Ziekenhuiskrant 21 april 2010

Click here to load reader

 • date post

  30-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ziekenhuiskrant 21 april 2010

 • 8/9/2019 Ziekenhuiskrant 21 april 2010

  1/20

 • 8/9/2019 Ziekenhuiskrant 21 april 2010

  2/20

  2 ActueelNummer 821 april 2010

  Internationale studiechemoradiotherapieEdwin Jansen, radiotherapeut-oncoloog in

  het Nederlands Kanker Instituut - Antoni

  van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in

  Amsterdam, heeft onderzoek gedaan naar

  een aantal nieuwe vormen van behandeling

  bij maagkankerpatinten. Het doel hierbij was

  het optimaliseren van de chemoradiotherapie

  door middel van beter gerichte bestraling

  en meer intensieve interactie tussen de cel-

  dodende middelen en bestraling. De voor-

  lopige uitslagen zijn zo hoopgevend dat in-

  middels een grootschalig vervolgonderzoek is

  gestart. Op 14 april promoveerde Jansen op

  zijn onderzoek bij het Amsterdamse VUmc.

  In zijn proefschrift beschrijft Jansen ook de

  noodzaak van betere bestralingstechnieken

  door een studie waarin de beschadigende

  effecten op de nieren door bestraling van de

  bovenbuik duidelijk wordt. Mede dankzij het

  onderzoek in het NKI-AVL zijn deze technie-

  ken zo aangepast dat vele andere ziekenhui-

  zen nu ook gebruik maken van deze behan-

  delmethode. De nieuwe behandelmethode

  van Edwin Jansen heeft ertoe geleid dat in dit

  centrum momenteel de meeste maagoperaties

  van Nederland worden verricht.

  Ernstige ziekte

  Van de mensen bij wie maagkanker wordt

  geconstateerd, is na vijf jaar slechts twintig

  procent nog in leven. Daarmee is maagkanker

  een zeer ernstige ziekte. Tot voor kort be-

  stond de behandeling uit een operatie waarbij

  het aangetaste deel van de maag en de om-

  gevende lymfklieren verwijderd werden. In

  de jaren tachtig en negentig liepen pogingen

  om hierin verbetering te brengen met uit-gebreidere operaties, aanvullende behandelin-

  gen met celdodende medicijnen en/of bestra-

  ling op teleurstellende resultaten uit. In 2001

  werd er echter een Amerikaans onderzoek

  gepubliceerd waaruit bleek dat aanvullende

  behandeling, met gecombineerde en gelijk-

  tijdig toegediende bestraling en chemothera-

  pie (chemoradiotherapie) na de operatie, wl

  een langere overleving tot gevolg had. De

  Nederlandse aanpak is overigens anders dan

  de Amerikaanse. Jansen: Wij geloven in nog

  meer effect als je de interactie van chemo-

  therapie en radiotherapie intensiveert.

  Een internationale studie

  Een eerste analyse van de beschreven behan-

  deling, zo toont Jansen aan, laat veelbeloven-

  de resultaten zien ten aanzien van de kans op

  het terugkeren van de ziekte. Om deze reden is

  het NKI-AVL, in samenwerking met het Leids

  Universitair Medisch Centrum en vele ande-

  re instituten, een grote internationale studie

  opgestart, die ondersteund wordt door KWF

  Kankerbestrijding. Deze studie zal, als eerste

  ter wereld, de werkelijke waarde van de stra-

  tegie aantonen door middel van een vergelij-

  king tussen chemoradiatie en chemotherapie

  (zonder bestraling) als aanvullende behande-

  ling na de maagoperatie.

  Vakbond CNV Publieke Zaak vindt dat de

  rechtszaak rond Lucia de Berk bewijst dat

  ethisch overleg op de werkplek noodzakelijk

  is. Voorkomen moet worden dat meer werk-

  nemers de verdenking van engel des doods

  krijgen.

  Volgens CNV Publieke Zaak komt het ge-

  lukkig niet dagelijks voor dat zorgverleners(terecht of onterecht) veroordeeld worden

  voor iets wat zich op het werk heeft afge-

  speeld. Maar in de praktijk kom je als ver-

  pleegkundige of verzorgende soms in situaties

  waarin je gevoelige besluiten moet nemen.

  En waarin het niet altijd even duidelijk is wat

  het goede is om te doen. Op het moment dat

  de werkdruk erg hoog is en een clint emo-

  tioneel is en graag even hierover wil praten,

  is deze clint afhankelijk de zorgverlener,

  aldus voorzitter Eric de Macker van CNV

  Publieke Zaak. Volgens de media lag Lucia de

  Berk niet goed in de groep. Haar manier van

  werken en haar gedrag werd door collegas als

  niet professioneel gezien. Maar in plaats van

  dit openlijk met haar te bespreken, werd er ge-

  roddeld en werd ze buiten de groep geplaatst.

  Eric de Macker: CNV Publieke Zaak pleit al

  jaren voor het structureel invoeren van ethischoverleg op de werkplek. Juist om als indi-

  vidu en als team sterk te staan en om elkaar

  professioneel te houden. Daarom hebben de

  gezamenlijke vakbonden een beroepscode

  voor verpleegkundigen en verzorgenden op-

  gesteld. Hierin staat dat zorgverleners een kri-

  tische houding moeten hebben naar zichzelf,

  collegas en andere beroepsbeoefenaren. En

  dat ze hierover feedback behoren te vragen en

  te geven.

