zalawad 18-09-2012

download zalawad 18-09-2012

of 2

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of zalawad 18-09-2012

 • ktk : kxze kwfkk ykuzw k{ee{{ktke kt[ ktZk Rukh kk {u etwkzke.yu.ykR yu Sk ktZk kkuze rkk nku fhek nkk he Au. kxze kwfkkykuzw k{e e{{kt ykuzw k{kunkkR ek tfkMnk{kt sku nkuke k{e {ketwkzk e.yu.ykR kurnrnk MxkVu e{{kt sR ek fhk kt[ Sk ktZk Rusku nku. suu yxf fhe kk{efk k kk ykhyuVyku,kzekk nku fhu Au.k{ e{{ktke ktZkku rfkh fhkzkkku k Au.yk ktZk kwfk rkhk hkk nkukwtMkkefkuyu skw Au.yk fuknuwke fkuk fnukke rfkh fhe Rsku nu yu k rk[ke hnw Au.

  CMYK

  CMYK

  {tkkh, kk. 18-9-201h., 18, Mkwth{T fkuBkuk, xkh kkMku, MkwhuLLkkh, VkuLk : h83k0k, {ku-98hk0 6h36k

  MkwhuLLkkh, kk.17nk, MkwhuLLkkh rsk{kt

  kwok ko rLkr{ku siLk Mk{ks{ktkr{of {knku uk {e hkku Au.Xuh-Xuh SLkkku{kt k{efkkLkwtkkkh Ww kw Au. khu hrkhu{kuze hkku fALkkt kLke rMkkh{kt 19UMk-kkzeLku wh heku kkte yLku kke-kMk[khkLke Mkk rLkk nLk fhkkxfLku MkwhuLLkkh-ktkk nkEuWkhke Sku{eykuyu kwhuxf ku{s ku MkkuLku kfze ek nkk.

  kh kkwfkLkkt zuhkk kk{uke19 UMk-kkzeykuLku xf Lkt.S.su.1hyuw 9089 {kt e[kue[ wh hekukkte yLku kMk[khkLke Mkk rLkkfALkkt kLLke rMkkh{kt E sE hkknkk. khu Sku{eykuLku ykytkuLke kkkt kuyku MkwhuLLkkhxe.ke. nkurMkx LkSf fk{Lkkk{nku {trh kkMku ku[ kkuXeLkuWk nkk. yk hr{kLk kw huxf ktke kMkkh kkkt fLkkt ykkhuyxfkeLku xfLke kkMke ukk ku{ktke

  wh heku kktu nkk{kt 19 UMk-kkzeyku {e yke nke. ku{s xfMkkku [kf e{SkE ykkwkE{nuhe (hu.fkuxzk, ws) yLkukwYkE EekE sk{uf(hu.wzkkE, kk.Lkkhkk)Lkukku[e ek nkk. {e ykukwyku kh kkwfkLkkt zuhkkkk{uke heeLku fA{kt yku kLLkerMkkh{kt E sE hkkLkwt wkkkBw Au. xf{ktke {e ykukwykuLku Zk {nksLk kkt-

  shkkku{kt {kufe ykkk nkk.skhu zkkuk ktLku MkkuLku rMkxekkueMk {kfu Mkkutke ek nkk. {kuzehkku kwyku Mkkku xf zkkE skLkexLkkLkkt kku rMkxe kkueMk {kfukufkuLke [nkn uk {e nke.ku{s kwykuLku nuhkVuhe fhkLkexLkk{kt zkkE skLkk kku siLkMk{ks yLku Sk u{eyku{kt uhkkkku kzk Au. yk kLkkLkekhukE [tfktkkE knu ku MkkuMkk{u Vrhk Lkkutke Au.

