb: aantal medewerkers Minimum aantal ftes werkzaam in R&D Minimum % ftes werkzaam in R&D Minimum % omzet besteed aan R&D 0 tot en met 100 5 10% 10% 101 tot 250 10 10% 10% Er moet altijd een samenwerking zijn tussen ondernemingen uit minstens twee Eurostar-landen. Aanvragen De subsidiepercentages voor bedrijven zijn 35% van de subsidiabele kosten (kosten gebonden aan de uitvoering van het project) voor onderzoeksactiviteiten en 25% van de subsidiabele kosten voor ontwikkelingsactiviteiten. Mkbers krijgen hier bovenop een toeslag van 10%. Voor kennisinstellingen zijn deze percentages respectievelijk 50% en 25%. De deadline voor het indienen van een projectvoorstel is 17 september 2015. Tweede oproep Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland Voor ondernemingen die gevestigd zijn in de grensregio Nederland-Vlaanderen en een samenwerkingsproject aangaan met een Vlaamse organisatie of onderneming is het subsidieprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland wellicht interessant. Interreg V Vlaanderen-Nederland is een Europees programma, waarmee vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwik- keling (EFRO) grensoverschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd. Het programma wordt uitgevoerd op het grond- gebied van de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland). Het programma kent vier themas, waarvoor u projecten kunt indienen: innovatie; duurzame energie; milieu; arbeidsmarkt. Voorwaarden voor deelname aan de regeling: er moet sprake zijn van een innovatieve aanpak; er moet sprake zijn van een grens- overschrijdende samenwerking tussen bedrijven en/of kennisinstellingen; het project heeft voor de grensregio grote relevante meerwaarde (bijvoorbeeld schaalvoordelen); de looptijd van een project is maximaal drie jaar. Belangrijk is dat de continuteit na afloop van het project gewaarborgd is. Aanvragen De tweede oproep voor de regeling is momenteel geopend. Een korte omschrij- ving van het project, waaruit moet blijken dat het project binnen het programma past, kan tot uiterlijk 2 oktober 2015 worden ingediend. Naar aanleiding van de ingezonden projectideen wordt bekend- gemaakt of een complete aanvraag kan worden ingediend. Naar verwachting wordt om de acht maanden een nieuwe oproep uitgeschreven. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten (kosten gebonden aan de uitvoering van het project). Er is geen minimum of maximum subsidiebedrag vastgesteld.
  3. 3. abab.nl 3 Subsidie voor projecten gericht op de verbetering van de gezondheid binnen kansarme gezinnen Bent u van plan een project op te starten dat gericht is op duurzame en structurele verbetering van de gezondheid van mensen met een laag sociaaleconomische status (kansarme gezinnen)? Dan kunt u mogelijk subsidie krijgen via het Fonds NutsOhra. Hierbinnen is het programma Gezonde Toekomst Dichterbij weer opengesteld. Onder kansarme gezinnen worden huis- houdens verstaan waar ten minste n ouder en n kind samenleven, die meer- voudige problematiek ervaren op het gebied van financin, onderwijs, arbeid of welzijn en die een gezondheidsachterstand hebben door onder andere roken, zwaar alcohol- gebruik of overgewicht in combinatie met een minder goed ervaren gezondheid. De gezondheidsaanpak moet gericht zijn op de verkleining van de gezondheids- achterstand, aansluiten bij bestaande kennis over verschillende aanpakken en integraal zijn. De aanpak moet een combinatie zijn van bijvoorbeeld scholing, arbeid, zorg, omgeving en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden om ervoor te zorgen dat er structureel iets verbetert aan de gezondheid. De doelgroep moet betrokken worden bij de opzet en uitvoering van het project. Aanvragen Het maximale subsidiebedrag bedraagt 375.000. Aanvragen kunnen tot en met 3 september 2015 worden ingediend en de projecten