Zuid Hollands Landschap mei 2012

of 20 /20
Kom naar de feestelijke opening van Natuureiland Sophiapolder ELKE DAG GREEN-KIDS | Beleef Landgoed Leeuwenhorst | Voor actuele informatie schrijf in voor de nieuwsbrief 2 | 2012 W W W . Z H L . N L / V O O R D E E L

Embed Size (px)

description

Zuid Hollands Landschap mei 2012

Transcript of Zuid Hollands Landschap mei 2012

 • Kom naar de feestelijke opening van Natuureiland Sophiapolder ElkE dag grEEn-kids | Beleef Landgoed Leeuwenhorst | Voor actuele informatie schrijf in voor de nieuwsbrief 2

  | 2012

  WW

  W.Z

  HL.NL/VOORDEEL

 • Het laatste natuurnieuws leest u het eerst online! Via Twitter, Facebook en Youtube blijft u direct op de hoogte van ons werk en horen wij graag wat er bij u leeft.

  Directeur Michiel Houtzagers:@HoutzagersStatencommissie Zuid-Holland stemt in met verhoging subsidieplafond agrarisch natuurbeheer: provincie neemt verantwoordelijkheid: chapeau!

  Boswachters Maarten & Maarten:@BoswachterZHLVrijwilligers zijn allemaal geslaagd voor hun motorzaagcertificaat. Gefeliciteerd en vele veilige zaaguurtjes!

  Boswachter Ron van Wetten:@BoswachterRonDe bijenstal en 3 bijenvolken hebben hun plaats ingenomen in het herstelde springersveld #HuysteWarmont.

  Boswachters Niek & Hans:@ZHLeilandenWat was het een feest vandaag, geweldig mooi weer om met de gemeente Westvoorne en 130 schoolkinderen de boomfeestdag te vieren (Niek).

  Zuid-Hollands Landschap:@ZHLandschschapDe vrijwilligersdag zit morgen helemaal vol! Hopelijk wordt t ook mooi weer, we zetten ze graag in het zonnetje!

  Onze Facebookpagina staat weer vol nieuwtjes, recreatietips en mooie fotos, waaronder een uitgebreid sfeerverslag van de Vrijwilligersdag in Hoek van Holland.

  Op ons Youtube-kanaal vindt u informatieve filmpjes, met prachtige natuurbeelden. Dit filmpje over Eendenkooi Bakkerswaal, waarvoor oude archiefbeelden zijn gebruikt uit 1974, is daar een treffend voorbeeld van.

  UITGAVE is het kwartaaltijdschrift van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap CONTACT Nesserdijk 368 | 3063 NE Rotterdam | (010) 272 22 22 | [email protected] | www.zuidhollandslandschap.nl De minimale bijdrage is 20,- per kalenderjaar, per gezin. Wilt u de stichting steunen zonder tijdschrift of mailing bel (010) 272 22 22. Wilt u bij verhuizing gebruik maken van de PostNL verhuisservice? Opzeggen kan telefonisch of schriftelijk, voor 1 oktober. Foto voorkant: Ruden Riemens Deltanatuur. Volgende nummer verschijnt half augustus.

  OPLAGE 54.000 BESCHERMERADMINISTRATIE ING Bank 307176 | IBAN NL94INGB0000307176 | BIC INGBNL2A ANDEREGIFTEN ING Bank 66.29.75.367 | IBAN NL41INGB0662975367 | BIC INGBNL2A REDACTIE Eline Decker (eindredactie), Marie-Louise Govers (bladcordinatie), Michiel Houtzagers (hoofdredactie) en Tim Remmel (social media). REDACTIEKLANKBORD Constance Alderlieste, Ineke Evenblij-Lubsen, Annelies Gras, Ineke Journee, Idde Lammers, Evelien Masselink, Boudewijn Swart en Dorien Wiltjer. VORMGEVINGENDRUK Drukkerij Verloop | www.verloop.nl | (078) 69 128 99 ADVERTENTIEVERKOOP A2 | [email protected] | (023) 526 04 05

  Het drukproces van dit blad voldoet aan de meest strenge eisen op het gebied van milieu en gezondheid. Dit tijdschrift wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. De folie voor de verpakking van Zuid-Hollands Landschap bestaat uit de grondstoffen polyethyleen c.q. polypropyleen. Tijdens de productie, verwerking, het gebruik en de afbraak, ontstaan geen milieuonvriendelijke afvalstoffen.

  coloFon

  Scan de QR-code in met uw mobiel en u ziet in n oogopslag op welke social media het Zuid-Hollands Landschap actief is.

  Social Media

  Vindt u ons leuk op Facebook?

  Zon 200 vrijwilligers staan klaar voor de groepsfoto. Nog best lastig om iedereen dan in beeld te krijgen! - in Hoek van Holland. Geo

  van Ge

  ffen

  Floris

  Sche

  plitz

  Op gezette tijden staan mannen door rietschermen te turen: het zijn kooikers.

  Zuid-Hollands Landschap 2 20122

 • Vrijwilligersoffensiefover vrijwilligersgroepen, de regiodag Veenweiden in de Vijfheerenlanden of een exclusieve beschermersexcursie. Wij bieden inmiddels een maandelijkse nieuwsbrief aan waar u zich op kan abonneren door middel van uw e-mailadres. Op onze website leest u hier meer over. U kunt zich daar ook opgeven voor een excursie en ons volgen via Twitter en Facebook. De digitale hulpmiddelen bieden een gevarieerd aanbod en meer keuzemogelijk-heden. Uiteraard blijven onze gebieden de belangrijkste inspiratiebron om de natuur te beleven en mentaal weer op te laden waar geen app tegenop kan. Ik hoop u dat u er snel op uit trekt om zelf van de natuur en het landschap te genieten!

  Michiel Houtzagersdirecteur

  [email protected]@Houtzagers

  4 Kunstenares Monique Schot doet mee aan kunstproject 6 Fluisterstil naar natuureiland Sophiapolder 8 Veldnieuws 9 natuuragenda / Profiteer van uw Beschermersvoordeel 10 een nieuwe lente voor landgoed leeuwenhorst

  12 dunea 14 Zilverschoon15 Sponsornieuws16 lekker langs de lek extra naar natuureiland Sophiapolder

  4 6 9

  verschillende bloedgroepen werd al snel een gezellige mierenhoop. Blijkbaar vinden onze achterbannen de combinatie van natuur en erfgoed waardevol en interessant. Zon dag versterkt onze opvatting dat er nog wel degelijk een breed draagvlak onder de bevolking is voor natuur, landschap en erfgoed. De gedeputeerde Han Weber heeft dat die dag ook zelf kunnen ervaren. Wij organiseren op zaterdag 8 september een gezamenlijk publieksevenement op landgoed de Keukenhof waar ik u hierbij graag voor uitnodig. Het Zuid-Hollands Landschap heeft samen met Landschapsbeheer Zuid-Holland aan de provincie een voorstel gedaan om de vrijwilligersinzet verspreid over Zuid-Holland uit te breiden. De nieuwe Groenagenda biedt daarvoor goede kansen.

  Het Zuid-Hollands Landschap wil u zo goed mogelijk informeren over actuele ontwikkelingen bijvoorbeeld

  Op zaterdag 10 maart jl. organiseerden het Zuid-Hollands Landschap, Landschapsbeheer Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland voor het eerst een gezamenlijke vrijwilligersdag. De activiteit vond in Hoek van Holland plaats waar forten, bunkers en duingraslanden elkaar afwisselen. De tweehonderd vrijwilligers wisten elkaar snel te vinden. Wat begon als

  Floris

  Sche

  plitz

  Voorwoord

  inHoudSoPgaVe

  Michiel Houtzagers in actie tijdens de Vrijwilligersdag

  Zuid-Hollands Landschap 2 2012 3

 • In december 2010 zette ik voor het eerst voet aan land op de Sophiapolder. zegt Monique Schot over haar eerste

  kennismaking met het Natuureiland in de rivier de Noord. Ze had een artistieke reden voor de overtocht. Monique: Ik volgde bij de stichting Kunstzinnige Vorming To Be in Dordrecht een schildercursus. Onze schilderdocente had een aantal projecten waar kunstenaars voor gezocht werden. Samen met nog iemand van de groep koos ik voor Natuureiland Sophiapolder.

  ZicHT oP dorTDie eerst kennismaking maakte indruk

  veranderde mijn manier van schilderen

  wat me bij de eerste kennismaking met de Sophiapol-

  der opviel, was de mooie kleurstelling. Het was vroeg en

  koud. er lag sneeuw en boven de sneeuw hing nevel. een

  prachtige schakering kleuren. en de stilte, dat was ook

  heel bijzonder. Monique Schot is een van de kunstenaars

  die meedoet aan het kunstproject op het natuureiland

  Sophiapolder.

  oP weg

  Natuureiland Sophiapolder

  Zuid-Hollands Landschap 2 20124

 • verw

  ilder

  de e

  en d

  eel v

  an d

  e gr

  iend

  . Sin

  ds 2

  011

  is h

  et b

  ehee

  r in

  hand

  en v

  an h

  et Z

  uid-

  Holla

  nds

  Land

  scha

  p en

  wor

  dt in

  het

  no

  orde

  lijk

  deel

  wee

  r reg

  elm

  atig

  ges

  noei

  d. H

  et z

  uide

  lijk

  deel

  zal

  do

  orsc

  hiet

  en to

  t vlo

  edbo

  s. L

  et o

  p: b

  ij ho

  og w

  ater

  kan

  het

  geb

  ied

  over

  stro

  men

  . Vo

  lg het etsp

  ad in

  de bo

  cht naa

  r rechts, dan

  lang

  s de

  oev

  er

  van de

  Noo

  rd en

  tussen

  de be

  drijven

  doo

  r. Uite

  inde

  lijk ko

  mt

  u bij e

  en dijk m

  et autov

  erke

  er. G

  a rech

  tsaf en ve

  rvolge

  ns

  richting

  . Ga na

  bijn

  a 2 kilometer bij Huy

  s ten Don

  ck

  sche

  rp link

  saf en

  ond

  er aan

  de dijk re

  chtsaf. S

  la na he

  t huis

  linksaf (Don

  ckselaan

  ).

