zorgplicht in uitvoering - boomveiligheid in een stedelijke omgeving (B)

of 44 /44
Zorgplicht in uitvoering boomveiligheid in een stedelijke omgeving

Embed Size (px)

description

zorgplicht in uitvoering - boomveiligheid in de stedelijke omgeving van België

Transcript of zorgplicht in uitvoering - boomveiligheid in een stedelijke omgeving (B)

 • Zorgplicht in uitvoering

  boomveiligheid in een stedelijke omgeving

 • Titel Zorgplichtinuitvoering-boomveiligheidineenstedelijkeomgeving

  Datum juni2010

  Auteurs Ing.BasVisscher,Ir.Ing.RonaldBuiting

  Vormgeving EstherNijhuis

  BuitingAdvies Wilhelminaweg64 6951BPDIEREN 0313-619042

  [email protected] www.buiting.nl www.doordebomenhetboszien.nl

  BuitingAdvies2010.Allesuitdezepublicatiemagwordenvermenigvuldigden/ofopenbaargemaakt,mitsdebronwordtvermeld.

 • Zorgplicht in uitvoering

  boomveiligheid in een stedelijke omgeving

 • Inleiding 6 Leeswijzer 7

  1. Boomveiligheidscontroles en hun plaats binnen de Belgische wetgeving 8 1.1Aansprakelijkheid 9

  2. VTA binnen de stadsgrenzen 10 2.1QuickscanAansprakelijkheidsrisico 11 2.2WatisVTA? 12 2.3DoelvandeVTA 12 2.4 InhoudvandeVTA-controle 13

  3. Biologische en mechanische gebreken 14 3.1Biologischegebreken 15 3.1.1 Bladkenmerken 15 3.1.2 Takscheutlengte 16 3.1.3 Vertakkingspatronen 17 3.1.4 Dood hout 18 3.1.5 Schimmels 18 3.1.6.Wondovergroeiing 25 3.2Mechanischegebreken 26 3.2.1 Vezelknikken 26 3.2.2 Plakoksel 26 3.2.3 Pechbalk 26

  Inhoud

 • 3.2.4 Holtes 28 3.2.5 Stabiliteit, adventiefwortels, ontbrekende wortelaanzetten en scheefstand 29 3.3Attentie-enrisicobomenmonitoren 29

  4. Rapportage en analyse op basis van VTA 30 4.1VTAvoorindividuelebomen,rijbeplantingofboomgroepen 31 4.2Naderonderzoekaanrisicobomen 31 4.2.1 De trekproef 32 4.2.2 De geluidstomograaf 32 4.2.3 De penetrometer 32 4.2.4 De fractometer 32 4.3Beschermdefloraenfauna 32

  5. Literatuur 34

  Bijlagen

 • InleidingDezepublicatieisonderdeelvandedoorBuitingAdviesontwikkeldecursusBoom-veiligheid.Decursusvoorzietboombeheerdersvangemeenten,provinciesenwater-schappened.vankenniseninformatiemetbetrekkingtotdewettelijkvastgelegdeaansprakelijkheid.Hetaansprakelijkheidsrisicoverplichteenboomeigenaartothetvoerenvaneenplanmatigboombeheer.Indienditnoodzakelijkebeheerachterwegeblijftisdeboomeigenaar,indienschadedoorbomenontstaat,aansprakelijk.

 • Depublicatiekandoorboomeigenaren/beheerderswordengebruiktalsnaslagwerkofleidraadbijhetvoerenvaneenboomveiligbeheer.Daarnaastbiedtdezepublicatieboomei-genaren/beheerdershandvattenvoorhetzelfstandiguitvoe-renvaneenQuickscanAansprakelijkheidrisico.Metbehulpvandezerisicoanalysekunnen,binnenbijvoorbeeldeenstad,bomenenopstandenmeteenverhoogdaansprakelijkheidsri-sicoeenvoudigensnelinkaartwordengebracht.Doormiddelvanderisicoanalysekanookeenkeuzewordengemaaktwelkebomenenopstandenineersteinstantieinaanmerkingkomenvooreenboomveiligheidsbeoordeling(VTAcontrole).

  Daarnaastbehandeltdepublicatieveelvoorkomendebiolo-gischeenmechanischegebrekenaanbomen.Debeschrevengebrekenzijnvoorzienvanfotomateriaalwaardoordeherken-ninginhetveldwordtvereenvoudigd.Deopgedanekenniskandoordeboomeigenaar/beheerderwordentoegepastbijhetaansturenvandedoorhemingehuurdeboomveiligheids-controleur.

  LeeswijzerInhoofdstuk1wordtingegaanopvigerendewet-enregel-gevingomtrentaansprakelijkheid.Vragenals:waarstaataansprakelijkheidvoorbomenbinnendewetgevingenwatkaneenboomeigenaaraanstappenondernemenomaanspra-kelijkstellingtevoorkomen,wordenindithoofdstukbeant-woord.Inhoofdstuk2wordtingegaanopdeinhoudvaneenboom-veiligheidscontroleendeuitvoeringvaneenQuickscanAansprakelijkheidrisicovoorafgaandaandebomenschouw.Aansluitendwordeninhoofdstuk3enkeleveelvoorkomendebiologische-enmechanischeboomgebrekengepresen-teerd.Totslotwordtinhoofdstuk4ingegaanoprapportageenanalysevantijdensdebomenschouwgeconstateerdegebrekenenwordenenkelemethodenvannaderonderzoekbeschreven.

 • InheteerstehoofdstukwordteenkleindeelvandeBelgischewetgevingbelicht.Deoorsprongvandeboomveiligheidscontrole(VTA)komtnamelijkvoortuiteenwetsar-tikelopgenomeninhetBurgerlijkWetboek(BW)deelIII.Daarnaastwordtindithoofd-stukingegaanopdeplaatsennoodzakelijkheidvandeVTAbinnenhetwettelijkkadervandeAansprakelijkheid.

  1. Boomveiligheids-controles en hun plaats binnen de Belgische wetgeving

 • 1.1 AansprakelijkheidAansprakelijkheid,zoalsbedoeldmetbetrekkingtotboom-veiligheid,staatbeschreveninhetBurgerlijkWetboekart.1384.Hetgaathierbijomdebeschrijvingvandezogenaam-deaansprakelijkheidvanzakendiemenonderzijnbewaringheeft:

  Menisaansprakelijkvoordeschadewelkewordtveroorzaaktdoordedaadvanpersonenvoorwiemenmoetinstaan,ofvanzakendiemenonderzijnbewaringheeft.Wanneer een zaak een gebrek vertoont is eigenaar of de houder van deze zaak aansprakelijk voor de schade hier-door veroorzaakt aan derden.

  Wanneerartikel1384wordttoegepastopbomenleidtdattotdevolgendeconstatering:

  Wanneereenboomeigenaarboomonderhoudachterwegelaatenschadeontstaataanpersonenofgoederendoorbijvoorbeelduitbrekendetakkenofeenomgewaaideboom-isdeboomeigenaarverplichtdeschade,dieeenanderdien-tengevolgelijdt,tevergoeden.