  MkwhuLLkkh,[kuxek,kk.17

  [kuxek LkSf nkEu khLke yuf nkxLke kkA kzerMkkh{kt uhze kk{Lke Mke{{kt Auk fuxkf Mk{ke[kkk swkkhLkkt ykzk ytku ykE.S.rMknkLku

  kkk{e {kk kuykuyu MkwhuLLkkh yuMk.ke.Lku [fkMkefhk Mkq[Lk fhkkt yuMk.ke.yu MkwhuLLkkh yu.Mke.ke.Lkuyk ytku ykkhuLk MkkUkkkt kEfku hkku yk ykzku 41swkkheyku Mkkku zkkE ku nkku.

  khu kkueMku nkEu khLkeLkkkhks nkxLke kkA [kkkswkkhk{ kh huEz fhkktMkwhuLLkkh yLku hksfkuxrskLkkt swkkhLkkt kueLkkuu yuk41 ktxhkuLku swkkh h{kk kfzekkze yk swkkhLkku ykzku[kLkkh {w ykhkukeLku kzke eu nkku khu swkkhh{k ykkk swkkheyku {kxuynk k{k{ fkhLke Mkkzkuykkk{kt ykke nke su{kt [k,kke, LkkMkk MkrnkLke Mkkzkuykkk{kt ykke nke.

  MkwhuLLkkh yu.Mke.ke.ke.ykE. yuMk.yuMk. Mkkyuyk swkkhLkk ykzkLkk {wykhkuke yuk MkwhkkMknktehMkn hkkLkk Lkk{Lkwt khtx{ue MkkrLkf kkueMkLkuytkhk{kt hke Mk{k MxkV MkkkuhuEz fhkkt krk kkkk{ yuk[k{wtzk {kkkSLkkt [kuxekktkf{kt {{kwt swkkhk{zke kkzu nkwt.

  kkueMku yk swkkhk{{ktktxhkuLku kuMkk {kxuLkkt kkkt,kku, kfekt, ktkyku,ELuxhLke Mkwrk EurxfMx, rVxh kkeLkkt fuhkkyku,kkkyku {kxuLkkt kku {{Lkktxukku yLku ktSkkkykuLkktkkuMk, xkufLkku Mkkku hkufz Y.27080 ku{s Mkkk Vkuh nekkze yLku yuf {kuxhMkkEf Y.17,40,000 yLku 41{kukkEku Y.32,000 {e

  fw Y.18,40,500Lkku{wk{k fksu fhu nkku.

  khu kkueMkLku ykykzk{ktke hk S{kLkkk.r. keLkkh [kuxekLkkMkhLkk{ktkkLkkt fuxktfMkkuu suk fuh r s M x h k u , k n k U [ k w f k u ,{uBkhkuLke ke, kuMxkwfku{s kEMkLMk sue Lkfku{e yku nkku su fksuELku yk S{kLkkLkkt {LkushMkrnkLkkt fuxk kufkuMktfku Au yLku fuxkMk{ke [kkwt nkwt yLku fkuLke{eXe Lksh ku [kkwt nkwt kuMkrnkLke kkkkkuLke kkkMknkk hu Au.

  yk huEz{kt kfzkuswkkheyku{kt hksfkux kkueMknuzkxoMko{kt Lkkufhe fhkkuyuf f{o[khe k zkkEku Au yLku kuLke qr{fkytku k tfk-fwtfkyku Aukhu [kuxek ktkf{ktS{kLkkLke ykz{ktswkkhk{Lke kuhe [kkenkukLkk ykkhe ynukkurMk ku khu MkkrLkfkkueMku Lke huEzku kkkunkukLkw t k {u Au kukkkk k kkkMkLkkuu rkkLku Au khu huLsykE.S.yk Mk{k {k{ufuk kkkt hu ku ytkuMk{Mk kkueMkkuzk{kt [[koLkkurk kLku Au.

