Zoersel magazine oktober 2015

download Zoersel magazine oktober 2015

If you can't read please download the document

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  7

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Zoersel magazine oktober 2015

 • afgi

  ftek

  anto

  or Z

  oers

  el 1

  - ISS

  N 0

  771-

  7199

  - P1

  061

  02

  grote omleiding n.a.v. werken Sint-Antoniusbaan

  Zoersel historisch: het ontstaan van de rijksweg Antwerpen - Turnhout

  Toon Wellens, gemachtigd opzichter in hart en nieren

  blijven vluchten,tot je veilig bentNuru Sebri | op zoek naar een beter leven

  I N F O R M AT I E M AG A Z I N E | E D I T I E 2 3 O K TO B E R 2 0 1 5

  P

  aul V

  an N

  ylen

 • 9CLOSE-UP Toon Wellens nam na 27 jaar afscheid van zijn job als gemachtigd op-zichter. Volgt u hem op?

  3IN T KORT toelage voor kinderen met een beperking | tuingereedschap op be-graafplaatsen | en meer....

  4WEGWIJS De aanleg van een nieuwe ver-takking van de Risschotseloop zorgt in november voor ernstige verkeershinder.

  6BETROKKEN Wereldwijd zijn 42 miljoen mensen op de vlucht. Nuru Sebri was n van hen, tot hij in Zoersel een thuis vond.

  9CLOSE-UP We blikken samen met Toon Wellens terug op de afgelopen 27 jaar als gemachtigd opzichter.

  11ZOERSEL HISTORISCH Deze keer be-lichten we de geschiedenis van de rijks-weg Antwerpen - Turnhout.

  13IN T KORT toegankelijke parkeerplaat-sen aan administratief centrum | koken voor 5 | en meer...

  14IN BEELD Een dertigtal Zoerselse jonge-ren hadden deze zomer de tijd van hun le-ven in Bohicon.

  16IN BEELD Zoals elk jaar gaat een deel van de opbrengst van onze kerstmarkt naar twee goede doelen.

  17ZOERSEL DAG NA DAG Evenementen voor jong en oud van 31.10 tot 20.12. Veel plezier!

  oktober 2015

  P

  aul V

  an N

  ylen

  inhoud

 • IN T KORT

  toelage voor kinderen met een beperking

  Woont u in Zoersel en zorgt u thuis voor uw zoon/dochter met een beperking? Dan kunt u bij gemeente & ocmw Zoersel een so-ciaal pedagogische toelage aanvragen. Scoort uw kind vier pun-ten onder pijler 1 op het attest van de FOD Sociale Zekerheid voor het bekomen van de verhoogde kinderbijslag, dan hebt u recht op deze toelage. Ze bedraagt 150 en wordt jaarlijks toegekend, zo-lang er een geldig attest kan voorgelegd worden.De aanvraag doet u - vr 1 december - bij onze dienst tegemoet-komingen en pensioenen. Breng het attest van de FOD Sociale Zekerheid, de identiteitskaart van uw kind, uw bankrekening-nummer - en eventueel het ingevuld aanvraagformulier dat u op onze website vindt - mee. Nadat u zelf een eerste aanvraag deed, sturen wij u jaarlijks een ingevuld formulier toe voor een her-nieuwde aanvraag. Als het attest van de FOD verlopen is, moet u een nieuw exemplaar mee terug sturen.

  MEER WETEN?tegemoetkomingen en pensioenenT 03 2980 0 00tegemoetkomingen.pensioenen@zoersel.be | www.zoersel.be

  strafregisteraanvraag uittreksel

  Wilt u solliciteren bij de over-heid, kinderanimator worden, een jachtvergunning aanvra-gen, ... ? Dan hebt u een uit-treksel uit het strafregister nodig - het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden. Dit is een offi cieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelin-gen. U kunt het aanvragen via 03 2980 0 00, strafregister@zoersel.be of ter plaatse in ons administratief centrum. Hou er wel rekening mee dat u het uittreksel niet meteen mee krijgt (moet eerst nog naar de politie), maar pas na een drie-tal werkdagen kunt afh alen.

  MEER WETEN?strafregisterT 03 2980 9 01strafregister@zoersel.be

  tuingereedschapop begraafplaatsen

  Sinds april vindt u op de be-graafplaats in Zoersel een set-je tuingereedschap (een hak, een hark, een drietand en een handvleugel). Gemeente & ocmw Zoersel wil u hiermee graag helpen om het grafmo-nument van uw dierbare(n) netjes te houden. Dat onder-houd gebeurt immers door de nabestaanden, terwijl het gemeenschappelijk groen wordt onderhouden door onze arbeiders. Het gereed-schap blijkt succes te hebben en zal daarom vanaf dit najaar ook beschikbaar zijn in Halle en Sint-Antonius. Maak er ze-ker gebruik van, maar draag er ook zorg voor.

  MEER WETEN?milieuT 03 2980 9 10milieu@zoersel.be

  publiekspcsredder in nood

  Tablets en smartphones ver-dringen de computer en de laptop uit de huiskamer. Ze zijn handig en mobiel, maar wanneer u een langere tekst wilt schrijven of uw belastin-gen online wilt invullen, kan het een lijdensweg worden. In de drie bibliotheken van Zoer-sel kunt u tijdens de openings-uren gratis publiekscomputers gebruiken. U kunt er werken met Word, Excel en Power-Point en ook meteen afdruk-ken. Met de aanwezige kaart-lezers hebt u snel en makkelijk toegang tot tax-on-web en andere instanties.

