Zalawad 2-06-2012

download Zalawad 2-06-2012

of 4

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CMYK fhíkk Ãkku÷eMku Ëðk¾kLku sE EòøkúMíkLkwt rLkðËuLk ÷E økwLkku Ëk¾÷ fhðk {kxu íksðes nkÚk Ähe níke. þrLkðkh, íkk. 2-6-201h, 18, MkwtËh{T fkuBÃk÷uûk, xkðh ÃkkMku, MkwhuLÿLkøkh, VkuLk : h83Ãk0Ãk, {ku-98hÃk0 6h36Ãk (Mkt.LÞw.Mk.) MkwhuLÿLkøkh, íkk.1 ÷ªçkze,íkk.1 (Vkuxku : ËuðS ¼hðkz)

Transcript of Zalawad 2-06-2012

 • (Mkt.Lw.Mk.) kze,kk.1

  kzeLkk Wtxze kk{u [kkkhknkLkk fk{ Wkh hknkfk{LkkkkkLke nkshe kwhk kkkku yufswkLkk 10 ke w kufkuyuAhe,fwnkze yLku kfze suk rknekh zu {Mxh fkhfwLk Wkhnw{ku fhe {wtZ{kh {khe kukLkfhe LkkMke Awxk nkk.skhu k00ke w {swhku kkukkLkwt fk{ kt fhekk{ kt[kk f[uhe kku kuzeykk nkk.

  kze kkwfkLkk xze kk{u[kke Lkhukk kusLkk ytkkokM{kLk hkuz kLkkk {kxu hknkfk{ Vkk{kt ykw nkw. su{kk00 ke w {swhku {sqhe fk{ fhehnk nkk. kt yksu kkkuhLkkyhMkk{kt yks kk{Lkk h{ukEhkwkE hku,kkkk hkwkEhku,wkk hk{kE hku

  kkk yL 10 ke w hkukhekhLkk Mkku nkk{ktkfze,kkzku,fwnkzeyLku Ahe E {MxhfkhfwLk yukn h u k EM k w k k k tkwfek yke yLkunkshe kwhkkkkkLkku kh hkeku{Lke Wkh kwxe kzekukLk fhe E LkkMkeAwxk nkk. ykkLkk ytkuLke E{hsLMke 108 Lkufhkk EkMknhuLku kzeMkhfkhe kkLkuMkuzk{kt ykkunkku.

  kkueMkLku

  fhkk kkueMku kkLku sEEkMkLkw t rLkuLk E kwLkku

  k fhk {kxu kses nkk henke.

  MkwhuLLkkh, kk.1kkkz{kt WLkkkLkkt khtu

  kh{eLkku kkhku rLk-rkrLk [u[Zkk {kLk SLk yLku ykkukw-kte Wkh kh{eLke ktehyMkh uk {e hne Au. Auk krMkke kh{eLkku kkhku 4h rzkeLkuxke skk kufku kkukk kkufkhe WXkAu. kMk fheLku h{kt fk{ fhkkykhekyku, kw-kte yLku ykkukwykuLke rMkke w Lke kLkeAu. kh{eLkkt fkhu kkkuhu hMkkyku

  Mkw{Mkk{ kMke hkk Au. ku{s kufkukh{e k[k yLkk LkwMkkyku

  ykLkke hkk Au. kkkz{ktAuk k rMkke keske kh{eyu hekMkh nknkfkh{[kku Au.khu kufku ykfhkkkkke k[k khun-khunLkktLkwMkkyku y{ke hkk Au.kMk fheLku Xtzk-kek,

  ykEMe{, kkuk, Mkhkk, uhzeLkkthMkLkku Mknkhku E hkk Au. kMkfheLku Xtzk kkeLkkt kkW[ yLkukhVLkkt rukkykuLku rhkMkhLkku kzkfkukkukku Au. kku ykfhk kkkke k[kxkuke, [~{k yLku Xtzk {kxeLkkt{kxkykuLkkt u[k {kfuox [fkEAu. kkkk WLkkkLkkt kkkuhunuhLkkt hMkkyku Wkh fVow kku