  S{kLkk{kt s swkkhk{41 swkkheyku zkkE kk

  MkwhuLLkkh yu.Mke.ke.yu 18 kke wLkku {wk{k fksu fkuo

  khLkkt zuhkkke hee fALkkt kLLke rMkkh{kt E skE hkk nkk

  kkkk{ [kuxek LkSf {{kku swkkhLkku ykzku zkkku

  zkkuk 41 swkkheykuskkrMktn hMkwk hkk(hksfkuxkkueMk nuz kxh) ykLktkE fuwkEykhk (MkwhuLLkkh), knkwhkE{uhk{kE kk ([kuxek), ytfekkE WVuohrkE hsLkekE kn (MkwhuLLkkh),yrLkYrMktn ALkwk Mkhik (hksfkux),{nkuSkE {ukkkE kxu (LkkLkkzkk), ysrMktn {nkehrMktn zu,fkukE hkswkE fkue, rkfkELkkkkkE fkue, {nuLkE ufkykk, MktskE yLkfkEhtzk,MkwhkkrMktn ktehrMktn hkk,{uokE ekkE ykneh, nwMkuLkkEkVkhkE hkE , {nukwkkE kzkEMki, skekE eYkE uekwsf,suLrMktn [kwhrMktn zu, y{ekkEkkkwkE uekwsf, yrLkYrMktn rwkkk, MktskE kEkkE kufek,fkhkE kkk{k fkhe, Mke{kEEkkne{kE u{, MkwrLkkE kkkwkEuekwsf, {wfukE rLkuhMkk {kukk,hkSkE nhekE kxu, wLkeMkkEnkekkE kuZk, yrLkkE nhekEwnkk, sukE nhkkurtkE{kusufek, ykufrMktn hk{k kk,fhe{kE ykhkkE {eh,yskE yLkfkE k[h , kkkkEknkwhkE k[h, hkMktkkESkE {kfek, r{kErekkE yMkh, Lke{kEfhe{kE {kk, rLkkukE hkeku, kwkE MkwkkE fkuzek,LkhkskE fkLkkkE Zu, {wfwthkhkek kkhu, hkkE kkkwkEfkuhzek, EhkE {whkE [kink

  kxzek ykuzw{ktkekt[ Sk ktZkkku 1 zkku

  kwsLk-y[oLk Mkkku wkht : {uk hr{kLk rr nheVkEyku ku{s MkktMf]rkf fko{ku kuu MkwhuLLkkh,17

  y Xktkk ktkfLke ykuMk{kkhukh kk{u rk-Lkukuh {nkuLkerLkk{kt {tkkhke kuf MktMf]keLkuWkh fhkkt kkek khukh kuf{ukLkku kht kLkkh Au. kwsLk-y[oLkfko kk yrfkheyku yLkukk{sLkkuLke WkrMkrk{kt kk{eh{kkuMk kkk rr MxkukuLkkukht fhk{kt yku. {ukhr{kLk kkB ykuBkef yLku khkuk, kukkkk, rrnheVkEyku, h{kku, oLkku, rueMknukeyku yk {ukLkkt {wykfkoku kLke hnuu. kk.h1 Mkxu.Mkwe [kh rMke kuf {uku kuu.skhu yuMk.xe. rkk khkMkwhuLLkkh rskLkkt [kh zukku yLkuhksfkux rzeLk khVke ytksu h00ke w yuMk.xe. kMkkuLku kuzkkLkeMkk We fhe Au.

  kkek khukh kuf {uk{ktkhk Mkw-kes (fuzk kes) rk-Lkukuh {nkuLke rLkk{ktrkkkx, r kwsLk-y[oLk fheoLk Mxku yLku kk{e ykuBkefh{kkuMkLku wk {wfku. kk.19Mkxu.

  kwkhu [kukLkk rMku rrh{kkuMk yLku Mkkhu 10:30 fkfu

  kwshkk kkkk{ rfkMk kkuzoLkkt[uh{uLk {nuLkE rkue yLkukkek skLkkt {ntk kq.W{kkky{hkkkkw yLku Mktkku {ntkkuLkerLkk{kt hkun fko{ kuu.skhu kwkhu hkku 9:30 fkfke{krnke rkk khk kuf zkhkLkwtykkusLk fhk{kt ykwt Au. su{ktfkfkh rLku hkkhe, hkkLk