  MEER WETEN?bibliotheekT 03 2980 7 22 bibliotheek@zoersel.be

  dichter in huisPozieweek 2016

  Onder het motto Jaren die druppelend versmelten staat de Pozieweek 2016 in het te-ken van herinneringen. Tijdens die week organiseren we op zondag 31 januari de derde edi-tie van dichter in huis. Daar-voor zijn we nog op zoek naar:- enerzijds mensen die hun

  huiskamer enkele uurtjes willen openstellen voor een aantal gasten. Na a oop voorzien wij een hapje en een drankje voor uw gasten.

  - anderzijds Zoerselaars die hun eigen pozie eens graag voor een echt publiek willen brengen of die zelf geen ge-dichten schrijven, maar wel die van hun favoriete dichter willen komen voordragen.

  MEER WETEN?cultuurT 03 2980 7 13cultuur@zoersel.be

  3

 • U kunt er niet naast kijken: het naaldbos op de hoek van de Sint-Antoniusbaan met de Hallebaan werd afgelopen zomer gekapt. Op die locatie wordt een nieuwe vertakking van de Risschotseloop aangelegd, die op haar beurt wateroverlast en overstroming in de wijk moet tegengaan. Er wordt meteen ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om de plaatselijke ver-keerssituatie aan te pakken, met ernstige verkeershinder tot gevolg.

  werken in uitvoering

  grote omleiding door werken aan Sint-Antoniusbaan

  WEGWIJS

  4

 • WEGWIJS

  In het verleden heeft de wijk Goudveld te maken gehad met wateroverlast door overstroming van de Risschotseloop. De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen beheert de Risschotseloop en heeft het nodige stu-diewerk laten uitvoeren om het probleem aan te pakken.En van de maatregelen uit de studie was de aanleg van een aftakking. Dat betekent dat de huidige loop in twee delen wordt gesplitst. Het ene deel volgt het huidige traject, het andere deel zal via de nieuwe aftakking langs de Sint-Antoniusbaan lo-pen, om die vervolgens te kruisen en dan via de Hallebaan terug aan te sluiten op de huidige Risschotseloop in het Zoerselbos. Bij een hevige regenbui zal doorheen de bestaande loop een gecontroleerde hoe-veelheid water stromen, terwijl het teveel aan regenwater via de nieuwe aftakking kan stromen, en overstromingen zo ver-meden worden.

  naaldbos maakt plaatsOm de aftakking te kunnen voorzien, heeft de provincie langsheen de Sint-Antoniusbaan en de Hallebaan de nodige gronden verworven. Daar werd afgelopen zomer, in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos, het aanwezige naaldbos gekapt. Maar niet getreurd, na de aanleg van de aftakking, zal hier een nieuw in-heems loofb os komen. Er komt ook een ets-, wandel- en ruiterpad, afgestemd op de voorzieningen in het Zoerselbos.

  veiliger en aantrekkelijkerDe aannemer startte intussen met het graven van de aantakking vanaf de huidi-ge Risschotseloop in het Zoerselbos. Zo schuift hij geleidelijk aan op richting Sint-Antoniusbaan. Afh ankelijk van de weers-omstandigheden zal het kruispunt Sint-Antoniusbaan - Hallebaan half november volledig onderbroken worden, en dat ge-durende ongeveer zes weken.

  Aangezien het kruispunt toch afgesloten moet worden, maakt het gemeentebe-stuur meteen van de gelegenheid gebruik om de verkeersveiligheid te verhogen voor etsers en voetgangers. De rijweg wordt plaatselijk verbreed en er wordt een ver-keersgeleider in het midden van de weg voorzien. Die maakt niet alleen een veilige oversteek mogelijk voor de zwakke weg-gebruikers, maar zal ook het verkeer doen afremmen. De Hallebaan krijgt aanslui-tend op deze oversteek ook een tweerich-tings etspad.

  omleidingVoor de herinrichting van het kruispunt is een tijdelijke omleiding voor het verkeer tussen Zoersel en Sint-Antonius noodza-kelijk. Het vrachtverkeer (+3,5 ton) wordt verplicht omgeleid via Westmalle. De rest van het verkeer (- 3,5 ton) zal zijn weg kunnen verderzetten via de aanpalende straten. Dit betekent wel dat vooral de Antwerpsedreef en Schriekbos hierdoor tijdelijk meer verkeer te slikken zullen krij-gen (zie plan hiernaast). De politie zal er op toezien dat de zone 50 wordt geres-pecteerd.

  aanleg buff erwalMomenteel wordt er iets verderop ook hard gewerkt aan de aanleg van een buf-fer- of geluidswal op de berm van de E34 langs de Boshuisweg (zie plan hiernaast). Deze werken kaderen in het natuurinrich-tingsproject dat momenteel loopt in het Zoerselbos, en dat de natuur en het na-tuurlijk milieu in kansrijke gebieden wil herstellen. De buff erwal is nodig omdat in een latere fase, na de heraanleg van de voetweg nr 17, langs de Boshuisweg par-

  MEER WETEN?dienst Integraal Waterbeleid T 03 240 54 65 bart.aubroeck@provincieant-werpen.be

  Vlaamse LandmaatschappijT 014 25 83 34daniel.sanders@vlm.be

  planning infrastructuurT 03 2980 9 15planning.infrastructuur@zoersel.be

  keergelegenheid wordt voorzien voor de bezoekers van het Zoerselbos. Zij zullen dan via de heraangelegde voetweg nr 17 op een vlotte en aangename manier het Boshuisje, het bezoekerscentrum en het Zoerselbos kunnen bereiken. De buff erwal zal de storende invloed van de E34 daar immers sterk milderen.

  Voor de aanleg van deze wal - zon viertal meter hoog en een 700-tal meter lang - moet 14.000m3 grond aangevoerd wor-den. Dit zal uiteraard lokaal en tijdelijk voor enige hinder zorgen.

  Als het weer meezit, zullen de werken in het voor