  nku ku{ hMkkyku Mkw{Mkk{ kMkehkk Au. kku fuxktf Mkwe MktkLLkkufku ke ske kh{eke k[kyuffwh, yuh ftzeLkLkku ykhkuELku h-ykurVMk{kt kwhkE hnu Au.skhu {kuze hkku u kh{ekeAqxfkhku {kku nku ku{ nuhesLkku{kuze hkk Mkwe nuh{kt nhk-VhkLkefkk hkku kefLkef Mkkuyu yLku

  khku{kt {kuze hkk Mkwe kufkuLke[n knke khku {{ke hnuAu. kh{eLkkuu kkhku yufkyuf [fkkt{kLk SLk yLku ykku Sku Wkhrkhek yMkh We kE Au.kkkzLkkt hfktXkLkkt kkkAukzkLkkt rMkkhku{kt kh{eLkku kkhku4h.6 rzkeLku yktke skkkkkzeyku kMk kLke kk Au.

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, kk. 2-6-201h, 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  nkshe kqhk {wu {Mxh fkhfwLk kh nw{ku

  kkkz 4h rzkeke kwtkh{e nuhLkkt hMkkyku Wkh fVowt suku {knku : {kLk SLk-ykku Sku kh rkhek yMkh

  rh{kk{ :rh{kk{Lkk fkufkkkk{{kt yufkrhekkyu kkukkLkk skrhkhLkk yuf wkLkukuLke kh ykkY ukLkefkur fhe nkukLkerh{kk{ xkWLkkkueMk MxuLk kkuVrhk LkkUke Au.hkz Mk{ksLkek[eMk keo hkke krhek wkekk hkku h{kt Mkqkenke ku hr{kLk ku{LkkkrhkhLkku fwxwtke rfkuhkkukE hkzLkk{Lkku wkLk h{ktqMke kku nkku yLkukkhwt kt fhe MkqkuekrhekkLke ykkYukLke fkur fhenke. khu krhekkyukq{kkq{ fhkktkrhkhsLkku keLkukuze ykkk wkLk kkkkrhkh{kt kkuk[kekfhkh kE nke. suytku wkeyurh{kk{ xkWLkkkueMk{kt rfkuhkkukE hkzrY ykkY ukLkekkk kku SkE, hk SkE ,rLkku SkE ,ktfs SkE(k{k{,hkz) rhwkfhkh fhk kkkkuVrhk LkkUke Au.

  fkufkk kk{LkekrhekkLke

  ykkhw ukLkefkur

  hknk fk{ kt fhe k00 ke w {sqhku kt[kk f[uhe Mke ykk

  (Vkuxku : uS hkz)

 • rh{kk{, kk.1Mk[kk kk{ kku Mkkk uekqsf

  Mk{ksLkk krhkh{kt k[eMk keoLkk khkekuLk iukkEtkkeyu fkuE ykB fkhkuMkh kk.31-5012Lke hkku uh kue ukkMkkMkrhkt Mkkhkh ykuo rh{kk{ kk-te nkMkx ELku ykk nkk ktMkkhkh{kt zkxhu khkekuLkLku {]knuh fhkkt s khkekuLkLku Mkkhkhykuo E ykuk krhkhsLkku kLkunkMkx{kt s {qfe ytfkh{kt Aq kEkk nkk. zkxhLku kkkt kwhtk skkueMkLku khkekuLku uh kuwt

  nkukke {]k kkBkLkk kh ykknkk. kkueMku kkte nkMkx kkuknkU[eLku kkkMk nkk heMk[kk kk{u kkkMk [kenke. ktke kh kzkktkhkeLkk {kkk-rkkk fzekkwfkLkk rh{kk{Lkk nkukLkwtk {kkt kt kh ykkkkkhkekuLkLkk {kkk-rkkkLkkukrhkh rh{kk{ kuze ykkunkku. khkeLkk kLkLku [kh kokkLkwt k {wt Au. yk{yufkyuf s efheyu uh keLkukkukkLkw t SLk xwtfkkLkkt

  Mk{k[kh Mkktkkt s khekhsLkku khyk kqxe kzwt nkwt.

