YneLine 187 april 2016

download YneLine 187 april 2016

of 44

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of YneLine 187 april 2016

 • Yn e LineDORPSKRANT VOOR TYTSJERK E.O.

 • Party- en FeesttentenverhuurVoor al uw jubilea, verjaardagen, buurt- en bedrijfsfeesten

  TENTEN IN DIVERSE MATEN

  Ontwerp, aanleg, (sier)bestrating, onderhoud, advies

  Hanenburg 27, 9255 JX Tytsjerk | Telefoon 06 - 144 33 663

  E-mail: info@bloembergentuinen.nl | www.bloembergentuinen.nl

  In aanleg verrassend

  Tijdelijkslechts 6% BTW

  op arbeidsloon

 • 1

  VoorwoordBste Tytsjerksters,

  De lente is weer aangebroken, wat fijn! Mensen treden weer uit hun kluize-naarsbestaan en gaan de straat weer op en de tuinen weer in. Je komt wa-rempel weer mensen tegen wanneer je naar buiten gaat voor een wandelingof fietstochtje. De Groene Ster en park Vijversburg vullen zich weer met hard-lopers, natuurgenieters en gezinnetjes. De dagen zijn langer en kinderen kun-nen na het eten weer lekker buiten spelen. Met dit prachtige lenteweer lijkthet net of iedereen een winterslaap heeft gehouden en nu weer wakker is ge-worden om het leven weer op te pakken.De natuur kondigt ook weer nieuw leven aan: lammetjes springen in de wei,jonge eendjes vullen de sloten, vogels die druk zijn met het bouwen vannesten. De knoppen in de bomen worden langzaamaan bladeren. De zon lijktop alle levende wezens een gunstig effect te hebben. Nou ja, bijna dan. Hetleed in de wereld gaat onder deze zelfde zon gewoon door. Je zou bijna wen-sen dat het leven zich beperkt tot Tytsjerk, simpel en vreedzaam. Korfbal- enkaatswedstrijden op de Tytsjerkster velden, een kleintje dorpsfeest in t ver-schiet. Tal van leuke activiteiten, zoals op 22 mei de wandel- en fietstochtdoor en rondom s Tytsjerk. Wij inwoners van Tytsjerk hebben het best ge-troffen met ons mooie leventje hier. Dat dit ook wel eens anders is geweest,staan we bij stil op 4 mei met dodenherdenking. Er is gelegenheid dit bijdorpshuis Yn e Mande met elkaar te gedenken.

  Om het Tytsjerkster leven bij u op de mat te brengen, is er weer met veel toe-wijding aan de dorpskrant gewerkt. Deze Yn e line heeft drie interviews vooru. Dat biedt een mooie gelegenheid om uw dorpsgenoten (beter) te lerenkennen en te lezen waar oud-Tytsjerksters zijn beland. Zo leest u het verhaalvan Adri Pietersen en zijn Schenkenschans. Job Glas, handelsvertegenwoor-diger voor de Nederlandse overheid in India vertelt over zijn leven aldaar entot slot maakt u kennis met de familie Koopmans-Kerkvliet, de nieuwe bewo-ners van Lytse Geast 7. Verder vertelt Marnix Oudega u over een bijzonderemoerasbewoner en verrast Trudy Childs u met een niet alledaagse cake. Deverenigingen, kerk en scholen praten u weer bij en er is nieuws over hetmooie project It paad nei de frijheid. Lekker lezen in het voorjaarszonnetje!

  Froukje

  Inhoud o.a.:

  Voorwoord ........................................ 1Dorpsbelangen Tytsjerk en omgeving 2Activiteitenagenda ............................ 3Dodenherdenking 4 mei ................... 3Een kennismaking met ..... .... ............ 4Kaartclub Us Nocht ........................... 7Van de feestcommissie ..................... 8We hebben een zangkoor! ................ 8It paad nei Frijheid .......................... 9Vaartijden Zonnepont ....................... 9Tytsjerksters oer de grinzen .............. 10Sportvereniging Tytsjerk ................... 12Recept ............................................... 12Metakids ........................................... 13Afscheid dokter Straat ...................... 14Jeugdwerk ......................................... 15Natuurbuur ........................................ 16Dorpshuis Yn e Mande ..................... 17Psy-fi is meer! ................................... 19Rondom onze dorpskerk ................... 20Kaatsclub De Wldklappers ........... 21t de foarige ieu ............................... 22Samen aan de slag in Vijversburg ..... 25Wist u dat .......................................... 25Kaatsclub De Wldklappers ........... 27Klaverjaskompetysje ......................... 27Van de basisscholen .......................... 28Peuterspeelzaal Drie Turven Hoog ... 30Kuorbalferiening De Wlden ............. 30Kruidenmix ........................................ 33Vrouwen van Nu ............................... 35Recreatie vereniging Tytsjerk ........... 35Service Rubriek .................................. 37Puzzel ................................................ 39Familieberichten ............................... 40Uitvaartvereniging Samenwerking 40s gouden feest ................................ 40

  De volgende dorpskrant verschijnt op:15 juli 2016Kopij inleveren uiterlijk 27 juni 2016bij Jelle Boonstra, Suderein 52a, Tytsjerk

  Als u gebruik maakt van een computer kunt u uw kopijin een word-document als bijlage per e-mailzenden aan het volgend E-MAILADRES:

  yneline@hotmail.com

  Dorpskrant Yn e Line april 2016 Jaargang 35 nummer 187Dorpskrant Yn e Line is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Tytsjerk en omgeving

  en verschijnt vijf keer per jaar. Website: www.tytsjerk.nl of www.tietjerk.nl

  Yn e Line

  187 april 2016:Yneline-juni 133 02-05-2016 09:02 Pagina 1

 • 2

  Yn e Line

  Dorpsbelangen Tytsjerk en omgevingMededelingen van de bestuurstafel

  Park VijversburgEr wordt nog steeds hard gewerkt inhet natuur en cultuurpark Vijvers-burg. Men is inmiddels bezig methet plaatsen van het dak van het pa-viljoen en er wordt een aantal brug-gen gerestaureerd.De officile opening van het park isop 2 juli 2016, noteer deze datumalvast!Veel informatie over het vernieuw-de park en de opening in juli vindt uop www.vijversburg.nl.

