Zie ik maak alle dingen nieuw

of 83/83
Welkom bij de ochtenddienst van 15 november 2009. Voorganger dhr Vos Organist dhr Joh de Vries Thema:” Zie ik maak alle dingen nieuw”
 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  445
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Voorganger dhr Vos organist Joh de Vries luister mee via audioserver.nl of kerknoordwolde.nl

Transcript of Zie ik maak alle dingen nieuw

 • 1.
  • Welkom bij de ochtenddienst van
  • 15 november 2009.
  • Voorganger dhr Vos
  • Organist dhr Joh de Vries
  • Thema: Zie ik maak alle
  • dingen nieuw

2. ELB 187't Scheepke onder Jezus'hoede, 3.

 • Elb. 187 : 1
 • 't Scheepke onder Jezus'hoede,
 • met zijn kruisvlag hoog in top,
 • neemt als arke der verlossing
 • allen, die in nood zijn, op.

4.

 • Al staat de zee ook hol en hoog
 • en zweept de storm ons voort,
 • wij hebben's Vaders Zoon aan boord
 • en veilig strand voor 't oog.

5.

 • Elb. 187 : 2
 • Zon, bestraal het kleine scheepke;
 • winden, stuwt het zacht vooruit;
 • golven, draagt het naar de verten,
 • waar Gods einder zich ontsluit.

6.

 • Dat nooit 't geloof bezwijken moog';
 • God houdt zich aan zijn woord;
 • wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
 • en veilig strand voor't oog.

7.

 • Elb. 187 : 3
 • Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag
 • wappert boven d'oceaan!
 • Kom tot Jezus; wie Hem volgen,
 • kan geen storm ooit doen vergaan.

8.

 • Wij wenden ons tot God omhoog:
 • 'O Heer, geleid ons voort!'
 • Wij hebben's Vaders Zoon aan boord
 • en veilig strand voor 't oog!

9.

 • Welkom bij de ochtenddienst van
 • 15 november 2009.
 • Voorganger dhr Vos
 • Organist dhr Joh de Vries
 • Thema: Zie ik maak alle
 • dingen nieuw

10. Psalm 27 1, 2, 7 Mijn licht, mijn heil is Hij 11.

 • Ps. 27 : 1
 • Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
 • Waar is het duister dat mij onheil baart?
 • Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
 • in zijn bescherming ben ik wel bewaard!

12.

 • Of zich de boosheid tegen mij verbindt
 • en op mij loert opdat zij mij verslindt,
 • ik ken geen angst voor nood en overval:
 • het is de HEER die mij behouden zal!

13.

 • Ps. 27 : 2
 • En ding slechts kan ik van den HEER verlangen,
 • dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
 • Hem dagelijks te loven met gezangen,
 • te wonen in zijn huis zolang ik leef!

14.

 • Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
 • Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
 • aanschouwende hoe schoon en zuiver is
 • zijn licht, verlichtende de duisternis.

15.

 • Ps. 27 : 7
 • O als ik niet met opgeheven hoofde
 • zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
 • O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
 • dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht!

16.

 • Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
 • Hij is getrouw, de bron van alle goed!
 • Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,
 • wacht op den HEER en houd u onversaagd.

17.

 • Votum en groet
 • Ere zij de Vader en de Zoon
 • En de Heilige Geest,
 • Als in den beginne, nu en immer,
 • En van eeuwigheid tot eeuwigheid.
 • Amen.

18. Gez. 444 Grote God wij loven u. 19.

 • Gez. 444 : 1
 • Grote God, wij loven U,
 • Heer, o sterkste aller sterken!
 • Heel de wereld buigt voor U
 • en bewondert uwe werken.
 • Die Gij waart te allen tijd,
 • blijft Gij ook in eeuwigheid.

20.

 • Gez. 444 : 2
 • Alles wat U prijzen kan,
 • U, de Eeuwge, Ongeziene,
 • looft uw liefd' en zingt ervan.
 • Alle englen, die U dienen,
 • roepen U nooit lovensmoe:
 • `Heilig, heilig, heilig' toe!

21.

 • Gez. 444 : 3
 • Heer, ontferm U over ons,
 • open uwe Vaderarmen,
 • stort uw zegen over ons,
 • neem ons op in uw erbarmen.
 • Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
 • laat ons niet verloren gaan.

22. Lezen Jesaja 10 : 1 t/m 10 23.

 • 1 Wee hun die heilloze verordeningen uitvaardigen, en de schrijvers die lasten voorschrijven,2 om de geringen van het recht weg te dringen en aan de ellendigen mijns volks het recht te ontroven, zodat de weduwen hun buit worden en zij de wezen uitplunderen.3 Wat zult gij dan doen op de dag der bezoeking en bij de verwoesting die uit de verte komt?

24.

 • Tot wie zult gij vluchten om hulp en waar zult gij uw heerlijkheid laten? 4Niets blijft over dan zich te krommen als een geboeide; als verslagenen vallen zij. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft zijn hand uitgestrekt.

