Zingeving in ICT

of 29 /29
Zingeving in projectbesluitvorming Het rapport Elias vanuit zingevend perspec8ef Zonder zingeving geen geslaagde ICT

Embed Size (px)

Transcript of Zingeving in ICT

 • Zingeving in projectbesluitvorming

  Het rapport Elias vanuit zingevend perspec8ef

  Zonder zingeving geen geslaagde ICT

 • Inhoud

  1. Inleiding

  2. Zingeving in de Noord-Zuidlijn 3. Theore8sch kader 4. Zingeving in ICT projecten

  Dialoog

 • 1. Inleiding

  Rapport Elias als bron voor reec8e

  Weloverwogen toepassen van inzichten Waarvoor wel en waarvoor niet?

  Enkele handreikingen vanuit zingevend perspec8ef

 • 2. Zingeving in de Noord-Zuidlijn

  De belangrijkste conclusies

  De casus

  Essen8es

 • Conclusies 1. In het proces van besluitvorming is vaak onvoldoende aandacht voor zingeving. 2. Onduidelijkheden die hieruit voortvloeien komen in de uitvoeringsfase alsnog op tafel met als gevolg (eindeloze) discussie, en stagna8e. 3. Door het proces van besluitvorming te zien als zingeving en dit expliciet te maken, is het voor betrokkenen beter mogelijk zich te verbinden. Dat is nodig om tot geaccepteerde resultaten te komen.

 • Mijlpalen

  1955 Idee: ondergronds spoorwegstelsel 70-78 Aanleg Oostlijn Bijlmer 1975 Nieuwmarktrellen 1976 Nooit meer een metro.. 1988 Idee: Tunnelboor 1991 Principebesluit 1997 Referendum 2002 Besluit tot aanleg 02-09 Worstelingen, incidenten, kostens8jgingen,

  uitloop, klachten, verzakkingen 2009 Raadsenqute onderzoek 2009 Besluit tot herstart 2011 10 Lessen uit de Noord-Zuidlijn

 • Beeldvorming

 • Ra8onele oplossing

 • Een probleem

 • Essen8es

  In het proces van besluitvorming (2002) zien we de zingevingsvraag niet of nauwelijks op tafel komen. In de woordelijke verslagen komen we deze vragen niet tegen.

  Deze vragen komen alsnog op de agenda 8jdens de uitvoering in de vorm van discussies, onderzoeken en adviezen. Uiteindelijk expliciet in besluitvorming in tweede (2009) en derde instan8e (2011).

 • 3. Theore8sch kader

  Wat is zingeving? Cynen Weick Giddens

 • Wat is Zingeving?

  Zweverig Spiritueel Niet grijpbaar De zin van het leven Waartoe zijn wij op aarde Diepere bedoeling De reden waarom mensen iets doen

 • Concre8sering

  Zingeving: - karakteris8eken waaraan mensen zich kunnen

  verbinden - duidelijkheid op essen8le punten - rich8nggevend voor ons handelen Aangrijpingspunt: - besluitvorming: in publieke organisa8es bij meer

  complexe vraagstukken - evidente rol voor bestuurders en leiders in brede zin

 • Onduidelijkheid over doelen Onzekerheid

  over eecten

  Onduidelijke beelden

  Inconsistente visie

  Verschillende waardeorintatie

  Wisselende bevoegdheden

  Het probleem is niet helder

  Onvoldoende Capaciteit/competenties

  Vage verdeling van verantwoordelijkheid

  Conict over posities

  Onduidelijke informatie

  Onduidelijke meetinstrumenten 1

  2

  3

  4

  5 6 7

  8

  9

  10

  11 12

  Karakteris8eken en aanleidingen

 • Herkennen beoordelen - reageren

  Herkennen analyseren - reageren Proberen herkennen - reageren

  Handelen herkennen - reageren

  Cynen Snowden 1999

 • Gebeurtenis Nu Toekomst

  Betekenis toekennen

  Besluit

  Sensemaking Weick 1995

  Bron: Weick (1995)

 • Verleden Heden Toekomst

  Zingeving

  Besluit

  Betekenis toekennen Reec8ef Zin toekennen

  Verwach8ngen Pro ac8ef Zin geven

  Zingeving in besluitvorming - Verleg 2012

 • Interpreta8ef schema Faciliteit Norm

  Zingeving Dominan8e Legi8ma8e

  Communica8e Macht Sanc8e

  Structuur

  Interac8e

  Modaliteit

  Bron: Giddens (1984)

  Structura8etheorie Giddens 1984

 • Essen8es

  Aandacht voor zingeving is sleutel voor peak performance.

  Opdracht voor leiding en alle betrokkenen om zingevingsvragen in de besluitvormingsfase expliciet te maken.

