Zwarte Cross

of 8 /8
48 47 50 *+ Racoon: relaxed in de Achterhoek foto Theo Kock Zwarte Cross Op naar ’t leukste crossfeest Op niveau bij Le Carburateur Sprong: berekend gekkenwerk vrijdag 13 juli 2012

Embed Size (px)

description

Redactionele minispecial i.v.m. de Zwarte Cross in Lichtenvoorde

Transcript of Zwarte Cross

Page 1: Zwarte Cross

4847 50

*+

Racoon: relaxed in de Achterhoek

foto Theo Kock

Zwarte Cross

Op naar ’tleukstecrossfeest

Op niveau bij Le Carburateur Sprong: berekend gekkenwerk

vrijdag 13 juli 2012

Page 2: Zwarte Cross

inzameling en recyclingriool service infra, sloop en milieutechniek

Bestel eenvoudig en snel!

Het dak eraf?www.dusseldorpafvalcontainer.nl

DEZE APP WORDT U AANGEBODEN DOOR: IN SAMENWERKING MET:

OF GA DIRECT NAAR:

SCAN DE QR-CODEEN DOWNLOAD

ONZE APP

zwcross.wegener.nl

COMPLEET

PROGRAMMA

BINNEN

HANDBEREIK!

Page 3: Zwarte Cross

vrijdag 13 juli 2012 De Gelderlander

| 47

I k glip d’r net tussendeur, dacht ik nog.Baokman en Geutjes bunt allebei al inde zestig en die gaot d’r vast met een re-geling uut. Dan kan ik blieven, had ik

uutgerekkend in al die nachten dat ik d’rniet meer van sliep. Dat had ik gedreumd.Vanmorgen - ik had net de bus ingeladen enwas bli’j dat ik weer ’s ’n klusje had, wantdat rondhangen in de werkplaats kwammien de strot uut - mos ik in-ens op kantoorkommen. „Gao effen zitten”, zei de baas died’r ok al met de wek slechter uutzut. „Kof-fie?”Bienao tien jaor geleden is het al weer dat

hi-j mien zelf hef binnen gehaald. Dat wasin de goeie tied. Wi-j knappen veur de baasin alle vrogte ’t hele land deur, van bouw-plaats naor bouwplaats. Niks was te gek, ao-verwerken deden wi-j graag. Maor noe hadde baas slecht ni-js. „Van twaalf man mottenwi-j afscheid nemmen”, zei e en ’t hart klop-pen mien in de kael. „Ok van ow.”Toen ik de werkplaats weer inliep was ’t bus-je al vertrokken. Maor better ok, want dekop stond mien niet meer naor die scheef-hangende deuren. De blagen bunt de keetuut, daor heb ik geen zörgen meer aover.Maor hoe mot dat straks met de hypotheek?

Die betalen wi-j niet van ’t geld dat moederde vrouw verdient met poetsen. Lekker okum zo de bouwvak te beginnen.Ik bun eerder naor huus gegaon en hebmien kaarten angeschaft veur de ZwarteCross. Wi-j, moeder de vrouw en ik, zettende tente op en gaon drie dagen lös. Laot ze ’tallemaol mooi bekieken. Effe geen zörgen ande kop maor feesten. Voorwaarts gas!Daorna zeet wi-j wel wieter.

door Ellen Willems

O f bevriende Pa-tron CuisinierRik Jansma vanRestaurant Basi-liek in Harder-

wijk (Michelin-ster) ook naarde Zwarte Cross ging. Met dievraag van de ene topkok aan deandere begon het avontuur omop de Zwarte Cross op sterrenni-veau te gaan koken.Patron Cuisinier Erik deMönnink van de Swarte Ruijterin Holten (Bib Gourmand),Twentenaar van oorsprong,vindt het mooi om van de ge-baande paden af te gaan.Het idee om ‘op niveau’ te gaankoken ontstond bij hem. Jans-ma, oorspronkelijk afkomstiguit het Achterhoekse Halle, zaghet meteen zitten. Inmiddelswordt in de keukens al voorbe-reid voor het festival waarbij derestaurants verwachten heel watcouverts te verkopen.„Het restaurant met vijftig zit-plaatsen wordt opgebouwd optwee meter hoogte. Compleetmet kroonluchters, porseleinenservies en echt glaswerk”, aldus

