ZomerAgenda 2015 Conferentie ‘Toekomst Kerkmuziek Noord ... · PDF file Kerk (1808,...

Click here to load reader

 • date post

  18-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ZomerAgenda 2015 Conferentie ‘Toekomst Kerkmuziek Noord ... · PDF file Kerk (1808,...

 • uitgave van de KNOV en GOV-VvK

  jaargang 1 | 2008

  nummer 1 | juli

  Digitale nieuwsbrief van de

  Koninklijke Vereniging van

  Organisten en Kerkmusici

  jaargang 8 - 2015

  nummer 4 - april

  Conferentie ‘Toekomst Kerkmuziek Noord-Nederland’

  ZomerAgenda 2015

  sluitingsdatum: 1 mei 2015

  De Koninklijke Vereniging van Or- ganisten en Kerkmusici (KVOK) geeft ook dit jaar de ZomerAgen- da uit met gegevens van orgel- concerten die tussen 6 juni en 30 september gegeven worden in Nederland en daarbuiten. Concerten voor de agenda kunnen tot uiterlijk vrijdag 1 mei 2015 opgegeven worden en uitslui- tend (!) via het daartoe bestemde webformulier op www.kvok.nl (zie link ‘aanmelden concerten’ op de homepage). Per aangekondigd concert wordt € 2 in rekening gebracht. Het te be- talen bedrag wordt via een auto- matische incasso geïnd, waartoe u op het webformulier de beno- digde gegevens dient in te vullen. Uw concerten worden voor dat bedrag ook opgenomen in de digitale NotaBene-nieuwsbrief, in de webagenda van Het Or- gel en op de KVOK-nieuwssite www.orgelenkerkmuziek.nl.

  Het is ook mogelijk dat u uw con- certserie in een afzonderlijke advertentie onder de aandacht brengt. Concerten die in deze adverten- ties staan, worden zonder meer- kosten ook in de concertenlijst opgenomen. Daarnaast is het mo- gelijk andersoortige advertenties in de ZomerAgenda te plaatsen.

  Neem voor informatie en op- gave van advertenties (dus niet voor opgave van concerten!) contact op met Bureau van Vliet B.V., Postbus 20, 2040 AA Zand- voort, 023-5714745. Contactper- soon is Maarten de Wit, e-mail: m.dewit@bureauvanvliet.nl.

  De Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek PKN Fryslân organiseert op zaterdag- middag 11 april a.s. in de Mariakerk te Buitenpost een conferentie over de toekomst van de kerkmuziek en de liturgie in Noord-Nederland.

  Ulbe Tjallingii presenteert de re- sultaten van zijn ‘onderzoek kerk- muziek Fryslân 2014’. Auke de Boer en Jelle Rollema schetsen hun recente ervaringen met na- scholing voor amateurorganisten en Stef Tuinstra, leider van de NoordNederlandse OrgelAcade- mie (NNOA) zal het belang van de orgelcultuur belichten. Doel van de conferentie is boven alles om inspirerende ideeën te verzamelen die moeten leiden tot het behoud en de versterking van de liturgische en kerkmuzikale cultuur. De Beraadgroep wil graag adviezen en acties aan het licht brengen, waardoor muziek voor de kerk en haar liturgie een inspi-

  rerende en samenbindende factor van grote betekenis kan worden. Er is uiteraard mooie muziek op deze middag, die wordt afgesloten met een middaggebed. Aanvang: 13.00 uur. Locatie: Mariakerk Oude Havenstraat 1, 9285 TC Buitenpost. De conferentie is gratis en toegankelijk voor allen die belangstelling hebben voor dit onderwerp. Info & aanmelding bij ds. Ulbe Tjallingii, 06-14859557 of tjallingii2@zonnet.nl

  Mariakerk te Buitenpost. Foto: Bram ten Cate

  Wietse Meinardi ‘Orgelsachverständiger’