  6Bu

  iten

  plaats

  Het H

  uys

  ten

  Donc

  k w

  erd

  in 1

  746

  gebo

  uwd

  op d

  e fu

  ndam

  ente

  n va

  n ee

  n ou

  der l

  andh

  uis.

  Ach

  ter h

  et s

  tatig

  e pa

  nd li

  gt e

  en E

  ngel

  s la

  ndsc

  haps

  park

  , com

  plee

  t met

  wat

  erpa

  rtije

  n, g

  azon

  s, k

  ronk

  el-

  pade

  n en

  rom

  antis

  che

  gebo

  uwtje

  s. V

  anaf

  de

  Donc

  ksel

  aan

  kunt

  u

  af e

  n to

  e ee

  n bl

  ik o

  p he

  t par

  k w

  erpe

  n. In

  het

  vro

  ege

  voor

  jaar

  zijn

  de

  sch

  elle

  kre

  ten

  van

  de n

  este

  lend

  e bl

  auw

  e re

  iger

  s ni

  et te

  m

  isse

  n.

  Ga aa

  n he

  t einde

  van

  de weg

  rech

  tsaf. S

  teek

  na 70

  0 meter de

  Rijnsing

  el ove

  r, ga

  link

  saf en

  steek

  bij de

  verke

  erslichten

  de

  druk

  ke ve

  rkee

  rsweg

  ove

  r. Ga lin

  ksaf naa

  r (let op: eve

  n na

  de

  verke

  erslichten

  de weg

  volge

  n in de bo

  cht naa

  r rechts).

  Fiets na

  ar

  , da

  n na

  ar

  (richting Hee

  rjansda

  m),

  en

  .

  7Waa

  ltje

  De W

  aal,

  door

  de

  plaa

  tsel

  ijke

  bevo

  lkin

  g m

  eest

  al h

  et W

  aaltj

  e ge

  noem

  d, is

  een

  oud

  e riv

  iera

  rm d

  ie in

  14e

  eeu

  w w

  erd

  afge

  dam

  d. N

  u is

  het

  wat

  er s

  choo

  n, m

  aar t

  ot in

  de

  19e

  eeuw

  w

  erd

  er in

  het

  Waa

  ltje

  vlas

  ger

  oot.

  Door

  de

  sten

  gels

  dag

  enla

  ng

  in h

  et w

  ater

  te w

  eken

  , kon

  de

  bast

  gem

  akke

  lijke

  r van

  de

  veze

  ls

  wor

  den

  gesc

  heid

  en. D

  aarb

  ij kw

  am e

  en k

  leve

  rige

  afva

  lsto

  f vrij

  , di

  e he

  t wat

  er s

  terk

  ver

  vuild

  e. In

  de

  eers

  te b

  ocht

  van

  de

  dijk

  , bij

  Wev

  ersh

  oek,

  kun

  t u e

  vent

  ueel

  link

  s de

  dijk

  af v

  oor e

  en ru

  stpa

  uze

  bij e

  en k

  lein

  recr

  eatie

  gebi

  ed m

  et li

  gwei

  den,

  pic

  knic

  kban

  ken

  en

  zwem

  vijv

  ers.

  Fiets na

  ar

  . Ga rech

  tsaf rich

  ting

  en vo

  or de rotond

  e rech

  tsaf rich

  ting

  . Zo

  kom

  t u te

  rug bij recreatiege

  bied

  Oud

  e Maas.

  Buro Kloeg, Bunnik tekening Elwin van der Kolk tekst Harry Bunk, 6333

  etsroute

  Op weg

  Start

  Recr

  eatie

  gebi

  ed O

  ude

  Maa

  s, A

  chte

  rzee

  dijk

  9,

  2991

  SB

  Bare

  ndre

  cht

  Leng

  te

  37 k

  ilom

  eter

  Markerin

  g Vo

  lg d

  e be

  schr

  ijvin

  g in

  de

  teks

  t.

  De

  rout

  e m

  aakt

  gro

  tend

  eels

  geb

  ruik

  van

  fiet

  skno

  oppu

  nten

  .

  Toeg

  ang

  Natu

  urei

  land

  Sop

  hiap

  olde

  r is

  met

  een

  Soph

  iapo

  lder

  pont

  je b

  erei

  kbaa

  r. Ki

  jk v

  oor d

  etai

  ls o

  p

  ww

  w.z

  uidh

  olla

  ndsl

  ands

  chap

  .nl/

  soph

  iapo

  lder

  , QR-

  code

  voo

  r sm

  artp

  hone

  s:

  Bereikba

  arhe

  id

  Met

  de

  auto

  : nee

  m o

  p de

  A29

  afs

  lag

  20

  (Bar

  endr

  echt

  ) en

  rij ri

  chtin

  g Ou

  de M

  aas/

  Heer

  jans

  dam

  .

  Ga n

  a 1,

  5 ki

  lom

  eter

  rech

  tsaf

  rich

  ting

  Oude

  Maa

  s/He

  erja

  nsda

  m.

  Sla

  aan

  het e

  inde

  van

  de

  weg

  link

  saf e

  n na

  150

  met

  er re

  chts

  af.

  Link

  s pa

  rker

  en.

  M

  et h

  et o

  penb

  aar v

  ervo

  er: s

  tart

  de ro

  ute

  bij t

  rein

  stat

  ion

  Zwijn

  drec

  ht. G

  a aa

  n de

  cen

  trum

  zijde

  op

  de S

  tatio

  nsw

  eg

  rech

  tsaf

  . Ga

  bij d

  e ve

  rkee

  rslic

  hten

  rech

  tdoo

  r en

  volg

  bij

  de

  roto

  nde

  de b

  ordj

  es n

  aar f

  iets

  knoo

  ppun

  t 89.

  Horeca

  Pa

  nnen

  koek

  enhu

  is D

  e Ou

  de M

  aas,

  Ach

  terz

  eedi

  jk 9

  ,

  2991

  SB

  Bare

  ndre

  cht,

  (018

  0) 6

  1 75

  76,

  ww

  w.p

  anne

  nkoe

  kenh

  uiso

  udem

  aas.

  nl

  Zo

  mer

  lust

  , Zom

  erlu

  st 9

  , 333

  2 BX

  Zw

  ijndr

  echt

  ,

  (078

  ) 682

  21

  45, w

  ww

  .rest

  aura

  ntzo

  mer

  lust

  .nl

  Re

  stau

  rant

  de

  Oude

  Hav

  en, H

  aven

  hoof

  d 1,

  298

  9 AE

  Rid

  derk

  erk,

  (078

  ) 681

  21

  21, w

  ww

  .rest

  aura

  ntde

  oude

  have

  n.nl

  Fietsverhu

  ur

  Rijw

  iels

  hop

  stat

  ion

  Zwijn

  drec

  ht, (

  078)

  612

  56

  27, g

  eope

  nd

  maa

  ndag

  tot e

  n m

  et v

  rijda

  g va

  n 6.

  30 to

  t 13.

  00 u

  ur e

  n va

  n 16

  .00

  tot 1

  9.00

  uur

  (nie

  t op

  fees

  tdag

  en).

  Ov-fi

  ets

  ook

  in h

  et w

  eeke

  inde

  en o

  p fe

  estd

  agen

  (alle

  en m

  et O

  V-fie

  tsab

  onne

  men

  t).

  Stichting Het Zuid-H

  ollands La

  ndschap

  Nes

  serd

  ijk 3

  68

  3063

  NE

  Rot

  terd

  am

  tele

  foon

  (01

  0) 2

  72 2

  2 22

  [email protected]

  zuid

  holla

  ndsl

  ands

  chap

  .nl

  ww

  w.z

  uidh

  olla

  ndsl

  ands

  chap

  .nl

  De Nationa

  le Postcod

  e Lo

  terij steun

  t het Zuid-Holland

  s Lan

  dsch

  ap

  etsroute

  37 kilo

  meter

  groten

  deels g

  emarkeerd

  met etskno

  oppu

  nten

  Fiet

  sen

  naar

  Nat

  uure

  iland

  Sop

  hiap

  old

  er

  Uitneemba

  ar

 • door

  gaat

  . Fie

  tst u

  ove

  r de

  dijk

  een

  stu

  kje

  teru

  g, d

  an k

  unt u

  met

  ee

  n po

  ntje

  naa

  r het

  eila

  nd v

  aren

  . Een

  avo

  ntuu

  rlijk

  e w

  ande

  lrout

  e br

  engt

  u v

  ervo

  lgen

  s na

  ar e

  en v

  ogel

  kijk

  hut.

  Of w

  ande

  l om

  de

  zuid

  punt

  van

  het

  eila

  nd h

  een

  en g

  enie

  t van

  het

  uitz

  icht

  op

  de

  Noor

  d. Ga

  bij

  de e

  erst

  e sp

  litsi

  ng li

  nks

  de d

  ijk w

  eer a

  f en

  fiets

  naa

  r .

  Ga h

  ier r

  echt

  door

  rich

  ting

  , dan

  na

  200

  met

  er re

  chts

  af n

  aar

  en

  .

  3Cr

  eze

  pold

  erOo

  k de

  bui

  tend

  ijks

  gele

  gen

  Crez

  epo

  lder

  wor

  dt te

  rugg

  egev

  en a

  an

  de n

  atuu

  r. In

  201

  3 m

  oete

  n de

  wer

  kzaa

  mhe

  den

  klaa

  r zijn

  . Aan

  de

  noor

  dkan

  t zit

  dan

  een

  open

  ing

  in d

  e ka

  de, w

  aard

  oor h

  et

  rivie

  rwat

  er v

  ia e

  en g

  eul h

  et g

  ebie

  d ka

  n bi

  nnen

  stro

  men

  . Bij

  eb v

  alt

  het g

  ebie

  d ne

  t dro

  og e

  n zu

  llen

  er s

  likke

  n en

  wat

  erpl

  asse

  n on

  tsta

  an. T

  ijden

  s vl

  oed

  zal h

  et g

  ebie

  d gr

  oten

  deel

  s ov

  erst

  rom

  en.