de Mönnink.Chef-kok Jansma:„Het is voor ons eengeweldige uitdagingom kwaliteit te bie-den uit een keukenop een weiland. Jewilt samen laten ziendat je dit ook kan. Ook wilje bewijzen dat het menu zowelgoed als goedkoop is. De drem-pel voor een Michelin-restau-rant lijkt hoog, maar op deZwarte Cross kunnen we bewij-zen dat lekker eten helemaalniet duur hoeft te zijn.”Een Likkepot van Kemperland-hoen met crostini’s en ‘stekkebe-

zen’ kost bijvoorbeeld 6,75euro. Een steak tartaar

van roodbont metscharrelei, uienmayo-naise en piccalilly 7,95euro. En wat te denken

van een warm gerooktenek van het Helder var-

ken met Doesburgse mosterdvoor tien euro. Helder is overi-gens de naam van de biologi-sche varkensboer uit de Achter-hoek.De naam van het restaurant isLe Carburateur. Personeel zalmensen ontvangen, naar hunplek leiden en bedienen. Eensommelier, afkomstig uit Doet-

inchem, schenkt onder meerAchterhoekse wijnen. „We heb-ben de wijnen voorgeproefd enbij de gerechten gekozen”, aldusDe Mönnink. En op het menustaan streekgerechten bereidmet Achterhoekse streekproduc-ten.Bij een sterrenrestaurant denkje niet meteen aan traditionelestreekgerechten, ingrediëntenvan de boer om de hoek en wij-nen uit de Achterhoek. Maardaar kan men zich in vergissen,

aldus Jansma. „Ik hou erg vanAchterhoekse streekgerechtenen biologische streekproductenis een trend die hier juist per-fect bij aansluit.”Kritiek dat de doelgroep voordit restaurant niet bij de Zwar-te Cross rondloopt, wuift Erikde Mönnink weg.„Sowieso zijn veel vaste gastenvan mijn restaurant enthou-siast. Zij hebben al gezegd hetleuk te vinden om de ZwarteCross op deze manier eensmee te maken. Mensen kun-nen bij ons een hele avond di-neren met een vijf- of tiengan-gendiner. Met uitzicht op hetfestivalterrein.”Maar de Crossgangers wordenook zeker verwacht bij Le Car-burateur. „We hebben helemooie gerechten voor mensendie de cross willen meemaken,maar ook even goed willeneten. En wat te denken van eg-zinnen.”De roodbont rib-eye van debarbecue met kropsla, Aviko-frieten en karnemelksausnoemt hij als voorbeeld. Gijs Jo-link, enthousiast over het ideeen bedenker van de naam vanhet restaurant, koos uit het me-nu dit gerecht als zijn favoriet.„Het is mooi om dingen tedoen die mensen niet verwach-ten,”, aldus De Mönnink.Restaurant Le Carburateur zalvoor lunch en diner geopendzijn op vrijdag, zaterdag en zon-dag en dezelfde openingstijdenhebben als het Zwarte Crossfestival.

Op niveau bij Le Carburateur

[email protected]

Niks alleen maar frites. BijLe Carburateur kunnen be-zoekers letterlijk en figuur-lijk op niveau eten. Achter-hoekse gerechten op tweemeter hoogte.

Redactionele leiding: Eelco van den HeuvelVormgeving: Johan van BrandenburgAan dit nummer werkten mee:Rick Aalbers, Henny Haggeman, Hendrik Meijer,Kay Scholten en Ellen Willems

De Zwarte Cross-blues

Erik de Mönnink van de SwarteRuijter.

Page 4: Zwarte Cross

De Gelderlander vrijdag 13 juli 2012

48|

door Hendrik Meijer

EPSE – Dikkie Dik, de rode ka-ter uit Sesamstraat, komt naarde Zwarte Cross. Actrice Ger-da Havertong, bekend van het-zelfde programma, gaat op deZwarte Cross een verhaal voor-lezen: in het Achterhoeks!Het verhaal over Dikkie Dikwordt door de organisatie aan-geleverd. „Ik oefen de taal. Hetzal mij niet lukken om die zogoed te spreken als iemand uitde regio. Ik woon hier al twin-tig jaar, maar het is moeilijkom op latere leeftijd een taalte leren.”Havertong werkt graag meeaan de Zwarte Cross. Ze deedvoor het eerst mee in 2005:„Toen was het nog niet tot mijdoorgedrongen dat het zo’ngroot festival was. Ik kreeg eenverzoek van de organisatie ommee te doen aan een quad ra-ce. Nou, het was raak: ik was