  PicknickbankVorig jaar heeft Dorpsbelang Suwldons benaderd met de vraag over heteventueel plaatsen van een picknickbank bij de Louwsmarwei tussen Su-wld en Tytsjerk. Zij hebben onseen plan laten zien met een bankjeen daarbij een bord waar een ge-dicht op geplaatst is. Een mooieplek, waar veel wandelaars en fiet-sers langskomen.Wij hebben onze toezegging hier-voor gegeven. Begin dit jaar is hetplan weer opgepakt door Suwld, deaanvraag bij de gemeente loopt.

  De KriteHet plan De Krite krijgt steeds meervorm. Het tweede blok woningen isrond de kerstdagen opgeleverd endeze woningen zijn intussen alle-maal bewoond. Het laatste blok van4 woningen is ook bijna klaar en duszullen hier ook binnen afzienbare

  tijd mensen hun nieuwe huis gaanbetrekken. Wij wensen iedereenheel veel woonplezier in Tytsjerk!Naast de starterswoningen die insamenwerking met Dorpsbelang zijngebouwd, zijn er ook kavels beschik-baar voor vrijstaande woningen (5)en 2-onder-1-kapwoningen (4). Eenaantal van deze kavels staat mo-menteel in optie. Informatie overdeze kavels kunt u vinden op dewebsite van de gemeente Tytsjerk-steradiel; www.t-diel.nl.

  Snelheidsbeperkingen BuorrenDoor de buurtbewoners van deBuorren is een plan opgesteld voorhet plaatsen van snelheidsremmen-de blokken. Dit plan zal door hun in-gediend worden bij de dorpencor-dinator en verkeersdeskundige vande gemeente. Het plan zal wordenbeoordeeld en er zal dan ook een af-spraak gemaakt worden over deduur van deze pilot.

  Contacten omliggende dorpenEen aantal keren per jaar hebben wijals Dorpsbelang Tytsjerk overlegmet de besturen van de omliggendedorpen. In de afgelopen maandenhebben we een vergadering gehadin Wyns, met de besturen van deTrynwlden. Suwld is bij ons aantafel geschoven voor een overleg.Op 13 april is er een vergaderingmet alle verenigingen voor dorpsbe-langen in Tytsjerksteradiel.

  Het zijn vaak geen grote zaken diehier aan de orde komen, maar erzijn altijd raakvlakken en het is goedom het hier met elkaar over te heb-ben . Ook kunnen initiatieven uit an-dere dorpen goede ideen opleve-ren voor Tytsjerk (of andersom na-tuurlijk).

  Kindvoorzieningen in TytsjerkAls bestuur hebben wij een aantalbijeenkomsten bijgewoond over zo-genaamde toekomstbestendige kind-voorzieningen. Er is door een externbedrijf (BCN) in de afgelopen perio-de een onderzoek uitgevoerd metbetrekking tot deze kindvoorzienin-gen (niet alleen in Tytsjerk, maar inde hele gemeente). Op 30 maart ishiervan voor Tytsjerk de afsluitendebijeenkomst geweest.Tijdens dit gesprek hebben wij alsDorpsbelang gesproken met devoorzitters van OPO Furore, hetPCBO, Kinderwoud en de directievan Kearn. Ook een vertegenwoor-diging van de Master Fennemaskoal-le was aanwezig.De conclusie van het onderzoek vanBCN is voor alle dorpen in de ge-meente specifiek.Voor Tytsjerk blijkt voor de toe-komst een verregaande samenwer-king van de beide scholen onvermij-delijk, gezien de te verwachten afna-me van het aantal leerlingen in detoekomst.

  Bent u nog geen lid van de Vereniging voor Dorpsbelangen Tytsjerk en omgeving en u wilt o.a. de dorpskrant steunen, wordtdan lid van bovengenoemde vereniging voor het bedrag van 7,50 per jaar. U kunt zich aanmelden bij ons

  secretariaat: Diny Swart, Toutenburgleane 5, tel. 431914.Zie onze website: www.tytsjerk.nl E-mail: dorpsbelangtytsjerk@.gmail.com

  De winter, die maar nooit echt winter wilde worden, is nu echt voorbij. Wehebben al kunnen genieten van een paar mooie voorjaarsdagen. Bloemenen bomen lopen uit, het gras wordt groen, de vogels zingen weer. Wat onsbetreft; laat de lente maar komen!

  187 april 2016:Yneline-juni 133 02-05-2016 09:02 Pagina 2

 • 3

  Yn e Line

  Alle gesprekspartners zijn het eensover een pro-actieve samenwerking.Het rapport wordt gestuurd naar degemeenteraad, die in september na-dere besluiten zal nemen.Als Dorpsbelangen willen wij, naintern overleg, een vervolgstaptrachten te zetten naar een brederoverleg met diverse gesprekspart-ners binnen ons dorp.Dus: wordt vervolgd.

  Oproep beheerder websiteRoel Timmer, de huidige beheerdervan onze website, heeft aangegevente willen stoppen met deze taak. Wijzijn daarom op zoek naar iemanddie voor ons de websitewww.tytsjerk.nl wil/kan beheren.Het gaat vooral om het actueel hou-den van de sit