  Via

  wan

  delp

  aden

  en

  kijk

  sche

  rmen

  zul

  t u d

  e on

  twik

  kelin

  gen

  op d

  e vo

  et k

  unne

  n vo

  lgen

  . Ga

  bij

  rech

  tsaf

  , vol

  g de

  weg

  voo

  r de

  auto

  s e

  n ga

  20

  met

  er

  voor

  de

  verk

  eers

  licht

  en re

  chts

  af h

  et fi

  etsp

  ad o

  p (m

  et e

  ven

  verd

  er e

  en p

  ittig

  klim

  met

  je).

  4U

  itzi

  chth

  euve

  lDe

  heu

  vels

  ver

  rade

  n de

  ont

  staa

  nsge

  schi

  eden

  is v

  an re

  crea

  tiege

  bied

  De

  Gor

  zen:

  van

  af 1

  945

  is h

  ier o

  p gr

  ote

  scha

  al a

  fval

  ges

  tort.

  De

  22

  met

  er h

  oge

  puin

  heuv

  el li

  nks

  van

  het p

  ad is

  via

  een

  trap

  te

  bekl

  imm

  en. V

  anaf

  de

  top

  kijk

  t u u

  it ov

  er d

  e riv

  ier d

  e No

  ord,

  de

  Crez

  epo

  lder

  en

  de R

  idde

  rker

  kse

  Grie

  nd.

  Volg

  het

  slin

  gere

  nde

  fiets

  pad

  en s

  la v

  oorb

  ij de

  par

  keer

  plaa

  ts

  op d

  e di

  jk re

  chts

  af. G

  a na

  300

  met

  er re

  chtd

  oor (

  dood

  lope

  nde

  weg

  ), d

  an n

  a 40

  met

  er li

  nksa

  f het

  fiet

  spad

  op.

  5G

  rien

  d Ga

  at u

  via

  de

  dood

  lope

  nde

  weg

  rech

  tdoo

  r, da

  n ko

  mt u

  bij

  de

  jach

  thav

  en. A

  an h

  et e

  inde

  van

  de

  weg

  kun

  t u d

  e fie

  ts n

  eerz

  ette

  n vo

  or e

  en w

  ande

  ling

  door

  de

  Ridd

  erke

  rkse

  Grie

  nd. H

  et is

  een

  van

  de

  laat

  ste

  getij

  deng

  riend

  en v

  an N

  eder

  land

  . Vro

  eger

  wer

  den

  de

  wilg

  en e

  n es

  sen

  om d

  e dr

  ie ja

  ar g

  esno

  eid,

  waa

  rna

  de ta

  kken

  w

  erde

  n ge

  brui

  kt v

  oor m

  ande

  n, p

  alin

  gfui

  ken,

  bon

  enst

  aken

  of

  zinks

  tukk

  en v

  oor d

  ijken

  . Toe

  n de

  vra

  ag n

  aar w

  ilgen

  takk

  en a

  fnam

  ,

  Wel

  kom

  op

  het

  eila

  nd IJ

  ssel

  mon

  de

  Lang

  s de

  riv

  iere

  n ro

  nd h

  et e

  iland

  IJss

  elm

  onde

  kom

  t nog

  zel

  dzam

  e ge

  tijde

  nnat

  uur

  voor

  .

  Tijd

  ens

  deze

  fiet

  srou

  te p

  asse

  ert u

  ond

  er m

  eer

  Nat

  uure

  iland

  Sop

  hiap

  olde

  r en

  de

  Crez

  epo

  lder

  ,

  waa

  r ni

  euw

  e, b

  ijzon

  dere

  nat

  uur

  onts

  taat

  doo

  r

  het h

  erst

  elle

  n va

  n de

  toes

  troo

  m v

  an

  rivi

  erw

  ater

  .

  Rout

  ebes

  chrij

  ving

  Star

  t bij

  fiets

  knoo

  ppun

  t b

  ij de

  par

  keer

  plaa

  ts v

  an re

  crea

  tie-

  gebi

  ed O

  ude

  Maa

  s te

  n zu

  iden

  van

  Bar

  endr

  echt

  . Fie

  ts ri

  chtin

  g Zw

  ijndr

  echt

  , naa

  r kno

  oppu

  nt

  .

  1G

  etij

  denr

  ivie

  rDe

  Oud

  e M

  aas

  is e

  en v

  an d

  e w

  eini

  ge g

  etijd

  enriv

  iere

  n in

  Ned

  erla

  nd.

  De ri

  vier

  sta

  at v

  ia d

  e Ni

  euw

  e W

  ater

  weg

  in o

  pen

  verb

  indi

  ng m

  et d

  e ze

  e, w

  aard

  oor h

  et v

  ersc

  hil t

  usse

  n eb

  en

  vloe

  d hi

  er k

  an o

  plop

  en to

  t ee

  n m

  eter

  . Tw

  ee k

  eer p

  er d

  ag o

  vers

  troom

  t de

  smal

  le s

  trook

  nat

  uur

  lang

  s de

  oev

  er. W

  ilgen

  doe

  n he

  t goe

  d bi

  j dez

  e w

  isse

  lend

  e om

  stan

  digh

  eden

  , maa

  r ook

  and

  ere

  soor

  ten

  prof

  itere

  n va

  n he

  t w

  ater

  . Zoa

  ls d

  e ze

  ldza

  me

  spin

  dotte

  r, di

  e in

  het

  voo

  rjaar

  uitb

  undi

  g bl

  oeit

  met

  doo

  ierg

  ele

  bloe

  men

  . Na

  de b

  loei

  mak

  en d

  e st

  enge

  ls,

  met

  daa

  raan

  kle

  ine

  wor

  tels

  , zic

  h lo

  s va

  n de

  moe

  derp

  lant

  . Met

  ho

  ogw

  ater

  drij

  ven

  de s

  tekj

  es w

  eg, t

  ot z

  e m

  et la

  agw

  ater

  erg

  ens

  in

  de m

  odde

  r blij

  ven

  stek

  en.

  Verv

  olg

  de ro

  ute

  naar

  ,

  en

  . Fie

  ts ri

  chtin

  g e

  n ga

  bi

  j eer

  ste

  split

  sing

  rech

  ts d

  e di

  jk o

  p.

  2N

  atuu

  reil

  and

  Soph

  iapo

  lder

  Mid

  den

  in d

  e riv

  ier d

  e No

  ord

  ligt N

  atuu

  reila

  nd S

  ophi

  apol

  der.

  Vroe

  ger l

  iepe

  n hi

  er k

  oeie

  n. N

  u on

  twik

  kelt

  het z

  ich

  tot e

  en w

  aar-

  devo

  l zoe

  twat

  erge

  tijde

  ngeb

  ied

  met

  kre

  ken,

  slik

  plat

  en e

  n rie

  t- en

  bi

  ezen

  veld

  en. H

  et is

  ond

  er m

  eer n

  atuu

  rcom

  pens

  atie

  voo

  r de

  Betu

  wes

  poor

  lijn,

  die

  op

  zo'n

  25

  met

  er d

  iept

  e on

  der h

  et e

  iland

 • op Monique en op haar dochter Ilka die met haar mee ging als fotograaf. Ze verkenden het eiland te voet. Ze maakten honderden fotos. Van de boerderij die er toen nog stond, van het ijs in de sloten, van het wuivende riet. Monique: Ik had echt een jeugdervaring. Lekker struinen door de weilanden. Er zat zeker twee kilo klei aan mn wandelschoenen! Aan de Zuidpunt van het eiland hebben we genoten van het uitzicht op Dordrecht. Het samenstromen van rivieren en het Groothoofd erachter. Dat is een heel mooi punt.

  VlaKDe tweede keer dat Monique Sophiapolder bezocht, in mei 2011, viel het eiland haar een beetje tegen. Ze is deze keer alleen. Monique: Alles was vlak. De boerderij was gesloopt, een bomenrij was net omgehaald, het was echt kaalslag. Ik vond het saai. Het nodigde haar niet uit om veel fotos te maken. Er waren al wel heel veel vogels, herinner ik me nu. Naast de vogelgeluiden, hoorde ik vooral de stilte. Boven de dijk zag je af en toe de bovenkant van een schip voorbij schuiven, maar dat leek zo enorm ver weg. Dat was een mooi contrast.

  De rust en stilte in de Sophia op een steenworp van de een van de drukste binnenvaartroutes van West-Europa. Bij het derde bezoek in september was het eiland veel groener. Monique: Dat vond ik veel mooier. Dat zie je ook aan de hoeveelheid fotos die ik heb gemaakt. Als schilder ga je dan kleuren combineren. Het gras, het riet, zwaaiende halmen, het blauw van de lucht. Op het eiland waren al looppaden en bruggetjes aangelegd, verderop werd nog gewerkt aan de kreken. Monique: We hebben die keer het hele eiland rondgelopen en dat is best nog wel een eind.

  onHerKenBaarAfgelopen zomer voer Monique met de waterbus langs de Sophiapolder. Monique: Ik heb toen echt moeten kijken waar het eiland nu precies lag. Vanaf het water herken je het bijna niet. Ik herkende het uiteindelijk aan het uitkijkpunt. Wat een verschil met het eiland dat ik had leren kennen. Vanaf de boot leek het heel saai, maar op het eiland ervaar je dat heel anders. Dan zie je vlinders, vogels en lisdodden.

  inSPiraTie Na de bezoeken zat Monique vol inspiratie. Tegelijkertijd markeren de bezoeken aan het eiland ook een andere manier van schilderen voor haar. Monique: Je kunt dat echt wel een omwenteling in mijn werk noemen. Het schilderij van Sophiapolder is een zoektocht geweest. Ik heb me gefocust op die rij afgezaagde boomstammen omdat ik dat een heel dramatisch beeld vond. Ze laat een groot doek zien van ruim een meter in het vierkant met hele expressieve kleurstelling. Monique: Het schilderij is bijna surrealistisch. Paarse bomen, paars gras, heel extreem allemaal. Voor mij was het een

  KoM naTuureiland SoPHiaPolder ZelF onTdeKKen

  Vanaf 2010 is er hard gewerkt aan de Sophiapolder. Dit voorjaar is het werk afgerond en waarschijnlijk zal op 9 juni het eiland tijdens een feestelijke publieksdag worden geopend. Een dag waarop u kennis kunt maken met dat bijzondere eiland in de rivier de Noord, Natuureiland Sophiapolder.