 • 4. Zingeving in ICT-projecten

  1. Cynen en ICT

  2. Analyse rapport Elias

  3. In gesprek

 • Herkennen beoordelen - reageren

  Herkennen analyseren - reageren Proberen herkennen - reageren

  Handelen herkennen - reageren

 • Doel: De oorspronkelijke businesscase is achterhaald Gemeenschappelijk doel ontbreekt

  Effecten: De businesscase van de I-strategie zelf is nu niet transparant Burger uit het oog verloren

  Beeld: Geen rijksbrede prioritering van ICT-projecten

  Visie: Ambities hoger dan wat wordt waargemaakt

  Waardeorintatie: CIO-stelsel niet gericht op beheersing De commissie hoopt dat het zelfreinigend vermogen toeneemt

  Verantwoordelijkheid: Gebrekkige beheersstructuur, spaghetti

  Probleem: De ontwikkeling van een interdepartementale onderzoeksagenda is onduidelijk

  Competenties: De vraag is of er niet meer personeel van buiten moet worden aangetrokken Kennis laat te wensen over Bevoegdheden: Onduidelijke

  bevoegdheden van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid

  Posities: geen sturing Pupillenvoetbal

  Informatie: Onduidelijk is of maatregelen zijn uitgevoerd

  Dashbord: Het Rijk weet niet welke besparingen met het beleid zijn bereikt 1

  2 3

  4

  5

  6 7

  8

  9

  10

  11 12

  Voorbeelden uit het rapport Elias

 • Doel: Stel een zakelijke rechtvaardiging op Effecten: Toon de meerwaarde aan

  voor de eindgebruiker

  Beeld:

  Visie: Zorg voor een heldere aanbestedingsstrategie

  Waardeorintatie: Verantwoordelijkheid: Zorg voor draagvlak; Verantwoordelijkheid in 1 hand.

  Probleem: Reorganiseer en standaardiseer werkprocessen; Breng risicos in kaart; Faseer de ontwikkeling;

  Competenties: Toon haalbaarheid aan Bevoegdheden:

  Posities: Organiseer tegenspraak

  Informatie:

  Dashbord:

  1 2

  3

  4

  5 6 7

  8

  9

  10

  11 12

  Posi8onering BIT-regels boerenverstand

 • Doel: Effecten:

  Beeld:

  Visie: Prioritering

  Waardeorintatie: Doorlopende toetsing

  Verantwoordelijkheid: Duidelijke sturing

  Probleem:

  Competenties: Versterk kennis in de organisatie en opleidingen

  Bevoegdheden: Meer doorzettingsmacht CIOs

  Posities:

  Informatie: Verbeter kwaliteit informatie + gegevens

  Dashbord: Rijks ICT dashbord

  1 2

  3

  4

  5 6 7

  8

  9

  10

  11 12

  Posi8onering aanbevelingen besluitvorming

 • Doel: Stel een zakelijke rechtvaardiging op Effecten: Toon de meerwaarde aan

  voor de eindgebruiker

  Beeld:

  Visie: Zorg voor een heldere aanbestedingsstrategie Prioritering

  Waardeorintatie: Doorlopende toetsing

  Verantwoordelijkheid: Zorg voor draagvlak; Verantwoordelijkheid in 1 hand. Duidelijke sturing

  Probleem: Reorganiseer en standaardiseer werkprocessen; Breng risicos in kaart; Faseer de ontwikkeling;

  Competenties: Toon haalbaarheid aan Versterk kennis in de organisatie en opleidingen

  Bevoegdheden: Meer doorzettingsmacht CIOs

  Posities: Organiseer tegenspraak

  Informatie: Verbeter kwaliteit informatie + gegevens

  Dashbord: Rijks ICT dashbord

  1 2

  3

  4

  5 6 7

  8

  9

  10

  11 12

  Integraal overzicht

 • Opmerkingen (1)

  ICT-debacles zijn meestal meer dan ICT-debacles: is de oorzaak gelegen in ICT of ergens anders?

  Technische en instrumentele maatregelen werken bij (technisch) ingewikkelde projecten, maar volstaan niet bij (sociaal) complexe projecten

 • Opmerkingen (2)

  Complexiteit wordt niet veroorzaakt doordat we consequen8es van besluiten niet kunnen overzien; dat is juist een kenmerk van complexiteit.

  Sturen op onzekerheid is een illusie. Een eigenschap van onzekerheid is dat je er niet op kan sturen.

  Zonder zingeving geen geslaagde ICT

 • Dialoog

  Hebben we het over hetzelfde vraagstuk? Zijn deze antwoorden kristalhelder?

  Wat is het inspirerend beeld? Wat is de diepere bedoeling?

  Zonder zingeving geen geslaagde ICT

 • Meer weten

  [email protected] www.ivzb.nl