Workshop subsidiekanalen

11
Workshop subsidiekanalen zorginnovatie Brussel, Ellipsgebouw 23 april 2014 Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) Tom Vermeire, afdelingshoofd •Situering VAZG •Nieuwe organisatiestructuur •Principes VAZG bij subsidies en opdrachten •Specifiek “Woonzorg” en “Preventie”

description

Workshop subsidiekanalen Flanders' Care 23/04/2014 Presentatie Zorg en Gezondheid door Tom Vermeire

Transcript of Workshop subsidiekanalen

Page 1: Workshop subsidiekanalen

Workshop subsidiekanalen zorginnovatieBrussel, Ellipsgebouw 23 april 2014

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG)

Tom Vermeire, afdelingshoofd

•Situering VAZG•Nieuwe organisatiestructuur•Principes VAZG bij subsidies en opdrachten•Specifiek “Woonzorg” en “Preventie”

Page 2: Workshop subsidiekanalen

Situering VAZG

Page 3: Workshop subsidiekanalen

Organogram Zorg en Gezondheid

Page 4: Workshop subsidiekanalen

• Juridische ondersteuning• Begrotingscoördinatie• Beleidsinformatie

• Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

• Erkennen van zorgberoepen.

• Thuiszorg• Eerste lijn• Palliatieve zorg

• Ouderenzorg• Woonzorglijn

• Gezondheidsdoelstellingen zoals voeding en beweging, drugs, vaccinatie, kankeropsporing

• Adviseren en toezicht houden over een gezond leefmilieu• Bestrijden van infectieziekten

• Ziekenhuizen• Initiatieven beschut wonen• Centra geestelijke

gezondheidszorg

• Psychiatrische verzorgingstehuizen

• Revalidatiecentra

• Vlaamse Zorgverzekering• Vlaamse Zorgkas• Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Page 5: Workshop subsidiekanalen

Principes VAZG bij subsidies en opdrachten

• subsidies: principieel werken met “oproepen”Bvb. piloten eerstelijnspsychologische functie, Pilootprojecten Vitalink, dementieconsulenten, voeding en beweging (kleine gemeenten en kansengroepen)

• bekendmaking via website, nieuwsbrief, media… –alle info op www.zorg-en-gezondheid.be–soms oproepen via partnerorganisaties –wettelijk kader in specifieke gevallen: zie volgende slides

• Opdrachten: wet op overheidsopdrachten–Campagnes, studies, leveringen diensten etc

Page 6: Workshop subsidiekanalen

Projecten Woonzorg

Wettelijk kader

• Woonzorgdecreet 13 maart 2009 (art.69)• BVR 24 juli 2009 betreffende de betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de

subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers (art.18)

Voor wie

• vzw’s, • provinciebesturen, • gemeentebesturen, • OCMW’s, • de Vlaamse Gemeenschapscommissie• publiekrechtelijke verenigingen, • vennootschappen met sociaal oogmerk,

• verenigingen conform titel VIII van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s,

• openbare instellingen van categorie B, • intergemeentelijke samenwerkingen,• gemeentelijke extern verzelfstandigde

agentschappen • ziekenfondsen

Page 7: Workshop subsidiekanalen

Projecten Woonzorg

Modaliteiten

• Gebruik standaard aanvraagformulier, te downloaden op http://www.zorg-en-gezondheid.be/formulieren_projecten_thuiszorg/

• De aanvraag kan om op het even welk moment ingediend worden.

Wat

Een project … •heeft betrekking op één of meerdere aspecten van woonzorg•is beperkt en gedefinieerd in de tijd•is vernieuwend en experimenteel van karakter

Budget

Het jaarlijks budget voor projecten Woonzorg is beperkt. Voor 2014 zijn nu reeds quasi alle middelen benut.

Page 8: Workshop subsidiekanalen

Subsidies preventieve gezondheidsbeleid

Wettelijk kader

Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid•Beleid focussen op gezondheidsdoelstellingen•Uitvoeringsbesluiten: o.a. Logo’s, Partnerorganisaties en Organisaties met terreinwerk, Bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie (screeningsprogramma’s), Vlaamse werkgroepen

Soorten

• Gereglementeerde subsidies (vb. Logo’s: locoregionale netwerken )• Meerjarige beheersovereenkomsten na oproep

• Partnerorganisaties (= expertisecentra)• Organisaties met terreinwerk

• Overheidsopdrachten (vb. Vaccins, Studieopdrachten, Leveringen, Campagnes…)• Facultatieve subsidies, bijvoorbeeld voor pilootprojecten en vernieuwend beleid

• Op basis van oproep• Op vraag van initiatiefnemers

Page 9: Workshop subsidiekanalen

Subsidies preventieve gezondheidsbeleid (vervolg)

Modaliteiten

• Gebruik standaard aanvraagformulieren: http://www.zorg-en-gezondheid.be/Formulieren/Zorgaanbod/Formulieren-subsidieaanvraag-preventie/ • De aanvraag kan om op het even welk moment ingediend worden• Procedure vergt tijd: beoordeling, soms toetsing Vlaamse werkgroep, bijsturing, budgetafweging,

toetsing kabinet, advies IF, akkoord begroting, agendering Vlaamse Regering (als > 150.000 €)

Facultatieve subsidie op vraag van initiatiefnemers : principes

Moet inspelen op beleidsprioriteiten: •Actieplannen bij zes gezondheidsdoelstellingen: Voeding en beweging; Vaccinaties; Tabak, Alcohol, Drugs; Ongevallenpreventie (de facto: Val- en fractuur preventie bij ouderen); Bevolkingsonderzoeken naar kanker; Suïcidepreventie•Andere: zie http://www.zorg-en-gezondheid.be (vb. Seksuele Gezondheid) of door minister bepaald/goedgekeurd

Budget

Geen vast budget, in functie van reeds bepaalde prioriteiten rond pilootprojecten actieplannen .

Page 10: Workshop subsidiekanalen

• Oproep indienen projecten tot 15/5/2014, 12u Meer info ophttp://www.flanderscare.be/nl/steunmaatregelen/oproep-naar-projecten-voor-de-informatisering-van-d

• ICT actieplan “Naar een (e)zorgzaam Vlaanderen”: Ontwikkeling soft- en hardware die de ICT-sector cruciaal voor de informatisering van de woonzorgsector. Daarom werd een oproep naar projecten gelanceerd over de informatisering van Woonzorgcentra

De prioriteit gaat daarbij naar deze zorgthema’s:• Transmurale zorg: informatiedoorstroming tussen de voorzieningen en met de zorgverstrekkers

(incl. tussen WZC).• Zorgplanning: multidisciplinaire samenwerking binnen de muren van het WZC• Kwaliteitsbeleid: ondersteuning van het kwaliteitsbeleid door ICT toepassingen.• Apotheek: informatiseren van het intern medicatieproces (voorschrijven – bewaren – distribueren

– toedienen)

Projecten Woonzorgdigitalisering Woonzorgcentra (WZC)

Page 11: Workshop subsidiekanalen

Vragen?

volg onze berichten op

http://www.zorg-en-gezondheid.be