Zie ik maak alle dingen nieuw

download Zie ik maak alle dingen nieuw

If you can't read please download the document

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  442
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Voorganger dhr Vos organist Joh de Vries luister mee via audioserver.nl of kerknoordwolde.nl

Transcript of Zie ik maak alle dingen nieuw

 • 1.
  • Welkom bij de ochtenddienst van
  • 15 november 2009.
  • Voorganger dhr Vos
  • Organist dhr Joh de Vries
  • Thema: Zie ik maak alle
  • dingen nieuw

2. ELB 187't Scheepke onder Jezus'hoede, 3.

 • Elb. 187 : 1
 • 't Scheepke onder Jezus'hoede,
 • met zijn kruisvlag hoog in top,
 • neemt als arke der verlossing
 • allen, die in nood zijn, op.

4.

 • Al staat de zee ook hol en hoog
 • en zweept de storm ons voort,
 • wij hebben's Vaders Zoon aan boord
 • en veilig strand voor 't oog.

5.

 • Elb. 187 : 2
 • Zon, bestraal het kleine scheepke;
 • winden, stuwt het zacht vooruit;
 • golven, draagt het naar de verten,
 • waar Gods einder zich ontsluit.

6.

 • Dat nooit 't geloof bezwijken moog';
 • God houdt zich aan zijn woord;
 • wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
 • en veilig strand voor't oog.

7.

 • Elb. 187 : 3
 • Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag
 • wappert boven d'oceaan!
 • Kom tot Jezus; wie Hem volgen,
 • kan geen storm ooit doen vergaan.

8.

 • Wij wenden ons tot God omhoog:
 • 'O Heer, geleid ons voort!'
 • Wij hebben's Vaders Zoon aan boord
 • en veilig strand voor 't oog!

9.

 • Welkom bij de ochtenddienst van
 • 15 november 2009.
 • Voorganger dhr Vos
 • Organist dhr Joh de Vries
 • Thema: Zie ik maak alle
 • dingen nieuw

10. Psalm 27 1, 2, 7 Mijn licht, mijn heil is Hij 11.

 • Ps. 27 : 1
 • Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
 • Waar is het duister dat mij onheil baart?
 • Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
 • in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

12.

 • Of zich de boosheid tegen mij verbindt
 • en op mij loert opdat zij mij verslindt,
 • ik ken geen angst voor nood en overval:
 • het is de HEER die mij behouden zal!

13.

 • Ps. 27 : 2
 • En ding slechts kan ik van den HEER verlangen,
 • dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
 • Hem dagelijks te loven met gezangen,
 • te wonen in zijn huis zolang ik leef!

14.

 • Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
 • Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
 • aanschouwende hoe schoon en zuiver is
 • zijn licht, verlichtende de duisternis.

15.

 • Ps. 27 : 7
 • O als ik niet met opgeheven hoofde
 • zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
 • O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
 • dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht!

16.

 • Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
 • Hij is getrouw, de bron van alle goed!
 • Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
 • wacht op den HEER en houd u onversaagd.

17.

 • Votum en groet
 • Ere zij de Vader en de Zoon
 • En de Heilige Geest,
 • Als in den beginne, nu en immer,
 • En van eeuwigheid tot eeuwigheid.
 • Amen.

18. Gez. 444 Grote God wij loven u. 19.

 • Gez. 444 : 1
 • Grote God, wij loven U,
 • Heer, o sterkste aller sterken!
 • Heel de wereld buigt voor U
 • en bewondert uwe werken.
 • Die Gij waart te allen tijd,
 • blijft Gij ook in eeuwigheid.

20.

 • Gez. 444 : 2
 • Alles wat U prijzen kan,
 • U, de Eeuwge, Ongeziene,
 • looft uw liefd' en zingt ervan.
 • Alle englen, die U dienen,
 • roepen U nooit lovensmoe:
 • `Heilig, heilig, heilig' toe!

21.

 • Gez. 444 : 3
 • Heer, ontferm U over ons,
 • open uwe Vaderarmen,
 • stort uw zegen over ons,
 • neem ons op in uw erbarmen.
 • Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
 • laat ons niet verloren gaan.

22. Lezen Jesaja 10 : 1 t/m 10 23.

 • 1 Wee hun die heilloze verordeningen uitvaardigen, en de schrijvers die lasten voorschrijven,2 om de geringen van het recht weg te dringen en aan de ellendigen mijns volks het recht te ontroven, zodat de weduwen hun buit worden en zij de wezen uitplunderen.3 Wat zult gij dan doen op de dag der bezoeking en bij de verwoesting die uit de verte komt?

24.

 • Tot wie zult gij vluchten om hulp en waar zult gij uw heerlijkheid laten? 4Niets blijft over dan zich te krommen als een geboeide; als verslagenen vallen zij. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.

25.

 • 5 Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn gramschap is als een stok.6 Tegen een godvergeten volk zal Ik (die koning) zenden, en tegen de natie waarover Ik verbolgen ben, zal Ik hem ontbieden om buit te behalen en roof te plegen en om het volk te vertrappen als slijk der straten.

26.

 • 7 Doch hij zelf bedoelt dit niet z en zijn hart beraamt het niet z, want hij heeft in de zin te verdelgen en talloze volken uit te roeien.8 Want hij denkt: Zijn mijn vorsten niet altegader koningen?

27.

 • 9 Verging het Kalno niet als Karkemis, Hamat als Arpad, Samaria als Damascus?10 Zoals mijn hand de koninkrijken der afgoden wist te vinden, ofschoon hun gesneden beelden die van Jeruzalem en Samaria overtroffen,11 zou ik dan niet met Jeruzalem en zijn beelden doen, zoals ik met Samaria en zijn afgoden gedaan heb?

28. Opwekking 181Majesteit, groot is zijn Majesteit 29.

 • Majesteit,
 • groot is zijn majesteit;
 • lof zij Jezus
 • en glorie, hulde en eer.
 • Majesteit,
 • God, die de zijnen leidt.
 • Vanaf zijn troon
 • vestigt de Zoon
 • zijn heerschappij.

30.

 • Dus verhoog,
 • maak eeuwig groot
 • de naam van Jezus.
 • Volk van God
 • kom en breng lof
 • aan Jezus, de Koning.
 • Majesteit,

31.

 • groot is zijn majesteit;
 • dwars door de dood
 • werd Hij verhoogd,
 • Jezus regeert!

32. Gebed 33.

 • ELB 422
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,

34.

 • Elb. 422 : 1
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • vallen de dromen in duigen.
 • Dromen van vrede worden niet waar,
 • kwaad is niet om te buigen.

35.

 • Refrein:
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.

36.

 • Elb. 422 : 2
 • Als je geen antwoord geeft op verdriet,
 • zullen de tranen niet drogen.
 • Als je het leed in de wereld niet ziet,
 • worden Gods woorden verbogen.

37.

 • Refrein:
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.

38.

 • Elb. 422 : 3
 • Als je geen oog hebt voor het gemis,
 • als je geen brood weet te delen,
 • denk dan aan Jezus die brood en die vis
 • uit liefde deelde met velen.

39.

 • Refrein:
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.

40.

 • Elb. 422 : 4
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • is er geen hoop meer op zegen.
 • Kinderen, maak de liefde toch waar,
 • schrijf het op alle wegen:

41.

 • Refrein:
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.

42.

 • Tot straks, wij gaan!!

43. Opwekking 366Kroon Hem met gouden kroon 44.

 • Kroon Hem met gouden kroon
 • het Lam op zijne troon!
 • Hoor, hoe het hemels loflied al
 • verwint in heerlijk schoon.