  CMYK kkkz-h

  CMYK

  SATURDAY, 2 JUNE 2012SANDESH : AHMEDABADII kkkz-y{kk

  MkwhuLLkkh, kk.1Zk kkrfk khk ytksu 6

  {kMkke {wrfk k{Lkku nex MktkkuAu.Mkhfkh khk M{kLkLkkt rfkMk ykuoY.h0 kLke kktx Vke nke.khtkw kkrfk Mkkkekuyu ytksu4 {kMkke {kuk k{Lkkt rfkMk ytkufkuEk kLk fu yuMxe{uLx ykkuLkke. ku{s M{kLk fBkkWLz{kthkuz, htkfk{, LkkLkk kkfkuLkwtM{kLk, Eu.e kLkkkMkrnk {kuk k{Lkkt rfkMk {kxu kw-shkk VkLkkLMk kkuzo khk k0 xfkMkkMkeze ykkk{kt yku Au.ku{Akkt {kuk k{Lkku rfkMk kuhtukzku Au. ykke MkkrLkfkhkMk, hksfe ykkukLkkuyLku kkrfkLkkt Mkkkeku ZkLkkhsLkkuLkkt yuf{kk rfkMktkk {kuk k{ {kxu ykkyku kkk nk M{kLkLke rk

  Auk ku {kMkke kkuze kzku Au.yLkukqxe kue rk kfe fuxktf kkuyMkk{kSf ]rkyku [ke hkknkukLkwt xMxu hsqykk{kt skwt Au.

  Zk{kt ukerkf {kkooLk rkeh kuEMkwhuLLkkh : MkwhuLLkkh {uzef nku kku rLkkhu Mkkhu f]rk {nkuMk h01h

  ytkkok uke kkfku ytku{kkooLk Mkur{Lkkh kukunkku. su{kt xkf yLku VwkhkrMkt[kE kkeke kke k[keMk{] uke fhk skw nkw.yk Mkur{Lkkh{kt {kuxe Mktk{ktuzqkkuyu WkrMkk hne Mktfekf]rk rfkMk khk uke{kt fue

  heku nrhke ktke ke fk kuLkwt {kkooLk {uw nkw.yk Mkur{Lkkh{ktrsk ukekze yrfkhe ykh.yu{.Mkkuthk kkk yuLk.su.kkune,ze.yu{.kxek, Lkkk rs. rfkMk yrfkhe kufk, kkk {krnke yrfkhekkekk MkrnkLkktykuyu WkrMkk hneLku ykwrLkf uke kkeLkwt uzqkkuLku{kkooLk kwY kkzw nkw.rfktk kkfkuLkk keykuLkw Mkt{uLk kuwtkufk : kufkLkk kktz fkrLk LkkkLkkk {nkuSLkk {trhu Mkkhtke k]k xMx

  khk rfktk rkkeoykuLkktkeykuLkw Mkt{uLk kuwtnkw.yk fko{{kt kufk kkkkkk rMkkhLkk rfktkkkfkuLkk {kkk-rkkk nkshhkk nkk.yk Mktku kkrfk{w hkswkE uMkkEBw.fk.su.ze.kxu,hkswkE