  Op 27 november 2014 behaalde Wietse Meinardi uit Assen het certi- ficaat ‘Orgelsachverständiger’, uitgegeven door de Vereinigung der Or- gelsachverständigen Deutschlands (VOD). De opleiding omvatte vier cursussen van een week, die verspreid over april 2013 tot april 2014 in Heidelberg gegeven werden. Daarnaast diende veel kennis door zelfstudie eigen gemaakt te worden. Behalve vakken die rechtstreeks betrekking hebben op uiteenlopende orgelbouwkundige aspecten, bevatte de opleiding meer algemene vakken over monumentenzorg. Het examen werd op 26 april 2014 afgenomen door Michael G. Kauf- mann en Martin Kares en werd beoordeeld met een 2+ (volgens het Duitse puntensysteem het op een na hoogst haalbare cijfer). Info over de Duitse orgeladviseurs-vereniging: www.orgelexperte.de Website Wietse Meinardi: www.wietsemeinardi.nl

  http://www.kvok.nl/zomeragenda_concerten_aanmelden.php www.kvok.nl www.orgelenkerkmuziek.nl mailto:m.dewit%40bureauvanvliet.nl?subject=advertentie%20ZomerAgenda mailto:tjallingii2@zonnet.nl www.orgelexperte.de www.wietsemeinardi.nl

 • 2 NotaBene | April 2015

  Nieuws

  NotaBene is de digitale nieuwsbrief de

  Koninklijke Vereniging van Organisten

  en Kerkmusici, opgericht op 12

  december 2008 te Leeuwarden

  Adres bestuur

  Hans Beek | Klipper 49 | 9801 MT

  Zuidhorn | 0594 50 78 76 |

  secretaris@kvok.nl

  © KVOK 2015

  ISSN 1876-2921

  Eindredactie

  Peter Ouwerkerk (oneven maanden) |

  Postbus 1091 | 1000 BB Amsterdam

  | 020 4880481 |

  Jan Smelik (even maanden) |

  H. van Steenwijckstraat 10 | 8331 KK

  Steenwijk | 0521 521 276 |

  E-mailadres NotaBene

  notabene@kvok.nl

  Corrector

  Kees Kugel, Noordhorn

  Agenda

  Concertaankondigingen in de Agenda

  kosten € 2 per concert. Opgave van

  concerten kan uitsluitend geschieden

  via het aanmeldformulier op www.

  hetorgel.nl. Opgave van kerkmuziekuit-

  voeringen via het redactieadres.

  Recensies

  Cd’s, boeken en bladmuziek die

  aan de redactie van Het Orgel en de

  redactie van Muziek & Liturgie worden

  gestuurd, worden zo snel mogelijk

  genoemd op de nieuwssite www.orge-

  lenkerkmuziek.nl. Het is mogelijk dat

  uitgaven naderhand uitvoeriger aan

  de orde komen in Het Orgel of Muziek

  & Liturgie.