mogen maximaal 3,5 jaar duren. Er wordt beoordeeld op de mate waarin aansluiting wordt gezocht bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de gezinnen. Na afloop moeten projecten op eigen kracht verder kunnen. Meer weten? Heeft u vragen over n van de regelingen of over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Subsidiefocus via telefoonnummer 073- 6465475 of stuur een e-mail naar [email protected] subsidiefocus.nl. Tussenstand werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2015 een feit. De eerste helft van het jaar zit er op en de werkkostenregeling wordt inmiddels in ieder bedrijf toegepast. Het is een goed moment om te bepalen hoeveel vrije ruimte u dit jaar nog heeft. Wilt u bijvoorbeeld later dit jaar nog een personeelsfeest buiten de deur organiseren, terwijl achteraf blijkt dat de vrije ruimte daarvoor niet toereikend is, dan kan dit tot onaangename verrassingen leiden. Het is daarom belangrijk om periodiek inzicht te hebben in de stand van uw beschikbare vrije ruimte. U kunt hiermee dan tijdig rekening houden bij nieuwe vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Kerstpakket en vrije ruimte De vrije ruimte is de ruimte die u als werk- gever heeft om onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel te kunnen doen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de kerstpakketten. Voorheen mocht u een kerstpakket tot een bedrag van maximaal 70 fiscaal vriendelijk aan uw medewerkers schenken. Daarover was u 20% eindheffing verschuldigd. Vanaf 2015 gelden hiervoor de regels van de werkkostenregeling en valt het kerstpakket onder de vrije ruimte. Deze ruimte is 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Blijft u binnen deze vrije ruimte, dan kunt u het kerstpakket geheel belasting- vrij verstrekken. Komt u boven dit bedrag uit? Dan betaalt u over het meerdere 80% belasting in de vorm van een eindheffing. Ook voor de kerstpakketten is het dus goed om te bepalen hoeveel vrije ruimte u dit jaar nog heeft en welk bedrag u kunt reserveren om dit najaar uit te geven. Personeelsfeest Voorheen kon u maximaal 454 per mede- werker per kalenderjaar onbelast aan een personeelsvoorziening uitgeven. Vanaf 2015 valt de uitgave van een personeels- feest onder de vrije ruimte van de werk- kostenregeling of wordt het tot het loon van de medewerker geregeld. Er geldt hierop een uitzondering: als u het personeelsfeest op de werkplek organiseert, dan geldt daarvoor een nihilwaardering. In dat geval vallen de totale kosten van het feest niet onder de vrije ruimte van de werkkosten- regeling. Wel komt een bedrag van 3,20 ten laste van de vrije ruimte als de mede- werker tijdens het feest een maaltijd nuttigt. Vaste kostenvergoeding Veel werkgevers verstrekken aan hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. U kunt hierbij denken aan een vergoeding voor een mobiele telefoon, kosten onderweg of representatiekosten. Sinds de invoering van de werkkostenregeling is het nog steeds mogelijk om uw medewerkers een onbelaste vaste kostenvergoeding te geven. Er gelden hiervoor wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is, dat u een kostenonderzoek moet uitvoeren naar de werkelijk gemaakte kosten. Wanneer u een vaste kostenvergoeding verstrekt en u heeft geen kostenonderzoek laten uitvoeren, dan valt de volledige vergoeding onder de forfaitaire ruimte van 1,2%. Op basis van het kostenonderzoek kunnen bepaalde vergoedingen mogelijk (deels) buiten de vrije ruimte blijven en kunt u deze onbelast aan uw medewerkers verstrekken. De uitzonderingen op en de voorwaarden van de werkkostenregeling maken het op de juiste manier toepassen van de regels soms complex. Heeft u ondersteuning nodig of vragen over de WKR? Neemt u dan contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013 464 7268 of stuur een e-mail naar [email protected] nl.