door het dolle, het was hele-maal geweldig.”Havertong had één voorwaar-de: „Ik had een regel in mijncontract laten plaatsen waarinstond dat ik niet in de modderga vallen. Ik heb ook nooitmeegedaan aan Sterrenslag inde modder, alleen aan Sterren-slag in de sneeuw.”Dit jaar is de medewerkingvan Havertong aan de ZwarteCross heel anders. „Ik wordook wel de voorleesdiva vanNederland genoemd.”Taal is belangrijk voor Haver-tong: „Mijn dochter zegt altijddat wanneer ik boos ben, ikSranantongo spreek. Ze kentde taal wel, maar ze zal hetnooit actief spreken. Ik ben ertrots op dat ik en Sesamstraatkunnen bijdragen aan taalont-wikkeling op de Zwarte Cross.Sommige mensen zullennooit actief dialect leren spre-ken. Maar passief moet je jemoerstaal kennen, daar maakik me hard voor.”

door Hendrik Meijer

DEN BOSCH – Ze stond al eer-der in Lichtenvoorde op debühne en dat beviel zo goed,dat cabaretier Katinka Polder-man graag terugkomt. „Ikvind de Zwarte Cross het leuk-ste festival van Nederland. Hetis nog echt zoals een festivalhoort te zijn: niemand diezeurt dat je niet kuntdouchen. Iedereen stinkt, endat maakt niet uit.”Het grote publiek kent Polder-man van het Pipapijpenlied.Maar dat is slechts één ele-ment uit haar carrière. De ge-boren Zeeuwin won in 2005zowel de jury- als de pu-blieksprijs van het Leids Caba-ret Festival. „Ik ben misschienwel de meest subtiele cabare-tier van Nederland”, zegt Pol-derman. „Bij een festival is

een optreden wel anders danin het theater. Op een festivalstaat niets vast. Het publiek isook veel losser dan in eentheater. Dan gaat meteen debeuk erin. Veel poep-, pies- enseksgrappen.”Het komende jaar schrijft Pol-derman nieuw werk en staatdaarom niet met een vast pro-gramma op de planken. „Hetis een druk jaar geweest: ikheb een programma gepresen-teerd op TV Zeeland, Oemoe-menoe, en ik heb met eenbluesband gespeeld. De oor-spronkelijke teksten bij de mu-ziek heb ik naar het Zeeuwsvertaald.”Ondertussen kijkt Poldermanook zelf met een schuin oognaar het programma. „Ik wilzeker Eli ‘Paperboy’ Reedzien. Dat is geweldige muziek,hij brengt de soul en de blueshelemaal terug tot de kern.”

Dikkie Dik praatvoor één keer plat

‘De Zwarte Cross ishet leukste festival’

Racoon is relaxed

door Kay Scholten

Maar liefst 57 weken nadat julliealbum ‘Liverpool Rain’ werd ge-lanceerd, kwamen jullie op num-mer één te staan in de Album Top100..„Bizar hè! Zeker omdat het pasna 57 weken gebeurde. We had-den het dan ook niet meer ver-wacht. Het was de eerste keerdat we op nummer één stondenin deze lijst. Een week latermoesten we die eerste plaats al-weer afstaan, maar het was nietzo dat we daar naar de klote vanwaren. Het draait bij ons nog

steeds vooral om muziek ma-ken. Natuurlijk, als je eenmaalin de charts staat, blijf je het weleen beetje volgen. Maar vooraltoen we net begonnen, hieldenwe ons helemaal niet bezig metal die hitlijsten.”

De meeste bands belopen een lan-ge weg voordat ze in de hitlijstenkomen. Gold dat ook voor jullie?„Al voordat we aan Racoon be-gonnen, zijn we alle vier meer-dere keren tegen een muur aan-gelopen. De frustratie van band-jes die maar niet weten door tebreken, snap ik volledig. Je moetecht een beetje mazzelen. Gelo-ven in eigen kunnen is daarbijhet belangrijkst. Wij waren inhet begin ook zo groen als grasen hebben alles stapje voor stap-je moeten doen. Eerst was eenplatencontract het doel, daarnaeen eigen management. Wijhebben zelf echt wel het een enander voor elkaar moeten bok-sen.”

