Zeehavens Amsterdam Logistiek

download Zeehavens Amsterdam Logistiek

of 48

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Zeehavens Amsterdam Logistiek

Transcript of Zeehavens Amsterdam Logistiek

 • Foto voorpagina: Xxx

  AMSTERDAMZEEHAVENS

  Havenbedrijf Amsterdam NVDertje Meijer blij met verzelfstandiging

  Holland JachtbouwNichespeler uit Zaandam

  2013/nr2

  AMSTERDAMBEVERWIJKIJMUIDENZAANSTAD

  Logistiek

  Cruciaal voor meer groei

  Logistiek

  Cruciaal voor meer groei

  Logistiek

  Cruciaal voor meer groei

 • www.sgs.com

  sgs gRoUP NETHERLANDsMalledijk 18P.O. Box 200NL-3200 AE Spijkenisset +31 (0)181 69 33 33e sgs.nl@sgs.com

  sgs gRoUP BELgiUmSGS HouseNoorderlaan 87B-2030 Antwerpent +32 (0)3 545 44 00e sgs.be@sgs.com

  SGS is unique in the market in finding and creating opportunities and is recognized as the global benchmark for quality and integrity. As the worlds leading inspection, verification, testing and certification company, with more than 75,000 employees, SGS operates a network of over 1,500 offices and laboratories around the world.

  SGS helps to improve quality, safety, performance and efficiency for the following industries: Agricultural - Automotive - Consumer Testing - Environmental - Industrial - Life Science - Minerals - Oil, Gas & Chemicals - Systems & Services Certification - Governments & Institutions.

  making the difference

 • Adverteerdersindex:28 ABN AMRO12 AYOP42 BAM Industrie Service16 Bek & Verburg8 Blom BV35 Broekman Group8 C.V.V.8 EPMC Europe

  27 Forkliftcenter44 Holland Repair and Services8 De Koperen Ploeg16 KVSA44 Libelle Service44 Marpol Services48 MEO B.V.6 Rabobank Amsterdam

  44 Reym21 Machinefabriek Saedt BV2 SGS38 Specialised Tanker Services40 Telstar4 VCK Logistics6 Waterland Terminal

  Colofon: Zeehavens Amsterdam is een uitgave van Amports, De Ruijterkade 7, 1013 AA Amsterdam. Tel: 020 627 37 06 E-mail: amports@amports.nl Twitter: @Amports

  Directeur: Laura Keegstra

  Redactie: Bart Stam (hoofdredacteur) Samia Dif (bureauredacteur)Cees Visser (eindredacteur a.i.)

  Advertenties:Chris van der Deijlvanderdeijl@amports.nl

  Ontwerp en opmaak: FIZZ Ondernemers in marketing en communicatie, Meppel

  Druk: Ten Brink, Meppel

  InhoudThemanummer

  Logistiek05 Kansenvoorlogistiek07 Korteberichten09 Korteberichten

  18 ICTisbasisvanlogistiekeprocessen20 BTSe-SIS:marktplaatsvoorbevrachting

  vankustvaartschepen

  22 Amsterdamsehavenregiozetinopmeercontainervervoeroverhetwater

  24 WaterlandTerminalbrengttunnelboormachinesnaarhuis

  26 Risicomanagementinlogistiekesectorvoorkomtellende

  29 BroekmanGroup:grootmachtinlogistiekedienstverlening

  30 AmsterdamsehavenregiogoedvertegenwoordigdopIntermodal

  31 Havenberoepen:geendaghetzelfdebijWaterlandTerminal

  32 KansenvoorNoordzeekanaalgebiedalsclustervooroffshorewind

  34 Zaansesuperjachtbouwerbehoorttotdewereldtop

  36 Opinie:SvenKramermoetopballet37 MeersamenwerkingnodigbijVisie

  Noordzeekanaalgebied2040

  39 Vlothavenpier:toonbeeldvanmodernhavengebied

  41 Juridischehavenzaken:vervoerofexpeditie?43 MijlpaalvoorDFDSSeaways45 Havenberoepen:Shipdockbiedtmedewerkers

  allekansenomtegroeien

  46 DeWijkerhaven:voorelkwatwils47 Boekrecensies

  Apri l 2013 3www.amports.nl

  www.sgs.com

  sgs gRoUP NETHERLANDsMalledijk 18P.O. Box 200NL-3200 AE Spijkenisset +31 (0)181 69 33 33e sgs.nl@sgs.com

  sgs gRoUP BELgiUmSGS HouseNoorderlaan 87B-2030 Antwerpent +32 (0)3 545 44 00e sgs.be@sgs.com