25.

 • 5 Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn gramschap is als een stok.6 Tegen een godvergeten volk zal Ik (die koning) zenden, en tegen de natie waarover Ik verbolgen ben, zal Ik hem ontbieden om buit te behalen en roof te plegen en om het volk te vertrappen als slijk der straten.

26.

 • 7 Doch hij zelf bedoelt dit niet z en zijn hart beraamt het niet z, want hij heeft in de zin te verdelgen en talloze volken uit te roeien.8 Want hij denkt: Zijn mijn vorsten niet altegader koningen?

27.

 • 9 Verging het Kalno niet als Karkemis, Hamat als Arpad, Samaria als Damascus?10 Zoals mijn hand de koninkrijken der afgoden wist te vinden, ofschoon hun gesneden beelden die van Jeruzalem en Samaria overtroffen,11 zou ik dan niet met Jeruzalem en zijn beelden doen, zoals ik met Samaria en zijn afgoden gedaan heb?

28. Opwekking 181Majesteit, groot is zijn Majesteit 29.

 • Majesteit,
 • groot is zijn majesteit;
 • lof zij Jezus
 • en glorie, hulde en eer.
 • Majesteit,
 • God, die de zijnen leidt.
 • Vanaf zijn troon
 • vestigt de Zoon
 • zijn heerschappij.

30.

 • Dus verhoog,
 • maak eeuwig groot
 • de naam van Jezus.
 • Volk van God
 • kom en breng lof
 • aan Jezus, de Koning.
 • Majesteit,

31.

 • groot is zijn majesteit;
 • dwars door de dood
 • werd Hij verhoogd,
 • Jezus regeert!

32. Gebed 33.

 • ELB 422
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,

34.

 • Elb. 422 : 1
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • vallen de dromen in duigen.
 • Dromen van vrede worden niet waar,
 • kwaad is niet om te buigen.

35.

 • Refrein:
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.

36.

 • Elb. 422 : 2
 • Als je geen antwoord geeft op verdriet,
 • zullen de tranen niet drogen.
 • Als je het leed in de wereld niet ziet,
 • worden Gods woorden verbogen.

37.

 • Refrein:
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.

38.

 • Elb. 422 : 3
 • Als je geen oog hebt voor het gemis,
 • als je geen brood weet te delen,
 • denk dan aan Jezus die brood en die vis
 • uit liefde deelde met velen.

39.

 • Refrein:
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.

40.

 • Elb. 422 : 4
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • is er geen hoop meer op zegen.
 • Kinderen, maak de liefde toch waar,
 • schrijf het op alle wegen:

41.

 • Refrein:
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.
 • Als je geen liefde hebt voor elkaar,
 • leef je buiten Gods gloria.

42.

 • Tot straks, wij gaan!!

43. Opwekking 366Kroon Hem met gouden kroon 44.

 • Kroon Hem met gouden kroon
 • het Lam op zijne troon!
 • Hoor, hoe het hemels loflied al
 • verwint in heerlijk schoon.
 • Ontwaak! Mijn ziel en zing
 • van Hem, die voor u stierf.
 • En prijs Hem in all' eeuwigheen
 • die 't heil voor u verwierf.

45.

 • Kroon Hem, der liefde Heer!
 • Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
 • Zijn wonden tonen 't gans heelal
 • wat Hij voor 't mensdom deed.
 • De eng'len om Gods troon,
 • all' overheid en macht,
 • zij buigen dienend zich terneer
 • voor zulke wond're pracht.

46.

 • Kroon Hem, de Vredevorst!
 • Wiens macht eens heersen zal
 • van pool tot pool, van zeetot zee.
 • 't Klinke over berg en dal.
 • Als alles voor Hem buigt
 • en vrede heerst alom,
 • wordt d'aarde weer een paradijs.
 • Kom, Here Jezus, kom!

47. 2 Korintirs 5 : 14 t/m 19 Het ambt der verzoening 48.

 • 14Want de liefde van Christus dringt ons, 15daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat n voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.

49.

 • 16Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. 17Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft

50.

 • en ons de bediening der verzoening gegeven heeft,19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

51. Opw 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen 52.

 • Heer, uw licht en uw liefde schijnen
 • waar U bent zal de nacht verdwijnen.
 • Jezus, Licht van de wereld,
 • vernieuw ons.
 • Levend Woord, ja uw waarheid
 • bevrijdt ons.
 • Schijn in mij, schijn door mij.

53.

 • Kom, Jezus kom,
 • vul dit land met uw heerlijkheid.
 • Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,
 • laat uw heil
 • heel de aard' vervullen.
 • Spreek, Heer, uw woord:
 • dat het licht overwint.

54.

 • Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
 • Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
 • Door het bloed mag ik U toebehoren.
 • Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
 • Schijn in mij, schijn door mij.

55.

 • Kom, Jezus kom,
 • vul dit land met uw heerlijkheid.
 • Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,
 • laat uw heil
 • heel de aard' vervullen.
 • Spreek, Heer, uw woord:
 • dat het licht overwint.