  Omaanspraaktekunnenmakenopschadeaanpersonenofgoederendoorbomenentakken,moetdebenadeeldeaantonendatdeboomeigenaar,verwijtbaar,onvoldoendezorgheeftbesteedaandeschadeveroorzakendeboom1.Omeendergelijkeaansprakelijkheidtevoorkomenmoetdeboomeigenaarperiodiekboomveiligheidscontrolesenonderhouduitvoerenenmaatregelennemengerichtophetwegnemenvangebreken.Alleendankandeboomeigenaaraantonendatdezevoldoendezorgaaneenschadeveroorza-kendeboomheeftbesteed.

  1Eenhoutachtig,overblijvendgewasmet,op1.30meterhoogtebovenmaaiveld,eendwarsdoorsnedevandestamvanminimaal10centimeter.Ingevalvanmeerstammigheidgeldtdedwarsdoorsnedevandedikstestam(dedwarsdoorsnedevandestamkanpergemeenteverschillen).

 • 2. VTA binnen de stadsgrenzen

  Eengrootbomenbestandbrengtmeerrisicometzichmeedannindividueleboom.Alsstadishetdaarombelangrijktewetenwaarzichbinnendestadsgrenzenbomenmetgebrekenbevinden.Indithoofdstukwordtingegaanopdeeerstestapbijhetont-wikkelenvaneenplanmatigboomzorgsysteem:deQuickscanAansprakelijkheidsrisico.Doorhetuitvoerenvandequickscanwordtdirectduidelijkwaarbinnendestads-grenzendeaandachtspuntenliggen.Vervolgenswordtingegaanopdenoodzaakeninhoudvaneenboomveiligheidscontrole(VTA).DeVTAisdedirectevervolgstapnahetuitvoerenvandequickscan.Daarnawordenbiologischeenmechanischeboomgebre-kenbeschrevendiewijzenopeenverhoogdschaderisico.Deindithoofdstukopge-danetheoretischekenniskaninhetveldpraktischwordeningezetbijdebeoordelingvanindividuelebomennopstanden.

 • 11

  2.1 Quickscan Aansprakelijksheidsrisico Aanhettoekennenvanmaatregelengerichtophetwegne-menvanhetaansprakelijkheidsrisicozijnnatuurlijkkostenverbonden(zieook:ZorgplichtWandelroutes,modelstudie;Buiting2007).Daaromishetverstandigomalsstadvooraf-gaandaandedureVTAeenQuickscanAansprakelijkheidri-sicouittevoeren.TijdensdeQuickscanAansprakelijkheidsri-sicowordtgekekenopwelkelocatiesbinnendestadnaarallewaarschijnlijkheidbomenenopstandenmeteenverhoogdAansprakelijkheidsrisicoaanwezigzijn.DeVTA-controle(uitgevoerddooreenterzakedeskundige2)kanzichvervol-gensineersteinstantierichtenopdezezogehetenrisicoge-bieden.Omrisicogebiedensnelinkaarttebrengenishetverstandigdevolgendevragentebeantwoorden:

  1. Waarbinnendestadbevindenzichdeopstandenmeteennietsdoenbeheerofeenfunctienatuur?

  Opstandenwaargeenofweinigbeheeris,ofwaardefunctienatuuraspectbepalendis,hebbeneenverhoogdrisicoopdeaanwezigheidvanbomenmetzowelbiologi-schealsmechanischegebrekenenookdodebomenindebuurtvanwegenenpaden.

  2. Waarbinnendestadbevindenzichbosopstanden,lanenenindividuelebomendiealgeruimetijdnietzijnonder-worpenaaneenVTA?

  Opstandenwaarlangerdan5jaargeenbeheerisgevoerdvormeneenrisicoinhetkadervandeaansprakelijkheid.Oudereopstandenvormendaarbijeerdereenrisicodanjongeopstanden.Naaraanleidingvanstandplaatsrisicobijlanenenindividuelebomenwordendevolgendecontrolemomentenaangemerkt:

  Bomenopintensiefgebruikteplaatsen1xperjaar Bomenhoofdstructuur1xper3jaar. Secundairewegenenbuitengebied1xper5jaar

  3. Waarbinnendestadsgrenzenzijnbijdelaatstebeheer-singrepenbewustmaatregelengerichtophetvoorko-menvanschadegenomen(specifiekemaatregelenindemaatregelensetgerichtophetafdekkenvanaansprake-lijkheidsrisicos)?

  Ookdoorinzichtintoegepastemaatregelentijdensdelaatsteingreepkunnendehuidigerisicosperopstand,laanofindividueleboomwordeningeschat.

  4. Waarbinnendestadbevindenzichdeoudereopstanden,lanenenindividuelebomen(>80jaar)?

  OudereopstandenlanenenbomenvormeninhetkadervandeVTAeengroterrisicodanjongerebeplanting.Degrenslichtdaarbij,afhankelijkvandeboomsoort,rondde80jaar.

  NadatdeAansprakelijkheidrisicoanalyseisuitgevoerdisduidelijkwaarzich,binneneenafgebakendgebied,bomen,opstandenensituatiesbevindenmeteenverhoogdrisico.Dezezogehetenrisicogebiedenkomenalseerstinaanmer-kingvooreenVTA-controle.

  2. VTA binnen de stadsgrenzen

  2Eengecertificeerdboomveiligheidscontroleur,EuropeantreeworkerofEuropeantreetechnician.

 • 12

  2.2 Wat is VTA? DeafkortingVTAstaatvoorVisualTreeAssessment,watletterlijkvertaaldvisueleboombeoordelingbetekent.DeVTA-boomveiligheidscontroleisophetgebiedvanboomvei-ligheiddemeestgebruiktecontrolemethode.Demethodeisbeginjaren90ontwikkelddoordeDuitseprofessorClausMattheckenrichtzichophetopsporenvanbiologische-enmechanischeboomgebreken.Biologischeboomgebrekenzeggenhierbijietsoverdeconditievandeboom,terwijlmechanischeboomgebrekenbetrekkinghebbenopstabili-teitenbreukgevoeligheid.NaastdeVTAzijnerookanderemethodenontwikkeldzoalsdeIntegrierteBaumanalyse(IBA)vanReinartz&SchlagendeStatischIntegrierteAbschtzung(SIA)vanWessolly.MetnamedeIBA-methoderichtzichopstam-enwortelrotenhetreactievermogenvandeboomomopdezerottingsverschijn-selentereageren.DeSIArichtzichmeeropdeomval-enbreekweerstand.Dezeanderemethodenwordenverdernietbesproken.