  4. 4. abab.nl4 Nut van afstemming testament, huwelijkse voorwaarden en samen- werkingsovereenkomst In diverse samenwerkingsovereenkomsten zijn bepalingen opgenomen op grond waar- van bij een bedrijfsovername bij leven of bij overlijden het bedrijf tegen een lagere waarde dan de vrije verkoopwaarde, zoals bijvoorbeeld de boekwaarde, kan worden overgenomen. In een recente uitspraak was in geschil of in het geval man en vrouw met elkaar samenwerken zowel het aandeel van de overledene als het aandeel van de langstlevende tegen de lagere overname- waarde, zoals opgenomen in de samen- werkingsovereenkomst voor de heffing van erfbelasting, mocht worden meegenomen. Het financile en fiscale belang zit hem in de hoogte van de vorderingen van de kinderen. Voor de overname van het bedrijf tegen een lagere waarde geldt er onder voorwaarden een (gedeeltelijke) vrijstelling van erfbelasting. Vorderingen van de kinderen op de langstlevende, ook al ziet hun vordering vrijwel geheel op onder- nemingsvermogen, vallen echter niet onder die vrijstelling. Daarvoor geldt enkel rente- dragend uitstel van betaling gedurende tien jaar. Indien zowel het aandeel van de over- leden als de langstlevende ouder tegen de overnamewaarde mag worden meegenomen, betekent dit bij in gemeenschap van goederen gehuwde ouders of ouders die in hun huwelijkse voorwaarden een beding hebben opgenomen waarbij er bij einde van het huwelijk wordt afgerekend alsof men in gemeenschap van goederen is gehuwd, dat de vorderingen van de kinderen op een lager bedrag worden vastgesteld en er minder erfbelasting is verschuldigd. Uit de uitspraak blijkt dat het gerechtshof van mening is dat het standpunt van de Belastingdienst dat indien ouders slechts met elkaar samenwerken, alleen het aandeel van de overledene tegen de lagere waarde mag worden meegenomen juist is. Dit is alleen anders als er sprake is van een samenwerking met meer dan twee personen, waarbij ook de derde overname- rechten heeft. Laat uw samenwerkingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden en testament screenen op dit aspect. In voorkomende gevallen is door aanpassing van de overeenkomst, het in de huwelijkse voorwaarden opgenomen verrekenbeding of uw testament een besparing van erfbelasting mogelijk. Schadevergoeding schending voorkeursrecht op koop aandelen (on)belast? In de statuten van bvs of in aandeelhouders- overeenkomsten is in de regel een voor- keursrecht op koop van de aandelen voor de andere aandeelhouder(s) opgenomen. Wat zijn de gevolgen als uw holding-bv, die eigenaar is van meer dan 5% van de aandelen, de verplichting tot het aanbieden van de aandelen schendt? Als holding-bv, die eigenaar is van meer dan 5% van de aandelen, heeft u het liefst dat u de schadevergoeding van uw winst kunt aftrekken en daarmee 20-25% vennootschapsbelasting bespaart. Als holding-bv, die deze aandelen had willen kopen en die op grond van de schending van het voorkeursrecht een schadevergoeding ontvangt, wilt u het liefst dat u geen vennootschapsbelasting over de vergoeding moet betalen. Fiscaal komt de vraag erop neer of een te betalen vergoeding onder de zogenoemde deelnemingsvrijstelling valt. De deel- nemingsvrijstelling is een regeling op grond waarvan bij een belang van 5% of meer in een dochtermaatschappij de ontvangen dividenden van de dochter- maatschappij of het verkoopresultaat behaald met verkoop van de dochter- maatschappij zijn vrijgesteld van vennoot- schapsbelasting. Onlangs besliste de rechter dat een te betalen schadevergoeding voor schending van het voorkeursrecht niet onder de deel- nemingsvrijstelling valt. Daarmee kon de verkoper