56.

 • Staan wij oog in oog met U Heer.
 • Daalt uw stralende licht op ons neer.
 • Zichtbaar, tastbaar
 • wordt U in ons leven.
 • U volmaakt wie volkomen zich geven.
 • Schijn in mij, schijn door mij.

57.

 • Kom, Jezus kom,
 • vul dit land met uw heerlijkheid.
 • Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.Zend uw rivier,
 • laat uw heil
 • heel de aard' vervullen.
 • Spreek, Heer, uw woord:
 • dat het licht overwint.

58. Zie ik maak alle dingen nieuw 59. Opwekking 488Heer ik kom tot U 60.

 • Heer ik kom tot U;
 • neem mijn hart, verander mij,
 • als ik U ontmoet
 • vind ik rust bij U.
 • Want Heer ik heb ontdekt,
 • dat als ik aan uw voeten ben,
 • trots en twijfel wijken
 • voor de kracht van uw liefde.

61.

 • Houd mij vast,laat uw liefde stromen.Houd mij vast,
 • heel dichtbij uw hart.
 • Ik voel uw kracht
 • en stijg op als een arend;
 • dan zweef ik op de wind,
 • gedragen door uw Geest
 • en de kracht van uw liefde.

62.

 • Heer, kom dichterbij
 • dan kan ik uw schoonheid zien
 • en uw liefde voelen,
 • diep in mij.
 • En Heer, leer mij uw wil,
 • zodat ik U steeds dienen kan
 • en elke dag mag leven
 • door de kracht van uw liefde.

63.

 • Houd mij vast,laat uw liefde stromen.Houd mij vast,
 • heel dichtbij uw hart.
 • Ik voel uw kracht
 • en stijg op als een arend;
 • dan zweef ik op de wind,
 • gedragen door uw Geest
 • en de kracht van uw liefde.

64.

 • Houd mij vast,laat uw liefde stromen.Houd mij vast,
 • heel dichtbij uw hart.
 • Ik voel uw kracht
 • en stijg op als een arend;
 • dan zweef ik op de wind,
 • gedragen door uw Geest
 • en de kracht van uw liefde.

65.

 • dan zweef ik op de wind,
 • gedragen door uw Geest
 • en de kracht van uw liefde.

66.

 • Collecte
 • 1ste bestemd voor Miracle School
 • 2 devoor de eigen gemeente

67. Dankgebed en zegenbede 68. Opwekking 249Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan 69.

 • Heer, wat een voorrecht
 • om in liefde te gaan,
 • schouder aan schouder
 • in uw wijngaard te staan,
 • samen te dienen, te zien wie U bent,
 • want uw woord maakt
 • uw wegen bekend.

70.

 • Samen op weg gaan,
 • dat is ons gebed,
 • als een volk, dat juist daarvoor
 • door U apart is gezet.
 • Vol van uw liefde,
 • genade en kracht,
 • als een lamp,
 • die nog schijnt in de nacht.

71.

 • Samen te strijden in woord en in werk.
 • En zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
 • Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
 • als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

72.

 • Samen op weg gaan,
 • dat is ons gebed,
 • als een volk, dat juist daarvoor
 • door U apart is gezet.
 • Vol van uw liefde,
 • genade en kracht,
 • als een lamp,
 • die nog schijnt in de nacht.

73. 74. Woord en dankgebed 75. ELB 329 1, 2, 4Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen 76.

 • Elb. 329 : 1
 • Heer, 'k wil U danken, U loven en prijzen
 • voor alles wat U doet voor mij.
 • Heer, ik wil daag'lijks U hulde bewijzen
 • door te leven zoals Gij.

77.

 • Ik wil de weg gaan die U hebt gewezen.
 • U zult mij steeds weer de kracht daarvoor geven.
 • Dank, Heer, dat ik in de hemel woon
 • en met U zitten mag op de troon.

78.

 • Elb. 329 : 2
 • Dank Heer, dat ik nu niet stil hoef te wachten
 • op alle dingen die komen gaan,
 • maar strijden mag tegen duivelse machten
 • en overwinnen in uw Naam.

79.

 • Dank Heer, dat ik zo het doel mag bereiken,
 • dat is: dat ik sprekend op U zal lijken,
 • dat ied're vijand, die nu nog woedt,
 • voetbank zal zijn onder uwe voet.

80.

 • Elb. 329 : 4
 • Dank Heer, dat U boven bidden en denken
 • in alle dingen rijk voorziet.
 • Dank, dat U mij uw bescherming wilt schenken,
 • daartoe uw engelenwacht gebiedt.

81.

 • Blijdschap en vrede hebt U mij gegeven.
 • Uw Naam zij daarvoor geloofd en geprezen.
 • U wil ik geven steeds meer en meer
 • glorie en lofprijs, ja, dank en eer.

82. Vanavond om 19.00 uurds Huitema. 83.