  2.3 Doel van de VTAHeteinddoelvandeboomveiligheidscontroleishetopbou-wenvaneeninzichtelijkeAansprakelijkheidrisicoadministra-tieeneenveilig,goedonderhouden,bomenbestand.Deadministratiemoetzozijnopgezetdatderdeninzichtkrijgenindeconditionelestaatvanhetbinnendestadaanwezigebomenbestand.Deadministratiewordtdaaromvaakgekop-peldaaneenGeografischInformatieSysteem(GIS).BinnenhetGISwordendegeschouwdebomenopkaartgevisuali-seerdengenummerd.Hierdoorisiedereindividueleboomopeenvoudigewijzeinhetveldterugtevinden.Deindividueeltoegekendeboomnummerscorresponderenmetboomnum-mersineenoverzichtstabelwaarindegeconstateerdegebre-kenzijnomschreven.

  Eentweedebelangrijkonderdeelvandeaansprakelijkheidri-sicoadministratievormenderekeningenvanaannemersdiegeconstateerdegebrekenhebbenverholpen.Opdereke-ningenmoetendeuitgevoerdewerkzaamhedenduidelijkwordenomschreven.Ookmoetelkerekeningvaneendatumzijnvoorzien,zodathetmomentvanuitvoeringduidelijkis.

  Afbeelding 2.1: hoogtemeter en pi-band, gereedschap

  van een boomveiligheidscontroleur

 • 13

  2. Inhoud van de VTA-controleTijdensdeVTA-controlewordteenboomonderzochtopgebreken.Boomgebrekenkunnen,zoalsgezegd,vanbiologi-scheofmechanischeaardzijn.AlsbijeenVTA-controlewordtgekekennaarbiologischesymptomen,wordtbijvoorbeeldgeletopdelengtegroeivannieuwetakken(scheutlengte),bladbezettingofdeaanwezigheidvanpaddenstoelen.Mechanischegebrekenkunnenbestaanuitsymptomendiewijzenopbreukofstabiliteitsproblemen.Voorbeeldendiewijzenopbreukzijnvezelknikken(stam)ofpechbalken(bijtakken).Voorbeeldenvanmogelijkestabiliteitsproblemenzijnhetontbrekenvanwortelaanzettenofdevormingvanextreemveeladventiefwortelsnetonderhetmaaiveld.

  TijdenseenVTAwordengebrekenopgespoordengerap-porteerd.Ookwanneerbijeenboomgeengebrekenwordengeconstateerdwordtditvermeld.Uitdeinventarisatiegege-vensblijktookwaarzichbinnenhetbomenbestandatten-tiebomenenrisicobomenbevinden.Attentiebomenwordendaarbijgedefinieerdalsbomenmeteengebrek,waardoordecontrolefrequentiemoetwordenopgevoerd.Risicobomen

  zijnbomenwaarvanopbasisvaneenvisuelebeoordelingnietkanwordenvastgesteldofzeveiligzijn.Zulkebomenmoetennaderwordenonderzochtmetspecialistischeappa-ratuur.Ditnaderonderzoekmoetuitwijzenofdaadwerkelijksprakeisvaneenverhoogdrisico.

  Afbeelding 2.2: een boom met gebreken?

 • BijhetuitvoerenvaneenVTAspeelthetherkennenvanbiologischeenmechanischegebrekeneenbelangrijkerol.Vandaardatdebelangrijksteindithoofdstukwordenbesproken.TotslotwordtkortingegaanopdeomgangmetAttentie-enRisicobomen.

  3. Biologische en mechanische gebreken

 • 1

  3.1 Biologische gebrekenBijbeoordelingvanbiologischegebrekenwordtgekekennaarblad,scheutlengte,vertakkingpatronen,doodhout,schimmelsendeaan-ofafwezigheidvanwondovergroeiing.

  3.1.1 BladkenmerkenBladerenkunnenwordenaangetastdoorschimmels,insectenofkunnengebrekverschijnselenvertonen.Eenveelvoorko-mendeaantastingveroorzaaktdoorschimmelsisdeblad-vlekkenziekte(afbeelding3.1).Bladvlekkenwordenveroor-zaaktdoormeerderesoortenschimmels.Debladvlekkenmetdaarinsporenvandeschimmelzijnnietschadelijkvoordeboom.Deaantastingistijdelijkenalleenvancosmetischeaard.Bladschadeontstaandoorinsectenzorgtvrijwelnooittothetafstervenvaneenboom.Welkanbladschadeervoorzorgendateentochalmindervitaleboomverderverzwakt.

  BladverkleuringenvormenbinnendeVTAeenbelangrijkeaanwijzing.Wanneersprakeisvanbladverkleuringbuitendeherfstperiode,kanditwordenveroorzaaktdooreengebrek-verschijnsel,herbiciden-ofzoutschade.Gebrekverschijnselenenherbicidenschadezijnvaaktezienalslichtebladverkleu-ringen.Zoutschadeopenbaartzichdoorafgestorvenblad-moesaanderandenvanhetblad(bruinebladrand).

  Bijhetachterhalenvandeoorzaakvandebladverkleuringkandestandplaatsinveelgevallenuitsluitselgeven.Zozijn

  bladverkleuringenvanbomenlangsakkersofkassenvaakhetgevolgvanherbicidenenhebbenbomenlangswegenvaaktemakenmetdegevolgenvanstrooizout.Daarnaastisbijbomenindekustzonevaaksprakevaneennatuurlijkontstanezoutschadedoorinvloedvandezoutezeewind(zoutstralen).

  Wanneerduidelijksprakeisvangebrekverschijnselen(afbeel-ding3.2)kunnenblad-enbodemmonsterswordenverza-meldvooreennadereanalyse.Deblad-enbodemmonsterskunnendaartoewordenopgestuurdnaardeBodemkundigeDienstvanBelgi(BDB).

  Afbeelding 3.1: bladvlekken op esdoorn

  Afbeelding 3.2: gebrekverschijnselen

 • 16

  3.1.2 TakscheutlengteDetakscheutlengteisdetaklengtedieinngroeiseizoenbijgroeit(afbeelding3.3).Detakscheutlengteiseengoedemaatvoorhetbepalenvandeconditievaneenboom.Datkaneenvoudigdoordetakscheutlengtevaneentebeoordelenboomtemetenenvervolgenstevergelijkenmetscheutlengtesvandezelfdesoortenindeomgeving.Opbasisvandezevergelijkingkunnenconclusiesmetbetrekkingtotconditieengroeikrachtvandeonderzochteboomwordengetrokken.

  3.1.3 VertakkingspatronenOnvolkomenhedenindekroonopbouwontstaandoordeaanwezigheidvanprobleemtakken.Probleemtakkenzijnbijvoorbeeld:schuurtakken,dubbeletoppen,dikketakken,takparen,takkransen,zuigersenelleboogtakken(zie:afbeel-dingen3.4totenmet3.9).Problemendiedezetakkenveroorzakenkunnenwordenverminderdofwordenweggenomendooreengoedejeugd-begeleidingssnoei.Jeugdbegeleidingssnoeistartdirectnadatgeplantebomenzijnaangeslageneneengoedegroeigaanvertonen.Bijlaanbomenisditmeestalzondriejaar

  scheutlengte

  Afbeelding 3.3: scheutlengte

  Afbeelding 3.9: elleboogtak kastanje

 • 1

  naaanplant.Persnoeibeurtmagbijhetverwijderenvanprobleemtakkennooitmeerdan20%vanhetkroonvolumewordenverwijderd.Nadatdejeugdbegeleidingssnoeiisafgerondvolgtdebege-leidingssnoei.Dezebestaatuithetverwijderenvangevaarlijktakkenendoodhout.