  {uh,Mkrnk MkkEfkukuSLkk kuVuMkh MkwLkekE Wkkk nksh hkk nkk.yu{heLkkkuLk {uoLkE keueyu skw nkw.kze kkefk khk kufkko fko{ kukukze : kze kkefk khk kze nuhLku {kuz xkWLk kLkkkLkk kk Yku

  kksukh{kt kze nuhLkk nkoMk{k zk{h hkuzLkw kufkkohksfkkLkk Lk {tkerfhexrMktn hkkLkk nMkufhk{kt ykw nkw. yk kMktkukwshkk kik Mkuk kMktke{tzLkk [uuh{uLk kfkkEMkkuLke,hk{f] r{LkLkk Mk{e

  ykrkLktS,kkefk k{w kekekuLk , [eV ykuVeMkh Mke{kEXe{,kktfk{ f{exe [uh{uLk rnt{kk,fkhkukkhe [uh{uLk kekeLkkEkxu,kkk kkefkLkk MkMkuLke WkrMkke{kt kkkk Mkknuk yktkuzfh [kufkenkEx MkweLkku hkuz,VkunrMktn SLkke ELku Mkhkuhek nLkw{kLkS MkweLkkuhkuz,kkke {tehke kuek fkuXk MkweLkku hkuz,knw[hkS {tehke khkfwkMkweLkku hkuz,kkefk f[uhe Mkk{uLkku {e MkweLkk k{k{ zk{h hkuzLkk kufkkofhk{kt ykw nkw.nkuhk Mk{ksLkk {okwhw kkkorh{kk{ :rh{kk{ nuhLkk yekZ rMkkh{kt {kuxe Mktk{kt kWe nkuhk

  Mk{ks Mku Au. kk. 20hrkhLke hkku ku{Lkk {okwhw{wVVT Mkknuk rh{kk{ kkuk{ k kkhkkyLkwkeyku{kt khu WMkknAkE sk kkBku nkku. yLkuk{k{ kWe nkuhk Mk{ksLkkkufku krkuh kLk nkk.

  {okwhwLkwt krk heku Mkkk fhk{kt ykwt nkwt. {okwhwyu {Ms{ktkMkheV keLku yekZ kk{Lkk yLkwkeyku Mkrnk kkLk kkMku wyk {kkehkLkk kk nkk.{ktzLke kkykuLkwt ku.12Lkwt krhk{ yufthu Mkkhwt{ktz : ku. 12Lkk Mkk. .Lkwt krhk{ nuh kwt Au khu {ktz fuLLkwt krhk{65.43 xfk ykwt Au. su{kt {ktzLke {nk{k kkte rLk {trh kkLkwtkrhk{ 80.12 xfk Au. yk kk{kt k{ {kfu ike fhLkkE(78.08 xfk), ke {u Mkkutfe nko ukkELku (76.66 xfk) ke {u

  kk LkhukELku (76.26 xfk) yku Au.khu {ktz kkwfkLke xuLx kk{Lke Mkr{LkkhknkEMfq yLku {u{e W.{k. kkLkwt krhk{ 92xfk yku Au. su{kt k{ Lktkhu xkuhek {ekuLkfkwkE (79 xfk), ke {u ktkzk nukkuLkkkkELku (76 xfk), ke {u [kink WoekuLknkokELku (75 xfk) yku Au.

  rkk Mk{k[kh

  ZkLkk {kukk{{ktrfkMk nkk hk {ktk

  nnkkuukkkkkkuu :: rh{kk{ nuhLkk ykuk yirknkrMkf kkukze hk{kt yufkhVLkku kutzLkk ek szuku khu{ kfzkLkku hku Auk k rMkkew Mk{ke kqxeLku keS khV Ze kzku Au. suLkk fkhu hk ythkekufkuLku yhsh fhk{kt nkkfe kze hne Au yLku hku yz[Yk kLkuAu. MkTLkMkeku hku hkkeLkk Mk{{kt Mkk{uLke khV Ze kzkkt fkuE LknkLkekkkt xe nke.[eV ykuVeMkh ykuf kxuu yk hku kk. 31Lke hkku WXkeuku ku{ skwt nkwt. ku{ Akkt fkokne Lk kkkt yu nkukkku {[kkktkk.1Lkk hkus Mkktsu yk hku Mkuzk{kt ykku nkku.

