Zonder trends vaart niemand wel

Click here to load reader

download Zonder trends vaart niemand wel

of 26

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  2.141
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Trends om te reflecteren over de toekomst.Met paklijst van algemene en specifieke trends.

Transcript of Zonder trends vaart niemand wel

 • 1. Zonder trends vaart niemand wel Trends om te reflecteren op de toekomstGert RebergenRobert MoutonUitgeverij RebergenZutphen, mei 2011
 • 2. Zonder trends vaart niemand wel; mei 2011.Zonder trends vaart niemand welTrends om te reflecteren op de nabije toekomst Mei2011===================================================================Inhoudsopgave1. Ten geleide pag. 31.1. Een reeks zinspreuken1.2. Waarom dit werkdocument2. Trends in Zorg; een discussienotitie (Robert Mouton) pag. 42.1. Inleiding2.2. Globalisering2.3. Financin en economisch tij2.4. Politiek klimaat2.5. Marktwerking en concurrentie in de zorg2.6. Consumentisme2.7. Vergrijzing / demografie2.8. Personeel2.9. Andere overwegingen en trends in de zorg2.9.1 Inclusie2.9.2 Individualisering2.9.3 Technologie / ICT / digitalisering2.9.4 Ketenzorg en zorgpaden2.9.5 De rol van verzekeraars2.10. Nawoord Literatuur en afkortingen3. Trends: een verzameling (Gert Rebergen) pag. 213.1. Megatrends3.2. Trends in zorg & welzijn3.3. Trends in de consumentenmarkt3.4. Trends in de zakelijke markt3.5. Trends in de vraagmarkt3.6. Trends in de aanbodmarkt3.7. Trends in de financieringsmarkt3.8. Tenslotte4. Slotwoord pag. 26Uitgeverij Rebergen, Laarstraat 47, 7201 CB ZutphenISBN: 978-90-800662-0-5 Izare B.V., Gert Rebergen, Robert Mouton 2
 • 3. Zonder trends vaart niemand wel; mei 2011.1. Ten geleide1.1. Een reeks zinspreuken Greep hebben op de (nabije) toekomst schept vertrouwen. Greep op die toekomst geeft de mogelijkheid om de vraag onderbouwd te beantwoorden of we straks de juiste dingen op de juiste manier zullen doen. Greep hebben geeft vertrouwen en controle. Ook al is vaak sprake van de illusie van controle. De (nabije) toekomst laat zich immers maar tot op zekere hoogte kennen. Greep hebben op de toekomst geeft het gevoel onzekerheden te managen. We zijn gek op doorkijkjes, extrapolaties, projecties, vergezichten, voorspellingen, nieuwe inzichten, visionaire gidsen, anticipaties en trends. Bezig zijn met continuteit in de markt vraagt om toekomstgerichte concepten en ideen, uitgewerkt in plannen en planningen. Wie trends selecteert en overtuigend beargumenteert, die blijft.Er kunnen twee typen trends worden onderscheiden: projectieve en constructieve trends.Een projectieve trend geeft het algemeen verloop in de tijd dat een reeks statistischecijfers vertoont, waarbij toevallige en seizoenschommelingen worden gecompenseerd,zodat deze niet meer in de grafiek tot uiting komen.Een constructieve trend geeft een (geschatte) richting van een bepaalde ontwikkeling opbasis van kwalificaties.Er is op basis van schriftelijke en digitale bronnen een schier eindeloze en bonte lijst vantrends samen te stellen. Selectieprincipes zijn er echter niet, noch waarderingsregels.In het tweede deel van dit werkdocument (1)zijn de verzamelde trends in de vorm van eengeordende paklijst gepresenteerd.1.2. Waarom dit werkdocumentDagelijks verschijnen vele discussienotities, beleidsstukken en rapporten.Soms dikke, soms dunne; soms geheel uitgeschreven en soms als bullet-document.Als schrijvers behoefte hebben aan trends kan tot op heden worden teruggevallen op eenbaaierd van boeken, artikelen en het internet.Dit werkdocument is een handreiking om in korte tijd een brede verzameling van trends inhanden te hebben, zodat men snel kan beginnen met nadenken over de selectie oprelevantie voor eigen gebruik.Hoofdstuk 2 is een discussienotitie op strategisch niveau over trends in de zorg.In hoofdstuk 3 zijn algemene trends en specifieke in de sectoren zorg & welzijnverzameld en in de vorm van een paklijst gepresenteerd.Graag ontvangen we aanvullingen en suggesties om de paklijst te verbeteren.Stuur uw reactie svp naar info@izare.nl.Gert RebergenRobert Mouton1 Genspireerd door Shift Happens zouden we kunnen spreken van (caring) trendslations. Zie: http://stg.nl/action/newsitem/148/Adjiedj-Bakas:-Shift-Happens& Izare B.V., Gert Rebergen, Robert Mouton 3