  Wie het eilandgevoel wil ontdekken, kan waarschijnlijk op 9 juni zn hart ophalen. Van s morgens heel vroeg tot het eind van de middag zijn er allerlei activiteiten: verschillende excursies waaronder een Vroege Vogelexcursie, een foto-excursie, een schilderworkshop, een expositie, een informatiemarkt, kindertheater en nog veel meer. En natuurlijk wordt het Natuureiland officieel geopend door Koningin Sophia en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, samen met vertegenwoordigers van Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat en Deltanatuur.

  kijk op www.zhl.nl voor de datum en het volledige programma. Blijf op de hoogte en meldt u aan voor onze nieuwsbrief.

  experiment, maar het is mijn nieuwe manier van schilderen geworden. Ik ervaar het als een uiting van mijn gevoel, van mn wezen.

  Terug Ik wil zeker nog eens terug, want ik ben wel benieuwd hoe het geworden is. Sowieso is het heerlijk om in de natuur te zijn. We waren iedere keer helemaal opgeknapt en ontspannen na het buiten zijn, heerlijk.

  Peter van der Graaf

  Kuns

  tena

  res M

  onique

  Scho

  t. Ing

  rid Be

  rtens

  Mon

  ique S

  chot

  Mon

  ique S

  chot

  Mon

  ique S

  chot

  Zuid-Hollands Landschap 2 2012 5

 • ieTS nuTTigS doenEen van die mogelijke vrijwilligers is Daan Monnikendam uit Gouda. Ik ben 65

  en watersporter, vertelt hij opgewekt. Dat betekent dat ik tijd en zin heb om op het water te vertoeven. Daarnaast vind ik het belangrijk om iets nuttigs te doen en werk ik graag in teamverband. Het besturen van de pont combineert dit allemaal. Ook vrijwilliger Klaas van der Graaf heeft affiniteit met varen. Hij was tien jaar stuurman op de grote vaart en werkte, tot hij ruim drie jaar geleden met pensioen ging, als loods in de Rotterdamse haven. De afgelopen jaren heb ik geen vrijwilligerswerk gedaan, vertelt Klaas. Toen ik de oproep in

  Fluiterstil naar Natuureiland Sophiapolder

  en oproep in ons tijdschrift was voldoende om 15 poten-

  tile leden van een nieuw op te richten vrijwilligersgroep

  natuureiland Sophiapolder te werven, vertelt niek Kop-

  pelaar, assistent regiohoofd eilanden bij het Zuid-Hollands

  landschap. de meeste mensen gaven aan mee te willen

  werken aan het onderhouden van de voetveerdienst tussen

  Hendrik-ido-ambacht en het natuureiland Sophiapolder in de

  rivier de noord. Maar er zijn ook vrijwilligers die het nieuwe

  natuurgebied op broedvogels willen gaan inventariseren.

  oP Pad MeT...

  Zuid-Hollands Landschap 2 20126

 • het tijdschrift van het Zuid-Hollands Landschap zag, dacht ik meteen dat is wat voor mij. Een beetje varen en tegelijkertijd een nieuw natuurgebied toegankelijk maken voor recreanten. Plan mij maar in voor n dag per week.

  VerreKijKer MeeCor Oskam maakt sinds begin dit jaar gebruik van een VUT-regeling. Hij vaart s zomers graag in zijn eigen sloep, maar vindt het minstens zo boeiend om ook de voetveer te gaan bemannen. Het contact maken met mensen, lijkt me het leukste aspect, vertelt de man die decennia lang tijdelijke ruimtes zoals porto-cabins en noodgebouwen op- en afbouwde. Je brengt verwachtingsvolle mensen naar het Natuureiland en luistert een paar uur later naar hun ervaringen en belevenissen. In de tussentijd hoop ik zelf ook het een en ander te beleven. Ik ben geen vogelkenner, wel een liefhebber. Mijn verrekijker neem ik zeker mee.Jarenlang was Harry Frigge gezagvoerder op een patrouillevaartuig van het Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam. Hij zorgde voor orde en veiligheid in het havengebied. Nu wil hij zich graag inzetten voor het Zuid-Hollands Landschap. Een paar dagen per maand op de pont is goed te combineren met mijn werk als gids in de haven.

  SPecTaculaire VogelTreKSander Elzerman van de Natuurvereniging Ridderkerk heeft heel andere plannen. De leden van onze vogelwerkgroep kijken nu al geregeld naar vogels op Natuureiland Sophiapolder. Vanaf een bult langs de Veerse Dijk kunnen we het gebied met onze telescopen aardig goed overzien. De voorjaartrek was al spectaculair. Gruttos, tureluur, bonte strandlopers, kemphanen, bontbekplevieren zijn zomaar wat soorten die we al in het vizier gekregen hebben. Ook de slechtvalk jaagt er geregeld. Het is altijd weer verrassend hoe snel vogels een nieuw leefgebied ontdekken. Leden van de vogelwerkgroep hebben aangegeven de broedvogels te willen inventariseren. Sander: Kluten en kleine plevieren zijn pioniers die dit jaar zeker te verwachten zijn. Hopelijk kunnen we in het broedseizoen een aantal keer met de voetveer van het Zuid-Hollands overgezet worden.

  HYBride VeerBooTNiek Koppelaar is blij met alle enthousiaste reacties van mensen die zich voor het Zuid-Hollands Landschap willen inzetten. Tot voor kort hadden we nog geen natuurgebieden in dit deel van Zuid-Holland. Vorig jaar hebben we het Ridderkerkse Griend in beheer gekregen en nu dan het Natuureiland Sophiapolder. In beide gebieden zijn straks vrijwilligers actief. Intussen hebben we met de Tug 70 Hybride het Natuureiland Sophiapolder bereikt. Voordat we een sneak preview op het eiland maken, schakelt Niek over van diesel op elektra. Als we op diesel varen, laden de batterijen op, vertelt Niek. Het is de bedoeling dat we

  tijdens het overzetten van maximaal 11 recreanten per keer op elektra varen en de batterijen opladen als we de veerboot s middags terugvaren naar de haven. Het werkt. Fluisterstil glijden we met de ruim zeven meter lange aluminium boot over de Rietbaan. Hopelijk kan de, met een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij aangeschafte, veerboot snel in de vaart genomen worden.

  Idde Lammersjournalist

  Grutto. Rob

  Belte

  rman

  Komt u ook? Het Zuid-Hollands Landschap wil graag dat recreanten genieten van Natuureiland Sophiapolder. Waarschijnlijk 9 juni! Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen en meldt u aan voor de nieuwsbrief op www.zhl.nl.

  Kijk voor de actuele vaardienst op www.zhl.nl/sophiapolder

  Soph

  iapolde

  r in de

  winter. E

  ls va

  n Geemert

  Vrijw

  illige

  schipp

  ers m

  aken

  kenn

  is met Natuu

  reila

  nd So

  phiap

  olde

  r. Evelin

  e Blok

  Zuid-Hollands Landschap 2 2012 7

 • VeldnieuwS

  uitzendingen green-Kids van st

  art!

  Het RTL Telekids programma Green-Kids

  is in samenwerking met

  De12Landschappen en Landschapsbehe

  er Nederland tot stand gekomen. Het

  televisieprogramma is speciaal bedoeld

  voor kinderen om hen natuur te laten

  ontdekken en te beleven.

  In elke aflevering behandelt Lodewijk H

  oekstra, die bekend is van Eigen Huis

  & Tuin, een speciaal thema dat seizoens

  gebonden is. Waterbeestjes, fossielen,

  vogels kijken, de schooltuin en nog veel

  meer; het komt allemaal aan bod.

  De12Landschappen en Landschapsbehe

  er Nederland zijn erg enthousiast over

  deze samenwerking met RTL en zien Gre

  en-Kids als een mooie, nieuwe kans

  om kinderen uit te nodigen vaker naar b

  uiten te gaan; om te spelen en te

  ontdekken in de natuur.

  elKe dagGreen-Kids is 7 dage

  n per week te

  zien bij Telekids op RTL 8. Maandag

  t/m vrijdag om 16.55 uur, zaterdag en

  zondag om 9.00 uur.

  www.green-kids.nl

  Aanbieding KOROBeScHerMerSVoordeel!!! 10% KorTing oP al uw enVeloPPenAls u aan de natuur denkt, denkt u misschien niet direct aan enveloppen. Toch zijn wij van Enveloppenland.nl in ons dagelijks werk veel met natuur en milieu bezig. Tijdens de productie en het bedrukken van enveloppen, het verpakken en het transport proberen wij zo groen mogelijk te werken.Help ZHl en koop enveloppen met korting!!Wij dragen het Zuid-Hollands Landschap een warm hart toe en daarom bieden wij alle beschermers:

  De hele maand juni 10% korting op ons gehele assortimentOm te profiteren van deze korting, dient u de kortingscode ZHL-EVL te gebruiken.Extra donatie voor Zuid-Hollands landschapUiteraard willen wij ons steentje bijdragen om onze naaste natuur veilig te stellen.

