Zich verstigen als zelfstandige 2014

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Zich verstigen als zelfstandige 2014

 • Zich vestigen als zelfstandigestart samen met een ervaren coach

  Partena helPt u oP weg.

 • 2StarterSgidS

  InhoudUw verplichtingen als zelfstandige

  Een financile rekening openen pag. 4U inschrijven bij de Kruispuntbank pag. 4Het Ondernemingsloket Partena biedt u nog meer diensten aan pag. 5

  U inschrijven bij de btw pag. 5U aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds pag. 5

  Goed om te weten Wie is zelfstandige? pag. 6Wie is helper? pag. 6Hoofdberoep of bijberoep pag. 6Wanneer moet u bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten? pag. 7Hoe worden uw sociale bijdragen berekend? pag. 7Welke bijdragen betaalt u bij de start? pag. 8

  Voorlopige sociale bijdragen pag. 8Bonificatie ingeval van vervroegde betaling van sociale bijdragen pag. 9

  Regularisatie van de sociale bijdragen pag. 10Aan wie betaalt u de sociale bijdragen? pag. 10Kunt u een vrijstelling krijgen? pag. 10Gelijkstelling met een zelfstandige activiteit pag. 11

  Zonder betaling van bijdragen pag. 11Met betaling van sociale bijdragen pag. 11

  De meewerkende echtgenoot pag. 12Wie wordt als meewerkende echtgenoot beschouwd ? pag. 12

  De vennootschapsbijdrage pag. 13Termijn van aansluiting en sanctie pag. 13Betaling van de bijdrage pag. 13Vrijstelling van de bijdrage pag. 13

  Uw sociale bescherming als zelfstandige Kinderbijslag pag. 14U aansluiten bij een ziekenfonds pag. 14

  Verzekering Kleine risicos pag. 14Arbeidsongeschiktheid pag. 14

  Moederschapsrust pag. 15Moederschapshulp met gratis dienstencheques pag. 15Aanvraag bij het sociaal verzekeringsfonds pag. 15

 • 3StarterSgidS

  Een kind adopteren ? Adoptieverlof! pag. 15Uw pensioen pag. 16

  De wettelijke pensioenleeftijd (rustpensioen) pag. 16Het vervroegd pensioen pag. 16Toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden pag. 16

  Uw Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) pag. 17Het Gewone VAP pag. 17Het Sociaal VAP pag. 17

  U bent werkloos en wil zelfstandige worden Algemene voorwaarden pag. 18Het Participatiefonds pag. 18

  U wilt werkgever wordenWelk loon betalen? pag. 19

  U bepaalt hoeveel een werknemer globaal kan en mag kosten pag. 19Een eerste werknemer aanwerven pag. 19

  Uw eerste werknemer in dienst nemen brengt een reeks formaliteiten met zich mee pag. 19

  Uw personeel beheren pag. 19

  Reken op het maatwerk van Partena Partena zet u probleemloos in de startblokken pag. 20

  Ondernemingsloket pag. 20Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen pag. 20Sociaal secretariaat pag. 20Kinderbijslagfonds pag. 20 en onze service groeit mee op maat van uw behoeften pag. 20

 • 4StarterSgidS

  Wilt u zelfstandige worden?

  Partena helPt u oP weg.Start Samen met een ervaren coachAlles begint met een creatief en origineel idee, uw talent of kennis waarin u goed bent. Maar een eigen zaak starten blijft een hele onderneming. Gelukkig kan u van meet af aan vertrouwen op Partena. Wij bekijken samen met u wat de voorwaarden voor een eigen onderneming zijn. En of u nu begint als eenmanszaak of een vennootschap opricht, wij regelen alle formaliteiten, adviseren u en loodsen u doorheen alle administratieve en wettelijke verplichtingen.

  Deze handige gids geeft u alvast een overzicht van uw rechten en plichten. Bewaar hem: hij zal u later zeker nog van pas komen.

  Uiteraard kan u met uw vragen ook altijd persoonlijk bij ons terecht. Want met Partena kunt u van bij de start rekenen op een ervaren coach die hetzelfde doel voor ogen heeft als u: het succes van uw bedrijf.

 • 5StarterSgidS

  verPlIchtIngen alS zelfStandIgeeen fInancIle rekenIng oPenenElke handelaar en elke ambachtsman moet een financile rekening openen bij een financile instelling.Dit rekeningnummer moet vermeld worden op alle facturen en op alle documenten die een betaling eisen.

  u InSchrIjven bIj de kruISPuntbank

  De Kruispuntbank voor Ondernemingen identificeert ondernemingen met behulp van een uniek nummer: het ondernemingsnummer.

  De opdracht van het EOL is : werken als loket voor inschrijvingen, wijzigingen of schrappingen van de gegevens van handelsvennootschap-pen

  in de Kruispuntbank van Ondernemingen; tussenkomen in het kader van de wetgeving met betrekking tot de toegang tot het beroep (nazicht

  toegangsvoorwaarden en vereiste bekwaamheden); eventuele formaliteiten tegenover de federale overheidsdiensten; de toegang verzekeren tot gegevens die opgeslagen zijn bij de Kruispuntbank; de inschrijvingsrechten en andere kosten die de wet heeft opgelegd, innen voor rekening van de Schatkist bewaren van de archieven van neergelegde stukken; het online invoeren van de aanvraag tot onderwerping bij de BTW; vergunningen afleveren voor het uitoefenen van ambulante en kermisactiviteiten; aanvragen van de beroepskaart voor vreemdelingen.