Hoe is de band ontstaan?„We woonden allemaal in Goesen zaten in verschillende band-jes. Iedereen oefende op een ge-geven moment in Het Beest,het plaatselijke poppodium,

maar binnen een jaar waren na-genoeg alle bandjes alweer uit el-kaar. Ik ben toen met Bart ( lead-zanger van Racoon, red.) akoes-tisch gaan spelen. We wilden‘echte liedjes’ maken.„Daarvoor waren we meer vanhet beuken. Maar wat wil je, alsje zestien bent en een elektri-sche gitaar koopt van het geldvan je vakantiebaantje? Dan zitje vol met puberenergie. Ik luis-ter nog steeds wel eens naar een

‘We wilden te graag hettweede album maken,een klassieke fout’

Voor de derde keer doetRacoon de Zwarte Crossaan. Een gesprek met gita-rist Dennis Huige. „Jemoet als band echt eenbeetje mazzelen.”

Page 5: Zwarte Cross

vrijdag 13 juli 2012 De Gelderlander

| 49

door Rick Aalbers

ROTTERDAM – „In het begin ishet een plek die je veraf-schuwt. Een miserabele plekdie je haat en die je nooitmeer terug wilt zien. Maar la-ter wordt dat hokje van 1,5 bij2 meter toch ook jouw plekje,waarin je je eigen lot in han-den blijft houden. Dát verhaalwil ik overbrengen op de Zwar-te Cross.”Was getekend: Arjan Erkel, deman die in 2004 werd vrijgela-ten na ruim anderhalf jaar ont-voerd te zijn in de Russische re-gio Dagestan. Op het festivalmet als motto ‘Het leven iséén groot feest’ vertelt hij eenserieus verhaal over die perio-de. „Het wordt vooral eenkrachtig en inspirerend ver-haal over hoe je kracht kunthalen uit moeilijke periodes inje leven, gelardeerd met mu-ziek. Zodat je ook daarna weerde mooie dingen in je levenkunt zien”, vertelt de Rotter-dammer op een zonnig terrasin zijn woonplaats. Erkel lichttwee van de drie nummerstoe, die een tot nog toe onbe-kende artiest zaterdag speelt ineen tent in de Theaterweide.

Johnny Cash - San QuentinSan Quentin, I hate every inchof you / You’ve cut me and you’ve scared me thru and thru /And I’ll walk out a wiser, weak-er man„Wanneer ik dit nummer hebgedraaid tijdens mijn ontvoe-ring? Niet, maar ik zong ’mvaak, in mijn hoofd en somsook hardop. Het lied gaat na-

tuurlijk over de haat die ik hebontwikkel tegen de plek waarik zat. Bang, dat was ik regel-matig ja. Maar ik ben er ookals een sterker man uitgeko-men; die periode heeft me me-de gemaakt tot wie ik nú ben.”

Tom Jones - Green GreenGrass of HomeIt’s good to touch the greengreen grass of home (...) / Yes,they’ll al come to see me in theshade of that old oak tree / Asthey’ll lay me beneath the greengreen grass of home.„Ik heb verlangd naar huis, ie-dere dag weer, opgesloten indat kleine hokje. Ik hooptem’n familie en vrienden terugte zien, maar besefte tegelijkdat ik ook zomaar dood kangaan en dan ónder de zodenword gelegd. Daarom zegt detekst zoveel over die periode.”

www.arjanerkel.nl

LICHTENVOORDE – Opgehaald wor-den met een helikopter door Tan-te Rikie herself. Welke bezoekervan de Zwarte Cross wil dat nouniet?Het is dit jaar voor het eerst mo-gelijk. Maar dat is slechts een en-keling voorbehouden, aangezienslechts twee personen thuis opge-haald worden en vervolgensdoor de lucht naar Lichtenvoor-de vliegen. Daar aangekomenwordt het tweetal afgezet op decamping van de Zwarte Cross,met als extraatje een zak muntenen een goodiebag vol ZwarteCross-merchandise.Tante Rikie verlangt hier wel wat

voor terug, namelijk een zo origi-neel mogelijke ode aan haar. Datkan zijn een lied, een gedicht ofeen filmpje. Maar het mag ookeen tekening zijn, als het maareen ode is aan de bekendste Tan-te van Nederland.Zwarte Cross-liefhebbers diekans willen maken op een heli-koptervlucht én een meet-and-greet met Tante Rikie, moetenhun ode, of een foto daarvan, stu-ren naar het [email protected] bekijkt alle odes aan haaren maakt in de week vooraf-gaand aan de Zwarte Cross dewinnaar bekend.