  Van alle bestellingen die door beschermers worden geplaatst, zullen wij een deel van de opbrengst doneren aan het Zuid-Hollands Landschap.Ga naar www.enveloppenland.nl voor een overzicht van al onze promotionele en functionele enveloppen en bestel direct uw enveloppen.

  Theater voorstelling voor beschermersIn juni kunt u genieten van een speciale theater voorstelling voor beschermers! De voorstellingen worden gespeeld op het kantoor van het Zuid-Hollands Landschap, de Rozenhof in Rotterdam.

  Meldt u aan voor de nieuwsbrief op www.zhl.nlen ontvang een exclusieve uitnodiging.

  CD Luisteren in het duin deel 3De CD is opgenomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen, zowel in het Noord Hollandse deel als het Zuid Hollandse gebied. U bestelt direct via Giro 2741122 ten name van W Heemskerk onder vermelding de bestelcode ZHL_CD03.Kijk op: www.zhl.nl/voordeel

  Profiteer van uw Beschermersvoordeel www.zhl.nl/voordeel

  Fotoworkshop Typisch NLTijdens deze workshop op 8 september neemt Sander Poppe u mee op ontdekking naar het typisch Nederlandse landschap. Sander Poppe (1984) is een professioneel landschapsfotograaf wonend in de Alblasserwaard. De workshop wordt gegeven op De Donk, in de Alblasserwaard.

  Normaal kost deze workshop 75,-. Voor Beschermers van het Zuid-Hollands Landschap kost de workshop 67,50.

  Kijk voor meer informatie opwww.sanderpoppe.com

  galerie Tijd voor KunstIn Oegstgeest is vanaf 6 mei Galerie Tijd voor Kunst

  geopend.De galerie ligt vlakbij fietsknooppunt 26 en heeft een

  mooie

  collectie moderne kunst en sieraden. De galerie is geopend

  op vrijdag, zaterdag, en zondag van 12.00-17.00 uur.Galerie Tijd voor KunstVan Almondeweg 22343 AA Oegstgeest

  Beschermers van het Zuid-Hollands Landschap krijgen op

  vertoon van de beschermerspas een kunstattentie kado.

  deze actie geldt tot 31 augustus 2012. OP = OP!www.galerietijdvoorkunst.nl

  Zuid-Hollands Landschap 2 20128

 • uw Vraag !Wordendonatiesjuistbesteed?Wie betaalt de inrichting van de Zandmotor en de Van Dixhoorn Driehoek?

  AntwoordHet Zuid-Hollands Landschap besteedt geen geld van beschermers aan aanleg, inrichting en beheer van de Zandmotor en de van Dixhoorn Driehoek. Voor beide gebieden zijn contracten gemaakt met andere partijen die volledig kostendekkend zijn. De kosten voor aanleg, inrichting en 5 jaar beheer van de Zandmotor zijn volledig gedekt uit het budget voor kustveiligheid van het Rijk en de provincie Zuid-Holland. Het beheer gedurende 5 jaar van de zandmotor bestaat uit o.a. natuurmonitoring en toezicht. De kosten voor aanleg, inrichting en 30 jaar beheer van de Dixhoorn Driehoek zijn volledig gedekt door Rotterdam (Project Mainport Rotterdam), Provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam (bedrijfsleven). Het beheer bestaat uit o.a. toezicht, inzetten van grote grazers (koeien en paarden), verwijderen van struweel, maaien en natuurmonitoring.

  naTionale PoSTcode loTerij STeunT naTuur en landScHaPDe 12 provinciale Landschappen zijn enorm verheugd met de ruim elf miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Dit bedrag werd bekend gemaakt tijdens het Goed Geld Gala op 9 februari jl., de jaarlijkse bijeenkomst met alle goede doelen van de loterij.

  Sigrid van Aken, managing director Nationale Postcode Loterij reikt de cheque uit aan Hank Bartelink directeur De12Landschappen.

  aankondiging Vergadering van Beschermers 2012

  Op zaterdag 8 september organi-seert het Zuid-Hollands Landschap de jaarlijkse Vergadering van Beschermers. Tijdens deze vergade-ring is er aandacht voor het beleid en werk van de stichting en wordt er een nieuw bestuurslid gekozen. In het volgende nummer van ons tijdschrift treft u de definitieve uitnodiging aan en informeren wij u over de voordracht van het bestuur voor invulling van de bestuursvaca-ture. Beschermers hebben dan nog de gelegenheid om een voordracht te doen voor een tegenkandidaat. Deze voordracht dient ondertekend te worden door ten minste 25 bescher-mers en ten minste vijf werkdagen voor de Vergadering van Bescher-mers plaats te vinden. Aanmelding voor de vergadering kan te zijner tijd via onze website. Deelname is gratis.

  nachtstrandwandelingVan 16 op 17 juni vindt in Hoek van Holland de 37e Nachtstrandwandeling plaats. Doe ook mee met deze fraaie wandeling van circa 20 kilometer en geef je op. Beschermers krijgen bij de (voor)inschrijving een korting van 0,50. Kijk voor aanmelden en startlocatie opwww.nachtstrandwandeling.nl

  Bos & Burcht FairHet Zuid-Hollands Landschap is ook dit jaar weer vertegenwoordigd bij de Bos en Burchtfair in Oostvoorne op zaterdag 26 mei. Een echte tuinfair met de nadruk op tuin- planten en Groen Leven. Een gezellig tuinevenement dat inmiddels bekendheid geniet in binnen en buitenland. Op Landgoed Mildenburg en rondom de historische Burcht staan ruim 100 exposanten. Kom langs en bezoek ook de speciale stand van het Zuid-Hollands Landschap. Houd de website in de gaten www.bosenburchtfair.nl

  naT

  uu

  rage

  nda

  dagje uit!26 mei Regiodag Landgoed Mildenburg

  2 juni Schapenfair bij Beheerboerderij aan Schaapjeszijde in Ouderkerk aan den IJssel.

  Open dag in Natuureiland Sophiapolder in rivier De Noord

  bij Hendrik-Ido-Ambacht. Zie programma en datum op www.zhl.nl

  8 september GROEN ERFGOED. De drie provinciale partners, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Landschapbeheer Zuid-Holland en Erfgoedhuis Zuid-Holland nodigen u uit bij Kasteel Keukenhof in Lisse.

  Kijk voor nog meer dagjes-uit, excursies, tentoonstellingen en workshops op www.zhl.nl/natuuragenda

  Roy B

  eusker

  Stoere natuurbeleving De Oude Maas is een ware parel als het gaat om getijdennatuur. Twee keer per dag speelt eb en vloed hier een prominente rol. Deze getijdendynamiek heeft een enorme invloed op het landschap. Beleef dit eeuwenoude laaglandoerwoud vanuit een ander perspectief: per kano. Onder begeleiding van een gids worden kano-excursies georganiseerd, mt of zonder horeca-arrangement. Kijk op www.zhl.nl/natuuragenda

  Zuid-Hollands Landschap 2 2012 9

 • EEN LANGE GESCHIEDENISLandgoed Nieuw Leeuwenhorst ligt op de strandwal tussen Noordwijk en Noordwijkerhout - op een plek met een lange geschiedenis. De prediker Willibrord stichtte hier rond het jaar 700 een kerkje en in 1261 werd

  hier de Abdij van Leeuwenhorst gesticht. Daar dankt het prachtige gebied dan ook nog steeds haar naam aan. De Abdij werd verwoest in de Tachtigjarige Oorlog en maakte plaats voor een buitenplaats, de eerste in een lange reeks. Van de

  laatste, het tussen 1880 en 1882 gebouwde landhuis Leeuwenhorst, resteert alleen het mooie koetshuis - een gebouw met prachtige paarden-hoofden op de gevel. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers het bijbehorende landhuis helaas gesloopt. Ze veranderden de vijvers in een antitankgracht en kapten de meeste bomen om een vrij schoots-veld te houden. Toch is ook nog veel behouden. Het bos is er nog steeds en bestaat deels uit eikenhakhout. En ook de grote, uit de achttiende eeuw stammende moestuin is nog steeds te bewonderen. Het gebied ademt al met al een sfeer van grandeur. Een sfeer die het Zuid-

  Hollands Landschap nu verder wil terugbrengen, zodat er ng meer valt te genieten op deze speciale groene plek midden in de dichtbevolkte provincie.

  VEEL TE ZIEN EN TE BELEVENHet landgoed is erg geliefd. Je treft er wandelaars met hun hond, camera of vogelkijker. Rondom het landgoed loopt de Konijnenroute een mooie, drie kilometer lange wandelroute. Ook grootouders met kleinkinderen genieten er volop van het frisse groen dat in de lente een indrukwekkend contrast vormt met de omringende bollenvelden. Toen het Zuid-Hollands Landschap het terrein in 1953 in beheer kreeg, werden lig- en speelweiden aangelegd en werden jonge eiken aangeplant, die onder invloed van de zeewind grillige vormen hebben gekregen. Hier en daar staan ook plukjes Corsicaanse dennen, her-kenbaar aan hun grijzige stammen.

  Die weitjes zijn nu mooie bloem-rijke schraallandjes geworden, met veel orchideen, vertelt regiohoofd Maarten van der Valk van het Zuid-Hollands Landschap. Om het gras in te korten kwam afgelopen jaar een schaapskudde met herder langs. De oude boomgaard, is opnieuw in-geplant met historische fruitrassen. Vorige herfst hadden we zoveel oogst dat onze vrijwilligers er compote

  van hebben gemaakt die tijdens de Boswachtersdag is verkocht!

  ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERSOp het landgoed is een zeven man sterke vrijwilligersgroep elke donder-dag in touw. s Zomers komen ook deelnemers aan landgoedkampen een handje helpen. Zij maakten twee jaar geleden een fraai vogel-kijkscherm met stormhout van het naburige landgoed Huys te War-mont. Vanachter het scherm kun je nu kuifeendjes en krakeenden be-kijken en, met een beetje geluk, ook de ijsvogel bespieden. s Winters zit de vijver vol smienten, kuifeenden, tafeleenden en krakeenden. En op het landgoed broeden ook de groene specht en de nachtegaal.

