Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

20
Zorg en Welzijn in Zorg en Welzijn in ( ( naam van uw gemeente naam van uw gemeente ) ) voor raadsleden voor raadsleden

description

Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden. Top 10 Zorg en Welzijn ( Wmo ) 2010-2014. Het mandaat van de kiezer. Terugblik 2007-2010. De Wmo in het gemeentelijk beleid. Raakvlakken collectieve voorzieningen Wmo. De individuele compensatie in de Wmo. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

Page 1: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

Zorg en Welzijn inZorg en Welzijn in((naam van uw gemeentenaam van uw gemeente) )

voor raadsledenvoor raadsleden

Page 2: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

1. Het mandaat van de kiezer.

2. Terugblik 2007-2010.

3. De Wmo in het gemeentelijk beleid.

4. Raakvlakken collectieve voorzieningen Wmo.

5. De individuele compensatie in de Wmo.

Top 10 Zorg en Welzijn (Wmo) 2010-2014

2

Page 3: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

6. Rolverdeling raad, college en ambtenaren.

7. Visie, doelen en kaders: welke rol kiest u?

8. Sturing op uitwerking en realisatie.

9. De communicatie van een regisseur.

10. De financiële context.

Top 10 Zorg en Welzijn (Wmo) 2010-2014

3

Page 4: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• Lokale verkiezingsprogramma’s over de Wmo.

• Het lokale bestuurskoord 2010-2014.

• Politieke standpunten en keuzen uit de ‘boedel’ van de vorige periode.

• Concrete Wmo-zaken in naam van uw gemeente.

Het mandaat van de kiezer

4

Page 5: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• 3 jaar ervaring als loket Wmo voor (toegang tot) individuele voorzieningen, incl. contacten met organisaties en gebruikers.

• 3 jaar ervaring met aanbesteding, indicatiestelling en effectuering huishoudelijke hulp i.s.m. zorgaanbieders.

Terugblik 2007-2010 (1)

5

Page 6: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• 3 jaar beleidsontwikkeling Wmo m.b.t. alle prestatievelden, incl. onderlinge samenhang rond collectieve voorzieningen.

• Vanaf 2009: opvangen gevolgen pakketmaatregelen rijk.

• Hoe staat het met de ‘civil society’, de informele netwerken, de burgerparticipatie en de burgerinitiatieven?

Terugblik 2007-2010 (2)

6

Page 7: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• Algemene voorzieningen voor zelfstandig functionerende burgers: sociale samenhang en leefbaarheid in wijken.

• Specifieke aandacht voor de jeugd: m.n. preventie, zoals via Centra voor Jeugd en Gezin; goede samenhang in voorzieningen onderwijs, zorg, opvang, veiligheid en vrije tijd.

De Wmo in het gemeentelijk beleid (1)

7

Page 8: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• Ondersteunen en compenseren bij zorgvragen: ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers, realiseren collectieve voorzieningen en compenseren van individuele beperkingen via het eigen loket, afgestemd op maatschappelijke organisaties.

• Opvang kwetsbare groepen: dak- en thuislozen, OGGZ, verslaafden, vrouwenopvang en tegengaan huiselijk geweld.

De Wmo in het gemeentelijk beleid (2)

8

Page 9: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• Woningcorporatie(s): voor individuele én collectieve Wmo-voorzieningen (samenhang wonen, zorg en welzijn) zijn afspraken met de lokale woningcorporatie(s) cruciaal.

• Veiligheidshuis: verbinding justitiële keten aan gemeentelijke ketens van zorg en welzijn (Centra voor Jeugd & Gezin, OGGZ).

Collectieve voorzieningen Wmo raken: (1)

9

Page 10: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• Werkplein (gemeente- UWV/Werkbedrijf e.a.): verbindt keten van werk, inkomen en scholing met die van zorg en welzijn, incl. schuldhulpverlening en armoedebeleid.