Arjan Erkel zong vaaktijdens zijn ontvoering

Met Rikie in helikopternaar de Cross-camping

in de Achterhoekband als Slayer, maar we warentoen wel een beetje klaar metdat rammen.”

Vind je dat jullie inmiddels een ei-gen geluid hebben gecreëerd?„Ik wil niet pretenderen dat wijeen eigen ‘hokje’ hebben. Wezijn ook geen hokjesband, maarik ben er wel trots op dat we inrecensies van andere bandal-bums soms als referentie wor-den gebruikt. ‘Een beetje Ra-coongeluid’, lees je dan. Daarben ik wel trots op. Toen ik metBart muziek begon te maken,was de akoestische gitaar het uit-gangspunt maar moest het ge-luid wel energie hebben.”

Is er nog flink getornd aan dat ge-luid? Niet ieder album van jullieklinkt namelijk hetzelfde.„De eerste plaat is puur. Wemaakten muziek zoalswe waren. Het twee-de album wilden

we te graag en te snel maken,een klassieke fout in de muziek-wereld. In dat album zittenmeer gitaren, keyboards en an-dere toeters en bellen dan in al-le andere albums bij elkaar!Toen zijn we ook gedropt dooronze platenmaatschappij. Eenproducer heeft ons toen eenspiegel voorgehouden. ‘Julliemoeten wel de tijd nemen vooreen album en je willen focus-sen op waar jullie goed in zijn:tijdloze popliedjes’, zei hij. Delijn die we met het derde albumhebben ingezet, hebben wedoorgetrokken.”

Jullie maken albums in eigen be-heer. Hoe gaat dat in zijn werk?„Pas als het album helemaal afis en alle nummers geschrevenzijn, gaan we naar onze platen-maatschappij. In die zin zijn we

eigen baas. De platen-maatschappij be-

paalt wel wat

de single wordt. Of er moetecht een hele belachelijke sug-gestie gedaan worden, want dantrekken we wel aan de bel.”

Wat verwacht je van jullie optre-den op de Zwarte Cross?Huige moet even naar de juistewoorden zoeken, en zegt dan:„Een weide vol mensen die hetnaar hun zin hebben. De re-laxedheid van het festivalspreekt ons echt aan. We wor-den hier altijd met alle egardsbehandeld. De Zwarte Crosswordt steeds groter, de muziekén het publiek worden steedsbreder, maar volgens mij blijftde identiteit van het festival welovereind. Toen wij hier voor deeerste keer speelden, dachtenwe vooraf dat ze hier alleenmaar aan bierhappen deden.Dat valt echter reuze mee. DeZwarte Cross is echt een feest-festival. We voelden ons er ge-lijk op ons gemak.”

Arjan Erkel geeft zaterdag eenvoordracht. foto PR

Racoon. Tweede van rechts Dennis Huige. foto Koen Bauters

Page 6: Zwarte Cross

De Gelderlander vrijdag 13 juli 2012

50|

door Hendrik Meijer

ROTTERDAM – In november vo-rig jaar presenteerde Frédéri-que Spigt haar nieuwe cdLand. Met het album slaat dezangeres een nieuwe weg in.Want naast het feit dat dit heteerste Engelstalige albumsinds jaren is, ademt Land éénen al country.„En dat is mede de reden ge-weest dat ik mijn vakantie ditjaar anders heb gepland, omop de Zwarte Cross te staan”,zegt Spigt.De zangeres brak in de jaren’80 door met haar band I’vegot the Bullets, die in 1986 eenhit scoorde met Nighttrain.Halverwege de jaren ’90 start-te ze een solocarrière. Na ze-ven Nederlandstalige albumsis Land het eerste dat weer inhet Engels wordt gezongen.De Zwarte Cross heeft in hetverleden vaker geprobeerd de