  PLANNEN VOOR VERDERE VERBETERINGHet Zuid-Hollands Landschap lan-ceert een plan om het landgoed nog meer allure terug te geven. De reden

  is vooral natuur- en cultuurbehoud. Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Groen en natuur moet er dan ook gekoesterd worden, zeker als het zo speciaal is als Landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Nu ingrijpen, betekent dat ook toekomstige generaties een toe-vluchtsoord vol rust, ruimte, natuur en cultuur hebben in het midden van de verder zo drukke provincie.

  Voor het gevoel zo ver weg van alles, maar eigenlijk zo dichtbij!. We wil-len de oorspronkelijke beuken- en eikenlanen weer open maken en historische zichtlijnen herstellen, zodat de dieptewerking die past in de originele Engelse landschapsstijl weer terugkomt, vertelt Maarten. Ook de vijver is aan een opknap-beurt toe. Door de oevers schoon te maken, ontstaat straks weer een mooie spiegelvijver.

  BELEEF LANDGOED LEEUWENHORSTTerwijl Maarten zijn plannen toe-licht, volgen we een slingerpad langs een zanderige oude stuifwal. Her en der staan knoestige oude eiken. Het bos is in voorjaarsstemming. Mezen en vinken fl uiten tussen de takken. In de verte roffelt een grote bonte specht. In de avondschemering ko-men damherten stilletjes uit de vij-vers drinken en jagen de vleermuizen boven het water, k de bijzondere grootoorvleermuis die in oude bomen en bunkers huist. We gaan nieuwe vleermuiskasten plaatsen, vooral als zomerverblijf, vertelt Maarten. Onze vrijwilligers gaan deze zelf maken. Zo proberen we de kosten te beper-ken, want alle verbeteringen kosten bij elkaar erg veel geld.

  Marion de Boojournalist

  Nieuw Leeuwenhorst is een even prachtig als uniek landgoed - met een lange cultuurhistorie. Het Zuid-Hollands Landschap heeft ambitieuze plannen om dit historische erfgoed weer in volle glorie te laten schitteren. Belangrijk, want juist in het dichtbevolkte Zuid-Holland moeten we zuinig zijn op de zo schaarse natuur. Het is hoog tijd de chte grandeur van dit prachtige landgoed te herstellen. En het mooie is: U kunt eraan meehelpen!

  UW STEUN IS HARD NODIGHelpt u mee Landgoed NieuwLeeuwenhorst te herstellen?Volg de plannen en meldt u aanvoor de nieuwsbrief. Kijk opwww.beleefl eeuwenhorst.nl

  Een nieuwe lente voor Landgoed Leeuwenhorst

  BELEEF LANDGOED LEEUWENHORST

  10 11

  MAARTEN VAN DER VALK LICHT DE PROJECTPLANNEN TOE

  FOTO

  : M

  AR

  ION

  DE

  BO

  O

  1879

  ZHL magazine spread.indd 1-2 10-04-12 13:37

  Zuid-Hollands Landschap 2 201210

 • EEN LANGE GESCHIEDENISLandgoed Nieuw Leeuwenhorst ligt op de strandwal tussen Noordwijk en Noordwijkerhout - op een plek met een lange geschiedenis. De prediker Willibrord stichtte hier rond het jaar 700 een kerkje en in 1261 werd

  hier de Abdij van Leeuwenhorst gesticht. Daar dankt het prachtige gebied dan ook nog steeds haar naam aan. De Abdij werd verwoest in de Tachtigjarige Oorlog en maakte plaats voor een buitenplaats, de eerste in een lange reeks. Van de

  laatste, het tussen 1880 en 1882 gebouwde landhuis Leeuwenhorst, resteert alleen het mooie koetshuis - een gebouw met prachtige paarden-hoofden op de gevel. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers het bijbehorende landhuis helaas gesloopt. Ze veranderden de vijvers in een antitankgracht en kapten de meeste bomen om een vrij schoots-veld te houden. Toch is ook nog veel behouden. Het bos is er nog steeds en bestaat deels uit eikenhakhout. En ook de grote, uit de achttiende eeuw stammende moestuin is nog steeds te bewonderen. Het gebied ademt al met al een sfeer van grandeur. Een sfeer die het Zuid-

  Hollands Landschap nu verder wil terugbrengen, zodat er ng meer valt te genieten op deze speciale groene plek midden in de dichtbevolkte provincie.

  VEEL TE ZIEN EN TE BELEVENHet landgoed is erg geliefd. Je treft er wandelaars met hun hond, camera of vogelkijker. Rondom het landgoed loopt de Konijnenroute een mooie, drie kilometer lange wandelroute. Ook grootouders met kleinkinderen genieten er volop van het frisse groen dat in de lente een indrukwekkend contrast vormt met de omringende bollenvelden. Toen het Zuid-Hollands Landschap het terrein in 1953 in beheer kreeg, werden lig- en speelweiden aangelegd en werden jonge eiken aangeplant, die onder invloed van de zeewind grillige vormen hebben gekregen. Hier en daar staan ook plukjes Corsicaanse dennen, her-kenbaar aan hun grijzige stammen.

  Die weitjes zijn nu mooie bloem-rijke schraallandjes geworden, met veel orchideen, vertelt regiohoofd Maarten van der Valk van het Zuid-Hollands Landschap. Om het gras in te korten kwam afgelopen jaar een schaapskudde met herder langs. De oude boomgaard, is opnieuw in-geplant met historische fruitrassen. Vorige herfst hadden we zoveel oogst dat onze vrijwilligers er compote

  van hebben gemaakt die tijdens de Boswachtersdag is verkocht!

  ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERSOp het landgoed is een zeven man sterke vrijwilligersgroep elke donder-dag in touw. s Zomers komen ook deelnemers aan landgoedkampen een handje helpen. Zij maakten twee jaar geleden een fraai vogel-kijkscherm met stormhout van het naburige landgoed Huys te War-mont. Vanachter het scherm kun je nu kuifeendjes en krakeenden be-kijken en, met een beetje geluk, ook de ijsvogel bespieden. s Winters zit de vijver vol smienten, kuifeenden, tafeleenden en krakeenden. En op het landgoed broeden ook de groene specht en de nachtegaal.

  PLANNEN VOOR VERDERE VERBETERINGHet Zuid-Hollands Landschap lan-ceert een plan om het landgoed nog meer allure terug te geven. De reden

  is vooral natuur- en cultuurbehoud. Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Groen en natuur moet er dan ook gekoesterd worden, zeker als het zo speciaal is als Landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Nu ingrijpen, betekent dat ook toekomstige generaties een toe-vluchtsoord vol rust, ruimte, natuur en cultuur hebben in het midden van de verder zo drukke provincie.

  Voor het gevoel zo ver weg van alles, maar eigenlijk zo dichtbij!. We wil-len de oorspronkelijke beuken- en eikenlanen weer open maken en historische zichtlijnen herstellen, zodat de dieptewerking die past in de originele Engelse landschapsstijl weer terugkomt, vertelt Maarten. Ook de vijver is aan een opknap-beurt toe. Door de oevers schoon te maken, ontstaat straks weer een mooie spiegelvijver.

  BELEEF LANDGOED LEEUWENHORSTTerwijl Maarten zijn plannen toe-licht, volgen we een slingerpad langs een zanderige oude stuifwal. Her en der staan knoestige oude eiken. Het bos is in voorjaarsstemming. Mezen en vinken fl uiten tussen de takken. In de verte roffelt een grote bonte specht. In de avondschemering ko-men damherten stilletjes uit de vij-vers drinken en jagen de vleermuizen boven het water, k de bijzondere grootoorvleermuis die in oude bomen en bunkers huist. We gaan nieuwe vleermuiskasten plaatsen, vooral als zomerverblijf, vertelt Maarten. Onze vrijwilligers gaan deze zelf maken. Zo proberen we de kosten te beper-ken, want alle verbeteringen kosten bij elkaar erg veel geld.

  Marion de Boojournalist

  Nieuw Leeuwenhorst is een even prachtig als uniek landgoed - met een lange cultuurhistorie. Het Zuid-Hollands Landschap heeft ambitieuze plannen om dit historische erfgoed weer in volle glorie te laten schitteren. Belangrijk, want juist in het dichtbevolkte Zuid-Holland moeten we zuinig zijn op de zo schaarse natuur. Het is hoog tijd de chte grandeur van dit prachtige landgoed te herstellen. En het mooie is: U kunt eraan meehelpen!

  UW STEUN IS HARD NODIGHelpt u mee Landgoed NieuwLeeuwenhorst te herstellen?Volg de plannen en meldt u aanvoor de nieuwsbrief. Kijk opwww.beleefl eeuwenhorst.nl

  Een nieuwe lente voor Landgoed Leeuwenhorst

  BELEEF LANDGOED LEEUWENHORST

  10 11

  MAARTEN VAN DER VALK LICHT DE PROJECTPLANNEN TOE

  FOTO

  : M

  AR

  ION

  DE

  BO

  O

  1879

  ZHL magazine spread.indd 1-2 10-04-12 13:37

  Zuid-Hollands Landschap 2 2012 11

 • Opening nieuwe paardenstal

  Op woensdagmiddag 16 mei opent Dunea op feestelijke wijze de deuren van de nieuwe paardenstal in de vallei Meijendel.

  Door de plannen van Dunea om een groter bezoekerscentrum in de oude paardenstal te creren, moest er wel eerst vervangende

  huisvesting komen voor de paarden. Dat heeft Dunea kunnen doen dankzij een subsidie van het Fonds Groen Haaglanden. Het Delftse architectenbureau Fokkema & Partners maakte het ont-werp; aannemer Schakel en Schale tekende voor de bouw.