  SGS is unique in the market in finding and creating opportunities and is recognized as the global benchmark for quality and integrity. As the worlds leading inspection, verification, testing and certification company, with more than 75,000 employees, SGS operates a network of over 1,500 offices and laboratories around the world.

  SGS helps to improve quality, safety, performance and efficiency for the following industries: Agricultural - Automotive - Consumer Testing - Environmental - Industrial - Life Science - Minerals - Oil, Gas & Chemicals - Systems & Services Certification - Governments & Institutions.

  making the difference

  10

  15Amsterdamse havenregio d papierspecialist

  Interview Dertje Meijer: Wij willen samenwerken

  Op tijd, zonder schade, het juiste afleve-ren.ZovatJeroenBrauns,generalmanagervanVCK,samenwaarhet,naastduurzaam-heid,omgaatindelogistiekvandebelang-rijke ladingstroompapier.DeAmsterdamseterminals slagenergoed inzichstaande tehouden in deze niche-, vecht- n krimp-markt.

  Per 1 april 2013 is het Amsterdamse ha-venbedrijfverzelfstandigd.DehoogstetijdvooreeninterviewmetCEODertjeMeijervanHavenbedrijfAmsterdamNVoverdekansen voor groei, samenwerking en hetpromotenvanzoweldeAmsterdamseha-venregioalsheellogistiekNederland.

  Foto voorpagina: Een bijzonder logistiek transport voltrok zich op 12 maart bij Waterland Terminal aan de Westhaven. Daar gingen de tunnelboormachines van de Noord-Zuidlijn, die in december 2012 klaar waren met graven, op transport naar fabrikant Herrenknecht in Zuid-Duitsland. Een reis van drie dagen via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Rijn. Omdat deze machines 83 meter lang zijn en 870 ton zwaar, moesten ze in aparte segmenten aan boord worden gehesen van het lichterschip Mission. Foto: Reinder Weidijk.

 • Port of Amsterdam +31 20 58 77 877 - info.logistics@vcklogistics.nlPort of Rotterdam +31 10 494 37 77 - info.ocean@vcklogistics.nlAmsterdam Airport Schiphol +31 20 65 49 100 - info.air@vcklogistics.nl

  www.vcklogistics.nl

  SEAPORT GUIDE:Opmaak 1 14-01-2009 08:56 Pagina 1

 • ZEEHAVENS AMSTERDAM informatieblad over het Noordzeekanaalgebied, met de havens en het havenbedrijfsleven van Amsterdam, Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad, is een uitgave van Amsterdam Ports Association. Verschijnt zes keer per jaar. E-mail: amports@amports.nl.

  Meer over Amsterdam Ports Associat ion en z i jn 300 leden: www.amports .nl

  Kansen in de logistiek

  Begin april bezocht ik als voorzitter vanAmportsdevakbeursIntermodal inSoPaulo(Brazili).Waarom helemaal daarheen, vraagtuzichaf?Intermodal is de grootste logistieke vakbeursvanZuid-Amerikadieelkjaarwordtgehouden.Opbijna30.000vierkantemeterstaanzon450exposanten,waaronder steedsmeer bedrijvenenautoriteitenuitdeAmsterdamsehavenregioenandereNederlandsezeehavens.Ditjaartrokde beurs meer dan 45.000 professionele be-zoekers.VoorhetmerendeeluitBrazili,maarookuitbuurlandenalsArgentini,UruguayenChili.