Rotterdamse naar Lichtenvoor-de te halen, maar dat luktedoor haar vakantie niet. „Iktreed het hele jaar door op endie drie weken voor mijzelfstonden altijd net tijdens deZwarte Cross gepland.”„De Zwarte Cross is uitge-groeid tot één van de beterefestivals van Nederland”, gaatSpigt verder. „Ik heb er nogniet gestaan, maar wat ik erover hoor is heel positief. Hetis er altijd feest en dus is hethoog tijd dat ik er met mijnband kom spelen.”Land is opgenomen in de stu-dio van Bennie Jolink inHaaksbergen. „Ik kom graag inde Achterhoek, heb er vrien-den wonen en heb er vaak op-getreden. ”Wennen aan het plattelandhoeft Spigt dus niet. „Ja hooreens, Nederland is een pisvlekop de kaart. Je zit zó in de Ach-terhoek. En mijn moederkomt uit Twente, dus ik kende streek goed.”

door Hendrik Meijer

DOETINCHEM – Zelf was ze weleven bang voor motorlawaai enveel drinkende jongeren. MaarRonny Hartman uit Doetin-chem heeft veel zin om eenworkshop vrouwelijke communi-catie te geven op de ZwarteCross. „Natuurlijk, het is altijdspannend. Maar ik houd vannieuwe dingen.”De bedoeling van de workshopis om de vrouwelijke kant van

communicatie naar boven te ha-len in de omgang tussen tweepersonen. „Dat houdt in dat je jericht op gelijkwaardige verbin-dingen, dat je als spreker zo vrijmogelijk kan zijn”, legt Hartmanuit. „Tegelijkertijd moet je als toe-hoorder een oordeelloze hou-ding hebben en actief luisteren.Dat lijkt heel makkelijk, maar inde samenwerking tussen men-sen zit heel vaak iets mis.”Volgens Hartman is er vaak ruisin de communicatie tussen man-

nen en vrouwen. „Je hebt sympa-thische ruis en anti-sympa-thische ruis. Je kunt ook te liefzijn voor een ander. Bij ruis kaniemand zich afvragen: wat moethij van me? Eet hij me op of niet?,vraag je jezelf af. Het zal iets uitde dierenwereld zijn, een in-stinct dat wij als mens hebben.”Vier jaar geleden begon Hart-man een eigen bureau dat trai-ningen en workshops geeft overcommunicatie. Daarnaast geeftze twee dagen per week les op

Het leven is vol concessies endaarom houdt Wout Kemkens(27) zijn muziek puur: gééncovers. Toch maakt de front-man van de Achterhoekse re-velatie Shaking Godspeed eenuitzondering tijdens de Zwar-te Cross als hij met bevriendemuzikanten op het under-coverpodium staat en Howlin’Wolf en Black Sabbath speelt.De eerste was een Amerikaan-se bluesgitarist die The Beatlesen de Rolling Stones beïn-vloedde. „Black Sabbath wasde favoriete band van mijn va-der”, zegt Kemkens. „Daarheb ik veel naar geluisterd. ViaMarktplaats hebben we noggeprobeerd een luchtalarm opde kop te tikken, dat je hoortin War Pigs. Is niet gelukt.Maar mooi worden deze muzi-kale odes, want dat zijn het.”Met Shaking Godspeed speelt

Kemkens dit jaar niet op deZwarte Cross. Toch is hijnauw bij het festival betrok-ken omdat hij van april toteind juli freelance werkt voorhet ministerie van Propaganda(oftewel de afdeling promotie)van de Zwarte Cross. Kem-kens schrijft onder meer pers-berichten en zo komt zijnnooit afgemaakte opleidingjournalistiek van pas. „Dezegeweldige klus - ik kom ook aljaren als bezoeker op het festi-val - komt als geroepen wantde bankrekening vertoont ern-stige gaten”, zegt Kemkens.„Shaking Godspeed is geenproject om even te cashen. Ikwerk een paar maanden omgeld te verdienen en werk eenpaar maanden aan muziek.Om er van te leven is lastig.Een coverband ernaast zouhet leven makkelijker maken.Maar ik hou het liever puur.”

Vakantie verplaatstvoor gig op festival

Eén concessie vanWout Kemkens

Vrouwelijke communicatie

Bier staat

door Kay Scholten

Voelen jullie enige druk nu jullieregelmatig de headliner van een

festval zijn?„We houden ervan en raken er-aan gewend! Hoewel we hetook mooi vinden om ergens ’smiddags te spelen. Het is ons ei-genlijk allemaal om het even.”