  Mkt

  n,kk.1n kkwfkLkk [hkzk kk{u

  {sqhe fk{ fhkk yuf wkLkLkuEurxf sLkhuxh Y fhkk kkukkuxoke kkfkrf Mkkhkh ykuo {kuhkeMkhfkhe kkLku k fkuonkku.kt w Mkkhkh hr{kLk kuLkwt{kuk Lkekskkt ktkf{kt kufLke kkeAkE kE Au.

  yk ytkuLke w kk {krnkeyLkwMkkh n kkwfkLkk [hkzkkk{ LkSf Lk{ok fuLkk{kt rr{sqhkuLke xe{ {u hk{ktkeyke nke su kife yk Lk{ok fuLkkLkkfuBk{kt sLkhuxh ykkhuxh khefu Vhskkk yrLkfw{kh khwhk{ kxu..24Lku kk. 30-5-12Lkk {kuzeMkktsu sLkhuxh [kw fhk hr{kLkyufkyuf Eurxf kuxo kkkk suLkukkfkrf yL fk{khkuyu {kuhkeLkkMkhfkhe nkMkx kku Mkkhkh ykuoE sk{kt ykk kt w Mkkhkhhr{kLk yrLk kxuLkwt {kuk kwtnkwt. {]wLkk Mk{k[kh {kkt ku{LkkMkkkMktkte {kuhke Mkhfkhe nkMkxkku knkU[e kk nkk. kt kLkuke.yu{. fko kk k kuykuLkkMkkkLku Mkkutkk{kt yke nke. ykytkuLke kkueMk kkkMk [hkzkLkks{kkh fu.fu. kufk [ke hkk Au.

  Eurxf kuf kkkkykkMk wkLkLkwt

  {kuk

  MkwhuLLkkh, kk.1MkwhuLLkkh rsk{kt fuxef q {tzeyku khk

  q{kt uMku fhkke nkukLke kw{hk WXk kk{kkwkhu kkteLkkh fkuexe ftxkuLke xe{kuyu [ufk nkk

  hkk kuhrhke skkk [kuxek, kh, Zk, {qekkwfk MkrnkLke ytksu 17 suxe q {tzeykuLkktq{kt uMku {kw{ {kk yk k{k{ {tzeykuLkwt q3 yXkzek {kxu kt fhkkk kuzk{ {[e kE Au.

  yk ytkuLke k {krnke {wskkkteLkkh rMkk fkuexeftxk u(VuzhuLk)Lke xe{kuyukkkz{kt wkhu k{k Lkktknkk. yk xe{u rskLke hk{khk([kuxek) hkskhk ([kuxek)fwkekze ([kuxek), Sk(n), zk (kh), {u{fk(Zk), kZk({qe), MkkuMkhk([kuxek), kekk ([kuxek)Mkrnk ytksu 17 suxe q

  {tzeykuLkwt [ufk nkk hkw nkw.su{kt uMku {kw{ kzkk ykk{k{ q {tzeykuLkw t kyXkzek {kxu q kt fhe Eyk {tzeyku Mkk{u fkokne nkkhkk uMkuek Mkku{kt VVzkxkke sk kkBku Au. q MktLkkt{uLkush f{wk yu.{ef kkkkkkkkE Mkkzu skw nkw fu,rskLkkt swk-swk kkwfk {kfkuWkh yku fuxef q {tzeyku

  khk q{kt uMku fhkke nkukLkekw{hk WXk kk{e nke. suLkkkkYku wkhu kkteLkkh rMkkfkuexe ftxk uLke xe{Lkkyrfkheykuyu yku[kw [ufk nkkwo nkw. su{kt 17 suxe {tzeykukxu [Ze Au. nk, 3 yXkzek{kxu qLkku kwhXku ukLkw t ktfhkLke kkfe fhkk nk, Mktkhk hhkus 4-4 {tzeykuLkwt qukLkwt kt fhkw Au.

  q{kt uMku fhke 17{tzeyku kx{kt : Mkkkxku

  kkteLkkhLke fkuexe ftxku xe{u ykfrM{f [ufk nkk wO

  kkkz{kt uMkuek q {tze Wkh kkE

  Mk[kk kku uekqsf krhekkyu uh