  Ethisch overleg op werkplek noodzakelijk

  Jack Thiadens, voorzitter Raad van Bestuur

  van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond is

  overtuigd van de meerwaarde van de provin-

  cie bij wijzigingen in het zorglandschap. Poli-

  tiek en zorg delen hier immers dezelfde be-

  langen. Hij gaf dit aan tijdens het bezoek dat

  gedeputeerde Odile Wolfs vorige week bracht

  aan het ziekenhuis.

  Jack Thiadens lichtte eveneens de onderlig-

  gende motivatie voor de aanvraag voor een

  achtergestelde lening dan wel garantiestelling

  bij de provincie toe. Laurentius doet hier-

  voor een beroep op de provincie om zo meer

  te kunnen investeren in de eigenlijke zorg.

  Goedkeuring van deze aanvraag zou immers

  betekenen dat de vrijgekomen middelen door

  een lagere rente direct in de zorg genvesteerd

  kunnen worden. Gedeputeerde Wolfs nam

  kennis van deze onderbouwing. Op vakgroep-

  niveau werken drie ziekenhuizen van Noord

  en Midden Limburg dagelijks samen. Een half

  jaar geleden werd een samenwerkingsverkla-

  ring getekend tussen VieCuri en Laurentius.

  Het betreft een bottom up samenwerking op

  niveau van de vakgroepen. Vanuit de vakgroe-

  pen wordt nagegaan hoe de zorg efficinter

  en doelmatiger ingericht kan worden. Samen

  wordt geprobeerd betekenis te geven aan de

  continuteit van kwalitatieve zorg in Noord en

  Midden Limburg.

  Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag, het enige niet academische kinderziekenhuis in Nederland, viert in

  oktober het feit dat het 125 jaar bestaat. In het kader van dit jubileum worden verschillende activiteiten georga-niseerd. Op vrijdag 9 april fietsten 29 mensen naar Texel. Met deze sponsorfietstocht zamelden ze ruim 9.000 euro

  in voor de Stichting Vrienden van het Juliana Kinderziekenhuis. Tientallen enthousiaste kinderen met versierde

  fietsjes begeleidden de 29 deelnemers het eerste stukje van de tocht tot aan de Houtrustbrug (foto Hans Oostrum

  Fotografie in opdracht van he t HagaZiekenhuis)

  Meer dan tachtig deelnemers uit heel Nederland hebben zich al aangemeld om aan de ac tie Steppen Tegen Kanker

  deel te nemen. Samen gaan zij op zaterdag 28 augustus de Franse berg Alpe dHuez met de step beklimmen. Dat is

  op zich al een uitdaging, maar de steppers hebben zich aan een nog grotere uitdaging verbonden. Zij hebben een

  hersentumoronderzoek van 450.000 euro geadopteerd bij de Kankerbestrijdingstichting STOPhersentumoren.nl.

  De eerste 100.000 euro is al binnen. Meer informatie is te vinden op www.SteppenTegenKanker.nl.

  Laurentius wijst op belang provincie bij zorg

  Fietsen voor Juliana Kinderziekenhuis

  Steppen voor onderzoek hersentumoren

  Een particuliere donateur heeft een heel

  speciale bestemming gekozen voor zijn geld:

  uit privvermogen schenkt hij een top model

  CT-scanner van Philips aan de Spoedpost van

  het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. Deze

  256 Slice CT-scanner is een van de snelste in

  de wereld. Het apparaat kan van levensbelang

  zijn voor patinten die worden binnengebracht

  na een hartinfarct, hersenbloeding of groot

  verkeersongeluk. Het Catharina-ziekenhuis is

  het eerste ziekenhuis in Nederland dat over

  een high tech CT-scanner op de Spoedpost

  beschikt.

  De donateur - die anoniem wil blijven - is

  goed bevriend met orthopeed Ab van Erp

  van het Catharina-ziekenhuis. Toen deze arts(voormalig hoofd van de Spoedpost) jaren

  geleden opperde dat een nieuwe CT-scanner

  op de Spoedpost een enorme impuls zou

  zijn voor de gezondheidszorg in Eindhoven,

  reageerde de man positief. Hij financierde

  samen met de stichting Vrienden van het

  Hart de CT-scanner. Philips werd geselec-

  teerd om de scanner te leveren. De meeste

  ziekenhuizen in Nederland hebben alleen

  een CT-scanner op de afdeling Radiologie.

  Bij een spoedgeval moet de scanner vrijge-

  maakt worden en buiten kantoortijden moeten

  laboranten worden opgeroepen om de scan te

  maken. De CT-scanner op de Spoedpost van

  het Catharina-ziekenhuis wordt 24 uur per

  dag, zeven dagen per week bemand. Hier-

  door worden snelle diagnoses gesteld voor

  patinten met hart- en vaatziekten en mensen

  die een groot verkeersongeluk hebben gehad.

  De tijdswinst is meer dan een half uur, zegt

  Piet Batenburg, voorzitter van de Raad vanBestuur van het Catharina-ziekenhuis. Dit

  is zeer kostbare tijd voor een patint met een

  hersenbloeding of hartproblemen. Hij heeft

  veel betere kansen op goed herstel.

  Gedeputeerde Odile Wolfs en beleidsmedewerker Fred Reinders bezoeken samen met Jack Thiadens, voorzitter

  Raad van Bestuur Laurentius en Wim Grave, adviseur Raad van Bestuu