de schadevergoeding aftrekken en moest de ontvanger 20-25% vennootschaps- belasting over de vergoeding betalen. Laat u bij geschillen over het betalen van schadevergoedingen met betrekking tot de verkoop van aandelen goed adviseren over de fiscale gevolgen. Btw bij verhuur gecombineerd met voorzieningen Verhuurt u een bedrijfsgebouw vrijgesteld van btw en zorgt u daarbij ook voor de levering van bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit? Dan is het voor de heffing van omzetbelasting van belang om te weten of de levering van de voorzieningen als een aparte prestatie kan worden aangemerkt. Als dat het geval is, moet u voor die levering btw in rekening brengen en kunt u de aan u door uw leverancier in rekening gebrachte btw terugkrijgen. In de praktijk stelt de Belastingdienst vaak, dat de aanvullende diensten opgaan in de (btw-vrijgestelde) verhuur, zodat u de voorbelasting niet kunt terugkrijgen. Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie de volgende situatie beoordeeld: een verhuurder van een onroerende zaak berekende de kosten van de door hem van derden afgenomen voorzieningen (gas, water, elektriciteit) door aan de huurder. Aan de huurder werden voorschotten in rekening gebracht. Aan het einde van ieder jaar werd een eindafrekening opgemaakt voor het werkelijke gebruik van de huurder. Op de vraag of de verhuurder de afnemer was van de ingekochte prestaties, die door hem werden doorgeleverd, antwoordde het Hof positief. Het Hof gaf
  5. 5. abab.nl 5 aan dat er in beginsel sprake was van zelf- standige prestaties, die niet opgingen in de verhuurdienst. Voor de heffing van btw moeten die prestaties dan ook afzonderlijk worden beoordeeld. Een belangrijk aspect hierbij is, dat de prestatie afzonderlijk moet worden gezien als de huurder zelf de keuze heeft bij wie hij de dienst afneemt en hoe- veel hij hiervan afneemt. Uit deze zaak is af te leiden dat onduidelijk- heid kan worden voorkomen als u in de huurovereenkomst opneemt dat u als verhuurder de betreffende voorzieningen levert, het werkelijk gebruik wordt afgerekend met de huurder en dat de kosten afzonderlijk op de factuur worden vermeld. Bij sommige aanvullende prestaties zal onduidelijkheid blijven bestaan of ze deel uitmaken van de hoofddienst. Raadpleeg in dat geval uw belastingadviseur. Belangrijke doorbraak geruisloze overgang vermogen naar winstsfeer Op 1 januari 2001 is de Wet inkomsten- belasting 2001 ingevoerd. Onderdeel van deze wet is de zogenoemde terbeschikking- stellingsregeling. Deze regeling vormt voor fiscale partners, die samen willen onder- nemen en waarvan een van de partners privvermogen aan de onderneming ter beschikking heeft gesteld, al jaren een grote fiscale barrire. ABAB is van mening, dat als een partner toetreedt tot de onderneming van de partner zijn/haar ter beschikking gestelde priv- vermogen geruisloos in de onderneming ondergebracht kan worden en dat een belastingheffing bij de overgang van dit vermogen onterecht is. De rechter heeft ABAB op 28 april 2015 in het gelijk gesteld. De Belastingdienst is nu aan zet. De staatssecretaris van Financin heeft ingestemd met een sprongcassatie. Dit betekent dat de uitspraak van de rechter rechtstreeks voor een oordeel aan de Hoge Raad kan worden voorgelegd. Wij zijn nu in afwachting van deze uitspraak. Als een partner privvermogen (onroerende zaken en/of geld) aan zijn/haar partner voor zijn/haar onderneming ter beschikking stelt, dan valt sinds 2001 het inkomen uit dit vermogen onder het box 1-inkomen (tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning).Wanneer de partners vervolgens besluiten om samen te