  Afbeelding 3.4: schuurtak

  Afbeelding 3.5: dubbele top

  Afbeelding 3.6: dikke tak

  Afbeelding 3.7: takpaar takkrans

  Afbeelding 3.8: zuiger en plakoksel

  Afbeelding 3.9: elleboogtak kastanje

 • 18

  3.1. Dood houtDoodhoutontstaatmetnameindevolwassenboomfase.Doodhoutiszowelindezomeralswintergoedteherken-nen.Bijhetuitvoerenvandoodhoutsnoeiwordenalleentakkenmeteendiametergroterdan4cmweggenomen.Doodhoutkleinerdan4cmdiametervormtmeestalgeengevaarvoordeomgevingenkandusblijvenzitten.

  3.1. Schimmels Schimmelszijnsporenplantenzonderbladgroen.Hetover-grotedeelvanhetjaarbevindendeschimmelszichonderdegrondalseenkluwenvanschimmeldraden,ookwelhetmyceliumofzwamvlokgenoemd.Hetvruchtlichaamvaneenschimmelisdepaddenstoel,diezichonderdejuistecondi-tiesopenbaart.BinnendeVTAwordtveelaandachtbesteedaanhetherkennenvandezevruchtlichamen,omdatdeschimmelszelfvrijwelnietwaarneembaarzijn.Inhetkadervandeboomveiligheidsbeoordelingwordenschimmelsindriegroepenverdeeld,teweten:parasieten,symbiontenensaprofyten.

  Parasietenzijnschimmelsdieinhunvoedselvoorzieninggeheelafhankelijkzijnvaneengastheer,bijvoorbeeldeenboom.Parasietenputtenhungastheerlangzaamuit.Uitein-delijkleidtdittothetafstervenvandegastheer.SlechtseenkleindeelvandeinNederlandvoorkomendepaddenstoelenheefteenparasitaireleefwijze.

  Symbiontenzijnschimmelsdiemethungastheersamenwer-ken.Symbiontenkomenbijbomenveelvoor(Mycchorhizaofwortelschimmels).Dezeschimmelszijnvooreendeelvanhunvoedselvoorzieningafhankelijkvandeboom.Inruilvoordevoedingsstoffenondersteuntdeschimmeldeboombijhetopnemenvanmineralen,vochtofbijhetwerenvantoxischestoffen.

  Saprofietenzijnschimmelsdiealleenopdoodhoutleven.Doorhunaanwezigheidwordthetdodehoutlangzaam

  verteerd.Schimmelsmetdezelevenswijzezijnvaaklatentopeenboomaanwezigenwordenpasactiefzodraeenboomverzwakt.

  BijhetuitvoerenvaneenVTAisvooraldeaanwezigheidvanparasitaireschimmelsvanbelang.Opbasisvanvisuelekenmerkenishetmogelijkonderscheidtemakenindewijzewaaropeenparasitaireschimmeldeboomaantast.Daarbijzijntweemogelijkheden:bruinrot-ofwitrot-aantasting.Visu-elekenmerkenspelendaarbijeenbelangrijkerol.Eenparasi-taireschimmelaantastingmanifesteertzichdaarbijalsbruinenblokkerigofwitenvezelig.Opbasisvandezekenmerkenwordtgesprokenvanbruinrot(ookwelkubiekrot)ofwitrot(ookwelzachtrot).Hetbruineblokkerigeontstaatdoordatbruinrotters(schim-melsdiebruinrotveroorzaken)celluloseafbreken.Cellu-losezorgtervoordathethouttrekkrachtenkanopvangen.Doordatdecellulosewordtafgebrokenblijftalleendebruinelignineover.Bijwitrotters(schimmelsdiewitrotveroorzaken)werktdeafbraaknetandersom.Doordezeschimmelswordtjuistdebruinelignineafgebroken.Deachterblijvendecellu-loseheefteenwittekleur.

  Dedeterminatievanalleparasitaireschimmelsopbomenisvooreenbeginnerondoenlijk.DaaromiseenselectiegemaaktopbasisvanonderzoekaanstadsbomeninDuits-land(Reinartz&Schlag,2003).Opbasisvanditonderzoekzijnde6meestvoorkomendeparasitaireschimmelsopstadsbo-menbenoemd:

  Honingzwam Armillariaspp.Tonderzwam Ganodermaspp.Zwavelzwam Laetiporus sulphureusKorsthoutskoolzwam UstulinadeustaReuzenzwam MeripilusgiganteusRuigeweerschijnzwam Inonotushispidus

 • 1

  HoningzwamBinnendefamilievandehoningzwammenkomenverschil-lendesoortenvoor,waarvandeEchtehoningzwam,Armil-lariamellea,enSomberehoningzwam,Armillariaostoyae,parasitairzijn.DeHoningzwamiseenzwakteparasietdiezichvanuitdebodemviahetwortelstelselgeleidelijknaarbinnenwerkt.Hettempovandeaantastingisdaarbijafhankelijkvandevitaliteitvandeboom.Tijdensditprocestakeltdekroongeleidelijkaf.Deschimmelleeftalssaprofietvoortnahetafstervenvandeboom

  Naam Echte honingzwamArmillaria mellea

  Sombere honingzwamArmillaria ostoyae

  Type Plaatjeszwam Plaatjeszwam

  Groeiwijze Groepuitcentraalpunt Groepuitcentraalpunt

  Hoed Gewelfd,5-15cm Stomp,5-20cm

  kleur Zachtgeel Geelachtigbruintotgroen

  oppervlak Donkergeschubdincentrumhoed Kleineschubben

  lamellen Wittotbruinwit Wittotcrmewit

  Steel Cilindrisch,5-15cmhoog,5-15mmbreed Cilindrisch,5-15cmhoog,10-30mmbreed.

  kleur Wittotbruinwit Wittotbruinwit

  manchet Wit,vliesachtig Wit,vliesachtig,getand

  BeeldaantastingMeestalwordenviawortelsenwondencambiumenspinthoutaangetastwaarnawitrotzichuitbreidt.Afstotenvanschorsdoorcambiumaantastingmetzwarterhizomorfenonderschorsenvruchtlichamenopstamvoetenlagestam.