Kennen jullie de Zwarte Cross enwat zijn de verwachtingen?„Het is een van de weinige festi-vals waar we nog nooit hebbengespeeld, dus we zijn benieuwdhoe het is. Ik hou van bier envan alle soorten voertuigen, ter-wijl Whitey (gitarist Andrew

Misschien wel als de abso-lute blikvanger komt Kai-ser Chiefs naar de ZwarteCross. Bassist Simon Rixkijkt er naar uit.

Page 7: Zwarte Cross

vrijdag 13 juli 2012 De Gelderlander

| 51

door Rick Aalbers

LICHTENVOORDE – Een sprongvan 35 meter ver en, op hethoogste punt, 25 meter hoog.De Belgische freestyle motor-crosser William van den Putte(28) gaat het doen op de Zwar-te Cross dit jaar. Met zijn mo-tor springt hij over het zestienmeter hoge hoofdpodium.Een stunt die nog nooit is uit-gevoerd. „Spannend, maar hetis wel redelijk haalbaar.”

Wat bezielt je om deze toch nietongevaarlijke sprong te doen?„Ik zie het al een echte uitda-ging, iets nieuws dat nog nie-mand heeft gedaan. Met dezesprong wil ik de bezoekers en-tertainen, ze tonen wat ik kanmet mijn motor. En ik doe hetvoor mezelf: mijn naam vesti-gen en zo hopen dat ik eenstukje bekender word.”

De Belgische zender VRT heefteen reportage gemaakt over jestunt. Wat zijn verder de reac-ties in de omgeving?„Als ik zo’n stunt in Belgiëzou doen, verklaren ze mevoor gek. Maar ja, alle gekkenwonen hier in de buurt. JohanVervoort, de stuntrijder die in2009 van de 70 meter hoge to-ren af sprong, woont hierach-ter. Maar ik spring gewoon,net als Johan destijds. Als hetlukt, is het één van de grootste

motorcross-stunts ooit.”

Hoe bereid je je voor op zo’nsprong met unieke hoogte?„Op zo’n sprong kun je je nietvoorbereiden, omdat de hoog-te en afstand van de spronguniek zijn. 25 meter hoog, zohoog heeft naar mijn wetennog nooit iemand gesprongenmet de motor. Op de traininghaal ik slechts 15 meter, maxi-maal. Daarom zijn de test-sprongen, enkele dagen vante-voren, vooral belangrijk. Danmoet ik kijken hoe ik aanmoet rijden, hoe de windom-standigheden zijn en hoe ikm’n sprong moet uitvoeren.”

Je was in 2004 de eerste Belg dieeen achterwaartse salto maaktemet een motor. Ga je die stuntook doen?„In de stuntarena wel, maarbij de sprong over het podiumniet. Dat is zo al moeilijk ge-noeg en dan moet je geen rarefratsen gaan uithalen. Wantdeze sprong is zeker en vastgekkenwerk, maar dan wel be-rekend gekkenwerk.”

Welke van je twaalf sprongenwordt het meest spectaculair?„Ik spring om half twaalf ’savonds. Die sprong is in hetdonker en spectaculair ver-licht. Dat wordt de gaafstesprong ooit.”

www.williamvandenputte.com

het Graafschap College. Ookdaar ziet ze de verschillen dieer zijn tussen mannelijke envrouwelijke communicatie.„Wanneer vrouwen in onminmet elkaar zijn, gaat dat veellanger door. Ook onderhuids.Ik zie dat ook terug in de klas,meisjes kunnen echt een kou-de oorlog voeren met elkaar.Mannen zijn veel duidelijker:je bent een rotzak, baf. En laterzitten ze samen achter de bar.”Haar workshop geeft ze in de

Tipi op de theaterweide. Hart-man is door de organisatie vande Zwarte Cross gevraagd naarhet festival te komen. „Eigen-lijk ben ik gewoon opgebeld,door Evelien Krooshof, de thea-terprogrammeur. Ze had mijgezien op een cursus van deVolksuniversiteit. Ze zei dat ermeer workshops worden gege-ven in de spirituele hoek endaar past dit goed bij.”De workshop duurt een halfuur en begint op zondagoch-

tend om 10.30 uur. „Dat is ei-genlijk te kort. Normaal gespro-ken duurt een workshop metacht personen al 2,5 uur. En ikgeef ook cursussen in vrouwe-lijke communicatie en dat isvier keer een half uur. Maar ikheb er alle vertrouwen in, an-ders zou ik het zeker nietdoen.”De workshop is niet alleenvoor vrouwen. Ook mannenkunnen volgens Hartman baathebben bij deze verdieping.