  Welkom!Op 16 mei overhandigen Marcel Houtzager, regiobestuurder ruimte van Fonds Groen Haaglanden, en de Wassenaarse wethou-der Henk de Greef de sleutel van de nieuwe paardenstal aan de toekomstige gebruikers en de beheerder. U bent om 16.00 uur van harte welkom om bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn.

  DagstallingDe nieuwe stal biedt plaats aan twintig paarden. Iedere ruiter met paard die even wil genieten van een kopje koffie of een bezoek wil brengen aan het bezoekerscentrum, kan zijn paard in de dagstalling neerzetten. Er zijn afgezonderde plekken beschikbaar n stallings-plaatsen waar het publiek de paarden kan zien en aanraken.

  Een van de geliefde zomergasten in onze duinen is de nachtegaal. Na overwintering in het verre zuiden komt deze vogelsoort naar Meijendel en Berkheide om er te broeden. De nachtegaal is een onopval-lende vogel die zich veelal verscholen houdt in de begroeiing van het duin. En dan het liefst op de plekken met meidoornstruwelen en brandnetels. U ziet m niet, maar u hoort m des te beter. De nachtegaal is immers beroemd om zijn gezang. Wilt u de natuurlijke melodie beluisteren? Het lied van de nachtegaal is van april tot diep in de zomer te horen in Meijendel en Berkheide: overdag, in de schemer n s nachts.

  Dunea stelt een keer per jaar de Kikkervalleien in duingebied Meijendel open voor publiek. Normaal is dit gebied afgesloten, maar op zondag 24 juni van 11.00 uur tot 15.00 uur kan iedereen de valleien bezichtigen. Zie met eigen ogen hoe het duin zich heeft ontwikkeld na het natuurherstel-project eind jaren negentig.

  Vochtige duinvalleienDe vochtige duinvalleien liggen in het buitenduin. De grondwaterstand in die gebieden is heel wisselend en de kwaliteit van het water is bijzonder goed.

  Het is de kraamkamer van het duin als het gaat om amfibien zoals de rugstreeppad, boomkik-ker en kamsalamander. Karakte-ristieke duinvogelsoorten als de graspieper, roodborsttapuit en tapuit komen er weer voor. En niet te vergeten zeldzame libel-len, vlinder- en keversoorten.

  Kaalslag of natuurontwikkeling?Dunea is het afgelopen jaar druk bezig geweest om ook de natuur in de Helmduinen, het gebied naast de Kikkervalleien, te optimaliseren. Wat nu nog op een kaalslag lijkt, wordt straks net zo mooi als de Kikkervalleien. Ook hier hoopt Dunea weer parnassia en verschillende orchideen terug te krijgen. Op verzoek kunnen experts van Dunea u tijdens de open dag meer vertellen en laten zien over de werkzaamheden in dit duingebied. Open dagOp 24 juni kunt u genieten van een dynamisch en puur landschap. Tijdens de open dag vindt u uw weg langs een uitgezette wandelroute met informatiebordjes. Let op: het terrein is niet begaanbaar voor rolstoelen of kinderwagens. Honden zijn niet toegestaan. Meer informatie vindt u op www.dunea.nl.

  Bijzonder duingebied n dag open voor publiek

  Kom naar de Kikkervalleien

  Soort in beeld

  De nachtegaal

  DUNEA - spread Zuid-Hollands Lan1 1 03-04-2012 15:42:23

  Zuid-Hollands Landschap 2 20121212

 • EENMALIG 10,- 25,- 50,-

  JAARLIJKS (minimaal 20,-) en ik ontvang als beschermer ieder kwartaal het tijdschrift Zuid-Hollands Landschap

  Ik steun de natuur in mijn omgeving en geef hiermee toestemming het hiernaast genoemde bedrag automatisch af te schrijven van mijn rekening:

  Naam en voorletters

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer Geboortedatum

  E-mail

  JA, ik blijf ook graag per e-mail op de hoogte van de resultaten van het Zuid-Hollands Landschap.

  Rekeningnummer

  Datum

  Handtekening

  m v

  ik steun de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en maak het mogelijk de natuur te beschermen. Ik geef:JA,

  1/20

  12

  Alleen samen kunnen we de natuur in uw buurt beschermen

  Zuid-Holland is met ruim 3,5 miljoen inwoners de meest dichtbevolkte provincievan Nederland. Wat er aan rust, ruimte, natuur en cultuur is, moeten we dan ookkoesteren. Het eeuwenoude Landgoed Nieuw Leeuwenhorst is zon gebied.

  Helpt u mee?Er moet veel gebeuren om het Landgoed Nieuw Leeuwenhorst in volle glorie teherstellen. De plannen zijn er. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn er klaarvoor. Nu nog voldoende geld inzamelen om echt aan de slag te kunnen. Steun onze plannen voor dit speciale project en kijk op:

  WWW.BELEEFLEEUWENHORST.NL

  Mede mogelijk gemaakt door:

  BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST Ook in dichtbevolkt Zuid-Holland is de natuur dichtbij

  BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORSTOok in dichtbevolkt Zuid-Holland is de natuur dichtbij

  BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST Ook in dichtbevolkt Zuid-Holland is de natuur dichtbij

  ZHL adv A5.indd 1 10-04-12 09:17

 • Stichting Het Zuid-Hollands Landschapt.a.v. de BeschermersadministratieAntwoordnummer 6463000 WB ROTTERDAM

  3000WB646

  postzegel graag, hoeft niet

  Stichting Het Zuid-Hollands Landschapt.a.v. de BeschermersadministratieAntwoordnummer 6463000 WB ROTTERDAM

  3000WB646

  postzegel graag, hoeft niet

  Stichting Het Zuid-Hollands Landschapt.a.v. de BeschermersadministratieAntwoordnummer 6463000 WB ROTTERDAM

  3000WB646

  postzegel graag, hoeft niet

  3000WB646

  Open Monumentendag wordt op het landgoed van Kasteel Keukenhof een dag vol belevenissen, met allerlei activiteiten: rondleidingen door het kasteel, geo-cache routes door het Keukenhofbosch, maar ook demonstraties met ganzen,

  schapen, roofvogels en paarden, of meehelpen in het bos. Altijd al de handen uit de mouwen willen steken voor de natuur? Op 8 september kan het!

  Geniet ook van prachtige voorstellingen met muziek en historie: Willem van Oranje komt langs, misschien ook Hugo de Groot. De film Buitenhuizen wordt vertoond, en voor liefhebbers van natuur en landschap zijn er workshops. 8 september gebeurt het!

  GRATIS

  geocache

  schapenhoeden

  markt

  rondleidingen

  ganzenhoeden

  meehelpen

  GROEN ERFGOEDGROEN ERFGOEDGROEN ERFGOED

  beleef je

  trekpaarddemonstratie

  www.groenerfgoed.nu

  de poorten

  zijn geopend

  van 10 tot 17 uur

  8 september 2012

  Doe mee! Ruim 20 activiteiten

  Advertentie_ZHL_120404.indd 1 10-04-2012 22:15:16

 • Colofon

  Deze spread is een uitgave van Dunea. Tekst: Ruud Nelemans, Bart van Engeldorp Gastelaars, Hans Lucas, Sandra

  Zittersteijn en Margreet Ruysbroek (eindredactie). Fotos en illustraties: Dunea Beeldbank, Adrie Kloos, Leo Loijenga,

  Bart van Engeldorp Gastelaars, Sandra Zittersteijn. Vormgeving: T2 Ontwerp, Den Haag

  Dunea

  Postbus 756

  2270 AT Zoetermeer

  www.dunea.nl | 088 347 47 47

  Ook een glaasje?

  Op donderdag 22 maart, Wereld Water-dag, is de eerste openbare Dunea-tap-kraan in Wassenaar in gebruik genomen. Wethouder Fred Sanders, raadslid Antoon Claassen en algemeen directeur Piet Jonker van Dunea tapten in bijzijn van veel belanghebbenden een glaasje water. De eerste van in totaal drie openbare

  Ook in 2012 nemen collegas van Dunea u graag mee de duinen in.

  VrijDag 1 juni 20.30 uur: Nachtegalenzang Meijendel

  DOnDerDag 7 juni 20.00 uur: Bijzondere vogels kijken langs de plassen Meijendel

  VrijDag 8 juni 20:00 uur Avondwandeling door Meijendel

  ZaterDag 9 juni 09.00 uur: Zwerftocht door Meijendel

  VrijDag 15 juni 22.00 uur: Meijendel tussen schemer en middernacht

  ZaterDag 16 juni 09.30 uur: Bloeiers langs de waterkant (Meijendel)

  ZaterDag 30 juni09.30 uur: Grazers in het duin (Meijendel)

  Bijzondere excursiesZwerftocht door Meijendel is een ruim drie uur durende zwerftocht op zaterdag 9 juni. U komt op plekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Deze excursie is inclusief knapzak met eten en drinken.

  Kinderen tot 12 jaar betalen 3, volwassenen 5. De zwerftocht kost 17,50 en moet vooraf worden betaald. Voor alle excursies geldt: trek makke-lijke schoenen aan. Het terrein is niet begaanbaar voor rolstoelen of kinder-wagens. Honden zijn niet toegestaan.

  Kijk voor meer informatie op www.dunea.nl of vraag ernaar bij ons bezoekerscentrum, telefoon (070) 511 7276.

  In Solleveld grazen grazen dertien fjorden- paarden, drie Galloway-runderen en een twintigtal Drentse heideschapen. Eind vorig jaar zijn enkele nieuwe schapen geplaatst. Zij zorgden voor een grote ver-rassing. Voordat deze heideschapen naar Solleveld kwamen, hadden ze namelijk korte tijd gezelschap gehad van twee jeug-dige rammen. De kans dat deze rammetjes al vruchtbaar waren, werd miniem geacht. Dat bleek een vergissing. Want in de

  vroege ochtend van dinsdag 6 maart troffen de duinwachters van Dunea tijdens de dagelijkse con-troleronde een pasgeboren lam tussen de ooien.