  Boomsoorten Loof-ennaaldbomen

  Seizoen Vruchtlichaamvanlatezomertoteerstevorst

  Type rot Witrot

  Afbeelding 3.10: sombere honingzwam

  Afbeelding 3.11: echte honingzwam

 • 20

  TonderzwamEenaantastingvandeTonderzwambreidtzichvanuitdebodemviadestamvoetnaarbovenuit.Vitalebomenkunnenlangweerstandtegendeaantastingbieden.Deboomcompenseerteenaantastingdoorextradiktegroeiindestamvoet.Eenzijdigeaantastingvormteenverhoogdrisicoopwindworp.

  Naam DikrandtonderzwamGanoderma australe

  Platte tonderzwamGanoderma lipsiense

  Type Buisjeszwam

  Groeiwijze Groepopinvallenddeelstam

  Hoed Dakvormig,10-35cmbreed,tot10cmdik Dakvormig,10-40cmbreed,tot5cmdik

  kleur Donkerbruin Dofbruinrood

  oppervlak Bobbeliggegroefd,hard Opgeboldmetenkeleconcentrischeringen

  lamellen Wittotbruinwit Wittotcrmewit

  Steel Geen Geen

  Manchet Geen Geen

  Beeldaantasting Nawortelbeschadiging(graafwerkzaamheden)invallenvanstamvoetdelenmetdaaropvruchtlichamen

  Boomsoorten Loof-ennaaldbomen

  Seizoen Vruchtlichaamgehelejaar

  Typerot Witrot

  Afbeelding 3.12: dikrandtonderzwam

  Afbeelding 3.13: platte tonderzwam

 • 21

  ZwavelzwamAantastingvandeZwavelzwamkomtbijveelbomenvoor.Zolanghetcambiumenspinthoutnietwordenaangetastkandeboomdeverliezenaanhoutvolumecompenseren.Uitein-delijkwordenspintencambiumwelaangetastenbreektdeboomopen,waarbijeenblokvormigeverpoederendestruc-tuurzichtbaarworden.Ditluidtdeeindfasevandeboomin.Indezefasezijndebomengevoeligvoorwindworp.

  Naam ZwavelzwamLaetiporus sulphureus

  Type Buisjeszwam

  Groeiwijze Opstamenstamvoet

  Hoed Waaiervormigeplateninclustersofgroepen

  kleur Geel

  oppervlak Bobbeliggegroefd,hard

  kleuronderkanthoed Wittotgeelwit

  Steel Geen

  Manchet Geen

  BeeldaantastingNawortelbeschadigingofviawortelstelseldringtdebruinrotschimmelbinnenentastgeleidelijkhetkernhoutaan.Daarnavolgtspintenbast.

  Boomsoorten Loof-ennaaldbomen;vooraleikenrobinia

  Seizoen Vanafmeienverdwijnenbijvorst

  Typerot Bruinrot

  Afbeelding 3.15: jong vruchtlichaam

  Afbeelding 3.14: oud vruchtlichaam

 • 22

  KorsthoutskoolzwamAantastingenvandeKorsthoutskoolzwamzijntijdenshetuitvoerenvandeVTAlastigwaarneembaar.Devruchtlicha-menzijnklein,donkerendaardooronopvallend(zieafbeel-ding3.17).Deaantastingkomtmeestalvooropbeuken.Aantastingkanleidentoteenverhoogdwindworpgevaar.

  Naam KorsthoutskoolzwamUstulina deusta

  Type Zakjeszwam

  Groeiwijze Onregelmatigkorstvormig(stroma),totveledmgroot,

  Hoed Waaiervormigehoedvan10-30cmbreed,1-3cmdik

  kleur Lichtblauw-grijsmetwittegroeirand,laterdonkergrijstotzwart

  oppervlak Jongmeligbestoven,laterverspreidepapillen.

  Steel Geen

  Beeld aantasting Vanuitoudewortelsbreidthetwitrotzichlangzaamuitnaardestamvoetwaarbijdevitaliteitvandeboomafneemt:kleinbladkortereloten.

  Boomsoorten Loofbomen,vooralbeuk,berkenlinde

  Seizoen Stromameerjarig

  Type rot Witrot

  Afbeelding 3.16: korsthoutskoolzwam detail

  Afbeelding 3.17: korsthoutskoolzwam

 • 23

  Ruige weerschijnzwamVitalebomenhebbeneenhogeweerstandtegeneenaantas-tingvandeRuigeweerschijnzam.Ookisdeaantastingmoei-lijkwaarneembaaromdatvruchtlichamenalleenincidenteelwordengevormd.Pasalsdeschimmeldoorhetspinthoutbreektendebastdoodofveelvruchtlichamenverschijnen,wordtdekansopstambreukgroot.

  Naam Ruige weerschijnzwamInonotus hispidus

  Type Buisjeszwam

  Groeiwijze Vruchtlichaamopstamendikketakken

  Hoed Enjarig,hoef-totconsolevormig,ntotenkeledm

  kleur Okerkleurigbruintotdonker-ofzwartbruin,jongmeteenzwavelgeletotgeelbruinerand

  oppervlak Bovenzijderuigviltig-borstelig

  buisjes Lichtgeelbruinmetzilverglans;laterdofbruin

  Steel Geen

  Beeld aantasting Vanuittakverwondingbreidthetwitrotzichlangzaamenonregelmatiguitinhetkernhout.

  Boomsoorten Loofbomen,voornamelijkplataan,esenlijsterbes

  Seizoen Enjarig;verschijnenvanafvroegevoorjaar

  Type rot Witrot

  Afbeelding 3.18: jong exemplaar

  Afbeelding 3.19: oud exemplaar

 • 2

  ReuzenzwamDeReuzenzwamisoverhetalgemeenvrijeenvoudigteherkennen.Deaantastingbegintmeestalopnlocatieenbreidtzichvervolgensronddestamvoetuit.Ophetmomentdatdecirkelwordtgeslotenisdekansopwindworpzeergroot.

  Naam ReuzenzwamMeripilusgiganteus

  Type Buisjeszwam

  Groeiwijze Meerderehoedennaastenbovenelkaardieeenwaaiervormentot80cmbreedaanenopvoetboom.

  Hoed Waaiervormighoedvan10-30cmbreed,1-3cmdik

  kleur Grauwgeelbruintotroodbruinmetconcentrischekleurringen

  oppervlak Ruwenkorrelig

  buisjes Crmekleurig,verkleurtbijaanraking

  Steel Kort

  Beeldaantasting Vanuitoudewortelsbreidthetwitrotzichlangzaamuitnaardestamvoetwaarbijdevitaliteitvandeboomafneemt:kleinbladkorterescheuten.

  Boomsoorten Loof-ennaaldbomen

  Seizoen Vanafvoorjaarenverdwijnenbijvorst

  Typerot Witrot

  Afbeelding 3.20: reuzenzwam rondom stamvoet

  Afbeelding 3.21: reuzenzwam detail

 • 2

  3.1.6.WondovergroeiingWondovergroeiing(callusvorming)isdereactievaneenboomopeenbeschadigingvandebastenonderliggendweefsel(zieafbeelding3.22wondovergroeiing).Doormiddelvandewondovergroeiingsluitdeboomdewondaftegenziekteverwekkers.Desnelheidwaarmeeeenwondover-groeit,zegtveeloverdeconditievandeboom.