  IkdurftestellendatIntermodalrepresentatiefis voor de geweldige dynamiek van Latijns-Amerika vande laatste jaren. Landen alsBra-zili,ColombiaenChilikenneneconomischegroeicijferswaarvanwe inWest-Europaalleenmaar kunnen dromen. Maar voor een duur-zame groei is een volwaardige infrastructuurnodig.GeenwonderdatBrazilienhaarbuur-landeninhoogtempohunvliegveldenenzee-

  havens,maarookhunachterlandverbindingenmoderniseren. Zo bieden de duizenden kilo-metersaan rivierengeweldigekansenvoordeontwikkelingvandebinnenvaart.Juisthierlig-gengrotekansenvoor logistiekebedrijvenuitNederland,ofhetnugaatomkennis,moderneICT-systemenoffysieketransportsystemen.

  HetdeedmijgoedteziendatdeAmsterdamsehavenregio - net als Rotterdam, Zeeland enGroningen-steedsnadrukkelijkeraanwezig isinditdeelvandewereld.Zonderanderedeel-nemerstekorttedoen,noemikBusinessTele-comSolutions(BTS)inIJmuiden.DitonderdeelvanKVSAheefthetelektronischbevrachtings-systeeme-SISontwikkeldenprobeertditinter-nationaalaandemantebrengen.IkbenervanovertuigddaterinBrazilienderestvanZuid-Amerikavoordergelijkesystemengrotebelang-stellingis.

  STERK IN PAPIERDezeeditievanZeehavensAmsterdamstaatinhet teken van logistiek, een breed vakgebied.

  ZoisdeAmsterdamsehavenregiovanoudshersterkindeaanvoer,opslagendoorvoervanpa-pier,maar hebbenwe ook stuwadoors die opandere ladingstromen hun mannetje staan.Magikunogeenvoorbeeldgeven?WaterlandTerminal heeft onlangs de tunnelboormachi-nes vandeNoord-Zuidlijn,die klaar zijnmetgraven, op transport gezet naar de fabrikantin Duitsland. Dat was een ingewikkeld logis-tiekproject,engeeftmaarweereensaanwelketoonaangevende bedrijven we hier aan hetNoordzeekanaalhebben.

  Het isnogevenwennen,maar inapril isookhet verzelfstandigde Havenbedrijf AmsterdamNVvan start gegaan.Uweetdat ik jarenlanghebgepleitvoordezestapennuisheteindelijkzover.HetzaldeAmsterdamsehavenregioze-kerverderhelpenmetdeontwikkelingvandebelangrijkelogistiekesector.

  Michiel A. Wijsmuller, voorzitter Amports

  Foto voorpagina: Xxx

  AMSTERDAMZEEHAVENS

  Havenbedrijf Amsterdam NVDertje Meijer blij met verzelfstandiging

  Holland JachtbouwNichespeler uit Zaandam

  2013/nr2

  AMSTERDAMBEVERWIJKIJMUIDENZAANSTAD

  Logistiek

  Cruciaal voor meer groei

  Logistiek

  Cruciaal voor meer groei

  Logistiek

  Cruciaal voor meer groei

  www.amports.nl Apr i l 2013 5

 • Waterland TerminalStevedore and Terminal operator

  Westpoort 5079 - Elbaweg 10 - 1044 AD AmsterdamT +31 20 44 80 620 E kantoor@waterlandterminal.euW www.waterlandterminal.eu

  In de grootste All Weather Terminal van Europais het overslaan van kwetsbare produkten alsstaal, hout, papier en zelfs treinstellen voorde Olympische winterspelen niet afhankelijkvan weersomstandigheden!

  Kijk op onze vernieuwde website en vraag de brochureof een vrijblijvend bezoek aan!

  Houden we hetdroog vandaag?

  Zeehavens Amsterdam treinstellen:Opmaak 1 18-07-2012 13:40 Pagina 1

  Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee.

  Rabobank. Een bank met ideen.

  www.rabobank.nl/wholesale

  Rabobank. De grootste exportfinancier van Nederland.

  Als het gaat om de exportmarkt kun je de Rabobank

  wel de linking pin noemen. We kennen de markten.

  We kennen de exportstromen. We kennen de wereld.

  En we kennen de partijen die ertoe doen bij een

  financieringsvraag. Een vraag die we ove