  Pril geluk

  Moeder en kind maken het prima!

  tapkranen is geplaatst op het pleintje Kerkstraat/Langstraat te Wassenaar.

  BronwaterflessenvrijRaadslid Antoon Claassen wond er bij de ingebruikname geen doekjes om: Mensen kunnen nu in ons dorp gewoon hun flesje vullen. Echter, ik leg de lat hoger, zei hij. Ik verwacht dat ondernemers kraanwater gaan schenken in plaats van bronwater en dat de burger naar kraanwater gaat vragen in de horeca. Ik verwacht dat inwoners van Wassenaar almaar minder flessen-water gaan kopen omdat ons uitstekende drinkwater duurzaam wordt gemaakt, spotgoedkoop is, van topkwaliteit en altijd beschikbaar. Zo wil ik toewerken naar een bronwaterflessenvrije gemeente.

  Dunea is met meer gemeenten in gesprek over de plaatsing van openbare tapkranen, waaronder plaatsing in natuurgebieden, waar recreant en Dunea elkaar ontmoeten.

  Op pad met Dunea

  DUNEA - spread Zuid-Hollands Lan2 2 03-04-2012 15:42:41

  Zuid-Hollands Landschap 2 2012 13

 • Flora

  Hoe komen planten toch aan hun namen? Neem nou zilverschoon: goudgele bloemen tussen frisgroene bladeren. Pas als je je bukt zie je de zilveren bladrandjes, en als je een blad omdraait, de onderkant, witgrijs behaard, hoewel, dat moet ik toegeven, met zilverachtige glans; met wat geluk is ook de bovenkant zilverig. In andere provincies, Groningen, Friesland, Noord-Holland, heet de plant gewoonweg ... blik! Maar zilverschoon is er niet minder schoon, en haar naam er niet minder romantisch om.

  ZilVerZilverschoon is heel gewoon en daarom overal te bewonderen, juist ook in steden, dorpen, langs paden en wegen, op plekken waar gerommeld is. Gestoord, noemen biologen zulke groeiplaatsen. In de natuur is zilverschoon ook beperkt tot storingsmilieus, bijvoorbeeld langs rivieren met wisselende waterstanden, en langs de kust in overgangszones tussen zoet en zout. Door de

  dichte beharing ook haar stengels en bloemstelen zijn behaard kan zilverschoon goed tegen uitdroging en tegen zout, dat eveneens een uitdrogend effect heeft. En met haar roodachtige, kruipende stengels komt ze letterlijk en figuurlijk een heel eind. Zilverschoon lijkt veel op een boterbloem maar hoort, net als de aardbei, bij de rozenfamilie: ze is zogezegd een roos met een zilveren randje.

  goudIn Nederland staat de soort symbool voor een trend: het in naam bewaren van ons natuurerfgoed hoeveel straten in Vinex-wijken heten er niet Zilverschoon? en intussen aan alle kanten proberen te bezuinigen op diezelfde natuur. Het enige schoon dat dan rest is zilverschoon. Hier wordt zwijgen zilver, en spreken goud!

  Hanneke den Held

  EEN IJZERSTERKE SCHONE ...

  ZilVerScHoon Zilverschoon, een sprekende plant,met gouden bloemen, zwijgend

  maar net zo sprekend.

  G Hartgespan (2012)

  Zuid-Hollands Landschap 2 201214

  Davin

  Chap

  man

 • SPonSornieuws

  nieuwe VriendRietdekkersbedrijf C. van Vliet V.O.F. sponsort voor de komende drie jaar het onderhoud van het dak van het huisje bij Eendenkooi de Zouwe. Een rieten dak is slijtage gevoelig. Door bijvoorbeeld een dichte mos- en algenlaag verrot het riet sneller. Regelmatig onderhoud is dan ook nodig om het riet in goede conditie te houden. Het Zuid-Hollands Landschap is blij met de sponsoring van Rietdekkersbedrijf C. van Vliet V.O.F., want hiermee blijft de cultuurhistorie van het kooihuisje behouden.

  De belastingdienst heeft het Zuid-Hollands Landschap aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting heeft ook het CBF keurmerk. Kijk op www.belastingdienst.nl/giften of www.cbf.nl

  giFTen en donaTieS

  Het Zuid-Hollands landschap ontvangt veel spontane giften in de vorm van een hogere betaling van de jaarlijkse bijdrage. U kunt bijvoorbeeld ook bij verjaar-dags- of jubileumfeestjes aan uw gasten vragen een donatie te doen aan het Zuid-Hollands landschap. Wij beschouwen deze initiatieven als grote blijk van waardering voor ons werk. Extra aandacht geven we aan:

  10,= T.J.J. Stok, adoptie perenberceau via www.landschapsveiling.nl 37,50 Dhr. P. Senders, gift 50,= J.N. Wingbermuhle, verjaardagsgeld 50,= Memo2 b.v., gift 58,33 Dhr. N.C. Hoenderkamp, gift 125,= vA-Natuurproducties, donatie uit verkoop DVD Streekparels deel 1 De Zouweboezem 150,= Mw. G. Veenbaas, gift 200,= anonieme gift 200,= Dhr. en Mw. Bosman-Smit, gift 250,= Dhr. F.A.M. Higler, gift 250,= Mw. C.P. Bon, gift 283,= S.E.R., donatie 450,= Mw. M. Witte-Jansse, gift t.b.v. parkbank Ockenburgh 750,= J.J. Stoffer, gift 800,= Stichting Houtzaagmolen Weltevreden, schenking t.b.v. restauratie molen no. 6, Haastrecht 1.650,= Donatie i.v.m. opheffing Stichting BuitenBedrijf Zuid-Holland 2.000,= Dhr. W.A. Janssen, legaat 2.400,= Mw. K. van Oord-Damminga, gift 3.000,= Historische Vereniging Westelijk Voorne, donatie t.b.v. renovatie parkeerplaats Tenellaplas 4.000,= Mw. J.S.C. de Zeeuw, gift 4.538,= Mw. D. van Vliet-Veen, legaat 8.483,= Mw. J.M.M. Heijgen, nalatenschap 15.000,= J.A. Jeronimus van t Hof, legaat 15.000,= Donatie t.b.v. uitvoering project Recreatieve voorzieningen regio Eilanden

  alle gulle geVerS HarTelijK BedanKT!

  BedrijVen VriendenneTwerK Zuid-HollandS landScHaP:Vrienden

  AKZO Nobel BP Raffinaderij Rotterdam dS+V Gemeente Rotterdam Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. Europe Container Terminals (ECT) Gemeente Noordwijk Gemeente Westland Gemeente Westvoorne HD Projectrealisatie Rietdekkersbedrijf C. van Vliet V.O.F. Shell

  STrucTurele STeun onTVangT HeT Zuid-HollandS landScHaP Van:

  Provincie Zuid-Holland Nationale Postcode Loterij

  naTuur BeScHerMen doe je nieT alleen!Voor meer informatie kunt u contact opne-men met Marie-Louise Govers, medewerker Communicatie en Fondsenwerving, (010) 272 22 34 of [email protected]

  KieViTSBloeMen oP SijgHKade in BloeiDankzij de extra giften van u als Beschermer uit 2010 is de Sijghkade veilig gesteld. De wilde kievitsbloemen stonden begin april in volle bloei. Rolf van Beek van het Zuid-Hollands Landschap telde 52 exemplaren! Een mooie score, want vorig jaar bleef de teller steken op 37 bloeiende kievitsbloemen.

  Handen uiT de MouwendagOp 11 februari hebben medewerkers van Debuco Advies met een aantal relaties flink de handen uit de mouwen gestoken. Onder leiding van de boswachter is een groot perceel in Noordwijk weer toegan-kelijk maken voor het publiek. Het Zuid-Hollands Landschap bedankt de heren voor het harde werk en vrijwillige inzet op deze koude dag!

  Zuid-Hollands Landschap 2 2012 15

  Davin

  Chap

  man

  Idde L

  ammers

 • lekker langs de lekWie tegenwoordig over de Lekdijk van Lexmond naar Ameide rijdt, komt oren en ogen tekort. Zeker natuurliefheb-bers. In combinatie met een dijkver-sterking hebben in de uiterwaarden

  allerlei ingrepen plaatsgevonden die de natuur ten goede komen. Er zijn geulen gegraven, slikkige zones gerealiseerd en geleidelijke overgangen van water naar land ontstaan. Dynamische, riviergebonden natuur is het geworden. Onlangs is 12 hectare van deze zeldzame natuur aan het Zuid-Hollands Landschap overgedragen. Het gaat met name om de waterrijke delen onderaan de dijk. Deze strook nieuwe natuur is nu al zeer in trek bij vogels. Ooievaars, steltlopers, ganzen, moerasvogels en verschillende soorten eenden vinden er rust en voedsel. De poelen zijn daarnaast

  ook geschikt als voortplantingsgebied voor de kamsala-mander.Iets minder opvallend, maar minstens zo waardevol, zijn de stroomdalgraslandpercelen van het Zuid-Hollands Land-schap. Deze liggen vooral op de hogere delen in de uiter-waard, vlak langs de rivier. Hier bloeien in de zomermaan-den zeldzaamheden zoals driedistel, kattendoorn, veldsalie, brede ereprijs en knikkende distel. Deze graslanden zijn bij de recente ingrepen dan ook gespaard gebleven. Het gebied is voor recreanten goed te overzien vanaf de dijk. De route Fietsen door de Vijfheerenlanden (45 km) voert langs de Lekuiterwaarden en is te downloaden vanwww.zhl.nl/fietsendoordevijfheerenlandenBij de haven van Lexmond is een wandeling te maken tot de plek waar de hoofdgeul met de Lek verbonden is.

  nieuw in BeHeer

  Idde L

  ammers