  {kuz, MkhkuskuLk [kink, Mkkekhk{kLkws, LkkkwkLk kZe, ytkkhk{w{kek yLku rkhe kZe MkrnkLkktfkfkhku fk hMk kehMku.

  khk Mkw kkt[{Lku kk.h0Mkxu. kwYkhu nue khkuZu k:30fkfu ktkk ykh, ykhkeLkktfko{ku kuu, MkkhLkkt 9 fkfu{trh Mkk{uLkkt kxktk{kt khtkhkkkhkMk kkk nwzkLkku fko{, ku{s 8 ke11 fkf hr{kLk {ukLkkt {ukLk{kty kuz, k kkzk, hMMkkUMkrnkLke nrhVkEyku kuu. kwYkhukkkuhu h ke MkktsLkkt 4:30 fkf MkwehkMk nrhVkE, kunk nrhVkE, AkenrhVkE, uqkk nrhVkE ku{skkkLke nrhVkEyku kuu. suLkkuELkk{ rkh Mk{khkun MkktsLkkt6:30 ke 7:30 fkfu kuu. ykrMku Mkktsu 7:30 fkfu ktkkykhke ku{s hkkeLkkt 9:30 fkfu

  khukh kk{ kt[kk khk kwYkhukuf zkhku kuu. skhu kk.h1Mkxu.Lku ALkkt rMku kkekkhukh {uku MktkLLk ku.

  {uk hr{kLk fkku Mkke {kxu rskLkkt yrf rsk{uS.yu yuf nuhLkk{k khk fuxktfrkkt Vh{kk Au. su{kt {rnkyku{kxu yk ykLk Lk, knLkkuLkktzkoLk ytku kzek Vkxf kekkLkekZ k hMkkke khkkkE khukh khkk {qe khVskk knLkkuyu fkLkkhke khkkk hMkkke kzekke {qe-MkwhuLLkkh khV knLkku {kxukkLkkZke khukh hkuz Wkh ku{sMkhk khukh hkuz Wkh yk kkfeOk{kxu Vku Lk nku kuk Mku knLkkkfo Lk fhk, Mkrnk yk-ykMkwrkLkkt kkYku nuhLkk{kykuknkh kzkk Au.

  kkek khukh {ukLkku ykske kht kkek khukh {uk hr{kLk fkku yLku Mkk kkkku yuMk.ke.hkuL Mku skwt nkw fu, sk rkk yk {uk hr{kLk swk-swk{nLkkt kkuELxku Wkh Mkkk ke ykX ku[ xkhku Wk fhkk Au. yLku ytksu1k ke w Mke.Mke. xe.e. fu{uhk kkuXkk Au. yk Wkhktk 10ze.k.yuMk.ke., 1k ke.ykE., k0 ke w ke.yuMk.ykE., 3 ftkLkeyuMk.ykh.ke., 1100 suxk kkueMk-f{eo nku{kkzo skLkku, kuzukhMkrnk fw ytksu 1h00 ke w skLkku-yrfkheyku ktkukMk u.ku{s swk-swk Mkku Wkh kkueMk-kwAkhA kkuELx Wk fhkk Au. {ukhr{kLk Vkh rkkuz yLku yuBwkLMk sue E{hsLMke Mkukyku kiLkkkhkE Au.