  Afbeelding 3.22: wondovergroeiing

 • 26

  3.2 Mechanische gebrekenBijbeoordelingvanmechanischegebrekenwordtgezochtnaarverschijnselendiewijzenopstabiliteitsproblemenen/oftakbreuk.Veelvoorkomendemechanischegebrekenzijngoedherkenbaar.Hetgaatdanbijvoorbeeldomvezelknikken,plakoksels,pechbalken,holtes,overmatigevormingvanadven-tiefwortels,ontbrekenvanwortelaanzettenenscheefstand.

  3.2.1 VezelknikkenVezelknikkenzijnhorizontaleplooienindestamvaneenboom(zieafbeelding3.23).Deplooienkunnenwijzenopeenholteofverzwakkingvandehoutstructuur.Dooropdestamtekloppenmeteenhoutenhamerkandeaanwezigheidvaneeneventueleholteofverzwakkingeenvoudigwordenaangetoond.

  3.2.2 Plakoksel Eenplakokseliseenverzwaktetakaanhechtingdieontstaatdoordateentakdichttegendedoorgaandespilmee

  omhooggroeit.Diktegroeivandetakendoorgaandespildruktdetakalshetwarevandedoorgaandespilaf.DoordezedrukontstaanaanweerszijdevandeaanhechtingdekenmerkendeorenofwangenDoordeslechteaanhech-tingisdekansopuitbrekenveelgroterdanbijgoedaange-hechtetakken.Dooreengoedejeugdbegeleidingssnoeikandeontwikkelingvaneenplakokselwordenvoorkomen.Ophetmomentdateenplakokselwordtaangetroffenmoetenaltijdaanvullendemaatregelenwordengenomen.Bijeenkleinetakkanhetgevaarwordenweggenomendoormiddelvansnoeien.Indiendeplakokseleenzwaregesteltakbetreft,biedthetplaatsenvaneenkroonverankeringuitkomst(zieafbeeldingen3.26).

  3.2.3 PechbalkEenpechbalkoftakmetlengtescheurenontstaatdoordateengesteltakophetuiteindetezwaarwordt(zieafbeelding3.25).Doordegroteneerwaartsekrachtscheurtdetakengaatopenstaan.Pechbalkenvormeneenverhoogdrisicoop

  Afbeelding 3.23: vezelknik Afbeelding 3.24: uitgebroken plakoksel Afbeelding 3.25: pechbalk

 • 2

  breuk.Indieneenboomlangeenzwaregesteltakkenheeftkanhetpreventiefaanbrengenvaneenkroonverankeringhetontstaanvanpechbalkentegengaan.

  Afbeelding 3.23: vezelknik Afbeelding 3.24: uitgebroken plakoksel Afbeelding 3.25: pechbalk

  Afbeelding 3.26: boom met aangebrachte

  kroonverankering

 • 28

  3.2. HoltesHetontstaanvanholtesindestamvanbomeniseenproceswaarbijenigetijdverstrijkt.Deeerstestapishetontstaanvanbastschade.Bastschadekandaarbijwordenveroorzaaktdoorweers-,antropogeneofdierlijkeinvloeden(zieafbeel-dingen3.27t/m3.29).Denkbijvoorbeeldaanblikseminslag,velschadeofschadedoorspechten.Doorhetdoorbrekenvandebastontstaateeninvalspoortvoorziekteverwekkerszoalsschimmels.Bastschadeheeftnietaltijdeenholtetotgevolg.Wanneereenboomoptijdeenafgrendeling(callus)vormt,leidtbasschadeniettotholtevorming.

  Wanneerdeafgrendelingnietoptijdgevormdwordt,kunnenschimmelshoutrotveroorzaken,metalsgevolginrottingvandestam.Bomenmetholtes,waarbijnog1/3restwandvandestraalaanwezigiskunnenalsveiligbeoordeeldworden(afhankelijkpersoortenvorm).Eenboommeteenholtehoeftdusnietperdefinitieonveiligtezijn.

  Eenboommetholteiswelaltijdeenattentieboom.Datbete-kentdatdeboomcontrolefrequentiemoetwordtopgevoerd,waardoordeontwikkelingvandeholtegemonitoordwordt.Wanneeruitmonitoringsgegevensblijktdatdeholtetegrootwordtzijnaanvullendemaatregelennoodzakelijk.

  Afbeelding 3.27: Blikseminslag

 • 2

  3.2. Stabiliteit, adventiefwortels, ontbrekende wortelaanzetten en scheefstandStabiliteitsproblemenopenbarenzichdoorhetontbrekenvanwortelaanzetten,aanwezigheidvanadventiefwortelseneventuelescheefstand.

  Bomenzonderwortelaanzetten(destamstaatalshetwarealseenpaalindegrond)hebbeneenverhoogdstabiliteitsri-sico.Wanneerdaarnaastnetondermaaiveldveeladventief-wortelsaanwezigzijniseenstabiliteitsprobleemeenfeit.

  Vormingvanadventiefwortels(afbeelding3.30:adventief-wortels)wijstnamelijkophetafstervenvangestelwortels.Hetverliesvangestelwortelswordtdoordeboomgecom-penseerddoordevormingvanadventiefwortels.Deadven-tiefwortelszijnintegenstellingtotgestelwortelsoppervlak-kigverankerd.Bomenmetstabiliteitsproblemenkunnentijdenseenstormdirectomvallenmaarkunnenooklang-zaamscheefzakken(zieafbeelding3.31:scheefstand).Bijtwijfelrondomdestabiliteitwordenbomenvoorzienvaneenloodje(draadjemetgewicht).Doordeafstandvanhetloodjetenopzichtevandestamperi-odiektemonitorenwordtbepaaldofeenboomsteedsverderscheefzakt.

  3.3 Attentie- en risicobomen monitorenTijdenseenVTAgeconstateerdeaantastingenhoevennietperdefinitieeendirectgevaarvoordeomgevingopteleveren.Dooreenboommeteenbiologischofmecha-nischgebrektebestempelenalsattentie-ofrisicoboom,endaarmeedeonderzoeksfrequentieoptevoeren,kanhetreactievermogenvandeboomopdeaantastingwordengemonitoord.Indienblijktdateenboomzichgoedvaneenaantastingherstelt,zelfstandigdanweldoormiddelvanenkeleboomtechnischemaatregelen,dankanwordenbeslo-tenomdecontrolefrequentieweerterugtebrengennaarhetoudeniveau.

  Afbeelding 3.28: aanrijdschade

  Afbeelding 3.29: veegschade veroorzaakt door zwijnen

  Afbeelding 3.31: scheve boom met loodje

  Afbeelding 3.30: adventiefwortels en ontbrekende wortelaanzetten

 • . Rapportage en analyse op basis van VTARapportage,gegevensverwerkingenanalysevormeneenbelangrijkonderdeelvandezorgvuldigopgezetteVTA.Alshulpmiddel,bijrapportageinhetveld,kunnenstandaardopnameformulierenwordengebruikt.SindsdeopkomstvandeVTAzijndiverseformulierenontwikkeld.IndithoofdstukwordtingegaanopdeinhoudvaneenwerkbaarVTA-formulierenopdetenemenstappenindiennaderonderzoekwordtaanbevolen.