gaan ondernemen, dan mag het ter beschikking gestelde privvermogen volgens de uitleg van de wet door de staatssecretaris niet geruisloos in de onderneming worden ondergebracht en valt het resultaat onder de categorie resultaat uit overige werkzaamheden. Dit kan een forse belastingheffing tot gevolg hebben die kan oplopen tot maar liefst 52%. Daarnaast geldt bij een bedrijfsoverdracht, dat ten aanzien van het ter beschikking gestelde privvermogen dat buiten de winstsfeer valt, er geen beroep kan worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Dit kan eveneens tot een forse belasting- heffing leiden voor schenk- c.q. erfbelasting. Een positieve uitspraak van de Hoge Raad geeft fiscale partners, die samen (willen) ondernemen, meer fiscale en financile ruimte voor hun onderneming. Voorkom extra heffing, zorg voor tijdige ingang pensioen of lijfrente- uitkering Uit recente rechtspraak blijkt dat indien u uw pensioen dat u bij uw eigen bv hebt bedongen niet op de overeengekomen datum laat ingaan, uw bv 52% loonbelasting plus 20% niet-aftrekbare revisierente is verschuldigd over de commercile waarde van uw pensioenverplichting. Revisierente is een soort boete. De commercile waarde van uw pensioenverplichting is in de regel fors hoger dan de waarde van de pensioenverplichting gebaseerd op fiscale uitgangspunten en komt neer op het bedrag dat uw bv bij een pensioenverzekeraar zou moeten afstorten om uw pensioen levens- lang te kunnen uitkeren. Dit kan worden voorkomen door uw pensioen tijdig te laten ingaan. Mocht u nog geen behoefte hebben aan uw pensioen, dan is het, zolang uw pensioen-datum nog niet is bereikt en u nog door-werkt, onder voorwaarden mogelijk uw pensioen te laten uitstellen. Een vergelijkbare regeling geldt overigens ook voor lijfrenten die u bij uw bv heeft gekocht. In dat geval vindt de heffing niet via de loonbelasting bij uw bv plaats, maar bij u in priv via een aanslag inkomsten- belasting met 20% niet-aftrekbare revisie- rente over de commercile waarde van de verplichting. Dergelijke lijfrenten kunt u afhankelijk van het soort lijfrente alleen uitstellen indien u vooraf aan de expiratie- datum uitstel overeenkomt. Ook als u bij een verzekeraar een gerichte lijfrente heeft gekocht, moet u op de ingangsdatum letten. Een gerichte lijfrente is een kapitaal dat op een bepaalde datum tot uitkering komt en waarvoor u een of meer toegelaten lijfrenten moet kopen. U heeft daarvoor op grond van de wet bij leven de tijd tot 31 december van het kalenderjaar nadat de polis expireerde. Bij uw overlijden hebben de nabestaanden de tijd tot 31 december van het tweede jaar na overlijden alvorens de verzekeraar de uitkering onder inhouding van 52% loon- belasting en 20% niet-aftrekbare revisie- rente overmaakt. Slechts in bijzondere omstandigheden is de inspecteur bereid deze fatale termijnen te verlengen. Woning op de balans; slimme zet of juist niet? Ondernemers hebben hun woning soms op de balans staan. Dat is toegestaan als de woning een rele functie binnen de onder- neming heeft, want dan kan worden afge- schreven op de woning en is het onderhoud aftrekbaar. De renteaftrek verloopt via de winst- en verliesrekening. Wel geldt voor de ondernemerswoning een hoger eigen- woningforfait en valt de gerealiseerde waardestijging van de woning in de winst. Maar pas op als uw woning ten onrechte op de balans staat! Staat uw woning op de balans terwijl u de woning niet gebruikt binnen uw onder- neming? Herstel dan die fout om te voor- komen dat de waardestijging tot de winst wordt gerekend. U kunt dit doen in het jaar waarvan de aangifte nog niet definitief is vastgesteld.