Sprong over podium:berekend gekkenwerk

in vroege ochtend

Kaiser Chiefs bijWhite, red.) gek is op scooters,dus ik weet zeker dat we deZwarte Cross geweldig gaan vin-den. Zolang het niet het heleweekend regent en het bier nietuitverkocht is, vinden wij festi-vals al snel oké. Mensen gaan ernatuurlijk ook heen omdat zeeen leuke tijd willen hebben enhelemaal los willen gaan.”

Zit er een gedachte achter jullieshow of bereiden jullie niets voor?„In tegenstelling tot anderebands maken wij nooit een

draaiboek voor optredens. Nie-mand zit toch te wachten opeen georganiseerde show? Hetmoet wel spontaan blijven. ”

De gemiddelde muziekluisteraarzal bij Kaiser Chiefs waarschijn-lijk denken aan de hit Ruby. Watvinden jullie van dit imago?„Zolang ze het nummer nogsteeds goed vinden, vinden wijhet prima. In Europa is Ruby ab-soluut de favoriet, maar eldershebben ze weer hele andere fa-vorieten. In Groot-Brittannië is

I Predict a Riot waarschijnlijk degrootste hit geweest. En in Au-stralië zijn ze helemaal gek opde nummers van ons derde al-bum Off With Their Heads.Maar de laatste keer dat we inNederland speelden, in 2011 opPinkpop, werd trouwens echt al-les meegezongen. Ook num-mers van het nieuwe album.”

Waarom hebben jullie ervoor ge-kozen nu al het verzamelalbumSouvenirs te maken?„We dachten dat de tijd er rijpvoor was. We konden niet oponze tiende verjaardag wach-ten, daarvoor hebben we al teveel hits, ha ha. Er zijn al zoveelsingles gelanceerd... Ze staan al-lemaal op het verzamelalbum.Er staan ook wat nieuwe num-mers op.”

Nu je het toch over de leeftijd vande band hebt, hoe is Kaiser Chiefsontstaan?„Dat is een heel lang verhaal,maar sommigen van ons heb-ben bij elkaar op de middelbareschool gezeten en de rest ont-moette elkaar in nachtclubs inLeeds! Na in veel andere band-jes te hebben gezeten, kwamenwij in 2003 samen onder denaam Kaiser Chiefs. We be-staan nu dus bijna tien jaar enje kunt door de vele dingen diewe al hebben gedaan wel zeg-gen dat we een ervaren bandzijn. Hopelijk is dat een goediets.”

Jullie toeren de hele zomer dooren spelen over de hele wereld. Zijnjullie niet toe aan vakantie?„Na de zomer nemen we denkik wel even rust. Ik moet zeg-gen dat we houden van wat wedoen, maar het zou fijn zijn alswe na de zomer eventjes watmeer aandacht aan onze fami-lies zouden kunnen besteden.”

De Belgische stuntrijder William van den Putte in actie. foto PR

Page 8: Zwarte Cross

DRU PARK ULFT HUNTENPOP.NL

10VR

11ZA

TICKETS

AND MANY MORE >>

TRIBUTES TO PINK FLOYD

KINGS OF LEONGUNS ‘N ROSES

OPTIMAAL FM TRIBUTE NIGHT

ALAIN CLARKREAL EL CANARIOTHE BACKCORNER BOOGIE BANDTHE BRUURKES ROEL SALEMINKPRESENTATIE

WIM KOENS

PRESENTATIE

COEN & SANDER 3FM

TRIGGERFINGER

CRYSTAL FIGHTERSSISTER BLISSLACUNA COILBLOOD RED SHOESMISS MONTREAL

SHAKING GODSPEED

REEL BIG FISH BELLOWHEADMUCHACHITO BOMBO INFIERNOVINTAGE TROUBLE

RACOON

AND MANY MORE >>

FAITHLESS

DJ-SET

AUG

AUGfollow us!twitter.com/huntenpop