  fkku Mkk k kkueMkLke fkk

  hk fkkLke swzku Mkko ytzh-19siLkkkk (kk. Mkkzk, rs. MkwhuLLkkh)kku kk. 16-9Lkk hkus kqo kE. rskh{kk{k yrfkhe su. e. kxuLkkskk yLkwMkkh ykhu 500 swzkufk(swzku h{Lkkh) kufkuyu Mk{k kwshkk{ktkekk eku nkku. yk rMkkh{kt yk h{kknw [rk Lk nkuE ykMkkkMkLkk kk{kukkxze, Mkkzk, {ktz, fnkzk, rMkkze,wkzk, {wfkzk, Lkkkzk,r[fkMkhkuhuLkk kufku {kuxe Mktk{kt Mkko ukQ{xe kzk nkk. kEyku yLku knuLkkuke kE rr 16 fuxukhe{ktrsukkykuLku xkuVe kkk {uz ykke yu{.yuMk. {uf, Lkhks {rf (Wk{w)kkkLkk yk[ko yu. fu. uik, h{krkf{kE ku kkk kkheV kLkS{rf (ytkuS rkf) kuhuyu MkL{krLkkfko nkk. sSMk yLku huVhe khefuLkeMkukyku kkwkE kefMk, ykfkkE,Wku Mkkkrhk, ytrfkk kxu,skekE kxu kkk ygh ytMkkhe-Mk{k Mk{kkLkLkwt Mkwth Mkt[kLk kkheVkLkS, ksLke kLkS {rfu fwO nkwt.

  hk fkkLke swzku Mkko siLkkkk{kt kqo kE

  kwykuLku kkteLku nLk fhkku xf ku

  ku kLkk{kt ku Lkkt {kukMkwhuLLkkh : kh LkSf ykuLk{ok fuLkk{kt wfLkku kk kMkeskk {kuk rLkksw nkw.kkxzeLkktuLkkk Lkkh{kt hnuke khrkkLkuuhe stkw fhzkk {kuk rLkkswt nkwt.

  (Vkuxku : uS hkz)

  (Vkuxku : {wfu yrkhw)

 • CMYK kkkz-h

  CMYK

  TUESDAY, 18 SEPTEMBER 2012SANDESH : AHMEDABAD10 kkkz

  MkwhuLLkkh, kk.17

  {qe-Mkhk hkuz Wkh tkkekkkxekke ykk Mkhk khV skkke LktkhLkkt LkkkLkkt ku kLkkLku[e ukkt Lke[uke kkeLke ykf ktkkLke rke Au. ku{s Lkkw ssorhknkukke fkuE yfM{kk Mko ku knukLkkkLku LkuMkhke kLkkkLke urkhsqykk fhkE Au.

  yk ytku {qe kkwfkLkkt tkkekkk{Lkk sushek u{SkEuhekE, kukkE suhk{kEMkrnkLkktykuyu rsk rfkMkyrfkhe, fufxh yLku {kko{fkLkrkkLkkt EsLkuhLku urk hsqykkfheLku skw Au fu, tkkekke MkhkkhV skk hMkk Wkh ke LktkhLkwtLkkw Lke[uke [e ukk kkeLke ykfkt kk yktfk Au. yk ykkW

  tkkekLkkt Mkhkt[u ko h007 {ktyk ytku urk hsqykk fheLku ktkLkwtkLk kuwo nkw. ku{ Akkt hsqykkLkufkLku Lkn heLku Lkkw LkuMkhkekLkkw Lkke. nk, yk ssohekLkkkLkkt Mkek knkh uk Au.yfM{kk kkLke MktkLkk Au. LkkkLke[u [kh kife ku kLkk [e ukkAu. ykke kkeLke ykf kt kkLkeyktfk Au. ku{s ssohek Lkkk khkekhu knLkku kMkkh kk kku yfM{kkkuMkokLke k rke MkukE Au. yLkuhMkkLkkt fkhu Lkkw kuMke sMku kkutkkek kk{Lkk ytksu 8 ke 10uzqkkuLkkt ukhku{kt kke Vhe kkkkfLku LkwfkLk kkLke rke fkfhe nke. ykke nue kfu hMkkekkeLkku rLkfk fhk yLku ssoh