  6. 6. abab.nl6 Voorbeeld Een apothekersechtpaar koopt in 1990 een woon-/winkelpand. Beneden hebben ze de apotheek, boven wonen ze. Ook het woon- gedeelte staat op de balans. Bij bedrijfs- beindiging in 2008 rekent de inspecteur per persoon een meerwaarde van 137.000 toe aan het woongedeelte. Zelf stellen ze dat hun boekhouder de woning ten onrechte op de balans had gezet en dat de inspecteur alleen de afschrijvingen kan corrigeren van maximaal 37.000 per persoon. Foutenleer De vraag is of de woning op de balans mocht staan of dat de balansvermelding echt fout is. Als de woning nooit is gebruikt binnen de onderneming, dan is sprake van verplicht privvermogen en had de woning nooit op de balans mogen staan. In het voorbeeld hiervoor kan de inspecteur dan slechts de afschrijvingen tot de winst rekenen. Werd de woning zowel priv als zakelijk gebruikt, dan was de woning bij aanschaf keuzevermogen. De keuze voor ondernemingsvermogen is dan definitief, tenzij bijzondere omstandigheden hebben geleid tot een ander gebruik van de woning. Let op! De Belastingdienst bekijkt dit soort foutherstel met argusogen. Niet verwonderlijk: tegen het fiscale voordeel van de kostenaftrek heeft de ondernemer geen bezwaar, maar plotseling wel tegen wat daarbij hoort: afrekenen over de stille reserve in het pand aan het eind van de rit. Overleg met de Belasting- dienst voordat u de aangifte indient, om discussies achteraf te voorkomen. Zorg voor zoveel mogelijk documentatie waarmee u het gebruik van uw woning kunt onder- bouwen. Denk aan bouwtekeningen, fotos, verklaringen. Tip Bent u de woning op enig moment niet meer zakelijk gaan gebruiken? Er is dan sprake van een bijzondere omstandigheid. U kunt dan de woning overbrengen naar uw privvermogen, met afrekening over de stille reserve op dat moment. Einde voordeel personeelslening eigen woning Er komt een einde aan de nihilwaardering van het rentevoordeel van een personeels- lening voor de eigen woning. Deze wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2016 afgeschaft. Vanaf volgend jaar is het rentevoordeel gewoon belast. Personeelslening Als werkgever kunt u een lening verstrek- ken aan uw medewerker. Betaalt deze medewerker vervolgens minder rente over de personeelslening dan bij een krediet- verlener of geen rente, dan is er sprake van een rentevoordeel. Dit rentevoordeel is belast, maar niet als de medewerker de lening gebruikt voor het kopen, onder- houden of verbeteren van zijn eigen woning. Dan geldt voor het rentevoordeel in de werkkostenregeling een nihilwaardering. Deze nihilwaardering vervalt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2016. Dan is het rentevoordeel van de personeels- lening voor de eigen woning belast bij uw medewerker. Het eigenwoningrente- voordeel mag u ook niet als eindheffings- bestanddeel aanwijzen. En dit laatste geldt ook voor de kosten van een personeels- lening voor de eigen woning. Let op! Het afschaffen van de nihil- waardering voor het rentevoordeel op een personeelslening voor de eigen woning is nog niet definitief. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met deze maatregel. De huidige nihilwaardering voor het rente- voordeel van een personeelslening voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter blijft wel bestaan. Betere bescherming voor erfgenamen Wat te doen met een onverwachte schuld uit een erfenis? Die valt toch vaak rauw op het dak van de nabestaanden, die hierdoor in de financile problemen kunnen komen. Daarom is er een nieuw wetsvoorstel ingediend om erfgenamen beter te bescher- men tegen schulden uit de nalatenschap. Ook de regels rondom zuivere aanvaarding worden verduidelijkt. Het wetsvoorstel Bescherming erfgenamen tegen schulden pakt twee problemen aan: 1. Het onbewust zuiver aanvaarden van een nalatenschap zonder weloverwogen beslissing. 2. Het opdoemen van een onverwachte schuld uit de nalatenschap. Zuiver aanvaarden Als erfgenaam kunt u kiezen tussen aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Aanvaarding kan zuiver of beneficiair. Het nadeel van een zuivere aanvaarding is dat u ingeval van een negatieve nalatenschap priv aansprakelijk bent voor de schulden uit de erfenis. Zuiver aanvaarden kan dus financieel nadelig uitpakken. Daarom is er de mogelijkheid van beneficiair aanvaarden. Zuiver aanvaarden kan met een bewuste acceptatie van de nalatenschap door het afleggen van een verklaring. In de praktijk gebeurt het echter regelmatig dat erfgenamen onbewust een nalatenschap zuiver aanvaarden. De woning van de Let op! Bij beneficiaire aanvaarding verkrijgt een erfgenaam alleen de goederen (bezittingen) van de nalatenschap die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Zijn de schulden groter dan de bezittingen, dan hoeft u deze in principe niet uit uw privvermogen te voldoen.