 • 31

  .1 VTA voor individuele bomen, rijbeplanting of boomgroepenEengoedeVTA-opnamestartmethetlokaliserenenopkaartzettenvandetebeoordelenboom.Tijdensdezeeerstestapwordenalletemonitorenbomenvaneenindividueelboom-nummervoorzien.Doelvandezeeerstestapisdatdebeoor-deeldebomenaltijdkunnenwordenteruggevonden.Datisvangrootbelang,omdatbijeventueleschadeenaansprake-lijkheidsstellingdeVTA-historievandeschadeveroorzaken-deboomeengroterolspeelt.

  Nadatlokaliseringheeftplaatsgevonden,allebomenopkaartstaanenvaneenindividueelnummerzijnvoorzien,kanwordengestartmetdewerkelijkeVTA:hetbeoordelenvandeboomveiligheidvanindividuelebomen.

  BijhetuitvoerenvandeVTAishetverstandingeenstan-daardformuliertegebruiken(zieBijlage1:VTAopnamefor-mulieren).IndemeesteVTA-formulierenwordtdeboominverschillendeonderdelenopgedeeld.Daarbijwordtonderscheidgemaaktinkroon,stamenstamvoet.Achteriedervandezeafzonderlijkeboomonderdelenwordenveelvoorkomendegebrekenopgesomd.Wordtzongebrekbijdebeoordelingaangetroffendankandatophetformulierwordenaangevinkt.Ookkunnennaderespecificatieswordentoegevoegd.Indiengeengebrekenzijngenoteerdwordtdeboomtijdensdevolgenderegulierecontroleopnieuwbeoor-deeld.Indienwelgebrekenzijngenoteerd,moetwordenvastgesteldofdirectingrijpennoodzakelijkisofdatdeboom

  hetetiketAttentieboomofRisicoboomkrijgt.Alletenemenofreedsondernomenmaatregelenwordenverwerktindeadministratie.

  .2 Nader onderzoek aan risicobomen Wanneereenboomopbasisvaneenvisueleboombeoorde-lingnietalsveiligkanwordenbeoordeeldissprakevaneenRisicoboom.Naderonderzoekmoetdanuitwijzenofaanvul-lendemaatregelennoodzakelijkzijn.

  Hetnaderonderzoekwordtmeestaluitgevoerddooreenbedrijfmetspecialistischeapparatuur.Aanditnaderonder-zoekzijndaardoorvrijwelaltijdhogekostenverbonden.Naderonderzoekisdaaromalleenaandeordewanneerhetombijzonderesolitairebomenoflaanbomengaat.Voornaderonderzoekzijnverschillendemethodenontwikkeld.Demeestgangbaremethodenzijndetrekproef,degeluidsto-mograaf,depenetrometerendefractometer.

 • 32

  .2.1 De trekproefDetrekproefwordtingezetophetmomentdatonzekerheidbestaatoverdestabiliteitvandeboom.Tijdenseentrekproef(afbeelding4.1trekproef )wordendehoogte,trekhoogteentrekkrachtgemeten.Bijeentrekproefisdemaximalekrachtdieopeenboomwordtgesimuleerdvergelijkbaarmetwind-kracht12Bft(windsnelheidvan32,7m/s).

  .2.2 De geluidstomograafDegeluidstomograafwordtingezetbijonzekerheidoverdeaanwezigheidofgroottevaneenholte.Bijonderzoekmeteengeluidstomograafwordensensorenrondomdestamgeplaatst.Desensorenvangengeluidsignalenopdietijdenshetonderzoekdoordestamwordengezonden.Doordatgezondhouthetgeluidsignaalsnellergeleidtdandoodhoutkandoormiddelvaneencomputeranimatieeendwarsdoor-snedevandestamwordengetekend(zieafbeelding4.2)

  .2.3 De penetrometerDepenetrometer(afbeelding4.3penetrometer)wordtinge-zetomdebodemverdichtingopeengroeiplaatstemeten.Opeenanalogemeterisdeindringingsweerstandaftelezen.Op

  groeiplaatsenwaardebodemverdichtingbovende3MPa/cmkomtishetvooreenboomnietmeermogelijkomtewortelen.Groeiplaatsverbeteringbiedtinditsoortgevallenuitkomst.

  .2. De fractometerDefractometer(afbeelding4.4fractometer)iseeninstru-mentdatwordtingezetomdebreukgevoeligheidvaneenstamofgesteltaktemeten.Voorafgaandaandemetingishetnoodzakelijkeersteenhoutmonstermeteenaanwas-boortenemen(afbeelding4.5aanwasboor).Hethout-monster(afbeelding4.6boorkern)wordtgebruiktomderadiale-tangentiale-,endrukkrachtentemetendiehethoutkanweerstaantothetmomentwaarophetbreekt.Demeetwaardenwordenafgelezenopeenanalogeschaalver-delingenkunnengenterpreteerdwordenmetbehulpvan,perboomsoortontwikkelde,tabellen.Opbasisvandetabelkanpersoortwordenbepaaldofsprakeisvaneenverhoogdrisicoopbreuk.

  .3 Beschermde flora en faunaWanneereenboomeengevaarvoordeomgevingvormtenboomtechnischemaatregelengeenuitkomstbiedenis

  Afbeelding 4.1: trekproef Afbeelding 4.2: geluidstomograaf

 • 33

  kapdeenigeuitweg.Voorafgaandaandekapishetechternoodzakelijkdeboomtecontrolerenopverblijfplaatsenvanbeschermdedieren.HetcontrolerenopverblijfplaatsenkomtvoortuithetSoortenbesluit.HetSoortenbesluitinhaarhuidigevormisinwerkinggetredenop15mei2009.HetbesluitstreeftdebeschermingvandeinBelgilevendewildefloraenfaunana.Indieneenboommetverblijfplaatsvaneenbeschermdesoortgekaptmoetwordeniseenontheffingaan-vraagnoodzakelijk.

  Afbeelding 4.3: penetrometer

  Afbeelding 4.4: fractometer

  Afbeelding 4.5: aanwasboor

  Afbeelding 4.6: boorkern

 • . Literatuur

 • 3

  BoekenBomenenwet,doormr.B.M.Visser,1995Utrecht,Bomenstichting,4eherzienedruk.HandboekBoomveiligheid,C.MatteckenH.Breloer,1994

  StadsbomenVademecumdeel1:Beleidenplanvorming,J.Atsma,1996,Arnhem,IPCGroeneRuimte,2edruk.

  StadsbomenVademecumdeel2A:Groeiplaatsaspecten,G.J.vanProoijen,2006,Arnhem,IPCGroeneRuimte,1edruk.