  Het Ondernemingsloket Partena helpt u bij de opstart!

  wanneer u een eenmanszaak start

  onderzoek van de ondernemingsvaardigheden door het EOL voor de commercile ondernemers; inschrijving in de KBO, toekenning van de commercile of niet-commercile hoedanigheid en van een

  ondernemingsnummer; activering van de BTW-hoedanigheid in de KBO door de BTW-administratie; activering van de hoedanigheid werkgever RSZ in de KBO door de RSZ.

  wanneer u een vennootschap opricht

  invoering van de gegevens in de KBO en toekenning van het ondernemingsnummer door de griffie van de rechtbank van koophandel;

  onderzoek van de ondernemingsvaardigheden door het EOL voor de commercile vennootschappen; inschrijving als handelsonderneming (activering van de commercile of niet-commercile hoedanigheid) en

  registratie van de vestigingseenheden (exploitatiezetels) in de KBO door het EOL; activering van de BTW-hoedanigheid in de KBO door de BTW-administratie; activering van de hoedanigheid werkgever RSZ in de KBO door de RSZ.

 • 6StarterSgidS

  het ondernemIngSloket Partena bIedt u nog meer dIenSten aanNaast de wettelijke opdrachten, neemt Partena u ook heel werk uit handen:

  verrichtingen bij de btw-administratie (inschrijving, wijzigingen en schrapping); samenstelling van uw dossier om een aannemersnummer te verkrijgen; neerlegging van aktes bij de griffie van de rechtbank van koophandel; juridische analyse van uw onderneming in het kader van toegang tot het beroep en inschrijving in de KBO; eetwarenvergunningen afgeleverd door het FAVV (inschrijving, wijzigingen en schrapping).

  u InSchrIjven bIj de btw

  Ondernemers die een zelfstandige activiteit uitoefenen als leverancier van diensten of als handelaar, moeten zich bij de B.T.W. inschrijven.U kunt u inschrijven via het plaatselijk belastingkantoor of beter nog, via ons Ondernemingsloket (zie hierboven).

  u aanSluIten bIj een SocIaal verzekerIngSfondS

  Het sociaal statuut is van toepassing op zelfstandigen en helpers, voor elke activiteit die zij in Belgi in hoofd- of in bijberoep uitoefenen.In de meeste gevallen, zowel voor Belgen als buitenlanders, heeft de plaats waar de activiteit wordt uitgeoefend voorrang op de verblijfplaats van de zelfstandige.Indien een zelfstandige activiteit in Belgi wordt uitgeoefend samen met een andere (al dan niet loontrekkende) activiteit in een ander land, zal het land van onderwerping bepaald worden door talrijke internationale overeenkomsten.

 • 7StarterSgidS

  goed om te wetenwIe IS zelfStandIge?Elke natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent waardoor hij noch door een arbeidsovereenkomst, noch door een statuut (overheidsdiensten) verbonden is, wordt beschouwd als zelfstandige.

  Voorbeelden: de verantwoordelijke van een eenmanszaak; handelaars; vennoten van een coperatieve vennootschap; personen die een vrij beroep uitoefenen; personen die een mandaat uitoefenen in een handelsvennootschap.

  wIe IS helPer?Elkeen die een zelfstandige bij de uitoefening van zijn activiteit bijstaat of vervangt, wordt beschouwd als helper. De helper mag ten opzichte van de zelfstandige niet gebonden zijn via een arbeidsovereenkomst.De zelfstandige is altijd solidair aansprakelijk indien de helper zijn sociale bijdragen niet betaalt.

  In volgende gevallen is de helper niet onderworpen aan sociale bijdragen: indien hij een occasionele activiteit uitoefent die niet langer duurt dan 90 kalenderdagen per jaar; wanneer hij een regelmatige activiteit uitoefent als student die geniet van kinderbijslag; wanneer hij nog geen 20 jaar is in het jaar waarin hij zijn activiteit uitoefent. Indien hij huwt, zal hij wel

  onderworpen zijn vanaf het kwartaal waarin het huwelijk plaatsvindt.

  Opmerking: de specifieke regels voor meewerkende echtgenoten worden in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld.

  hoofdberoeP of bIjberoeP ?

  hoofdberoeP

  personen die naast hun zelfstandige activiteit geen andere activiteit hebben; personen die naast hun zelfstandige activiteit een andere activiteit uitoefenen die echter niet voldoet aan de

  voorwaarden om beschouwd te worden als hoofdactiviteit.

  bIjberoeP

  De zelfstandige activiteit wordt als bijberoep beschouwd indien de zelfstandige, naast deze activiteit die recht geeft op de verplichte verzekering in het statuut voor zelfstandigen, een andere hoofdzakelijke en regelmatige activiteit uitoefent in Belgi.

  Deze activiteit moet onder een ander pensioenstelsel vallen dan het bijberoep dat als zelfstandige wordt uitgeoefend.

  De loontrekkende activiteit wordt als hoofdzakelijk en regelmatig beschouwd indien het gemiddelde aantal arbeidsuren per kwartaal minste