  7. 7. Lagere transitie- vergoeding voor kleine werkgever Het is u vast niet ontgaan: per 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Op die datum is het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking getreden. Bent u een kleine werkgever, is uw financile situatie niet rooskleurig en moet u daarom nood- gedwongen uw medewerker ontslaan, dan bent u mogelijk een lagere en wellicht zelfs geen transitievergoeding verschuldigd. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Dankzij een overgangsregeling die geldt tot 1 januari 2020 is het mogelijk dat u als kleine werkgever (minder dan 25 mede- werkers) niet de gehele transitievergoeding verschuldigd bent. Onder voorwaarden telt namelijk de arbeidsperiode van uw mede- werker vr 1 mei 2013 niet mee voor de hoogte van de transitievergoeding. Uw slechte financile situatie moet dan wel de bedrijfseconomische reden zijn om uw medewerker te ontslaan. abab.nl 7 Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zonder meer geschikt voor het nemen van financile beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen. overledene moet bijvoorbeeld snel worden ontruimd, u neemt wat spulletjes mee uit die woning of u betaalt nog openstaande rekeningen van de overledene. Dit zijn allemaal gedragingen waarmee u een nalatenschap zuiver heeft aanvaard, zonder een weloverwogen keuze. Het wetsvoorstel regelt dat straks alleen nog sprake is van zuivere aanvaarding door gedraging als u goederen uit de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Onverwachte schuld Om erfgenamen te beschermen tegen een onverwachte schuld die bekend wordt na zuivere aanvaarding van de nalatenschap, krijgen zij de mogelijkheid om binnen drie maanden na ontdekking van deze schuld de kantonrechter te verzoeken om bescherming van privvermogen. Slechts in uitzonderingssituaties zal sprake zijn van een onverwachte schuld. Een voorbeeld van een dergelijke schuld is een onverwachte verplichting tot het betalen van een schadevergoeding door de overledene. AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de staps- gewijs versnelde verhoging van de AOW- leeftijd. U zult dus kortgezegd langer moeten doorwerken voordat u van uw pensioen kunt gaan genieten. Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd staps- gewijs omhoog naar 66 jaar in 2018. Vanaf 2018 gaat de AOW-leeftijd nog eens versneld omhoog om in 2021 uit te komen op 67 jaar. Vanaf 2022 wordt de AOW- leeftijd gekoppeld aan de levensverwach- ting. Let op! Bent u geboren op of na 1 januari 1955? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. Waarschijnlijk valt dit echter hoger uit, omdat vanaf 2022 de AOW-leeftijd afhangt van de gemiddelde levens- verwachting. U weet vijf jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW start is: na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maanden na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 + 6 maanden na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 + 9 maanden na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66 na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maanden na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 + 8 maanden na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67 Bovenstaande tabel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft de verhoging van de AOW-leeftijd weer. Let op! Een onverwachte schuld is een schuld die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver aanvaardde. Het gaat in ieder geval niet om schulden die uit de administratie van de overledene blijken, zoals hypotheekschulden, onbetaalde facturen en belastingschulden. Toetsingscriteria Voor deze overgangsregeling gelden drie zware toetsingscriteria: 1. Het nettoresultaat van uw onderneming is in de drie boekjaren voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of door u niet wordt voortgezet, kleiner geweest dan nul. 2. Er is sprake van een negatief eigen vermogen. 3. De waarde van de vlottende activa is aan het einde van het boekjaar voor- afgaand aan het jaar van beindiging of niet voortzetting van de arbeids- overeenkomst, kleiner dan de kort- lopende schulden. Dit zijn schulden met een resterende looptijd van maximaal n jaar. Let op! Wilt u gebruikmaken van de mogelijkheid om een lagere transitievergoeding te betalen, dan moet u aantonen dat u aan boven- staande drie toetsingscriteria voldoet. Zowel u als uw medewerker kunnen het UWV vragen te beoordelen of hieraan is voldaan.
  8. 8. ABAB Accountants en Adviseurs - Postbus 10085, 5000 JB Tilburg - abab.nl Kijk voor het laatste nieuws op onze website!