• Werkvoorzieningschap: WSW-wijzigingen maken een effectievere verbinding met lokale zorg en welzijn mogelijk.

Collectieve voorzieningen Wmo raken: (2)

10

Page 11: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

Wmo = Meedoen! De gemeente moet ‘compenseren’ wie belemmeringen ervaart om:•zelfstandig een huishouden te kunnen voeren;•zich in en om de woning te kunnen verplaatsen;•zich lokaal te kunnen verplaatsen; •medemensen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan.

De individuele compensatie in de Wmo (1)

11

Page 12: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

De gemeente moet d.m.v. compensatie op maat inzetten op het ‘resultaat’, nl. het bevorderen van de (individuele) zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie.

De individuele compensatie in de Wmo (2)

12

Page 13: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

De gemeenteraad bepaalt de richting en checkt de voortgang:

•Kaderstelling: visie en doelstellingen (integraal en interactief).•Controlerende rol en actieve informatieplicht B&W.

Rolverdeling raad, college en ambtenaren (1)

13

Page 14: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

College en ambtenaren zorgen voor uitwerking en realisatie:

•Als regisseur/opdrachtgever in de lokale samenleving.•Als beleidsuitvoerder en ‘inkoper’ richting organisaties.•Als uitvoerder van eigen Wmo-taken.

Rolverdeling raad, college en ambtenaren (2)

14

Page 15: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• Prestatievelden Wmo regelen of integraal beleid maken, afgestemd op beleid en randvoorwaarden buiten de Wmo?

• Volstaan met uitvoering wet of eigen lokaal beleid voeren?

• Inzetten op een rol als uitvoerder, regelaar of als regisseur?

Visie, doelen en kaders: welke rol kiest u? (1)

15

Page 16: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• Aanpak per beleidsterrein of programmatisch sturen?

• Gemeente, maatschappelijke organisaties en burgers ieder voor zich of met elkaar als samenwerkingspartners?

• Traditioneel goed regelen of van-buiten-naar-binnen zoeken naar innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken?

Visie, doelen en kaders: welke rol kiest u? (2)

16

Page 17: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• De gemeente wordt meer en meer de centrale spil in de publieke overheidsdienstverlening (‘Antwoord’).

• Een integrale aanpak vereist een programmatische aanpak tussen werksoorten binnen en buiten de gemeente.

Sturing op uitwerking en realisatie (1)

17

Page 18: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• Bij elk onderwerp is een bewuste keuze nodig voor de schaal waarop dit plaats vindt (van individu t/m regio). Meestal is de wijk het leidende schaalniveau voor de Wmo.

• Multifunctioneel lokaal accommodatiebeleid op wijk- en gemeenteniveau is cruciale randvoorwaarde integraal beleid.

Sturing op uitwerking en realisatie (2)

18

Page 19: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

• Informatie van B&W en ambtelijk.

• Commissies, raadswerkgroepen, politieke markten etc.

• Werkbezoeken, contacten met burgers,belangengroepen en maatschappelijke organisaties.

• Landelijke websites, organisaties, bijeenkomsten, seminars.

• Netwerken lokaal, regionaal en landelijk, mede d.m.v. nieuwe media zoals LinkedIn etc.

De communicatie van een regisseur

19

Page 20: Zorg en Welzijn in ( naam van uw gemeente ) voor raadsleden

Het budgetrecht van de Raad is hét middel voor KEUZEN en voor VERDELING van de schaarse middelen. D.m.v.:•Zicht op de bestaande inkomsten en uitgaven.•Financieel perspectief 2010-2014 lokaal.•Landelijke ontwikkelingen: verdeling bezuinigingen 35 mld.•Lokale knelpunten én NIET-knelpunten (oud-voor-nieuw).•Inzicht en management van financiële risico’s.•Slim/collectief aanbesteden (regio) en de rol van PGB’s.

De financiële context

20