  StadsbomenVademecumdeel3A:Boomcontroleenonderzoek,G.J.vanProoijen,2002,Arnhem,IPCGroeneRuimte,1edruk.

  StadsbomenVademecumdeel3B:Boomverzorgingengroeiplaatsverbetering,G.J.vanProoijen,2004,Arnhem,IPCGroeneRuimte,1edruk.

  StadsbomenVademecumdeel3C:Ziektenenaantastingen,G.J.vanProoijen,2007,Arnhem,IPCGroeneRuimte,1edruk.

  StadsbomenVademecumdeel4:Boomsoortenengebruikswaarde,J.J.C.Janssen,2006,Arnhem,IPCGroeneRuimte,1edruk.

  Tuinenlandschap,themanummer11a,Schimmelsenboombeheer,Reinartz&Schlag,2003.

  Zorgplichtwandelroutes,modelstudie,A.Heinen,R.Buiting,Dieren,2007.

  Internet beeldmateriaalwww.tuinenlandschap.nlwww.soortenbank.nlwww.piusfloris.nlwww.wikipedia.orgwww.obtadelinde.nlwww.knnv.nlwww.flickr.comwww.nu.nlwww.zeinstraboomverzorging.nlwww.hoogstamboomgaard.bewww.uwboom.nlwww.wikimedia.comwww.juvidat.be

  OverigTreedoctor,CDuitgegevendoorhetLeonardodaVinciproject

 • Bijlagen

 • 3

  VTA-opnameformulier voor solitaire bomen en laanbomen

  LocatieDatumopnameNaamcontroleurBladnummerBoomnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BoomsoortDBHTakvrijedoorgangKroon Bladbezetting

  ScheutlengtePechbalkPlakokselZuigerDoodhoutTakkrans

  Stam BeschadigingHolteScheurVerdikkingSchimmelRibScheefstand

  Stamvoet BeschadigingWortelaanzetMaaiveld

  Conclusie RisicoAttentie

  Attentie boomBoomnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Controlefrequentie(jaren)

  Risico boomBoomnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Typenaderonderzoek1

  Maatregel

  Boomnummer Opmerkingen

  1Bijvoorbeeldtrekproef,bodemonderzoek,nemenbladmonstersenz.

 • 38

  Toelichting VTA-opnameformulier voor solitaire bomen en laanbomen

  Locatie Naamstraatoflaanofvak/afdelingscode

  Bladnummer Volgnummerindienmeerdan10bomen

  Boomnummer Reedsingevuld

  Boomsoort Ei,bu,be,es,ed,am,li,el,gd,dg,la,enz.

  DBH Diameterincmop1,3m

  Takvrijedoorgang Hoogteonderstetakbijdoorgang(m)

  Kroon Bladbezetting %normaletoestand

  Scheutlengte %normalelengte

  Pechbalk Diameter(cm)

  Plakoksel Diameter(cm)

  Zuiger Diameter(cm)

  Doodhout Diameter(cm)vanaf4cm

  Takkrans j/n

  Stam Beschadiging %omtrek

  Holte Diameter/aantal

  Scheur j/n

  Verdikking j/n

  Schimmel j/n

  Rib j/n

  Scheefstand Gradenhellingshoek

  Stamvoet Beschadiging %omtrek

  Wortelaanzet j/n

  Maaiveld N(nee)/S (scheuren)/O(ongelijkmaaivelddoorliftwortels)

  Conclusie Risico j/n

  Attentie j/n

  Ditformulierwordtgebruiktvoordeindividuelebeoordel-ingvansolitairebomen,bomeninlaanverbandofbomendieinderandvaneenopstandstaanenvoorVTAinaanmerkingkomen.

  Deopnameisanalooggekoppeldaaneengedigitaliseerdopnamesysteem(GIS).Perboomwordenparametersgeno-teerddiebepalenofdeboomaldannietextraaandachtver-eistofeenrisicovoordeomgevingvormt.

  Ingevalvanextraaandacht,attentieboom,wordtdecontrolefrequentieinjarenaangegeven;ditkanvarirenvan0,5(2xperjaar)tot2(elke2jaar).Eenboombeoordeeldalsrisicoboomwordtvolgensdetoegekendemaatregel(en)behandeld.

 • 3

  VTA-opnameformulier voor bosranden

  Toelichting VTA-opnameformulier voor bosranden

  Datumopname

  Naamcontroleur

  Beheerseenheid

  Vak

  Afdeling

  OpstandkenmerkenSoortenboomfase

  Soorten

  Hoogtegemiddeld

  Dbhgemiddeld

  GemiddeldeH/Dverhoudingopstand

  Nemenmaatregelenopstandniveau

  1 Stabiliteitdunninguitvoeren

  2 Velleninstabieleopstanddelen

  3 Nietsdoen

  Risico bomen aanwijzen m.b.v. VTA-opnameformulier voor solitaire bomen en laanbomen.

  Nummer

  1

  2

  3

  Conclusie

  Opditformuliervindtderegistratieplaatsvanpotentieelgevaarlijkebosrandenindebeheerseenheid.Inhetalgemeenwordtditgevaarveroorzaaktdoorindividuelebomen,maarerkanooksprakezijnvanopstandgevaar.Vanopstandge-vaarissprakewanneerhetbosinstabielis.De(in)stabiliteitvanhetbos(H/Dverhoudingofstabili-teitsparameter)kanwordenberekendmetbehulpvande

  gemiddeldeboomhoogte(H)enboomdiameter(D)vandetebeoordelenopstand.DegemiddeldeH/Dverhoudingvaneenopstandkanwordenberekenddoorvan5willekeurigebomenindeopstanddehoogteendiameterincentimeterstemeten.Doordeverkregenparameterstemiddelen(delendoor5)krijgtmendegemiddeldehoogte(Hgem)engemid-deldediameter(Dgem)(allesincentimeters).Wanneerde

 • 0

  HgemwordtgedeelddoorDgem(incentimeters!)wordtdestabiliteitsparameterbekend.

  OpstandenmeteenH/D>dan100kunnenmassaalvallenbijstorm,ijzelensneeuw.Opstandgevaarmoetverholpenwordenmetmaatregelenopopstandniveau.Maatregelenkunnenbestaanuithetontwikkelenvanstabielebomendoorselectiefvrijstellentothetvellenvaninstabieleopstandsde-len.

  Echter,vaakzalgevaarbestaanuitbomen,takkenoftoppendievanuitdebosrandopwegenenpadenvallen.Bijdebosrand-VTAgaatheteromallegevaarlijkeenpotentieelgevaarlijkebomenteidentificerenineenstrookvan1,5keerdeboomhoogtevanafeenpad.Voordezebosrand-VTAkangebruikgemaaktwordenvanhetVTA-opnameformuliervoorsolitairebomenenlaanbomen.

 • Notities

 • BuitingAdviesWilhelminaweg646951BPDIEREN0313-619042

  [email protected]