 • 4. Zonder trends vaart niemand wel; mei 2011.2. Trends in Zorg: een discussienotitieDit hoofdstuk is een bewerking van de discussienotitie d.d. maart 2011 die onderdezelfde titel intern bij RMC Groot Klimmendaal te Arnhem is verschenen.2.1. InleidingIn 1993 bracht de Stichting Maatschappij en Ondernemen een boekje uit over 25fascinerende trends. (2) Een kleine greep uit de voorspellingen van toen, met enig kortcommentaar: centra van grote steden worden door congestie en scherpe parkeermaatregelen steeds slechter bereikbaar met de auto (juist gebleken). inspelen op telematica gaat samen met omvangrijke verbetering van de infrastructuur van de Rotterdamse Haven en Schiphol (de draadloze internetverbinding was nog onbekend). op plaatsen waar zich knelpunten in het wegennet voordoen komen doelgroepstroken, ofwel betaalbanen (een alternatief zoals rekening rijden op basis van GPS volgsystemen was nauwelijks denkbaar). naar verwachting blijven wij de vrij stugge, betweterige Nederlander die andersdenkenden graag wil overtuigen van zijn eigen gelijk en levensbeschouwing, en vooral van de grote deugden van het Nederlanderschap (dit lijkt juist).Dit zijn eenvoudige voorbeelden om duidelijk te maken dat het mogelijk is om met enigemate van waarschijnlijkheid voorspellingen te doen. Ze zijn natuurlijk niet allemaal waar.Tevoren weet je ook niet precies welke wel en welke niet uitkomen. Voor een deel is datgelegen in nieuwe uitvindingen (internetmogelijkheden, telematica, GPS), voor een deelligt dat aan de onvoorspelbaarheid van politieke en economische ontwikkelingen. Om hetbovenstaande door te trekken: we weten dat er een tekort aan woningen is en een te veelaan autos en we weten ook dat dit niet opgeheven wordt: congestie van het verkeer inde toekomst blijft daardoor een vrij nauwkeurige voorspelling.Kijken naar de toekomst van de zorg betekent ook kijken naar de positie van de zorg: hoeis deze internationaal, maatschappelijk en financieel ingebed? Alleen met de focus op deontwikkelingen in de zorg, zou voor een beschouwing van relevante trends voor die zorgernstig tekort schieten. De ontwikkelingen in de telematica, en de opkomst van het verreoosten hebben bijvoorbeeld direct of indirect invloed op de zorg.Zorg is te typeren als de door professionals geboden technische, fysieke en emotionelesteun aan mensen met een lichamelijke of geestelijke ziekte, verwonding, aandoening,beperking of conditie die het individuele, sociale of maatschappelijke functionerenbelemmert. (3)Met deze ruim geformuleerde opdracht is de zorgsector de grootste werkgever vanNederland. In economische termen is het de belangrijkste sector. De inbedding, of beter,de mate waarmee het solidaire zorgsysteem is ingebed als sociaal zekerheidssysteem isnatuurlijk bepalend voor de mate waarin er van kan worden afgeweken. M.b.t. de zorgzijn er ijkpunten gesteld door de Europese commissie (4) en in de Nederlandse Grondwet(art.22,1). In deze zin is het belangrijk om te ontdekken dat de Europese zorgsystemeneen eendimensionale ontwikkeling doormaken van volledige staatsgeleide systemen naar2 Beek, W.J. et.al., Kijken over de eeuwgrens, 25 fascinerende trends, Stichting Maatschappij en Onderneming i.s.m. de stichting Beweton. s-Gravenhage, 1993.3 Poiesz, Th. en Caris, J., Ontwikkelingen in de zorgmarkt, Kluwer. Deventer, 2010.4 Commissie van de EU, De toekomst van de gezondheidszorg en de ouderenzorg: de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid waarborgen. (COM, 200, 723 de). Izare B.V., Gert Rebergen, Robert Mouton 4
 • 5. Zonder trends vaart niemand wel; mei 2011.systemen waarin elementen van marktwerking (5) opgeld doen. (6) Dit geldt ook voor hetNederlandse zorgsysteem (winst is alleen in Nederland nog niet mogelijk in de zorg), allijkt het van dichtbij soms anders. Het is waar dat de solidariteit daarbij in het geding is,het is ook waar dat de collectief gefinancierde Europese systemen zoals wij die kennenzich in een risicogebied hebben begeven. (7) Dergelijke bewegingen zijn niet alleen hetresultaat van rationele analyse, maar van normatief gedrag, voorkeuren voorredeneringen en vaak ingebed in algemeen politiek economische opvattingen. De zorgondergaat daardoor een cultuurverandering waarin het begrip markt aan belang wint enhet begrip solidariteit aan belang in lijkt te boeten. Poiesz en Caris schrijven zelfs dattegenstanders van marktwerking zich gedragen als dogmatische tegenstanders, dietonen weinig besef van internationale ontwikkelingen. (8)Britse zorg wacht aardschok: marktwerking - Met 1,4 miljoen mensen op de loonlijst is hetBritse stelsel voor de zorg, de National Health Service (NHS), een bureaucratischmonster dat zijn gelijke amper kent. Sinds de oprichting in 1948 biedt de NHS iedereengratis zorg van de wieg tot de dood. De NHS gaat op de schop: er komt marktwerking. (9)Het zorgconcept is in de loop der tijd uitgebreid van het neutraliseren van het negatieve(opheffen ziekte) naar het optimaliseren van het positieve (bevordering van degezondheid). (10) Een en ander heeft