  Advertenties

  Bureau van Vliet B.V. | Postbus 20 |

  2040 AA Zandvoort | 023-5714745

  | contactpersoon: Mariëlle Groot |

  m.groot@bureauvanvliet.com |

  website: www.bureauvanvliet.com

  Abonnementen

  Harco Clevering | Jabbingelaan 21 |

  9591 AL Onstwedde | 0599 33 18 90

  ledenadministratie@kvok.nl

  colofon

  Concerten Leidse Koorboeken In 2009, toen het Egidius Kwartet in het kader van de Haarlemse Koor- biënnale een getijdendag rondom de Leidse Koorboeken organiseerde, had nog slechts een enkeling van de Leidse Koorboeken gehoord. In- middels zijn de Leidse Koorboeken een begrip in muziekminnend Ne- derland en ver daarbuiten. Vanaf 2011 verscheen er elk jaar een dubbel-cd en voerden de zan- gers jaarlijks een reeks concerten uit, steeds uit een volgend koorboek. Artistiek leider Peter de Groot sprak in 2010 vastberaden: “Ik rust niet voordat alle zes koorboeken tot klinken zijn gebracht – op cd én live!”. Dat gaat nu lukken: dit jaar is het zesde en laatste koorboek aan de beurt. Het Egidius Kwartet & College zullen de muziek ten gehore brengen in de vorm van een zestiende-eeuwse mis. In mei worden zeven concerten gegeven: vrijdag 22 mei - Pieterskerk Leiden, 20.30 uur maandag 25 mei - Walburgiskerk Zutphen, 20.15 uur woensdag 27 mei - Laurenskerk Rotterdam, 20.15 uur donderdag 28 mei - Domkerk Utrecht, 20.15 uur vrijdag 29 mei - Martinikerk Groningen, 19.30 uur zaterdag 30 mei - Grote Kerk Alkmaar, 20.15 uur zondag 31 mei - Vlissingen, 15.00 uur.

  Meer info: www.leidsekoorboeken.nl

  Activiteiten rond Van Dam-orgel Berlikum Rond het onlangs gerestaureerde Van Dam-orgel in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente te Berlikum worden op vrijdag 22 mei een paar activiteiten georganiseerd. ’s Middags van 13.00 tot 17.00 uur wordt organisten gelegenheid ge- boden het instrument een kwartier (of korter) te bespelen. Hiervoor kan men zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de organist van de kerk, Tjeerd Lont, tjlont7@hetnet.nl. Ook kan men zich telefonisch opgeven via 0518-461835. Daarnaast is er een avondprogramma dat van 19.30 tot 22.00 uur

  duurt. Tijdens deze avond zal in- formatie gegeven worden over het restauratieproject. De heer Bert Ydema van Orgelmakerij Bakker & Timmenga zal het restauratie- werk toelichten. Afsluitend zal Theo Jellema, die als orgeladvi- seur bij dit project betrokken was, een orgelbespeling geven. Behalve de festiviteit rondom het Van-Dam orgel kunt u ook een expositie bezichtigen van een uit- gebreide collectie doperse gezan- genbundels. De expositie is sa- mengesteld door Onijdes Sijtsma.

  ‘Een Oerwoud van Pijpen’ In de periode 2012-2014 werd de Deventer Broederenkerk ge- restaureerd. Tegelijk ondergin- gen ook drie objecten daarin een grondige onderhoudsbeurt: het uurwerk, het orgel en zestien hou- ten heiligenbeelden. De Deventer cineast Paul van Agten volgde deze werkzaamheden gedurende twee en half jaar met zijn camera en stelde er drie films van samen. Op zaterdag 30 mei 2015 draaien ze als drieluik (met de titel ‘Ach- ter de Schermen’, tijdsduur: 90 minuten), achter elkaar in één programma, in filmhuis De Keizer te Deventer. Voorstellingen om 11.00 en 13.00 uur. In de weken

  Het Egidius Kwartet en College tijdens een concert in de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem

  mailto:secretaris@kvok.nl mailto:notabene@kvok.nl www.hetorgel.nl www.hetorgel.nl www.orgelenkerkmuziek.nl www.orgelenkerkmuziek.nl mailto:s.devries@BureauVanVliet.com www.bureauvanvliet.com mailto:ledenadministratie@kvok.nl http://www.leidsekoorboeken.nl mailto:tjlont7@hetnet.nl

 • 3NotaBene | April 2015

  Nieuws daarna zullen ze ook geprogram- meerd worden in de weekpro- gramma’s. Meer info op: www. filmhuisdekeizer.nl. Het orgel werd geheel ontmanteld en overgebracht naar de werk- plaats van de Fa. Van Vulpen te Utrecht, waar de gehele restau- ratie plaatsvond. Deze bracht het orgel, dat in de jaren vijftig was uitgebreid en van elektro-pneu- matische tractuur voorzien, weer terug naar de oorspronkelijke staat, waarin de bouwer Richard Ibach het in 1868 had afgeleverd.

  De film laat dit proces van zeer nabij zien,